Dodávky kabelových souborů
Jedná se o nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku. Zadavatel tak může podle § 161 ZZVZ zadat zakázku s použitím jednacího řízení s uveřejněním. Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky kabelových souborů s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách ...
VN Frekvenční měnič HVS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Frekvenčního měniče na investiční akci SZNR - stroje a zařízení pro PVP Bukov 2023 včetně dopravy a zhotovení projektové dokumentace. Součástí dodávky bude montáž VN rozváděčů, přídavné chlazení motoru a opatření ke snížení vlivu ložiskových proudů.
Dodávky malorozměrových relé 2023
Jsou dodávky malorozměrových relé, specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z, určených do stávajících zabezpečovacích zařízení, které nesmí být ke dni jejich dodání starší 12-ti měsíců.
Dodávky rozvaděčů 22 kV pro tramvajové, elektrobusové a trolejbusové měnírny
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění dodávek rozvaděčů 22 kV pro tramvajové, elektrobusové a trolejbusové měnírny zadavatele za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu Rámcové dohody, odpovídající položkovému ceníku, a specifikaci rozvaděčů. Na základě zadávacího řízení bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena rámcová ...
Dodávky zemnícího materiálu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zemnícího materiálu s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zemnícího materiálu pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 4 let. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou ...
Dodávky kabelů a vodičů VN
Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek kabelů a vodičů VN s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách kabelů a vodičů VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 07/2023-07/2027. S ohledem na rozsah zakázky, ...
Silnoprúdové káble s PVC izoláciou do 1 kV
Dodanie káblov určených pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch nízkeho napätia. Používajú sa pre hlavné vedenia a odbočky distribučnej sústavy, prípojky, na prepoje s holým vonkajším vedením, na prepoje v distribučných transformačných staniciach a v elektrických staniciach. Káble sú určené na pevné uloženie vo vnútorných a vonkajších ...
DNS: Dodávky kabelů a vodičů
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) s názvem „DNS: Dodávky kabelů a vodičů“. Předmětem plnění jednotlivých veřejných zakázek na dodávky zadávaných v DNS budou dodávky kabelů a vodičů pro potřeby zadavatele, které představují širokou škálu využití v rámci jeho předmětu činnosti. Předmětem ...
Časť 1: stavebná časť
Výber dodávateľa pre dodanie materiálu v rámci projektu: Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov - stavebný materiál Zákazka je obstarávaná v štyroch častiach: Časť 1: STAVEBNÁ ČASŤ Časť 2: Elektro Časť 3: Výplňe otvorov Časť 4: Vnútorné rozvody Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Inteligentné rozvádzače
Predmetom zákazky je dodávka inteligentných rozvádzačov súvisiacich s modernými technológiami v meste Žilina a následné zabezpečenie ich prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Revize, opravy, modernizace a výměny výkonových transformátorů VVN/VN a VN/VN
Předmětem veřejné zakázky je závazek vybraných Dodavatelů poskytovat Zadavateli služby, jejichž předmětem budou revize, opravy, modernizace a výměny výkonových transformátorů VVN/VN a VN/VN. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení, včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou uvedeny v ...
Dodávky skříní kabelových plastových a betonových
Předmětem VZ je smluvní zajištění kabelových plastových a betonových skříní pro plánované investiční akce, plánované opravy a odstranění havarijního stavu. Zakázka je rozdělena na: 1. Část - skříně NN plastové 2. Část - skříně NN betonové. Výsledkem bude uzavření rámcové dohody se dvěma dodavateli s nejnižší cenou za modelový případ pro Č.1 a ...
Dodávky plastových chrániček
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění plastových kabelových chrániček s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách kabelových chrániček pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Zakázka je rozdělená na Části: Část 1 - korugované ...
I/11 Suchý vrch, Červenovodské sedlo, výstavba meteostanice
Výstavba silniční meteostanice včetně přípojky nn a svodidel. připojení nn sítě kabelovou přípojkou ze stavby p.č. st. 1274, objekt Infocentrum Orlicko.
Dodávky zemnícího materiálu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zemnícího materiálu s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zemnícího materiálu pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 6 let. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou ...
Nemocnice Slaný - Nová trafostanice TS2
Účelem této veřejné zakázky je zajištění dostatečného příkonu elektrické energie v napěťové úrovni 0,4 kV (NN) do areálu Nemocnice Slaný. Předmětem této veřejné zakázky je vybudování objektu trafostanice s transformátorem a dieselagregátem, rozvodny VN a NN a kabelových tras.
Dodávky elektromateriálu, DNS
Dodávky elektromateriálu, zavedení DNS
Dodávky vodičů AL1ST1 a pramenců FeZn
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek vodičů AL1ST1 a pramenců pro venkovní vedení nn, vn, vvn s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách této komodity pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2023 - 03/2029. S ...
Kabely NN - PVP Bukov - 2. dodávka - 2. část
2. část 2. dodávky Silových, ovládacích a sdělovacích Kabelů NN včetně dopravy a bezplatného zapůjčení cívek pro stavbu PVP Bukov - Rekonfigurace dolu - Částečná rekonstrukce HČS 12. patro R1 v lokalitě Dolní Rožínka.
Dodávky armatur svorek spojek pro vedení vvn
Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky armatur svorek spojek pro vedení vvn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách armatur svorek spojek pro vedení vvn pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. S ohledem na rozsah ...
Dodávky vypínačů SF6 123 kV včetně nosných konstrukcí a uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek vypínačů SF6 123kV včetně nosných konstrukcí (stoliček) a uvedení do provozu s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách vypínačů SF6 123kV včetně nosných konstrukcí (stoliček) a uvedení do provozu pro bezpečné a ...
Dodávky odpojovačů vn do elektrických stanic
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek odpojovačů vn do elektrických stanic s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách odpojovačů vn do elektrických stanic pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2023 - 01/2029.
Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R2 22kV
Dodávka primární části rozvaděče včetně vn přístrojů dle jednopólových schémat na místo určení DAP, Česká republika - Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R2 22kV. Pro realizaci dodávky je rozhodná odstávka zařízení zadavatele, která proběhne v termínu od 31.10.2022 do 6.11.2022.
LFP - U2 vybavení - dodávka UPS
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka, instalace a zprovoznění pohotovostních zdrojů energie (UPS), propojovací kabeláže a dalšího příslušenství pro instalaci do nové budovy zadavatele UniMeC II.
Rekonstrukce trafostanice TS2 - NN část včetně transformátorů
Rekonstrukce trafostanice včetně výměny rozvaděče nízkého napětí a olejových transformátorů.