Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Robotický operační systém (2. vyhlášení)

Robotický operační systém (2. vyhlášení)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, montáž a uvedení do provozu nového nepoužitého, nerepasovaného robotického operačního systému (dále jen „zařízení“), dále průběžné dodávky instrumentárií a zdravotnického spotřebního materiálu pro zařízení, poskytování servisních služeb zařízení a dále provedení a provádění souvisejících dodávek a ...

Poptávám zakázkovou výrobu dveří a obložkové zárubně

Poptávám zakázkovou výrobu dveří a obložkové zárubně

Poptávám zakázkovou výrobu a montáž dveří a obložkové zárubně. Popis: stavební otvor 202x81cm tloušťka stěny 70 cm 198x63cm tloušťka stěny 8 cm včetně prosklených dveří vše ve folii tmavé dřevo nutno zaměřit na místě Lokalita: Brno Střed - Veveří Termín: spěchá do 10dnů

Poptávám náhradní díly k lázeňským kamnům

Poptávám náhradní díly k lázeňským kamnům

Poptávám náhradní díly k lázeňským kamnům nerez (Zavadil Z 92015).

II/380 Mutěnice – Hodonín, I/55 - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/380 Mutěnice – Hodonín, I/55 - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP/PDPS, SP) dle Investičního záměru zpracovaného firmou Linio Plan s.r.o., Sochorova 23, 616 00, Brno, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního ...

Transientní elastograf

Transientní elastograf

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu přístroje (transientního elastografu včetně sondy pro pacienty s normální hmotností, sondy pro obézní pacienty a modulu pro hodnocení steanóz) za podmínek definovaných v zadávací dokumentaci a kupní smlouvě, která je přílohou zadávací dokumentace.

Mamografické zařízení

Mamografické zařízení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužívaného, nerepasovaného nebo jinak upgradovaného digitálního mamografického přístroje a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).

II/374 Brno Černovická, mosty 374-048 B.1, B.2

II/374 Brno Černovická, mosty 374-048 B.1, B.2

Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího mostního objektu ev.č. 374-048 B1, B2. Most se nachází v intravilánu MČ Brno – Černovice a převádí silnici II/374 (ulice Černovická) přes ulici Olomouckou (silnice II/430). V podélném směru se jedná o tři prostá pole z nosníků KA-73. V příčném směru je tvořen dvěma samostatnými konstrukcemi pro každý ...

Regenerace - úpravy sídliště Smetanovo nábřeží - V. etapa

Regenerace - úpravy sídliště Smetanovo nábřeží - V. etapa

Předmětem veřejné zakázky je uzavření 2 (dvou) smluv o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu, stavebního povolení a územního rozhodnutí a smluv. Dále viz zadávací dokumentace.

Víceúčelové sportovní zařízení Jiříkovice

Víceúčelové sportovní zařízení Jiříkovice

Rozsah stavebních prací je stanoven projektovou dokumentací, kterou zpacovala firma ATELIER 205, Ing. arch. Vilém Chroboczek., Pod Kaštany 631, Cˇerná Hora 679 21, IČ: 121 68 980, vedoucí projektant Ing. arch. Vilém Chroboczek, CˇKA 1216. Základní kapacity funkčních jednotek Užitná plocha 1.NP stávající budova: 108,1 m2 Užitná plocha ...

Modernizace a výměna 5 výtahů

Modernizace a výměna 5 výtahů

Jedná se o modernizaci a výměnu výtahů v 5ti bytových domech, a to: Francouzská č. pop. 632 č. or. 90 v k. ú. Zábrdovice, Merhautova č. pop. 1018, č. or. 148/150 v k. ú. Černá Pole, Merhautova č. pop. 1043 č. or. 179 v k. ú. Černá Pole, Merhautova č. pop. 1045 č. or. 181/183 v k. ú. Černá Pole a Nám. Republiky č. pop. 138 č. or. 2/4 v k. ú. ...

Poptáváme dodávku cementu

Poptáváme dodávku cementu

Poptávám dodávku cementu CEM 42,5R VL v množství jeden návoz 30 t na betonárku Dražovice 336,68301 Rousínov u Vyškova cca 600 t do konce roku 2017. Chtěla bych cenu za t i s dopravou. Děkuji Šárka Valehrachová.

Počítačové klastry, Technologický celek 7 – Výpočetní chemie I

Počítačové klastry, Technologický celek 7 – Výpočetní chemie I

Dodávka nového počítačového klastru v rámci Technologického celku 7 – Výpočetní chemie I, včetně instalace, konfigurace a správy po dobu 3 let až na úrovni uživatelské podpory výpočetního software zákazníka. Zařízení se skládá z výpočetních uzlů propojených sítí infiniband a síťového propojení. Dodávka zahrnuje i kompletní seznam všech jednotek ...

Realizace stavby pečovatelských bytů v rámci projektu "B.J. 4 PB - PČB Velké Pavlovice"

Realizace stavby pečovatelských bytů v rámci projektu "B.J. 4 PB - PČB Velké Pavlovice"

Splněním veřejné zakázky bude realizována stavba 8 bytových jednotek pečovatelských bytů v rámci podporovaného projektu B.J. 4 PB - PČB Velké Pavlovice. Stavba bude plnit funkci pečovatelských bytů pro seniory, v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou výzvou dotačního projektu. VZ i projekt samotný koncepčně navazují na již zrealizovanou I. ...

