Futbalový areál OŠK Chorvátsky Grob, objektová skladba SO 01 01 až SO 01 04
Predmetom zákazky je vybudovanie futbalového areálu pre OŠK Chorvátsky Grob, konkrétne objekty SO-01 01 až SO-01 04.
Malá hokejová hala, ul. Komenského, Lipany
Predmetom projektu je športovo-rekreačná stavba "MALÁ HOKEJOVÁ HALA na ul. Komenského v areáli Gymnázia (Komenského ul. 13), ktorá bude umiestnená na trávnatej ploche existujúceho futbalového ihriska v priestore medzi školou a susediacimi garážami. Jedná sa o malú ľadovú plochu rozmerov 20x40m s mantinelmi a prestrešením oceľovou montovanou ...
Rekonstrukce sportovního areálu Poruba - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce sportovního areálu Poruba 2 etapa v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby.
Zlín - Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace zadávacího řízení) a projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha dokumentace zadávacího řízení).
Sportovní hala při ZŠ Rajhrad
Předmětem veřejné zakázky je novostavba víceúčelové sportovní haly, která bude využívaná jako občanská stavba veřejné vybavenosti s funkčním typem školství. Hlavní provozní náplní bude poskytnout prostor k výuce tělovýchovy dětí školního věku a jejich rozvoj a dále pak k provozování sportovních aktivit pro veřejnost. V objektu se bude nacházet ...
Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre v Osrblí - Koliesková a bežecká dráha
V rámci komplexného riešenia Kolieskovej a bežeckej dráhy (KBD) sa uvažuje s využitím areálu štadióna ako ťažiskového priestoru pre systém KBD, so stavebnými úpravami asfaltových plôch v rozsahu nevyhnutnom pre regulérne súťaže a tréning všetkých kategórií. Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré ...
Multifunkční hřiště s ledovou plochou
Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu - multifunkčního hřiště s celoročním provozem, které bude zhotoveno na stávající betonové ploše (a to v rámci stávajícího sportovního areálu ve Městě Králíky), kde bylo dosud kluziště bez chladícího zařízení. Předmětem této veřejné zakázky je pak zejména vybudování speciálního umělého povrchu ...
Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci
Prístavba Základnej školy a telocvične pozostávajúca zo súvisiacich služieb ako vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu, projektu dopravného značenia, súvisiacich služieb s týmito činnosťami, a realizácia stavebných prác a súvisiacich služieb so samotnými stavebnými prácami ako napríklad geodetická činnosť, projekt skutočného ...
Považská Bystrica – štadión MŠK -  Rekonštrukcia atletickej dráhy
Predmetom tejto zákazky je realizácia diela Považská Bystrica štadión MŠK - Rekonštrukcia atletickej dráhy spočívajúca: (1) v odstránení pôvodných betónových obrubníkov, odvodňovacích žľabov, škvarového (zvetraná škvara) povrchu, trávnatého povrchu dotknutej plochy vo vytýčenej ploche, šetrná demontáž futbalových striedačiek a vybúranie všetkých ...
Žilina, kas. P. Jilemnického - rekonštrukcia budovy č. 54 - telocvičňa - R
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia budovy č. 54 telocvičňa. Objekt je samostatne stojaca jednopodlažná budova, čiastočne podpivničená, ktorá sa nachádza v priestoroch areálu kasární P. Jilemnického v Žiline.
Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou, 07/21
Zámerom je riešené územie využiť na polyfunkčný priestor trávenia voľného času pre šport, hry a krátkodobý oddych obyvateľov okolitých obytných blokov. Celkové riešenie vychádza z požiadaviek na vytvorenie podmienok pre hry detí oddelených vekových kategórií a športovania formou fitness zóny a vytvorenie miesta pre posedenie s výhľadom na dvor. ...
Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice
Modernizácia jestvujúceho atletického oválu v rozsahu: bežecký ovál (atletická dráha 4 dráhy) dĺžky 200 m + rovinka na krátke trate dĺžky 60 m (4 dráhy), vrátane rozbehu pre skok do diaľky + doskočisko (pieskovisko) s rozmermi 8x3m vrátane realizácie osvetlenia atletického oválu a ihrisko s umelou trávou s rozmermi je 32,60x52m s osvetlením a ...
Zhotovení stavby Areál sportovních nadějí oprava venkovního hřiště
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v opravě venkovního hřiště na adrese Brno, Botanická 70, která se nachází na pozemku parc. č. 255/1 v k.ú. Ponava a obci Brno, jež jsou ve vlastnictví zadavatele. Stávající venkovní hřiště zaměřené především na atletiku, tělesnou výchovu a všestrannou sportovní přípravu s ohledem na jeho ...
