Nabíjecí infrastruktura pro elektrobusy
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodání nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy včetně zpracování projektu, zajištění stavebního povolení, realizace stavebních prací, kolaudačního rozhodnutí a příslušných povolení k provozování zařízení. Veřejná zakázka je zadávána formou Design - Build (Navrhni a Postav).
II/150 Načeradec - Horní Lhota, hr. kraje - PD
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění ...
Projektová dokumentace pro stavební povolení, včetně zajištění všech stanovisek vedoucích k vydaní
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracovaní projektové dokumentace a provedeni inženýrské činnosti směřující k zajištěni pravomocného stavebního povolení pro realizaci díla k výstavbě Základní školy Doubravčice v obci Doubravčice ve Středočeském kraji. Jedná se o novou stavbu, která musí splňovat podmínky PENB pro I. etapu, která zahrnuje ...
Pavilon pro matku a dítě - projektová dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby s názvem: Pavilon pro matku a dítě_projektová dokumentace je vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost spojená s veřejnoprávním projednáním pro záměr zadavatele realizovat rekonstrukci stávajících budov A+B a přístavbu na Pavilon pro matku a dítě v areálu zadavatele. Předmětem plnění této ...
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Urgentního příjmu
Předmětem veřejné zakázky bude zpracování projektové dokumentace pro modernizaci pracoviště urgentního příjmu tzv. druhého typu v souladu s aktuálními požadavky celostátní koncepce, jejímž cílem je funkční síť urgentních příjmů rovnoměrně pokrývající potřeby příslušných spádových oblastí všech regionů České republiky.
Poptávám statický posudek na RD
Dobrý den, poptávám statický posudek na RD.
Dům s malými byty Beroun
Předmětem zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v užším řízení pod názvem „Dům s malými byty Beroun“ je: 1. fáze : zpracování projektové dokumentace ve stupních uvedených ve smlouvě o dílo, poskytnutí související obstaravatelské činnosti, projektových a inženýrských služeb; 2. fáze : vypracování podrobného ...
Svazková škola pod Skalkou - Studie projektu
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování studie, ve které dodavatel navrhne technické, dispoziční a architektonické řešení na objekt/objekty školy, kapacitní požadavky na jídelnu, tělocvičnu, venkovní sportovní plochy, včetně návrhů řešení vazeb na stávající inženýrské sítě, dopravní napojení a architektonické a urbanistické poměry v okolí ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pozdeň a Hřešice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Pozdeň a Hřešice, v rámci společného obvodu, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žíšov, Onomyšl a Rápošov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Žíšov, Onomyšl a Rápošov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodeč
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chodeč včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z celkové plochy katastrálního území 249 ha je do obvodu zahrnuté území o výměře 139 ha. Mimo obvod ...
Rozšíření Sportovní haly, Rakovník - projektová dokumentace - opakované zadání
Předmětem zakázky je zpracování, projednání a dodání projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a předání platných povolení stavby, spolupráce při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby a poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci v souladu se studií zpracovanou architektonickou kanceláří Sportovní projekty s.r.o. z ...
Svazková škola Pode Vsí
Předmětem soutěže o návrh je návrh novostavby svazkové základní školy v Odolene Vodě. Svazková škola by se měla stát ukázkovým projektem. Bude se zde odehrávat výuka pro děti z obcí Kozomín, Odolena Voda, Panenské Břežany, Postřižín, Veliká Ves a Úžice, s kapacitou cca 540 žáků. Smyslem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický ...
Svazková základní škola v Úvalech - generální projektant - DÚR, DSP, DPS  a AD
Předmětem veřejné zakázky je zpracování, příprava a vyhotovení dokumentace pro změnu platného rozhodnutí o umístění stavby, které bylo vydáno na základě stávající dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), dále zpracování, příprava a vyhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS), a to pro stavbu ...
