Revize, opravy, modernizace a výměny výkonových transformátorů VVN/VN a VN/VN
Předmětem veřejné zakázky je závazek vybraných Dodavatelů poskytovat Zadavateli služby, jejichž předmětem budou revize, opravy, modernizace a výměny výkonových transformátorů VVN/VN a VN/VN. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení, včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou uvedeny v ...
Dodávky skříní kabelových plastových a betonových
Předmětem VZ je smluvní zajištění kabelových plastových a betonových skříní pro plánované investiční akce, plánované opravy a odstranění havarijního stavu. Zakázka je rozdělena na: 1. Část - skříně NN plastové 2. Část - skříně NN betonové. Výsledkem bude uzavření rámcové dohody se dvěma dodavateli s nejnižší cenou za modelový případ pro Č.1 a ...
Dodávky plastových chrániček
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění plastových kabelových chrániček s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách kabelových chrániček pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Zakázka je rozdělená na Části: Část 1 - korugované ...
I/11 Suchý vrch, Červenovodské sedlo, výstavba meteostanice
Výstavba silniční meteostanice včetně přípojky nn a svodidel. připojení nn sítě kabelovou přípojkou ze stavby p.č. st. 1274, objekt Infocentrum Orlicko.
Dodávky zemnícího materiálu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zemnícího materiálu s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zemnícího materiálu pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 6 let. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou ...
Nemocnice Slaný - Nová trafostanice TS2
Účelem této veřejné zakázky je zajištění dostatečného příkonu elektrické energie v napěťové úrovni 0,4 kV (NN) do areálu Nemocnice Slaný. Předmětem této veřejné zakázky je vybudování objektu trafostanice s transformátorem a dieselagregátem, rozvodny VN a NN a kabelových tras.
Dodávky elektromateriálu, DNS
Dodávky elektromateriálu, zavedení DNS
Dodávky vodičů AL1ST1 a pramenců FeZn
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek vodičů AL1ST1 a pramenců pro venkovní vedení nn, vn, vvn s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách této komodity pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2023 - 03/2029. S ...
Kabely NN - PVP Bukov - 2. dodávka - 2. část
2. část 2. dodávky Silových, ovládacích a sdělovacích Kabelů NN včetně dopravy a bezplatného zapůjčení cívek pro stavbu PVP Bukov - Rekonfigurace dolu - Částečná rekonstrukce HČS 12. patro R1 v lokalitě Dolní Rožínka.
Dodávky armatur svorek spojek pro vedení vvn
Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky armatur svorek spojek pro vedení vvn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách armatur svorek spojek pro vedení vvn pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. S ohledem na rozsah ...
Dodávky vypínačů SF6 123 kV včetně nosných konstrukcí a uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek vypínačů SF6 123kV včetně nosných konstrukcí (stoliček) a uvedení do provozu s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách vypínačů SF6 123kV včetně nosných konstrukcí (stoliček) a uvedení do provozu pro bezpečné a ...
Dodávky odpojovačů vn do elektrických stanic
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek odpojovačů vn do elektrických stanic s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách odpojovačů vn do elektrických stanic pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2023 - 01/2029.
Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R2 22kV
Dodávka primární části rozvaděče včetně vn přístrojů dle jednopólových schémat na místo určení DAP, Česká republika - Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R2 22kV. Pro realizaci dodávky je rozhodná odstávka zařízení zadavatele, která proběhne v termínu od 31.10.2022 do 6.11.2022.
LFP - U2 vybavení - dodávka UPS
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka, instalace a zprovoznění pohotovostních zdrojů energie (UPS), propojovací kabeláže a dalšího příslušenství pro instalaci do nové budovy zadavatele UniMeC II.
Rekonstrukce trafostanice TS2 - NN část včetně transformátorů
Rekonstrukce trafostanice včetně výměny rozvaděče nízkého napětí a olejových transformátorů.
Zliv - ZTV Varta a ZTV Vodojem
výstavba dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Varta“ a „Vodojem“ - vodovod včetně přípojek, splašková a dešťová kanalizace včetně přípojek, nové veřejné osvětlení, výstavba vozovky a chodníků včetně odvodnění
Dodávky izolovaných vodičů NN s XLPE izolací
Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Izolovaných vodičů NN s XLPE izolací s vybranými dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu izolovaných vodičů NN, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. S ohledem na rozsah zakázky, která ...
Dodávky konzoloviny NN a SDOK
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek konzoloviny NN a SDOK s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách konzoloviny NN a SDOK, pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 06/2023 - 05/2029. S ohledem na rozsah zakázky, ...
Poptávám pojistkovou skříň
Poptávám pojistkovou skříň SP/1 6x 63 A s litinovými dvířkami.
Dodávky malorozměrových relé 2022
Jsou dodávky malorozměrových relé, specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z, určených do stávajících zabezpečovacích zařízení, které nesmí být ke dni jejich dodání starší 12-ti měsíců.
Omezovače přepětí VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění omezovačů přepětí vn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách omezovačů přepětí vn pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2023-04/2029. S ohledem na rozsah zakázky, která je ...
Dodávky bezpečná konzolovina Pařát
Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Bezpečné konzoloviny Pařát s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách dodávek Bezpečné konzoloviny Pařát pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 03/2023 - 02/2029. S ...
Dynamický nákupní systém pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení, dodávka materiálu
Jedná se o dynamický nákupní systém na dodávky materiálu pro potřeby Projektu Modernizace sítě veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy.
Dodávka patic do veřejného osvětlení
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření jedné rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky patic stožárů do veřejného osvětlení po potřeby úseku servisu a údržby veřejného osvětlení Zadavatele.
Dodávky trafostanic betonových (kioskových) - nepochozí DTS 22_35kV
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Trafostanic betonových nepochozích s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu DTS zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 09/2022- 09/2026. S ohledem na rozsah zakázky, ...