Rozšírenie MŠ Nesluša

Rozšírenie MŠ Nesluša

Predmetom zákazky je rozšírenie materskej školy v obci Nesluša s. č. 1000 a novostavba detského ihriska a multiihriska na parcelách 434/1, 434/3, 436,437 Nesluša okr. Kysucké nové Mesto. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Rekonstrukce multifunkčního hřiště pro obec Chlumětín I. etapa

Rekonstrukce multifunkčního hřiště pro obec Chlumětín I. etapa

Rekonstrukce a rozšíření části multifunkčního plochy umístěné v kulturně-sportovním areálu. Plnění spočívá ve výstavbě asfaltové plochy, dětského dopravního hřiště, volejbalového hřiště, plochy s hracími prvky pro děti a ve s tím souvisejících činnostech a plněních.

Rekonštrukcia súčasnej a prístavba novej telocvične Gymnázia A.V. Levice

Rekonštrukcia súčasnej a prístavba novej telocvične Gymnázia A.V. Levice

Predmetom obstarávania je rekonštrukcia súčasnej telocvične a stavba novej telocvične v areáli Gymnázia A.V. v Leviciach. Pri rekonštrukcii starej telocvične ide o prestavbu sociálnych priestorov, výmenu okien a dverí, opravu strešnej krytiny spojenú s výmenou klampiarskych výrobkov a opravu poškodeného podhľadu. Nová hala telocvične bude osadená ...

Novostavba športovej haly v obci Skalité

Novostavba športovej haly v obci Skalité

Predmetom zákazky je novostavba športovej haly a jej napojenie na technické vybavenie územia. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky: - likvidáciu odpadu zabezpečí uchádzač na vlastné náklady, - uchádzač bude realizovať stavebné práce podľa záväzného harmonogramu prác, ktorý je povinný predložiť vo svojej ponuke a ktorý ...

Mestská športová hala Bytča

Mestská športová hala Bytča

Vybudovanie športovej haly spolu s komunikáciami a sadovými úpravami v rámci areálu objektu. Objekt je jednopodlažný, nepodpivničený, jasne delený na časť prístavku a halovej časti. Toto delenie vyplýva aj z požiarneho hľadiska, nakoľko tieto dva celky sú delené na samostatné požiarne úseky. V časti prístavku sa nachádza kompletné prevádzkové, ...

Poptáváme výstavbu plážových zábavních center

Poptáváme výstavbu plážových zábavních center

Hľadáme projektantov, stavebné firmy a dodávateľov na výstavbu piatich plážových zábavných stredísk zahrňujúcich 350 hotelových izieb, 1.000 obytných zariadení, golfové ihrisko a golfový klub a najmodernejšie akvárium, zdravotné centrum, športovú akadémiu, výletný prístav atď.

Odstránenie havarijnej situácie v Školskom bazéne ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej v Bratislave

Odstránenie havarijnej situácie v Školskom bazéne ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej v Bratislave

Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia bazéna v objekte Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ul. č. 62 v Bratislave.

Modernizace tělocvičny ZŠ Borotín

Modernizace tělocvičny ZŠ Borotín

Stavbou je řešena sanace vlhkosti spodní stavby, podzemního zdiva, oprava omítky, zateplení objektu, výměna střešní krytiny, v rámci modernizace interiéru a udržovacích prací budou vyměněna okna a dveře, bude proveden nový povrch podlahy v hale, budou vyměněna osvětlovací tělesa v 1.NP v celém rozsahu, podhled stropu v nářaďovně, bude ...

Račice – startovní bloky 2

Račice – startovní bloky 2

Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže provést kompletní dodávku nových startovních bloků pro veslařskou a kanoistickou závodní dráhu v areálu sportovního centra v Račicích včetně příslušenství v rozsahu dle specifikace tvořící přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je ...

Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Klatovech

Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Klatovech

Realizace rekonstrukce technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Klatovech, jehož hlavní prioritou je docílení snížení rizika vzniku environmentální havárie a množství používaného chladícího média v podobě čpavku. Celý projekt se skládá ze tří hlavních částí: • technologie chlazení – strojní část, elektroinstalace, MaR, ...

Praha, Ruzyně - rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu

Praha, Ruzyně - rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu

Předmětem plnění veřejné zakázky (rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu) je provedení stavby ve vojenském areálu kasáren Ruzyně, Praha 6 dle zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby a vydaného stavebního povolení za podmínek stanovených v Návrhu smlouvy o dílo a Zadávacích podmínek.

Obec  Blížejov – výstavba tělocvičny a zázemí školy obce Blížejov

Obec Blížejov – výstavba tělocvičny a zázemí školy obce Blížejov

Záměrem investora je vybudování nového objektu školní tělocvičny, která bude sloužit i sportovnímu a společenskému využití obce. Stavba se nachází na pozemku školy v obci Blížejov, který patří obci Blížejov. Na pozemku se nachází budova školy se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Záměr vybudovat novou tělocvičnu vychází z ...

