FVe Nový Dvůr
Na střechu haly bude instalován fotovoltaický systém o celkovém min. výkonu 264,33 kWp. Účelem stavby fotovoltaické elektrárny je výroba elektrické energie pro potřeby snížení energetické náročnosti v lokalitě parc. č.: 1021/10 k.ú. Červenka [621030]. Dále pak bateriové uložiště. Vše viz Zadávací dokumentace.
Znižovanie energetickej náročnosti výroby spoločnosti POLYFORM
1. Oredmetom zákazky je dodanie fotovoltaického zariadenia a kompresoru a poskytnutie s tým súvisiacich služieb a prác (ďalej len predmet zákazky). 2. Predmet zákazky je rozdelený dve samostatné časti: 2.1 Časť I: Fotovoltaické zariadenie na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu 2.2 Časť II: Kompresor na výrobu technologického vzduchu 3. ...
SEZ - Aktualizace PD Projekt sanace staré ekologické zátěže ve společnosti Arcelor-Mittal Ostrava a.s
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti právnické osoby (dále jen „PD“) v rozsahu umožňujícím zadání veřejné zakázky na dodavatele realizace sanace dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Součástí předmětu plnění je provedení doprůzkumu sanační plochy SP12 a ...
Nitrátová směrnice - monitoring a evaluace akčního programu na období 2022 - 2023
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění činností souvisejících se správnou implementací směrnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991 k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (dále jen „směrnice“) a zajištění šetření v zemědělské praxi pro potřeby monitoringu směrnice, vč. vyhodnocení získaných výsledků.
Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019 -2022
Předmětem plnění je provedení: vertebratologického průzkumu na lokalitách Dobřenecký rybník a Velký Rohozec (EVL Doupovské hory), Kyšperk (EVL Východní Krušnohoří) a v EVL Pražská pole; průzkumu bezobratlých na lokalitách Velký Rohozec, V jámách (EVL Doupovské hory), Kyšperk (EVL Východní Krušnohoří) a v EVL Pražská pole; limnologického průzkumu ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu Z 3827/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pořizovanou zkráceným způsobem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2022 - druhá vlna
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS2. Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ...
Technická realizace sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu letecké základny Čáslav
Předmětem veřejné zakázky je průběžná realizace technické sanace v prostorách areálu letecké základny Čáslav.
Zprostředkování nákupu emisních povolenek pro rok 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba zajištění nákupu evropských emisních povolenek typu EUA pro 4. obchodovací období (2021 - 2030) v celkovém množství 7.000 ks.
Jaroměř - KD METALL, odstranění staré ekologické zátěže - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace staré ekologické zátěže ropnými uhlovodíky v lokalitě kovošrotu ve vlastnictví společnosti KD METALL s.r.o., kde se v minulosti nacházela přečerpávací stanice (distribuční sklad pohonných hmot) Benzina s.p., a to za účelem dosažení cílových parametrů.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu soubor změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vln 11, 12
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy vln 11, 12 a 18 pořizované standardním způsobem dle § 55 b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Konkrétně předmět veřejné zakázky zahrnuje 10 následujících změn ...
Hydrologický, hydrogeologický a hydrochemický monitoring lokalit Březový potok, Hrádek, Horka
Zadavatel stanoví, že předmětem této veřejné zakázky je vybudování hydrogeologické, hydrologické a hydrochemické monitorovací sítě na lokalitách Březový potok, Janoch, Horka a Hrádek a její dlouhodobé kontinuální provozování, správa a sběr dat, včetně průběžného a závěrečného zpracování všech dat a jejich interpretace. Tyto monitorovací práce ...
Strategie rozvoje odpadového hospodářství města Děčín
Zpracování strategie rozvoje odpadového hospodářství v souladu s platnou legislativou ČR, POH Ústeckého kraje a předpokládaný vývoj nakládání s odpady v EU. Předmět plnění bude rozdělen do tří částí: 1. část - analytická, 2. část - návrhová, 3. část - poradenská a konzultační.
