Zprostředkování nákupu emisních povolenek pro období 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je zprostředkování a jednorázový nákup emisních povolenek skleníkových plynů typu CO2 (emise) - EUA kredity, a to v množství 4 000 ks, pro potřeby zadavatele.
Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s.
Havarijní službou se rozumí veškeré činnosti spojené se zásahy při haváriích spojených s únikem závadných látek a následným odstraňováním následků těchto havárií a dále ostatních prací nebo výkonu k provedení těchto činností nezbytných, vše dle konkrétních potřeb zadavatele s tím, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky může být, kromě ...
Sanácia zosuvov v Žilinskom kraji - II. etapa - Sanácia nebezpečného brala v k.ú. Bziny
Predmetom zákazky Sanácia zosuvov v Žilinskom kraji - II. etapa - Sanácia nebezpečného brala v k.ú. Bziny je sanácia brala nachádzajúceho sa vpravo nad cestou III/2250 v ckm 1,45 1,62 v smere od Dolného Kubína do Bzín. Zámerom tejto sanácie preto je rozšíriť priestor pre cestu záberom do brala v takom rozsahu, aby bolo možné cestu rozšíriť v celom ...
Sanace lokality STS Vyškov
Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné, úplné a bezvadné provedení sanace lokality STS Vyškov v rozsahu a za podmínek SMLOUVOU sjednaných.
SEZ, Sanace areálu společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace sanačního zásahu v areálu společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.“, zpracované společností Biodegradace s.r.o. (prosinec 2019 / revize červen 2020), která je přílohou č. 3 až 7 ZD.Předmětem plnění je realizace opatření a činností nutných k nápravě závadného stavu ...
Bateriové úložiště Těmice
Cílem zakázky je dodávka a montáž bateriového dobíjecího systému o předpokládané kapacitě úložiště 76,8 kWh, který doplní již existující OZE na bázi fotovoltaických panelů nacházející se na střeše objektu. Dodávka tak bude zahrnovat technologii a montáž uložiště pro akumulaci elektrické energie.
Bateriové úložiště Roztoky
Cílem zakázky je dodávka a montáž bateriového dobíjecího systému o předpokládané kapacitě úložiště 76,8 kWh, který doplní již existující OZE na bázi fotovoltaických panelů nacházející se na střeše objektu. Dodávka tak bude zahrnovat technologii a montáž uložiště pro akumulaci elektrické energie.
Realizace opatření záchranného programu perlorodky říční v povodí Rokytnice - opakované řízení
Akce je souhrnem víceletých opatření záchranného programu perlorodky říční na Ašsku. To zahrnuje speciální luční management na funkčních plochách a údržbu bylinných porostů podél vodních toků, podporu populace pstruha obecného, která byla silně zasažena suchem posledních let, péči o juvenilní perlorodky a analýzu současného stavu kvality vody v ...
Monitoring kvality ovzduší v okolí Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice
Předmětem plnění sektorové Veřejné zakázky s názvem „Monitoring kvality ovzduší v okolí Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice? je povinnost vybraného dodavatele provádět na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele kontinuální monitoring kvality ovzduší, jeho vyhodnocení a poskytování objektivních informací o stavu a vývoji imisní situace v lokalitách ...
D6 Hořesedly, přeložka a D6 Hořovičky, obchvat - monitoring ŽP
Jedná se o realizaci monitoringu životního prostředí pro stavby D6 Hořesedly, přeložka a D6 Hořovičky, obchvat. Realizací těchto staveb by mohlo dojít k ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Pro stanovení reálného dopravu staveb bude prováděn monitoring jednotlivých složek životního prostředí: - monitoring ovzduší - monitoring ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln   17 a 24_zkráceně
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn územního plánu hl. m. Prahy vln 17 a 24 zkráceným způsobem dle § 55 b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Konkrétně předmět veřejné zakázky zahrnuje následujících 9 změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ...
SEZ - Komplexní monitoring podzemních a povrchových vod v areálu společnosti Synthesia, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Komplexní monitoring podzemních a povrchových vod v areálu společnosti Synthesia, a.s.“, zpracovaný společností Hydrogeologická společnost, s.r.o. v červnu 2020, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je zajištění dlouhodobého monitoringu kvality ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln  00, 10, 15 a 23
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 00, 10, 15 a 23 ve zkráceném režimu. Konkrétně předmět veřejné zakázky zahrnuje následujících 7 změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též jako „ÚP SÚ hl. m. Prahy“) č.: Z 3083/00 , Z 3428/00 , Z 3104/10, Z ...
