Volnočasový areál Chodov - Bílá voda
Předmětem plnění je výstavba volnočasového areálu s komunikacemi pro cyklisty, inline brusle příp. skateboard a dále výstavba parkoviště pro návštěvníky. Cílem prací je výstavba volnočasového areálu, který bude sloužit široké veřejnosti k odpočinku a sportovnímu vyžití, parkoviště bude sloužit pro návštěvníky volnočasového areálu i pro ...
RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy zahrnující rekonstrukci veřejného prostranství na sídlišti Sever v Pardubicích - Cihelna, které je vymezeno ulicemi K Cihelně, Kunětická a K Rozvodně. Jedná se zejména o provedení bouracích prací zpevněných stávajících povrchů a podkladních vrstev pěších komunikací s odstraněním chodníkových obrub, ...
D B třetí ledová plocha v Pardubicích
Zadavatel pro vyloučení pochybností a předejití případným dotazům směřujícím k vysvětlení této Zadávací dokumentace zdůrazňuje, že tato veřejná zakázka je zadána formou Design &Build (navrhni a postav). Tedy účastník nejen navrhne řešení, vyprojektuje jej, ale stavbu zhotoví a dílo následně předá včetně veškeré dokumentace. Minimální technické ...
Multifunkční celoroční sportoviště se zimním kluzištěm Klopina
Předmětem této veřejné zakázky je zřízení multifunkčního hřiště s letním i zimním provozem, včetně dodávky technologie a doprovodných provozů a souvisejících stavebních úprav. Tato veřejná zakázka předpokládá plnění v podobě dodávek technologického zařízení (technologie vlnovcového potrubí, strojovny chlazení, provozních kapalin, speciálního ...
Regenerácia vnútrobloku sídlisko západ v Levoči
Predmetom zákazky sú stavebné práce na regenerácii vnútrobloku na sídlisku Západ v Levoči. Predmetom projektovej dokumentácie je prestavba a obnova existujúceho vnútrobloku, úprava existujúceho futbalového a detského ihriska a výstavba nového workoutového ihriska pre obyvateľov mesta. Navrhovaná stavba bude slúžiť pre účely investora ako ...
Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského, Senica
Predmetom zákazky je Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského v Senici. Predmetná revitalizácia riešeného územia pozostáva predovšetkým z riešenia spevnených plôch, detských ihrísk, drobnej architektúry a mestského mobiliáru a sadových úprav. Uvedené úpravy výrazne prispejú k celkovému skvalitneniu prostredia po stránke funkčnej, estetickej aj ...
Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno“ spočívající v provedení rekonstrukce areálu bývalé Střední ekonomické školy na adrese Pionýrská 254/23 v Brně, který se nachází na pozemcích parc. č. 778, 779 a 780, všechny v k.ú. Ponava a obci Brno, jež jsou ve vlastnictví objednatele. Stavba sestává ze změny ...
Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě
Předmětem této veřejné zakázky je demolice objektu druhotné přístavby autosalonu, rekonstrukce a přístavba k objektu zimního stadionu v Opavě, kterou dojde k celkové revitalizaci zimního stadionu v Opavě, a to včetně vypracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně podrobného oceněného výkazu ...
Telocvičňa pri ZŠ v Habovke
Predmetom zákazky je stavba budovy telocvične v areáli ZŠ v Habovke v zmysle realizačného projektu.
Obnova detského ihriska Haanova
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií: Pozri časť B.2 súťažných podkladov
Detské ihriská časť č. 2
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií: Pozri časť B.2 súťažných podkladov
Obnova detského ihriska Pečnianska, Bratislava – Petržalka – 1. etapa
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií: Pozri časť B.2 súťažných podkladov
Slaný-Modernizace plovárny
Předmětem veřejné zakázky je modernizaci plovárny města Slaný. Jedná se o změnu dokončené stavby, která slouží v letních měsících ke koupání, rekreaci a odpočinku obyvatelů. Předmětem projektu je oprava a modernizace stávajících bazénů a stávající technologie. Nově bude postaven společný provozní objekt zázemí koupaliště se šatnami, hygienickým ...
