Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava - přírodě blízká opatření v povodí Vláry
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace stavby jednostupňová DSJ) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro akci „Vlára, ...
Vybudovanie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Štrba – stavebné práce
Predmetom zákazky je Vybudovanie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Štrba - stavebné práce. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre túto zákazku, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12
Předmětem veřejné zakázky je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12 zkráceným způsobem
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12.
Plány územního systému ekologické stability pro obce
Předmětem veřejné zakázky díla je vypracování Plánu ÚSES pro území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava. tj. pro území všech obcí, jejichž správní obvody, zcela anebo zčásti zasahují na území NP Šumava či CHKO Šumava. Pokud se území obce v některém z uvedených zvláště chráněných území nenachází celé, bude plán ÚSES zpracován ...
Zprostředkování nákupu emisních povolenek
Předmětem plnění veřejné zakázky je zprostředkování a jednorázový nákup emisních povolenek skleníkových plynů typu CO2 (emise) – EUA kredity, a to v množství 7 000 ks, pro potřeby zadavatele.
Analýza možností dlouhodobého skladování VJP a RAO do doby zprovoznění HÚ
Posouzení a zhodnocení dlouhodobého skladování a návaznosti na Centrální sklad vyhořelého jaderného paliva Skalka, který je v majetku ČEZ, jeho nutných úprav, případně rozšíření, vč. zpracování návazných procesů a činností, které by vedly k jeho začlenění do procesu přípravy hlubinného úložiště do doby než bude HÚ uvedeno do provozu, dále ...
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2020
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS. Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 14_zkráceně
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 09 a 10_II.
Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je zhotovenie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie. Regionálna nízkouhlíková stratégia vo všeobecnosti musí predstavovať ucelený krátko a strednodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity PSK zamerané na znižovanie emisií CO2.
Supervize sanačních prací OSEZ UNIPETROL, a.s. Litvínov
Předmětem plnění je komplexní činnost supervizora (vykonavatele kontroly) ve smyslu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“), která bude prováděna v rozsahu a podle projektové dokumentace s názvem „Supervize sanačních prací OSEZ UNIPETROL, a.s., lokalita ...
Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská - ekologický dozor stavebníka
Zajištění ekologického dozoru stavebníka dle zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění při realizace stavby Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 13_zkráceně.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+
Predmetom zákazky je vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ (ďalej aj PHSR ŽSK) v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho rozvoja, zákonom č. 302/2001 Z.z o samospráve a vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a za primeraného použitia Metodiky a ...
Vypracovanie koncepčného dokumentu - Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík
Predmetom zákazky je vypracovanie koncepčného dokumentu Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Banskobystrického samosprávneho kraja. Dokument zanalyzuje a zhodnotí východiskovú situáciu v oblasti SMART princípov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), vyhodnotí silné a slabé stránky BBSK, zmapuje existujúce a možné ...
Strategické dokumenty statutárního města Karviné
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů pro statutární město Karviná, a to zejména strategického plánu ekonomického rozvoje města, plánu udržitelné městské mobility a plánu koncepce zeleně.Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části podle § 101 ZZVZ. Zadavatel rozdělil zakázku na části, a to: 1. část veřejné ...
Rozvoj energetických služieb v Meste Zlaté Moravce
Predmetom zákazky je vypracovanie účelových energetických auditov pre objekty verejného obstarávateľa v zmysle platného zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa § 12 ods. 1 alebo § 13 ods.1 alebo ods. 3 zákona č. 321/2014 Z. z. o ...
Nákup emisních povolenek 2020-21
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup povolenek na emise skleníkových plynů EUA. Zadavatel si v souladu s přílohou č. 1 této zadávací dokumentace – Smlouvou o nákupu a prodeji povolenek na emise skleníkových plynů vyhrazuje právo podat pro tento účel v každém měsíci M požadavek na zajištění nákupu množství povolenek potřebného pro pokrytí ...
Výstavba FVE Březhrad – 996,8 KWP
Předmětem veřejné zakázky je vypracování realizační projektové dokumentace (DPS) a dále dodávka a instalace komplexního systému fotovoltaické elektrárny FVE o výkonu 996,8 kWp. FVE bude umístěna na střechách objektů v areálu Březhrad v Hradci Králové, vyrobená el. energie bude určena především pro vlastní spotřebu.
Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je zhotovenie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie. Regionálna nízkouhlíková stratégia vo všeobecnosti musí predstavovať ucelený krátko a strednodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity PSK zamerané na znižovanie emisií CO2.
Rychlodobíjecí stanice pro elektromobily – II
Zadavatel hodlá vybudovat na území města Brna veřejné vysoce výkonné dobíjecí (rychlodobíjecí) stanice pro elektromobily (dále též „stanice“), což představuje vlastní dodávku stanic a provedení stavebních úprav pro jejich osazení. Vzhledem k různorodosti předmětu plnění (dodávky / stavební práce), avšak současně vzhledem k nutnosti jisté ...
Optimalizace dlouhodobě udržitelné a efektivní produkce násad cenných druhů ryb
Předmětem veřejné zakázky je zpracování technologických manuálů popisujících jednotlivé kroky týkající se reprodukce a chovu různých věkových kategorií ryb s cílem produkovat kvalitní násadový materiál cenných druhů ryb jako je: candát obecný, pstruh duhový, štika obecná a parma obecná pro podporu výskytu těchto druhů ryb využitelných pro ...
Finanční analýza opatření ke zlepšení kvality ovzduší
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexních analyticko-poradenských služeb v oblasti ochrany ovzduší spočívajících ve a) zpracování analýzy nákladů a nákladové efektivity opatření ke zlepšení kvality ovzduší; b) provedení ověření absorpční kapacity v oblasti ochrany ovzduší; c) uspořádání všech opatření pro snížení emisí a zlepšení ...
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len NSK), ktorá bude riešiť energetickú problematiku v 111 zariadeniach NSK: 21 kultúrnych zariadení, 25 zariadení sociálnych služieb, 63 škôl, 2 polikliniky. Predmetom Nízkouhlíkovej ...