Havarijní služba pro odstraňování následků havárií spojených s únikem závadných látek
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování havarijní služby pro odstraňování následků havárií spojených s únikem závadných látek.
Realizace opatření záchranného programu perlorodky říční v povodí Rokytnice
Akce je souhrnem víceletých opatření záchranného programu perlorodky říční na Ašsku. To zahrnuje speciální luční management na funkčních plochách a údržbu bylinných porostů podél vodních toků, podporu populace pstruha obecného, která byla silně zasažena suchem posledních let, péči o juvenilní perlorodky a analýzu současného stavu kvality vody v ...
Plán zlepšovania kvality ovzdušia - Strategický plán mesta Ružomberok
Predmetom tejto zákazky je vytvorenie strategického dokumentu na ochranu ovzdušia s názvom "Plán zlepšovania kvality ovzdušia - Strategický plán mesta Ružomberok". Plán zlepšovania kvality ovzdušia je dokument, ktorý umožní mestu vykonávať systematicky opatrenia v ochrane ovzdušia za účelom dosiahnutia limitov alebo inak definovaného výsledku. ...
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2021 - druhá vlna
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS2. Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 00, 10, 11 a 16
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 00, 10, 11 a 16. Konrétně se jedná o 6 následujících změn: Z 2841/00, Z 2932/00, Z 3068/10, Z 3117/11, Z 3124/11, Z 3257/16.
Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení
Studie proveditelnosti posoudí rozliv vody v území pod vodním dílem Nechranice (v délce 103,44 km vodního toku) a navrhne a posoudí tech.opatření v předmětném úseku, která umožní zvýšení neškodného odtoku z vodního díla Nechranice. Těmito opatřeními může dojít ke snížení četnosti rozlivu vody při povodních oproti současnému stavu. Vzhledem ke ...
Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko
Předmětem zakázky je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle Mikroregionu Ostrožsko Veselsko dle jeho potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb (odpadové hospodářství, sucho, veřejné osvětlení, rozvoj ...
Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti
• podrobný průzkum horninového prostředí a podzemních vod; • analýza rizik pro populaci a ekosystémy; • studie proveditelnosti sanačního zásahu; • na základě odsouhlasené varianty studie proveditelnosti zpracování projektová dokumentace sanačního zásahu směřujícímu k odstranění ekologických zátěží z areálu transformátorové stanice 400/110/35 kV ...
Pasport zeleně - stromů - ve správě TSK hl. m. Prahy
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování činností a služeb spočívajících v aktualizaci stávajícího pasportu zeleně („PZ“), konkrétně jednotlivých stromů, a dále v aktualizaci evidence grafických a textových informací PZ na území hl. m Prahy, v prostředí stávajícího informačního systému Zadavatele (systém CDSw - aplikace Zeleň). Tabulka s uvedenými ...
Zhotovenie a obnova biodiverzity a ekosystémov, s využitím nových progresívnych hnojív
Predmetom zákazky je stanovenie skutočného stavu biodiverzity na vybraných pozemkoch mesta Strážske a vykonanie služieb pre zlepšenie biodiverzity v jej celom rozsahu v súlade s princípmi sústavy Natura 2000 na vybraných parcelách. Vykonať bude potrebné opatrenia v oblasti mechanickej, chemickej a biologickej oblasti tak, aby došlo v nasledujúcich ...
Návrh protieróznych a adaptačných opatrení na zhutnených plochách na svahoch lesných pozemkov
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude zahŕňať návrh protieróznych a adaptačných opatrení na zhutnených plochách na svahoch lesných pozemkov, ktoré majú podporovať rekultiváciu, zníženie povrchového a sústredeného odtoku zrážkových vôd, spomalenie, poprípade zastavenie eróznych procesov v rámci projektu Ochrana a ...
Štúdia k projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie, ktorá zhodnotí súčasný stav na vybraných lesných pozemkoch prostredníctvom posudkov, mapovania objektov a javov, identifikácie a mapovania zhutnených častí terénu a zároveň vyhodnotí riziká a posúdi očakávané výsledky po realizácii projektu "Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického ...