Výběr zpracovatele projektové dokumentace – Zimní stadion Luďka Čajky
Předmětem (účelem) veřejné zakázky je projekční příprava – zpracování projektové dokumentace a související činnosti na rekonstrukci a přístavbu stávajícího zimního stadionu na moderní multifunkční halu, která bude sportovním a kulturně-společenským centrem, včetně interiérového vybavení a gastroprovozu, to vše na staveništi, které je vymezeno ...
Zhotovitel projektové dokumentace pro novostavbu psycho-somato rehabilitačního pavilonu – PN Brno
Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce pro akci s názvem „Novostavba psycho-somato rehabilitačního pavilonu – PN Brno“, jehož předmětem je novostavba objektu rehabilitace. Více viz II.2.4) Popis zakázky.
Dynamický nákupní systém pro projektové práce a inženýrskou činnost
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro projektové práce a inženýrskou činnost (dále jen „DNS“) podle § 139 a násl. zákona. DNS bude zaveden na dobu 2 let. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech podle provozních potřeb zadavatele. Předmětem ...
Areál Veleslavín, výstavba nového areálu administrativního centra – projekt pro územní řízení
Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické práce – provedení projekčních a souvisejících prací pro získání územního rozhodnutí a získání územního rozhodnutí na celý areál Veleslavín (Praha 6) ve vlastnictví ČR a v příslušnosti hospodaření ZSMV. V administrativním areálu budou umístěna autoopravárenská zařízení s kapacitou pro 2000 vozidel, ...
Zpracování projektové dokumentace na - Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova
Projektová dokumentace stupeň DSP a zároveň DPS bude řešit rekonstrukci zpevněných ploch podchodů, schodišťových stupňů, vč. zábradlí, rekonstrukci elektr. kabelových rozvodů a veřejného osvětlení, sanace stěn, stropů, schodů, částečné osazení odvodňovacími žlaby vč. dopojení na současnou dešťovou kanalizaci. Součástí PD by mělo být zajištění ...
Zpracování projektové dokumentace na - Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vydání stavebního povolení a dokumentace na realizaci stavby a výběr dodavatele. Podrobněji viz zadávací dokumentace.
Zpracování PD na - Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stupeň DSP a zároveň DPS bude řešit pro každý bytový dům samostatně zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, reko. střechy a balkonů bytových domů ul. Dr. Šavrdy č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 Ostrava-Bělský Les“ vč. zpracování dokladové části, zajištění stavebního ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dub u Nového Jičína
Předmětem veřejné zakázky je: 1. Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu "Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dub u Nového Jičína", "Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Starojická Lhota" a "Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Palačov", včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trojmezí a Pastviny u Studánky
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Trojmezí (s částí katastrálního území Hranice u Aše) a Pastviny u Studánky (s částmi katastrálních území Hranice u Aše a Studánka u Aše) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru ...
Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou
Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.
Olomouc, Hejčínská kasárna - rekonstrukce kuchyně a jídelny v bud. č. 1 - PD
Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavbu, zajištění autorského dozoru a zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Zpracování projektové dokumentace na akci - Autobusové nádraží a parkovací dům Liberec
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací na dvě samostatné investiční akce (dále jen „ projekty“), které musí být řešeny společně. Každá akce musí splňovat status samostatného funkčního celku, který lze realizovat bez ohledu na realizaci druhé akce. Jedná se o tyto dva samostatné projekty: 1. „Autobusové nádraží Liberec“ ...
Región Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie vodou
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie stavby - predmetu zákazky Región Dunajská Streda Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie vodou - D1.11 Obec Kráľovičové Kračany - kanalizácia vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, geologického ...
PedF - Projektová dokumentace – Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace všech potřebných stupňů pro realizaci budoucí veřejné zakázky na zhotovení díla spočívajícího v rekonstrukci budovy čp. 47 (dále jen „Budova“), která je součástí pozemku parc. č. 764, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 1143, vedeném ...
17 BJ – Fr. Kupky, Dobruška
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu 17 BJ – Fr. Kupky, Dobruška, kdy jeho obsahem je výstavba bytového domu v Dobrušce s názvem „Bytový dům na p. p. č. 419 a 420“. Jedná se o objekt bytového domu se 17 bytovými jednotkami. Součástí stavby je realizace parkovacích stání, chodníků, napojení objektu na veřejnou dopravní a technickou ...
Rekonstrukce obytných domů  - Oblouk v Ostravě-Porubě
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek, včetně výkonu inženýrské činnosti, včetně zajištění potvrzení o nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dále dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v ...
Rekonstrukce přejezdů na trati Rybniště - Varnsdorf
Předmětem Díla „Rekonstrukce přejezdů na trati Rybniště – Varnsdorf“ je zhotovení Projektové dokumentace stavby a zhotovení souboru staveb: 1) „Rekonstrukce přejezdů v km 0,180, v km 0,566 a v km 1,258 trati Rybniště – Varnsdorf“, 2) „Rekonstrukce přejezdů v km 2,242 a v km 2,821 trati Rybniště – Varnsdorf“, 3) „Rekonstrukce přejezdů v km ...
Revitalizace nádraží Bubny na Památník ticha – projektová dokumentace pro provedení stavby
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve stupni DPS (prováděcí dokumentace) pro revitalizaci nádraží Bubny na Památník ticha.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hýsly
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hýsly, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ...
Revitalizace Náprstkova muzea - zpracování projektové dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve zpracování kompletní projektové dokumentace dle specifikace uvedené v návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, pro akce: 1. novostavbu centrálního depozitáře Náprstkova muzea (dále jen „stavba CD“); 2. komplexní rekonstrukci, včetně nového dispozičního a ...
Praha – Petřín, administrativní a skladová budova Hradní stráže – výstavba a Základová patka
Předmětem plnění je zpracování dvou samostatných projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a PD pro provádění stavby. Jedná se o stavby „Praha – Petřín, administrativní a skladová budova Hradní stráže – výstavba“ (dále jen „Stavba A“) a „Základová patka pro AN Petřín Západ – výstavba – PD“(dále jen „Stavba B“).
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace stavby jednostupňová DSJ) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro akci „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry“, včetně souvisejících ...
II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu vyprojektuj a postav
Projektové a stavební práce budou realizovány v souladu s dokumentací poskytnutou zadavatelem. Za tímto účelem zadavatel poskytuje dodavatelům současně s touto ZD tyto dokumenty, které definují požadavky zadavatele na předmět plnění VZ: • Hlavní prohlídka mostu z 1. 12. 2018 (zpracovatel: Ing. Petr Doležal); • Geodetické podklady a zaměření ...
Dokumentace pro provádění stavby - Návštěvnické centrum ČNB
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavebně interiérových úprav (dále jen „stavba“) pro akci „NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ČNB“, které se bude nacházet v budově ústředí zadavatele na adrese Na Příkopě 28, Praha 1, a to v rozsahu stanoveném přílohou č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění ...
MÚK Moravanská
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, včetně případné součinnosti dodavatele zadavateli k získání územního rozhodnutí v právní moci.