Dodávka silničních svodidel v roce 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2019 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...
Obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji
obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji
Síť STC- nasávací oblasti úprava DZ
V rámci zakázky dojde, k předznačení orientačního dopravního značení v nasávací oblasti dálnic I. Třídy na území Středočeského kraje.
Stavebné práce na parkovisku a vybudovanie riadeného vstupu do areálu
Predmetom zákazky sú projekčné práce, inžiniering a stavebné práce k vybudovaniu križovatky s riadeným vstupom a výstupom vozidiel a parkoviska pri plavárňach.
II/448 Laškova - Kandia - hr. okr. Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle projektu. Celá stavba zahrnuje: - rekonstrukci silnice II/448 vč. dopravního značení (objekty SO 102, SO 104, SO 165) - demolici a výstavu nového mostu ev. č. 448-001 (objekty SO 101, SO 201, SO 203) - demolici a výstavu nového mostu ev. č. 448-002 (objekty SO 010, SO 202, SO 301)
D5 Modernizace středových svodidel, km 28 - 56
Předmětem zakázky je výměna svodidel ve středním dělícím pásu (SDP), optimalizace přejezdů SDP a sadové úpravy v SDP. Zakázka bude realizována za nepřerušeného provozu na dálnici D5. Staničení: D5 v úseku km 30,9 – 47,5 mezi MÚK Bavoryně (exit 28) a MÚK Mýto (exit 50). V úseku stavby se nachází MÚK Žebrák (exit 34), MÚK Cerhovice (exit 41) a ...
Cestné rýchlomery priemernej rýchlosti
Predmetom zákazky je dodávka meračov rýchlosti: a/ Cestné rýchlomery priemernej rýchlosti - 11 ks b/ Cestné radarové rýchlomery - 12 ks c/ Laserové merače rýchlosti - 108 ks Detailná špecifikácia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v prílohe č. 1a, 1b, 1c Opis predmetu zákazky.
BUS pruh Popradská - Svornosti (3)
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe BUS pruh Popradská Svornosti na Popradskej ul. na existujúcom cestnom telese cesty I/63. Cieľom stavby je úprava časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku, vytvorenie priestoru pre vyhradený pruh pre BUS a zriadenie cestnej dopravnej signalizácie s radičom. Stavba pozostáva zo ...
Koridor linky č. 3 - etapa II - 1 křižovatka Branišovská x J. Opletala
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace SSZ v křižovatce ulic Branišovská x J. Opletala. Předmět plnění veřejné zakázky je definován projektovou dokumentací „Koridor linky č.3 – Etapa II-1 Křižovatka Branišovská J. Opletala“, zpracovanou společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1; IČO 48588733, včetně ...
Komplexné zabezpečenie údržby, opravy a realizácie bezpečnostných zariadení a doplnkových konštrukci
Predmetom zákazky je zabezpečenie prác so súvisiacimi službami v rámci údržby konštrukcií na komunikáciách a inžinierskych objektoch patriacich hl. mestu SR Bratislave, ako aj zabezpečenie bezpečnosti, vzhľadu i životnosti konštrukcií. Cieľom je odstránenie zničených konštrukcií, obnova konštrukcií na pôvodnom mieste tak, aby plnila účel, taktiež ...
Doplnenie, výmena a technický servis premenných dopravných značiek a dopravných zariadení
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosť spojená s montážou tovaru, tj. doplnenie nových a výmena existujúcich premenných dopravných značiek a dopravných zariadení pre riadenie dopravy cez tunel Horelica pre prevádzkový súbor 206.58 Riadenie dopravy. Predmetom zákazky je zároveň aj poskytnutie služby, tj. výkon technického servisu na ...
Signalizační vozíky 2018 - 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zvýšení bezpečnosti provozu na dálnici. Zakoupení 10 kusů a dále 27 kusů speciálních signalizačních výstražných vozíků, které jsou vybaveny informačními panely s proměnným dopravním značením. Dále zakoupení 58 kusů výstražných vozíků a 22 kusů předzvěstných vozíků pro varování a ...
Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung
Predmetom zákazky je vybudovanie cyklochodníka, verejného osvetlenia a dopravného značenia súvisiaceho cyklotrasou zo smeru Kolónia - Samsung v Meste Galanta, v súlade so stavebným povolením číslo: OSP 537/3453/2016-PE, zo dňa: 28.12.2016.
Úprava zastávky Rokytova
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající zastávky městské hromadné dopravy „Údolíček“ na ulici Rokytova (sil. II/642) v zastavěné části intravilánu městské části Brno - Židenice. Součástí veřejné zakázky je zejména rekonstrukce vozovky, chodníků, přeložka veřejného osvětlení, přeložky inženýrských sítí, úprava trakčního vedení, sadové ...
Nákup súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier systém 1
Predmetom zákazky je nákup súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier systém 1 pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností.
Nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso
Predmetom zákazky je nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností.
Preference vozidel MHD na světelných signalizačních zařízeních
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace preference pro systém městské hromadné dopravy (MHD) na území města Karlovy Vary (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do ostrého provozu (dále jen „Služby“). Předmětem plnění je doplnění nového zařízení pro aktivní detekci ...
Modernizace dopravního značení, Praha 5, č. akce 999177
Předmětem plnění je realizace orientačního dopravního značení na komunikaci Rozvadovská spojka v úseku Pražský okruh D 0 – komunikace Bucharova: a) Úprava dopravního značení komunikace Rozvadovská spojka v úseku od křižovatky Třebonice s dálnicí D0 do křižovatky s ulicí Bucharova v souvislosti se změnou právní úpravy. b) V rámci modernizace ...
Nákup nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov
Predmetom zákazky je dodanie nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov (ďalej len ZPS) v počte 135 ks (ZSP výstražný so svetelnou šípkou 70 ks, ZSP pre zobrazenie zmien v dopravných situáciách s prestaviteľnými panelmi 15 ks, ZSP pre zobrazovanie výstrahy a zmien v dopravných situáciách na fixnom zobrazovacom LED paneli - 50 ks).
Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatek 0.13 a 0.11
Předmětem veřejné zakázka je: 1. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) KŘIŽOVATKY 0.13 Koliště-Milady Horákové: Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 0.13 Koliště-Milady Horákové vč. připojení světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA ...
Úprava přechodů podél silnice II/112 v Čechticích
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy přechodů a míst pro přecházení včetně navazujících částí chodníků v centru obce. Stávající vjezdy k nemovitostem budou zachovány, chodníky o šíři 1,5-4,5 m budou realizovány zvýšené bezbarierové s nástupními a signálními pásy pro pohyb nevidomých osob a budou výškově odděleny od vozovky ...
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. triedy
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia, t.j. vodiacich čiar, deliacich čiar, plošného značenia v požadovanom farebnom prevedení a predznačenia, na cestách II. a III. triedy v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020. Základné druhy vodorovného dopravného značenia: -deliaca čiara š. ...
Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,9 D4
Dodávka prác a technologických zariadení vrátane ich montáže a súvisiacich stavebných úprav v rozsahu podľa projektu stupňa DSP, spracovaného spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava v 10/2015, ktorý tvorí prílohu k súťažným podkladom. Súčasťou dodávky zhotoviteľa je i spracovanie dokumentácie na realizáciu stavby v podrobnostiach ...
BUS pruh Popradská - Svornosti
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe BUS pruh Popradská Svornosti na Popradskej ul. na existujúcom cestnom telese cesty I/63. Cieľom stavby je úprava časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku, vytvorenie priestoru pre vyhradený pruh pre BUS a zriadenie cestnej dopravnej signalizácie s radičom. Stavba pozostáva ...
Stavební úpravy křižovatky SSZ CB. 29 Husova – Branišovská
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebního objektu SO 491 Kabeláž SSZ a provozního souboru PS 491 Dopravní řešení SSZ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37; 140 00 Praha 4, IČO 25680595, včetně soupisu prací s výkazem výměr. Na křižovatce s ohledem na stavební ...