Příprava projektové dokumentace pro výstavbu Pavilonu Urgentní medicíny
Předmětem plnění Veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro výstavbu objektu SO 40_pavilonu „UP“_Pavilonu Urgentní medicíny Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, zahrnující urgentní příjem, operační sály, centrální sterilizaci, ambulance, občerstvení a další související provozy. Předmětem plnění Veřejné ...
Zpracování projektové dokumentace pro SP pro projekt ČOV Vlašim
Předmětem zadávacího řízení je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení pro projektu výstavby/rekonstrukce ČOV Vlašim. Jedná se především o činnosti související se zpracováním kompletní dokumentace ve stupni pro stavební povolení, a to včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr. V rámci projektu intenzifikace ČOV Vlašim ...
Dynamický nákupní systém na poskytování projekčních prací a inženýrskou činnost
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro projektové práce a inženýrskou činnost podle § 139 a násl. zákona. DNS bude zaveden na dobu 3 let. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech podle provozních potřeb zadavatele.
Mateřská škola Čáslav formou Design&Build
Předmětem veřejné zakázky je provedení projekčních prací, vyhotovení informačního modelu budovy metodikou BIM, stavebních prací, dodávek a poskytnutí souvisejících služeb, které vedou ke zhotovení stavby, vč. potřebné přípravy území, potřebných demolic, realizace přeložek a vybudování přípojek a inženýrských sítí a dalších součástí stavby a ...
Poptávám diagnostiku stavební konstrukce
Poptávám diagnostiku stavební konstrukce. Dobrý den, potřebuji na Protihlukové stěně provést diagnostiku stavební konstrukce - stanovení profilů použité výztuže a to elektromagnetickou sondou, dále polohu a počet použité výztuže radiační metodou a stanovení použitého betonu jádrovým vývrtem ke stanovení pevnosti betonu. PHS - 140 m délka, ...
Výstavba nové sportovní haly v Kralupech nad Vltavou - projektová dokumentace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb spočívajících v provádění projekčních prací a výkonu inženýrské činnosti ve výstavbě ke stavbě nové základní sportovní haly s kapacitou 300 diváků pro následující sporty: (i) florbal, (ii) basketbal, (iii) volejbal a (iv) futsal, na pozemku parc. č. 36/1 v ...
Projektová dokumentace objektu PP ČR Pouště - opakované vyhlášení
Zpracování projektová dokumentace pro provedení stavby Zpracování podrobného a přesného oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Výkon autorského dozoru
Dům pro seniory v Cerhovicích výběr zhotovitele projektové dokumentace
A. projektové dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu (DUR) stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb včetně geodetického zaměření B. zajištění komplexních inženýrských služeb nezbytných pro vydání územního rozhodnutí věcně a místně příslušným stavebním úřadem. C. projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu ...
Příprava projektové dokumentace pro stavební povolení - Pavilon Urgentní medicíny
Předmětem plnění Veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné řízení k realizaci výstavby objektu SO 40_pavilonu „UP“ Pavilonu Urgentní medicíny" Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, zahrnující urgentní příjem, operační sály, centrální sterilizaci, ambulance, občerstvení a další související provozy. ...
Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami
Veřejná zakázka je zadávána v režimu tzv. „design and build“, vybraný dodavatel tedy zpracuje dokumentaci příslušného stupně nutného pro povolení stavby a následné provedení stavby parkovacího domu u autobusového nádraží v Příbrami IV na pozemcích parc. č. 2809/1, 2817/1, 2817/3, 2821/2, kú. Příbram. Zároveň zpracuje i dokumentaci pro provádění ...
Projektová dokumentace a inženýrská činnos ZŠ Pod Beckovem v Měšicích
Cílem zakázky bude vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení, spolu s dokumentací bourací a demoliční, včetně získání stavebního povolení, veškerá související inženýrská činnost, dokumentace pro provedení stavby včetně kompletního výkazu výměr a oceněného rozpočtu, poskytování odborné konzultace při výběru ...