Provedení energetického auditu a vypracování PENB
Předmětem zakázky je provedení energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení energetického posudku a vypracování průkazů energetické náročnosti budov. Jedná se především o popis a zhodnocení stávajícího stavu, energetické náročnosti a návrh opatření vedoucí ke snížení ...
Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi
Veřejná zakázka je součástí projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Gruzii s názvem „Rehabilitace areálu bývalé rafinérie v Batumi“, jehož záměrem je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace v oblasti bývalé ropné rafinérie v přístavu v Batumi. Předmětem plnění veřejné zakázky je identifikace zdrojů ...
Služby odpadového hospodářství DPO a.s.
Předmětem veřejné zakázky (část A - B) jsou služby odpadového hospodářství pro zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části podle předmětu plnění, a to následovně: -Komunální odpad -Odpad kategorie ostatní a nebezpečný
SEZ - Doprůzkum včetně zpracování projektové dokumentace pro 1. etapu sanačních prací - KOKSOVNA ČSA
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projekt projektové dokumentace sanačních prací první etapy v lokalitě KARVINÁ - KOKSOVNA ČSA společnosti OKK Koksovny, a.s.“, zpracované společností CZ BIJO, a.s. v dubnu 2020 a následně aktualizované v listopadu 2020, která je přílohou č. 3 ZD.
Příprava listů opatření typu A v povodí VN Švihov na Želivce ke zlepšení jakosti a zvýšení retence
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce v rozsahu listů opatření typu A, a to dle Vzorového katalogu opatření pro snížení plošných zemědělských zdrojů znečištění. Listy opatření typu A budou vypracovány pro zbývající části povodí VN Švihov na Želivce, ...
Příprava pro budoucí, nové využití rekultivovaných lokalit v Ústeckém kraji
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: 1. Vyhodnocení možností využití lokalit po ukončení těžby hnědého uhlí a zatápění zbytkových jam s ohledem na problematiku podzemních vod a vyčíslení dopadů na Souhrnné plány sanací a rekultivací (SPSaR) jednotlivých lomů. 2. Zpracování multikriteriálního posouzení a návrh optimálního řešení plánovaných ...
Studie využití důlních areálů a zájmových území v jižní části OKR
Předmětem plnění je zpracování Studie využití důlních areálů a zájmových území v jižní části OKR v návaznosti na 4. akční plán vlády k Usnesení vlády č. 826/2015, v tomto případě zejména praktického využití důlních areálů a přilehlých území v jižní části OKR a potenciálu likvidovaných lokalit v majetku o. z. DARKOV.
Realizace prvků ÚSES - Milotice
Předmětem veřejné zakázky je „Realizace ÚSES v k. ú.obe Milotice s cílem navrhnout optimální řešení pro obnovu krajinných struktur a založení segmentů krajinné zeleně v intenzivně obhospodařované zemědělské oblasti.
Sanace SEZ východní části hlavního ohniska kontaminace permského kolektoru na lokalitě KARA Trutnov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem "Projekt dokončení sanace staré ekologické zátěže v nově ověřené východní části hlavního ohniska kontaminace permského kolektoru na lokalitě KARA Trutnov“, zpracované ke dni 31. 8. 2020 společností EKORA s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
SEZ, II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem: • „Aktualizace projektové dokumentace II. etapy sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti ODIEN REAL ESTATE a.s. - západní část“, • „Aktualizace projektové dokumentace II. etapy sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti ODIEN REAL ...
SEZ - Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže - areál Bratkovice
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace na lokalitě Bratkovice společnosti Průzkum Příbram, spol. s r.o.“, zpracované v dubnu 2014 společností KHSanace s.r.o., IČO: 28160797, která je přílohou č. 3 ZD.
Externý monitoring biotopov a druhov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch
Predmetom zákazky je realizácia monitoringu druhov a biotopov na vybraných trvalých monitorovacích lokalitách (TML) podľa stanovenej metodiky a frekvencie, ktoré je potrebné pred realizáciou v teréne doplniť, objektivizovať a spresniť, zabezpečenie dostupnosti a aktuálnosti údajov prostredníctvom ich aktualizácie v informačnom systéme (KIMS - ...
