ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty – PD
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty - PD" je poskytovanie služieb inžinierskeho projektovania v rozsahu: (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS); (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude ...
SVD G - N, priepust v km 4,0 prívodného kanála - úprava pre cestnú dopravu
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie na realizáciu stavby, inžinierska činnosť a uskutočnenie stavby SVD G - N, priepust v km 4,0 prívodného kanála - úprava pre cestnú dopravu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch, najmä vo Zväzku 3 - Opis ...
Predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek a mostných objektov
Predmetom zákazky sú predprojektové činnosti pred realizáciou -opráv vozoviek -prestavby, rekonštrukcií a opráv mostných objektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti: - Časť predmetu zákazky č. 1 - Podporné predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek v ...
Vypracování projektové dokumentace pro akci, FN Ostrava – PD - Rekonstrukce jednotky ORIM
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem „FN Ostrava – PD - Rekonstrukce jednotky ORIM 1, 2 v objektu Vyšetřovacího komplementu“, a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro ...
Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS
Předmětem veřejné zakázky vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření. - Zajištění stavebně technických průzkumů stávajících konstrukci v potřebném rozsahu - Zpracování PD, stavební povolení, jejichž součástí je zpracování všech ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rynoltice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rynoltice a části katastrálního území Polesí u Rynoltic. Pozemkový úřad předpokládá návrh vodohospodářských opatření v následujícím rozsahu: Rekonstrukce vodní nádrže umístěné na pozemku p.č. 1249/2 v ...
Zpracování projektové dokumentace na - Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace na realizaci stavby a výběr zhotovitele. Na realizaci tohoto projektu se předpokládá čerpání dotace v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích, který je vyhlašován Státním fondem rozvoje bydlení ČR. ...
Příprava projektových dokumentací
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen do těchto dílčích částí: Dílčí část 1 – PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 73 – 79 Dílčí část 2 – PD na rekonstrukci obytného domu na ...
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Pribeta
V zmysle § 3 ods. 3 písm. b) ZVO sa zadáva zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby "Nájomný bytový dom 8 b. j." v obci Pribeta. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Návrhu Zmluvy o dielo ktorá tvorí samostatnú prílohu Súťažných podkladov.
Kutná hora - projektová příprava
Služby odporně způsobilých osob, výkon generálního projektanta, vypracování stavební projektové dokumentace a souvsející inženýrské činnosti a dalších výkonů nezbytných pro řádné provedení stavebního díla.
Architektonická soutěž "Stará hasička", Brno-Komín
Předmětem soutěže je návrh kulturního a společenského centra Stará hasička (objekt bývalé hasičky). Součástí návrhu je také úprava přilehlého veřejného prostranství v rozsahu řešeného území, na kterém se pořádají společenské akce městské části (hody, vánoční slavnosti, koncerty, apod.). Návrh bude zpracován v podrobnosti architektonické ...
I/18 Mojšova Lúčka - most 263
Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na stavebné povolenie DSP v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), ...
I/18 Strečno Starhrad - galéria 272A
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete pre stavbu
Soutěž o návrh - DISLOKACE BRNO – Areál Trávníčkova a Příkop č. p. 25
Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh – řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále také „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání ...
Modernizace ŽST Jihlava město
Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Modernizace ŽST Jihlava město“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně podání žádosti o vydání ...
Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu SO 760-II.3.4.5.:V1
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v dvoch samostatných častiach ako aj bezpečnostnej dokumentácie, ktorá bude potrebná k získaniu stavebného povolenia a následne realizácie stavebných a technologických úprav k zmene účelu využitia stavebného objektu SO 760-II.3,4,5:V1. Realizačný projekt vypracovaný v dvoch ...
Rámcová dohoda - Projektová a inženýrská činnost za účelem výstavby a úprav objektů
Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv na základě Rámcové dohody na služby, jejichž předmětem bude projektová a inženýrská činnost za účelem výstavby a úprav objektů a technické infrastruktury ve vlastnictví zadavatele.
Stavba P+R DEPO Zličín; projektová a inženýrská činnost
Předmětem plnění veřejné zakázky je na podkladě ověřovací studie stavby vícepodlažního objektu P+R „Objektové parkoviště P+R Zličín“ a) dopracování podkladové studie; b) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. sestavení předběžného rozpočtu ve smyslu § 86 stavebního zákona; c) výkon inženýrské činnosti pro vydání územního ...
Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch jednosmernej a striedavej trakcie DS ŽSR - PD
Predmetom zákazky s názvom "Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch jednosmernej a striedavej trakcie DS ŽSR - PD" je poskytovanie služieb inžinierskeho projektovania v rozsahu: (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS), pre každú z požadovaných ...
Příprava a řízení projektu - Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice
Předmětem zadávacího řízení je výběr odborného dodavatele pro přípravu, administraci, řízení realizace, kontrolu a vyhodnocení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“, který zahrnuje opatření metody EPC (Energy Performance Contracting), tj. energetické služby se zárukou a související stavební a technologické ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bošice u Kouřimi a Klipec
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Bošice u Kouřimi a Klipec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve ...
Přístavba a celková rekonstrukce Domu sociální péče Kralovice – projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností v uvedeném rozsahu výkonových fází. Projektová dokumentace bude členěna po objektech (6 níže uvedených základních objektů) a to i z hlediska rozpočtu a výkazu výměr tak, aby zadavatel mohl v rámci realizace postupovat po etapách, které budou ...
Stavba č. 43776 P+R Zličín III; projektová a inženýrská činnost
Předmětem plnění veřejné zakázky je na podkladě studie Stavba č. 42933 P+R ZLIČÍN III, PRAHA 5 a) dopracování podkladové studie; b) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. sestavení předběžného rozpočtu ve smyslu § 86 stavebního zákona; c) výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí ve smyslu § 76 a násl. ...
Dům kultury - zpracování projektové dokumentace
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu kultury, Fialova 416/3, Šumperk, par. č. St. 184/3 k. ú. Šumperk. Vybraný dodavatel bude povinen zpracovat kompletní projektovou dokumentaci obsahující veškeré náležitosti stanovené vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Projektová dokumentace bude ...
ZUŠ Střezina – projektová dokumentace
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování zjednodušené dokumentace (pasport stavby) objektu SO 06 a projektové dokumentace změn stavby a projektové dokumentace pro zadání a provádění stavby objektů SO 05, SO 06 a SO 07 (DZS + DPS) na stavbu s názvem – „Obnova Základní umělecké školy Střezina a ZŠ a MŠ Jih Hradec Králové“, zajištění ...