Podklady pro přípravu regionálních strategií a projektů v rámci OPŽP 2021-2027
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování podkladů a analýz, které přinesou komplexní rozbor současné infrastruktury pro nakládání s kaly z ČOV v jednotlivých krajích ČR Rozbor identifikuje možné směřování zpracování kalů z ČOV, identifikuje problematické oblasti a navrhne optimální řešení v souladu se strategickým ...
Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Oľšany, 2. úsek
Predmetom zákazky je monitoring zložiek životného prostredia (hluk, kmitanie a otrasy, ovzdušie, povrchové a odpadové vody, podzemné vody, pôda, biota), v zmysle TP 050 a v súlade so stanovenými právnymi predpismi na národnej a európskej úrovni, počas výstavby a po uvedení rýchlostnej cesty do prevádzky. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v ...
Dodávka FVE a bateriového systému pro akumulaci elektrické energie včetně měřícího a řídícího systém
Projekt je složen z realizace FVE (fotovoltaického systému) v kombinaci s bateriovým úložištěm a systémem řízení a regulace. Předmětem je dodávka a realizace: - FVE o celkovém výkonu 80 kWp. Vyrobená energie z FVE je určena pro vlastní spotřebu a měla by krýt spotřebu existujících i nových zařízení využívaných v areálu. FVE bude instalována na ...
SEZ Sanace areálu DS PHM BENZINA v České Vsi  u Jeseníku, společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizovaná projektová dokumentace sanace areálu DS PHM společnosti BENZINA v České Vsi u Jeseníku“, zpracované v srpnu 2020 společností ALFA SYSTEM s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění staré ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro  změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu Z 3403/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pořizovanou zkráceným způsobem dle § 55 b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019 -2022
Předmětem plnění je provedení: vertebratologického průzkumu na lokalitách Dobřenecký rybník a Velký Rohozec (EVL Doupovské hory), Kyšperk (EVL Východní Krušnohoří) a v EVL Pražská pole; průzkumu bezobratlých na lokalitách Velký Rohozec, V jámách (EVL Doupovské hory), Kyšperk (EVL Východní Krušnohoří) a v EVL Pražská pole; limnologického průzkumu ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu Z 3754/00 územního plánu hl. m. Prahy zkráceným způsobem
Sanace neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace ekologické zátěže neřízených skládek dehtů a dalších odpadů, které ohrožují životní prostředí na významné lokalitě Řídká Blana. Skládky mají negativní vliv na životní prostředí přírodní rezervaci, Evropsky významnou lokalitu Řídká Blana, krajinný ráz lesa a ovlivňují povrchové a podzemní vody ...
Snížení energetické náročnosti pěti ZŠ v Přerově - fotovoltaika
Kompletní dodávka FV panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné FVE, montáž konstrukcí, instalace FV panelů, napojení FV panelů na střídače a napojení na elektrickou síť v objektu zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz.
Studie proveditelnosti Energetické využití důlních plynů - II
Předmětem plnění je zpracování Studie proveditelnosti "Energetické využití důlních plynů" v návaznosti na 4. akční plán vlády k Usnesení vlády č. 826/2015 pro snížení nákladů na eliminaci rizik z vlivů těžby, v tomto případě zejména výstupu metanu na povrch a současně pro možnost dalšího využití důlního plynu jako energetického potenciálu ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu P hl. m. Prahy Z 3125/00
Předmětem veřejné zakázky je zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu P hl. m. Prahy Z 3125/00 (vymezení severovýchodní části Městského okruhu) ve standardním režimu.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 28 zkráceně
Předmětem veřejné zakázky je zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 28 ve zkráceném režimu. Konkrétně předmět veřejné zakázky zahrnuje následujících 5 změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č.: Z 3251/28, Z 3522/28, Z 3525/28, Z 3531/28 a Z 3535/28.
SEZ, sanační práce ve spol. MORA MORAVIA, s.r.o. - lokalita Hlubočky - Mariánské Údolí
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „MORA MORAVIA, s.r.o., Lokalita Hlubočky - Mariánské Údolí, Projektová dokumentace sanačních prací“ z března 2021, zpracovaná společností GEOtest a.s., IČO:46344942, která je přílohou č. 3 ZD.
Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja
Predmetom zákazky sú komplexné poradenské služby určené na implementáciu Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja Košického samosprávneho kraja v rámci projektu ELENA. Podľa Zmluvy ELENA a podkladov implementácia Akčného plánu zahŕňa nasledovné služby: -Technické poradenstvo budovy -Technické poradenstvo verejné osvetlenie -Právne ...
SEZ, Sanační práce na lokalitě Crystal BOHEMIA, a.s. v Poděbradech
Předmětem plnění je realizace sanačních prací spočívající v in-situ imobilizaci arsenu a související práce, včetně sanačního a postsanačního monitoringu podzemních vod. Předmětem plnění není sanační zásah cílený na snížení/imobilizaci fluoridů v podzemí vodě, součástí je pouze monitoring koncentrací fluoridů v podzemních vodách.
SEZ, Doprůzkum a projektová dokumentace dokončení sanačních prací na lokalitě Karlovy Vary, Tuhnice
Předmětem plnění jsou průzkumné a projektové práce, na základě kterých bude následně dokončena sanace předmětného území. Součástí projektových prací bude i návrh vypořádání dosud neřešeného znečištění přilehlých ploch s ohledem na zamezení znehodnocení dosud provedených sanačních prací.
Poptávám dotační poradenství
Potřebuji poradit s dotacemi na rodinný dům. Výměna kotle, zateplení a užití dešťové vody.
Podklady pro přípravu regionálních strategií a projektů v rámci OPŽP 2021-2027
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování podkladů a analýz, které přinesou komplexní rozbor současné infrastruktury pro nakládání s kaly z ČOV v jednotlivých krajích ČR.
Provedení energetického auditu a vypracování PENB
Předmětem zakázky je provedení energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení energetického posudku a vypracování průkazů energetické náročnosti budov. Jedná se především o popis a zhodnocení stávajícího stavu, energetické náročnosti a návrh opatření vedoucí ke snížení ...
Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi
Veřejná zakázka je součástí projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Gruzii s názvem „Rehabilitace areálu bývalé rafinérie v Batumi“, jehož záměrem je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace v oblasti bývalé ropné rafinérie v přístavu v Batumi. Předmětem plnění veřejné zakázky je identifikace zdrojů ...
Služby odpadového hospodářství DPO a.s.
Předmětem veřejné zakázky (část A - B) jsou služby odpadového hospodářství pro zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části podle předmětu plnění, a to následovně: -Komunální odpad -Odpad kategorie ostatní a nebezpečný
SEZ - Doprůzkum včetně zpracování projektové dokumentace pro 1. etapu sanačních prací - KOKSOVNA ČSA
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projekt projektové dokumentace sanačních prací první etapy v lokalitě KARVINÁ - KOKSOVNA ČSA společnosti OKK Koksovny, a.s.“, zpracované společností CZ BIJO, a.s. v dubnu 2020 a následně aktualizované v listopadu 2020, která je přílohou č. 3 ZD.
Příprava listů opatření typu A v povodí VN Švihov na Želivce ke zlepšení jakosti a zvýšení retence
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce v rozsahu listů opatření typu A, a to dle Vzorového katalogu opatření pro snížení plošných zemědělských zdrojů znečištění. Listy opatření typu A budou vypracovány pro zbývající části povodí VN Švihov na Želivce, ...
Příprava pro budoucí, nové využití rekultivovaných lokalit v Ústeckém kraji
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: 1. Vyhodnocení možností využití lokalit po ukončení těžby hnědého uhlí a zatápění zbytkových jam s ohledem na problematiku podzemních vod a vyčíslení dopadů na Souhrnné plány sanací a rekultivací (SPSaR) jednotlivých lomů. 2. Zpracování multikriteriálního posouzení a návrh optimálního řešení plánovaných ...
Studie využití důlních areálů a zájmových území v jižní části OKR
Předmětem plnění je zpracování Studie využití důlních areálů a zájmových území v jižní části OKR v návaznosti na 4. akční plán vlády k Usnesení vlády č. 826/2015, v tomto případě zejména praktického využití důlních areálů a přilehlých území v jižní části OKR a potenciálu likvidovaných lokalit v majetku o. z. DARKOV.