Zpracování projektové dokumentace investiční akce Snížení energetické náročnosti budovy školy

Zpracování projektové dokumentace investiční akce Snížení energetické náročnosti budovy školy

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na investiční akci „Snížení energetické náročnosti budovy v ulici Pivovarská 80 – Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace“. Popis stávajícího objektu: objekt je zděný, z části s pískovcovou podezdívkou. Zdivo je cihelné, v původní části uvažované ...

Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany, Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar, vypracovanie DÚR

Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany, Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar, vypracovanie DÚR

Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a) pre stavbu: Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany, a pre stavbu: Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar.

Revitalizace zimního stadionu v Třebíči, ul. Kateřiny z Valdštejna

Revitalizace zimního stadionu v Třebíči, ul. Kateřiny z Valdštejna

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, zajištění inženýrské činnosti a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby „Revitalizace zimního stadionu v Třebíči, ul. Kateřiny z Valdštejna“.

Zimný štadión - naprojektovanie a vybudovanie chladiaceho systému

Zimný štadión - naprojektovanie a vybudovanie chladiaceho systému

Predmetom tejto zákazky je najmä návrh, demontáž, montáž, oživenie, spustenie a skúšobná prevádzka novej technológie chladenia (výroby ľadu), výroby tepla, vodného hospodárstva, technologických oceľových konštrukcií, elektroinštalácie, automatického systému riadenia technologických procesov, detekčného systému, automatického systému varovania ...

Prodloužení tramvajové trati  Bystrc - Kamechy - studie proveditelnosti a DUR

Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy - studie proveditelnosti a DUR

Zadavatel hodlá zajistit řádnou přípravu a posouzení možnosti pro případnou budoucí realizaci stavby spočívající ve vybudování tramvajové trati v úseku Bystrc - Kamechy ve městě Brně (dále jen „Stavba“) Předmětem plnění VZ je zejména odborná technická, tvůrčí a jiná činnost vybraného dodavatele spočívající v - posouzení možností a podmínek pro ...

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky

1. Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie a autorský dohľad občasný pre Dielo: ,,ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky (mimo) - Kúty" v členení: - zlúčená dokumentácia stavebného zámeru ...

Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice

Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v realizaci chybějící části územního systému ekologické stability krajiny v katastru obce Vedrovice. Přesná lokalizace částí ÚSES včetně vymezení parcel pro nové výsadby jsou převzaty z Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy Zábrdovice, Vedrovice, Jezeřany, Kubšice a Moravský Krumlov, ...

Projektová dokumentace na modernizaci stanice metra Českomoravská

Projektová dokumentace na modernizaci stanice metra Českomoravská

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební akci spočívající ve výměně staničních pohyblivých schodů ev. č. 613-1-316 až 613-1-318 ve stanici metra Českomoravská, provedení modernizace stanice metra Českomoravská a ve vybudování bezbariérového vstupu do stanice metra Českomoravská, a dále zajištění ...

ETCS Praha Uhříněves - Votice

ETCS Praha Uhříněves - Votice

Předmětem této veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností, a to zpracování projektové dokumentace stavby. Projektovou dokumentací stavby se rozumí projektová dokumentace stavby dle interního předpisu zadavatele Směrnice č. 11 a ve smyslu přílohy č. 5 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu ...

Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné - zpracování projektové dokumentace

Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné - zpracování projektové dokumentace

Předmětem veřejné zakázky na služby je: zpracování projektových dokumentací ke kompletní rekonstrukci domů včetně dispozičního řešení, přístavby výtahu a vybudování parkovací plochy, včetně výkonu inženýrské činnosti na akci „Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné“.

I/51, I/76 Nitra-Kalná nad Hronom-Levice, štúdia realizovateľnosti

I/51, I/76 Nitra-Kalná nad Hronom-Levice, štúdia realizovateľnosti

Úlohou štúdie je návrh technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/51 v úseku Nitra Kalná nad Hronom - Levice a cesty I/76 v úseku Želiezovce Šarovce Tlmače Hronský Beňadik s vyhodnotením už navrhnutých trás, prípadné doplnenie variantov a ich zhodnotenie. Podrobný opis a rozsah služby je uvedený v nasledovných ...

Zpracování návrhu dvou KoPÚ v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov

Zpracování návrhu dvou KoPÚ v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov

Zpracování návrhu dvou komplexních pozemkových úprav, první v k.ú. Brniště (obvod cca 959 ha) a druhý v k.ú. Velký Grunov (obvod cca 641 ha), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané ...

