BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j. + TV

BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j. + TV

Predmetom zákazky je : a) vypracovanie jednoduchej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej k odkupu spracovanej PD v kvalite (DUR, PD pre stavebné povolenie a ...

Obstaranie nájomných bytov v obci Pribeta

Obstaranie nájomných bytov v obci Pribeta

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom a realizácia, zhotovenie a vybudovanie nájomného bytového domu so 6 bytovými jednotkami ( 4 x 3 izbové a 2 x 2 izbové) spolu s nevyhnutnou technickou vybavenosťou, ktorá je potrebná pre účel zabezpečenia riadnej prevádzky a užívania nájomných bytov. Predmetom zákazky je ...

Rekonštrukcia Devínskej cesty

Rekonštrukcia Devínskej cesty

Predmetom zákazky je vypracovanie, prerokovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre realizáciu stavby Rekonštrukcia Devínskej cesty a výkon odborného autorského dohľadu projektanta.

Poptáváme zpracování projektové dokumentace

Poptáváme zpracování projektové dokumentace

Poptáváme předprojektové práce a zpracování kompletní projektové dokumentace k rekonstrukci komplexu budov pro využití v oblasti komunitního bydlení pro seniory. Podrobné informace a zadání naleznete v příloze. Hledáme spolehlivého partnera pro dlouhodobou spolupráci, jehož prioritou je kvalitně odvedená práce. Děkuji za vaši nabídku.

Realizátor pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji

Realizátor pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji

Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude především vypracování projektové dokumentace, získání příslušných stavebních povolení a dalších dokladů nezbytných pro realizaci, provoz a odstranění pavilonu České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji, a to způsobem ...

Prípravná a projektová dokumentácia pre územné konanie, jednostupňový realizačný projekt

Prípravná a projektová dokumentácia pre územné konanie, jednostupňový realizačný projekt

Predmetom tejto zákazky je prípravná a projektová dokumentácia pre územné konanie, jednostupňový realizačný projekt pre Multifunkčné vysokošpecializované pracovisko Liptovský Hrádok, vrátane výkonu inžinierskej činnosti a autorského dozoru počas realizácie stavby. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Zřízení parkovacích ploch, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Most, o.z. - projektové práce

Zřízení parkovacích ploch, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Most, o.z. - projektové práce

Zřízení parkovacích ploch, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z. – projektové práce, konkrétně se jedná o parkovací plochy u budovy G a mezi budovami F a C.

Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - DÚR, DSP, DPS

Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - DÚR, DSP, DPS

Předmětem této zakázky je provedení inženýrsko geologického průzkumu a hydrogeologického průzkumu, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí a územního souhlasu na přípojky inženýrských sítí, zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. složky ...

Poskytování technické podpory při posuzování územně plánovací dokumentace v letech 2018-2021

Poskytování technické podpory při posuzování územně plánovací dokumentace v letech 2018-2021

Předmětem této veřejné zakázky na služby je zajištění technické podpory při výkonu státní správy ve věcech územního plánování, které jsou prováděny podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kterou ve věcech dopravní infrastruktury v majetku státu vykonává Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán podle ...

Dům přírody Český kras

Dům přírody Český kras

Zadavatel má v úmyslu výstavbu nového domu přírody v Českém krasu. Návrh studie tvoří přílohu č.1 této zadávací dokumentace. Předmětem této zakázky je kompletní zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace k provedení stavby včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr. Projektová dokumentace ...

Projektová dokumentácia - Prestavba a prístavba k pavilónu chirurgických disciplín FN Nitra

Projektová dokumentácia - Prestavba a prístavba k pavilónu chirurgických disciplín FN Nitra

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie spolu s realizačným projektom a výkazom výmer pre realizáciu stavby: Prestavba a prístavba k pavilónu chirurgických disciplín FN Nitra- operačné sály a KAIM vrátane inžinieringu na zabezpečenie povoľovacích procesov a autorského dozoru. Bližšie informácie budú ...

Projektová dokumentácia - Prístavba k chirurgickému pavilónu - urgentný príjem, očná klinika

Projektová dokumentácia - Prístavba k chirurgickému pavilónu - urgentný príjem, očná klinika

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie spolu s realizačným projektom a výkazom výmer pre realizáciu stavby: Prístavba k chirurgickému pavilónu- urgentný príjem, očná klinika a plastická chirurgia vrátane inžinieringu na zabezpečenie povoľovacích procesov a autorského dozoru. Bližšie informácie budú ...

