Stavební práce v budově jesenického koupaliště

Stavební práce v budově jesenického koupaliště

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části stávající budovy Jesenického koupaliště – vybudování nového zázemí pro venkovní bazén a doplnění o prostory wellness a s tím související stavební úpravy. Plánované stavební práce mají charakter stavebních úprav na stávajícím objektu na parcele č. 2413. Východní část objektu bude stavebně upravena ...

Aquacentrum Pardubice - výstavba 25m bazénu

Aquacentrum Pardubice - výstavba 25m bazénu

Předmětem veřejné zakázky je přístavba nového veřejného krytého 25m bazénu navazující na stávající objekt Aquacentrum Pardubice č.p. 2664 ul. Jiráskova v Pardubicích. Přístavba bude provedena v prostoru stávajícího manipulačního a technického zázemí u severovýchodního průčelí objektu Aquacentra, kde budou nejprve zdemolovány stávající objekty ...

Přestavba ZŠ Štěrboholy

Přestavba ZŠ Štěrboholy

Předmět veřejné zakázky spočívá v přestavbě ZŠ ve Štěrboholech.

Dodávka mobilních kluzišť

Dodávka mobilních kluzišť

Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) tří mobilních kluzišť pro Městskou část Praha 8 v lokalitách Koupaliště Ládví o rozměru ledové plochy 15 x 30 m, v areálu Základní školy Glowackého 6 o rozměru ledové plochy 20 x 40 m a v areálu Kasárny Karlín o rozměru ledové plochy 15 x 30 m. Všechny ledové plochy budou tvořeny plastovým nosným a ...

Regenerace sídliště Nová - II. etapa

Regenerace sídliště Nová - II. etapa

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy – řešení regenerace sídliště Nová. Sídliště se nachází ve východní části města Hranice. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová komunikace, z části zatravněné plochy a chodníky a pakovací stání kolem současné vozovky. Tyto komunikace vykazují značné poruchy a nerovnosti povrchu. ...

Realizácia spodnej stavby pod ihrisko s umelým povrchom, Trebišov

Realizácia spodnej stavby pod ihrisko s umelým povrchom, Trebišov

Predmetom zákazky je zriadenie nových podkladových vrstiev pre uloženie umelej trávy stávajúcej plochy starého tréningového futbalového ihriska s pôvodným škvarovým povrchom, ktorý je v súčasnosti zatrávnený. Terajšie ihrisko nemá vyhovujúce smery spádovania. Je nutné previesť nové spádovanie tak, aby bol sklon od stredovej pozdĺžnej osi cca 0,5 ...

Rekonštrukcia plaveckého bazéna a telocvične SPŠSG, Drieňová 35, Bratislava

Rekonštrukcia plaveckého bazéna a telocvične SPŠSG, Drieňová 35, Bratislava

Predmetom zákazky sú stavebné práce rekonštrukcia plaveckého bazéna a telocvične. Rekonštrukcia bude zahŕňať výmenu nefunkčných konštrukcií (podlahy, priečky, obklady, podhľad, výplne otvorov), technickej infraštruktúry (vzduchotechnika, elektroinštalácia, slaboprúd, bazénová technológia), zateplenie fasády a rekonštrukciu časti vonkajšej ...

Víceúčelové sportovní zařízení Jiříkovice

Víceúčelové sportovní zařízení Jiříkovice

Rozsah stavebních prací je stanoven projektovou dokumentací, kterou zpacovala firma ATELIER 205, Ing. arch. Vilém Chroboczek., Pod Kaštany 631, Cˇerná Hora 679 21, IČ: 121 68 980, vedoucí projektant Ing. arch. Vilém Chroboczek, CˇKA 1216. Základní kapacity funkčních jednotek Užitná plocha 1.NP stávající budova: 108,1 m2 Užitná plocha ...

Stavebné úpravy športovej haly - strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod

Stavebné úpravy športovej haly - strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod

Predmetom zákazky je realizácia stavby Stavebné úpravy športovej haly strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod. Realizácia samotnej stavby zahŕňa: vybúranie pôvodných vonkajších drevených, kovových okien a dverí za plastové; výmenu vonkajších a vnútorných parapetov; zateplenie medzistrešného priestoru; zhotovenie hydroizolácie tekutou ...

Modernizácia futbalového štadióna FC NITRA

Modernizácia futbalového štadióna FC NITRA

Prestavba štadióna predstavuje stavebno-technické úpravy podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 3 s kapacitou 7480 divákov. Vybudujú sa tri nové zastrešené tribúny pozdĺž severnej, východnej a južnej strany hracej plochy. Východná tribúna(jestvujúca) sa bude rekonštruovať pre potreby a požiadavky UEFA. Súčasťou prestavby budú aj ďalšie stavebné ...

Multifunkčný športový areál pri ZŠ sídlisko II. Vranov nad Topľou

Multifunkčný športový areál pri ZŠ sídlisko II. Vranov nad Topľou

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia a prestavba športových plôch areálu Základnej školy Sídlisko II. vo Vranove nad Topľou. Mení a dopĺňa sa pôvodné zastaralé vybavenie areálu. Bude realizovaná prestavba existujúcej atletickej dráhy so sektormi atletických disciplín (vrhy, skoky), prestavba existujúcich športových ihrísk (futbalové ...

Rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku

Rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku

Predmetom zákazky je rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Chytré hřiště v Kadani

Chytré hřiště v Kadani

Předmětem Zakázky je jednak dodávka, včetně umístění a instalace, herních prvků, a jednak provedení zemních a stavebních prací, jak je uvedeno v PD, resp. výkazu výměr za účelem vytvoření výukového hřiště vedeného u zadavatele pod názvem „Chytré hřiště“.

Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly na Slovanech

Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly na Slovanech

Předmětem veřejné zakázky je výstavba sportovní tréninkové haly uvnitř sportovního areálu Městské sportovní haly, v Plzni na Slovanech.

Údržba a opravy ihrísk vo vlastníctve mesta Trnava

Údržba a opravy ihrísk vo vlastníctve mesta Trnava

Predmetom zákazky je údržbou a opravami zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť ihrísk v zmysle normy STN EN 1176-7. Súčasti ihrísk sú: hracie a cvičebné prvky a zariadenia, oplotenie, dopadové plochy, spevnené plochy, pieskoviská, chodníky a cestičky, informačné tabule.

Viacúčelový športový areál Prešovskej univerzity

Viacúčelový športový areál Prešovskej univerzity

Predmetom stavby je rekonštrukcia infraštruktúry Univerzitného viacúčelového športového areálu Prešovskej univerzity v Prešove. Objektová skladba je nasledovná: SO 01 Príprava územia SO 02 Športové povrchy SO 03 Oplotenie SO 04 Drobná architektúra SO 05 Kanalizačná inštalácia Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a ...

Futbalové ihrisko s umelou hracou plochou – spodná stavba a odvodnenie

Futbalové ihrisko s umelou hracou plochou – spodná stavba a odvodnenie

Prípravné a zemné práce - odstránenie škvárovej vrstvy 8 040,50m2. Prespádovanie pláne do spádov od pozdĺžnej osi a prehrnutie, edf1 = min.25 MPa 8 040,50 m 2. Odvodnenie podkladných vrstiev ihriska do vsakovacej jamy 8 040,50 m2.

MČ Stred – Detské ihrisko Karpatská

MČ Stred – Detské ihrisko Karpatská

Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska s rozlohou 3000 m2 v juhozápadnej časti mesta Trenčín, na sídlisku Noviny. Vybavenost herných a oddychovo-relaxacných častí má zabezpecit zaujímavé herné a pobytové aktivity pre deti a dospelých, t.j. ihrisko pre najmenších, ihrisko LOĎ pre vekovú kategóriu 5 12 rokov a ihrisko Vodný svet pre ...

Modernizace stadionu Kollárova

Modernizace stadionu Kollárova

celková rekonstrukce hrací plochy, modernizace budovy pro TS a rekonstrukce umělého osvětlení hrací plochy, modernizace stávajících sociální zařízení, oprava oplocení a chodníků a částečná rekonstrukce hlavní tribuny

Riešenie havarijnej situácie telocvične pri ZŠ v Zemianskej Olči

Riešenie havarijnej situácie telocvične pri ZŠ v Zemianskej Olči

Daný projekt rieši odstránenie havarijnej situácie objektu telocvične pri základnej škole v Zemianskej Olči. Daný pozemok s jestvujúcim objektom sa nachádza v centre obce Zemianska Olča, v miešanej lokalite spoločensko-komerčnej a bytovej zástavby. Daný školský pozemok je prístupný z okolitej miestnej komunikácie. Pri návrhu riešenia stavebných ...

Sportoviště u Říčanského lesa

Sportoviště u Říčanského lesa

Předmětem zakázky jsou stavební, montážní a řemeslné práce a dodávky spojené s realizací Sportoviště u Říčanského lesa, a to v souladu se stavebním povolením, s vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí, a v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou Pitter Design, s.r.o, Stavba bude členěna na etapy. 1.etapa – ...

Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základe projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ŠELC - projektová a poradenská činnosť - Ing. Ján Šelc, Belinského 18, 851 01 Bratislava, ktorá tvorí prílohu č. 3 k súťažným podkladom.

Sportovní zařízení Blučina

Sportovní zařízení Blučina

Novostavba sportovní haly je jednopodlažní objekt halového charakteru , velikosti 45,6x25 m. Založení skeletovém konstrukce objektu bude provedeno na základových patkách z železobetonu. Svislou nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy, na tuto nosnou konstrukci bude uložena střešní konstrukce haly. Střešní konstrukce haly je tvořena ocelovými ...

ZŠ s MŠ Atómová - Rekonštrukcia športového areálu

ZŠ s MŠ Atómová - Rekonštrukcia športového areálu

Rozsah predmetu zmluvy je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby ZŠ s MŠ Atómová - Rekonštrukcia športového areálu, spracovanou spoločnosťou DEAL MANAGEMENT, a.s., Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou k týmto súťažným podkladom. Projekt rieši stavebné úpravy bežeckého oválu ...

Telocvičňa ZŠ a MŠ s prístavbou, novostavba

Telocvičňa ZŠ a MŠ s prístavbou, novostavba

Predmetom zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a realizácia novostavby telocvične pri Základnej škole v katastrálnom území obce Oravská Lesná. Jedná sa o murovanú stavbu s pôdorysnými rozmermi 20,0x40,0m. Objekt pozostáva z dvoch stavebných objektov a to zo stavebného objektu SO-01 telocvične a SO-02 hygienických ...

(záznamy 1/25 z 2372)  strana 1 / 95