Atletická dráha s futbalovým ihriskom pri Základnej škole v obci Lehota pod Vtáčnikom
Predmetom zákazky sú stavebné práce v zmysle výkazu-výmeru a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy sportovních ploch v areálu základní školy npor. Eliáše č.p. 344 v Pardubicích - Polabinách. Původní hřiště budou odstraněna a nahrazena novými sportovními objekty s novým umístěním, v rámci stavby budou řešeny i nezbytné areálové rozvody. Jedná se o atletický ovál délky 250 m s 5-ti drahami, 100 m ...
Obnova športového areálu pri ZŠ v obci Lehnice
Stavebné práce sú zamerané na obnovu existujúceho športového areálu pri ZŠ. Stavebné práce sa požadujú vykonať v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie.
Úprava areálu koupaliště v Mimoni, biotop
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní revitalizace stávajícího území, se změnou koupací betonové nádrže na nádrž o menším objemu - biotop se záložní filtrační podporou
Multifunkčná športová plocha s prekrytím, Vrchná stavba – 2. etapa – prestrešenie objektu
Predmetom zákazky (ďalej aj ako dielo) sú stavebné práce, ktorých uskutočnením sa bude rieši prestrešenie multifunkčnej športovej plochy, pre ktoré boli pripravené základy v rámci spodnej stavby. V rámci realizácie diela bude riešené prestrešenie objektu halovou konštrukciou zo samonosných oblúkových nosníkov, pričom štítové steny budú z ...
Obnova športového povrchu na dvoch tenisových kurtoch s oplotením
Ihrisko je navrhované ako dva samostatné tenisové kurty. Rozmer čistej hracej plochy ihriska je 37 x 37 m, pričom celková plocha ihriska má 1369 m. Športová plocha je navrhovaná do nových rozmerov. Obrubník tvorí debniace tvárnice DT 25 vyplnené betónov a zberný žľab šírky 160 mm.Vrchnú povrchovú úpravu asfaltovej plochy bude tvoriť športová ...
Detské ihrisko Rodinka – dodávka a montáž detských prvkov
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s dodaním a montážou detských prvkov na Detské ihrisko Rodinka na ul. Matice slovenskej podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Stavba sa bude nachádza na ul. Matice slovenskej CKN p.č.782/1 kat. ú. Sabinov. Stavebné práce budú pozostávať z dodania a montáže altánku, infotabule, 2ks lavičiek, ...
Budovanie Skateparku v Rohožníku
Predmetom zákazky realizácia stavebných prác s názvom Skatepark Rohožník v priestoroch jestvujúceho športového areálu futbalového klubu Rohožník, parcela registra KN C č.2899/165, k.ú Rohožník Presný opis v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer
Rekonštrukcia športového areálu ZŠ Mateja Korvína
REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU ZŠ MATEJA KORVÍNA Názov stavby:Rekonštrukcia športového areálu ZŠ Mateja Korvína Miesto stavby:Kolárovo, ul. Školská, č.p. 1394/1 Číslo parcely:1394/1 Katastrálne územie:Kolárovo Investor:Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č.1, 946 03 Kolárovo ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU Počet objektov: ...
Výstavba detského ihriska RODINKA Podolínec
Jedná sa o výstavbu detského ihriska. Výstavbu spevnených plôch, dodávku a montáž hracích prvkov.
Prestrešenie ľadovej plochy v Medzilaborciach s vybudovaním zázemia
PD rieši stavebné úpravy existujúcej umelej ľadovej plochy, ktoré zahŕňajú výstavbu prestrešenia ľadovej plochy tj. oceľová hala a prístavbu murovaného zázemia v meste Medzilaborce.
Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související služby a dodávky spočívající v realizaci projektu s názvem „Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka“. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala firma Studený architekti, s. r. o., Slovenská republika, a INTERPLAN-CZ, s. r. o. Purkyňova 79a, 612 ...
Sportovní areál Vltava - Sport Vltava
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), výrobní a dílenské dokumentace a následná realizace zakázky pod názvem „Sportovní areál Vltava-SPORT VLTAVA“. Tato veřejná zakázka je zadávána formou Design-Build (Navrhni a Postav).Konkrétně zakázka zahrnuje hřiště pro workout a parcour, dětské hřiště, beach ...
