DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice - Mosty u Jablunkova

DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice - Mosty u Jablunkova

Předmětem Díla je zpracování projektu předmětné stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele. Cílem této stavby je splnění Pokynu GŘ SŽDC, který definuje pracoviště pro dálkovou diagnostiku a dálkové řízení provozu na železniční dopravní cestě (DDTS). Jde o provedení nezbytných úprav a ...

Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina

Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina

Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby včetně výkazů výměr, veřejnoprávního projednání, všech podkladů k vydání stavebního povolení, včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby (případných změn), včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle zákona č. 309/2006 Sb. a včetně výkon autorského dozoru ...

Nabíjecí stanice – vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily

Nabíjecí stanice – vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily

Předmětem veřejné zakázky je provedení činností nutných pro přípravu výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily, které budou umístěny na různých místech na území hlavního města Prahy, a to v tomto rozsahu: a) zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, a to včetně soupisu prací a výkazu výměr, b) zhotovení ...

Vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem FN Ostrava – přístavba

Vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem FN Ostrava – přístavba

Předmětem plnění veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem „FN Ostrava – přístavby Centrálního komplementu – operační sály a MR – projektová dokumentace“ v rozsahu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu DUR a DPS včetně zajištění autorského dozoru po celou dobu výstavby při realizaci projektu ...

Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov

Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov

Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Projektová dokumentace - Nová budova Fakulty umění OU - zázemí pro Centrum digitálních technoligií

Projektová dokumentace - Nová budova Fakulty umění OU - zázemí pro Centrum digitálních technoligií

Předmětem veřejné zakázky je provedení průzkumů, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrsko-investiční činnost a dále zpracování dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor pro investiční akci „Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum ...

Museum for the future - zpracování technické dokumentace přírodovědecké expozice

Museum for the future - zpracování technické dokumentace přírodovědecké expozice

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v podobě technického scénáře expozice Vrbenského kasárna ve struktuře stanovené zadavatelem zadávacími podmínkami včetně výkonu autorského dozoru v rámci realizace předmětného díla a další nezbytné služby s tím související.

Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre stavbu People centra v Strategickom parku Nitra

Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre stavbu People centra v Strategickom parku Nitra

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a výber zhotoviteľa so zabezpečením inžinierskej činnosti za účelom získania právoplatného stavebného povolenia pre projekt People centra v Strategickom parku Nitra. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky týchto súťažných ...

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou

Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby včetně výkazů výměr, veřejnoprávního projednání, všech podkladů k vydání stavebního povolení, včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby (případných změn), včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle zákona č. 309/2006 Sb. a včetně výkon autorského dozoru ...

Zpracování projektové dokumentace - DUR na ÚČOV - rekonstrukce staré vodní linky

Zpracování projektové dokumentace - DUR na ÚČOV - rekonstrukce staré vodní linky

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na akci „ÚČOV – rekonstrukce staré vodní linky“, č. akce 12G6500, pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně inženýrské činnosti a získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby.

Architektonicko-urbanistická otevřená soutěž o návrh terminál veřejné osobní dopravy

Architektonicko-urbanistická otevřená soutěž o návrh terminál veřejné osobní dopravy

Soutěžním zadáním je vypracování návrhu multimodálního Terminálu veřejné osobní dopravy, který musí splňovat požadavky vyplývající z řešení jednotlivých problematik – členěných na následující čtyři spolu úzce související celky, za dodržení podmínek vyplývajících z platného Územního plánu. Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže ...

Stavební úpravy na Oddělení KAPIM, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Stavební úpravy na Oddělení KAPIM, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace k investičnímu záměru na zřízení speciální vyšetřovny a nových skladových prostor na klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny.

Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení

Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení

Předmětem veřejné zakázky je příprava vodního díla Vlachovice v údolí toku Vláry, tj. na území vyplývajícím z LAPV. Cílem je vypracování studie podrobného řešení, která bude z hlediska vlastní realizace upřesňovat technické řešení tohoto záměru (na základě podrobnějšího geodetického zaměření, IG – průzkumu, podrobné studie vodohospodářského řešení ...

Nová budova Úřadu MO Plzeň 4

Nová budova Úřadu MO Plzeň 4

Předmětem této zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení vč. zpracování záborového elaborátu, zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení a zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby,a to dle podmínek stanovených v ...

Nový pavilon COS včetně JIP a standardních lůžek

Nový pavilon COS včetně JIP a standardních lůžek

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace k investičnímu záměru na výstavbu nového pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Zníženie energetickej náročnosti

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Zníženie energetickej náročnosti

Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a autorského dohľadu.

Komplexní pozemkové úpravy Staré Město u Uherského Hradiště

Komplexní pozemkové úpravy Staré Město u Uherského Hradiště

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Zřízení nového Oddělení klinické alergologie a imunologie a Centra léčby chronické bolesti

Zřízení nového Oddělení klinické alergologie a imunologie a Centra léčby chronické bolesti

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace k investičnímu záměru na zřízení nových ambulancí Oddělení klinické alergologie a imunologie (dále jen „OKIA“) a Centra léčby chronické bolesti (dále jen „CLCHB“) v prostoru 4.NP stávajícího pavilonu „T“, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad ...

Kanalizace a ČOV Kamenice – zhotovitel projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor

Kanalizace a ČOV Kamenice – zhotovitel projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) ve stupni Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) a zajištění autorského dozoru pro projekt „Kanalizace a ČOV Kamenice“.

Chodníky  podél silnice I/13 v obci Rynoltice

Chodníky podél silnice I/13 v obci Rynoltice

Obec Rynoltice jako stavebník poptává zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby včetně inženýrské činnosti k části stavebního záměru zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Rynoltice. Pro řízení o umístění stavby byla pro ŘSD a obec Rynoltice zpracována projektová dokumentace „I/13 Rynoltice, průtah“ ve stupni DÚR (APIS – ...

Projektovo-technická činnosť vo výstavbe

Projektovo-technická činnosť vo výstavbe

Riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 6 stavebných objektov: SO1 polder č. 1 na Ruskinovskom potoku; SO2 polder č. 2 na bezmennom prítoku Ruskinovského potoka; SO3 polder č. 3 naOstrom potoku; SO4 polder č. 4 na Ľubickom potoku; ...

Výstavba 15. B.J. v obci Zákopčie

Výstavba 15. B.J. v obci Zákopčie

Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia prác pri výstavbe 15 B.J. vrátane technickej vybavenosti k uvedeným bytom.

Zhotovenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu a dostavbu objektu Domu kultúry Dúbravka

Zhotovenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu a dostavbu objektu Domu kultúry Dúbravka

predmetom verejného obstarávania je vypracovanie Zhotovenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu a dostavbu objektu Domu kultúry Bratislava - Dúbravka

Rekonštrukcia mosta Iliaš

Rekonštrukcia mosta Iliaš

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a zhotovenie diela: "Rekonštrukcia mosta Iliaš" v zmysle zmluvných podmienok FIDIC žltá kniha. Bližšia špecifikácia je v podkladovej dokumentácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Technický dozor invetsora a služby koordinátora BOZP na akci Zateplení bytového domu

Technický dozor invetsora a služby koordinátora BOZP na akci Zateplení bytového domu

Předmětem plnění veřejné zakázky komplexní výkon inženýrských činností, tzn. realizace technického dozoru investora a zajištění funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavebních prací vybraným dodavatelem. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 3 ZD – Návrh smlouvy a dále pak v příloze č. 5 ZD ...

(záznamy 1/25 z 3299)  strana 1 / 132