Zajištění služeb řízení tunelového provozu pro silniční tunely v intravilánu města Brna

Zajištění služeb řízení tunelového provozu pro silniční tunely v intravilánu města Brna

Předmětem veřejné zakázky jsou služby řízení tunelového provozu, zahrnující zejména: - Zajištění nepřetržitého provozu funkčního centralizovaného dohledového pracoviště komunikujícího v režimu on-line s lokálními velíny jednotlivých silničních tunelů v intravilánu Statutárního města Brna a současně zajišťujícího on-line přenosy dat mezi ...

Zajištění vyjmenovaných servisních a údržbových činností silničních tunelů v Brně

Zajištění vyjmenovaných servisních a údržbových činností silničních tunelů v Brně

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění servisu, údržby a poruchové služby technologického a softwarového vybavení a stavebně technické části silničních tunelů v intravilánu Statutárního města Brna. Místem plnění jsou příslušné části silnic I/23 a I/42 v intravilánu SMB, v rozsahu Pisáreckého tunelu, tunelu ...

Vysokotlaký analyzátor sorpčních charakteristik vodíku

Vysokotlaký analyzátor sorpčních charakteristik vodíku

Dodávka nového vysokotlakého analyzátoru sorpčních charakteristik vodíku – plně automatizovaného zařízení k měření absorpčních a desorpčních charakteristik vodíku v materiálech pro ukládání vodíku. Měřící metoda bude objemová (Sievertsova). Součástí plnění bude dodání nezbytného hardware a software umožňujícího plně automatizované měření i ...

Ramanův spektrometr, Technologický celek 1 – Ramanova spektrometrie

Ramanův spektrometr, Technologický celek 1 – Ramanova spektrometrie

Dodávka nového Disperzního Ramanova konfokálního mikrospektrofotometru s dvěma excitačními lasery a elektrochemickou celou v rámci Technologického celku 1 – Ramanova spektrometrie.

Poptávám 400 kg ječmene

Poptávám 400 kg ječmene

Koupím 400kg ječmene.

Poptáváme obkladačské a zednické práce pro školku

Poptáváme obkladačské a zednické práce pro školku

Poptáváme zednické a obkladačské práce pro školku. Jedná se o vybetonování podlah, zřízení sociálního zázemí pro děti, položení dlaždic na zem a obkladů do koupelen. Dále menší bourání příček a stavbu sádrokartonových příček.

II/428 Dětkovice - průtah – DSP/PDPS, IČ, SP, AD

II/428 Dětkovice - průtah – DSP/PDPS, IČ, SP, AD

Předmětem zakázky je aktualizace a dokončení zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby (DSP/PDPS) dle investičního záměru zpracovaného Ing. Petrem Novotným, PhD., IČO: 451 49 062 a dle nedokončené DSP zpracované Dopravně inženýrskou kanceláří, s.r.o. IČO: 274 66 868 včetně ...

II/602 Brno, Jihlavská,  most 602-001

II/602 Brno, Jihlavská, most 602-001

Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího mostního objektu ev.č. 602-001. Most se nachází v intravilánu MČ Brno – Bohunice a převádí silnici II/602 (ulice Jihlavská) přes dálniční přivaděč (I/23). Je tvořen spojitou konstrukcí o čtyřech polích z nosníků KA-67. Stávající mostní svršek bude odbourán až na horní povrch nosné konstrukce. Bude ...

Architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh Centrum volného času Nová Bystrouška

Architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh Centrum volného času Nová Bystrouška

Předmětem soutěže je návrh nového objektu Centra volného času včetně samostatného objektu víceúčelového sálu a okolí v lokalitě Horního náměstí při ulici Kamechy v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady. Nový objekt Centra volného času poskytne odpovídající zázemí pro realizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže, rodičů s dětmi i ...

II/379 Vyškov - průtah,  ul. Purkyňova

II/379 Vyškov - průtah, ul. Purkyňova

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/379 v intravilánu města Vyškova v úseku od křižovatky II/379 x III/37933 po křižovatku II/379 x II/430 v celkové délce 845 m. Stavební práce zahrnují: v úseku I. výměnu obrusné a ložné vrstvy asfaltobetonu s vyspravením podkladu, v úseku II. výměnu obrusné, ložné a podkladní asfaltové vrstvy ...

Dodávka a instalace 64vrstvého výpočetního tomografu (CT) a přístroje pro magnetickou rezonanci

Dodávka a instalace 64vrstvého výpočetního tomografu (CT) a přístroje pro magnetickou rezonanci

Předmětem veřejné zakázky je úplná, řádná a bezvadná dodávka, instalace a uvedení do plného klinického provozu nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného nebo demo či z výstav) CT a MRI včetně jejich příslušenství do místa plnění, bezvýhradně splňujících maximální či minimální technické parametry požadované zadavatelem.

Poptávám krmnou směs pro drůbež a zemědělské plodiny

Poptávám krmnou směs pro drůbež a zemědělské plodiny

Poptávám krmnou směs pro kuřata, nosnice a kachny, dále ječmen, pšenici a hrách nebo bob.

(záznamy 1/25 z 109)  strana 1 / 5