FN Plzeň - Opravy a profylaktické prohlídky náhradních zdrojů UPS včetně výměn baterií
Předmětem veřejné zakázky jsou profylaktické prohlídky a opravy náhradních zdrojů UPS včetně výměny baterií v objektech Fakultní nemocnice Plzeň po dobu 4 let dle přiložených podkladů (viz Příloha č. 2 - Seznam UPS - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny a Příloha č. 3 - Vzorový návrh smlouvy). Požadavky zadavatele: 1) Provedení profylaktických ...
Poptávám zámečnické práce
Potřebuji otevřít garáž, ztratila jsem klíč. Je tam vložka CES, pravděpodobně to bude proti odvrtání. Půjde to otevřít? Kolik by jste si účtovali? Prosím odpověd' na mail, špatně mluvím do telefonu. Děkuji.
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Staré Sedliště
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Sedliště včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové ...
Vodovod Dobříč, Koryta, Čivice a Kaceřov
Předmětem veřejné zakázky je výstavba rozvodných a zásobovacích vodovodních řadů v celkové délce 18 522,73m a úpravny vody s výrobní kapacitou 2 l/s pitné vody. Vyrobená voda bude akumulována v novém dvoukomorovém vodojemu. Předmětem plnění jsou i navrtávací pasy a související armatury pro vodovodní přípojky.Zadavatel si vyhrazuje právo rozšířit ...
KoPÚ v k. ú. Hostouň u Horšovského Týna a Tasnovice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hostouň u Horšovského Týna a Tasnovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zakázka je ...
III/18025 x III/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnic III/18047 v délce 60m a III/18025 v délce 983m. Součástí stavby je úprava a výstavba inženýrských sítí (dešťová a splašková kanalizace, vodovo), autobusové zastávky, parkovací stání, napojení na MK, úprava sjezdů a výstavba chodníků. Podrobnější řešení PDPS+výkaz výměr 02/2020 od projekční ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice a v k.ú. Radošice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (k.ú. Dožice s rekonstrukcí přídělů), (dále jen „KoPÚ-RP, resp. KoPÚ“) v katastrálních území Dožice a Radošice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
Poptávám sanaci vlhkého zdiva
Poptávám dodavatele sanace vlhkého zdiva. Dům je řadový, stáří odhadnuto na cca 120 let. Zdivo je smíšené, základy kamenné. Tloušťka základového zdiva cca 100cm, zdivo nad úrovní terénu venkovní a část vnitřního cca 60-70cm, část vnitřního zdiva cca 40cm. Termín předpokládané realizace do konce července 2020, nebo dle dohody.
Stříbro, lokalita Za Stadionem - 1. část - dopravní a technická infrastruktura
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dopravní a technické infrastruktury na severovýchodním okraji města Stříbra v prostoru jižně od Palackého ulice mezi sportovním areálem s fotbalovým hřištěm a izolovanou zástavbou v ulici K Floriánu. V rámci plnění budou realizovány tyto stavební objekty: SO 101a Úpravy na II/193, SO 101b Páteřní ...
Poptávám zateplení střechy novostavby
Poptávám spolehlivou firmu k zateplení střechy novostavby izolací Steico a položení střešní krytiny Poptávám nadkrokevní zateplení střechy novostavby izolací Steico ve 2 vrstvách o celkové síle 28 cm. Popis: jedná se o sedlovou střechu cca 260 m2.Následné zalaťování zabudování střešních oken, klempířské práce oplechování 2 komínů, žlaby aj. ...
14. ZŠ – zateplení objektu
Předmětem veřejné zakázky je zateplení stávajícího objektu školy a větrání učeben. Rozsah řešeného území je vymezen stávajícími pavilony základní školy. Zateplení se bude provádět na obvodových stěnách a střechách objektů. Mimo objekty se bude zasahovat do přilehlých chodníků v šíři 1,0 m.
Obytná zóna - Draženov
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní výstavba obytné zóny v obci Draženov,která je složena z výstavby oddílné kanalizace,vodovodu, plynovodu s přípojkami, veřejného osvětlení a přípravy optické sítě a výstavby komunikací se souvisejícími pracemi.
Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny - 2. vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kotelny, která je navržena na totožném půdorysu odstraněného objektu původní přípravny teplé vody (výměníkové stanice). Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, (par. ...
Obytná zóna - Draženov
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je kompletní výstavba obytné zóny v obci Draženov, která je složena z výstavby oddílné kanalizace, vodovodu, plynovodu s přípojkami, veřejného osvětlení a přípravy optické sítě a výstavby komunikací se souvisejícími pracemi.
Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk - Dvorec, I. etapa
novostavba dopravní a technické infrastruktury pro novou zástavbu rodinnými domy (příprava území, vodovod, vodovodní přípojky, přeložka vodovodu, splašková kanalizace, přípojky splaškové kanalizace, dešťová kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, vpusti a přípojky vpustí, rozvod vedení NN, přeložka vzdušného vedení NN a VN, veřejné osvětlení, ...
Poptávám pokrývačské a klempířské práce
Poptávám spolehlivou firmu k zateplení střechy novostavby izolací Steico a položení střešní krytiny Poptávám nadkrokevní zateplení střechy novostavby izolací Steico ve 2 vrstvách o celkové síle 28 cm. Popis: jedná se o sedlovou střechu cca 260 m2.Následné zalaťování zabudování střešních oken, klempířské práce oplechování 2 komínů, žlaby aj. ...
Poptávám nadkrokevní zateplení střechy novostavby
Poptávám spolehlivou firmu k zateplení střechy novostavby izolací Steico a položení střešní krytiny Poptávám: nadkrokevní zateplení střechy novostavby izolací Steico ve 2 vrstvách o celkové síle 28 cm. Popis: jedná se o sedlovou střechu cca 260 m2.Následné zalaťování zabudování střešních oken, klempířské práce oplechování 2 komínů, žlaby aj. ...
Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská - geodetický dohled
Zajištění činnosti geodetického dohledu, posuzování nároků zhotovitele při případných změnách geologických a hydrogeologických podmínek, ověřování kvality základových spár u stavby Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská – Zajištění pasportizace a repasportizace objektů
Provedení měření hladiny vody v kopaných studnách, pasportizace před zahájením provádění stavby a následná repasportizace objektů ohrožených nebo využívaných stavbou Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kotelny, která je navržena na totožném půdorysu odstraněného objektu původní přípravny teplé vody (výměníkové stanice). Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, ...
FN Plzeň – Opravy a profylaktické prohlídky náhradních zdrojů UPS včetně výměn baterií
Předmětem veřejné zakázky jsou profylaktické prohlídky a opravy náhradních zdrojů UPS včetně výměny baterií v objektech Fakultní nemocnice Plzeň po dobu 4 let dle přiložených podkladů v ZD (viz Příloha č. 2 – Seznam UPS – Vzorová tabulka pro výpočet nabídkové ceny a Příloha č. 3 – Vzorový návrh smlouvy). Požadavky zadavatele: 1) Provedení ...
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
FN Plzeň - provádění revizní činnosti elektro
Předmětem veřejné zakázky „FN Plzeň - provádění revizní činnosti elektro (2020 - 2021)“ je: Provedení revizí elektrospotřebičů a elektroinstalace v areálech FN Plzeň - FN Lochotín. FN Bory a FN Bory BVN (bývalá vojenská nemocnice) a to včetně řešení a implementace systému elektronické evidence revizí a revidovaných položek, sledování termínů a ...
Poptávám odhlučnění dmychadla domovní čistírny odpadních vod
Poptávám odhlučnění dmychadla DČOV. V bezprostřední blízkosti chaty je umístěna DČOVa dmychadlo. Zřejmě přes stěnu garáže se přenáší hluk do chaty.
Zateplení administrativní budovy Pod Vrchem
Projekt je zaměřen na zateplení obálky objektu včetně střešního pláště, a vstupu do strojovny výtahů. Součástí je rovněž výměna meziokenních výplní. Objekt je ve vlastnictví žadatele, budova č.p. 1201. - Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.