Výstavba multifunkčného ihriska v obci Lendak
Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska na parcelách KN-E 3705/1 a KN-E 3705/2 v k. ú. Lendak. Multifunkčné ihrisko je viacúčelové ihrisko s povrchom z akrylátu o rozmere hracej plochy 40 x 20 m umiestnenej na stabilizovanej pláni a spevnenej ploche o rozmere 60 x 25 m, ktorá je stabilizovaná systémom oporných gravitačných múrov. ...
Sportovní plochy v ZŠ Úprkova
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava a výstavba nových sportovních ploch v ZŠ Úprkova v Hradci Králové zahrnující zejména volejbalové hřiště, basketbalové hřiště, badminton, vrh koulí, skok daleký, chodníky, mobiliář a nakládání s dešťovými vodami.
Třetí hala pro míčové sporty Vodova
Předmětem veřejné zakázky je přístavba tréninkové haly pro míčové sporty na ulici Vodova v Brně. Hala je navržena v bezprostřední návaznosti na stávající halu míčových sportů v severní části areálu, vč. zajištění kolaudace. Bližší informace jsou uvedeny v ZD.
Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry, v Nadabule
Predmetom tejto zákazky je Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry, v Nadabule. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Poptáváme realizaci umělého trávníku na fotbalové hřiště
Poptáváme realizaci umělého trávníku na fotbalové hřiště. Dobrý den, chci se zeptat na cenu zřízení umělého trávníku pro fotbal na rozměry klasického fotbalového hřiště (105X68 hrající) plus 3 metry okolo. Máme plochu, ale není pod tím pevný základ, nahrazovali bychom travatý povrch s největší pravděpodobností. Chci se zeptat na ...
Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Plzenec
Předmětem zakázky je realizace stavebních prací souvisejících s přístavbou základní školy a novostavbou sportovní haly. V podrobnostech je celý předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Plzenec“, zpracované Ing. arch. Petr Sova, Ve Střešovičkách 15, 169 ...
Park na Legionárskej ul. (Čerešňový Sad)
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného priestranstvá na rohu Radlinského a Legionárskej ulici, vrátane spevnených plôch, výsadby novej zelene, vybudovanie verejného osvetlenia vrátane elektrickej prípojky, závlahového systému, športoviska, zasakovacieho systému pre dažďovú vodu.
Gymnázium Jihlava - Revitalizace dvorního traktu
Předmětem VZ je revitalizace dvorního traktu budovy Gymnázia Jihlava a SŠ PTA Jihlava. V rámci revitalizace dvorního traktu bude provedena rekonstrukce sportovních ploch a jejich maximální možné rozšíření, vybudování venkovních odpočinkových ploch pro studenty a vybudování odpadového hospodářství pro provoz gymnázia.
Rekonštrukcia vnútorných priestorov Materskej školy Smolinské
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii vnútorných priestorov Materskej školy Smolinské ako aj rekonštrukcia detského ihriska, spev. plôch, nový mobiliár a prvky detského ihriska. Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materskej školy o 30 miest, pričom dispozičnou úpravou objektu sa zabezpečí aj bezbariérový prístup. Z dôvodov ...
Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová
Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová exteriérové ihrisko
Revitalizácia vnútrobloku ul. L. Svobodu
Regenerácia športovísk a plôch - budú vytvorené tri objekty na športovanie, relax a zábavu detí, oddelené podľa vekových skupín s podobným záujmom, zručnosťami a stupňom bezpečnosti, ktorý si jednotlivé obdobia dospievania vyžadujú.
Rekonštrukcia viacúčelového športového areálu v Brusne
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy a udržiavacie práce existujúcich športových ihrísk, spevnených plôch a časti oplotenia v rámci oploteného areálu v obci Brusno. Nakoľko momentálny stav plne nedovoľuje kvalitne a bezpečne vykonávať športovú činnosť, slúžiť pre hru a aktívny oddych, je potrebný stavebný zásah a ich obnova pre opätovné ...