SZ Lednice,zámek a zámecký park, výkon TDS, BOZP a dozoru nad obnovou zeleně
Předmětem veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností osoby vykonávající činnost stavebního dozoru stavebníka na staveništi, dále pak výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností na pozici koordinátora BOZP na staveništi a rovněž výkon všech nezbytných a obvyklých činností spojených s ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro aktualizaci č. 10 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro aktualizaci č. 10 Zásad územního rozvoje . Aktualizace č. 10 ZUR hl. m. Prahy bude zpracována na základě návrhu oprávněného investora Správy železnic schváleném na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 23. 1. 2020.
Purchase of Emission Allowances 2021-23
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup povolenek na emise skleníkových plynů EUA.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 00 a 26 zkráceným způsobem. Konkrétně předmět veřejné zakázky zahrnuje následujících 6 změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č.: Z 3429/00 , Z 3430/00 , Z 3498/26 , Z 3499/26 , Z 3500/26, Z 3516/00 .
Zajištění péče o kvalitu vody rybníka Rosnička
Předmět veřejné zakázky je zajištění souborů úkonů k zajištění péče o kvalitu vod rybníka Rosnička.
Monitoring zložiek životného prostredia D3 Žilina - Kysucké Nové Mesto
Predmetom zákazky je monitoring vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia - ovzdušie, hluk, kmitanie a otrasy, povrchové a podzemné vody pred výstavbou, počas výstavby a po uvedení diaľnice do prevádzky. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Měřící skupiny 2021-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dodavatelem podle ust. § 103 odst. 2 vodního zákona, v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a ...
Zprostředkování nákupu emisních povolenek pro období 2020 II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zprostředkování a jednorázový nákup emisních povolenek skleníkových plynů typu CO2 (emise) - EUA kredity, a to v množství 4 000 ks, pro potřeby zadavatele.
Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2, Nemšová
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová ZŠ Janka Palu 2, Nemšová a to v zmysle projektovej dokumentácie pre SP a realizáciu stavby vypracovanej spoločnosťou: ArchArt, s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, zod. projektant: Ing. arch. Peter Motyčka, z 08/2020. Ide o vypracovanie ...
Studie proveditelnosti rozvoje sektoru Hradec Králové sever
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování studie proveditelnosti jako jednotného územního nástroje pro řízení rozvoje rozlehlého území severního sektoru města. Studie bude sloužit jako plánovací podklad koordinující udržitelný rozvoj severního sektoru města.
Plán ÚSES v CHKO
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude dále uzavřena smlouva, a to samostatně v každé ze 13 částí, na které je veřejná zakázka rozdělena. Cílem projektu je revize stávající dokumentace a aktualizace skladebných částí lokálního a regionálního ÚSES na území 20 chráněných krajinných oblastí. Výstupem budou plány ÚSES podle ...
Vypracovanie odborného posudku  NAEC nízkouhlíkové stratégie
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1)Vypracovanie odbroného posudku NAEC nízkouhlíkové statégie 2) Vypracovanie vybraných častí nízkouhlíkových stratégií - NAEC Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na obe časti predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v časti B1. Opis ...
Založení ÚSES vybraných ploch  k. ú. Rousínov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Založení ÚSES vybraných ploch k. ú. Rousínov registrační číslo - CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012909, kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Založení ÚSES vybraných ploch k. ú. Rousínov“ vypracované projektantem Ing. Michalem ...
Zprostředkování nákupu emisních povolenek pro období 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je zprostředkování a jednorázový nákup emisních povolenek skleníkových plynů typu CO2 (emise) - EUA kredity, a to v množství 4 000 ks, pro potřeby zadavatele.
Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s.
Havarijní službou se rozumí veškeré činnosti spojené se zásahy při haváriích spojených s únikem závadných látek a následným odstraňováním následků těchto havárií a dále ostatních prací nebo výkonu k provedení těchto činností nezbytných, vše dle konkrétních potřeb zadavatele s tím, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky může být, kromě ...
Sanácia zosuvov v Žilinskom kraji - II. etapa - Sanácia nebezpečného brala v k.ú. Bziny
Predmetom zákazky Sanácia zosuvov v Žilinskom kraji - II. etapa - Sanácia nebezpečného brala v k.ú. Bziny je sanácia brala nachádzajúceho sa vpravo nad cestou III/2250 v ckm 1,45 1,62 v smere od Dolného Kubína do Bzín. Zámerom tejto sanácie preto je rozšíriť priestor pre cestu záberom do brala v takom rozsahu, aby bolo možné cestu rozšíriť v celom ...
Sanace lokality STS Vyškov
Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné, úplné a bezvadné provedení sanace lokality STS Vyškov v rozsahu a za podmínek SMLOUVOU sjednaných.
SEZ, Sanace areálu společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace sanačního zásahu v areálu společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.“, zpracované společností Biodegradace s.r.o. (prosinec 2019 / revize červen 2020), která je přílohou č. 3 až 7 ZD.Předmětem plnění je realizace opatření a činností nutných k nápravě závadného stavu ...
Bateriové úložiště Těmice
Cílem zakázky je dodávka a montáž bateriového dobíjecího systému o předpokládané kapacitě úložiště 76,8 kWh, který doplní již existující OZE na bázi fotovoltaických panelů nacházející se na střeše objektu. Dodávka tak bude zahrnovat technologii a montáž uložiště pro akumulaci elektrické energie.
Bateriové úložiště Roztoky
Cílem zakázky je dodávka a montáž bateriového dobíjecího systému o předpokládané kapacitě úložiště 76,8 kWh, který doplní již existující OZE na bázi fotovoltaických panelů nacházející se na střeše objektu. Dodávka tak bude zahrnovat technologii a montáž uložiště pro akumulaci elektrické energie.
Realizace opatření záchranného programu perlorodky říční v povodí Rokytnice - opakované řízení
Akce je souhrnem víceletých opatření záchranného programu perlorodky říční na Ašsku. To zahrnuje speciální luční management na funkčních plochách a údržbu bylinných porostů podél vodních toků, podporu populace pstruha obecného, která byla silně zasažena suchem posledních let, péči o juvenilní perlorodky a analýzu současného stavu kvality vody v ...
Monitoring kvality ovzduší v okolí Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice
Předmětem plnění sektorové Veřejné zakázky s názvem „Monitoring kvality ovzduší v okolí Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice? je povinnost vybraného dodavatele provádět na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele kontinuální monitoring kvality ovzduší, jeho vyhodnocení a poskytování objektivních informací o stavu a vývoji imisní situace v lokalitách ...
D6 Hořesedly, přeložka a D6 Hořovičky, obchvat - monitoring ŽP
Jedná se o realizaci monitoringu životního prostředí pro stavby D6 Hořesedly, přeložka a D6 Hořovičky, obchvat. Realizací těchto staveb by mohlo dojít k ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Pro stanovení reálného dopravu staveb bude prováděn monitoring jednotlivých složek životního prostředí: - monitoring ovzduší - monitoring ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln   17 a 24_zkráceně
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn územního plánu hl. m. Prahy vln 17 a 24 zkráceným způsobem dle § 55 b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Konkrétně předmět veřejné zakázky zahrnuje následujících 9 změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ...
SEZ - Komplexní monitoring podzemních a povrchových vod v areálu společnosti Synthesia, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Komplexní monitoring podzemních a povrchových vod v areálu společnosti Synthesia, a.s.“, zpracovaný společností Hydrogeologická společnost, s.r.o. v červnu 2020, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je zajištění dlouhodobého monitoringu kvality ...