Soutěž o návrh řešení pěší zóny Trutnov

Soutěž o návrh řešení pěší zóny Trutnov

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na řešení pěší zóny v ulici Horská v Trutnově. Rozsah řešeného území je definován v příloze č. P.02 soutěžních podmínek. Návrh by se měl stát koncepčním podkladem, na jehož základě bude zadána zakázka na zpracování navazujících výkonových fází projekčních prací, dohledu nad jejich provedením ...

Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy Domova mládeže Těpeřská 581 v Železném Brodě

Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy Domova mládeže Těpeřská 581 v Železném Brodě

Předmětem zakázky je vyhotovení stavebně-projektové dokumentace vč. architektonického návrhu řešení exteriéru budovy, a souvisejécí inženýrské činnosti na stavební úpravy Domova mládeže, Těpeřská 581 v Železném Brodě v rozsahu definovaném v projektovém záměru zpracovaném Project A plus, s.r.o., Husova 581, 511 01, Turnov.

Výstavba 11 b.j. v obci Nána

Výstavba 11 b.j. v obci Nána

Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia prác pri výstavbe 11 b.j. vrátane technickej vybavenosti k uvedeným bytom.

III/3773 Lomnice - Brumov DSP,PDPS,SP,IČ,AD

III/3773 Lomnice - Brumov DSP,PDPS,SP,IČ,AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS dle Investičního záměru zpracovaného firmou PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806 Aktualizace IZ zpracovaná SÚS JMK v 6/2017. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k získání stavebního ...

II/152 Hrotovice - Dukovany, PD

II/152 Hrotovice - Dukovany, PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně zajištění pravomocných stavebních povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací a rozpočtu akce „II/152 Hrotovice - Dukovany, PD“. Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při ...

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava

Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava, a to jej jednotlivých častí (i) technickej štúdie; (ii) bezpečnostnej dokumentácie k vybranej technológii; (iii) CBA; (iv) zámeru EIA a zabezpečenia procesu hodnotenia dopadov na životné prostredie. Bližší opis predmetu zákazky je ...

Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Slovenskej pošty, a.s.

Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Slovenskej pošty, a.s.

Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Slovenskej pošty, a.s., podľa individuálnych požiadaviek obstarávateľa vrátane vykonávania občasného odborného autorského dohľadu počas realizácie a technická pomoc.

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Předmětem plnění veřejné zakázky bude zpracování detailní Studie proveditelnosti (Feasibility Study, dále také „FS“) přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren (dále také „PVE“) v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů s dílčím členěním pro jednotlivé lokality určené k posouzení záměru výstavby, ...

V 010 Hlávkův most – technická pomoc v přípravě výběrového řízení na předprojektovou přípravu stavby

V 010 Hlávkův most – technická pomoc v přípravě výběrového řízení na předprojektovou přípravu stavby

Předmětem veřejné zakázky jsou konstrukce Hlávkova mostu zahrnující z hlediska historického dvě části: a) historická památkově chráněná část – objekty SO201 a SO202, která prodělala na přelomu 50. a 60. let rozsáhlou rekonstrukci; b) novodobé konstrukce – mostní objekty SO203, SO204 i. objekt SO203 je monolitický komorový trámový dvoupólový ...

II/397 Kotvrdovice – Senetářov – Podomí - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/397 Kotvrdovice – Senetářov – Podomí - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP/PDPS, SP) dle IZ od spol. Dosting spol. s r.o., IČ: 49969234 a dle rozpracované DSP/PDPS od spol. Silniční projekt, spol. s r.o., IČ: 46968822, vč. souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o ...

V 020 Most Legií – podklady pro výběr zhotovitele na podrobný průzkum

V 020 Most Legií – podklady pro výběr zhotovitele na podrobný průzkum

Předmětem díla je ověření statické spolehlivosti, ověření reálného chování a zhodnocení jednotlivých prvků mostu Legií.

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Rokytky z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Botiče z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – stavební práce“.

Zpracování projektové dokumentace na výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská

Zpracování projektové dokumentace na výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vydání stavebního povolení a realizaci na akci „Výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava-Hrabůvka“. Záměrem tohoto projektu je vybudování tří nových osobních výtahů pro přepravu imobilní osoby a nákladu v bytových domech, které tvoří komplex ...

Zpracování projektové dokumentace pro projekt cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor

Zpracování projektové dokumentace pro projekt cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro akci "Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor. Zpracování projektové dokumentace pro projekt cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor", a to ve stupni DÚR, DSP/PDPS. Dokumentace bude zpracována dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací z 12/2009. ...

Vypracovanie projektových dokumentácií

Vypracovanie projektových dokumentácií

Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Univerzitnej nemocnice v Bratislave podľa individuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa: 1. Vypracovanie štúdií v rozsahu: - zameranie skutkového stavu rekonštruovaných objektov, - návrhu priestorového riešenia rekonštruovaných objektov, - v spolupráci s investorom ...

Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy

Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy

Predmetom zákazky je vypracovanie, prerokovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie a povolenie pre zmenu užívania stavby, dokumentácie pre realizáciu stavby Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy a výkon odborného autorského dohľadu projektanta.

Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED II

Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED II

Předmětem Veřejné zakázky je poskytnutí komplexních projekčních služeb v rámci přípravy projektové dokumentace pro projekt MEPHARED 2 v Hradci Králové. Bližší popis předmětu Veřejné zakázky poskytuje Zadavatel jako součást Zadávací dokumentace jakožto Přílohu č. 1 – Specifikace Díla.

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – TDS a koordinátor BOZP

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – TDS a koordinátor BOZP

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce“. Předmět veřejné zakázky je dále ...

Zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace v rámci investiční akce Moravské Budějovice - obchvat

Zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace v rámci investiční akce Moravské Budějovice - ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, provedení s ní související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru projektanta v rámci investiční akce II/152 Moravské Budějovice - obchvat.

II/381 Velké Němčice, most ev.č. 381-006  DSP/ PDPS, IČ, SP, AD

II/381 Velké Němčice, most ev.č. 381-006 DSP/ PDPS, IČ, SP, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS, SP, včetně souvisejících průzkumů a diagnostiky. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci; dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při ...

II/394 Tetčice průtah 1.stavba – aktualizace DSP, IČ zpracování PDPS, SP, AD

II/394 Tetčice průtah 1.stavba – aktualizace DSP, IČ zpracování PDPS, SP, AD

Předmětem zakázky je aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti (IČ) pro části II/394 Tetčice průtah 1. stavba; II/394 Tetčice průtah – přeložka Bobravy; II/394 Rosice – Tetčice, rekonstrukce krytu komunikace, km 0,000 – 1,332 a dále zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby (PDPS), ...

PD pro II. etapu cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska

PD pro II. etapu cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení vč. zpracování potřebných průzkumů, pro stavební povolení, prováděcí projektové dokumentace a dokumentace pro zadání stavebních prací a výkon inženýrské činnosti (pro územní rozhodnutí a stavební povolení ) na II. etapu cyklostezky na území obcí Hornolidečska (Lidečko, Horní Lideč a Valašské ...

Realizace opatření ÚSES 1. část, k. ú. Zaječí

Realizace opatření ÚSES 1. část, k. ú. Zaječí

Předmětem veřejné zakázky jsou nové výsadby čtyř biocenter a jednoho biokoridoru. Záměrem obce je realizovat opatření ke zlepšení životního prostředí. Dále je předmětem následná péče po dobu 3 let a projektová dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření díla. Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací pro provedení stavby ...

(záznamy 1/25 z 3358)  strana 1 / 135