Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení
Předmětem smlouvy je zpracování díla Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře. Cílem díla je vyhotovení studií záplavových území v plném rozsahu a vymezení záplavového území včetně aktivní zóny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice a v k.ú. Radošice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (k.ú. Dožice s rekonstrukcí přídělů), (dále jen „KoPÚ-RP, resp. KoPÚ“) v katastrálních území Dožice a Radošice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín
Zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh, zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci ...
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava - přírodě blízká opatření v povodí Vláry
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace stavby jednostupňová DSJ) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro akci „Vlára, ...
Projektové práce a výkon inženýrské činnosti pro stavbu - Energeticky úsporná opatření
Projektové práce a výkon inženýrské činnosti pro stavbu ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ A STAVEB. ÚPRAVY MULTIFUKČNÍHO OBJ. NAD OPATOVEM 2140, v rozsahu: a)architektonická studie stavby b)vypracování dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení c)vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby d)položkový rozpočet ...
Projektová dokumentace - rozšíření chladícího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem „Projektová dokumentace-rozšíření chladícího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu“v rozsahu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu DSP a DPS včetně zajištění autorského dozoru.
PD - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Projekt pre stavebné povolenie cyklotrasy R17  – Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy
Predmetom zákazky je vypracovanie technickej štúdie, potrebnej na zhotovenie cyklistickej radiály R17 v úseku od Bajkalskej ulice po Hraničnú ulicu, ako aj vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP/DRS) vybratého variantu objednávateľom. Predmetom zákazky je aj vypracovanie autorského ...
Polyfunkční objekt pro seniory - změna DÚR + DSP + DPS
Předmět veřejné zakázky spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro změnu umístění stavby (dále jen „DÚR“), pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) na novostavbu polyfunkčního centra pro seniory. V dané lokalitě je zpracován projekt na polyfunkční objekt pro seniory s platným stavebním ...
Rámcová dohoda o provádění projektové a inženýrské činnosti
Předmětem veřejné zakázky je provádění projekčních a inženýrských činností dle potřeb zadavatele na základě jednotlivých výzev zadavatele v tomto rámcovém rozsahu: a) Provádění projekčních prací za účelem vypracování projektových dokumentací jednotlivých staveb dle zadání objednatele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha ...
Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - zhotovitel projektové dokumentace
Předmětem plnění je vypracování studie, projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) pro vydání stavebního povolení (DSP), a dále vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) (včetně inženýrské činnosti) pro projekt „Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna“. Zároveň je předmětem plnění i ...
Rekonstrukce vozovny Slovany - Technický dozor stavebníka
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění činnosti výkonu funkce technického dozoru stavebníka dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) u stavby s názvem: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“
Multifunkčná hala v Hornom Srní
Predmetom zadávania zákazky je vypracovanie dokumentácie realizácie stavby a uskutočnenie stavby: "Multifunkčná hala v Hornom Srní ". Súčasťou zákazky je zbúranie a odstránenie objektu, stojaceho na mieste budúcej haly. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch: časť B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a ...
Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice - Ústí nad Labem a Cyklická oprava trati
Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby "Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice - Ústí nad Labem" a "Cyklická oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Lovosice - Prackovice n/L.
Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice
Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby "Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice".
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ostrožská Nová Ves a Chylice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Ostrožská Nová Ves a Chylice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...
Projektová dokumentace - FN Ostrava - Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro Kliniku popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie-JIP. Projektová dokumentace ve stupni na stavební povolení a provádění stavby včetně zdravotnické technologie musí být zpracována v souladu se studií (příloha č. 1 ZD).
Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc-Přerov
Předmětem plnění VZ je zpracování PD a poskytnutí souvisejících inženýrských činností při přípravěrealizace budoucí stavby.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hřivínův Újezd
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hřivínův Újezd, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů a ...
Kolektor JIH - I.etapa, projektová dokumentace
Předmětem Zakázky je závazek vybraného dodavatele provést řádně a ve stanovených termínech stavebně technický průzkum pro stavbu , vyhotovit informační model stavby v metodě BIM a z něj dopracováním vyhotovit příslušnou projektovou dokumentaci, provést autorský dozor a konzultační činnost, to vše pro stavbu „Kolektor JIH I. etapa“ blíže ...
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 - stavební práce“ a dále v ...
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce.“
CETIN - Vysokorychlostní internet - projektová dokumentace, veřejnoprávní povolení, smlouvy
Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových a inženýrských prací, včetně veřejnoprávního a soukromoprávního projednání, nezbytných pro zajištění a uskutečnění zakázky.
Příprava projektové dokumentace pro E.ON páteřní síť
Předmětem zakázky je provedení projektových a inženýrských prací nezbytných pro umožnění instalace dobíjecích stanic zejména: • zpracování veškeré dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření nezbytných pro umístění a povolení výstavby dobíjecích stanic (včetně elektrické přípojky a vyhrazených parkovacích stání (je na dodavateli, aby na základě ...
Zpracovatel projektové dokumentace pro stavbu víceúčelové sportovní haly v Lanškrouně
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle níže uvedených závazných podkladů poskytnutí následujících služeb: • vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“), • vypracování projektové dokumentace ve stupních pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a pro provádění stavby (dále jen „DPS“), • inženýrská ...