Podklady pro přípravu regionálních strategií a projektů v rámci OPŽP 2021-2027
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování podkladů a analýz, které přinesou komplexní rozbor současné infrastruktury pro nakládání s kaly z ČOV v jednotlivých krajích ČR Rozbor identifikuje možné směřování zpracování kalů z ČOV, identifikuje problematické oblasti a navrhne optimální řešení v souladu se strategickým ...
Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Oľšany, 2. úsek
Predmetom zákazky je monitoring zložiek životného prostredia (hluk, kmitanie a otrasy, ovzdušie, povrchové a odpadové vody, podzemné vody, pôda, biota), v zmysle TP 050 a v súlade so stanovenými právnymi predpismi na národnej a európskej úrovni, počas výstavby a po uvedení rýchlostnej cesty do prevádzky. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v ...
Dodávka FVE a bateriového systému pro akumulaci elektrické energie včetně měřícího a řídícího systém
Projekt je složen z realizace FVE (fotovoltaického systému) v kombinaci s bateriovým úložištěm a systémem řízení a regulace. Předmětem je dodávka a realizace: - FVE o celkovém výkonu 80 kWp. Vyrobená energie z FVE je určena pro vlastní spotřebu a měla by krýt spotřebu existujících i nových zařízení využívaných v areálu. FVE bude instalována na ...
SEZ Sanace areálu DS PHM BENZINA v České Vsi  u Jeseníku, společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizovaná projektová dokumentace sanace areálu DS PHM společnosti BENZINA v České Vsi u Jeseníku“, zpracované v srpnu 2020 společností ALFA SYSTEM s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění staré ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro  změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu Z 3403/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pořizovanou zkráceným způsobem dle § 55 b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019 -2022
Předmětem plnění je provedení: vertebratologického průzkumu na lokalitách Dobřenecký rybník a Velký Rohozec (EVL Doupovské hory), Kyšperk (EVL Východní Krušnohoří) a v EVL Pražská pole; průzkumu bezobratlých na lokalitách Velký Rohozec, V jámách (EVL Doupovské hory), Kyšperk (EVL Východní Krušnohoří) a v EVL Pražská pole; limnologického průzkumu ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu Z 3754/00 územního plánu hl. m. Prahy zkráceným způsobem
Sanace neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace ekologické zátěže neřízených skládek dehtů a dalších odpadů, které ohrožují životní prostředí na významné lokalitě Řídká Blana. Skládky mají negativní vliv na životní prostředí přírodní rezervaci, Evropsky významnou lokalitu Řídká Blana, krajinný ráz lesa a ovlivňují povrchové a podzemní vody ...
Snížení energetické náročnosti pěti ZŠ v Přerově - fotovoltaika
Kompletní dodávka FV panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné FVE, montáž konstrukcí, instalace FV panelů, napojení FV panelů na střídače a napojení na elektrickou síť v objektu zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz.
Studie proveditelnosti Energetické využití důlních plynů - II
Předmětem plnění je zpracování Studie proveditelnosti "Energetické využití důlních plynů" v návaznosti na 4. akční plán vlády k Usnesení vlády č. 826/2015 pro snížení nákladů na eliminaci rizik z vlivů těžby, v tomto případě zejména výstupu metanu na povrch a současně pro možnost dalšího využití důlního plynu jako energetického potenciálu ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu P hl. m. Prahy Z 3125/00
Předmětem veřejné zakázky je zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu P hl. m. Prahy Z 3125/00 (vymezení severovýchodní části Městského okruhu) ve standardním režimu.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 28 zkráceně
Předmětem veřejné zakázky je zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 28 ve zkráceném režimu. Konkrétně předmět veřejné zakázky zahrnuje následujících 5 změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č.: Z 3251/28, Z 3522/28, Z 3525/28, Z 3531/28 a Z 3535/28.