Zabezpečenie sezónnej verejnej osobnej dopravy jazdami historických výletných vlakov
Predmetom zákazky je zabezpečenie sezónnej verejnej osobnej dopravy jazdami historických výletných vlakov na tratiach Železníc Slovenskej republiky tak, aby jazdy Výletných vlakov napĺňali všetky platné legislatívne a technické normy, v zmysle zabezpečenia služby vo verejnom záujme pre širokú verejnosť za účelom zviditeľnenia regiónov a podpory ...
Zabezpečenie železničnej prepravy a prekládky materiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky
Zabezpečenie železničnej prepravy a prekládky materiálnej humanitárnej pomoci (ďalej len MHP) Slovenskej republiky alebo zahraničných poskytovateľov pre potreby Ukrajiny.
Zajištění tuzemské železniční přepravy zásilek pro potřeby organizačních složek ČD, a.s.
Předmětem Veřejné zakázky je závazek dopravce že vlastním jménem a na účet zadavatele obstará železniční přepravu a doručení vozových zásilek dle dispozic zadavatele na území ČR.
Železniční přeprava - vnitrostátní
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na provedení vnitrostátní železniční přepravy techniky, materiálu a osob resortu MO, včetně souvisejících služeb dle přiložené zadávací dokumentace, čj, MO 393078/2022-551200.
Dílčí oprava a zprovoznění souboru čtyřosých osobních železničních vozů ocelové stavby typu UIC Y
Předmětem veřejné zakázky je renovace pěti osobních železničních vozů a jejich uvedení do provozního stavu umožňujícího přepravu cestujících. Veřejná zakázka pro každý z pěti železničních vozů se skládá ze tří fází.
Zajištění nákladní autodopravy v obvodu OŘ Plzeň 2022/2023
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Rámcové dohody budou uzavřeny na každý stavební objekt samostatně: SO1 obvod Správy tratí Plzeň (totožný s Plzeňským krajem), SO2 obvod Správy tratí České Budějovice (totožný s Jihočeským krajem) v souladu s bodem 5.2 ...
Vnútroštátna preprava tovaru po železnici
Vykonávanie vnútroštátnej železničnej prepravy materiálu a techniky v nákladných vlakoch verejnej prepravy, alebo samostatnými ucelenými vojenskými vlakmi po tratiach v správe poskytovateľa železničnej dopravnej cesty vozňami dopravcu alebo vozňami, ktoré sú vo vlastníctve Ministerstva obrany SR (ďalej len MO SR) vozne prepravcu. Podrobné ...
Provozování dráhy a drážní dopravy na vlečce ETB a provozu zauhlování ETB
Předmětem plnění smlouvy je provozování dráhy a drážní dopravy, vykládka a zauhlování paliva, údržba, prohlídky, revize vlečky Veolia Energie Česká republika, a.s. Česká republika - Třebovice na styku s dráhou celostátní a při provádění vlečkového provozu podle potřeb a pokynu Zadavatele.
Přeprava dříví 2024
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS a následné zadávání veřejných zakázek v DNS v oblasti provádění služeb pro zadavatele v oblasti přepravy dřevní hmoty a provádění souvisejících činností včetně nakládky a vykládky dříví. Dřevní hmota bude přepravována ze zadavatelem určených odvozních míst na místa vykládky. Místa vykládky budou ...
Zavedení postrkové a přípřežní služby
Zajištění postrkové a přípřežní služby nákladních vlaků 4 elektrických hnacích drážních vozidel obsazených strojvedoucími na traťovém úseku Brno Maloměřice Kutná Hora po předmětné období dle pokynů dispečerského útvaru Zadavatele. Dále uvedeno v zadávací dokumentaci.
Rámcová dohoda na dodávky motorových jednotek DMU120 pro regionální dopravu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to 8 let ode dne nabytí její účinnosti. Předmětem Rámcové dohody je sjednání postupu při zadávání a podmínek plnění veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody, jež se budou týkat (i) výroby a ...
Preprava materiálnej humanitárnej pomoci
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy materiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia použitím -cestnej prepravy, -železničnej prepravy, -lodnej námornej prepravy.
