Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji – I/65 Kremnica
Cieľom rekonštrukcie (modernizácie) existujúceho úseku cesty I/65 je navrhnutie takých stavebno-technických opatrení, aby vozidlá prechádzajúce intravilánovým úsekom mesta Kremnica neboli schopné prekračovať maximálnu dovolenú rýchlosť a aby bolo umožnené chodcom bezpečne prechádzať na určených miestach cez cestu I/65. Ako hlavné prvky ...
Modernizace dopravního značení, Vídeňská - portály, 8. etapa, č. akce 999 177/8, Praha 4
Předmětem plnění je úprava dopravního značení komunikace Vídeňská, v úseku od komunikace U Krčského nádraží po Budějovická a návazný nájezd / sjezd Jižní spojky, Praha 4. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, aktuální ...
Dodanie, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení
Predmetom zákazky je dodanie, montáž, demontáž a oprava zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení, v rozsahu špecifikovanom verejným obstarávateľom počas plnenia zákazky a v súlade s technickou špecifikáciou, ktorá je obsiahnutá v Prílohe č. 8 Výkaz výmer Súťažných podkladov a v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Vodorovné a zvislé dopravné značenie
Predmetom je zabezpečenie dopravného značenia spojené s dodávkou, montážou, demontážou, opravou zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení, realizáciou vodorovného dopravného značenia, prenájmom dočasného dopravného značenia na komunikáciách v Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice v lokalitách Medzi jarkami, Dolné hony, Pôvodná ...
Obnova zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta
Predmetom obstarávania sú práce na zvislom dopravnom značení miestnych komunikácií a ich súčastí podľa pokynov správcu. Pre účely tejto súťaže sa miestnymi komunikáciami rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Mesto Galanta ako vlastník a ...
Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta
Predmetom obstarávania sú práce na vodorovnom dopravnom značení miestnych komunikácií a ich súčastí podľa pokynov správcu. Pre účely tejto súťaže sa miestnymi komunikáciami rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Mesto Galanta ako vlastník a ...
Opravy a údržba komunikací ve správním území města Česká Lípa
Opravy a údržbu komunikací a veřejných prostranství včetně příslušenství ve vlastnictví města Česká Lípa a instalaci dopravního značení v souladu se zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., upraveným prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem o provozu na ...
Sil. I. tříd Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba
Běžná údržba zahrnuje práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o následující práce: čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, okres SY + ÚO, běžná údržba
Běžná údržba zahrnuje práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o následující práce: čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů.
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení
Predmetom zákazky sú stavebné práce - opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových cestách vo vlastníctve a správe Mesta Trnava. Podrobnejšie je uvedené v podkladoch zákazky.
Inteligentné priechody
Predmetom zákazky je dodávka inteligentných priechodov pre chodcov súvisiacich s modernými technológiami v meste Žilina a následné zabezpečenie ich prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Rámcová dohoda Revize světelných signalizačních zařízení na území hlavního města Prahy
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění revizí světelných signalizačních zařízení (dále také „SSZ“) na katastrálním území hlavního města Prahy. Zadavatel požaduje provedení pravidelných revizí (v předpokládaném rozsahu 150 revizí/rok) a výchozích revizí (v předpokládaném rozsahu 25 za rok). Zadavatel požaduje zajištění výchozích revizí, ...
Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS pre parkovaciu politiku
Predmetom zákazky je výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku v Bratislave. Osádzanie PAAS tabúľ bude prebiehať vo vlastnej réžii a nie je súčasťou predmetnej zákazky. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Súťažných podkladov na ...
Bezpečnostné a informačné značenie exteriéru areálov, vozoviek,  interiéru objektov, vozovní, budov
DNS bude slúžiť na uskutočňovanie bezpečnostných a informačných značení exteriérov v areáloch, vozoviek, interiéru objektov, vozovní, budov. Predmetom zákazky je označovanie pomocou farby, prípadne plastovým značením, resp. aj inými dostupnými alternatívami na trhu. Najmä vozovky, trate, všetkých areálov a exteriérov súvisiacich s DPB, a.s., ...
