Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Rokytky z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Botiče z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...

Príprava a účasť na riešení legislatívnej a praktickej zmeny kompetencií pri riešení škôd

Príprava a účasť na riešení legislatívnej a praktickej zmeny kompetencií pri riešení škôd

Komisionálne šetrenie škôd spôsobených veľkými šelmami, terénne obhliadky, administrácie a úhrada náhrad týchto škôd, kde bude potrebné vytvoriť systém komplexného riešenia týchto škôd.

Svidník – zateplenie MŠ ul. Generála Svobodu

Svidník – zateplenie MŠ ul. Generála Svobodu

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektov materskej škôlky, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Realizovanými opatreniami (6 opatrení na zníženie spotreby energie) bude výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie ...

Sloni na Mži – DÚR, DSP, DPS

Sloni na Mži – DÚR, DSP, DPS

Předmětem této zakázky je provedení inženýrsko geologického průzkumu, provedení průzkumu na výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí, zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. složky stavebně – ...

SOŠ stavebná, Žilina- Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu

SOŠ stavebná, Žilina- Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu

Predmetom zákazky je inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina. Projekt pre realizáciu stavby rieši vybudovanie učebne č. 1 dielne a č. 2 učebný pavilón) pre odborné vyučovanie žiakov v areáli SOŠ stavebnej Bánovská cesta 9, Žilina. ...

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí

Předmětem plnění je zajištění biologických a ekologických funkcí unikátního ekosystému, jenž je tvořen zachovalým částečně obnoveným sadem se soustavou pramenišť a jezírek. Součástí parku je i cestní sít tvořená mlatovými cestami, několik dřevěných můstku a discgolfové hřiště v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Monitoring využitia ekoduktu Moravský sv. Ján zverou počas prevádzky

Monitoring využitia ekoduktu Moravský sv. Ján zverou počas prevádzky

Predmetom zákazky je vykonávanie monitoringu ekoduktu počas prevádzky - sledovanie plnenia účelu ekoduktu pre určené druhy zveri.

Poptávám dodávku ostrovního fotovoltaického systému

Poptávám dodávku ostrovního fotovoltaického systému

Poptávám zhotovení ostrovní fotovoltaiky na soukromou chatu, lokalita Vranovská přehrada, poloostrov Babka. Požadavek: 10x LED osvětlení 12V (8x trubice, 3x kulaté stropní světlo) +1x napájení lednice 12V, 1x výstup na 230V pro mrazničku s příkonem 0,482kWh a 1x výstup na 230V pro možnost občasného dobití mobilu. Součástí samozřejmě kabeláž a ...

R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce, monitoring vplyvov rýchlostnej cesty na životné prostredie

R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce, monitoring vplyvov rýchlostnej cesty na životné prostredie

Monitoring vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia pred výstavbou, počas výstavby a po uvedení do prevádzky. Začiatok výstavby rýchlostnej cesty sa plánuje v II. Q roku 2018 a predpokladaná doba výstavby je 4,5 roka.

Monitoring vplyvov diaľnice D1 Bratislava Vajnory - Triblavina na živ. prost.

Monitoring vplyvov diaľnice D1 Bratislava Vajnory - Triblavina na živ. prost.

Monitoring vplyvov diaľnice D1 Bratislava Vajnory - Trblavina na životné prostredie hluk, biota, povrchová voda, voda z povrchového odtoku a podzemná voda pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky.

Vybudovanie zariadenia na mechanicko – biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu

Vybudovanie zariadenia na mechanicko – biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu

Predmetom zákazky je "Vybudovanie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu" podľa projektovej dokumentácie. Rozsah stavby predstavuje vybudovanie zariadenia s prevádzkou činnosťou potrebnou pre úpravu zvyškovych komunálnych odpadov (ZKO) zo separovaného zberu v množstve cca 14 000 ton/rok. Rozsah a podmienky riešenia ...

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách v majetku města Kolín

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách v majetku města Kolín

Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ve vybraných objektech v majetku města Kolín. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Z uspořených provozních nákladů budou investice postupně spláceny po dobu maximálně 12 let. Opatření se budou týkat obnovy, ...

