Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská – Zajištění pasportizace a repasportizace objektů
Provedení měření hladiny vody v kopaných studnách, pasportizace před zahájením provádění stavby a následná repasportizace objektů ohrožených nebo využívaných stavbou Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kotelny, která je navržena na totožném půdorysu odstraněného objektu původní přípravny teplé vody (výměníkové stanice). Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, ...
FN Plzeň – Opravy a profylaktické prohlídky náhradních zdrojů UPS včetně výměn baterií
Předmětem veřejné zakázky jsou profylaktické prohlídky a opravy náhradních zdrojů UPS včetně výměny baterií v objektech Fakultní nemocnice Plzeň po dobu 4 let dle přiložených podkladů v ZD (viz Příloha č. 2 – Seznam UPS – Vzorová tabulka pro výpočet nabídkové ceny a Příloha č. 3 – Vzorový návrh smlouvy). Požadavky zadavatele: 1) Provedení ...
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
FN Plzeň - provádění revizní činnosti elektro
Předmětem veřejné zakázky „FN Plzeň - provádění revizní činnosti elektro (2020 - 2021)“ je: Provedení revizí elektrospotřebičů a elektroinstalace v areálech FN Plzeň - FN Lochotín. FN Bory a FN Bory BVN (bývalá vojenská nemocnice) a to včetně řešení a implementace systému elektronické evidence revizí a revidovaných položek, sledování termínů a ...
Poptávám odhlučnění dmychadla domovní čistírny odpadních vod
Poptávám odhlučnění dmychadla DČOV. V bezprostřední blízkosti chaty je umístěna DČOVa dmychadlo. Zřejmě přes stěnu garáže se přenáší hluk do chaty.
Zateplení administrativní budovy Pod Vrchem
Projekt je zaměřen na zateplení obálky objektu včetně střešního pláště, a vstupu do strojovny výtahů. Součástí je rovněž výměna meziokenních výplní. Objekt je ve vlastnictví žadatele, budova č.p. 1201. - Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
KoPÚ v k.ú. Nedanice, Nedaničky a Třebýcina
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nedanice, Nedaničky a Třebýcina, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí s vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrhy KoPÚ ...
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Chodský Újezd
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chodský Újezd (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) včetně nezbytných zeměměřičských činností ...
Pasečnice – vodovod, Pasečnice - kanalizace a ČOV
Předmětem VZ je výstavba vodovodu v délce 4,4 km v obci Pasečnice a nového vodojemu o objemu 50 m3. Dále je předmětem veřejné zakázky výstavba kanalizace v délce 3,6 km a výstavba nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 250 EO. Součástí předmětu plnění jsou i veřejné části vodovodních přípojek a odbočky pro napojení na kanalizaci.
Kanalizace v obci Přestavlky
výstavba nové kanalizační sítě splaškové kanalizace s čerpací jímkou , výtlakem a čištěním splaškových vod na ČOV v sousední obci
Poptávám výměnu radiátorů
Poptávám realizaci výměny 2ks litinových radiátorů za nové skleněné radiátory, děkuji Benediktová Líně
Poptávám úpravu sporáku na propan-butan
Poptávám předělání sporáku na propan butan. Moc děkuju .S pozdravom Jirochová Heda.
Poptávám vyřízení dotace na výměnu kotle
Poptávám vyřízení dotace na výměnu kotle.
Poptávám demontáž eternitové střechy
Poptávám demontáž eternitové střechy, odvoz a likvidace eternitu.
Kanalizace a ČOV obce Ledce
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizačních stok, výtlačných řadů, elektropřípojek, přípojky vodovodu k ČOV a samotné čistírny odpadních vod na území obce Ledce.
Poptávám pokrývačské práce
Poptávám pokrývačské práce. Výměna střešní krytiny - 120 m2. Jedná se o přízemní dům, sedlová střecha . Délka okapové hrany - 12, 50 m a 13 m (dům je ze štítové strany mírně zešikmen). Délka krokve : 4, 50 m. Délka hřebene: 12, 70 m. Současná krytina - pálená taška bobrovka cca 70 let stará, pokládaná do malty. Nová krytina: Betonová taška ...
Dodávka bezpečnostních přepážek - Krajská pobočka ÚP ČR v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je dodávka bezpečnostních přepážek pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni. Veřejná zakázka bude realizována na základě Kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a v osadách v jeho územním obvodu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb podle § 14 odst. 2 ZZVZ v oblasti provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a osadách v jeho územním obvodu. Jedná se o osady: Vítkov, Oldřichov, Biletín, Malý Rapotín, Velký Rapotín, Světce a Mýto, které se nachází v katastrálním území Tachov, Vítkov, Oldřichov, Malý Rapotín, Velký Rapotín a Mýto.
Poptávám revizi plynového kotle
Sháním firmu, která provede revizi kotle Vitopend 111-W od firmy Viessmann v rodinném domě v Plzni. Kotel je zhruba šest let starý (po původním majiteli). Předem děkuji za ochotu a přeji příjemný den. Mgr. Vileta
Dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic ve FN Plzeň
Předmětem zakázky je rekonstrukce technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic č. 7 a 8 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena do dvou níže uvedených částí. Dodavatelé mohou podat nabídku na jednotlivé části. Každá část bude hodnocena samostatně.
Poptávám výrobu dřevěné akvarijní skříně
Poptávám výrobu dřevěné akvarijní skříně o rozměrech 85x45x60. Nosnost musí být cca 300kg, šířka materiálu ideálně 5 - 10cm, vpředu posuvné dvířka, materiál libovolný, povrch matně bílý. V levé boční stěně bude otvor pro zásuvku o rozměru 10x15 a v zadní stěně v pravém horním rohu vstup pro hadice a kabeláž o rozměru 20x10. Detail v přiloženém ...
Poptávám topenářské práce
Poptávám topenářské práce, plánuji výměnu plyn.kotle Janka, vetšinou topím zplynovacím kotlem Atmos na dřevo, jaký typ kotle mi doporučíte, výkon okolo 20kw.
ÚO Domažlice - revitalizace objektů
Předmětem zakázky je realizace zateplení u objektů SO 01; SO 02; SO 03; SO 04; SO 06 + 05 a SO 07 a změna vytápění u objektů SO 01; SO 02; SO 03; SO 04 a SO 06 + 05 v areálu Územního odboru Domažlice specifikované projektovými dokumentacemi a výkazy výměr.
Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - DÚR, DSP, DPS
Předmětem této zakázky je provedení inženýrsko geologického průzkumu a hydrogeologického průzkumu, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí a územního souhlasu na přípojky inženýrských sítí, zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. složky ...