Projektová dokumentace a energetický posudek na stavební úpravy pavilonu patologie

Projektová dokumentace a energetický posudek na stavební úpravy pavilonu patologie

Předmětem veřejné zakázky jsou činnosti a projektové práce, nezbytné pro záměr realizace investiční akce na rekonstrukci objektu patologie v areálu Oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice Středočeského kraje.

Městský okruh, úsek Křimická – Karlovarská v Plzni – PDPS

Městský okruh, úsek Křimická – Karlovarská v Plzni – PDPS

Předmětem této zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro realizaci stavby „Městský okruh Křimická (Chebská) – Karlovarská“ a rovněž výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby. Součástí předmětu veřejné zakázky je i zajištění technické pomoci, spočívající ...

I/64 Partizánske - Oslany, PD

I/64 Partizánske - Oslany, PD

Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), autorský dozor (AD), vytyčovacie práce (VP) pre stavbu Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji I. etapa - I/64 Partizánske - Oslany, PD

Velim - Poříčany, BC

Velim - Poříčany, BC

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu ...

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu  - Modernizace silnice II/362 Polička – Jedlová

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu - Modernizace silnice II/362 Polička – Jedlová

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby „Modernizace silnice II/362 Polička – Jedlová“ ve stupních DÚR a společné DSP a DPS v délce 6,325 km ve stávajícím šířkovém uspořádání (min 5,5 m v obrusné vrstvě vozovky). Modernizace silnice bude obsahovat výměnu konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu stanoveném průzkumnými ...

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu  - Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu - Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních DÚR a společné DSP a DPS „Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje“ v délce 7,157 km ve stávajícím šířkovém uspořádání (min. 5,5 m v obrusné vrstvě vozovky). Modernizace silnice bude obsahovat výměnu konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu stanoveném průzkumnými ...

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu - Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu - Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev

Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby ve stupních DÚR a společné DSP a DPS „Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev – hranice kraje“ v délce 7,019 km ve stávajícím šířkovém uspořádání (min. 5,5 m v obrusné vrstvě vozovky). Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev – hranice kraje ...

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu - II/298 Sezemice – obchvat, včetně autorského dozoru

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu - II/298 Sezemice – obchvat, včetně autorského dozoru

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby „II/298 Sezemice – obchvat“ ve stupních DÚR a společné DSP a DPS pro novostavbu obousměrné silnice II. třídy v kategorii S 9,5 v délce 1,080 km, která bude obsahovat úrovňové křížení se stávající silnicí I/36 a následně se silnicí II/298. Předmětem zakázky bude rovněž i jedno ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Holohlavy a zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rodov, včetně ucelené části katastrálního území Holohlavy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí ...

Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o.

Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o.

Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. – Vzdělávací a výcvikové středisko v Brně - Bohunicích spočívající: a) ve výstavbě objektu Vzdělávacího a výcvikového střediska na pozemcích b) ve vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby; c) v geodetickém zaměření stavby. Dále zastupování ...

Podrobná diagnostika mosta - Most SNP cez Dunaj v Bratislave

Podrobná diagnostika mosta - Most SNP cez Dunaj v Bratislave

Podrobná diagnostika Mostu SNP - hlavného mostného objektu a estakád slúži na posúdenie jeho stavu, zistenia odchýlok od normálu a ich príčin, overenie bezpečnosti, ďalšej spôsobilosti a zvyškovej únavovej životnosti Mosta SNP.

Zpracování projektové dokumentace na akci - JU-ZF- Pavilon chemie

Zpracování projektové dokumentace na akci - JU-ZF- Pavilon chemie

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající zejména v provedení projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s výstavbou pavilonu chemie Zemědělské fakulty „JU-ZF-Pavilon chemie“ určeného pro výuku a výzkum včetně zázemí pro pedagogy a pořízení souvisejícího přístrojového, technologického, ...

Dálnice D3 Středočeská část, Praha – Nová Hospoda, rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice

Dálnice D3 Středočeská část, Praha – Nová Hospoda, rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské práce s cílem zpracování projektové dokumentace a získání územního rozhodnutí stavby pro možnost připojení obcí Středočeského kraje ohrožených nedostatkem vody na kapacitní skupinové vodovody se zdrojem vodní nádrže Želivka. Jedná se o připojení na Posázavský skupinový vodovod v Týnci ...

(záznamy 1/25 z 3484)  strana 1 / 140