Materská škola Karloveská, Bratislava
Stavebné práce v zmysle Projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu č. 7 súťažných podkladov a Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov. Stavebné práce budú realizované v etapách: Etapa 1: Búracie práce, Etapa 2: Nový stav, Etapa 3: Vykurovanie, Etapa 4: Vzduchotechnika, chladenie, Etapa 5: Zdravotechnika, Etapa 6: ...
Opravy SSZ a jejich příslušenství po technologických haváriích
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na odstraňování škod a realizace oprav způsobených technologickými haváriemi na zařízeních a příslušenstvích křižovatek řízených světelnými signalizačními zařízeními (dále jen SSZ) na území Statutárního města Brna ve správě Brněnských komunikací, a.s.
I/13 Bílina - Most, zrychlení
Instalace a montáž zádržného systému a svislého dopravního značení pro zvýšení rychlosti na stávající silniční komunikaci I/13 Bílina - Most, v km 71,6 - 81,8, v souladu s ČSN 73 6101 s navrhovanou rychlostí 90 a 110 km/h.
Dodávka mobilního systému liniového řízení a provozních dopravních informací (MSDI)
Předmětem Veřejné zakázky je pořízení telematického systému MSDI (2 kompletní sety tvořené bloky A, B, C a D a zvlášť blok E), který představuje dodávku kompletního SW, HW vybavení a dopravně telematických prvků. Jednotlivé bloky pořizovaného systému: a) mobilní informační systém pro možnost zobrazování dopravních informací, tzv. zařízení pro ...
Zvislé dopravné značenie
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru, a to zvislých dopravných značiek, dopravného zariadenia a príslušenstva k zvislému dopravnému značeniu (ďalej len ZDZ), ktoré sú vyrobené z FeZn materiálu v zmenšenom, základnom a zväčšenom rozmerovom formáte (veľkosť 1, 2 a 3). Predmet zákazky musí spĺňať rozsah a parametre uvedené v ...
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried v správe SÚC PSK, oblasť Poprad, Prešov
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia, t.j. vodiacich čiar, deliacich čiar, plošného značenia a značenia vo forme plastu v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Zákazka je členená na 2 častí: Časť č. 1 VDZ oblasť ...
I/54 - Nížkovice - PDZ
Předmětem akce je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající komunikaci I/54 v okolí obce Nížkovice.
Poptáváme signalizaci
Soupis materiálu: Návěst Vlak se blíží k hl.náv. 1 trojúhelník 1600x400 - štít A78504.01………………HM0404129990602…………………1ks Návěst Vlak se blíží k hl.náv. 2 trojúhelníky 1600x400 - štít A78504.02…………….HM0404129990603………………….1ks Návěst Vlak se blíží k hl.náv. 3 trojúhelníky 1600x400 - štít A78504.03……………HM0404129990604…………………..1ks Sloupek žár.zink ...
Poptáváme zapůjčení dopravního značení
Poptáváme zapůjčení dopravního značení dle přiloženého souboru, v termínu od 8.8.-31.10.(konec termínu může být o něco dříve). Děkuji. Roubíková
Svatý Kopeček - parkování projekt IDS
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace navigačního a závorového parkovacího systému, který se skládá ze směrových tabulí, svislého dopravního značení a závorového systému obsahující příjezdové a výjezdové terminály, závory a platební terminály a technologie pracující na základ obsazenosti. V rámci stavebních úprav dojde k vybudování ...
Pořízení signalizačních stožárů a náhradních dílů pro SSZ
Účelem této veřejné zakázky je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření kupní smlouvy na dodávku požadovaného předmětu veřejné zakázky, tj. dodávka stožárů, výložníků a ostatních náhradních dílů, které jsou nezbytné k řádnému poskytování služeb, spočívajících v zajištění servisu a údržby SSZ (světelně signalizační ...