Nová základní škola pro Uhříněves
Předmětem soutěže je najít nejvhodnější řešení nové základní školy pro Uhříněves. Zadavatel klade důraz na nadčasové, inovativní a mnohostranně vyvážené pojetí nového školního areálu, který bude maximálně zohledňovat principy moderní výuky i efektivní využitelnost školních prostor mimo vyučování. Nová škola by s ohledem na sociální odpovědnost ...
Nástavba tělocvičny vč. zázemí ZŠ Žižkova Zdice  výběr zhotovitele projektové dokumentace
Zpracovaní projektové dokumentace ve stupni DPS, DPS, výkon autorského dozoru, součinnost jako odborná osoba zadavatele při výběru zhotovitele
FN Hradec Králové - reorganizace dětské akutní ambulantní péče - zpracování projektové dokumentace
Předmětem zakázky jsou služby spočívající v provedení předprojektové, projektové činnosti a inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s reorganizací dětské akutní ambulantní péče, související infrastrukturou a provozními soubory v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava - Vítkovice
Předmětem zadání je vypracování Projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení („DUSP“) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu ...
Domov seniorů v Lomnici nad Popelkou
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby "Domov seniorů v Lomnici nad Popelkou". Podrobná specifikace je obsažena v ZD a jejích přílohách. Součástí předmětu plnění je dále: (i) zajištění geodetické činnosti v průběhu provádění stavebních prací, (ii) ...
České Velenice, nádražní budova
Předmětem díla je zpracování záměru projektu, dokumentace pro vydání společného povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby, činnost koordinátora BOZP v přípravě, výkon autorského dozoru v realizaci pro stavbu „České Velenice, nádražní budova“, včetně zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení. Bližší specifikace předmětu ...
FN Plzeň, stavební úpravy pro Kardiologickou kliniku - projektové práce
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem „FN Plzeň, stavební úpravy pro Kardiologickou kliniku“ v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň a poskytnutí dalších výkonů a služeb s vypracováním projektové dokumentace souvisejících. Provedení stavebních úprav pro kardiologickou kliniku v ...
Svazková základní škola v Úvalech - generální projektant - II
Předmětem zakázky je zpracování, příprava a vyhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) pro stavbu Svazkové základní školy v Úvalech a zároveň provedení veškerých nezbytných inženýrských činností, spolupráce dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru (AD) po dobu ...
Praha-Kbely - výstavba LPH
Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka. Podrobné vymezení předmětu plnění VZ je uvedeno ...
G840 - Dodatečná opatření pro zvládání TH - zaplavení AZ v TNR a dlouhodobý odvod tepla
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové a ostatní související dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v doplnění zařízení v úrovni 4 ochrany do hloubky (DiD4) tak, aby byla co nejvíce posílena nezávislost na nižších úrovních ochrany do hloubky. Doplňované dodatečné, alternativní systémy pro doplňování chladiva do ...
Projektová dokumentácia - Liptovské múzeum v Ružomberku- obnova objektu - hrad Likava
Predmetom zákazky je vypracovanie prípravnej dokumentácie pozostávajúcej z: - architektonický návrh obnovy pamiatkových objektov - vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy v rozsahu pre stavebné konanie a realizáciu - inžinierska činnosť pre stavebné povolenie. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu vykonania ...
ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov
Předmětem této veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností, a to zpracování projektové dokumentace stavby. Projektovou dokumentací stavby se rozumí projektová dokumentace stavby dle interního předpisu zadavatele Směrnice č. 11 a přílohy č. 3 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Součástí předmětu plnění veřejné ...
E912 - Optimalizace rozvodů TUV na mostech
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v: -provedení postupné výměny potrubních tras TUV 0GKB91BR01 a trasy recirkulace TUV 0GKB92BR01 -včetně tras odboček k jednotlivým SO, -provedení výměny tras a armatur pro odvzdušnění a vypouštění TUV -instalaci nových uzavíracích armatur na odbočkách ...
Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba - projektová dokumentace
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti pro celkovou rekonstrukci objektu budovy nádraží, včetně změny využití na informační centrum, využití venkovního „dvorku“, zřízení nového objektu pro hygienické zařízení a zřízení nového přístupu pro hendikepované osoby do budovy, dále projektové ...
Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie s náležitosťami pre stavebné povolenie
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DUR s náležitosťami DSP) a inžinierska činnosť potrebná pre vydanie územného rozhodnutia pre projekt s názvom Cyklotrasa Zvolen Hronská Breznica. Zhotoviteľ žiadosť o územné rozhodnutie nepodáva, zabezpečí však všetky doklady a vyjadrenia ...
Rekonštrukcia cesty III/1279 Trnava, ul. Bernolákova - Koniarekova - Zavarská
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcia cesty III/1279 Trnava, ul. Bernolákova - Koniarekova - Zavarská" a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je ...
Rekonstrukce budovy vazárny květin SOŠ Jarov, Praha 9
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a následná komplexní rekonstrukce objektu vazárny květin Střední odborné školy Jarov, který se nachází v areálu botanické zahrady na adrese Pod Táborem 141/6, Praha 9, přičemž rekonstrukce bude realizována dle FIDIC žlutá kniha - Obecné podmínky pro zakázky “dodej a ...
Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany – dobudovanie verejnej kanalizácie
Predmetom ZoD pre vyhotovenie Diela Zhotoviteľom bude: a)vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 1, ktorá obsahuje: - vypracovanie DUR len Potrubia odtoku vyčistenej vody 10 vyhotovení - vypracovanie DSP - 10 vyhotovení, b)zhotovenie Stavby, ktorá obsahuje: - vlastná realizácia stavebných prác vrátane zaškolenia obsluhy a uvedenia Stavby ...
Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, inženýrská činnost, součinnost se zadavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce „Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín“. Předmětem stavebních prací ...
Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, inženýrská činnost, součinnost se zadavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce „Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín“. Předmětem projektu je ...
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie - projektová dokumentace
Zpracování kompletní projektové dokumentace na rekonstrukci gynekologicko-porodního pavilonu Nemocnice Nové Město na Moravě.
Zpracování projektové dokumentace MŠ P. Lumumby 14, Ostrava Zábřeh oprava oplocení
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání dokumentace územního řízení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zpracování inženýrské činnosti na akci „MŠ P. Lumumby 14, Ostrava Zábřeh oprava oplocení vč. vybavení zahrady herními prvky“. Projektová dokumentace bude zahrnovat nové oplocení v identické ...
Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení při
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti pro akci „Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava Hrabůvka.“ Projektová dokumentace rekonstrukce stávající kuchyně, která je prostorově umístěná na 2 ...
PD - přístavba budovy X
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace inženýrské činnosti, výkonu autorského dozoru v souvislosti s realizací akce „Přístavba budovy X“ v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.
Generální projektant celkové rekonstrukce Divadla na Vinohradech
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve zpracování kompletní projektové dokumentace dle specifikace uvedené v návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 2 zadávací dokumentace), pro rekonstrukci budovy Divadla na Vinohradech a areálu kulisáren v Korunní ulici a zajištění souvisejících legislativně povolovacích procesů a dalších ...