Fotbalový a tenisový areál, obj. A

Fotbalový a tenisový areál, obj. A

Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva na provedení stavebních prací dle projektové dokumentace.

Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek

Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek

Realizace stavebních prací a služeb a poskytnutí souvisejících dodávek, vč. stavebních a stavebně-montážních prací nutných k přípravě, k řádnému provedení a dokončení díla ve smluvním termínu, k předání díla zadavateli bez vad a nedodělků včetně získání kolaudačního souhlasu ve smluvním termínu.

Přístavba gymnastické haly v areálu Sportovního klubu Hradčany

Přístavba gymnastické haly v areálu Sportovního klubu Hradčany

Předmětem zakázky je přístavba gymnastické haly v areálu Sportovního klubu Hradčany. Realizace zakázky zahrnuje (i) vybudování nové sportovní gymnastické haly propojené se stávající sportovní halou, (ii) částečné rekonstrukce a úpravy stávající budovy stávající sportovní haly, (iii) v rámci úprav stávající haly vybudování nového bytu nad stávající ...

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná – stavebné úpravy, zvýšenie EHB

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná – stavebné úpravy, zvýšenie EHB

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektov : SO 01 škola, SO 02 dielne, SO 03 telocvičňa so spojovacou chodbou SO 05 obnoviteľné zdroje tepla - telocvičňa. Budovy sú 1 až 3 podlažné, bez suterénu, s plochou strechou. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů

Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby sportovní haly v Praze 10 - Uhříněvsi, nám. Bratří Jandusů 2/38.

Nový plavecký bazén v Písku

Nový plavecký bazén v Písku

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě objektu vnitřního bazénu, venkovního koupaliště a venkovních ploch ve městě Písek. Dále budou zhotoveny venkovní šatny, hygienické a provozní zázemí. Součástí plnění jsou i terénní úpravy, parkoviště, obslužné komunikace a připojení na technickou infrastrukturu.

ZŠ Závodu míru – úprava školního hřiště - realizace

ZŠ Závodu míru – úprava školního hřiště - realizace

Jedná se o provedení stavebních úprav, výměny povrchů a instalaci sportovních a hracích prvků a mobiliáře odpovídající platným ČSN na stávajícím školním hřišti při základní škole Závodu míru č.p. 1951 na nábřeží Závodu míru v Pardubicích: SO 01 Ovál a atletické sektory SO 02 Fotbalové hřiště SO 03 Umělá závlaha pro fotbalové hřiště SO 04 Vrh ...

Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřišť

Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřišť

Jedná se o výměnu sportovního povrchu fotbalového hřiště a dále o stavební úpravy stávajícího hokejbalového hřiště.

Prístavba nového pavilónu materskej školy a vytvorenie detského ihriska

Prístavba nového pavilónu materskej školy a vytvorenie detského ihriska

Predmetom zákazky je (časť 1) výstavba školského pavilónu k existujúcemu objektu MŠ Vavrečka, a (časť 2) výstavba nového ihriska k novonavrhovanej budove.

Stavební úpravy a přístavba fotbalové tribuny a šaten

Stavební úpravy a přístavba fotbalové tribuny a šaten

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a přístavba fotbalové tribuny.

Novostavba materskej školy v obci Markušovce

Novostavba materskej školy v obci Markušovce

Predmetom tejto zákazky je výstavba novej budovy materskej školy a výstavba detského exteriérového ihriska.

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby „Sportovní hala Nové Město na Moravě“, sestávající z: - odstranění stávající objektu Tělovýchovného střediska - výstavby nové sportovní haly podle projektové dokumentace „Sportovní hala s lezeckou stěnou, Tyršova ul., Nové Město na Moravě“

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje

Předmětem veřejné zakázky je dodávka lezeckého trenažéru letecké záchranné služby pro nácvik záchrany a evakuace osob a poskytnutí souvisejících služeb. Lezecký trenažér bude instalován na budově výcvikové a školící základny pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje, konkrétně na přístavbě stávající budovy zařízení Heliport LZS v ...

