Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia
Predmetom zákazky sú stavebné práce - opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách vo vlastníctve a správe Mesta Nitry, v rozsahu položiek výkazu výmer podľa špecifikovaného zadania správcu. Bližší opis predmetu zákazky nájdete v Súťažných ...
Príprava plánov organizácie dopravy
Vypracovanie realizačnej dokumentácie projektov organizácie dopravy na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy, prejazdných úsekov ciest a parkovísk v majetku a správe verejného obstarávateľa v zmysle zásad dopravného značenia (zvislé i vodorovné) a druhu regulácie (rezidentná, zmiešaná, návštevnícka, špeciálna) poskytnutých verejným ...
Silnice I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, okr. PCE + CR
Realizace obnovy vodorovného dopravního značení barvou a plastem po dobu 4 let
Provádění údržby a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění údržby a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích v Českých Budějovicích. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě ...
PDZ- METEO v rizikových lokalitách KHK - lokalita I/16 Jičín
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající komunikace I/16, I/32 a I/35 v Jičíně a okolí (obchvat Jičína). Systém proměnného dopravního značení (PDZ) je v Jičíně a jeho blízkém okolí navržen ve čtyřech lokalitách.
Vodorovné dopravné značenie a retroreflexné dopravné gombíky na komunikáciách
Realizáciou vodorovného dopravného značenia (ďalej aj VDZ) sa rozumie súbor prác, materiálov, náradia, vhodných strojných mechanizmov a dodávok potrebných k pracovnému výkonu. Úspešný uchádzač zabezpečí predovšetkým pravidelnú obnovu VDZ s reflexnou úpravou, obnovu VDZ po oprave krytu vozovky, zmeny a realizáciu nového VDZ podľa projektov ...
Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ II
Předmětem veřejné zakázky je modernizace jedenácti stávajících světelných signalizačních zařízení ve městě Vyškov, která zahrnuje HW a SW doplnění stávajících řadičů SSZ CROSS RS 4, případně jejich výměnu, a dále náhradu zastaralých řadičů SSZ CROSS RS-1, RS-2 A RS-3 (dodané řadiče musí bezpodmínečně splňovat požadavky Přílohy č. 6 zadávací ...
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Křižovatky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních prací, zahrnujících montáž a instalaci nového světelně signalizačního zařízení (SSZ), rekonstrukci a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení (VO) a provedení souvisejících prací a činností.
Modernizace dopravního značení, III. etapa 5. května, Praha 4 a 11
Předmětem plnění je úprava dopravního značení komunikace 5. května, úsek od 0,0 km D1 do křižovatky s ulicí Lounských,. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, aktuální schválenou „Metodikou navrhování orientačního ...
I/6, I/13, I/20, I/25 obnova VDZ - oblast II
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců (4 let). Jedná se o obnovu vodorovného dopravního značení v barvě a plastu na silnicích I. třídy v okrese Karlovy Vary a Sokolov.
D6, I/6, I/21, I/64 obnova VDZ - oblast I
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců (4 let). Jedná se o obnovu vodorovného dopravního značení v barvě a plastu na silnicích I. třídy v okrese Cheb a dálnici D6 v Karlovarském kraji.
Zabezpečenie pracoviska pre potreby výkonu údržby a opráv vozoviek a mostov
Predmetom zákazky je zabezpečenie pracoviska pre potreby výkonu údržby a opráv vozoviek a mostov v zmysle určeného projektu dočasného dopravného značenia alebo v zmysle TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných ...
Kontroly kvality svislého, vodorovného dopravního značení včetně dopravních zařízení
Předmětem VZ je zejména měření a kontrola pokládky vodorovného dopravního značení, kontrola retroreflexe a kolority svislých stálých a přenosných dopravních značek, kontrola a měření parametrů dopravních knoflíků. Kontrola a měření parametrů jiných dopravních zařízení dle zvláštních technických předpisů (např. ČSN EN 1289-1, ČSN EN 1463, ČSN EN ...
Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě - rozšíření telematických systémů
Účelem veřejné zakázky je modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravního telematického systému ve statutárním městě Ostrava. Ty pak budou využity pro účely zajištění moderního řízení dopravy, lepšího informování účastníků dopravy, zvýšení kapacity dopravní sítě, zvýšení dopravního komfortu a atraktivity dopravy, její plynulosti a ...
Křižovatka Poříčí I/42 - ulice Rybářská
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace světelného signalizačního zařízení (dále jen "SSZ"), kterým bude osazena celá křižovatka ulic Poříčí a Rybářská, ve statutárním městě Brna, a to vč. připojení SSZ křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA instalovaného na Centrálním technickém dispečinku ...
Dodávky materiálu pro svislé dopravní značení - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky materiálu pro svislé dopravní značení a dopravní zařízení včetně příslušenství.
Realizácia vodorovného dopravného značenia 1. časť - Región Západ
Realizáciou vodorovného dopravného značenia (ďalej VDZ) sa rozumie aplikácia VDZ na povrch vozovky, a to najmä pri realizácii pravidelnej obnovy VDZ, alebo realizácii obnovy VDZ po opravách alebo údržbe povrchov vozoviek prípadne doplnenie akustiky. V rámci zákazky je uvažované aj s odstránením existujúceho VDZ. Predmet zákazky je podrobne ...
Poptáváme dopravní značení
Poptávám cenovou nabídku k dopravnímu značení viz příloha. Nabídku prosím zaslat ve dvou variantách. První variantou je pronájem včetně dopravy a instalace v Českém Krumlově. Druhou variantou je zakoupení dopravního značení s dopravou a instalací. K dopravnímu značení v příloze přibyla jedna značka B20b ukončení rychlosti 5. Děkuji s ...
JMK oblast Brno - obnova vodorovného dopravního značení
Předmětem veřejné zakázky je poskytování stavebních prací spočívajících v provádění obnovy vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy na území JmK (oblast Brno) v souladu s požadavky ČSN a TP, a to na základě Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců.
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 5. etapa
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části.
SMART - Navigační a parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování a zprovoznění informačního, navigačního a závorového systému parkování a vybudování dispečinkového pracoviště, které bude obsluhovat inteligentní dopravní systémy ve Zlíně (dále jen „Systém“). V Systému budou zahrnuta parkovací místa - plochy parkovacího stání na parkovištích Městské divadlo, ...
Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné - 2. vyhlášení
Projekt řeší modernizaci pěti stávajících a realizaci dvou nových světelných signalizačních zařízení na třídě 17. listopadu v Karviné, včetně výměny stávajících koordinačních kabelů a vybavení dispečinku. Přesné a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je specifikováno v přílohách č. 4 a 5 (projektová dokumentace a položkový rozpočet s ...
D0 Oprava zádržného systému v km 76,50 - 82,56 a 0,00 - 28,90
Předmětem projektu je kompletní výměna zádržného systému na krajnicích dálnice D0. Svodidel v SDP se projekt netýká.
Nákup služeb tvorba pasportů, generelů a koncepcí
3.1 Jedná se o veřejnou zakázku na služby. 3.2 Zadavatel rozdělil zakázku na osm částí: Část 1.: Pasport dopravního značení Část 2.: Pasport vodovodů Část 3.: Pasport kanalizační sítě Část 4.: Pasport zeleně Část 5.: Generel obslužnosti mostní sítě Část 6.: Koncepce dopravy v klidu Část 7.: Koncepce odpadového hospodářství Část 8.: ...
Opakované vyhlášení II - Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení v Petřvaldě
Správa veřejného osvětlení, Správa světelného signalizačního zařízení, Provádění pravidelných elektro revizí VO a SSZ, Běžná údržba. Předmět veřejné zakázky jsou práce specifikované v příloze d) Technologický postup a popis položek.