Nákup súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier systém 1

Nákup súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier systém 1

Predmetom zákazky je nákup súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier systém 1 pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností.

Nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso

Nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso

Predmetom zákazky je nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností.

Preference vozidel MHD na světelných signalizačních zařízeních

Preference vozidel MHD na světelných signalizačních zařízeních

Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace preference pro systém městské hromadné dopravy (MHD) na území města Karlovy Vary (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do ostrého provozu (dále jen „Služby“). Předmětem plnění je doplnění nového zařízení pro aktivní detekci ...

Modernizace dopravního značení, Praha 5, č. akce 999177

Modernizace dopravního značení, Praha 5, č. akce 999177

Předmětem plnění je realizace orientačního dopravního značení na komunikaci Rozvadovská spojka v úseku Pražský okruh D 0 – komunikace Bucharova: a) Úprava dopravního značení komunikace Rozvadovská spojka v úseku od křižovatky Třebonice s dálnicí D0 do křižovatky s ulicí Bucharova v souvislosti se změnou právní úpravy. b) V rámci modernizace ...

Nákup nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov

Nákup nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov

Predmetom zákazky je dodanie nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov (ďalej len ZPS) v počte 135 ks (ZSP výstražný so svetelnou šípkou 70 ks, ZSP pre zobrazenie zmien v dopravných situáciách s prestaviteľnými panelmi 15 ks, ZSP pre zobrazovanie výstrahy a zmien v dopravných situáciách na fixnom zobrazovacom LED paneli - 50 ks).

Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatek 0.13 a 0.11

Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatek 0.13 a 0.11

Předmětem veřejné zakázka je: 1. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) KŘIŽOVATKY 0.13 Koliště-Milady Horákové: Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 0.13 Koliště-Milady Horákové vč. připojení světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA ...

Úprava přechodů podél silnice II/112 v Čechticích

Úprava přechodů podél silnice II/112 v Čechticích

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy přechodů a míst pro přecházení včetně navazujících částí chodníků v centru obce. Stávající vjezdy k nemovitostem budou zachovány, chodníky o šíři 1,5-4,5 m budou realizovány zvýšené bezbarierové s nástupními a signálními pásy pro pohyb nevidomých osob a budou výškově odděleny od vozovky ...

Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. triedy

Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. triedy

Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia, t.j. vodiacich čiar, deliacich čiar, plošného značenia v požadovanom farebnom prevedení a predznačenia, na cestách II. a III. triedy v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020. Základné druhy vodorovného dopravného značenia: -deliaca čiara š. ...

Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,9 D4

Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,9 D4

Dodávka prác a technologických zariadení vrátane ich montáže a súvisiacich stavebných úprav v rozsahu podľa projektu stupňa DSP, spracovaného spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava v 10/2015, ktorý tvorí prílohu k súťažným podkladom. Súčasťou dodávky zhotoviteľa je i spracovanie dokumentácie na realizáciu stavby v podrobnostiach ...

BUS pruh Popradská - Svornosti

BUS pruh Popradská - Svornosti

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe BUS pruh Popradská Svornosti na Popradskej ul. na existujúcom cestnom telese cesty I/63. Cieľom stavby je úprava časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku, vytvorenie priestoru pre vyhradený pruh pre BUS a zriadenie cestnej dopravnej signalizácie s radičom. Stavba pozostáva ...

Stavební úpravy křižovatky SSZ CB. 29 Husova – Branišovská

Stavební úpravy křižovatky SSZ CB. 29 Husova – Branišovská

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebního objektu SO 491 Kabeláž SSZ a provozního souboru PS 491 Dopravní řešení SSZ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37; 140 00 Praha 4, IČO 25680595, včetně soupisu prací s výkazem výměr. Na křižovatce s ohledem na stavební ...

Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede

Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede

Predmetom zákazky je Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer v Dunajskej Strede, a to: Časť A: Vyznačenie cyklistických pruhov a koridoru na Jesenskej ulici a Bratislavskej ceste, Čast B: Doplnkový cyklistický mobiliar, Časť C: Obnovenie vodorovného dopravného značenia ...

BUS pruh Popradská – Svornosti

BUS pruh Popradská – Svornosti

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe BUS pruh Popradská Svornosti na Popradskej ul. na existujúcom cestnom telese cesty I/63. Cieľom stavby je úprava časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku, vytvorenie priestoru pre vyhradený pruh pre BUS a zriadenie cestnej dopravnej signalizácie s radičom. Stavba pozostáva zo ...

Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů

Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů

Jedná se o opravu souvislých úseků komunikací III. třídy v Královéhradeckém kraji. Rozsah prací dle soupisu prací bude odpovídat projektové dokumentaci. Šířka asfaltové části vozovky, směrové a výškové poměry zůstanou zachovány. Součástí stavby bude frézování vozovky, výsprava poruch, pokládka asfaltobetonového krytu, zpevnění krajnic, hloubení ...

Poptávám realizaci vodorovného dopravního značení na parkovišti

Poptávám realizaci vodorovného dopravního značení na parkovišti

Poptávám realizaci vodorovného dopravního značení na parkovišti u obchodního centra. Konkrétně označení parkovacích míst pro motocykly a maminky s kočárky. Bližší informace poskytneme osobně. Děkuji,

ETCS Plzeň - Cheb

ETCS Plzeň - Cheb

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení projektu a realizace stavby „ETCS Plzeň (mimo) - Cheb“. Projektem stavby se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., se rozumí projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnující projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení a ...

Poptávám výrobu sloupku s výložníkem pro tři značky

Poptávám výrobu sloupku s výložníkem pro tři značky

Poptávám výrobu atypického sloupku s výložníkem pro tři značky, viz příloha.

Zajištění běžné údržby silnic I. třídy v Jihomoravském kraji

Zajištění běžné údržby silnic I. třídy v Jihomoravském kraji

Běžná údržba silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje ve smyslu § 9 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., která zahrnuje zejména drobné místně vymezené práce. Jedná se zejména o následující práce: vysprávky výtluků, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství, včetně jejich čištění, dále odstraňování závad ve svislém ...

Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií

Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií

Vykonávanie prác na vodorovnom značení krytov pozemných komunikácií predznačenie, obnova a zhotovenie vodorovných dopravných značiek: pozdĺžnych čiar, vodiacich čiar, priečnych čiar - priečna súvislá čiara, priechod pre chodcov a priechod pre cyklistov, šikmých rovnobežných čiar, šípok a nápisov vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov s ...

Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazu pre diaľnice, rýchlostné cesty

Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazu pre diaľnice, rýchlostné cesty

Predmetom zákazky je realizácia, t.j. dodanie a umiestnenie záchytných bezpečnostných zariadení tlmičov nárazu s minimálnymi úrovňami zachytenia 50, 80, 100, 110 z celokovovej galvanizovanej konštrukcie (kovového rámu) pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice, rýchlostné cesty

Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice, rýchlostné cesty

Predmetom zákazky je realizácia dopravných retroreflexných gombíkov (ďalej len RDG) na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Realizáciou RDG sa rozumie aplikácia dopravných gombíkov, t. j. dodávka a montáž.

Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva

Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva

Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia, vrátane nosičov, spojovacieho materiálu, dopravných zariadení a príslušenstva podľa určenia a potrieb verejného obstarávateľa vrátane dopravy do sídla oblastí, v rámci Prešovského samosprávneho kraja, v súlade s Vyhl. č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a ...

Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 1. etapa

Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 1. etapa

Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: 1. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) KŘIŽOVATKY 2.18 POŘÍČÍ – HERŠPICKÁ A KŘIŽOVATKY 0.08 HUSOVA-JOŠTOVA; 2. DOHLEDOVÝ SUBSYSTÉM - KAMEROVÝ DOHLED SSZ 1.03 MENDLOVO NÁM. – KŘÍŽOVÁ, ROZŠÍŘENÍ DATOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ MKDS NA CENTRÁLNÍM TECHNICKÉM DISPEČINKU SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE ...

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Předmětem plnění veřejné zakázky je správa, údržba, obnova a provozování systémů „světelného signalizačního zařízení“ (dále jen „SSZ“) a části systému preferencí vozidel integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), které jsou majetkem objednatele a systémů SSZ a IZS, které objednatel nabude po dobu plnění této zakázky do svého vlast-nictví. ...

Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov – zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu

Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov – zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu

Predmetom zákazky je dodávka, montáž a oprava záchytných systémov zvodidlá NH4, AM, EA koncovky, tlmiče nárazu a súvisiace odborné služby.

(záznamy 1/25 z 1896)  strana 1 / 76