Analýza možností dlouhodobého skladování VJP a RAO do doby zprovoznění HÚ
Posouzení a zhodnocení dlouhodobého skladování a návaznosti na Centrální sklad vyhořelého jaderného paliva Skalka, který je v majetku ČEZ, jeho nutných úprav, případně rozšíření, vč. zpracování návazných procesů a činností, které by vedly k jeho začlenění do procesu přípravy hlubinného úložiště do doby než bude HÚ uvedeno do provozu, dále ...
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2020
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS. Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 14_zkráceně
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 09 a 10_II.
Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je zhotovenie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie. Regionálna nízkouhlíková stratégia vo všeobecnosti musí predstavovať ucelený krátko a strednodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity PSK zamerané na znižovanie emisií CO2.
Supervize sanačních prací OSEZ UNIPETROL, a.s. Litvínov
Předmětem plnění je komplexní činnost supervizora (vykonavatele kontroly) ve smyslu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“), která bude prováděna v rozsahu a podle projektové dokumentace s názvem „Supervize sanačních prací OSEZ UNIPETROL, a.s., lokalita ...
Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská - ekologický dozor stavebníka
Zajištění ekologického dozoru stavebníka dle zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění při realizace stavby Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 13_zkráceně.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+
Predmetom zákazky je vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ (ďalej aj PHSR ŽSK) v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho rozvoja, zákonom č. 302/2001 Z.z o samospráve a vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a za primeraného použitia Metodiky a ...
Vypracovanie koncepčného dokumentu - Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík
Predmetom zákazky je vypracovanie koncepčného dokumentu Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Banskobystrického samosprávneho kraja. Dokument zanalyzuje a zhodnotí východiskovú situáciu v oblasti SMART princípov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), vyhodnotí silné a slabé stránky BBSK, zmapuje existujúce a možné ...
Strategické dokumenty statutárního města Karviné
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů pro statutární město Karviná, a to zejména strategického plánu ekonomického rozvoje města, plánu udržitelné městské mobility a plánu koncepce zeleně.Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části podle § 101 ZZVZ. Zadavatel rozdělil zakázku na části, a to: 1. část veřejné ...
Rozvoj energetických služieb v Meste Zlaté Moravce
Predmetom zákazky je vypracovanie účelových energetických auditov pre objekty verejného obstarávateľa v zmysle platného zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa § 12 ods. 1 alebo § 13 ods.1 alebo ods. 3 zákona č. 321/2014 Z. z. o ...
Nákup emisních povolenek 2020-21
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup povolenek na emise skleníkových plynů EUA. Zadavatel si v souladu s přílohou č. 1 této zadávací dokumentace – Smlouvou o nákupu a prodeji povolenek na emise skleníkových plynů vyhrazuje právo podat pro tento účel v každém měsíci M požadavek na zajištění nákupu množství povolenek potřebného pro pokrytí ...
Výstavba FVE Březhrad – 996,8 KWP
Předmětem veřejné zakázky je vypracování realizační projektové dokumentace (DPS) a dále dodávka a instalace komplexního systému fotovoltaické elektrárny FVE o výkonu 996,8 kWp. FVE bude umístěna na střechách objektů v areálu Březhrad v Hradci Králové, vyrobená el. energie bude určena především pro vlastní spotřebu.
Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je zhotovenie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie. Regionálna nízkouhlíková stratégia vo všeobecnosti musí predstavovať ucelený krátko a strednodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity PSK zamerané na znižovanie emisií CO2.
Rychlodobíjecí stanice pro elektromobily – II
Zadavatel hodlá vybudovat na území města Brna veřejné vysoce výkonné dobíjecí (rychlodobíjecí) stanice pro elektromobily (dále též „stanice“), což představuje vlastní dodávku stanic a provedení stavebních úprav pro jejich osazení. Vzhledem k různorodosti předmětu plnění (dodávky / stavební práce), avšak současně vzhledem k nutnosti jisté ...
Optimalizace dlouhodobě udržitelné a efektivní produkce násad cenných druhů ryb
Předmětem veřejné zakázky je zpracování technologických manuálů popisujících jednotlivé kroky týkající se reprodukce a chovu různých věkových kategorií ryb s cílem produkovat kvalitní násadový materiál cenných druhů ryb jako je: candát obecný, pstruh duhový, štika obecná a parma obecná pro podporu výskytu těchto druhů ryb využitelných pro ...
Finanční analýza opatření ke zlepšení kvality ovzduší
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexních analyticko-poradenských služeb v oblasti ochrany ovzduší spočívajících ve a) zpracování analýzy nákladů a nákladové efektivity opatření ke zlepšení kvality ovzduší; b) provedení ověření absorpční kapacity v oblasti ochrany ovzduší; c) uspořádání všech opatření pro snížení emisí a zlepšení ...
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len NSK), ktorá bude riešiť energetickú problematiku v 111 zariadeniach NSK: 21 kultúrnych zariadení, 25 zariadení sociálnych služieb, 63 škôl, 2 polikliniky. Predmetom Nízkouhlíkovej ...
Zajištění dlouhodobého sledování malých lesních povodí – hydrologický režim lesních ekosystémů v
1. Zajištění technických a organizačních podmínek lesnicko-hydrologických měření ve výzkumných povodích Červík (včetně podpovodí Červík A a Červík B) a Malá Ráztoka v Beskydech a povodí Pekelského potoka na Českomoravské vrchovině na identických měrných profilech. 2. Fyzické sledování základních prvků srážkoodtokového vztahu – srážek na povodích ...
Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je zpracování odborných podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 13_zkráceně.
Hodnotenie a manažment povodňových rizík - aktualizácia 2021
Predmetom verejného obstarávania je najmä vypracovanie máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňového rizika čiastkových povodí v rámci aktualizácie 2021.
Udržitelným zemědělstvím ke zvýšení životní úrovně drobných farmářů - Zambie
Předmětem veřejné zakázky jsou především poradenské služby vedoucí ke zvýšení zemědělské produkce a produktivity farmářů v okresech Monze a Choma v jižní provincii Zambie. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje analýzy v místě plnění, školení a metodickou podporu farmářům, dodávky zemědělské techniky. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně ...
Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji
Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 zákona na čtyři části: 1. Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo území CHKO) 2. Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje 3. Generel dopravy Zlínského kraje 4. Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030 Předmětem plnění veřejné ...