Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2021 - druhá vlna
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS2. Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 00, 10, 11 a 16
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 00, 10, 11 a 16. Konrétně se jedná o 6 následujících změn: Z 2841/00, Z 2932/00, Z 3068/10, Z 3117/11, Z 3124/11, Z 3257/16.
Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení
Studie proveditelnosti posoudí rozliv vody v území pod vodním dílem Nechranice (v délce 103,44 km vodního toku) a navrhne a posoudí tech.opatření v předmětném úseku, která umožní zvýšení neškodného odtoku z vodního díla Nechranice. Těmito opatřeními může dojít ke snížení četnosti rozlivu vody při povodních oproti současnému stavu. Vzhledem ke ...
Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko
Předmětem zakázky je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle Mikroregionu Ostrožsko Veselsko dle jeho potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb (odpadové hospodářství, sucho, veřejné osvětlení, rozvoj ...
Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti
• podrobný průzkum horninového prostředí a podzemních vod; • analýza rizik pro populaci a ekosystémy; • studie proveditelnosti sanačního zásahu; • na základě odsouhlasené varianty studie proveditelnosti zpracování projektová dokumentace sanačního zásahu směřujícímu k odstranění ekologických zátěží z areálu transformátorové stanice 400/110/35 kV ...
Pasport zeleně - stromů - ve správě TSK hl. m. Prahy
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování činností a služeb spočívajících v aktualizaci stávajícího pasportu zeleně („PZ“), konkrétně jednotlivých stromů, a dále v aktualizaci evidence grafických a textových informací PZ na území hl. m Prahy, v prostředí stávajícího informačního systému Zadavatele (systém CDSw - aplikace Zeleň). Tabulka s uvedenými ...
Zhotovenie a obnova biodiverzity a ekosystémov, s využitím nových progresívnych hnojív
Predmetom zákazky je stanovenie skutočného stavu biodiverzity na vybraných pozemkoch mesta Strážske a vykonanie služieb pre zlepšenie biodiverzity v jej celom rozsahu v súlade s princípmi sústavy Natura 2000 na vybraných parcelách. Vykonať bude potrebné opatrenia v oblasti mechanickej, chemickej a biologickej oblasti tak, aby došlo v nasledujúcich ...
Návrh protieróznych a adaptačných opatrení na zhutnených plochách na svahoch lesných pozemkov
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude zahŕňať návrh protieróznych a adaptačných opatrení na zhutnených plochách na svahoch lesných pozemkov, ktoré majú podporovať rekultiváciu, zníženie povrchového a sústredeného odtoku zrážkových vôd, spomalenie, poprípade zastavenie eróznych procesov v rámci projektu Ochrana a ...
Štúdia k projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie, ktorá zhodnotí súčasný stav na vybraných lesných pozemkoch prostredníctvom posudkov, mapovania objektov a javov, identifikácie a mapovania zhutnených častí terénu a zároveň vyhodnotí riziká a posúdi očakávané výsledky po realizácii projektu "Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického ...
Revitalizace lokality Slučí Tah II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Slučí Tah. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněných mokřadních biotopů a zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování ...
Soubor změn č. X Územního plánu Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Souboru změn č. X ÚPO v souladu se schváleným zadáním ÚPO a v souladu s požadavky platných právních předpisů, zejména s požadavky stavebního zákona a s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění ...
Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice
Předmětem plnění jsou opatření směřující k zachování početnosti a ke stabilizaci populace silně ohrožené kuňky ohnivé jako předmětu ochrany v evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice. Konkrétně se jedná o rozšíření plochy vhodných vodních biotopů v dané lokalitě Na Bídě, což je niva řeky Ploučnice mezi Českou Lípou a Stružnicí, pro stabilní a ...
Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a NPP Prameniště Blanice
Předmětem veřejné zakázky jsou managementová opatření na území CHKO Šumava v NPP Blanice (včetně OP) a Prameniště Blanice.
RS 1 Praha-Běchovice - Poříčany; Zpracování dokumentace pro územní řízení
Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby "RS 1 VRT Praha-Běchovice - Poříčany" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění ...
Revitalizace lokality Gerlova Huť II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Gerlova Huť. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu rašelinný les a dalších mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů ...
Revitalizace lokality Kameničná II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Kameničná. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu vrchoviště a dalších mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je yhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 19, a to ve zkráceném režimu.
Analýza stavu a návrhy opatření pro zajištění příznivého stavu vodních toků na území KRNAP a jeho OP
Zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o dílo na Analýzu stavu a návrhy opatření pro zajištění příznivého stavu vodních toků na území KRNAP a jeho OP. Vlivem častěji se vyskytujících klimatických výkyvů a výskytů hydrologických extrémů dochází k nežádoucím jevům na vodních tocích a v přilehlých územích.
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica
Predmetom zákazky je vypracovanie diela Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica. Funkčné územie tvorí mesto Banská Bystrica a 16 obcí - Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horné Pršany, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov a Vlkanová. Strategický ...
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava - přírodě blízká opatření v povodí Vláry
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace stavby jednostupňová DSJ) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro akci „Vlára, ...
Vybudovanie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Štrba – stavebné práce
Predmetom zákazky je Vybudovanie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Štrba - stavebné práce. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre túto zákazku, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12
Předmětem veřejné zakázky je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12 zkráceným způsobem
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12.
Plány územního systému ekologické stability pro obce
Předmětem veřejné zakázky díla je vypracování Plánu ÚSES pro území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava. tj. pro území všech obcí, jejichž správní obvody, zcela anebo zčásti zasahují na území NP Šumava či CHKO Šumava. Pokud se území obce v některém z uvedených zvláště chráněných území nenachází celé, bude plán ÚSES zpracován ...
Zprostředkování nákupu emisních povolenek
Předmětem plnění veřejné zakázky je zprostředkování a jednorázový nákup emisních povolenek skleníkových plynů typu CO2 (emise) – EUA kredity, a to v množství 7 000 ks, pro potřeby zadavatele.