Zabezpečenie služieb osobnej železničnej dopravy - Cykloturistický vlak Záhoráčik
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb osobnej železničnej dopravy cykloturistickým Vlakom Záhoráčikom do regiónu Záhorie počas letnej sezóny v období od 01. 05. 2020 do 09. 10. 2022, a to v súlade s požadovanými technickými požiadavkami a osobitnými požiadavkami na plnenie predmetu zákazky.
Dopravní obsluha vlečky - Praha, Ostrava, Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravní obsluhy vlečky v Praze, Ostravě a Olomouci. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části dle místa plnění. Část 1: Dopravní obsluha vlečky Praha Část 2: Dopravní obsluha vlečky Ostrava Část 3: Dopravní obsluha vlečky Olomouc Účastníci zadávacího řízení mohou podat nabídku k jedné i více částem ...
Doprava vápence a doprava vápna do Elektrárny Chvaletice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem na zajištění železniční přepravy vápence (část 1 VZ), resp. vápna (část 2 VZ) na dobu neurčitou do Elektrárny Chvaletice. Zadavatel předpokládá objem dodávky vápence přibližně 110 000 tun ročně a vápna přibližně 6 500 tun ročně.
Dopravní obsluha vlečky - Praha, Ostrava, Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravní obsluhy vlečky v Praze, Ostravě a Olomouci. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části dle místa plnění. Část 1: Dopravní obsluha vlečky Praha Část 2: Dopravní obsluha vlečky Ostrava Část 3: Dopravní obsluha vlečky Olomouc Účastníci veřejné zakázky mohou podat nabídku k jedné, ke dvěma i ke ...
Služby železniční dopravy - Vnitrostátní železniční přeprava vojenské techniky a materiálu AČR
Předmětem VZ je zabezpečení vnitrostátní železniční vojenské přepravy, prováděné dopravcem podle požadavků zadavatele, včetně komerčního odbavení. Vnitrostátní vojenská přeprava zahrnuje přepravu převozů (skupin osob s vojenským materiálem nebo technikou), transportů (techniky a materiálu) a železničních vozů zadavatele.
Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP
Předmětem této zakázky je odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP dle aktuálních potřeb zadavatele.
Vojenská úverová preprava nákladov po železnici
Vykonávanie vnútroštátnej železničnej prepravy materiálu a techniky v nákladných vlakoch verejnej prepravy alebo samostatnými ucelenými vojenskými vlakmi po tratiach v správe poskytovateľa železničnej dopravnej cesty vozňami dopravcu alebo vozňami, ktoré sú vo vlastníctve Ministerstva obrany SR (ďalej len MO SR) - vozne prepravcu.
Liptovské múzeum v Ružomberku – MLD Pribylina – úprava trasy Považskej lesnej železnice
Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúceho exponátu Považskej lesnej železnice (PLŽ) a dobudovanie špeciálnej koľajovej dráhy, jej predĺženie smerom k centru skanzenu a doprava návštevníkov vnútri areálu skanzenu. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných ...
Poptávám přepravu automobilu do Španělska
Poptávám přepravu do Španělska - 1 osobní vozidlo do Malagy.
Poptávám mezinárodní osobní dopravu
Potřebuji spojení z Prahy do Stockholnmu tak, abych přijela 31.8.2016 brzy ráno.
Preprava materiálnej humanitárnej pomoci
Predmetom zákazky je zabezpečovania prepravy materiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia použitím - cestnej prepravy, - železničnej prepravy a - lodnej námornej prepravy.
Poptávám přepravu palet po železnici
Poptávám železniční přepravu. Chci se zeptat na podrobnosti o přepravě 2 palet (380 kg) z Brna do Hanoveru. Zajímá mě zda je možne to vlakem vůbec přepravit, za jakou cenu a podmínky nakládání či vykládání apod. Pokud je to možné potřeboval bych to doručit do 30.3.2016.
Rámcová smlouva na nákladní železniční přepravu 2016 - 2018
Předmětem výběrového řízení je uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a několika dopravci, na základě které budou zadávány jednotlivé zakázky ze strany zadavatele, jejichž předmětem bude nákladní železniční přeprava nebezpečného zboží - minerálních olejů a případných dalších motorových paliv a biopaliv, zejména: nafty motorové dle ČSN EN 590, ...