Základné statické elektromery
Statické jednofázové elektromery s priamym zapojením 1 tarifné a 2 tarifné s výstupným minimálne 2A relé Statické trojfázové elektromery s priamym zapojením 1 tarifné a 2 tarifné s výstupným minimálne 2A relé Elektromer musí spĺňať aktuálne platnú Európsku aj národnú metrologickú legislatívu podľa noriem STN EN 50470 - 1, STN EN 50470 - 3 a ...
Rámcová kupní smlouva na pasivní prvky infrastruktury-CETIN-Vysokorychlostní internet
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy v souladu s ustanovením § 131 Zákona pro každou Část Veřejné zakázky samostatně mezi Zadavatelem a jedním (1) vítězným Dodavatelem. Vítězný Dodavatel Zadavateli bude dle aktuálních potřeb Zadavatele dodávat na základě jednotlivých Dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy, způsobem a ...
Dodávky kombinovaných zemnících lan
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek kombinovaných zemnících lan (dále jen KZL) pro venkovní elektrická vedení vn, vvn s vybraným dodavatelem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu KZL zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období ...
Elektromateriál
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku elektromateriálu. Jedná se o dodávku elektromateriálu, který je definován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Součástí zakázky je i dodávka na místo plnění.
Dodávky kabelových ok
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění kabelových ok s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách kabelových ok pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
Dodávky kabelů a vodičů VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Kabelů a vodičů VN s vybraným dodavatelem/dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu kabelů a vodičů VN, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 07/2021 - 06/2025. S ohledem na rozsah ...
Silnoprúdové zemné káble NN
Káble určené pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch nízkeho napätia.
Silnoprúdové zemné káble VN
Vysokonapäťové káble podľa tejto špecifikácie sú používané vo vysokonapäťovom rozvode elektrickej energie
Transformačné stanice VN/NN blokové s vonkajším ovládaním
Transformačné stanice VN/NN blokové s vonkajším ovládaním Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky" Splnenie požiadaviek na predmet zákazky uchádzač deklaruje predložením aktuálnych dokladov požadovaných v technickej špecifikácii a dokumentov: (Pozn.: platí ...
GO-A, B-AE, GO-D - Rekonstrukce blokových transformátorů - A1BAT91, B1BAT91 a D1BAT91
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajících blok. transformátorů A1BAT91, B1BAT91 a D1BAT91, což zahrnuje zejména demontáž, dodávky a instalaci jednoltivých částí zařízení. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále provedení všech diagnost.měření a analýz, zkoušek, uvedení zař. do trvalého provozu a zprac. požadované ...
Náhradné diely a komponenty do zariadení trakčného vedenia
Predmetom je dodanie nových náhradných dielov a komponentov do zariadení trakčného vedenia. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov (Príloha č. 3 Technická špecifikácia predmetu zákazky). Obstarávateľská organizácia umožňuje deliť predmet zákazky na 8 častí: 1. Trakčný materiál a ovládanie ...
Dodávky elektroměrů pro průběhové měření typu A, B včetně komunikačních jednotek
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek elektroměrů pro průběhové měření typu A,B včetně komunikačních jednotek pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2022 - 12/2027. S ohledem na rozsah ...
Dodávky armatur, svorek, spojek pro optické kabely
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatur, svorek, spojek pro optické kabely
Dodávky armatur svorek spojek pro vedení NN a VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatury svorek spojek pro vedení nn a vn
Kompozitné izolátory VN
Izolátory kompozitné podperné, závesné a kotevné sú určené na výstavbu nových elektrických vedení, ako aj na opravy a údržbu vonkajších vedení s menovitým napätím 22 kV. Podperné kompozitné izolátory s hlavou pre viazanie alebo uloženie lana slúžia na mechanické upevnenie lana na konštrukciu a elektrické oddelenie lana pod napätím od častí ...
Dodávky vypínačů VN do elektrických stanic
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek vypínačů VN do elektrických stanic pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
VN Káble - ACON a PCI projekty
XLPE izolované vysokonapäťové káble
FVE AUTEC-Engineering s.r.o. – akumulace
kompletní dodávka zařízení pro akumulaci přebytků elektrické energie vyrobené prostřednictvím fotovoltaické elektrárny a všeho potřebného materiálu, výrobků a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopného zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie, napojení toho akumulačního zařízení na střídače fotovoltaické elektrárny, ...
19-026.2 Elektrocentrála 88 kVA – kontejner (7 ks)
Předmětem VZ je dodávka 7 (slovy sedm) kusů nových elektrocentrál 88 kVA, které jsou určeny pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie. Součástí dodávky je i proškolení obsluhy v místech plnění v délce trvání 4 hodin pro minimálně 3 osoby.
Výměna výkonových prvků energocentra ČNB
Předmětem veřejné zakázky je výměna všech stávajících výkonových vypínačů, jističů, relé, měřících přístrojů, převodníků, svodičů přepětí a příslušenství v rozvaděčích energocentra ČNB v objektu ústředí a Plodinové burzy ČNB v Praze. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří ...
Servis UPS a klimatizací MR Barrandov, MR Hlubočepy, MR Radlická, Centrální dispečink Na Bojišti
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu záložních napájecích zdrojů (dále jen „UPS“) a klimatizačních a chladicích zařízení, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele. Povinností vybraného dodavatele bude provádět servis UPS a klimatizací v měnírnách Zadavatele. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 ...
Revize, modernizace a opravy zhášecích tlumivek VN 2021 - 2025
Předmětem Veřejné zakázky jsou Revize, Modernizace a Opravy zhášecích tlumivek VN včetně jejich přepravy do místa opravy a zpět do místa určení. “Revize” je provedení demontáže ze stanoviště, přeprava do místa provedení revize (zpravidla do dílny Zhotovitele), vstupní diagnostika na zkušebně Zhotovitele, provedení revize vnitřní konstrukce a ...
Regulátory NN
Na základě zadávacího řízení bude s jedním dodavatelem uzavřena kupní smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky a rovněž servisní smlouva s délkou trvání 12 let. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 27 ks regulátorů napětí NN určených pro montáž ve venkovním prostředí do distribuční sítě NN za účelem dodržení požadované kvality ...
Spotřební materiál IT
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody budou dodávky spotřebního materiálu IT na základě konkrétních dílčích objednávek, které budou realizovány dle potřeb zadavatele, a to včetně dopravy do místa plnění. Konkrétní druh a množství spotřebního materiálu bude uvedeno v jednotlivých dílčích objednávkách.
Rozšíření krajské datové sítě CamelNET - úsek do města Plasy
Dodávka komunikační infrastruktury – optických vláken na optické trase, která propojí stávající trasu sítě CamelNET „Severozápad“ a budovu HZS ve městě Plasy (v optické trase bude dodáno osm nenasvícených optických vláken); poskytování servisní podpory - dodavatel zajistí základní servis závad na nenasvícených optických trasách (např. přerušení ...