Projekt výstavby plnících stanic LNG - projektová příprava a inženýring - opakování
Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových a inženýrských prací nezbytných pro umožnění instalace LNG stanic. Podrobně viz ZD.
PD, Teplická Kaskáda, venkovní koupaliště, Nová Ves, Teplice
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby pro projekt "TEPLICKÁ KASKÁDA, venkovní koupaliště, Nová Ves, Teplice". Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v ...
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dohledu na akci Bytová výstavba Kamenný vrch I
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupních Studie souboru staveb (dále jen „STS“), Dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“), projektová dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (dále jen DSP), Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) včetně zajištění ...
Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova, Brandýs nad Labem-projekční a inženýrské práce
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky „Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova, Brandýs nad Labem“; včetně provedení doprovodných inženýrských činností souvisejících se zajištěním a provedením průzkumů a se získáním ...
Zpracování projektové dokumentace pro akci Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Hradčanská
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění Akce, zpracování komplexní projektové dokumentace s podrobnostmi dokumentace pro územní řízení, dále dokumentace pro stavební řízení vždy se všemi obsahovými náležitostmi pro ...
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb
Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb“ a zajištění Autorského dozoru po dobu realizace stavby. Cílem díla je osobní nádraží v technickém, provozním i estetickém stavu, který je v souladu se zájmy Správy železnic, státní ...
Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenia s názvom stavby: Domov Márie Banská Štiavnica
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektu v ktorom sa bude nachádzať domov sociálnych služieb pre 40 prijímateľov sociálnych služieb a nájomné byty, ako dve prevádzkovo samostatne fungujúce časti. Konkrétne ide o vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v ...
Svazková základní škola v Úvalech - generální projektant
Předmětem zakázky je zpracování, příprava a vyhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) pro stavbu Svazkové základní školy v Úvalech a zároveň provedení veškerých nezbytných inženýrských činností, spolupráce dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru (AD) po dobu ...
Nový archiv SOkA Kladno - Projektová dokumentace a autorský dozor
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zpracování kompletní projektové dokumentace a zajištění příslušné inženýrské činnosti pro novostavbu Státního okresního archivu Kladno, vnitřní organizační jednotky Státního oblastního archivu v Praze. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou následující dílčí plnění: 1) zpracování dokumentace pro vydání ...
Projektová dokumentace pro výstavbu hal pro údržbu kolejových vozidel v SÚ Cheb a SÚ České Budějovic
Předmětem veřejné zakázky s názvem Projektová dokumentace pro výstavbu hal pro údržbu kolejových vozidel v SÚ Cheb a SÚ České Budějovice je zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro dvě investiční akce. Veřejná zakázka má tedy dvě části: Část 1: Projektová dokumentace pro výstavbu haly ve Středisku údržby (dále SÚ) Cheb Část 2: ...
Projekt rekonstrukce objektu  BRI v Praze Komořanech
Předmětem veřejné zakázky je: • vypracování studie • dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) • inženýrská činnost spojená s vydáním územního rozhodnutí • projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) • inženýrská činnost spojená s projednáním dokumentace pro stavební povolení a zajištění vydání stavebního povolení • zpracování ...
Centrální vstupní pavilon a přístavba chirurgického pavilonu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov
Předmětem veřejné zakázky budou stavební práce a projekční a inženýrská činnost, kterými dojde k výstavbě nového centrálního vstupního pavilonu a k přístavbě chirurgického pavilonu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, včetně prací a činností souvisejících, a včetně vybavení v rozsahu dle zadávací dokumentace, zejména kompletní přístrojové ...
Modernizace prostor pro vzdělávání a odbornou přípravu - Centrum odborného vzdělávání areál Trutnov
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, zpracování projektu interiérů, inženýrská činnost, součinnost se zadavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce „Modernizace prostor pro vzdělávání a odbornou přípravu - ...
Stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba Gymnázia Trutnov - modernizace a rekonstrukce křídla budovy
Předmětem veřejné zakázky je zpracování úpravy dostupné projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, inženýrská činnost, součinnost se zadavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce „Stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba Gymnázia Trutnov - modernizace a ...
Výběr projektanta na akci Výstavba stanice metra v depu Zličín
Zadavatel má v úmyslu zahájit stavební akci spočívající v realizaci nové stanice metra v depu Zličín, jež bude obsluhovat objekt P+R v ulici Na Radosti s kapacitou cca 600 parkovacích míst a lze počítat i s obsluhou přilehlé okolní zástavby (dále jen „Akce“). Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro Akci a ...
Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo)
Předmět plnění díla „Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo)“ je zpracování Záměru projektu (ZP) a doprovodné dokumentace ZP, Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), činnost koordinátora BOZP v přípravě, výkon Autorského dozoru v realizaci pro stavbu „Zvýšení ...
Sanatorium Pálava - Zpracovatel projektové dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění: a) změny územního rozhodnutí o umístění stavby zdravotnického zařízení „Sanatorium Pálava“ (dále jen „Stavba“); b) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) ke Stavbě. K dokumentaci bude vyhotoven výkaz výměr (v podrobnosti na agregované položky) a kontrolní rozpočet. ...
Zmeny a doplnky č. 2 Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení zmien a doplnkov č. 1
Podľa § 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon") sa Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej len ,,KURS") spracúva pre celé územie Slovenskej republiky. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Slovenskej republiky a ustanovuje rámec sociálnych, ...
ČOV Dolné Vestenice
Predmetom ZoD pre vyhotovenie Diela budúcim zhotoviteľom bude: a)vypracovanie Projektovej dokumentácie č. 1, ktorá bude obsahovať: - dokumentácie EIA - 6 vyhotovení, - vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) - 10 vyhotovení, - vypracovanie Dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) - 10 vyhotovení, b)zhotovenie Stavby, ...
8310-Odstranění projektové neshody v průtoku TVD přes výměník SAOZ při LOCA s eu51/ESFAS
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8310 - Odstranění projektové neshody v průtoku TVD přes výměník SAOZ při LOCA s eu51/ESFAS“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, ...
Stavba chodníku (kruhová křižovatka Nové Hodějovice - Penny market) včetně lávky přes Hodějovický potok
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby (výběr zhotovitele), vč. DIO. Součástí zpracování projektové dokumentace je zabezpečení vstupních podkladů (geodetické zaměření zájmového území), zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního ...
Projektová dokumentace na rekonstrukci Hlávkovi koleje ČVUT v Praze
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně inženýrské činnosti se zajištěním pravomocného stavebního povolení, vypracování projektové dokumentace na provedení stavby, výkon autorského dozoru v průběhu realizace rekonstrukce Hlávkovy koleje ČVUT v Praze. Dále předmětem VZ je spolupráce v ...
Zaměření budov
1) Provedení zaměření stávajícího stavebně technického stavu všech budov a areálů FNUSA, vč. zaměření sledovaných konstrukčních prvků a zhotovení kompletní autorizované projektové dokumentace vč. implementace zaměřených dat do systému FaMa+ pomocí e_Open Standard (dále FaMa+). Doba plnění max. 4 roky. 2) Průběžná aktualizace vyhotovené a předané ...
Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, koordinátora BOZP a AD stavby Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru stavby „Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy 04/22 a navazujících provozních ploch na Letišti Leoše Janáčka Ostrava“. Podrobné ...
Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.
Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu včetně doprovodné dokumentace a Dokumentace pro územní řízení, na stavbu „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.“. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.