Supervizní činnost při realizaci technické sanace ropné kontaminace podzemní vody

Supervizní činnost při realizaci technické sanace ropné kontaminace podzemní vody

Supervizní činnost při realizaci technické sanace ropné kontaminace podzemní vody a další související práce a činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla.

Technická realizace sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu letecké základny Čáslav

Technická realizace sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu letecké základny Čáslav

Provedení sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu letecké základny Čáslav a další související práce a činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla.

Úspory energie v SZT Brno, Langrova

Úspory energie v SZT Brno, Langrova

Předmětem veřejné zakázky je instalace kogenerační jednotky, solárních kolektorů a akumulačních nádrží, výměna dvou stávajících kotlů, vyvedení výkonu z kogenerační jednotky do NN rozvaděče ve stávající trafostanici, úprava elektroinstalace a systému MaR, větrání kotelny, rozvodů topné vody a plynu. Podrobněji je předmět veřejné zakázky popsán v ...

Energeticky úsporný projekt v prádelně P-MM s.r.o.

Energeticky úsporný projekt v prádelně P-MM s.r.o.

Výběrové řízení na dodávku technologií dle pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK MPO. Výběrové řízení nespadá pod režim zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. Zákona České republiky ve znění pozdějších předpisů.

Ekologizace teplárny Trmice

Ekologizace teplárny Trmice

Předmětem zakázky je dodání a montáž kompletního systému pro snížení emisí NOx, SO2 a Hg ve spalinách vstupujících do komína K2. Součástí je provedení souvisejících demontážních a montážních činností v oblasti strojní, stavební, elektro a MaR, úspěšné provedení požadovaných vyzkoušení, zkušebního provozu včetně garančních měření/testů a prokázání ...

Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi

Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi

Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření – I. Etapa.“ Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci Projekt č.35/3 na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Vyhodnocení stability ...

Sanační práce v lokalitě Bohumín, pozemky spol. TWKA spol. s r.o.

Sanační práce v lokalitě Bohumín, pozemky spol. TWKA spol. s r.o.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v rozsahu dle vzoru smlouvy, projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy. Projekt řeší činnosti a opatření nutné k nápravě závadného stavu horninového prostředí a podzemní vody na pozemcích společnosti TWKA, spol. s r.o. v Novém Bohumíně. ...

Technologia zberného dvora - Separovaný zberný dvor Trávnica

Technologia zberného dvora - Separovaný zberný dvor Trávnica

zabezpečenie vhodného technoligického vybavenia pre zberný dvor Trávnica

Ekologizace teplárny Trmice

Ekologizace teplárny Trmice

Předmětem zakázky je dodání a montáž kompletního systému pro snížení emisí NOx, SO2 a Hg ve spalinách vstupujících do komína K2. Součástí je provedení souvisejících demontážních a montážních činností v oblasti strojní, stavební, elektro a MaR, úspěšné provedení požadovaných vyzkoušení, zkušebního provozu včetně garančních měření/testů a prokázání ...

Oprava technologie bioplynové stanice

Oprava technologie bioplynové stanice

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování technické dokumentace opravy některých technologických částí bioplynové stanice (BPS) zpracovávající odpady a provedení opravy a úpravy technologické části za provozu BPS. Jedná se o opravu příjmové části, hygienizace, úprava spalinových cest kogenerace,úprava procesu fermentace, úprava skladování ...

Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru

Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky a instalace technologií a provedení dalších souvisejících služeb pro zefektivnění systému ohřevu vody v kantonální nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru v Bosně a Hercegovině. V současné době je nemocnice vybavená kotelnou fungující jak na topný olej, tak plyn. Toto řešení je však celkem finančně nákladné a ...

Riziková analýza SEZ na území Pardubického kraje

Riziková analýza SEZ na území Pardubického kraje

Zpracování analýz rizik starých ekologických zátěží v plném rozsahu dle metodického pokynu MŽP.

(záznamy 1/25 z 770)  strana 1 / 31