Údržba a opravy detských a športových ihrísk vo vlastníctve mesta Trnava

Údržba a opravy detských a športových ihrísk vo vlastníctve mesta Trnava

Predmetom zákazky je údržbou a opravami zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť ihrísk v zmysle normy STN EN 1176-7. Súčasti ihrísk sú: hracie a cvičebné prvky a zariadenia, oplotenie, dopadové plochy, spevnené plochy, pieskoviská, chodníky a cestičky, informačné tabule.

Dostavba stadionu Míru a plaveckého stadionu v Táboře

Dostavba stadionu Míru a plaveckého stadionu v Táboře

rekonstrukce objektu plaveckého bazénu v Táboře včetně výměny technologií (šatny, vstupní prostor, bazénová technologie, wellness – saunová technologie, nerezové bazény)

Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež

Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež

Predmetom zákazky je novostavba oblúkovej haly v Obci Slovenská Ľupča, ktorá bude slúžiť pre potreby ZŠ ako florbalové stredisko.

Mobilní kluziště -curlingová dráha – ledová dráha

Mobilní kluziště -curlingová dráha – ledová dráha

Předmětem veřejné zakázky je: - dodávka curlingových drah s chladící plochou z pochůzného a pojezdového plastového roštu s žebrovanými hadicemi pro Olympijský park Brno, velikost 2 x 46 x 5 m dle specifikace v příloze této zadávací dokumentace, - dodávka ledové dráhy s chladící plochou z pochůzného a pojezdového platového roštu s žebrovými ...

Komunitné centrum – Ladislavov dvor

Komunitné centrum – Ladislavov dvor

Predmetom zákazky stavebné práce na výstavbe novostavby komunitného centra v Leviciach v mestskej časti Ladislavov dvor. Výstavba bola navrhnutá za účelom vytvorenia priestorových a materiálnych podmienok pre komunitnú a sociálnu prácu pre marginalizovaných rómskych komunít a ostatného obyvateľstva. Plánovaná výstavba pozostáva z prízemného ...

Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši

Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši rekonštrukcia a prístavba severnej tribúny a vstupu, rekonštrukcia západnej tribúny a vstupu, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia a prístavba južnej tribúny a vstupu, rekonštrukcia ľadovej plochy, preložka plynovodu, vnútorné silnoprúdové, slaboprúdové rozvody, ...

Multifunkčná Hi - tech športová hala

Multifunkčná Hi - tech športová hala

Predmetom zákazky je multifunkčné posilňovacie centrum prepojené s modernými IT technológiami. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky sú presne uvedené a definované v súťažných podkladoch.

Atletická hala Campus

Atletická hala Campus

Dodavatel bude zadavateli poskytovat stavební práce při projektování a realizaci stavby, konkrétně se jedná výstavbu jedné (1) atletické haly za podmínek dále specifikovaných ve smlouvě, včetně komunikací a uvedení stavby do provozu v souladu s jejím účelem a včetně provedení souvisejících terénních a sadových úprav. Dodavatel bude v rámci plnění ...

RS - Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa

RS - Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa

Předmětem zadávacího řízení „RS-Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa“ je oprava (stavební úprava) stávající místní komunikace označené, jako MK_1 a stávajících chodníků. V rámci první etapy je navržena i oprava stávajícího dětského hřiště u domů č.p. 463, č.p. 464, č.p. 465. Dále bude v rámci první etapy upravena zeleň a veřejné osvětlení (výměna ...

Revitalizace, zabezpečení a digitalizace národní kulturní památky Zemského hřebčince Písek

Revitalizace, zabezpečení a digitalizace národní kulturní památky Zemského hřebčince Písek

Realizací projektu bude vybudována písková jízdárna na místě stávající otevřené travnaté jízdárny – kolbiště. Dále bude řešeno zakrytí stávající konstrukce tribuny včetně dokončovacích prací (schodišťové zábradlí, obklady, úpravy vnějších povrchů, krytina, osazení sedadly) a nová výstavba věže rozhodčích.

Stavební práce v budově jesenického koupaliště

Stavební práce v budově jesenického koupaliště

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části stávající budovy Jesenického koupaliště – vybudování nového zázemí pro venkovní bazén a doplnění o prostory wellness a s tím související stavební úpravy. Plánované stavební práce mají charakter stavebních úprav na stávajícím objektu na parcele č. 2413. Východní část objektu bude stavebně upravena ...

Aquacentrum Pardubice - výstavba 25m bazénu

Aquacentrum Pardubice - výstavba 25m bazénu

Předmětem veřejné zakázky je přístavba nového veřejného krytého 25m bazénu navazující na stávající objekt Aquacentrum Pardubice č.p. 2664 ul. Jiráskova v Pardubicích. Přístavba bude provedena v prostoru stávajícího manipulačního a technického zázemí u severovýchodního průčelí objektu Aquacentra, kde budou nejprve zdemolovány stávající objekty ...

Přestavba ZŠ Štěrboholy

Přestavba ZŠ Štěrboholy

Předmět veřejné zakázky spočívá v přestavbě ZŠ ve Štěrboholech.

(záznamy 1/25 z 2394)  strana 1 / 96