Sběr dat v akvakultuře v České republice za rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je získání hospodářských dat za rok 2021 v odvětví akvakultury v České republice. Tím bude zajištěno splnění požadavků stanovených právními předpisy EU, a to konkrétně nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro ...
Dotační, projektové a energetické poradenství v rámci projektu FVE systém na střechách budov
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb spočívajících v komplexní a systematické projektové a procesní podpoře při přípravě a realizaci dotačních projektů zadavatele v rámci instalace FVE systému na střechách budov ve vlastnictví Statutárního města Brna a poskytování služeb s tím spojených, ...
FN Olomouc  fotovoltaické systémy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny sestávající se z pěti samostatných systémů umístěných na střechy čtyř budov FN Olomouc a přidružených stavebních a montážních prací. Dále je předmětem plnění inženýrská a projektová činnost.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu Z 3403/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pořizovanou zkráceným způsobem dle § 55 b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
Park Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova
Předmětem veřejné zakázky je nastavení rozvoje Rohanského a Libeňského ostrova v hl. městě Praze, tj. vypracování a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova a v části tohoto území řešení metropolitního Parku Maniny od fáze studie až do fáze realizace včetně všech projekčních fází. The subject-matter of tjhe public contract is specifying the ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vln 25, 29 a 30
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy vln 25, 29 a 30 pořizovanou zkráceným způsobem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.Konktrétně předmět plnění zahrnuje zpracování Vyhodnocení ...
Ochranné sanační čerpání v areálu Teva Czech Industries s.r.o. Opava-Komárov
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění ochranného sanačního čerpání, které naváže na aktuálně realizované sanační čerpání a monitoring, které budou ukončeny v červenci 2022, a bude probíhat od 1. 8. 2022 po dobu 3 let nebo do doby předání lokality dodavateli, který bude vybrán k realizaci dokončení sanace lokality, podle toho, která ...
SEZ, Sanační práce ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v Mochově
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem: „Projektová dokumentace sanace na lokalitě transformovna Čechy střed Mochov, ČEZ Distribuce, a.s.“, zpracované 30. 6. 2021 společností VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5, která je přílohou č. 3 ZD.
Podpora biodiverzity botanicky a zoologicky cenného území bývalého vojenského areálu v Chomýži
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy na podporu biodiverzity botanicky a zoologicky cenného území bývalého vojenského areálu v Chomýži u Krnova, a to samostatně pro část A - Realizace, následná péče a udržitelnost a část B - Péče o zvířata.
Vypracovanie Správ o hodnotení pre úseky diaľnic D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto a D3
Predmetom zákazky je vypracovanie Správ o hodnotení (ďalej len "SoH") podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou SoH sú aj súvisiace štúdie ako jej prílohy a projekt revitalizácie Mokrade, pričom ich potreba vyplýva okrem príslušnej legislatívy aj z vydaných Rozsahov ...
Vypracovanie Správy o hodnotení vrátane súvisiacich štúdií stavby - Rýchlostná cesta R2 Zvolen
Predmetom zákazky je vypracovanie Správy o hodnotení (ďalej len "SoH") podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou SoH sú aj súvisiace štúdie (ďalej len "SŠ") ako jej prílohy a doplňujúca dokumentácia - technická pomoc (ďalej len "TP"), pričom ich potreba vyplýva okrem ...
Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie EIA podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov") a zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti pre dielo "Optimalizácia trate Prievidza - Jelšovce".
Monitoring velkých šelem na území České republiky
Předmětem veřejné zakázky je monitoring velkých šelem, který je součástí dlouhodobého projektu AOPK ČR „Sledování stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů“. Projekt je dále také definován jako jedno z klíčových opatření v programech péče o vlka obecného, medvěda hnědého a rysa ostrovida, zejména s ohledem na potřebu znát oblasti ...
FVe Nový Dvůr
Na střechu haly bude instalován fotovoltaický systém o celkovém min. výkonu 264,33 kWp. Účelem stavby fotovoltaické elektrárny je výroba elektrické energie pro potřeby snížení energetické náročnosti v lokalitě parc. č.: 1021/10 k.ú. Červenka [621030]. Dále pak bateriové uložiště. Vše viz Zadávací dokumentace.
Znižovanie energetickej náročnosti výroby spoločnosti POLYFORM
1. Oredmetom zákazky je dodanie fotovoltaického zariadenia a kompresoru a poskytnutie s tým súvisiacich služieb a prác (ďalej len predmet zákazky). 2. Predmet zákazky je rozdelený dve samostatné časti: 2.1 Časť I: Fotovoltaické zariadenie na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu 2.2 Časť II: Kompresor na výrobu technologického vzduchu 3. ...
SEZ - Aktualizace PD Projekt sanace staré ekologické zátěže ve společnosti Arcelor-Mittal Ostrava a.s
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti právnické osoby (dále jen „PD“) v rozsahu umožňujícím zadání veřejné zakázky na dodavatele realizace sanace dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Součástí předmětu plnění je provedení doprůzkumu sanační plochy SP12 a ...
Nitrátová směrnice - monitoring a evaluace akčního programu na období 2022 - 2023
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění činností souvisejících se správnou implementací směrnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991 k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (dále jen „směrnice“) a zajištění šetření v zemědělské praxi pro potřeby monitoringu směrnice, vč. vyhodnocení získaných výsledků.
Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019 -2022
Předmětem plnění je provedení: vertebratologického průzkumu na lokalitách Dobřenecký rybník a Velký Rohozec (EVL Doupovské hory), Kyšperk (EVL Východní Krušnohoří) a v EVL Pražská pole; průzkumu bezobratlých na lokalitách Velký Rohozec, V jámách (EVL Doupovské hory), Kyšperk (EVL Východní Krušnohoří) a v EVL Pražská pole; limnologického průzkumu ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu Z 3827/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pořizovanou zkráceným způsobem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2022 - druhá vlna
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS2. Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ...
Technická realizace sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu letecké základny Čáslav
Předmětem veřejné zakázky je průběžná realizace technické sanace v prostorách areálu letecké základny Čáslav.
Zprostředkování nákupu emisních povolenek pro rok 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba zajištění nákupu evropských emisních povolenek typu EUA pro 4. obchodovací období (2021 - 2030) v celkovém množství 7.000 ks.
Jaroměř - KD METALL, odstranění staré ekologické zátěže - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace staré ekologické zátěže ropnými uhlovodíky v lokalitě kovošrotu ve vlastnictví společnosti KD METALL s.r.o., kde se v minulosti nacházela přečerpávací stanice (distribuční sklad pohonných hmot) Benzina s.p., a to za účelem dosažení cílových parametrů.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu soubor změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vln 11, 12
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy vln 11, 12 a 18 pořizované standardním způsobem dle § 55 b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Konkrétně předmět veřejné zakázky zahrnuje 10 následujících změn ...
Hydrologický, hydrogeologický a hydrochemický monitoring lokalit Březový potok, Hrádek, Horka
Zadavatel stanoví, že předmětem této veřejné zakázky je vybudování hydrogeologické, hydrologické a hydrochemické monitorovací sítě na lokalitách Březový potok, Janoch, Horka a Hrádek a její dlouhodobé kontinuální provozování, správa a sběr dat, včetně průběžného a závěrečného zpracování všech dat a jejich interpretace. Tyto monitorovací práce ...