Aplikace inovativní energetiky – akumulace energie v kombinaci s OZE a elektromobilitou
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka 1 x komplexního systému skládajícího se z bateriového úložiště, systému na výrobu elektrické energie z OZE a 2 ks nabíjecích stanic pro elektromobily na 1 místě realizace v Ústeckém kraji. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie.
Monitoring geochemických a fyzikálních procesů
Zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o dílo na monitoring abiotických a biotických složek lesních ekosystémů na managementové zásahy v letech 2019 až 2023.
Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík
Zpracovaní studie, jejímž úkolem je navrhnout opatření, jejichž realizací se v průběhu deseti až patnácti let sníží přísun fosforu do Orlické přehradní nádrže z jejího povodí o dvě třetiny současné úrovně*, (tj. z výchozí sumární úrovně 192 tun za rok o dvě třetiny, o 117 tun, na 75 tun fosforu za rok a imisní koncentrace v přítocích vodní nádrže ...
Dodávka Bateriového systému, fotovoltaické elektrárny a nabíjecích stanic
Dodání FVE včetně bateriového systému a dvou nabíjecích stojanů pro pobočky společnosti K-net Technical International Group, s.r.o. v Brně a v Olešnici
Úspora energie výrobního objektu pekárny JOHAPEK s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je instalace fotovoltaického systému pro výrobu elektrické energie ze slunečního záření. Instalace je navržena na střeše budovy pekárny na adrese: Husova 310, 267 51 Zdice.
Odbery vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov na území Slovenskej republiky
Predmetom zákazky je vykonanie odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlom a meraní terénnych parametrov in situ (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka, percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, určenie senzorických vlastností vody, titračné stanovenia ...
Plán udržitelné zeleně a Plán udržitelné mobility, vč. generelu dopravy a parkování, města Písek
Předmětem veřejné zakázky je zpracování koncepčních dokumentů pro město Písek – Plán udržitelné mobility včetně generelu dopravy a parkování (dále jen PUM) a Plán udržitelné zeleně (dále jen PUZ). Přesná specifikace je uvedena v bodě č. 5 zadávací dokumentace. Bližší specifikace v rámci ZD.
Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B. a E. súťažných podkladov.
Monitoring úložných míst těžebního odpadu – odvalu Hedvika a odvalu Ema
Předmětem plnění VZ je realizace pětiletého teplotního a plynového monitoringu termicky aktivních úložných míst těžebního odpadu - odvalu Hedvika (v katastrálním území Radvanice) a odvalu Ema (v katastrálním území Slezská Ostrava) včetně realizace souvisejících přípravných, terénních, laboratorních a vyhodnocovacích prací.
Strategické dokumenty pro město Šlapanice
Předmětem zakázky je zpracování strategických dokumentů pro město Šlapanice, a to konkrétně následujících dokumentů: a) Energetické audity vybraných objektů b) Energetický audit města c) Průkaz energetické náročnosti budovy d) Pasporty budov e) Pasport zeleně f) Pasport veřejných komunikací g) Pasport inženýrských sítí
Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat
Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, dĺžka rýchlostnej cesty 4,300 km. Predmetom zákazky je monitoring vplyvu stavby na zložky životného prostredia (v zmysle TP 050) počas výstavby a po uvedení do prevádzky. Monitoring vplyvov počas výstavby a po uvedení do prevádzky slúži k posúdeniu, či sa zámer svojimi vplyvmi neodchyľuje od hodnôt ...
Snížení emisí na kotli K1
Předmětem ZAKÁZKY je realizace akce – „Snížení emisí na kotli K1“ zahrnující zejména: • Návrh technického řešení celého DÍLA • Zpracování DOKUMENTACE • Dodávky ZAŘÍZENÍ včetně příslušenství • Montáž ZAŘÍZENÍ včetně příslušenství • Demontáže původního a dále nevyužívaného zařízení • Potřebné úpravy stávajících zařízení ...
Manipulace s VJP v horké komoře hlubinného úložiště
Předmětem této veřejní zakázky bude vypracovat souhrnný projekt v úrovni basic designu, pro oblast manipulací se všemi předpokládanými typy vyhořelého jaderného paliva (dále také VJP), které je/bude v ČR produkováno, od jejich přijetí v přepravních obalových souborech (dále také OS, např. CASTOR) až po zavezení do ukládacích obalových souborů ...
Prevádzkovanie kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Prievidza
Predmetom zákazky je manažment, personálne a materiálne zabezpečenie chodu prevádzky kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Prievidza v areály zberného dvora na Garážovej ulici 1 za účelom efektívneho využitia jej kapacity v súlade s merateľnými ukazovateľmi projektu a v súlade s platnými právnymi predpismi SR v oblasti nakladania ...
Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody
Předmětem veřejné zakázky jsou průzkumné práce a analýza rizik provozů a skládky na území městyse Křižanov a v jeho okolí potenciálně ovlivňující kvalitu podzemní a povrchové vody starou ekologickou zátěží.
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa regionálnej nízkouhlíkovej stratégie Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Stratégia bude riešiť energetickú problematiku v 109 zariadeniach Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK): v 23 kultúrnych, v 13 sociálnych, v 71 školách a školských ...
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu
Předmětem zakázky je dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny, akumulačního bateriového systému a rychlonabíjecí stanice pro nabíjení firemních elektromobilů. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně kompletní montáže v místě realizace.
Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia
Predmetom zákazky je vypracovanie šiestich programov starostlivosti o chránené územia prírody a krajiny.
Dodávka fotovoltaické elektrárny pro společnost SPUR a.s., Zlín
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny o výkonu 393 kWp na střeše stávajících objektů společnosti SPUR a.s.
Sanace lokality Boží Dar - sever - 1. fáze
Předmětem této veřejné zakázky je realizace nápravných opatření při řešení ekologických škod po odchodu Sovětské armády v oblasti bývalého Vojenského výcvikového prostoru Mladá. Cílem veřejné zakázky je vybudovat a provozovat sanační systém pro jednotlivé dílčí oblasti lokality Boží Dar a Kozí Hřbety, které se nachází v katastrálních územích obcí ...
Zařízení na zpracování odpadů, Itálie
Hledám zařízení na úpravu (zpracování) odpadů CER 191204 (plast a pryž) v České republice.
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica
Predmetom zákazky je vypracovanie a odovzdanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica. Funkčné územie tvorí mesto Banská Bystrica a 16 obcí: Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horné Pršany, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov a Vlkanová.
Nákup technologických zariadení na zvýšenie efektivity spracovania nebezpečných odpadov
Predmetom zákazky je nákup súboru technologických zariadení pre projekt s názvom Nákup technologických zariadení na zvýšenie efektivity spracovania nebezpečných odpadov. Súbor technologických zariadení bude slúžiť na spracovanie vyradených chladiacich, mraziacich a klimatizačných zariadení po skončení ich životnosti. Súbor zariadení pozostáva z ...
Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v západní Bosně
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a instalace technologií a provedení dalších souvisejících služeb pro zajištění elektrické energie a ohřevu vody menšinovým navrátilcům v Bosně a Hercegovině. V rámci plnění této veřejné zakázky bude dodáno a nainstalováno celkem 40 solárních systémů na dodávky elektrické energie a ohřev vody.
Strategický dokument - Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu
Vypracovania strategického dokumentu Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu (ďalej aj adaptačná stratégia príp. STRADAKL), ktorý zadefinuje systematický súbor krokov, reagujúcich na zníženie citlivosti a zvýšenie adaptívnej kapacity na vplyvy zmeny klímy na území mesta Trenčín, a to tak v oblasti technickej ako aj ...