Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb dle projektové dokumentace projektu „Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 37 - Uherské Hradiště - Otrokovice - Zlín - Vizovice“. Součástí předmětu ...
Projektová dokumentace: Silnice II/150 Ohrozim - obchvat
Předmětem plnění veřejné zakázky je: • vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DÚSP), včetně zpracování či zajištění nebo aktualizace zaměření, dendrologického průzkumu, geotechnického průzkumu, hydrogeologického průzkumu a veškerých potřebných podkladů a dalších nezbytných průzkumů a studií na realizaci navržené ...
Rozšíření CDP Přerov - nová budova
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) , projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby "Rozšíření CDP Přerov - nová budova".
Výstavba Zariadenia pre seniorov Gabčíkovo
Predmetom zákazky je vyprojektovanie a výstavba Zariadenia pre seniorov, ktoré je rozčlenené na dve časti: ubytovacia budova - A a ubytovacia budova - B. Ubytovacie budovy A a B musia byť samostatné celky vybavené všetkými potrebnými priestormi pre poskytovanie ubytovania s doplnkovými službami pre 40+40 ubytovaných v jednolôžkových a ...
Zpracování projektové dokumentace na stavbu Technické muzeum Pardubického kraje
Předmětem zakázky je zpracování projektu pro stavbu „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“ ve stupních dokumentace pro odstranění stavby, dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění potřebných průzkumů, posudků, studií a měření nutných pro získání ...
Projektová dokumentace (DSP,DPS) urgentního příjmu Nemocnice AGEL Ostrava - Vítkovice a.s.
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zadání stavby a k žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, vše v souladu s příslušným právním předpisem tj. vyhláškou č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb.
Modernizace tepelného hospodářství-Sanatorium Jablunkov a.s.
Předmětem záměru je dodání technologie kogeneračních jednotek (dále jen KGJ), plynové kotelny, technologie výroby páry, rekonstrukce budovy kotelny a výměny přívodního kabelu elektřiny do areálu s výstavbou kioskové trafostanice. Dodávka zahrnuje demontáž stávajícího strojního zařízení kotelny, kompletní návrh a projektovou dokumentaci stavby, ...
Záměna potrubí k chladičům CVZA včetně uzavíracích armatur
Předmětem je zpracování projektové a ostatní související dokumentace a následná realizace, spočívající ve záměně stávajících potrubních rozvodů systému VF (Systém technické vody důležité) a UX (Systém chlazené vody) včetně jejich komponent z uhlíkatého materiálu za materiál korozivzdorný a to včetně uzavíracích, drenážních, odvzdušňovacích armatur ...
KŘP JmK Vypracování PD ke stavební akci - Dostavba objektu Kounicova 24
Předmětem je vypracování a dodání projektové dokumentace ke stavební akci s názvem: „KŘP JmK Vypracování PD ke stavební akci - Dostavba objektu Kounicova 24“, dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, ve stupních DBP, DUR, DSP a DPS včetně rozpočtu, výkazu výměr a ...
Rekonstrukce administrativní části areálu Emauzy
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejich příloh („stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace (navazující na Zadavatelem poskytnutou část dokumentace - architektonickou studii, dokumentaci ...
Zpracování projektové dokumentace - Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby pro investiční akci „Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady“.
Centrálny mestský park Prešov – 1. etapa – projektová dokumentácia
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia a na vydanie stavebného povolenia na základe vypracovanej štúdie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov vrátane inžinierskej činnosti.
Zajištění služeb zpracování projektových dokumentací pro Zoo Liberec - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zhotovení projektových dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR), pro stavební povolení (DSP), pro provedení stavby (DSP), inženýrská činnost a autorský dozor pozemních staveb v Zoo Liberec, příspěvková organizace a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání ...
Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 41
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb dle projektové dokumentace projektu: Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 41 - Vyškov - Kroměříž - Holešov. Součástí předmětu plnění a nabídkové ...
Vypracovanie projektu externých plôch a vnútorných priestorov administratívnej budovy
Vypracovanie projektu externých plôch a vnútorných priestorov administratívnej budovy v Banskej Bystrici.
SPŠ Resslova 5, Ústí nad Labem - středisko Stříbrníky - rekonstrukce objektu
Předmětem veřejné zakázky provedení projektových prací (PD), inženýrská činnost (IČ), výkon autorského dozoru (AD) a součinnost při jednání hodnotící komise na výběr zhotovitele stavby. Předmětem realizace bude kompletní výměna nevyhovujících rozvodů vnitřních instalací ZTI a ÚT včetně rekonstrukce výměníkové stanice, výměnu a úpravu ...
Zpracování dokumentace na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary
Předmětem plnění je získání kompletní projektové dokumentace potřebné pro provedení stavby Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy, část 1, kterou je rozšíření RWY (dále jen stavba); kompletní inženýrská činnost vedoucí k zajištění potřebných povolení pro stavbu; a součinnost zpracovatele ...
Stavba č. 44436 Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS - Běchovice; projektant
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je na podkladě zpracované ověřovací studie zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, výkon autorského dozoru ...
Svazková základní škola v Úvalech - generální projektant - DÚR, DSP, DPS  a AD
Předmětem veřejné zakázky je zpracování, příprava a vyhotovení dokumentace pro změnu platného rozhodnutí o umístění stavby, které bylo vydáno na základě stávající dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), dále zpracování, příprava a vyhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS), a to pro stavbu ...
Zpracování PD - Revitalizace budovy Těšínského divadla
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení a ve stupni pro provádění stavby na revitalizaci budovy Těšínského divadla, jejímž podkladem jsou dvě studie, z toho jedna na rekonstrukci hvězdárny a druhá na řešení vstupních a návštěvnických prostor objektu divadla. Dále je předmětem zakázky ...
Centrum sociálních služeb Bělehradská 389, Pardubice - SMYSL - PD
Zpracování projektové dokumentace, která bude řešit rekonstrukci, stavební úpravy a přístavbu stávajícího objektu občanského vybavení č.p. 389 ul. Bělehradská v Pardubicích, a to pro účely užívání organizacemi pracujícími s lidmi se smyslovým a kombinovaným postižením. Jedná se o přebudování nevyužívané části objektu a část. rekonstrukci stáv. ...
Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby („DPS“) a výkon autorského dozoru („AD“) na akci s názvem „Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář“. Součástí plnění předmětu díla ...
MŠ Teplého - rozšíření kapacit - PD
Zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti, která bude řešit přístavbu ke stávajícímu objektu mateřské školy v ul. Teplého č.p. 2100 v Pardubicích s navýšením kapacity o 100 dětí ve věku 2,5 - 6/7 let, jedná se tedy o dvoupodlažní přístavbu čtyř tříd mateřské školy. Projektová dokumentace bude dále zahrnovat návrh na úpravy ...
Modernizace a dostavba nemocnice, Krajská zdravotní a.s.  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním projektového a inženýrského servisu, složené z následujících fází: 1. FÁZE Doplnění vstupních podkladů, průzkumů a měření 2. FÁZE Revize projektu vč. ověření funkčnosti celku, tzn. funkčnost a propojení nových staveb se stávající budovou 3. FÁZE Dokumentace pro změnu stavby ...
Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha
Předmětem stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“ je: • zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, • zpracování Realizační dokumentace stavby, • vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v ...