VÚj Březina, Hamry - modernizace UVZ - projektová dokumentace
Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru a zajištění osoby koordinátora BOZP, s cílem zabezpečení výstavby garáže, dostavby komunikace a chodníku UVZ a výsadby dřevin včetně souvisejících stavebních prací.
Technický dozor stavebníka 2023 I
Předmětem zakázky Kraje Vysočina je zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 4, příloze č. 5, příloze č. 6 zadávacích podmínek u akcí: - SPŠ a SOU Pelhřimov - objekt dílen Kamenice nad Lipou - úspora energie; - SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce ručních dílen Polenská; - Gymnázium ...
Výkon projekčních činností pro Zoo Praha 2023 - 2024
Předmětem plnění této VZ bude tvorba projektové dokumentace. Projekční práce budou spočívat ve vypracování potřebných stupňů PD, různé varianty studie, DUR, DSP a DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu na jednotlivé akce.
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst
Výstavba obecních bytů v lokalitě K Zastávce, zpracování PD včetně inženýrské činnosti
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve věci výstavby tří bytových domů v ulici K Zastávce na ploše území, které navazuje na stávající sídliště na jižním okraji města. Zadavatel předpokládá rozdělení realizace na 4 samostatné části, resp. etapy 1. až 3. etapa realizace jednotlivých bytových domů vč. související ...
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení §104ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst
SOŠ OaS Nová Baňa - rekonštrukcia chaty Tajch - vypracovanie projektovej dokumentácie
Predmet zákazky sa týka objektu rekreačnej chaty, súpisné číslo 6453, orientačné číslo 42 na pozemku KNC parc. Č. 1814 v k.ú. Nová Baňa, ktorý bol daný do užívania v roku 1964. Objekt momentálne nie je celoročne využívaný a rekonštrukciou sa má dosiahnuť možnosť celoročného využívania objektu na ubytovanie, konanie prednášok, workshopov, ...
Zabezpečenie služieb architektov a projektantov
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu formou rámcového výberu 6 projekčných tímov, pre vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie bytových a polyfunkčných budov od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa ...
Výber projektanta pre modernizáciu a dostavbu areálu Fakultnej nemocnice Trnava
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a poskytnutie súvisiacej inžinierskej činnosti pre modernizáciu a dostavbu areálu Fakultnej nemocnice Trnava. V rámci poskytnutia predmetu zákazky úspešný uchádzač poskytne nasledovné činnosti / výstupy: - Program požiadaviek, - Urbanisticko architektonickú štúdiu a súvisiacu ...
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení §104ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104 ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst
Badeniho - hluk, č. akce 999690/2 - Správce stavby
Předmětem zakázky je výkon funkce správce stavby a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět zakázky je podrobně specifikován v předloze smlouvy.
I/20 Obnova mostu ev. č. 20-008 Kfely
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na stavbu nového mostu 20-008 Kfely, demolici stávajícího mostu 20-008 Kfely a výstavbu nového mostu 20-008, dále opravu komunikace I/20 mezi mosty 20-007 a 20-008 v délce 450m. Plnění zahrnuje stavební práce a služby (metoda Design - Build).
Praha Ruzyně - výstavba multifunkční budovy
Předmětem VZ je zpracování dokumentace bouracích prací pro odstranění staveb a demoliční suti (nebezpečný odpad), zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na ...
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.“, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS na I. etapu rekonstrukce Fantovy budovy za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Výkon autorského dozoru plynule naváže na ...
Svazková základní škola v Úvalech - projektant - dokumentace pro změnu ÚR
Předmětem plnění je zpracování, příprava a vyhotovení dokumentace pro změnu platného rozhodnutí o umístění stavby spis. zn. K/4324/2018/SU/Hoz, č.j. MEUV 5758/2020 STU, ze dne 24. června 2020, které nabylo právní moci dne 31. července 2020, a to pro stavbu Svazkové základní školy v Úvalech, a zároveň provedení veškerých nezbytných inženýrských ...
Poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby NPK, a.s., Pardubická nemocni
Předmětem veřejné zakázky je pokračování ve výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“. Dodavatel bere na vědomí, že stavba CUP již byla zahájena, a to dne 17. 5. 2021. V současné době probíhá realizace předmětné ...
Výběr projketového manažera k projektu Palmovka - Zenklova; objekt č.1
Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění komplexních činností týmu projektového manažera (dále jen „Projektový manažer“) v rámci (projektové) přípravy a realizace projektu v rozsahu činností od Fáze 1_ Územní rozhodnutí až po Fázi ...
DNS - Projekčné služby modernizácie technickej infraštruktúry
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na projekčné služby pre modernizácie údržbových základní DPB, a.s. v podmienkach obstarávateľskej organizácie bežne a všeobecne dostupných na trhu súvisiacich s modernizáciou, opravou a údržbou: - koľajových tratí - trakčných vedení električiek a trolejbusov - ...
Realizácia projektu jednoduchých pozemkových úprav
Predmetom zákazky je realizácia projektu jednoduchých pozemkových úprav. Jednoduché pozemkové úpravy budú vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídlením Osada, v k.ú Vtáčkovce, okres: Košice - okolie. Podrobný popis realizácie predmetu zákazky tvorí samostatnú prílohu č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk ...
Rekonštrukcia objektu - ZŠ Ul. S.Chalupku – hlavná budova a Rekonštrukcia objektu
Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií, projektov stavby pre vy-danie stavebných povolení s podrobnosťou pre realizáciu stavieb, spojených s výkonom autorských dohľadov. Projektové dokumentácie budú riešiť rekonštrukcie objektov Základnej školy v Prievidzi na Ulici S. Chalupku umiestnenej na parcelách: Hlavná budova - C KN č. ...
Centrum nová Palmovka Praha 8 - projektový manažer
Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění poskytovatele komplexních služeb projektového manažera týmem projektového manažera (dále jen "Projektový manažer"), a to v souvislosti s projektovou přípravou, stavební realizací a uvedením ...
Moravská Třebová, VSŠ VOŠ MO, budova č. 6, 1. PP, rekonstrukce, PD3
Předmětem plnění VZ je zpracování odborného technického podkladu, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu (dále jen „PD“) a její kompletní projednání za účelem schválení projektové dokumentace, včetně zabezpečení pravomocného stavebního povolení; zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně zpracování soupisu všech ...
ETCS Milovice  - Praha hl.n.
Předmětem stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2) v tr. Úseku Milovice - Praha hl.n. (mimo). Součástí je i zpracování projektové dokumentace stavby, tj. dokumentace dle interního předpisu zadavatele směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, s.o. a dle přílohy č. 3 ...
Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka - PDPS
Předmětem veřejné zakázky je vypracování aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby včetně zpracování aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a dále projednání řešení dle požadavků stavebního povolení s dotčenými orgány, institucemi, SVSMP a s dalšími organizacemi, které si tento úkon ve vyjádření v DSP vyžádali, a to ...