Sanácia zosuvov na cestách II. III. triedy v okresoch BB, ZV Šalk
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, a to vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP s DRS, v prípade potreby DUR) a inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pripravovaného projektu: - Sanácia zosuvov na cestách II. III. triedy v okresoch BB, ZV Šalková - Môlča, Lukavica, Priechod - Baláže, Železná Breznica - Sanácia zosuvov na ...
Výběr dodavatele na vypracování stavební projektové dokumentace
Předmětem plnění této veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle níže uvedených závazných podkladů poskytnutí následujících služeb: • vypracování projektové dokumentace ve stupních společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (dále jen „DÚR a DSP“), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentace pro ...
Bytové domy Do Panenek II - zpracování PD
Předmětem veřejné zakázky je vypracování komplexní projektové dokumentace pro realizaci akce výstavby bytových domů dostupné bydlení pro lokalitu „Do Panenek II“ a zajištění související inženýrské činnosti.
Olomouc, Hejčínská kasárna - výstavba a rekonstrukce parku techniky - PD
Předmětem VZ je dle návrhu Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-133 zpracování projektové dokumentace pro odstranění objektu č. 7 a ESO přístřešku, zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání vodoprávního stavebního povolení pro stavbu vodního díla, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, zpracování ...
RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
a) Zpracování záměru projektu novostavby b) Zpracování dokumentace stavby c) Zpracování dokumentace EIA stavby d) Zpracování Díla v režimu BIM.
RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou; Zpracování dokumentace pro územní řízení
a) Zpracování dokumentace stavby, b) Zpracování dokumentace EIA stavby, c) Zpracování díla v režimu BIM.
II/413 Moravský Krumlov, most 413-002 - DUSP, IČ,  PDPS, SP, AD
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, ve stupni DUSP, PDPS, SP, včetně souvisejících průzkumů a stanovení obsahu PAU v asfaltových vrstvách, včetně odběru vzorků. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání příslušných správních rozhodnutí ...
Sociální služby Vsetín, p.o. - DZR Kelč - zhotovení projektové dokumentace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení projekčních a inženýrských prací. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci.
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby, vykonanie inžin. činnosti
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie stavby, inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom Prestavba križovatky na okružnú na ceste III/2460 - Rákoš int. Zvolen. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných ...
Vypracovanie projektovej dokumentácie – Prestavba hlavnej budovy termálneho kúpaliska v Komárne
Vypracovanie PD Prestavba hlavnej budovy termálneho kúpaliska v Komárne Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.
Dynamický nákupní systém pro projektové práce a inženýrskou činnost
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro projektové práce a inženýrskou činnost (dále jen „DNS“) podle § 139 a násl. zákona. DNS bude zaveden na dobu 2 let. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech podle provozních potřeb zadavatele. Předmětem ...
Bystřice pod Hostýnem, budova 24 - rekonstrukce vzduchotechniky a přestavba lékárny - PD
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stvebního povolení pro stavbu; zpracování dokumentace pro provádění stavby; zajištění autorského dozoru; zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Výběr zpracovatele projektové dokumentace k projektu Mateřská škola Sicherova, Na Hutích, Praha 14
Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru a další související činnosti ke stavbě „Mateřská škola Sicherova“ v lokalitě Na Hutích, Praha 14 Kyje. Pokračování v části II.2.4) Popis zakázky
Revitalizace Náměstí Republiky - PD+IČ+AD
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Revitalizace Náměstí Republiky“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Rozsah plnění: vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení, výkon inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění ...
Výstavba nové sportovní haly v Kralupech nad Vltavou - projektová dokumentace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb spočívajících v provádění projekčních prací a výkonu inženýrské činnosti ve výstavbě ke stavbě nové základní sportovní haly s kapacitou 300 diváků pro následující sporty: (i) florbal, (ii) basketbal, (iii) volejbal a (iv) futsal, na pozemku parc. č. 36/1 v ...
TDS a BOZP - Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10
Předmětem veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností osoby vykonávající činnost stavebního dozoru stavebníka na staveništi, dále pak výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností na pozici koordinátora BOZP na staveništi pro akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P. 200 K.Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ...
Stavebné úpravy k zriadeniu JIS na Klinike infektológie FNTT
Predmetom zákazky je dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných úprav a vykonanie samotných stavebných úprav priestorov na prízemí objektu I Klinike infektológie FNTT za účelom zriadenia Jednotky intenzívnej starostlivosti.
Studie proveditelnosti revitalizace MNO II
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování studie proveditelnosti revitalizace Městské nemocnice Ostrava, p.o. ("MNO"). Studie proveditelnosti bude vycházet z Medicínské a investiční koncepce (zpracované společností smart healthcare solutions, s.r.o., IČO: 02184826, se sídlem: Vídeňská 561/16, 779 00 Olomouc) a bude zohledňovat ...
Stavba sportovního areálu a dokončení rekonstrukce budovy školy - Projektová dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru a další související činnosti ke stavbě „Stavba sportovního areálu a dokončení rekonstrukce budovy školy“. Nejdříve budou provedeny úpravy ve zpracované studii stavby, následně bude vypracována projektová dokumentace ve stupních pro ...
Zpracování PD a výkon AD Revitalizace areálu bývalého zemědělského družstva v Doubravníku
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v přípravě projektové dokumentace, přičemž projektovou dokumentací se v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, rozumí: • Projektová ...
Objekt ZZS KHK v Jičíně - zpracování studie stavby DNS, DUR, DSP, DPS, vybavení interiér, AD
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace objektu výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v Jičíně ve stupních Studie stavby (DNS), DUR, DSP, DPS, vybavení a interiér, inženýrská činnost s tím spojená, včetně získání pravomocného stavebního povolení v souladu s požadavky uvedenými v zadávacích podmínkách. Předmětem plnění ...
Zabezpečení a modernizace bezpečnostního systému MŠMT - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Součástí zpracování dokumentace pro provedení stavby bude rovněž projednání a komunikace s dotčenými orgány státní správy za účelem vydání stavebního povolení/ohlášky. Předmětná dokumentace bude sloužit jako podklad pro zadání veřejné zakázky a pro samotnou ...
Vypracování projektové dokumentace Nová budova vědeckého centra Refresh VŠB-TUO s použitím metodiky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace Nová budova vědeckého centra Refresh VŠB-TUO, vypracování projektové dokumentace pro odstranění stavby HARD a vytvoření informačního modelu stavby v metodě BIM (informační modelování budov - Building Information Modelling), ze kterého budou dodavatelem vytvořeny jednotlivé ...
Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce tramvajového podchodu Dolní, ul. Plzeňská
Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci podchodu, schodišťových stupňů vč. zábradlí, rekonstrukci kabelových rozvodů a veřejného osvětlení, sanace stěn, stropů, odvodňovací žlaby. Součástí PD bude zajištění přístupu pojízdnou plošinou na úroveň tramvajové zastávky. Vše v souladu s požadavky DP Ostrava, SSMSK a OK a.s. Ostrava z důvodu ...
FN Motol - Rekonstrukce LDN
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí plnění v rámci rekonstrukce LDN, které spočívá v: a) provedení projektových činností, b) provedení stavebních prací (včetně poskytnutí souvisejících dodávek a služeb) dle Závazných podkladů stavby, které jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace.