Zberný dvor Hamuliakovo
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe na výstavbe zberného dvora v Hamuliakove. Stavebné práce budú realizované v rámci nasledujúcich stavebných objektov: SO 01 Spevnené plochy SO 02 Prevádzková budova SO 03 Prístrešok SO 04 Váha SO 05 Oplotenie SO 06 Závora SO 07 Osvetlenie areálu
Zberný dvor - obec Paňovce
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri realizácii zberného dvora v obci Paňovce ako aj činnosti súvisiace so zrealizovaním areálu zberného dvora. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob ...
Poptávám výstavbu základové desky rodinného domu
Poptávám výstavbu základové desky rodinného domu (dřevostavba) v Mariánských Lázních. Termín výstavby březen-duben 2022.
Poptávám stavbu hydroizolačních kolon
Prosím o cenovou nabídku - stavba hydroizolačních kolon - Spolana Neratovice Zakládání Vrty mikro svislé nezapažené D do100mm hl přes 5 m hor. II a III m 72,000 celkem 12 ks 12,0*6,0 72,000 Dodávka a montáž mikropilot svislých D do 100 mm hl do 10 m m 72,000 celkem 12 ks 12,0*6,0 72,000
D55 5501 Olomouc - Kokory, příprava staveniště
Předmětem zakázky je příprava území pro následnou realizaci stavby „D55 5501 Olomouc - Kokory“. Příprava území zahrnuje realizaci kácení dřevin a skrývku ornice.
D55, 5509 Moravský Písek - Bzenec, přípravné práce a kácení dřevin
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení skrývek ornice, včetně jejího skládkování a ošetřování, na pozemcích k.ú. Moravský Písek a Bzenec před zahájením stavby D55, 5509 Moravský Písek - Bzenec. V zakázce je zahrnuta i zemní práce pro účely záchranného archeologického průzkumu, který proběhne před samotným zahájením stavby dálnice D55, ...
II/414 Drnholec - Mikulov, most ev.č. 414-007
Předmětem zakázky je demolice stávající nosné konstrukce mostu, sanace stávající spodní stavby, zesílení stávajících základových konstrukcí pomocí mikropilot, výstavba nové NK mostu na původní spodní stavbě. Součástí akce je dále úprava přilehlých úseků komunikace a sjezdů.
Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk - Dvorec, I. etapa
novostavba dopravní a technické infrastruktury pro novou zástavbu rodinnými domy (příprava území, vodovod, vodovodní přípojky, přeložka vodovodu, splašková kanalizace, přípojky splaškové kanalizace, dešťová kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, vpusti a přípojky vpustí, rozvod vedení NN, přeložka vzdušného vedení NN a VN, veřejné osvětlení, ...
Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba nové dopravní infrastruktury (dvoupruhové obousměrné komunikace), vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, přípojky NN a veřejného osvětlení. Zadavatel si však vyhrazuje právo neuskutečnit realizaci přípojek a chodníků.
IS a komunikace pro výstavbu RD v obci Sedlejov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci technické infrastruktury pro nové rodinné domy v obci Sedlejov, jedná se o komunikace, chodníky, vodovod, přeložky vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, provedení plynovodu a veřejného osvětlení. Předmětem veřejné zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech ...
ZTV pro RD Pelhřimov - Skrýšov
Jedná se o vybudování ZTV pro 40 parcel pro rodinné domy v lokalitě místní části Pelhřimova – Skrýšov. ZTV bude realizováno dle zpracované PD od projekční kanceláře Studio A s.r.o. a rozvody optiky od Electrosun s.r.o.. Bude vybudována kanalizace splašková, dešťová, vodovod, plynovod, komunikace, VO, rozvody optického kabelu.
Technická infrastruktura pro výstavbu RD, Zvole - Luhy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby zpracované; Ing. Jarmila Najmanová (Hlavní inženýr projektu); IČO: 876 46 137. Součástí veřejné zakázky je také provedení úpravy stávajícího retenčního příkopu. Blíže viz ZD.
Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská
Předmětem je realizace technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří. Projekt připravuje druhou etapu výstavby rodinných domů, přístupových komunikací, inženýrských sítí a veřejné zeleně na pozemku p.č. 1610/80, který je v majetku Města Klášterec nad Ohří. Pozemek je umístěn na severním ...
