Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Centrifuga chlazená 2

Centrifuga chlazená 2

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnického přístroje – 1 ks chlazené centrifugy pro využití na Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby zadavatele. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla zadavatele, montáž a uvedení do provozu v souladu s platnou legislativou, instruktáž obsluhy ...

Plně automatické krovařské centrum pro společnost Tesařské konstrukce, s.r.o.

Plně automatické krovařské centrum pro společnost Tesařské konstrukce, s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového a nepoužitého plně automatického krovařského centra. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technické podmínky“.

II/353 Nové Veselí - obchvat, PD

II/353 Nové Veselí - obchvat, PD

Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro akci II/353 Nové Veselí - obchvat.

Sanační materiály - Sanace odkaliště K1

Sanační materiály - Sanace odkaliště K1

Předmětem zakázky je nákup sanačních materiálů pro stavbu – Sanace odkaliště K1 – 1. etapa. Veřejná zakázka je rozdělena na části. Celá dodávka bude realizována do 4 let od podpisu smlouvy a předpokládá se dodání části o výměře cca 18.000 m2 ročně.

Ostatní vybavení PCHO

Ostatní vybavení PCHO

Předmětem veřejné zakázky je dodání ostatního vybavení do nového pavilonu chirurgických oborů a rekonstruovaných budov O a G.

Terénní automobil N1G

Terénní automobil N1G

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks terénních automobilů kategorie N1G včetně dopravy.

Boxy mrazící

Boxy mrazící

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnického přístroje – 2 ks skříňových mrazících boxů a 1 ks hlubokomrazícího skříňového boxu pro využití na Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby zadavatele. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla zadavatele, montáž a uvedení do provozu v ...

II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD

II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, provedení s ní související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru projektanta v rámci investiční akce „II/152 Moravské Budějovice - obchvat“.

Poptáváme obkladačské a dlaždičské práce

Poptáváme obkladačské a dlaždičské práce

Sháníme volnou kapacitu na obložení koupelny 14m2 a dlažby12m2.Přibyslav.

Zvýšení kvality návazné péče - rehabilitace-fyzikální terapie

Zvýšení kvality návazné péče - rehabilitace-fyzikální terapie

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky terapeutického laseru, terapeutické plošiny pro posturální vyšetření a terapii, terapeutického lehátka, elektroléčebného přístroje, celotělové vany s vodní a vzduchovou masáží, přístroje pro funkční terapii ruky, 3D pulzní magnetoterapie, ramenní motodlahy, kombinovaného přístroje pro vertikalizaci, ...

Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš

Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš

Projekt je rozdělen na dvě části - stavby 1 – zateplení a stavby 2 - odborné učebny a bezbariérovost z důvodu různých poskytovatelů dotace. Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby (obě části) v rozsahu a podle PROJEKTU, POVOLENÍ a SMLOUVY.

7385- Rekonstrukce zařízení pro napájení TSFO

7385- Rekonstrukce zařízení pro napájení TSFO

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "7385- Rekonstrukce zařízení pro napájení TSFO" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Cílem je rekonstrukce stávajícího napájecího bodu pro zařízení TSFO a vytvoření nového (druhého) napájecího bodu. Detailní ...

Rekonstrukce a modernizace výrobny krmných směsí

Rekonstrukce a modernizace výrobny krmných směsí

Hlavním předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie výrobny krmných směsí včetně souvisejících stavebních prací. Pokud se týká souvisejících stavebních prací, pak tyto jsou pouze související s dodávkou jakožto nezbytné pro provedení dodávky.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heroltice u Jihlavy a k.ú. Měšín

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heroltice u Jihlavy a k.ú. Měšín

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Heroltice u Jihlavy a katastrálním území Měšín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, ...

6663 - Rozšíření provozního kamerového systému

6663 - Rozšíření provozního kamerového systému

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajícího provozního kamerového systému (dále PKS), který byl v EDU vybudován v r. 2011-2012 a jehož úkolem je monitorování technologie sekundárního okruhu a venkovních objektů. Dále pak obnova a integrace do PKS stávajícího autonomního video a audio systému Trenažeru, včetně přípravy pro možnosti simulace ...

Dodávka 9 ks autobusů s pohonem na CNG

Dodávka 9 ks autobusů s pohonem na CNG

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 9 ks nových dvounápravových třídveřových nízkopodlažních - bezbariérových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) určených pro městskou hromadnou dopravu. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro cestující a dále všechny ostatní ...

Tažený pokladač emulzních nátěrů pro Cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem

Tažený pokladač emulzních nátěrů pro Cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem

Dodávka 1 kusu pokladače emulzních nátěrů a 1 kusu cisternové nástavby s nádrží na emulzi, montáž nástavby na vozidlo, zaškolení obsluhy a další služby spojené s dodávkou a záručním servisem.

Úpravy stáje pro výkrm prasat

Úpravy stáje pro výkrm prasat

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to stavby stáje pro výkrm prasat podle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to stavby haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben podle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Březník – kanalizace a ČOV

Březník – kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Březník – kanalizace a ČOV“, spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace, na kterou budou napojeni všichni obyvatelé obce Březník a výstavba ČOV o kapacitě 740 EO. Jedná se tedy o výstavbu kanalizace k odvádění splaškových vod z nemovitostí a výstavbu nové ČOV. Podkladem pro vypracování nabídky je ...

II/347 Čejov - průtah, PD

II/347 Čejov - průtah, PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro akci II/347 Čejov - průtah.

Datové linky ROWANet

Datové linky ROWANet

Předmětem zakázky je výstavba síťové infrastruktury Kraje Vysočina a dodávka aktivních prvků. Výstupem realizace zakázky je zejména dodání tras optických vláken do lokalit specifikovaných v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je na základě územního hlediska rozdělena na části, přičemž nabídku je dodavatel oprávněn podat na libovolnou část či ...

Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův Brod v období od 1.11.2017 do 31.10.2019

Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův Brod v období od 1.11.2017 do 31.10.2019

Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2017 do 31.10.2019

Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT

Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro výstavbu a zprovoznění technologické části kombinované výrobny elektrické energie a tepla „Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT“ vč. souvisejících technologických zařízení pro výrobu chladu, zařízení pro čištění spalin, rozvody elektrické energie a tepelné energie. Součástí díla je provedení ...

(záznamy 1/25 z 54)  strana 1 / 3