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična
Předmětem veřejné zakázky je novostavba sportovní haly včetně napojení na stávající objekt školy VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, dále stavební práce na venkovních úpravách, zpevněných plochách a inženýrských sítích.
Rekonštrukcia atletickej dráhy a sektorov na štadióne v Piešťanoch
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii atletického oválu (dĺžky 400 m so 6 dráhami, bežeckou rovinkou 135 m so 6 dráhami) s jednotným polomerom 36,5 m - vybudovanie športoviska s umelým polyuretánovým povrchom hrúbky 10-13 mm kladeným na drenážny asfaltobetón a s technickými sektormi vrátane technického a materiálneho vybavenia, ...
Hala zimného štadióna v meste Svidník
Zámerom verejného obstarávateľa je vybudovať novostavbu "Hala zimného štadióna v meste Svidník", pre potreby mesta Svidník. Návrh rešpektuje existujúcu ľadovú plochu, ktorá sa nachádza v severozápadnej časti mesta. Stavba je navrhovaná ako novostavba prestrešenia existujúcej ľadovej plochy - hala zimného štadióna. Priestor bude vybavený aj ...
Výstavba telocvične
predmetom zákazky je výstavba telocvične v areáli Gymnázia Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede a bude slúžiť študentom gymnázia na športové účely
Novostavba víceúčelové sportovní haly Bělidlo 2021
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s projektovou dokumentací a veřejnoprávním povolením novostavba víceúčelové sportovní haly, včetně nových přípojek el., plynu, kanalizace, zpevněných ploch.
Obnova športového areálu v Piešťanoch
Predmetom zákazky je rekonštrukcia, obnova existujúceho športového areálu v Piešťanoch, ktorá spočíva vo výmene trávnatej plochy, doplnení chodníkov okolo ihriska a doplnení vybavenia k ihrisku. Rekonštrukcia, obnova existujúceho športového areálu bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Ateliérving, ...
Čerešňový sad - Legionárska (park Legionárska)
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného priestranstva na rohu Radlinského a Legionárskej ulici, vrátane spevnených plôch, výsadby novej zelene, vybudovanie verejného osvetlenia, vrátane elektrickej prípojky, závlahového systému, športoviska, zasakovacieho systému pre dažďovú vodu.
Multifunkčná športová plocha streetball a ľadová plocha, Mestský park Košice
Zámerom investora je vybudovanie multifunkčnej plochy na jestvujúcej ploche ihriska na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke Park mestský s areálom, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 3480/1. Stavba sa nachádza v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice. Multifunkčná plocha bude využívaná celoročne. V ...
Brezový háj v Nitre - budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
Projekt je zameraný na zlepšenie kvality životného prostredia v meste Nitra prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, ktorej súčasťou je aj vymedzené územie Brezového hája v Nitre. Navrhované vegetačné úpravy majú za účel: zlepšiť adaptabilitu existujúceho územia na zmenu klímy (hlavne extrémne výkyvy počasia sucho, prívalové ...
Sportovní hala Slezská Ostrava, ul. Antošovická
Výstavba sportovní haly je navržena v místě původní tělocvičny, která byla kapacitně nevyhovující a technicky zastaralá. Stavba bude využívána pro sportovní aktivity/ školní tělocvik, volnočasové sportovní aktivity, míčové a raketové sporty-basketbal, nohejbal, badminton. Jedná se o stavbu trvalou, která bude vybudována na pozemcích investora k.ú. ...
Výběr provozovatele zimního stadionu v Nejdku
Cílem zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení je vybrat odborného správce a provozovatele zimního stadionu v katastrálním území města Nejdek. Předmětem koncese je zajištění provozu zimního stadionu v Nejdku. S vybraným dodavatelem uzavře zadavatel pachtovní smlouvu, jejímž předmětem je pacht zimního stadionu, tedy právo pachtýře (vybraného ...
Labe aréna Štětí - dokončení etapy I.A - výstavba veslařského a kanoistického bazénu
Předmětem veřejné zakázky je vestavba kanoistického a veslařského bazénu do objektu loděnice Labe Aréna Štětí včetně dodávky a instalace souvisejících technologií. Vestavba kanoistického a veslařského bazénu do objektu loděnice Labe Aréna Štětí se provádí v prostoru, kde jsou nedokončené / rozpracované konstrukce z předchozí veřejné zakázky, která ...