Stavebné úpravy 4. poschodia ubytovne BARMO na byty
Predmetom zákazky je úprava existujúceho 4. poschodia ubytovne BARMO nachádzajúcej sa v sídle verejného obstarávateľa (Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava) na 2-izbové byty a vytvorenie samostatného vstupu zo strany dvora na úrovni prízemia. Zároveň je predmetom zákazky aj vytvorenie samostatného prestrešeného schodiska, nového vstupu, novej ...
Modernizácia atletického oválu v areáli ZŠ Pankúchova a basketbalových ihrísk v areáli ZŠ Holíčska
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií pozri časť B.2 súťažných podkladov.
Rekonštrukcia športovo oddychového areálu pre rozvoj pohybových a voľnočasových aktivít
Účelom stavby Rekonštrukcia športovo oddychového areálu pre rozvoj pohybových a voľnočasových aktivít - Veľká Hradná je vybudovanie a obnova športovíska v areáli nachádzajúcom sa v obci Veľká Hradná. Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové vyžitie pre obyvateľov obce, ...
Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA pre obec Dolný Hričov
Predmetom je výber dodávateľa na nasledovné práce : Výstavba detského ihriska RODINKA pre obec Dolný Hričov Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu-výmeru a projektovej dokumentácie uvedených v dokumentoch zákazky..
Skatepark KVP 2
Predmetom zákazky je realizácia projektu je výstavba Skateparku na KVP
Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA - Komárno
Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska. Detské ihrisko tvorí vybavenosť pre voľnočasové aktivity detí a rodičov. Zostava ihriska obsahuje aj inkluzívne prvky, čím ponúka možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi s určitými hendikepmi. Cieľom budovania detských ihrísk je ponúknuť deťom a rodičom bezpečný priestor pre hru detí a zároveň ...
SO - 91 Atletická dráha a multifunkčné ihrisko
Predmetom zákazky je výstavba atletickej dráhy a výstavba viacúčelového ihriska o rozmeroch 52,0 x 30,0 m určeného na futbal a volejbal.
Športová hala Pankúchova na Pankúchovej ulici v Bratislave – Petržalke časť 1. skelet – opakovaná
Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok Zhotoviteľa na: vyhotovenie časti realizačnej projektovej dokumentácie stavby Športovej haly Pankúchova zodpovedajúcej Zhotoviteľom vykonávaným stavebným prácam (predmet Zmluvy o dielo je realizovaný formou design&build), dodávka a vybudovanie nosných oceľových konštrukcií Športovej haly aj s osadením ...
Rekonštrukcia a modernizácia workoutového ihriska Jarovce
rekonštrukcia workoutového ihriska pre rekreáciu verejnosti. úprava povrchu, dodávka športového zariadenia a jeho montáž.
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď
Projekt je zameraný na výstavbu nového športového areálu so zameraním na raketové športy, konkrétne tenis. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Projekt obsahuje stavebné práce na stav. objektoch: SO01 Búracie práce a výruby, SO02 Komunikácie a spevnené plochy, SO03 Tenisové kurty, SO04 Sadové úpravy, SO05 Areálové rozvody NN ...
Inkluzívne detské ihrisko RODINKA
Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska pre voľnočasové aktivity detí a rodičov. Zostava ihriska obsahuje aj inkluzívne prvky, čím ponúka možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi aj deťom s určitými hendikepmi. Prvky ihriska majú deťom poskytnúť podnety pre aktívnu a kreatívnu hru.
Pump Track v parku pod Juhom
Projekt je zameraný na stavbu bicyklovej dráhy typu pumptrack. Dráha sa skladá principiálne z terénnych vĺn a klopených zákrut. Terénne vlny budú rôzneho tvaru, výšky a rôznej vzdialenosti medzi jednotlivými vlnami. Správne rozmiestnenie a návrh tvaru vĺn je kľúčové pre výsledný charakter dráhy. Terénne vlny sú umiestnené hlavne v priamom smere. ...
Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry SDM Domino
Predmetom obstarávania je zvýšenie štandardu zázemia existujúceho futbalového klubu SDM DOMINO ako zmenu stavby pozostávajúcu z prestavby existujúceho objektu a dostavby k tomuto objektu. Cieľom projektu je prestavba existujúceho jednopodlažného objektu s podkrovím a sedlovou strechou v rozsahu odstránenia jeho priečneho traktu a dostavba ...
Revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov – detské ihriská
Predmetom zákazky je revitalizácia sídliska VII. v Meste Komárno s cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov. Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v PD a vo výkaze výmer.
Obnova multifunkčného ihriska ZŠ Nejedlého, Bratislava-Dúbravka
Predmetom zákazky je obnova multifunkčného ihriska v reáli ZŠ Nejedlého v MČ Bratislava-Dúbravka. Bližšie uvedené vo Výzve.
Modernizácia športovej infraštruktúry - ZŠ Karloveská 61
MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY - ZŠ KARLOVESKÁ 61
Skatepark Most SNP
Predmetom zákazky je rekonštrukcia špecifického verejného priestoru v lokalite pod mostom SNP, ktorý spája mestské časti Bratislava Staré Mesto a Bratislava - Petržalka. Hlavnou súčasťou stavby je rekonštrukcia spevnených plôch, betonáž novej hladenej podlahy a monolitických prekážok, uloženie prefabrikovaných betónových a oceľových prekážok, ...
Športová hala Pankúchova na Pankúchovej ulici v Bratislave – Petržalke časť 1. skelet
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie k stavbe a realizácia stavby skeletu športovej haly a obvodového plášťa budovy športovej haly spolu so zemnými prácami, základovou doskou a s vyústením pre energie a siete v súlade s týmito súťažnými podkladmi vrátane ich príloh a zmluvou o dielo. Podrobné vymedzenie ...
Športové centrum
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe Športového centra. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Športová hala Skalica
Predmetom zákazky je výstavba športovej haly na ulici Dr. Clementisa v Skalici podľa projektovej dokumentácie. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 (príloha č. 1A a č. 1B) týchto súťažných podkladov.
Prístavba k ZŠ a MŠ Jakubany
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela na realizáciu stavebných prác pre projekt s názvom: Prístavba k ZŠ a MŠ Jakubany, ktorý je obstarávaný na dve časti: 1. Časť: Prístavba k ZŠ a MŠ Jakubany 2. časť: Multifunkčné ihrisko v obci Jakubany Bližšia špecifikácia k realizácii zákazky je podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ...
Dobudovanie športovej infraštruktúry – štadión v Banskej Štiavnici
Predmetom zákazky je rozšírenie a úprava existujúceho športového areálu v Banskej Štiavnici. V existujúcom areáli sa nachádza atletický ovál s tribúnou, dvojpodlažná sociálna budova a bufet s altánkom. V projekte sa uvažuje s výstavbou tréningového futbalového ihriska s hygienickým zázemím a skladom, a workoutového ihriska. V existujúcom areáli ...
Multifunkčné ihrisko
Predmetom zákazky sú stavebné práce v zmysle výkazu-výmeru a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
Stavebné úpravy športového ihriska v Stupave
1. Predmetom zákazky sú stavebné práce - stavebné úpravy na športovom ihrisku v meste Stupava. 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Kapitola B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Atletická dráha multifunkčnými ihriskami v areáli základnej školy
Predmet obstarávania je zameraný na obnovu a celkovú rekonštrukciu športového areálu pri Základnej škole v obci Cífer. Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad, zlepšiť pohybovú aktivitu žiakov základnej škole, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové vyžitie pre žiakov ako aj pre obyvateľov obce . V súčasnosti je ...