Terminál integrovanej osobnej prepravy Ružinov - odbočka
1. Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie a autorský dohľad občasný pre: "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves Bratislava hlavná stanica Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava ...
Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice
Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu ...
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce systému vytápění, chlazení
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění: - podmínek k vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace k rekonstrukci systému vytápění, chlazení, silnoproudé elektroinstalace a měření a regulace v objektu Letenská 525/15 (budova A, B, C, D), Praha 1 a zajištění výkonu související inženýrské činnosti a následného autorského dozoru. - ...
Projektová dokumentace k rekonstrukci a modernizaci budovy Arcibiskupského gymnázia
Zpracování projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti včetně autorského dozoru pro investiční akci „Rekonstrukce a modernizace budov Arcibiskupského gymnázia a Křesťanského domova mládeže“.
Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech
Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení (DUSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) „Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech“ v rozsahu: zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby; zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby ...
FN Hradec Králové - modernizace chirurgických oborů - zpracování projektové dokumentace
Předmětem plnění předmětné veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení předprojektové a projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s revitalizací a modernizací nemocnice za provozu, související infrastrukturou a provozními soubory v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Modernizácia údržbovej základne - 3.etapa - Projekčné práce
3.2.Predmetom zákazky je poskytovanie činností súvisiacich s prípravou projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti v rozsahu podľa prílohy č.1 Opis predmetu zákazky v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov.
Sanace bývalé deponie Dubno
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v užším řízení. Předmětem veřejné zakázky je sanace bývalé deponie Dubno, včetně vyhotovení nezbytné stavebně-technické (projektové) dokumentace a výstavby výhyben staveništní komunikace.
Oprava a obnova 1.historickej budovy Matice slovenskej – literárneho múzea
Slovenská národná knižnica spravuje historickú prvú budovu Matice slovenskej, ktorá je sídlom Literárneho múzea SNK. Ako národná kultúrna pamiatka bola predmetná budova naposledy čiastočne rekonštruovaná začiatkom 90-tych rokov 20. storočia. Momentálne sa budova nachádza v chátrajúcom a v niektorých ohľadoch až havarijnom stave. Súčasný stav ...
Centrum sociální pomoci Litoměřice - Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně projektu volného vybavení na výstavbu nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí) v souladu se studií, která je přílohou zadávací dokumentace. Zařízení bude navrženo pro 80-82 klientů. Součástí bude kuchyně ...
Zemianske Kostoľany – laboratórium bud. 27 – rekonštrukcia výrobných priestorov
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre rekonštrukciu výrobných priestorov v budove č. 27 v Zemianskych Kostoľanoch, k. ú. Zemianske Kostoľany, LV č. 898, parc. č. 1266/15.Súčasťou predmetu zákazky bude aj vykonávanie autorského dohľadu.
Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce plotu u MŠ Předškolní
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci oplocení u mateřské školky. Staré oplocení bude odstraněno a na místě starého bude vybudováno nové oplocení.
Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Střevač a v k.ú. Nadslav
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav, kdy jedna KoPÚ bude v části katastrálního území Střevač a druhá v části katastrálního území Nadslav, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o ...
Poptávám nákres střechy
Poptávám nákres střechy pro pokrývače. Katastrální úřad Vyškov LV. 406, Chvalkovice u Bučovic 7.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střítež nad Bečvou
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Střítež nad Bečvou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů a ...
Návrh protieróznych a adaptačných opatrení na zhutnených plochách na svahoch lesných pozemkov
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude zahŕňať návrh protieróznych a adaptačných opatrení na zhutnených plochách na svahoch lesných pozemkov, ktoré majú podporovať rekultiváciu, zníženie povrchového a sústredeného odtoku zrážkových vôd, spomalenie, poprípade zastavenie eróznych procesov v rámci projektu Ochrana a ...
Revitalizace letního stadionu
Veřejná zakázka "Revitalizace letního stadionu" je zadávána tzv. formou DESIGN & BUILD (Navrhni a Postav).Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby fotbalového stadionu na území statutárního města Pardubice a poskytnutí souvisejících projektových činností, které jsou zadávány společně se stavebními pracemi. Projektové práce spočívají ve ...
KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Věšťany a části k.ú. Kvítkov u Modlan, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo ...
Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy, a ...
Aglomerační okruh Pacov; projektová a inženýrská činnost - DUR a ÚR
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zpracování DUR - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, včetně orientačního rozpočtu stavby, ke stavbě č. 44811 Aglomerační okruh Pacov, jehož předmětem je přeložka silnice II/101, na jihovýchodním okraji Prahy, k. ú. Nedvězí u Říčan, obec Praha. Délka nové komunikace činí ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radešín u Martiněvsi
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Radešín u Martiněvsi, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
KoPÚ v k.ú. Petrovice u Měčína
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Petrovice u Měčína, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Díl bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu ...
Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je vypracovať a dodať verejnému obstarávateľovi v rozsahu a za podmienok podrobne stanovených v súťažných podkladoch, ako aj v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov - dokumentáciu pre územné rozhodnutie na stavbu Multifunkčná športová hala Banská Bystrica, vypracovať a dodať verejnému obstarávateľovi v rozsahu a za podmienok ...
Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Šakvice - Břeclav
Cílem je zpracování záměru projektu na úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Šakvice - Břeclav.
Zpracování projektové dokumentace na stavbu - Modernizace silnice II/337 Louka - Skuteč
Předmětem záměru má být úprava šířkových parametrů a směrových parametrů (úprava oblouků). Silnice II/337, která je předmětem modernizace, bude řešena v úseku km 72,605 - km 78,452, tj. v délce 5,847 km. Řešený úsek silnice vede od severního okraje obce Louka (od úrovňového křížení s II/355, resp. od odpojení z této komunikace) východním směrem ...