Zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce Pražská - Nerudova a Puklicova, České Budějovice
Předmětem plnění je úprava dvou stávajících přechodů pro chodce (Nerudova, Puklicova) s doplněním SSZ, které zahrnuje umístění výložníkových stožárů, nových návěstidel LED, zvukových návěstidel, chodeckých tlačítek a osazení řadiče. Dále uložení kabelů do kabelové trasy, která bude mít nové ochranné pásmo. V rámci realizace SSZ budou obnoveny také ...
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja sú stavebné práce v rozsahu realizácie vodorovného dopravného značenia na cestách II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja v okresoch Senec, Pezinok, Malacky v zmysle STN 01 8020 a zmluvných podmienok.
Preferencia MHD
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Preferencia MHD. Samotná modernizácia pozostáva z realizácie stavebných úprav vybraných križovatiek a priechodov pre chodcov v súbehu s rekonštrukciou ich technologického vybavenia (nový radič CDS, nové stožiare a kabeláž CDS, nové návestidlá CDS, nové dopytové tlačidlá chodcov, nový ...
Moderné technológie mesta Holíč
Predmetom zákazky sú všetky činnosti vyplývajúce z tejto výzvy, súťažných podkladov vrátane ich príloh, ako i prípadných vysvetlení, ktorých výsledkom bude stavba s názvom "Moderné technológie mesta Holíč". Jedná sa najmä o projektovanie vrátane softvérového projektovania, súvisiacej inžinierskej činnosti ako napríklad vybavenie príslušných ...
Kooperativní systémy DPKV s využitím 5G technologií - pilotní projekt
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky - pro vybudování koridoru pro testování technologií pro zvýšení bezpečnosti a řízení dopravy za využití technologií 5G a C-ITS ve vybrané části města Karlovy Vary. Podrobné informace v ZD.
Opravy SSZ a jejich příslušenství po dopravních nehodách - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provádění oprav světlených signalizačních zařízení (SSZ) a jejich příslušenství, po dopravních nehodách, které jsou stavebně-technickou součástí dopravních uzlů na území statutárního města Brna ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s.
Zabezpečovanie doplnenia, údržby a opráv zvislého a vodorovného dopravného značenia
Práce, ktorých výsledkom je realizácia vodorovného dopravného značenia pozemných komunikácií, predznačenia, obnova vodorovných dopravných značiek: pozdĺžnych čiar, priečnych čiar, plošných značiek a symbolov vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a ich doprava na miesto použitia, odstránenie jestvujúcich vodorovných značiek, lokálne ...
Dodávky svislých dopravních značek, DNS
Dodávky svislých dopravních značek - zavedení DNS
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried v správe SÚC PSK
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia, t.j. vodiacich čiar, deliacich čiar, plošného značenia v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Zákazka je členená na tri častí: Časť č. 1 VDZ oblasť Humenné Časť č. 2 VDZ oblasť ...
Nákup komponentů a náhradních dílů Městského kamerového dohledového systému - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky komponentů pro kamerové body Městského kamerového dohledového systému (MKDS) a světelného signalizačního zařízení (SSZ).
III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín
Předmětem zakázky je oprava vozovkového souvrství zesílením, na úseku silnice III/3629. Jedná se o úsek silnice III/3629 v km 4,417 až 6,718, tj. v úseku od hranice kraje Vysočina po křižovatku se silnicí I/19 v obci Hodonín u Kunštátu. Celková délka úseku je 2301 m. Úprava vozovky bude provedena následující technologií: - Vyrovnání stávajícího ...
Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti
Projekt rieši zvýšenie bezpečnosti na jestvujúcich cyklotrasách v meste Trenčín, ktoré sú vybudované a vyznačené ako samostatné pruhy pre cyklistov na miestnych komunikáciách. V mestskej časti Stred sa jedná o nasledovné trasy: - Cyklotrasa Soblahovská - L etapa v dĺžke 980m - Cyklotrasa Leginárska - Nám. sv. Anny - Braneckého v dĺžke 705m - ...
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 6. etapa II
Předmětem veřejné zakázky jsou rekonstrukce světelných signalizačních zařízení (SSZ) křižovatek ve statutárním městě Brno.
Dodávka, montáž, demontáž a údržba dočasného dopravného značenia
predmetom zákazky je dodávka, montáž, demontáž a údržba dočasného dopravného značenia počas úplnej uzávierky na mostnom objekte ev. č. 513-006 Hlohovec
Údržba a servis informačných vozíkov
Predmetom zákazky je údržba a servis informačných vozíkov v predpísaných intervaloch od výrobcu, pre bezporuchový chod informačných vozíkov v prevádzke v nadväznosti na bezpečnosť účastníkov premávky na pozemných komunikáciách, ktoré sú vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. pre strediská správy a údržby diaľnic Národnej diaľničnej ...
Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie a následná realizácia - implementácia využitia moderných technológií v oblasti dopravy modernizácia cestných dopravných systémov v projekte s názvom Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici v súlade s Národnou koncepciou informatizácie ...
Rámcová dohoda - Běžná údržba silnic v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín
Předmětem této zakázky jsou práce spočívající v zajištění běžné údržby silnic I. třídy na území okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín včetně jejich součástí a příslušenství a zajišťování bezpečnosti silničního provozu.
Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch
Predmetom zákazky sú: 1. práce na oprave a údržbe miestnych ciest, chodníkov a spevnených plochách na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo za obdobie od účinnosti zmluvy do 30.04.2023, a 2. stavebné práce na obnove a zmene vodorovného dopravného značenia na miestnych cestách v meste Hlohovec vrátane miestnej časti Šulekovo, dodanie materiálu, ...
Dodávka silničních svodidel v roce 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2022 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...
Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ III
Předmětem veřejné zakázky je modernizace jedenácti stávajících světelných signalizačních zařízení ve městě Vyškov, která zahrnuje HW a SW doplnění stávajících řadičů SSZ CROSS RS 4, případně jejich výměnu, a dále náhradu zastaralých řadičů SSZ CROSS RS-1, RS-2 A RS-3, dále pak výměnu světelných zdrojů a nové dopravní řešení pro dynamické řízení ...
Smart plán mesta Senica
Projekt SMART plán mesta Senica sa zameriava na 3 problematické oblasti, ktoré chce mesto riešiť zavedením moderných technologických riešení a to: Dynamická doprava Na kritickom dopravnom uzle v meste dochádza z dôvodu vysokej intenzity dopravy ku dopravným zápcham a kolónam, častým kolíziám a iným dopravným incidentom. Je potrebné zvýšiť ...
Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy, cestná dopravná signalizácia
Predmetom zákazky je naprojektovanie a následná realizácia - implementácia využitie moderných technológií v oblasti dopravy na dynamické riadenie dopravy s možnosťou riadenia dopravy, monitorovania systému dopravy, monitorovania križovatiek a realizáciu preferencie MHD, a v oblasti integrácie dát z použitých technológií a ich následnú prezentáciu ...
Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici
Predmetom zákazky je realizácia projektu Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici (vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie) v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy v prostredí Metainformačného systému verejnej správy a jej modulu Confluence v zmysle priloženého výkazu výmer ...
Smart technológie pre mesto Trstená
Inteligentné priechody pre chodcov, verejné osvetlenie, inteligentný kamerový systém, inteligentné meteostanice, inteligentný zberný dvor - karta občana. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Inteligentné technológie mesta Tvrdošín
Inteligentné priechody pre chodcov, inteligentný kamerový systém, inteligentné verejné osvetlenie, inteligentné meteostanice, inteligentné infopanely/úradné tabule. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.