Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice
Zajištění obnovy vodorovného dopravního značení pro zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na komunikacích I. třídy v okr. Teplice, Litoměřice v souladu s platnou legislativou.
Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín
Zajištění obnovy vodorovného dopravního značení pro zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na komunikacích I. třídy v okr. Ústí nad Labem a Děčín v souladu s platnou legislativou.
Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov a Louny
Předmětem zakázky je obnova vodorovného dopravního značení pro zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na komunikacích I. třídy a dálnicích D6 a D7 v okr. Most, Chomutov, Louny.
D0 aktualizace ODZ exity 10-28
Předmětem této zakázky je provedení aktualizace orientačního dopravního značení dálnice D0 v úseku od EXITU 10 Strakonická do EXITU 28 Ruzyně.
Výměna a obnova dopravních knoflíků
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému pro dodávku a osazování dopravních knoflíků v souladu s ČSN EN 1463-1, ČSN 73 7018. Zadavatel bude v zavedeném DNS zadávat veškeré veřejné zakázky týkající se dodávek, osazování a výměny těl dopravních knoflíků, odražečů určených k umístění do těl dopravních knoflíků a kompletních ...
Cyklostezka centrem obce
Předmětem veřejné zakázky je realizace cyklostezky centrem obce a realizace světelně signalizačního zařízení.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, okr. SY + ÚO
Realizace obnovy vodorovného dopravního značení barvou a plastem po dobu 4 let
Stavba č. 7500 TV Praha 6, etapa 0006 Komunikace V Šáreckém údolí; stavební práce
Předmětem plnění jsou stavební práce zahrnující rekonstrukci uličního prostoru ulice V Šáreckém údolí v úseku V Podbabě - Pokojná, kde stavebně-technický stav komunikace a chodníků odpovídá prošlé době životnosti konstrukcí a je na hranici bezpečnosti silničního provozu. Cílem rekonstrukce je výměna konstrukce vozovky a chodníků včetně instalace ...
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 6. etapa
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části: - dílčí část č.1: Rekonstrukce světelně signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část č. 2: Rekonstrukce světelně signalizačního zařízení (SSZ) a výstavba kamerového dohledu
Zvislé dopravné značenie
Predmetom zákazky je dodávka, zriadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch.
Dodávka svislého dopravního značení, 2022-2024
Dodávka svislého dopravního značení (SDZ) (základního a zvětšeného formátu včetně sloupků, patek s kotvami, spojovacího a krycího materiálu, dále nerez páska 12 mm, upínací prvek UP-2N, spona SP-1N, kužel, zrcadlo Ø 900 mm, podkladní deska atd.) v celkové hodnotě do 5 500 000,- Kč bez DPH, včetně dopravy do místa plnění.
Zvislé dopravné značky vrátane príslušenstva
Predmetom zákazky je dodanie zvislých dopravných značiek vrátane príslušenstva.
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried v správe SÚC PSK
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia, t.j. vodiacich čiar, deliacich čiar, plošného značenia v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Zákazka je členená na sedem častí: Časť č. 1 VDZ oblasť Bardejov Časť č. 2 VDZ ...
Nasávací oblasti D7 a D8 - přeznačení
Předmětem zakázky je provedení úpravy orientačního dopravního značení v nasávací oblasti dálnic D7 a D8.
VDZ pre časť č. 1 - SSC IVSC Bratislava
Práce na vodorovnom značení pozemných komunikácií (ďalej aj ako "cesta") predznačenie, obnova a zhotovenie vodorovných značiek: pozdĺžnych čiar, priečnych čiar, plošných značiek a symbolov vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a ich dopravou na miesto použitia, odstránenie jestvujúcich vodorovných značiek, lokálne dočistenie pozemnej ...
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia
Predmetom zákazky sú stavebné práce - opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách vo vlastníctve a správe Mesta Nitry, v rozsahu položiek výkazu výmer podľa špecifikovaného zadania správcu. Bližší opis predmetu zákazky nájdete v Súťažných ...
Príprava plánov organizácie dopravy
Vypracovanie realizačnej dokumentácie projektov organizácie dopravy na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy, prejazdných úsekov ciest a parkovísk v majetku a správe verejného obstarávateľa v zmysle zásad dopravného značenia (zvislé i vodorovné) a druhu regulácie (rezidentná, zmiešaná, návštevnícka, špeciálna) poskytnutých verejným ...
Silnice I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, okr. PCE + CR
Realizace obnovy vodorovného dopravního značení barvou a plastem po dobu 4 let
Provádění údržby a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění údržby a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích v Českých Budějovicích. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě ...
PDZ- METEO v rizikových lokalitách KHK - lokalita I/16 Jičín
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající komunikace I/16, I/32 a I/35 v Jičíně a okolí (obchvat Jičína). Systém proměnného dopravního značení (PDZ) je v Jičíně a jeho blízkém okolí navržen ve čtyřech lokalitách.
Vodorovné dopravné značenie a retroreflexné dopravné gombíky na komunikáciách
Realizáciou vodorovného dopravného značenia (ďalej aj VDZ) sa rozumie súbor prác, materiálov, náradia, vhodných strojných mechanizmov a dodávok potrebných k pracovnému výkonu. Úspešný uchádzač zabezpečí predovšetkým pravidelnú obnovu VDZ s reflexnou úpravou, obnovu VDZ po oprave krytu vozovky, zmeny a realizáciu nového VDZ podľa projektov ...
Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ II
Předmětem veřejné zakázky je modernizace jedenácti stávajících světelných signalizačních zařízení ve městě Vyškov, která zahrnuje HW a SW doplnění stávajících řadičů SSZ CROSS RS 4, případně jejich výměnu, a dále náhradu zastaralých řadičů SSZ CROSS RS-1, RS-2 A RS-3 (dodané řadiče musí bezpodmínečně splňovat požadavky Přílohy č. 6 zadávací ...
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Křižovatky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních prací, zahrnujících montáž a instalaci nového světelně signalizačního zařízení (SSZ), rekonstrukci a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení (VO) a provedení souvisejících prací a činností.
Modernizace dopravního značení, III. etapa 5. května, Praha 4 a 11
Předmětem plnění je úprava dopravního značení komunikace 5. května, úsek od 0,0 km D1 do křižovatky s ulicí Lounských,. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, aktuální schválenou „Metodikou navrhování orientačního ...
I/6, I/13, I/20, I/25 obnova VDZ - oblast II
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců (4 let). Jedná se o obnovu vodorovného dopravního značení v barvě a plastu na silnicích I. třídy v okrese Karlovy Vary a Sokolov.