Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov

Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B. a E. súťažných podkladov.

Monitoring úložných míst těžebního odpadu – odvalu Hedvika a odvalu Ema

Monitoring úložných míst těžebního odpadu – odvalu Hedvika a odvalu Ema

Předmětem plnění VZ je realizace pětiletého teplotního a plynového monitoringu termicky aktivních úložných míst těžebního odpadu - odvalu Hedvika (v katastrálním území Radvanice) a odvalu Ema (v katastrálním území Slezská Ostrava) včetně realizace souvisejících přípravných, terénních, laboratorních a vyhodnocovacích prací.

Strategické dokumenty pro město Šlapanice

Strategické dokumenty pro město Šlapanice

Předmětem zakázky je zpracování strategických dokumentů pro město Šlapanice, a to konkrétně následujících dokumentů: a) Energetické audity vybraných objektů b) Energetický audit města c) Průkaz energetické náročnosti budovy d) Pasporty budov e) Pasport zeleně f) Pasport veřejných komunikací g) Pasport inženýrských sítí

Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat

Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, dĺžka rýchlostnej cesty 4,300 km. Predmetom zákazky je monitoring vplyvu stavby na zložky životného prostredia (v zmysle TP 050) počas výstavby a po uvedení do prevádzky. Monitoring vplyvov počas výstavby a po uvedení do prevádzky slúži k posúdeniu, či sa zámer svojimi vplyvmi neodchyľuje od hodnôt ...

Snížení emisí na kotli K1

Snížení emisí na kotli K1

Předmětem ZAKÁZKY je realizace akce – „Snížení emisí na kotli K1“ zahrnující zejména: • Návrh technického řešení celého DÍLA • Zpracování DOKUMENTACE • Dodávky ZAŘÍZENÍ včetně příslušenství • Montáž ZAŘÍZENÍ včetně příslušenství • Demontáže původního a dále nevyužívaného zařízení • Potřebné úpravy stávajících zařízení ...

Manipulace s VJP v horké komoře hlubinného úložiště

Manipulace s VJP v horké komoře hlubinného úložiště

Předmětem této veřejní zakázky bude vypracovat souhrnný projekt v úrovni basic designu, pro oblast manipulací se všemi předpokládanými typy vyhořelého jaderného paliva (dále také VJP), které je/bude v ČR produkováno, od jejich přijetí v přepravních obalových souborech (dále také OS, např. CASTOR) až po zavezení do ukládacích obalových souborů ...

Prevádzkovanie kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Prievidza

Prevádzkovanie kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Prievidza

Predmetom zákazky je manažment, personálne a materiálne zabezpečenie chodu prevádzky kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Prievidza v areály zberného dvora na Garážovej ulici 1 za účelom efektívneho využitia jej kapacity v súlade s merateľnými ukazovateľmi projektu a v súlade s platnými právnymi predpismi SR v oblasti nakladania ...

Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody

Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody

Předmětem veřejné zakázky jsou průzkumné práce a analýza rizik provozů a skládky na území městyse Křižanov a v jeho okolí potenciálně ovlivňující kvalitu podzemní a povrchové vody starou ekologickou zátěží.

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa regionálnej nízkouhlíkovej stratégie Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Stratégia bude riešiť energetickú problematiku v 109 zariadeniach Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK): v 23 kultúrnych, v 13 sociálnych, v 71 školách a školských ...

Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu

Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu

Předmětem zakázky je dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny, akumulačního bateriového systému a rychlonabíjecí stanice pro nabíjení firemních elektromobilů. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně kompletní montáže v místě realizace.

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Predmetom zákazky je vypracovanie šiestich programov starostlivosti o chránené územia prírody a krajiny.

Dodávka fotovoltaické elektrárny pro společnost SPUR a.s., Zlín

Dodávka fotovoltaické elektrárny pro společnost SPUR a.s., Zlín

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny o výkonu 393 kWp na střeše stávajících objektů společnosti SPUR a.s.

Sanace lokality Boží Dar - sever - 1. fáze

Sanace lokality Boží Dar - sever - 1. fáze

Předmětem této veřejné zakázky je realizace nápravných opatření při řešení ekologických škod po odchodu Sovětské armády v oblasti bývalého Vojenského výcvikového prostoru Mladá. Cílem veřejné zakázky je vybudovat a provozovat sanační systém pro jednotlivé dílčí oblasti lokality Boží Dar a Kozí Hřbety, které se nachází v katastrálních územích obcí ...

Zařízení na zpracování odpadů, Itálie

Zařízení na zpracování odpadů, Itálie

Hledám zařízení na úpravu (zpracování) odpadů CER 191204 (plast a pryž) v České republice.

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica

Predmetom zákazky je vypracovanie a odovzdanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica. Funkčné územie tvorí mesto Banská Bystrica a 16 obcí: Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horné Pršany, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov a Vlkanová.

Nákup technologických zariadení na zvýšenie efektivity spracovania nebezpečných odpadov

Nákup technologických zariadení na zvýšenie efektivity spracovania nebezpečných odpadov

Predmetom zákazky je nákup súboru technologických zariadení pre projekt s názvom Nákup technologických zariadení na zvýšenie efektivity spracovania nebezpečných odpadov. Súbor technologických zariadení bude slúžiť na spracovanie vyradených chladiacich, mraziacich a klimatizačných zariadení po skončení ich životnosti. Súbor zariadení pozostáva z ...

Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v západní Bosně

Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v západní Bosně

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a instalace technologií a provedení dalších souvisejících služeb pro zajištění elektrické energie a ohřevu vody menšinovým navrátilcům v Bosně a Hercegovině. V rámci plnění této veřejné zakázky bude dodáno a nainstalováno celkem 40 solárních systémů na dodávky elektrické energie a ohřev vody.

Strategický dokument - Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu

Strategický dokument - Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu

Vypracovania strategického dokumentu Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu (ďalej aj adaptačná stratégia príp. STRADAKL), ktorý zadefinuje systematický súbor krokov, reagujúcich na zníženie citlivosti a zvýšenie adaptívnej kapacity na vplyvy zmeny klímy na území mesta Trenčín, a to tak v oblasti technickej ako aj ...

Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa – zpracování odborné dokumentace

Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa – zpracování odborné dokumentace

Předmětem veřejné zakázky je zpracování odborné dokumentace pro projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“, registrační číslo akceptovaného projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0004921. Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní ...

Prognózování produkce odpadů a stanovení složení komunálního odpadu

Prognózování produkce odpadů a stanovení složení komunálního odpadu

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...

Podporné činnosti pre projekt DAPhNE

Podporné činnosti pre projekt DAPhNE

Predmetom zákazky je poskytovanie podporných činností pre projekt DAPhNE pozostávajúcich zo (i) zabezpečenia národného dokumentu a národného workshopu ohľadom schém štátnej pomoci pre projekt DAPhNE; (ii) zabezpečenia národného dokumentu a národného workshopu ohľadom stavu legislatívy týkajúcej sa prístavov pre projekt DAPhNE; a (iii) vytvorenia ...

Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice

Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v realizaci chybějící části územního systému ekologické stability krajiny v katastru obce Vedrovice. Přesná lokalizace částí ÚSES včetně vymezení parcel pro nové výsadby jsou převzaty z Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy Zábrdovice, Vedrovice, Jezeřany, Kubšice a Moravský Krumlov, ...

Rekultivace odkaliště Lipina

Rekultivace odkaliště Lipina

Předmětem veřejné zakázky jsou sanačně rekultivační stavební práce - odstranění kalů uložených v lesním komplexu v katastru obce Kladruby nad Labem.

Emisné dáta z dopravy

Emisné dáta z dopravy

Predmetom zákazky je dodanie priestorovo a časovo alokovaných emisných dát z cestných komunikácií s vysokým rozlíšením pre celé územie Slovenskej republiky v dvoch úrovniach: úroveň 1 celé územie SR a úroveň 2 krajské mestá a mestá v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov.

(záznamy 1/25 z 804)  strana 1 / 33