Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice

Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v realizaci chybějící části územního systému ekologické stability krajiny v katastru obce Vedrovice. Přesná lokalizace částí ÚSES včetně vymezení parcel pro nové výsadby jsou převzaty z Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy Zábrdovice, Vedrovice, Jezeřany, Kubšice a Moravský Krumlov, ...

Rekultivace odkaliště Lipina

Rekultivace odkaliště Lipina

Předmětem veřejné zakázky jsou sanačně rekultivační stavební práce - odstranění kalů uložených v lesním komplexu v katastru obce Kladruby nad Labem.

Emisné dáta z dopravy

Emisné dáta z dopravy

Predmetom zákazky je dodanie priestorovo a časovo alokovaných emisných dát z cestných komunikácií s vysokým rozlíšením pre celé územie Slovenskej republiky v dvoch úrovniach: úroveň 1 celé územie SR a úroveň 2 krajské mestá a mestá v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov.

Obstaranie priestorových informácií pre potreby tvorby územných systémov ekologickej stability

Obstaranie priestorových informácií pre potreby tvorby územných systémov ekologickej stability

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazka na dodanie služby. Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom ...

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy

Předmětem plnění veřejné zakázky je analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe).

Pravdepodobné environmentálne záťaže

Pravdepodobné environmentálne záťaže

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na podrobný geologický prieskum životného prostredia. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie podrobného prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných 45 prioritných lokalitách, ktoré na základe predbežného hodnotenia rizika ...

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření toku Výrovka

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření toku Výrovka

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie odtokových poměrů vodního toku Výrovka (hydrotechnické posouzení stávajícího stavu, splaveninová analýza, stanovení odtokových poměrů, HMF analýza, posouzení vlivu opatření, koncept DUR). Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky ...

Výstavba kompostoviska v meste Strážske

Výstavba kompostoviska v meste Strážske

Zámerom verejného obstarávateľa je výstavba kompostoviska v meste.

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ČEZ Korporátní služby s.r.o.

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ČEZ Korporátní služby s.r.o.

Předmětem plnění je soubor projekčních, legislativních, technických, laboratorních a vyhodnocovacích prací, včetně sledu a řízení, potřebných k sanaci saturované zóny znečištěné chlorovanými alifatickými uhlovodíky podle projektové dokumentace „Nápravná opatření ve společnosti ČEZ Korporátní služby, s. r. o. v lokalitě Karlovy Vary – Tuhnice“ ...

Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2018

Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2018

Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS. Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ...

Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly

Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia tovarov, ktorých výsledkom bude podporný fotovoltický systém, ktorý zabezpečí rast energetickej efektívnosti spoločnosti.

Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů

Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Rokytky z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Botiče z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...

Príprava a účasť na riešení legislatívnej a praktickej zmeny kompetencií pri riešení škôd

Príprava a účasť na riešení legislatívnej a praktickej zmeny kompetencií pri riešení škôd

Komisionálne šetrenie škôd spôsobených veľkými šelmami, terénne obhliadky, administrácie a úhrada náhrad týchto škôd, kde bude potrebné vytvoriť systém komplexného riešenia týchto škôd.

Svidník – zateplenie MŠ ul. Generála Svobodu

Svidník – zateplenie MŠ ul. Generála Svobodu

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektov materskej škôlky, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Realizovanými opatreniami (6 opatrení na zníženie spotreby energie) bude výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie ...

Sloni na Mži – DÚR, DSP, DPS

Sloni na Mži – DÚR, DSP, DPS

Předmětem této zakázky je provedení inženýrsko geologického průzkumu, provedení průzkumu na výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí, zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. složky stavebně – ...

SOŠ stavebná, Žilina- Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu

SOŠ stavebná, Žilina- Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu

Predmetom zákazky je inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina. Projekt pre realizáciu stavby rieši vybudovanie učebne č. 1 dielne a č. 2 učebný pavilón) pre odborné vyučovanie žiakov v areáli SOŠ stavebnej Bánovská cesta 9, Žilina. ...

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí

Předmětem plnění je zajištění biologických a ekologických funkcí unikátního ekosystému, jenž je tvořen zachovalým částečně obnoveným sadem se soustavou pramenišť a jezírek. Součástí parku je i cestní sít tvořená mlatovými cestami, několik dřevěných můstku a discgolfové hřiště v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Monitoring využitia ekoduktu Moravský sv. Ján zverou počas prevádzky

Monitoring využitia ekoduktu Moravský sv. Ján zverou počas prevádzky

Predmetom zákazky je vykonávanie monitoringu ekoduktu počas prevádzky - sledovanie plnenia účelu ekoduktu pre určené druhy zveri.

Poptávám dodávku ostrovního fotovoltaického systému

Poptávám dodávku ostrovního fotovoltaického systému

Poptávám zhotovení ostrovní fotovoltaiky na soukromou chatu, lokalita Vranovská přehrada, poloostrov Babka. Požadavek: 10x LED osvětlení 12V (8x trubice, 3x kulaté stropní světlo) +1x napájení lednice 12V, 1x výstup na 230V pro mrazničku s příkonem 0,482kWh a 1x výstup na 230V pro možnost občasného dobití mobilu. Součástí samozřejmě kabeláž a ...

R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce, monitoring vplyvov rýchlostnej cesty na životné prostredie

R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce, monitoring vplyvov rýchlostnej cesty na životné prostredie

Monitoring vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia pred výstavbou, počas výstavby a po uvedení do prevádzky. Začiatok výstavby rýchlostnej cesty sa plánuje v II. Q roku 2018 a predpokladaná doba výstavby je 4,5 roka.

Monitoring vplyvov diaľnice D1 Bratislava Vajnory - Triblavina na živ. prost.

Monitoring vplyvov diaľnice D1 Bratislava Vajnory - Triblavina na živ. prost.

Monitoring vplyvov diaľnice D1 Bratislava Vajnory - Trblavina na životné prostredie hluk, biota, povrchová voda, voda z povrchového odtoku a podzemná voda pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky.

Vybudovanie zariadenia na mechanicko – biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu

Vybudovanie zariadenia na mechanicko – biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu

Predmetom zákazky je "Vybudovanie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu" podľa projektovej dokumentácie. Rozsah stavby predstavuje vybudovanie zariadenia s prevádzkou činnosťou potrebnou pre úpravu zvyškovych komunálnych odpadov (ZKO) zo separovaného zberu v množstve cca 14 000 ton/rok. Rozsah a podmienky riešenia ...

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách v majetku města Kolín

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách v majetku města Kolín

Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ve vybraných objektech v majetku města Kolín. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Z uspořených provozních nákladů budou investice postupně spláceny po dobu maximálně 12 let. Opatření se budou týkat obnovy, ...

(záznamy 1/25 z 782)  strana 1 / 32