Digitalizace a pasportizace objektů Úřadu vlády ČR
Předmětem veřejné zakázky je digitalizace a pasportizace objektů Úřadu vlády. Jedná se zejména o zaměření a zakreslení dokumentace skutečného stavu, provedení objektové pasportizace místností, včetně materiálového a konstrukčního popisu, a dále provedení pasportizace vyhrazených technických zařízení a prvků vybavení. Podrobná specifikace ...
Zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru
Předmětem zadávacího řízení pod názvem „Zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Rekonstrukce komunikací Starý Suchdol““ (dále i jen „zakázka“) je zpracování projektové dokumentace ve stupních níže uvedených, výkon autorského dozoru a poskytnutí související obstaravatelské činnosti na akci „Rekonstrukce ...
Vypracovanie PD na realizáciu stavby a uskutočnenie stavebných prác
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a uskutočnenie stavebných prác s názvom - výmena opláštenia budovy Strednej odbornej školy drevárskej, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen. Predmetom riešenia je projekt výmeny obvodového plášťa strednej školy drevárskej vo Zvolene. Podrobnosti sú uvedené ...
Sanácia zosuvov na cestách III. triedy - Železná Breznica, Lovča, Rykynčice, Prestavlky
Jedná sa o zákazku na poskytnutie služieb - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby DSP s DRS, inžiniersku činnosť, odborný autorský dohľad a všetky súvisiace činnosti. Projektová dokumentácia je potrebná na doriešenie havarijného stavu na cestách III. triedy, ktorý vznikol ...
Parkovacie domy a preusporiadanie dopravy v areáli UNB
Predmetom navrhovanej činnosti je dodanie projektovej dokumentácie, príslušného inžinieringu a stavebných prác pozostávajúcich z realizácie dvoch parkovacích domov, reoganizácie statickej a dynamickej dopravy v areáli UNB vrátane vybudovania nových vjazdov pre motorové vozidlá v areáli nemocnice Ružinov, doplnenie cyklistickej infraštruktúry a ...
Příprava energeticky úsporného projektu pro VFN v Praze – areál A
• Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování a předložení žádosti o podporu v souladu s relevantní výzvou Ministerstva životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ (dále jen „OPŽP“) v rozsahu a specifikaci dle aktuálních Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP. Předmětem plnění je dále příprava a ...
CETIN – Vysokorychlostní internet – projektová dokumentace, veřejnoprávní povolení
Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových a inženýrských prací, včetně veřejnoprávního a soukromoprávního projednání, nezbytných pro zajištění a uskutečnění zakázky.
Komplexní geotechnický monitoring a pasportizace pro stavbu: Provozní úsek I.D pražského metra
3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce a činnosti spojené s provedením geotechnického monitoringu raženého díla při realizaci stavby: „Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác – Olbrachtova - stavební část“ (dále jen „Stavba“) a dále pak pasportizace stavu budov, sítí a objektů se Stavbou souvisejících. Blíže viz ZD a její ...
Stavba chodníku, včetně lávky přes Hodějovický potok
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby (výběr zhotovitele), vč. DIO. Součástí zpracování projektové dokumentace je zabezpečení vstupních podkladů (geodetické zaměření zájmového území), zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního ...
Zhotovitel projektové dokumentace pro novostavbu psycho-somato rehabilitačního pavilonu – PN Brno II
Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce pro akci s názvem „Novostavba psycho-somato rehabilitačního pavilonu – PN Brno“, jehož předmětem je novostavba objektu rehabilitace. Více viz II.2.4) Popis zakázky.
RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany; Zpracování dokumentace pro územní řízení
Předmětem plnění je zhotovení díla spočívajícího ve zpracování dokumentace stavby „RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany“ v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, resp. dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění ...
Obecné nájomné byty
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (vrátane inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním právoplatného stavebného povolenia), pričom dokumentácia musí spĺňať požiadavky na poskytnutie dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. a požiadavky na poskytnutie úveru na kúpu bytu bežného štandardu v bytovom dome ...
Užší jednofázová projektová architektonická soutěž o návrh Rekonstrukce a přístavba základní školy
Škola v Praze Písnici nevyhovuje současných kapacitním ani provozním požadavkům. Předmětem soutěže je zpracovat architektonický návrh rekonstrukce a rozšíření stávající kapacity školy, která bude sloužit 360 (výjimečně až 440) žákům. Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky ...
Novostavba obecných nájomných bytov
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním právoplatného stavebného povolenia, pričom dokumentácia musí spĺňať požiadavky na poskytnutie dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. a požiadavky na poskytnutie úveru na kúpu bytu bežného štandardu v bytovom dome podľa zákona ...
Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce - stavebné práce
Predmetom zákazky je výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Súčasťou predmetu zákazky sú aj nasledujúce činnosti súvisiace so zhotovením prác: a) Vytýčenie stavby, geodetické práce; b) Zameranie a kontrola verejných rozvodov v okolí stavby pred začiatkom realizácie stavby; c) Podrobná ...
Zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru
Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýring na rekonstrukci a odvodnění komunikací na Budovci v Praze-Suchdole. Projektová dokumentace bude vyhotovena ve stupni pro stavební povolení a výběr zhotovitele stavby včetně výkazů výměr a kontrolního rozpočtu.
Novostavba obecných nájomných bytov
Predmetom zákazky je spracovanie projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budov novostavby, aktualizácia existujúcej projektovej dokumentácie a výkazu výmer a realizácia novostavby troch bytoviek v obci Branč.
Novostavba obecných nájomných bytov
Predmetom zákazky je spracovanie projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budov novostavby, aktualizácia existujúcej projektovej dokumentácie a výkazu výmer a realizácia novostavby troch bytoviek v obci Branč.
Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem
Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně podání žádosti o ...
Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka
Předmětem díla „Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka“ je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a zhotovení stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka“.
GSM-R Chomutov - Cheb
Předmětem je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a realizace technologické části stavby ve smyslu zpracovaných požadavků na výkon nebo funkci. Předmětem je rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností, a to zpracování projektové dokumentace stavby dle interního předpisu zadavatele Směrnice č. 11 a př.č. 3 a př.č. 4 ...
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.
Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi ...
Nová krajská nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace
Zadavatel připravuje investiční akci (také Projekt) „Nová krajská nemocnice ve Zlíně“. K tomu účelu nechal zadavatel zpracovat STUDII, která je součástí zadávací dokumentace. Investiční náklady na celý Projekt jsou podle STUDIE vyčísleny na částku 6.612.000.000 Kč bez DPH, z toho náklady na vybavení (nábytek a zdravotnická technologie 865.000.000 ...
Obnova Hotela Ďumbier
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: Obnova Hotela Ďumbier stavebné úpravy v ubytovacej časti, obnova fasády a strechy, t. j.: -Modernizácia existujúcej stavby časti hotela ubytovacia časť vyznačená na výkresoch, -Zvýšenie kvality služieb nové wellness, kongresové služby) -Vodné stavby napojenie na kanalizáciu, ...
Vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce Nové scény a provozní budovy B
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve zpracování kompletní projektové dokumentace dle specifikace uvedené v návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 ZD, pro akci: Rekonstrukce Nové scény Národního divadla a provozní budovy B č.p.1435 a zajištění souvisejících legislativně povolovacích procesů a dalších činností ...