Rekonstrukce letního cvičiště v Lounech 1. část – stavební práce

Rekonstrukce letního cvičiště v Lounech 1. část – stavební práce

Zakázka je rozdělena na dvě části. Předmětem 1. části jsou především stavební práce spojené s přípravou prostoru letního cvičiště, vybudování dětského hřiště, mlatových a dopadových ploch, hřiště pro malou kopanou a parkové a sadové úpravy. Předmětem 2. Části zakázky je pak dodávka herních prvků. Předmětem tohoto zadávacího řízení je pak pouze ...

Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly

Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly spočívající v celkové rekonstrukci a novostavbě vybraných objektů fotbalového areálu a jejich provozně technické a dispoziční uspořádání pro provoz fotbalového tréninkového centra. Z hlediska budoucího využití objektu je uvažováno s možností pořádání fotbalových utkání ...

Zvýšenie kapacity cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

Zvýšenie kapacity cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji, konkrétne: 1. Zvýšenie kapacity materskej školy formou prístavby 2. Rekonštrukcia existujúcej budovy materskej školy 3. Vytvorenie detského ihriska a realizácia sadových úprav v ...

Revitalizácia centra obce Ohrady

Revitalizácia centra obce Ohrady

Stavba pozostáva z vybudovania parku, ihriska, amfiteátru vrátane sadových úprav, závlahového systému, kanalizácie, osvetlenia. Súčasťou stavby je aj náučný chodník, tržnica a protihlukové časti stavby. Bližšie špecifikované v Súťažných podkladoch a projektovej dokumentácií.

Stavebné úpravy materskej školy - rozšírenie kapacity, Oravská Lesná

Stavebné úpravy materskej školy - rozšírenie kapacity, Oravská Lesná

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy materskej školy za účelom rozšírenia kapacity a vybudovanie vonkajšieho multifunkčného ihriska. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a výkaze výmer.

Prístavba a rekonštrukcia materskej školy

Prístavba a rekonštrukcia materskej školy

Prístavba k materskej škole Palárikovo - stavebné práce, elektroinštalácia, bleskozvod, zdravotechnika, ihrisko 10mx20m v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 - přístavba sportovního areálu

ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 - přístavba sportovního areálu

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 – přístavba sportovního areálu“, a to v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr. Realizací přístavby se zvýší možnosti školy pro výuku tělesné výchovy, volné kapacity budou použity pro ...

Materská škola SNP 742 Čadca – zvýšenie kapacity, energetickej hospodárnosti

Materská škola SNP 742 Čadca – zvýšenie kapacity, energetickej hospodárnosti

Stavebné práce - nadstavba MŠ, zateplenie pavilónov, zmena dispozície objektov a vybudovanie nových ihrísk.

Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady

Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady

Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace stavebních úprav stávajícího objektu sportovní haly BIOS. V rámci stavebních úprav bude provedeno zbourání stávající přízemní přístavby haly, odstranění podlahy, obvodového pláště a střešního pláště, výstavba nového provozního objektu (přístavba) a nové opláštění stávající sportovní haly. Součástí ...

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa

Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, vo vnútroblokovom priestore bytových domov . V území sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravých stromov. Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečuje ...

Novostavba telocvične pre ZŠ v Obci Široké

Novostavba telocvične pre ZŠ v Obci Široké

Predmetom zákazky je novostavba objektu telocvične pre Základnú školu . Stavba sa bude nachádzať v jestvujúcom areáli školy. Objekt telocvične a jestvujúcej školy bude prepojený spojovacou chodbou, ktorá bude plniť aj funkciu hlavného vstupu pre ZŠ. Samotná telocvičňa bude rozdelená do dvoch prevádzkových súborov a to zázemie a telocvičňa alebo ...

Výstavba telocvične - Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Výstavba telocvične - Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Navrhovaná stavba predstavuje výstavbu telocvične v priestoroch II.N.P objektu SO02 budovy Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici. Telocvičňa bude vystavaná na mieste, kde sa v súčasnosti nachádzajú prevádzkové priestory školy riaditeľňa, zborovňa kancelárie. Strecha nad vybranou časťou bude odstránená a celý priestor bude dispozične otvorený ...

(záznamy 1/25 z 2425)  strana 1 / 97