Rekonštrukcia plážového kúpaliska MORSKÉ OKO v Tornali – 1. etapa 2021
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho areálu plážového kúpaliska, v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu priložených výkaz výmerov. 1. Etapa: pozostáva z realizácie pozostáva zo stavebných prác.
Zastrešenie bazéna pre vodné pólo kúpaliska Červená hviezda
Predmetom zákazky je zastrestrešenie bazéna pre vodné pólo, kúpalisko Červená hviezda v Košiciach, zabezpečenie zdroja tepla pre dotknuté objekty areálu. Bazén pre vodné pólo je jestvujúci. V rámci tohto projektu bude urobený nový základ okolo bazéna pre jeho nové prestrešenie, objekt bazéna bude prekrytý a vykurovaný VZT jednotkou. K bazénu bude ...
Sportovní hala Sušice
Předmětem veřejné zakázky je novostavba sportovní haly v pasivním energetickém standardu. Objekt je dělen na 3 základní funkční části (vlastní sport. halu s jedním podélným hřištěm na volejbal, florbal, futsal, házenou, tenis a basketbal a s tribunou pro 120 diváků). Centrální volejb. kurt orientovaný podélně splňuje nároky na vrcholovou soutěžní ...
Revitalizácia športovísk Gymnázia Pavla Horova
Predmetom zákazky je revitalizácia športovísk nachádzajúcich sa v areáli gymnázia. Revitalizáciou objektov sa skvalitnia a vytvoria športoviska s bezpečným povrchom v požadovanej kvalite a spĺňajúce bezpečnostné normy pre šport, vzniknú športoviska na ktorých bude možné prevádzkovať športové aktivity: basketbal, volejbal, skok do diaľky, ...
Atletický štadión
Predmetom zákazky je výstavba atletického štadióna v meste Moldava nad Bodvou, na pozemku ZŠ Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou, parcely registra C evidovanej na katastrálnej mape, a teda parcela číslo 1351/126 o celkovej výmere: 11638 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie, vlastník: Mesto Moldava nad Bodvou vo veľkosti podielu ...
Multifunkčné ihrisko
Predmetom zákazky je vybudovanie komplexu multifunkčných ihrísk s rôznym povrchom či už zo športového tartanového povrchu, umelej trávy a betónovej spevnenej plochy s ochrannými mantinelmi, bránkami, košmi, okolitou sústavou prístupových chodníkov a lavičiek s osvetlením.
Mestská plaváreň a wellness
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác vrátane dodávky a inštalácie technológie na novostavbe MESTSKEJ PLAVÁRNE A WELLNESS v meste Hlohovec na okraji zámockého parku, na Nábreží Andreja Hlinku, v tesnej blízkosti letného kúpaliska. Navrhované riešenie stavebných prác a inštalácie bazénovej technológie bude realizované podľa zadanej ...
Multifunkční sportoviště Lužánky - zhotovitel projektové dokumentace
Předmětem plnění je vypracování studie, projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) ve stupni pro územní rozhodnutí (DUR), projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) pro vydání stavebního povolení (DSP), a dále vypracování projektové dokumentace ve stupni pro výběr dodavatele (DVD) pro projekt „Multifunkční sportoviště Lužánky“. ...
Nová telocvičňa ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Predmetom zákazky je výstavba novej telocvične pri základnej škole v obci Ivanka pri Dunaji. Objekt je navrhovaný ako hala s jednopodlažnou plochou pre cvičenie a priľahlými obslužnými priestormi umiestnenými na dvoch podlažiach. Statická doprava k novej telocvični je navrhovaná na voľnom pozemku, po demontáži existujúceho plného betónového ...
Futbalové ihrisko s umelým povrchom
Výber dodávateľa tovaru pre projekt: Futbalové ihrisko s umelým povrchom, nakoľko práce budú zabezpečené formou In-hause zákazky. materiál pre SO: SO 01 Futbalové ihrisko SO-02 Petangové ihrisko SO-03 Parkovisko pre imobilných Futbalové ihrisko, petangové ihrisko ako aj parkovisko pre imobilných budú umiestnené na parcele č. 400/1; ...
Rekonštrukcia atletického oválu - štadión Malacky
Realizácia stavebných prác týkajúcich sa rekonštrukcie bežeckého oválu podľa manuálov Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF resp. Svetovej atletiky WA (ďalej len WA) v plošných a materiálových parametroch. Stavebné práce musia byť zrealizované tak, aby súťažné zariadenie spĺňalo požiadavku budúcej certifikácie vo vzťahu k bežeckej 400 ...
