Zpracování projektové dokumentace na akci Dostavba areálu - Domov a centrum aktivity, Hodkovice
Předmětem veřejné zakázky je dopracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby pro akci Dostavba areálu - Domov a centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou. Veškeré požadované stupně projektové dokumentace budou zpracovány na základě projektové dokumentace pro územní řízení dle přílohy zadávací ...
FN Brno - Ústavní lékárna - Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP
Trvalý výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při přípravě Projektové dokumentace ve stupni DURaSP a ve stupni PDPS a pro stavbu "FN Brno - Ústavní lékárna"
Stavba č. 4328 Rajská zahrada - přemostění; Technický dozor investora
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru investora včetně technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby dvou navazujících lávek pro pěší, které překlenou čtyřpruhovou komunikaci Chlumecká, těleso železniční trati a umožní bezkolizní propojení nově budované železniční zastávky a přilehlých obydlených lokalit se stanicí ...
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun
Cílem díla je zpracování aktualizace projektové dokumentace v souladu se zadávací dokumentací tak, aby bylo dle této dokumentace možné dokončit stavbu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“ vybraným zhotovitelem a zároveň mohlo být vydáno povolení změny stavby před dokončením dle §118 stavebního zákona. Předmět plnění veřejné zakázky je ...
Komplexní zpracování předprojektové dokumentace  - Green Energy Park Sviadnov
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním zhotovitelem na komplexní zpracování předprojektové dokumentace - Green Energy Park Sviadnov
MŠ Šmolíkova - rekonstrukce včetně nástavby - projektová a inženýrská činnost
Projektová a inženýrská činnost nutná k celkové rekonstrukci a modernizaci areálu MŠ Šmolíkova včetně nástavby objektu.
Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům
vypracování informačního modelu stavby, vyhotovení a pravidelná aktualizace Plánu realizace BIM (BEP), zhotovení projektové dokumentace v rozsahu standardu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby, vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ...
Sliač, letisko - modernizácia BAK-12 na model BAK-14 - PD
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre modernizáciu súčasného záchytného zariadenia BAK-12 na modernejšie zariadenie BAK-14, úprava existujúcej vzletovej a pristávacej dráhy na letisku Sliač. Pozemok je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva obrany Slovenskej ...
Administrativně-technická budova ZZS nové polyfunkční sídlo zdravotnické záchranné služby
Předmětem soutěže je nová administrativně-technická budova ZZS jako hlavní sídlo pražské zdravotnické záchranné služby. Svým dispozičním řešením i architektonickým zpracováním by měla reagovat na komplexnost a komplikovanost provozu, ale také na pohodlí uživatelů, kteří jsou při výkonu své práce vystaveni nadměrně stresovým situacím. Ústředním ...
Rekonstrukce Sokolské třídy PD+AD+IČ
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby "Rekonstrukce Sokolské třídy", v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Rozsah plnění: - vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, - výkon inženýrské činnosti v rozsahu pro ...
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst
Výběr projektového manažera k projektu Bytový soubor Jalový Dvůr, Praha 4, Nové Dvory
Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 dle ZZVZ. Předmětem Veřejné zakázky je zajištění komplexních činností týmu projektového manažera (dále jen „Projektový manažer“) v rámci (projektové) přípravy a realizace projektu „Bytový soubor Jalový Dvůr, Praha 4, Nové Dvory“.
Zpracování projektové dokumentace Přerozdělení uličního prostoru ul. Podhájí v Ostravě
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vydání územního a stavebního povolení a realizaci akce „Přerozdělení uličního prostoru ul. Podhájí v Ostravě Jih“. Záměr představuje úpravu stávajícího uličního prostoru na uspořádání se samostatnou cyklistickou stezkou a chodníkem. Těleso komunikace bude posunuto severně na úkor ...
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst
ZŠ - energeticky úsporná opatření
Předmětem veřejné zakázky na dodávky jsou projekční práce spočívající ve zpracování dokumentace pro provedení stavby, dodávka fotovoltaických panelů vč. montáže, nového zdroje vytápění a vzduchotechniky, včetně souvisejících montážních a instalačních prací, za současného poskytování energetických služeb s cílem snížení spotřeby energií v objektu ...
Dům s malými byty Beroun
Předmětem zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v užším řízení pod názvem „Dům s malými byty Beroun“ je: 1. fáze : zpracování projektové dokumentace ve stupních uvedených ve smlouvě o dílo, poskytnutí související obstaravatelské činnosti, projektových a inženýrských služeb; 2. fáze : vypracování podrobného ...
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104 ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst
Zhotovenie a dodanie projektových dokumentácií, inžinierska činnosť 92022
Zhotovenie a dodanie projektových dokumentácií, inžinierska činnosť v podrobnosti realizačného projektu s výkazom výmer pre stavbu Rekonštrukcia budov EU v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1 Bratislava, Výučba 1, Výučba 2, a objektu školičky. Podrobne popísané v súťažných podkladoch.
Zpracování studie stavby NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie na etapovitou modernizaci objektů lůžkových oddělení Svitavské nemocnice. Cílem projektu je vytvoření moderního lůžkového pavilonu pro poskytování léčebné péče. Řešení bude zohledňovat požadavky nízkých provozních nákladů i bezbariérovosti. Při rekonstrukci dojde k zásahu do nosných konstrukcí ...
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104 ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby Obnova S-centra Hodonín, p.o.
Účelem veřejné zakázky je projektová příprava obnovy stavby S-centra Hodonín, p.o., která proběhne v intencích ustanovení § 177 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a tak, aby v ní mohla být poskytována pobytová sociální služba „domov se zvláštním režimem“ ve smyslu zákona č. 108/2006 ...
Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, 02.030+02.040, DSP, DPS
Předmět veřejné zakázky je financován prostřednictvím dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství České republiky. Zadavatel je povinen se při plnění veřejné zakázky řídit závaznými Pravidly pro poskytování dotací z programu „Podpora prevence před povodněmi“. Předmětem veřejné zakázky je ...
Rekonstrukce mostu 25814-2 Hliňany přes železnici, místní komunikace a řeku Bílinu - PD, IČ + AD
Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových prací (dále „PD“), inženýrské činnosti (dále „IČ“), výkonu autorského dozoru (dále „AD) a součinnosti při jednání hodnotící komise na uvedené akci za účelem realizace stavebního díla. Podrobné požadavky na provedení prací jsou uvedeny v závazném textu smlouvy, který je přílohou zadávací ...