Podpora populace perlorodky říční na Šumavě - Odchovy a vysazování perlorodek
Pro řeku Blanici bude za celý projekt odchováno 230 000 juvenilních perlorodek stáří 0+ a stejné množství pro Vltavu. Posilování populace bude řešeno třemi metodami. Jarním odchovem, podzimním odchovem (tzv.česká cesta-autor J.Hruška) a vypouštěním invadovaných ryb. Pro Blanici bude uskutečněno pět jarních odchovů (150 000 ex.0+) a podzimních ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3036/10
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 3036/10 pořizované nezkráceným způsobem dle § 50 až 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
SEZ, Sanace areálu DS PHM Ostrava - Hrabová,  společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalého distribučního skladu PHM BENZINA v Ostravě-Hrabové. Jedná se o saturovanou a nesaturovanou zónu horninového prostředí. Konkrétně o odstranění závadného stavu na podzemních vodách a odstranění lokálního zdroje znečištění v nesaturované zóně. V ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změny ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3563/34  a Z 3833/00
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Z 3563/34 a Z 3833/00 (Sídliště Barrandov) pořizované zkráceným způsobem.
Územní studie systému sídelní zeleně a koncepce veřejných prostranství v Hradci Králové
Předmětem plnění zakázky je zpracování Územní studie systému sídelní zeleně a koncepce veřejných prostranství v souladu s ustanovením § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Časť 1 Príprava a implementácia novej metodiky v sektore lesy
Predmetom zákazky je vypracovanie analýz a metodických postupov na základe 2019 IPCC Refinements metodických príručiek: -Analýza 2019 IPCC Refinements metodických príručiek z pohľadu relevantných zmien korešpondujúcich s národnými špecifikami v kategórii lesov, ornej pôdy, mokradí, energetiky (okrem dopravy), priemyselných procesov a ...
Generel nakládání se srážkovými vodami
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování Generelu nakládání se srážkovými vodami na území města Ostravy.
Revitalizace vodních ekosystémů pod Lanžhotem SO07 Zprůtočnění vodní nádrže Kout
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla Revitalizace vodních ekosystémů pod Lanžhotem - SO07 Zprůtočnění vodní nádrže Kout a SO10 Zprůtočnění slepých ramen Gajdovka, Jasenová levá a Jasenová pravá. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně projektové dokumentace a v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je uvedeno v ...
Revitalizace lokality Černohorský močál 3
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Černohorský močál 3. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o ...
Supervize nad aktivní částí sanace SEZ, II. etapy sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien
Předmětem plnění je komplexní činnost vykonavatele kontroly (supervizora), ve smyslu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci - č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“) v rozsahu projektové dokumentace s názvem: PROJEKT SUPERVIZE „SEZ, II. Etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien ...
Rámcová dohoda na dotační poradenství v rámci projektu FVE systém na střechách budov
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody (dále jako „rámcová dohoda“), jejíž návrh je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, na poskytování služeb komplexního dotačního poradenství, tj. služby spočívající v komplexní systematické projektové a procesní podpoře (zejména vytváření a podávání žádostí o dotace) při přípravě a realizaci ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3517/00
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 3517/00 pořizované zkráceným způsobem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění .
Recirkulační akvarijní systém pro chov ryb v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování nového akvakulturního systému a související scény vodních ekosystémů a jejich okolí, a to včetně osazení živými živočichy a rostlinami. Tento nově vybudovaný systém akvárií a souvisejících scénických prvků tak naváže na úspěch původního modelu horského potoka a prostorově i technologicky jej ...
Sběr dat v akvakultuře v České republice za rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je získání hospodářských dat za rok 2021 v odvětví akvakultury v České republice. Tím bude zajištěno splnění požadavků stanovených právními předpisy EU, a to konkrétně nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro ...
Dotační, projektové a energetické poradenství v rámci projektu FVE systém na střechách budov
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb spočívajících v komplexní a systematické projektové a procesní podpoře při přípravě a realizaci dotačních projektů zadavatele v rámci instalace FVE systému na střechách budov ve vlastnictví Statutárního města Brna a poskytování služeb s tím spojených, ...
FN Olomouc  fotovoltaické systémy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny sestávající se z pěti samostatných systémů umístěných na střechy čtyř budov FN Olomouc a přidružených stavebních a montážních prací. Dále je předmětem plnění inženýrská a projektová činnost.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu Z 3403/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pořizovanou zkráceným způsobem dle § 55 b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
Park Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova
Předmětem veřejné zakázky je nastavení rozvoje Rohanského a Libeňského ostrova v hl. městě Praze, tj. vypracování a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova a v části tohoto území řešení metropolitního Parku Maniny od fáze studie až do fáze realizace včetně všech projekčních fází. The subject-matter of tjhe public contract is specifying the ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vln 25, 29 a 30
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy vln 25, 29 a 30 pořizovanou zkráceným způsobem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.Konktrétně předmět plnění zahrnuje zpracování Vyhodnocení ...
Ochranné sanační čerpání v areálu Teva Czech Industries s.r.o. Opava-Komárov
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění ochranného sanačního čerpání, které naváže na aktuálně realizované sanační čerpání a monitoring, které budou ukončeny v červenci 2022, a bude probíhat od 1. 8. 2022 po dobu 3 let nebo do doby předání lokality dodavateli, který bude vybrán k realizaci dokončení sanace lokality, podle toho, která ...
SEZ, Sanační práce ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v Mochově
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem: „Projektová dokumentace sanace na lokalitě transformovna Čechy střed Mochov, ČEZ Distribuce, a.s.“, zpracované 30. 6. 2021 společností VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5, která je přílohou č. 3 ZD.
Podpora biodiverzity botanicky a zoologicky cenného území bývalého vojenského areálu v Chomýži
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy na podporu biodiverzity botanicky a zoologicky cenného území bývalého vojenského areálu v Chomýži u Krnova, a to samostatně pro část A - Realizace, následná péče a udržitelnost a část B - Péče o zvířata.
Vypracovanie Správ o hodnotení pre úseky diaľnic D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto a D3
Predmetom zákazky je vypracovanie Správ o hodnotení (ďalej len "SoH") podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou SoH sú aj súvisiace štúdie ako jej prílohy a projekt revitalizácie Mokrade, pričom ich potreba vyplýva okrem príslušnej legislatívy aj z vydaných Rozsahov ...
Vypracovanie Správy o hodnotení vrátane súvisiacich štúdií stavby - Rýchlostná cesta R2 Zvolen
Predmetom zákazky je vypracovanie Správy o hodnotení (ďalej len "SoH") podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou SoH sú aj súvisiace štúdie (ďalej len "SŠ") ako jej prílohy a doplňujúca dokumentácia - technická pomoc (ďalej len "TP"), pričom ich potreba vyplýva okrem ...
Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie EIA podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov") a zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti pre dielo "Optimalizácia trate Prievidza - Jelšovce".