Rozšírenie priestorov telocviku
Predmetom zákazky je rozšírenie priestorov pre skupinový telocvik na 1.NP v samostatne stojacom objekte so suterénom NÚRCH nachádzajúcom sa na nábreží Ivana Krasku. Projekt uvažuje so zmenou užívania jestvujúceho priestoru. V priestore, kde je v súčasnosti skupinový telocvik, sa plánujú vytvoriť šatne a sociálne zázemie v podobe spŕch a WC pre ...
Areál Koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a technologických prací v rámci rekonstrukce koupaliště Cihelna v Pardubicích spočívající v opravě a modernizaci stávajících bazénů a stávající technologie včetně vybraného mobiliáře. Součástí předmětu veřejné zakázky je odbavovací-kartový systém.
Zimní stadion - náhradní ledová plocha
Předmětem veřejné zakázky je realizace (dočasné) stavby náhradní ledové plochy, montované halové konstrukce, kontejnerů zázemí hokejového klubu a technického zázemí.
Rekonštrukcia telocvične Gymnázia na Bernolákovej ul. č. 37 v Šuranoch
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie. Telocvičňa Gymnázia Šurany, ktorá je v prevádzke od roku 1962, doteraz neprešla žiadnou stavebnou úpravou a v zimnom období je nepoužiteľná. Na základe vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie Rekonštrukcia telocvične Gymnázia Šurany bolo vydané Stavebné ...
Obnova športového areálu ZŠ Lachova, MČ Bratislava - Petržalka
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií: Pozri časť B.2 súťažných podkladov
Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na základnej škole
Predmet zákazky sa bude realizovať na parcely č. 29/2, 29/1, 239/4 sa nachádzajú v intraviláne mesta Malacky na ulici Záhorácka. Pozemok pod základnou školou je vo vlastníctve Mesta Malacky. Jestvujúci stav je po 31. rokoch značne opotrebovaný, čiastočne poškodený a hygienicky podpriemerný. Vzhľadom na zlý stav interiéru objektu a exteriérového ...
Detské ihrisko - Poprad - Spišská Sobota
Predmetom zákazky je stavba ihriska v novej lokalite. Navrhované ihrisko bude umiestnené na rovinatom pozemku ohraničenom z troch strán komunikáciami Chalupkovou, Jesenského a Palárikovou, zo severu susedí s objektom potravín. Pozemok nebol využívaný a rástla na ňom tráva. Ihrisko bude mať nepravidelný tvar o rozmeroch cca 24 x 31 m. Pre detské ...
Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín
Predmetom zákazky Revitalizácia verejného priestranstva Považská, Trenčín je revitalizácia detského ihriska na Považskej ulici v Trenčíne v mestskej časti Sihoť v katastrálnom území Kubrá a to v zmysle projektovej dokumentácie. Detské ihrisko na Považskej ulici v Trenčíne je prioritne navrhnuté pre cieľovú skupinu detí vo veku 3-15 rokov. Vstup ...
Sportovní areál Planá
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci sportovního areálu pro sport a rekreaci se sezónním využitím v obci Planá u Českých Budějovic.
Fotbalový klub Klášterec nad Ohří - výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem
Předmětem plnění veřejné zakázky je zásadní rekonstrukce bývalého fotbalového hřiště. Nové hřiště bude mít povrch z umělé trávy, bude oplocené, doplněné o automatickou závlahu (včetně přípojky a akumulace vody), dále venkovní osvětlení a nutné doplňující prvky. Plánovaná rekonstrukce je v souladu s platným územním plánem města Klášterec nad ...
Rekonštrukcia atletického štadióna Nové Zámky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia štadióna podľa manuálov Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF resp. Svetovej atletiky WA (ďalej len WA) v plošných a materiálových parametroch jednotlivých atletických športovísk. Stavebný pozemok je umiestnený na parcele č. 5934/1, ktorý sa nachádza na východnom okraji mesta Nové Zámky, v časti ...
Revitalizácia verejného priestranstva - park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na realizácii revitalizácie verejného priestranstva v meste Prešov park medzi ulicami Vlada Clementisa a Levočskou. Predmet zákazky pozostáva z nasledovných objektov: SO 01 - SPEVNENE PLOCHY A KOMUNIKÁCIE SO 03 - DROBNA ARCHITEKTURA 03.1. DREVENE PODIA 03.2. DREVENE PRISTUPOVE MOSTIKY ...