Objekt pre telovýchovu a šport - dostavba - stavebné práce
Predmetom zákazky je Objekt pre telovýchovu a šport - dostavba - stavebné práce. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia plavárne SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Zákazka rieši obnovu technologických zariadení školského bazéna, umelého vetrania v plavárni a v posilňovni, elektroinštaláciu pre plaváreň, MaR a elektroinštaláciu NN v rozsahu potrebnom pre napojenie technologických zariadení bazéna na systém riadenia v Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési ...
Telocvičňa pri ZŠ Veľký Folkmar
Predmetom zákazky je realizácia prác na novostavbe telocvične. Umiestnenie objektu je v súlade s pôvodným zámerom na dokompletizovanie areálu školy. Objekt telocvične je organicky napojený na budovu ZŠ, je čiastočne zapustený do svahu z troch strán. Architektonicky je stavba členená na menšie hmoty pri vonkajšom hmotovo priestorovom stvárnení, aj ...
Revitalizácia atletického areálu Žilinskej univerzity v Žiline
Predmetom zákazky je rekonštrukcia bežeckého oválu (dl. 300m-4 dráhy, rovinka 130m-6 dráh) na úroveň športoviska s umelým športovým povrchom a revitalizácia okolitého priestoru ihriska. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nová budova koupaliště ve Vratimově
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajících pozemních a podzemních objektů, s následnou výstavbou polyfunkčního sportovního objektu. Součástí této budovy jsou prostory pro návštěvníky koupaliště, návštěvníky fotbalového hřiště, hygienické zázemí pro veřejnost, prostory pro restauraci a společenský sál a prostory pro fotbalový klub. Dále se ...
Ihrisko TJ Slovan – šatne – prístavba a nadstavba
Predmetom zákazky je realizácia prístavby a nadstavby existujúcich šatní a modernizácia objektu šatní Ihriska TJ Slovan v obci Zemianske Kostoľany. Realizácia výstavby je plánovaná v troch etapách v rokoch 2019 až 2021. Rozsah je daný výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Rekonstrukce klubovny a sportovního areálu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci dotvoření stávajícího zázemí, které z kapacitních důvodů již nepokrývá současné a budoucí nároky klubu. Blíže viz PD
Vybudovanie športového areálu / SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu vybudovania športového areálu na SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera č. 5, Bratislava- mestská časť Dúbravka v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok.
Údržba vybavení sídliště v MČ Brno - Bohunice
Předmětem veřejné zakázky je provádění celoroční údržby veškerého vybavení sídliště na území Městské části Brno-Bohunice. Komplexní údržbou vybavení sídliště (mobiliáře) se rozumí pravidelné, řádné a odborné provádění celoroční údržby vybavení sídliště specifikovaného v přílohách č. 1 a 2 návrhu smlouvy, která je součástí této zadávací ...
Stavba sportovního areálu Dubné
stavba sportovního areálu – budova sportovního zázemí, vodovodní přípojka, veřejné osvětlení, zpevněné plochy a komunikace, oplocení, dětské hřiště a beach volejbal, čistírna odpadních vod a akumulační nádrž
Výstavba detského ihriska v Kolárove
Predmetom zákazky je výstavba tematického detského ihriska v meste Kolárovo s tematikou gotického hradu z mesta Tata formou detského ihriska. Detské ihrisko bude mať dopadový povrch z liatej gumy. Kovové časti herných prvkov budú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným ...
Multifunkčné detské ihrisko
Tematické detské ihrisko je inšpirované históriu partnerského mesta Komárom. Dominantný herný prvok je tvarovou replikou starej renesančnej pevnosti. V štylizovanej podobe je premietnutý systém opevnenia s vodnou priekopou aj do dopadového povrchu z liatej gumy. Pevnosť je zasadená do starého parku so vzrastlými stromami, takže aj v horúcich ...
