Nový pavilon Emergency včetně centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče

Nový pavilon Emergency včetně centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek ...

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexní projektové přípravy včetně zajištění tzv. inženýrské činnosti k investičnímu záměru na výstavbu nového pavilonu s Emergency, operačním traktem včetně centrální sterilizace a jednotkami intenzivní péče v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Projektová dokumentace: II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka

Projektová dokumentace: II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka

Předmětem veřejné zakázky je zpracování podkladů pro vypracování projektové dokumentace, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu výměr,výkon inženýrské činnosti pro zajištění ...

Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Předmětem veřejné zakázky je novostavba dopravního přestupního terminálu – nového autobusového nádraží přímo navazujícího a souvisejícího s nádražím ČD. Součástí je výstavba kapacitního parkoviště pro 80 osobních aut, umožnění bezpečného „zaparkování“ 12-ti jízdních kol. V ulici Nádražní se jedná o stavební úpravy stávajícího chodníku s úpravou ...

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce, odvlhčení a zateplení budovy hasičské zbrojnice v Hlinsku – Blatno, které zajistí zkvalitnění stávajícího stavu objektu. Napojení na rozvody vody, plynu a elektrické energie zůstává stávající, splašková kanalizace bude řešena novou kanalizační přípojkou podmíněnou zhotovením kanalizačního ...

Realizace stavby - Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13

Realizace stavby - Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, zadání a zajištění provedení hydrogeologického průzkumu, provedení stavebních a montážních prací spočívajících v rozšíření CTR o skladovací nádrž o objemu 125.000 m3 (slovy: sto dvacet pět tisíc metrů krychlových) a uvedení této stavby do provozu v souladu se všemi příslušnými ...

Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o.

Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o.

Předmětem je vypracování projektové dokumentace pro realizaci projektu Transformace Domov Sluneční dvůr, p. o. – JESTŘEBÍ, a to v rozsahu: • projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby • projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (včetně oceněného soupisu prací, dodávek a služeb – dále jen „soupis ...

Zpracování studií bezbariérového řešení a projektové dokumentace v rámci projektu Školy bez bariér

Zpracování studií bezbariérového řešení a projektové dokumentace v rámci projektu Školy bez bariér

Předmětem veřejné zakázky je provedení předprojektových prací, zpracování studie bezbariérového řešení škol včetně propočtu nákladů, zpracování projektové dokumentace v rozsahu společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně neoceněného a oceněného ...

Zpracování projektové dokumentace investiční akce výstavba výjezdové základny Rokytnice

Zpracování projektové dokumentace investiční akce výstavba výjezdové základny Rokytnice

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace investiční akce výstavba výjezdové základny Rokytnice, a to provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace bouracích prací (včetně soupisu prací dodávek a služeb), zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, zpracování ...

II/347 Čejov - průtah, PD

II/347 Čejov - průtah, PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro akci II/347 Čejov - průtah.

II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD

II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, provedení s ní související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru projektanta v rámci investiční akce „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)“.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u Bruntálu

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u ...

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Malá Véska a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město u Bruntálu, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 ...

Brno, kasárna Černá Pole - logistické centrum - výstavba - PD

Brno, kasárna Černá Pole - logistické centrum - výstavba - PD

Předmětem je zpracování: studie stavby, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora BOZP.

Přístavba lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních – projektová a inženýrská činnost

Přístavba lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních – projektová a inženýrská činnost

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové služby jako podklad pro realizaci projektu, kterým dojde k vybudování kuchyně, jídelny, kavárny, modernizaci lázeňského provozu a tím i rozšíření poskytované péče a zároveň i k navýšení ubytovací kapacity. Součástí bude také vybudování elektronického požárního a zabezpečovacího systému, dohledového ...

Zpracovatel dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor

Zpracovatel dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle níže uvedených závazných podkladů poskytnutí následujících služeb: • vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), • výkon autorského dozoru, • poskytnutí odborných konzultací a • vypracování Plánu BOZP staveniště při přípravě stavby pro akci ...

Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy

Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-krajinářského řešení hlavního vstupu severního areálu Botanické zahrady hlavního města Prahy. Součástí komplexního řešení areálu bude administrativní kulturně-společenský a prodejní objekt a na něj navazující infrastruktura. Tento objekt bude propojen se subtropickým skleníkem. Se zprovozněním ...

Nová požární stanice Brno-Lidická - projektová dokumentace

Nová požární stanice Brno-Lidická - projektová dokumentace

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace pro výstavbu nové centrální požární stanice s předpokládaným objemem stavebních prací ve výši 359 510 000 Kč (propočet nákladů v příloze č. 1a ZP). Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je „Studie požární stanice Brno Lidická“, zpracovaná firmou INTAR a.s., ...

II/380 Terezín - Čejč - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/380 Terezín - Čejč - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP/PDPS, SP) dle Investičního záměru zpracovaného firmou Linio Plan s.r.o., Sochorova 23, 616 00, Brno, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního ...

Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - technický dozor stavebníka

Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - technický dozor stavebníka

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „GYMNÁZIUM, SOŠ, SOU A VOŠ, HOŘICE – Rekonstrukce cvičné stáje pro skot“ realizované na veřejné zakázky s názvem ...

Brno - kasárna J. Babáka - aula, inženýrské sítě - výstavba - PD

Brno - kasárna J. Babáka - aula, inženýrské sítě - výstavba - PD

Zpracování studie stavby, zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně zpracování projektové dokumentace pro vodoprávní řízení, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru a zajištění osoby koordinátora BOZP.

Stavba č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice – projektová a inženýrská činnost

Stavba č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice – projektová a inženýrská činnost

Předmětem veřejné zakázky je na základě závazné Koncepční studie ulice Vinohradské zpracované Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkovou organizací se sídlem Vyšehradská 2077/57, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČO 70883858 stavby č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice (dále i „stavba“): a) zhotovení dokumentace pro ...

Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr týmu správce stavby

Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr týmu správce stavby

Zadavatel poptává služby správce stavby pro účely výstavby dvou retenčních nádrží (2 ucelené části Díla) a dostavbu kanalizace (5 ucelených částí Díla), a to včetně souvisejících činností. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva dle vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem (tzv. FIDIC WHITE BOOK). Předmětem ...

II/432 Hodonín, I/55 – Černý most - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/432 Hodonín, I/55 – Černý most - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP/PDPS, SP) včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci; dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní ...

Dostavba a stavební úpravy budovy č. 52 v areálu PřF UP

Dostavba a stavební úpravy budovy č. 52 v areálu PřF UP

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti a provedení stavebních prací na dostavbě a stavebních úpravách budovy č. 52 Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci na ul. Šlechtitelů 27, navazujících objektech a okolí na pozemcích parc. č. st.1705/40, 1705/1 a 1707 v k.ú. Olomouc ...

Návrh změn Úz. plánu města Brna vyplývajících ze Zásad úz. rozvoje JMK

Návrh změn Úz. plánu města Brna vyplývajících ze Zásad úz. rozvoje JMK

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále též jen „veřejná zakázka“) je • zpracování Návrhu změn Územního plánu města Brna dle Obsahu změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, dle Zadání změn Územního plánu města Brna celoměstského významu - 41. soubor a 42. soubor, a dle Zadání změn ...

Pelhřimov - ZTV Skrýšov

Pelhřimov - ZTV Skrýšov

Předmětem soutěže je zpracování studie návrhu ZTV v oblasti předpokládané výstavby RD v lokalitě obce Skrýšov včetně občanské vybavenosti. Jedná se o optimální využití celé oblasti pro výstavbu RD.

(záznamy 1/25 z 3220)  strana 1 / 129