Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin
Predmetom zákazky je výstavba Atletického a futbalového štadiónu. Je to bežecký ovál so všetkými atletickými sektormi a futbalovým ihriskom. Atletické objekty a futbalové ihrisko sú navrhnuté v zmysle platných pravidiel IAAF a pravidiel UEFA. Navrhovaný Atletický a futbalový štadión - atletická dráha a hracia plocha pre futbal budú slúžiť pre ...
Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu Stadionu míru
Demolice stávající haly; novostavba víceúčelové sportovní haly. Objekt je navržen za účelem zřízení víceúčelové moderní haly pro míčové sporty s atletickým koridorem a plnohodnotným hygienickým zázemím jak pro sportovce tak pro diváky haly. Dále jsou zde navrženy prostory pro klubové organizace, rozhodčí a tréninkové prostory včetně posilovny. ...
Rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku Dostavba a rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku - Dobudovanie zimného štadióna. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy na zimnom štadióne v Rožňave
Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia ľadovej plochy na zimnom štadióne. Bližšia špecifikácia zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.
Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná Juh III
Riešené územie revitalizácie je vo vnútrobloku sídliska Juh III v Poprade. Stavba je vzhľadom na rozsah prác členená na samostatné stavebné objekty: SO 01 Asanácia asfaltovej plochy SO 02 Multifunkčné detské ihrisko SO 02.1 Prístupový chodník SO 03 Senior park SO 04 Multifunkčná športová plocha SO 05 Verejné osvetlenie SO 05.1 Ochrana ...
Obnova klziska v meste Strážske
Predmetom zákazky je realizácia Obnovy klziska v meste Strážske podľa technickej špecifikácie (výkazu-výmeru), ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov.
Sportovní hala v Borkách
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby sportovní haly pro omezený počet halových sportů se zázemím a s tribunou pro diváky, na pozemku parc. č. 432/3, ku Kolín, který je ve vlastnictvím zadavatele, a na přilehlých pozemcích, a související dopravní a technická infrastruktura – blíže viz Zadávací dokumentace.
KŘP Msk - IROP - Multifunkční výcvikové středisko
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování multifunkčního výcvikového střediska (výcvikového trenažéru) pro bezpečnostní složky ČR, které má specifické vlastnosti. Multifunkční výcvikové středisko bude umístěno v areálu KŘP Msk ve Frýdku-Místku na ulici Frýdlantská 2402. Cílem uvedeného projektu je zvýšení standardu výcviku a akceschopnosti ...
Provozní budova sportovního areálu Trnava
Předmětem plnění zakázky je výstavba nové provozní budovy sportoviště se sociálním a technickým zázemím v k. ú. Trnava, na pozemcích p.č. 6119, 6121, okres Třebíč, Kraj Vysočina. Budova je provozně rozdělena na sociální zázemí pro uživatele areálu (šatny, WC, sprchy pro domácí, hosté a rozhodčí), administrativní část, skladová část, prostor pro ...
Výstavba telocvične - ZŠ Dr.  Jozefa Dérera v  Malackách
Predmetom zákazky je prístavba telocvične a šatní s hygienickým zázemím, spolu so stavebnými úpravami v rámci existujúceho objektu základnej školy, ktoré vyplývajú z realizácie prepojenia existujúceho objektu s novonavrhovanými prístavbami a so zriadením časti hygienického zázemia v existujúcich priestoroch.
Šport park Pltníky – I. etapa
Predmetom zákazky je výstavba areálu ŠPORT PARK PLTNÍKY 1. Etapa, ktorá rieši napojenie športovej zóny na inžinierske siete a zázemie tréningového futbalového areálu. Ako zázemie tréningovej plochy budú slúžiť objekty pre hráčov, divákov a správu areálu. Jedná sa o šatne, hygienické zariadenia, tribúny, zariadenia správy areálu a objekty pre ...
Plavecký bazén Domažlice - interiér
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem „Plavecký bazén Domažlice - interiér“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností ŠUMAVAPLAN projekt, s. r. o., se sídlem Újezd 409/19, Praha 1, PSČ 118 00, IČ 03174298, duben 2019, zak. číslo 02/19 (příloha č. 4) a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3).
Fotbalový stadion Hradec Králové
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající ve vybudování fotbalového stadionu v Hradci Králové. Stavba je dělena na více stavebních objektů včetně technických a technologických zařízení / inženýrských objektů, dle soupisu ve výkazu výměr, a to zejména (nikoli však ...
ZŠ Veľký Lapáš – Telocvičňa, prestavba a dostavba
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " ZŠ Veľký Lapáš Telocvičňa, prestavba a dostavba ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
UK FTVS – Přetlaková hala
Tato Veřejná zakázka s názvem „UK FTVS – Přetlaková hala“ je veřejnou zakázkou na stavení práce zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení. Na základě tohoto zadávacího řízení bude s vybraným Dodavatelem uzavřena smlouva, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Předmětem této Veřejné zakázky jsou stavební práce, ...
Multifunkčná hala - športová hala Červeník
vybudovanie novostavby multifunkčnej haly športovej haly
Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku
Predmetom zákazky je jeden logický celok: Logický celok č. 1: Trampolínová zostava - 1 kpl. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Objekt pre telovýchovu a šport - dostavba - stavebné práce
Predmetom zákazky je Objekt pre telovýchovu a šport - dostavba - stavebné práce. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia plavárne SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Zákazka rieši obnovu technologických zariadení školského bazéna, umelého vetrania v plavárni a v posilňovni, elektroinštaláciu pre plaváreň, MaR a elektroinštaláciu NN v rozsahu potrebnom pre napojenie technologických zariadení bazéna na systém riadenia v Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési ...
Telocvičňa pri ZŠ Veľký Folkmar
Predmetom zákazky je realizácia prác na novostavbe telocvične. Umiestnenie objektu je v súlade s pôvodným zámerom na dokompletizovanie areálu školy. Objekt telocvične je organicky napojený na budovu ZŠ, je čiastočne zapustený do svahu z troch strán. Architektonicky je stavba členená na menšie hmoty pri vonkajšom hmotovo priestorovom stvárnení, aj ...
Revitalizácia atletického areálu Žilinskej univerzity v Žiline
Predmetom zákazky je rekonštrukcia bežeckého oválu (dl. 300m-4 dráhy, rovinka 130m-6 dráh) na úroveň športoviska s umelým športovým povrchom a revitalizácia okolitého priestoru ihriska. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nová budova koupaliště ve Vratimově
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajících pozemních a podzemních objektů, s následnou výstavbou polyfunkčního sportovního objektu. Součástí této budovy jsou prostory pro návštěvníky koupaliště, návštěvníky fotbalového hřiště, hygienické zázemí pro veřejnost, prostory pro restauraci a společenský sál a prostory pro fotbalový klub. Dále se ...
Ihrisko TJ Slovan – šatne – prístavba a nadstavba
Predmetom zákazky je realizácia prístavby a nadstavby existujúcich šatní a modernizácia objektu šatní Ihriska TJ Slovan v obci Zemianske Kostoľany. Realizácia výstavby je plánovaná v troch etapách v rokoch 2019 až 2021. Rozsah je daný výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Rekonstrukce klubovny a sportovního areálu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci dotvoření stávajícího zázemí, které z kapacitních důvodů již nepokrývá současné a budoucí nároky klubu. Blíže viz PD
Vybudovanie športového areálu / SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu vybudovania športového areálu na SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera č. 5, Bratislava- mestská časť Dúbravka v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok.