Projektová dokumentace - rekonstrukce heliportu
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (PD), a to na rekonstrukci heliportu v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, včetně výkonu autorského dozoru a dalšího souvisejícího plnění. Obsahem projektové dokumentace bude vyhřívání, osvětlení pro noční přistávání a požadavky ÚCL - bezpečnostní zařízení proti pádu z okraje ...
Komplexní pozemkové úpravy Milotice nad Opavou
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Milotice nad Opavou a v navazujících částech k.ú. Jelení u Bruntálu, Bruntál-město a Oborná (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o ...
Generální dodavatel projektových prací pro ČEZ, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na dobu 6 let od jejich uzavření, přičemž předmětem plnění je poskytování projektových dokumentací a inženýrské činnosti pro ČEZ, a. s. v jednotlivých regionech dle příslušné části veřejné zakázky. Mezi hlavní činnosti patří zejména, nikoliv však výlučně činnosti vztahující se k provedení ...
Komplexní pozemkové úpravy Lažany
Předmětem VZ na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú.Lažany u Doubravice a navazujících částí sousedních k.ú. Milčice u Čekanic a Láz u Radomyšle včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh ...
Zpracování projektové dokumentace III/4992, III/4995 Hroznová Lhota, úprava křižovatky  - PDPS, SP
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a soupisu prací (SP). Součástí zakázky je výkon autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce. Předmětem projektové dokumentace je úprava stávající křižovatky silnic III/4992 a III/4995 v obci Hroznová Lhota. Celková délka ...
Nemocnice Žatec - rekonstrukce a dostavba č. p 1181, projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve věci rekonstrukce a dostavby, resp. novostavby v objektu Nemocnice Žatec na adrese: Husova 2796, 438 01 Žatec: část 1) VZ: „Rekonstrukce a dostavba č.p. 1181 Nemocnice Žatec“ na pozemcích parc. č. 1344, 4007, 3724, 5609/11 v k. ú. Žatec část 2) VZ: „Urgentní příjem Nemocnice Žatec“ ...
Vyškov - vodojemy - kompletní rekonstrukce - PD
Předmětem VZ je především zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního stavebního povolení pro stavbu vodního díla, zpracování zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby vodního díla, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Písková Lhota a Svídnice u Dymokur
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Písková Lhota a katastrálním území Svídnice u Dymokur, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...
Dukelská kasárna v Opavě - projektová dokumentace
Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci stávajících objektů 01 - 04 a jejich přebudování na bytové domy. U objektu 03 a 04 bude zajištěn bezbariérový přístup do všech podlaží formou vestavby výtahu v budově. Zároveň bude v každém podkrovním prostoru objektů 03 a 04 navrženo 8 samostatných bytů.
Komplexní pozemkové úpravy Čestice u Častolovic
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čestice u Častolovic a částech k.ú. Lípa nad Orlicí, Žďár nad Orlicí a Zdelov , včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o ...
Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro provedení části stavby k projektu
Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je: zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, výkon autorského dozoru, zpracování dokumentace bouracích prací a výkon navazujících inženýrských činností ke stavebnímu záměru „CENTRUM NOVÁ PALMOVKA PRAHA 8; PROJEKTOVÁ ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bořetice u Kolína a Kouřim
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bořetice u Kolína a katastrálním území Kouřim, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve ...
Sliač, letisko - modernizácia BAK-12 na model BAK-14 - PD
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre modernizáciu súčasného záchytného zariadenia BAK-12 na modernejšie zariadenie BAK-14, úprava existujúcej vzletovej a pristávacej dráhy na letisku Sliač. Pozemok je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva obrany Slovenskej ...
Iža – kanalizácia a intenzifikácia ČOV
Predmetom zákazky je: a)vypracovanie Projektovej dokumentácie ČOV PD 1, ktorá obsahuje: - vypracovanie DSP - 6 vyhotovení, b)zhotovenie Stavby, ktorá obsahuje: - vlastná realizácia stavebných prác vrátane zaškolenia obsluhy a uvedenia Stavby do skúšobnej prevádzky, - vypracovanie Projektovej dokumentácie ČOV PD 2, ktorá zahrňuje: ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Planá u Klučenic a Hoděmyšl
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Planá u Klučenic a katastrálním území Hoděmyšl, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve ...
VOŠ,SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf - středoškolský kampus s novým administrativním sídlem školy - tělocvična
Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových prací (PD), inženýrská činnost (IČ), výkon autorského dozoru (AD) a součinnost při jednání hodnotící komise na výběr zhotovitele stavby. Předmětem realizace bude zajištění projektové dokumentace na demolici objektu Mariánská 473 (vláček) a následně projektové dokumentace na výstavbu nové ...
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf - středoškolský kampus s novým administrativním sídlem školy
Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových prací (PD), inženýrská činnost (IČ), výkon autorského dozoru (AD) a součinnost při jednání hodnotící komise na výběr zhotovitele stavby. Předmětem realizace bude zajištění projektové dokumentace na demolici stávajícího objektu administrativy a domova mládeže, rekonstrukci interiéru budovy ...
ČOV Nýrsko - kalové hospodářství
Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce, zajištění vydání povolení stavby a realizace dodávek a pomocných stavebních prací, jejichž výsledkem bude stabilizace vyprodukovaného směsného kalu a jeho účinné odvodnění.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mutkov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Mutkov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Prvky zelenej infraštruktúry - MŠ Kalinovská 9, Košice
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektov materskej škôlky Kalinovská 7, Košice umiestnenej na pozemku par. č. 3647, k. ú. Furča so zameraním na opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, na vybudovanie dažďových záhrad v areáli MŠ a zvyšovanie retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavanie vody v pôde. Pre ...
Vybudování výcvikového střediska - Jihlava, areál Komárovice
Stavební práce v rozsahu: - prováděcí projektové dokumentace, - soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, - stavebního povolení
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Huzová
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Huzová, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
FN Hradec Králové - úpravy oknologického pavilonu - zpracování PD
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení předprojektové a projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s úpravou a doplněním provozů budovy č. 23, související infrastrukturou a provozními soubory v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia objektu - II. Psychiatrická klinika
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu vrátane inžinierskych činností a autorského dozoru na akciu: Rekonštrukcia objektu - II. Psychiatrická Klinika SZU FNsP BB
Hrubé terénne úpravy pre Strategické územie Valaliky
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác hrubých terénnych úprav (HTÚ), vybudovanie a likvidácia dočasných staveniskových ciest, príprava projektovej dokumentácie a vykonávanie inžinierskych činností, tak ako sú podrobne vymedzené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov. Účelom a cieľom hrubých terénnych úprav je príprava ...