Rekonštrukcia športového areálu ZŠ Sokolíkova
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia športového areálu ZŠ Sokolíkova. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Rekonštrukcia Zimného štadióna v Dolnom Kubíne
Predmet zákazky rieši rekonštrukciu zimného štadióna v Dolnom Kubíne. Pozostáva z umelého osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna, rekonštrukciu doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna a bezbariérovosť, modernizácia interiéru šatní, ...
Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na výstavbe telocvične a rekonštrukcií šatní pri ZŠ s MŠ v obci Vysoká nad Kysucou.
Futbalový štadión TJ Rovinka
Novostavba futbalového štadióna nahrádza funkčne aj polohovo pôvodný objekt budovy športového klubu, pričom zachová aj polohu existujúcich vstupov a vjazdov. Detailný popis je súčasťou SP.
Krytá plaváreň Lučenec
Predmetom zákazky je vytvorenie komplexného areálu pre šport, oddych a zábavu v meste Lučenec Mestskej krytej plavárne. Konštrukčné riešenie samotnej plavárne je navrhované ako halové s dvomi na seba kolmými loďami s použitím oceľovej rámovej konštrukcie v kombinácii s drevenými lepenými nosníkmi nad bazénovou halou na rozpon 20 m. Stavba bude ...
Multifunkčná hala v Liptovskej Tepličke
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom Multifunkčná hala v Liptovskej Tepličke.
Mestská športová hala Šahy
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA ŠAHY. Projekt zahŕňa architektonické riešenie novej športovej haly, revitalizáciu a dostavbu existujúceho športového areálu mesta Šahy, ktorý sa nachádza na ul. SNP v severnej okrajovej časti mesta. Návrh z hľadiska umiestnenia, prevažujúceho funkčného využívania a ...
Multifunkčná športovná plocha s prekrytím
Predmetom projektovej dokumentácie je novostavba multifunkčnej športovej plochy s prekrytím v meste Hurbanovo. Navrhovaná multifunkčná športová plocha bude situovaná v mieste existujúcej ľadovej plochy na pozemku parcely č. 1137/10 a 1137/8 k.ú. Bohatá. Existujúca ľadová plocha je v súčasnosti využívaná len ako multifunkčná športová plocha, ...
Revitalizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy
Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Revitalizácia športového areálu Slávia bežecké trasy, spracovanej spoločnosťou moravcik-schroner s.r.o. v 03/2017, upravenej v 04/2018. Predmetom zákazky je realizácia prác na konštrukciách bežeckých dráh A (rekonštrukcia vonkajšieho oválu atletického štadióna), B2 a C a dráhy pre korčuliarov ...
Obnova športového areálu pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - obnova športového areálu pri Gymnáziu Milana Rúfusa. Jedná sa obnovu a celkovú rekonštrukciu pôvodného areálu, ktorý už nespĺňa technické ani bezpečnostné požiadavky. Hlavným cieľom je celkovo zveľadiť vzhľad, vytvoriť priestor pre podporu rozvíjania pohybovej aktivity žiakov gymnázia, ...
Rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúceho športového areálu v obci Zemianska Olča
Predmetom zákazky je rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúceho športového areálu. Jestvujúce zastrešenie s drevenou nosnou konštrukciou sa nachádza pred prevádzkovým objektom športového areálu. Jestvujúca konštrukcia zastrešenia bude demontovaná a nahradená modernou oceľovou konštrukciou pultového tvaru, a bude vyhotovená úprava terénu hľadiska s ...
Obnova športového areálu v Piešťanoch
Predmetom zákazky je rekonštrukcia, obnova existujúceho športového areálu v Piešťanoch, ktorá spočíva vo výmene trávnatej plochy, doplnení chodníkov okolo ihriska a doplnení vybavenia k ihrisku. Rekonštrukcia, obnova existujúceho športového areálu bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Ateliérving, 9.mája 14, ...
Rekonštrukcia atletického oválu na štadióne v Leviciach
Predmetom zákazky je rekonštrukcia povrchov v areáli futbalového štadióna v Leviciach, na poz.p.č.2249/6 v k.ú. Levice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch tejto zákazky.
Telocvičňa pri ZŠ v Habovke
Predmetom zákazky je stavba budovy telocvične v areáli ZŠ v Habovke v zmysle realizačného projektu.