Lipany lokalita IBV Pod Hájom
Stavba bude umiestnená na pozemku mesta Lipany, ktoré má záujem o realizáciu predmetnej stavby. Jedná sa o výstavbu komunikácií a technickej infraštruktúry pre nasledovnú výstavbu rodinných domov v danej lokalite. Plánovaný počet rodinných domov je 37. Lokalita je zo severnej strany ohraničená pohrebiskom, z východnej strany ornou pôdou, z južnej ...
Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II I. etapa, 1. část
Předmětem veřejné zakázky je vybudování dopravní a technické infrastruktury městské průmyslové oblasti, novostavba souboru staveb technické infrastruktury. Páteří celé průmyslové zóny bude středová obslužná komunikace, propojující komunikace I/19H „Novoměstská“ a III/354 21 „Jamská“ na kterou budou dopravně napojeny jednotlivé nově vznikající ...
Březí - IS k RD, ul. Lipová a Topolová
Předmětem veřejné zakázky je provedení realizačních prací na výstavbě sítí technické infrastruktury v obci Březí, okres Břeclav, kraj Jihomoravský
Technická infrastruktura pro 14 RD v lokalitě Pod Včelínem
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudovaní technické infrastruktury pro RD v městyse Krucemburk.
VŠE - Centrum archivních a depozitních služeb
prohloubení stavební jámy, provedení hrubé stavby z monolitického betonu a další stavební práce až do úplného dokončení nové budovy
Nové Sedlo, příprava území pro výstavbu RD v lokalitě Hornická kolonie
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Nové Sedlo, Příprava území pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Hornická kolonie“, zpracované v dubnu 2019 Ing. Jiřím Soukupem (Jelínkova 1875, 356 05 Sokolov, IČ 737 11 870), která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je výstavba místních obslužných ...
Priemyselná zóna Hnúšťa - príprava územia, demolácie
Predmetom zákazky je príprava územia pre ďalšie využitie tohto územia. Pozostáva z odstránenia jestvujúcich prekážok pre využitie priestoru v priemyselnej zóne, t.j. prekážok situovaných na ploche tohto územia. Záujmové územie, na ktorom sa má realizovať príprava územia v priemyselnej zóne Hnúšťa sa nachádza v severnej časti areálu bývalých ...
PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení
Předmětem veřejné zakázky dokončení rozestavěné stavby včetně odstranění škod na rozestavěné stavbě v rozsahu - výstavba inženýrských sítí (vodovod pitné a užitkové vody, dešťová a splašková kanalizace, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení) komunikace, chodníky, vodní nádrž, veřejné osvětlení, terénní úpravy, sadové úpravy.
ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově - II. etapa výstavby - II. podetapa
Předmětem podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení je provedení základní technické vybavenosti (komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy, kontejnerová stání, kanalizace splašková a dešťová, vodovod, STL plynovod, veřejné osvětlení) pro 7 rodinných domů v lokalitě "U Unika" v Pacově. Předmětem zakázky jsou dále geodetické práce.
Lokalita ZA POLIKLINIKOU - komunikace a technická infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky "LOKALITA "ZA POLIKLINIKOU" komunikace a technická infrastruktura" je ve vybudování dopravní a technické infrastruktury pro novou obytnou lokalitu zahrnující hrubé terénní úpravy, komunikace a zpevněné plochy, dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, slaboproudé rozvody, sadové ...
Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu
Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu Poptávám základovou desku pro stavbu rodinného domu. Projekt je fázi schvalování stavebního povolení. Zastavěná plocha domu je 150 m2. Plánované datum zhotovení základové desky je léto 2019. Místo výstavby - Dolní Studénky p.č. 19/16, okres Šumperk.
FN Brno – PDM, objekt L – zajištění základové spáry II
Předmětem zadávacího řízení je zajištění havarijního stavu objektu L, PDM. Etapa 1 zahrnuje podchycení budovy zpevněním základů pomocí mikropilot a postupným podezděním základů, včetně nutných stavebních úprav v 1.PP , a to v rozsahu a podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s názvem akce: Zajištění výrazně prosedající ...