PD a AD - pro okresy Teplice a Ústí nad Labem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v ...
PD a AD - pro okresy Teplice a Ústí nad Labem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v ...
PD a AD - pro okresy Teplice a Ústí nad Labem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v ...
Architektonické a inžinierske služby pre potreby MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Architektonické a inžinierske služby pre potreby MARIANUM Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia oblasti architektonických a inžinierskych služieb, konkrétny rozsah a špecializácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané ...
Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město - Mladá Boleslav hl. n.
Předmětem díla „Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)“ (dále též „stavba“) je zhotovení: a) Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012, b) Doprovodné dokumentace k ZP, c) Zhotovení Dokumentace pro územní řízení, d) Zpracování a podání žádosti o vydání územního ...
Projektová dokumentace a inženýrská činnos ZŠ Pod Beckovem v Měšicích
Cílem zakázky bude vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení, spolu s dokumentací bourací a demoliční, včetně získání stavebního povolení, veškerá související inženýrská činnost, dokumentace pro provedení stavby včetně kompletního výkazu výměr a oceněného rozpočtu, poskytování odborné konzultace při výběru ...
VD Kryry - předprojektová příprava - generální projektant
Předmětem veřejné zakázky je předprojektová příprava vodního díla Kryry. Jedná se o návrh technického řešení a zajištění potřebných podkladů. Jedná se o studie, posudky, hydrotechnický návrh konstrukcí, matematický model navrhovaných objektů, specifikaci požadavků na další průzkumy a další související činnosti, včetně geodetického zaměření a ...
Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Společné operační středisko
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění aktualizace stávající studie a získání kompletní projektové dokumentace potřebné pro realizaci stavby Společné operační středisko integrovaného záchranného systému včetně inženýrských služeb vedoucích k zajištění potřebných povolení pro stavbu, součinnost zpracovatele projektové dokumentace pro ...
Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie a stavebné povolenie
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre odbor dopravy Žilinského samosprávneho kraja. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb na predmet zákazky t.j. zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností v rozsahu zabezpečenia vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti a zabezpečenia projektovej prípravy vrátane inžinierskej činnosti.
UK2LF - Projektová dokumentace na MFB
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla, tj. zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, projekt interiéru, projekt audiovizuální techniky, dále poskytování služeb ve smyslu výkon u autorského dozoru při realizaci stavby a výkon u inženýringu. Podrobnosti dále ...
Nákup služeb tvorba pasportů, generelů a koncepcí
3.1 Jedná se o veřejnou zakázku na služby. 3.2 Zadavatel rozdělil zakázku na čtyři částí: Část 1.: Pasport vodovodů Část 2.: Generel obslužnosti mostní sítě Část 3.: Koncepce dopravy v klidu Část 4.: Koncepce rozvoje ploch pro rodinné bydlení a drobné podnikání
Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice, část 2 Vlčkovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Vlčkovice (část 2), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. ...
Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice, část 1 Těchonín
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Těchonín (část 1), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. ...
Rekonstrukce traťového úseku Bílina - Most
Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro územní řízení (dále DÚR) stavby „Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) - Most (mimo)“.
Vypracovanie projektovej dokumentácie – Komplexná rekonštrukcia budovy bývalej polikliniky
Predmetom služby je vykonanie prieskumov (zameranie), spracovanie architektonickej štúdie riešenia budovy pre jej nové funkcie a spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie.
Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a vykonanie inžinierskej činnosti
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DÚR) a vykonanie inžinierskej činnosti. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti: Časť predmetu zákazky č. 1 PD Preložka cesty III/2449, Sliač Časť predmetu zákazky č. 2 PD Preložka cesty II/578, Banská ...
Zpracování projektové dokumentace -  Rekonstrukce objektu Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na investiční akci „Rekonstrukce objektu Zeyerova č. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“. Záměrem je zrekonstruovat prostory bývalého domova mládeže v ulici Zeyerova čp. 31 pro potřeby Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené. Dojde na stavební úpravy, ...
Moravská Třebová - hala - budovy č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce
Předmětem plnění VZ: zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení vodoprávního úřadu ke zřízení vodního díla a stavebního povolení pro stavbu; zpracování dokumentace pro provádění stavby; zajištění autorského dozoru; zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru ...
Rámcová dohoda se zhotoviteli projektových dokumentací na dopravní stavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a alespoň čtyřmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na zpracování studií, projektových dokumentací ...
Multifunkční sportoviště Lužánky - zhotovitel projektové dokumentace
Předmětem plnění je vypracování studie, projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) ve stupni pro územní rozhodnutí (DUR), projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) pro vydání stavebního povolení (DSP), a dále vypracování projektové dokumentace ve stupni pro výběr dodavatele (DVD) pro projekt „Multifunkční sportoviště Lužánky“. ...
Projektová dokumentace pro stavbu Myčka ŽKV a stavbu Technologické kolejiště myčky
Předmětem veřejné zakázky s názvem je zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro dvě investiční akce. Projektová dokumentace pro stavbu „SÚ Plzeň - Myčka ŽKV“ Projektová dokumentace pro stavbu „SÚ Plzeň - Technologické kolejiště myčky“ Jedná se o zpracování projektových dokumentací pro územní a stavební řízení, vyřízení ...
Výstavba nového ZÚ ČR v Addis Abebě - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového areálu zastupitelského úřadu České republiky v Addis Abebě, Etiopie.
Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
Předmětem stavebních prací je realizace zakázky Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice. Součástí předmětu plnění je zpracování dokumentace skutečného provedení a geodetické práce.
Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DÚR s náležitosťami DSP a výkon inžinierskej činnosti
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DÚR s náležitosťami DSP) a inžinierska činnosť potrebná pre vydanie územného rozhodnutia pre projekt s názvom Cyklotrasa Banská Bystrica - Brusno. Zhotoviteľ žiadosť o územné rozhodnutie nepodáva, zabezpečí však všetky ...