Junák - TZ Kovářov přístavba hlavního objektu - 2. etapa, stavební práce

Junák - TZ Kovářov přístavba hlavního objektu - 2. etapa, stavební práce

Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a děl nutných k dokončení a zprovoznění stavby „Junák – TZ Kovářov přístavba hlavního objektu – 2. etapa“ v rozsahu specifikovaném prováděcí projektovou dokumentací, výkazem výměr a touto zadávací dokumentací. Jedná se o přístavbu stávajícího ...

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy

Předmětem plnění veřejné zakázky je analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe).

Bytový dom s polyfunkciou Porúbka

Bytový dom s polyfunkciou Porúbka

Predmet zákazky pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti, uskutočnenia stavebných prác spojených s novostavbou bytového domu s polyfunkciou vrátane technickej infraštruktúry v obci Porúbka na základe odsúhlasenej architektonickej štúdie tvoriacej prílohu súťažných podkladov. Projekt bytového domu musí ...

Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice; příkazník

Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice; příkazník

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nezbytných a obvyklých investorských služeb a inženýrské činnosti v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů v rámci projektové a inženýrské přípravy na stavbu č. 42872 Dům seniorů Bohnice. Inženýrskou činnost spojenou s dočasnou investorskou péčí až do podpisu "protokolu o převodu hmotného ...

Modernizace tratě Nemanice - Protivín - Písek

Modernizace tratě Nemanice - Protivín - Písek

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci. Součástí zakázky je i zajištění zpracování ...

Modernizace tratě Protivín - Horaždďovice předm.

Modernizace tratě Protivín - Horaždďovice předm.

Předm.plnění je zprac.záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby.Zajištění úplné dokladové části pro územ. říz. vč.podání žádosti o vydání územ.rozh. a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.DUR bude zprac.v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokum.staveb a se Směrnicí GŘ SŽDC č. ...

Michalovce, Mestské kasárne – rekonštrukcia budovy č. 2 - PD

Michalovce, Mestské kasárne – rekonštrukcia budovy č. 2 - PD

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby na komplexnú rekonštrukciu budovy č. 2 v Michalovciach na základe predloženého stavebného zámeru - alternatíva č. 2.

Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) - Plzeň-Koterov (mimo)

Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) - Plzeň-Koterov (mimo)

Předm.plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby. Zajištění úplné dokladové části pro územ.říz. vč.podání žádosti o vydání územ.rozh.a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.Součástí zak.je i zajištění zprac.Oznámení a Dokumentace EIA,posouz.vlivu záměru na ...

Praha, vnitroblok G - rekonstrukce

Praha, vnitroblok G - rekonstrukce

Předmětem VZ je zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, zajištění autorského dozoru a zajištění osoby koordinátora BOZP.

Štěpánov - sklady a provozní objekty - rekonstrukce PD

Štěpánov - sklady a provozní objekty - rekonstrukce PD

Zpracování projektové dokumentace, výkon funkce autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.

Komplexní rekonstrukce rozvodů ZTI vč. hygienických zařízení v pavilonu D, Krajská zdravotní, a.s.

Komplexní rekonstrukce rozvodů ZTI vč. hygienických zařízení v pavilonu D, Krajská zdravotní, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je projektový a inženýrský servis k investičnímu záměru na komplexní rekonstrukci rozvodů zdravotechniky pavilonu „D“ včetně rekonstrukce hygienických zařízení. Předmětem plnění bude zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zajištění inženýrské činnosti. Na základě ...

Poptáváme vypracování projektové dokumentace

Poptáváme vypracování projektové dokumentace

Poptávám pro naši firmu Landker s.r.o. projektanty k vypracování dokumentace k opravě fasády, balkonů a sanaci suterénu. Jedná se o dům Janovského 15, Praha 7. V případě zájmu zašlu i pár ilustračních fotek a zadání, které si SVJ sepsalo. Termín pro zpracování dokumentace bude do konce letošního července, nabídku by jsme potřebovali cca do ...

Bytový dom 2 x 18 b. j. A, B + TV Hvozdnica

Bytový dom 2 x 18 b. j. A, B + TV Hvozdnica

Predmet zákazky pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti, uskutočnenia stavebných prác spojených s novostavbou dvoch bytových domov vrátane technickej infraštruktúry v obci Hvodznica na základe odsúhlasenej architektonickej štúdie tvoriacej prílohu súťažných podkladov. Projekt bytového domu musí ...

(záznamy 1/25 z 3426)  strana 1 / 138