SEZ - sanační opatření dle varianty D - PARAMO, a.s. HS Kolín
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace k realizaci sanačních opatření ve variantě D dle AAR z dubna 2020“, zpracované v únoru 2021 společností GEOtest, a.s. Brno, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je monitoring kvality podzemních vody, hladin podzemní vody a ...
SEZ, Sanace areálu ČS PHM BENZINA v Kostelci nad Černými Lesy, společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „OPATŘENÍ VEDOUCÍ K NÁPRAVĚ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ V AREÁLU SPOLEČNOSTI ORLEN UNIPETROL RPA, S.R.O. - LOKALITA ČS PHM BENZINA KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, Projektová dokumentace sanačního zásahu“, zpracované společností MERCED a.s. v říjnu 2020 a následně ...
Monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala
Predmetom zákazky je monitoring zložiek životného prostredia (ovzdušie, hluk, kmitanie a otrasy, povrchové a odpadové vody, podzemné vody, pôda, biota) pred obnovením stavebných prác, počas výstavby a po uvedení diaľnice do prevádzky, v úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných ...
Intenzifikace sanačních prací ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. - lokalita SO-15 Drobné kolejivo
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Intenzifikace sanačních prací ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. - lokalita SO-15 Drobné kolejivo“, zpracované v 06/2020 společností EPS biotechnology, s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
SEZ, Projektová dokumentace sanačních prací v lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projekt projektové dokumentace sanačních prací v lokalitě Starý závod společnosti Spolana s.r.o. v Neratovicích“, zpracované v dubnu 2020 Ing. Jaroslavem Šťastným, IČO: 70348189
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 00 zkráceně
Předmětem zakázky je zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 00 ve zkráceném režimu. Konkrétně předmět veřejné zakázky zahrnuje následující 3 změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č.: Z 3791/00, Z 3810/00 a Z 3820/00.
Místní koordinátoři zemědělského projektu delegované spolupráce EU v Bosně a Hercegovině
Předmětem plnění veřejné zakázky je koordinační činnost a expertní poradenství v rámci projektu delegované spolupráce EU v Bosně a Hercegovině s názvem “European Union Support to Agriculture Competitiveness and Rural Development in Bosnia and Herzegovina: EU4AGRI”. Činnosti jednotlivých částí zakázky zahrnují koordinaci aktivit projektu, ...
Manažmenové opatrenia v chránených územiach - Kompetenčné územie ŠOP SR: Správa TANAP
Predmetom zákazky je realizácia manažmentových opatrení vo vybraných častiach chránených území európskeho významu (ÚEV), ktoré vyplývajú zo schválených Programov starostlivosti (§ 54 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) alebo ďalšej dokumentácie. Zároveň budú viesť k zachovaniu a ...
Rekonstrukce ŽST Most
Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) stavby „Rekonstrukce ŽST Most“. Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v ...
Sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalé sklárny Otvovice
Předmětem veřejné zakázky je odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě bývalé sklárny situované uprostřed obce Otvovice okr. Kladno, Středočeský kraj a zahrnuje sanaci nadlimitního znečištění v ploše B1 na levém břehu Zákolanského potoka.
Certifikácia lesov podľa schémy FSC na OZ Prešov, OZ Žarnovica a OZ Sobrance
Vykonanie auditov v certifikačnej schéme FSC na OZ Prešov, OZ Žarnovica a OZ Sobrance na jeden certifikačný cyklus 5 rokov. Audity a certifikáty sú riešené samostatne pre jednotlivé odštepné závody.
SZ Lednice,zámek a zámecký park, výkon TDS, BOZP a dozoru nad obnovou zeleně
Předmětem veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností osoby vykonávající činnost stavebního dozoru stavebníka na staveništi, dále pak výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností na pozici koordinátora BOZP na staveništi a rovněž výkon všech nezbytných a obvyklých činností spojených s ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro aktualizaci č. 10 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro aktualizaci č. 10 Zásad územního rozvoje . Aktualizace č. 10 ZUR hl. m. Prahy bude zpracována na základě návrhu oprávněného investora Správy železnic schváleném na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 23. 1. 2020.