Výstavba krytého bazénu – Šternberk
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby a poskytnutí souvisejících projektových činností, které jsou zadávány společně se stavebními pracemi (design & build). Projektové práce spočívají ve vypracování všech stupňů projektové dokumentace na výstavbu krytého bazénu včetně poskytnutí související inženýrské činnosti zpracovatele PD, spočívající ...
Hokejová akadémia: Priestorové riešenie telocvične a priľahlých priestorov Strednej umeleckej školy
Predmetom zákazky je Hokejová akadémia: Priestorové riešenie telocvične a priľahlých priestorov Strednej umeleckej školy v Trenčíne - stavebné práce. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa
Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, vo vnútroblokovom priestore bytových domov . V území sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravých stromov. Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečuje ...
Sportovní hala Klimeška - 3. etapa
Předmětem této veřejné zakázky (díla) je výstavba sportovní tréninkové haly v lokalitě „Klimeška“ v Kutné Hoře včetně dodávky a montáže sportovní podlahy.
Revitalizace sportovního areálu TJ Sokol Čechtice
revitalizace sportovního areálu Čechtice, členěného na objekty: SO-01 tribuna, SO-02 lavičky, SO-03 oplocení areálu, SO-04 multifunkční hřiště, SO-05 zavlažování, SO-06 plážový volejbal, SO-07 dětské travnaté hřiště, SO-08 fitness
Revitalizácia športového areálu pri Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre II
Predmetom zákazky je revitalizácia športového areálu pri Gymnáziu na Párovskej v Nitre. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B a v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú samostatnou prílohou.
Revitalizace zimního stadionu Skuteč - strojovna chlazení a ledová plocha
Předmětem zakázky je vybudování nové technologie chlazení, která umožní minimalizovat množství nebezpečné látky - chladiva (čpavku) ze současných 850 kg na nové množství 360 kg. Dojde tak k výraznému snížení množství nebezpečné látky, která je zdrojem nebezpečí pro okolní zástavbu, provozovatele, návštěvníky zimního stadionu a životní prostředí. ...
Novostavba telocvične
Predmetom zákazky je výstavba nového objektu telocvične pri základnej škole v Rovinke (SO 01 novostavba telocvične) na parcelách č.: 1781/1, 1783/6, 1783/7, 1784/14. Dispozične bude objekt prepojený s existujúcou budovou školy prostredníctvom veľkorysého preskleného vstupného priestoru. Zo vstupného priestoru sú priamo prístupné šatne a strojovňa. ...
Sportovní hala Těrlicko
Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu pro výuku tělesné výchovy a individuální sportovní aktivity.
Futbalový štadión AS Trenčín – Južná, severná  a východná tribúna
Projekt rieši realizáciu stavebných prác na stavebných objektoch južnej, severnej a východnej tribúny. Bližšia špecifikácia stavebných prác je definovaná projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.
Modernizácia zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne - rekonštrukcia tribúny
Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodanie tovaru s montážou pre modernizáciu zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne. Modernizácia bude zahŕňať nasledovné objekty: SO 1 - výmena sedačiek SO 2 - rekonštrukcia povrchových úprav podláh a stien tribún SO 3 - vstupná časť a chodba, šatňa hostí Stavebné práce budú uskutočňované, tovary dodávané ...
Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Rugby klubu Petrovice, z. s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci sportovního areálu Spolku, který se nachází při jihovýchodním okraji hlavního města Prahy v údolí potoka Botič mezi městskými částmi Petrovice, Křeslice a Jižní Město, přičemž tato lokalita je součástí přírodního parku Botič – Milíčov nacházejícího se v ...
Rekonštrukcia atletickej dráhy na 4. ZŠ v Žiari nad Hronom
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia bežeckého oválu (dl. 300m-4 dráhy, rovinka 130m-6 dráh) na úroveň športovisko s umelým športovým povrchom UMELÝ VODOPRIEPUSTNÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCH hr.13mm (napr. SPURTAN WS alebo CONIPUR SP), UMELÝ VODONEPRIEPUSTNÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCH hr.13mm (napr. SPURTAN WS alebo CONIPUR SP) kladený na ...