Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám odčerpání vody ze sklepa

Poptávám odčerpání vody ze sklepa

Poptávám odčerpání vody ze sklepa a podepření zdiva v domě z konce 19.století. Lokalita obec Břasy. Jedná se o rizikovou práci, vody je v domě cca 200+ m3.

Poptávám molitanový zdravotní válec

Poptávám molitanový zdravotní válec

Poptávám molitanový zdravotní válec o průměru 15 cm, proříznutý na polovinu podél. Děkuji, S. Brendlová

Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni

Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní zajištění: (1) fyzické ostrahy a ochrany budov Zadavatele, (2) provozu vrátnic v budovách Zadavatele, (3) přeprava cenin včetně doprovodu při převozu cenin. Služba bude vykonávána ve 2 (dvou) univerzitních komplexech, a to na území města Plzně. Konkrétně se jedná o komplex Plzeň-město (budovy v ...

Testovací systémy pro HiL testy III

Testovací systémy pro HiL testy III

Předmětem zakázky je dodávka 3 ks testovacích systémů dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže a zprovoznění a poskytnutí uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Dodávka tramvajových kolejnic

Dodávka tramvajových kolejnic

Účelem zadávacího řízení s názvem „Dodávka tramvajových kolejnic“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 a násl. zákona s jedním dodavatelem s následujícím předmětem plnění: Typ 1: tramvajová kolejnice žlábková se stojinou Typ 2: tramvajová kolejnice žlábková bez stojiny. Následně budou po dobu účinnosti rámcové dohody realizovány dílčí ...

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň

Předmětem zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň v počtu 17 kusů ve specifikaci dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

Dodávka nástrojů pro management ECU IX

Dodávka nástrojů pro management ECU IX

Předmětem zakázky je dodávka SW nástrojů pro design a implementaci architektury softwarových komponent pro ECU (electronic control unit) kompatibilních se standardem AUTOSAR včetně dopravy do sídla zadavatele a poskytnutí uživatelské podpory po dobu nejméně jednoho roku. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany ...

Vzdělávání členů RHK PK

Vzdělávání členů RHK PK

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále také jen „smlouva“) s jedním účastníkem pro každou část této veřejné zakázky. Smlouvy na realizaci dílčích veřejných zakázek (dále jen „dílčí smlouvy o dílo“) zadávané na základě této rámcové dohody budou uzavírány postupem podle § 134 zákona, tzn. podle podmínek stanovených v rámcové ...

Rekonstrukce objektu Tylova 59 pro projekt STRADI

Rekonstrukce objektu Tylova 59 pro projekt STRADI

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce části objektu Tylova 59, Plzeň pro potřeby Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se o vnitřní úpravy místností v souvislosti s jejich modernizací a vybavením. V rámci předmětné rekonstrukce objektu budou vybudovány zejména seminářové učebny včetně ...

Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Postřekov

Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Postřekov

Předmětem této zakázky je výběr dodavatele, který zajistí dodávku související s realizací projektu „POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDHO POSTŘEKOV“, podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropského společenství, státního rozpočtu ČR a rozpočtu ...

Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova č. p. 595 - 596

Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova č. p. 595 - 596

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova č. p. 595 - 596“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MEPRO s.r.o., se sídlem Nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721, neoceněného soupisu prací s výkazem výměr a sdělení ze dne ...

Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kunešova č. p. 502 -504

Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kunešova č. p. 502 -504

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kunešova č. p. 502 - 504“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MEPRO s.r.o., se sídlem Nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721, neoceněného soupisu prací s výkazem výměr a stavebního ...

II/201 Konstantinovy Lázně - Lestkov

II/201 Konstantinovy Lázně - Lestkov

Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu silnice č. II/201, která začíná v místě konce obce Konstantinovy Lázně a dále pokračuje přes obec Kokašice, Domaslav až na počátek obce Lestkov v délce 7 556 m. Součástí opravy silnice je i pročištění příkopů, dosypání a zpevnění krajnic, celková oprava silničních propustků.

Dodávka videoendoskopického vybavení 2017

Dodávka videoendoskopického vybavení 2017

Předmětem zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) videoendoskopického vybavení (kamerová jednotka, kamerová hlava, světelný zdroj, LCD monitor, aj.) dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro Otorhinolaryngologickou kliniku (ORL) a Chirurgické oddělení (CHIRO) Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění PBTK po záruční ...

FN Plzeň - stavební úpravy Centrálního příjmu

FN Plzeň - stavební úpravy Centrálního příjmu

Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace níže uvedené stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech ...

B.j. 8 PB-PČB Spálené Poříčí - Pečovatelské byty č.p. 122, Spálené Poříčí

B.j. 8 PB-PČB Spálené Poříčí - Pečovatelské byty č.p. 122, Spálené Poříčí

Dílo představuje rekonstrukci stávajícího objektu ve městě Spálené Poříčí. Řešený objekt je situován na západní straně Náměstí Svobody. Jedná se o bývalý rodinný dům s dvorními hospodářskými objekty, které sloužily jako sklady. Objekt je uličním objektem řady domů, jejichž průčelí tvoří severní stranu náměstí města. Realizací projektu dojde k ...

Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK

Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování vzácných tisků z knižního fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, a to v rozsahu a způsobem stanoveném v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 9 Svojkovice

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 9 Svojkovice

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 9 - Svojkovice (dále jen „SSÚD 9“) a 10 - Ostrov (dále jen "SSÚD 10").

Přestupní terminál Plzeň/Šumavská - autobusový terminál

Přestupní terminál Plzeň/Šumavská - autobusový terminál

Předmětem veřejné zakázky je novostavba autobusového terminálu, který vznikne v prostoru mezi areálem žel. stanice Plzeň hl. nádraží a ulicí Šumavská. Kapacita odbavovací části terminálu je při volném řazení 10 stání pro autobusy. Odstavných stání je celkem 9, z toho 1 stání pro trolejbusy.

Poptávám renovaci zapuštěného bazénu

Poptávám renovaci zapuštěného bazénu

Renovace zapuštěného bazénu cca 5,5x3,5x1,2m - dodání a výměna fólie.

Dodávka teplotních komor

Dodávka teplotních komor

Předmětem výběrového řízení je dodávka 2 ks teplotních komor pro olejové testy včetně balení, dopravy, instalace, zprovoznění, kalibrace a zaškolení obsluhy zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

KoPÚ v k.ú. Kašperské Hory

KoPÚ v k.ú. Kašperské Hory

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kašperské Hory a navazující části Červená u Kašperských Hor, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Tato KoPÚ byla zahájena ...

Výstroj pro strážníky Městské policie Plzeň 2017 - 2019

Výstroj pro strážníky Městské policie Plzeň 2017 - 2019

Předmětem této veřejné zakázky je nákup jednotlivých částí výstroje pro strážníky Městské policie Plzeň.

Rekonstrukce teplovodu ETD

Rekonstrukce teplovodu ETD

Předmětem a cílem investiční akce nazvané "Rekonstrukce teplovodu ETD" je nahrazení původního dožitého kanálového i nadzemního vedení situovaného do oblasti technicko-průmyslové výroby novým bezkanálovým rozvodem. Součástí díla je provedení všech stavebních prací pro realizaci díla včetně pokládky a zapojení komunikačního kabelu, který bude veden ...

CHR-T402 výměna (P.0386), stavebně-montážní práce

CHR-T402 výměna (P.0386), stavebně-montážní práce

CHR-T402 výměna (P.0386), stavebně-montážní práce

(záznamy 1/25 z 28)  strana 1 / 2