Poptávám projekci přeložky vodovodního řadu
Projekt a inženýrská činnost přeložka vodovodního řadu Arnultovie u Nového Boru - Projektová dokumentace přeložky ve stupni pro územní řízení - Získání stanoviska SčVk pro potřeby jednání s SVS, - Následně projednání stavby se SVS a.s. v majetkové komisi (žádost+podklady) - smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – se ...
Prestavba objektu Bratislavská súp. č. 441 na bytový dom, Dubnica nad Váhom
Predmetom zákazky je realizácia akcie: Prestavba objektu Bratislavská súp. č. 441 na bytový dom, Dubnica nad Váhom, pričom cieľom stavebných úprav je realizácia 24 bytových jednotiek bežného štandardu, ktorá pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer a uskutočnenie ...
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a realizáciu stavby: Základná škola
Predmetom zákazky je vypracovanie dvojstupňovej projektovej dokumentácie (ďalej len "PD"): 1. stupeň: PD pre územné rozhodnutie, 2. stupeň: PD pre realizáciu stavby, pozostávajúceho z kompletnej projektovej dokumentácie vrátane podrobného položkového rozpočtu a výkazu výmer v tlačenej forme a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči, vrátane ...
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Bardejov. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber ...
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacích so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumnetácie, s vykonaním prieskumov, s výkonom inžinierskej činnosti, s výkonom odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Mestského súdu Bratislava III. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre ...
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacích so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumnetácie, s vykonaním prieskumov, s výkonom inžinierskej činnosti, s výkonom odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Mestského súdu Bratislava II. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre ...
Projektová dokumentácia pre Obnovu a modernizáciu  objektu Centra univerzitného športu
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby pre investičný zámer: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (bližšie v Súťažných podkladoch)..
Spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie vo fáze realizačného projektu stavby
Predmetom tejto zákazky je spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie vo fáze realizačného projektu stavby: Prístavba základnej školy v obci Stráne pod Tatrami.
PD Rekonštrukcia mostného objektu M3832 Most cez odpadový kanál Hydrocentrály
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti, a to: časť 1 PD Rekonštrukcia mostného objektu M3832 Most cez odpadový kanál Hydrocentrály v Novom Meste nad Váhom časť 2 PD Rekonštrukcia mostného objektu M4545 Most cez rieku Nitra pred ...
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Trebišov. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber ...
Vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia Školského internátu Komenského 3, Humenné
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni na rekonštrukciu Školského internátu Komenského 3, Humenné.
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Poprad. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa ...
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Ul. Novohradská - komplexná rekonštrukcia
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby "Ul. novohradská - komplexná rekonštrukcia" Zadanie bude riešiť úpravu Novohradskej ulice v celej dĺžke, spolu s pridruženými priestormi v jej bezprostrednom kontakte. Okrem riešenia pozemkov vo vlastníctve mesta Lučenec je potrebné v ...
DNS - Inžinierska činnosť
1.Predmetom zákazky je zriadenie DNS, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na služby inžinierskej činnosti pre stavebné projekty Magistrátu hlavného mesta Bratislavy. 2.Služby súvisiace s poskytovaním inžinierskej činnosti budú zahŕňať všetky náležitosti spojené so získaním všetkých druhov povolení a rozhodnutí potrebných na výstavbu ako aj po ...
Nájomný bytový dom 16 b. j. – I. etapa
V zmysle § 3 ods. 3 písm. b) ZVO sa zadáva zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby.
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Žilina. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa ...
Projektová dokumentácia - CSS Nové Jány - vybudovanie komunitných služieb
Projektová dokumentácia - CSS Nové Jány - vybudovanie komunitných služieb v obci Smolinské
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Liptovský Mikuláš. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber ...
Vypracovanie statických posudkov
Predmetom zákazky je vypracovanie statických posudkov mostov (štyroch) v Zádielskej doline. Bližšie informácie týkajúce sa najmä opisu predmetu zákazky, požiadaviek na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
Rekonštrukcia a stavebnotechnické úpravy na ZŠ s MŠ Malonecpalská
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, a to projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu spojenej s výkonom autorského dohľadu pre stavebnotechnické úpravy materskej školy a rekonštrukcie objektu základnej školy s materskou školou, so zameraním na zvýšenie energetickej hospodárnosti ...
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia ubytovacích kapacít ŠDĽŠ, blok C, Študentská 17
Vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej PD) pre stavbu Rekonštrukcia ubytovacích kapacít - ŠDĽŠ, blok C, Študentská 17, TU vo Zvolene v rozsahu pre stavebné povolenie s náležitosťami na realizáciu stavby za účelom rekonštrukcie a modernizácie vnútorných priestorov bloku C tak, aby zodpovedali súčasným štandardom ubytovania a požiadavkám ...
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach realizačného projektu na realizáciu výstavby terénnej stanice, resp. turistickej útulne v ploche max. 39 m2 na pozemku 2189/2, v k.ú. Háj vedenom na LV 703. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Vybudovanie prekrytia existujúceho 50m bazéna na LK
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej štúdie a realizačnej projektovej dokumentácie vybudovania prekrytia existujúceho 50m bazéna na letnom kúpalisku v Topoľčanoch s celoročným využívaním, vrátane zníženia energetických nárokov stavby v súlade s ekologickými opatreniami. Prekrytie existujúceho 50m bazéna navrhnúť tak, aby v letných ...
Projektová dokumentácia – Základná škola na Jesennej ulici, Trebišov
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu základnej školy vrátane jedálne, kuchyne a telocvične s kapacitou pre 800 850 žiakov na Ul. Jesenná v Trebišove na pozemkoch registra C-KN parc. č. 1379/1, 1319/40, 1319/52, 1319/51, 1319/53, 1319/38 (viď príloha č. 3 snímky). Označené pozemky sa nachádzajú v areáli ...
PDÚ Poprad – hydraulické vyregulovanie ÚK
Predmetom zákazky je teda vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičnej akcie č. 48132 PDÚ Poprad hydraulické vyregulovanie ÚK- podľa platných právnych predpisov, technických noriem a pokynov zástupcu objednávateľa. Predmet zákazky zahŕňa tiež aj výkon autorského dozoru projektanta. Projektová dokumentácia musí byť ...