Poptáváme zapůjčení dočasných svodidel
Poptáváme zapůjčení dočasných svodidel MiniGuard: Množství: 120 m (80ks) Termín: 18.9. až 20.10.2023 Místo: Město Albrechtice
Oprava, údržba, servis a revízie zariadení cestnej svetelnej signalizácie
Predmetom zákazky je oprava, údržba, servis a revízie zariadení cestnej svetelnej signalizácie na križovatkách ciest na území mesta Martin, vrátane zvukových zariadení na základe obchodných ( zmluvných) dojednaní. Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou tejto Výzvy.
Bezpečnostné signalizačné zariadenia
Predmetom zákazky bude dodanie: 1.Svetelná šípka 600x600 (riadiaca jednotka 12V) 5 ks 2.Svetelná šípka 600x600 (riadiaca jednotka 24V) 1 ks 3.Svetelná šípka s 8 LED svetlami s držiakom 1 ks
Prevádzka, údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
Predmetom zákazky je údržba, oprava a prevádzka cestnej dopravnej signalizácie (CDS). Činnosť predstavuje každodenný monitoring, kontrolu, opravu a údržbu, revízie a technické prehliadky, výmenu žiaroviek, LED matíc, zvukových zariadení pre sluchovo postihnutých, radičov, stožiarov, tlačidiel pre chodcov, návestidiel základných, opakovacích, ich ...
09_lab - Zvodidlá - príslušenstvo
Zvodidlá - príslušenstvo
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia
Predmetom zákazky sú opravy, obnovy a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových cestách vo vlastníctve a správe mesta Nitra. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
Dopravné značenie a dopravné zariadenia na miestnych cestách v MČ Bratislava-Vrakuňa
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, demontáž, oprava zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení, realizácia nového, obnova, doplnenie, prípadne zrušenie vodorovného dopravného značenia a prenájom dočasného dopravného značenia na miestnych cestách (komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, vyhradených parkovacích plochách a verejných ...
Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov)  pre parkovaciu politiku
Predmetom zákazky je výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku v Bratislave. Osádzanie PAAS tabúľ bude prebiehať vo vlastnej réžii a nie je súčasťou predmetnej zákazky. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy na linku ...
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji – I/65 Kremnica
Cieľom rekonštrukcie (modernizácie) existujúceho úseku cesty I/65 je navrhnutie takých stavebno-technických opatrení, aby vozidlá prechádzajúce intravilánovým úsekom mesta Kremnica neboli schopné prekračovať maximálnu dovolenú rýchlosť a aby bolo umožnené chodcom bezpečne prechádzať na určených miestach cez cestu I/65. Ako hlavné prvky ...
Modernizace dopravního značení, Vídeňská - portály, 8. etapa, č. akce 999 177/8, Praha 4
Předmětem plnění je úprava dopravního značení komunikace Vídeňská, v úseku od komunikace U Krčského nádraží po Budějovická a návazný nájezd / sjezd Jižní spojky, Praha 4. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, aktuální ...
Dodanie, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení
Predmetom zákazky je dodanie, montáž, demontáž a oprava zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení, v rozsahu špecifikovanom verejným obstarávateľom počas plnenia zákazky a v súlade s technickou špecifikáciou, ktorá je obsiahnutá v Prílohe č. 8 Výkaz výmer Súťažných podkladov a v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Vodorovné a zvislé dopravné značenie
Predmetom je zabezpečenie dopravného značenia spojené s dodávkou, montážou, demontážou, opravou zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení, realizáciou vodorovného dopravného značenia, prenájmom dočasného dopravného značenia na komunikáciách v Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice v lokalitách Medzi jarkami, Dolné hony, Pôvodná ...
Obnova zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta
Predmetom obstarávania sú práce na zvislom dopravnom značení miestnych komunikácií a ich súčastí podľa pokynov správcu. Pre účely tejto súťaže sa miestnymi komunikáciami rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Mesto Galanta ako vlastník a ...
Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta
Predmetom obstarávania sú práce na vodorovnom dopravnom značení miestnych komunikácií a ich súčastí podľa pokynov správcu. Pre účely tejto súťaže sa miestnymi komunikáciami rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Mesto Galanta ako vlastník a ...
Opravy a údržba komunikací ve správním území města Česká Lípa
Opravy a údržbu komunikací a veřejných prostranství včetně příslušenství ve vlastnictví města Česká Lípa a instalaci dopravního značení v souladu se zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., upraveným prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem o provozu na ...
Sil. I. tříd Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba
Běžná údržba zahrnuje práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o následující práce: čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, okres SY + ÚO, běžná údržba
Běžná údržba zahrnuje práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o následující práce: čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů.
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení
Predmetom zákazky sú stavebné práce - opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových cestách vo vlastníctve a správe Mesta Trnava. Podrobnejšie je uvedené v podkladoch zákazky.
Inteligentné priechody
Predmetom zákazky je dodávka inteligentných priechodov pre chodcov súvisiacich s modernými technológiami v meste Žilina a následné zabezpečenie ich prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Rámcová dohoda Revize světelných signalizačních zařízení na území hlavního města Prahy
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění revizí světelných signalizačních zařízení (dále také „SSZ“) na katastrálním území hlavního města Prahy. Zadavatel požaduje provedení pravidelných revizí (v předpokládaném rozsahu 150 revizí/rok) a výchozích revizí (v předpokládaném rozsahu 25 za rok). Zadavatel požaduje zajištění výchozích revizí, ...
Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS pre parkovaciu politiku
Predmetom zákazky je výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku v Bratislave. Osádzanie PAAS tabúľ bude prebiehať vo vlastnej réžii a nie je súčasťou predmetnej zákazky. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Súťažných podkladov na ...
Bezpečnostné a informačné značenie exteriéru areálov, vozoviek,  interiéru objektov, vozovní, budov
DNS bude slúžiť na uskutočňovanie bezpečnostných a informačných značení exteriérov v areáloch, vozoviek, interiéru objektov, vozovní, budov. Predmetom zákazky je označovanie pomocou farby, prípadne plastovým značením, resp. aj inými dostupnými alternatívami na trhu. Najmä vozovky, trate, všetkých areálov a exteriérov súvisiacich s DPB, a.s., ...
Materská škola Karloveská, Bratislava
Stavebné práce v zmysle Projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu č. 7 súťažných podkladov a Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov. Stavebné práce budú realizované v etapách: Etapa 1: Búracie práce, Etapa 2: Nový stav, Etapa 3: Vykurovanie, Etapa 4: Vzduchotechnika, chladenie, Etapa 5: Zdravotechnika, Etapa 6: ...
Opravy SSZ a jejich příslušenství po technologických haváriích
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na odstraňování škod a realizace oprav způsobených technologickými haváriemi na zařízeních a příslušenstvích křižovatek řízených světelnými signalizačními zařízeními (dále jen SSZ) na území Statutárního města Brna ve správě Brněnských komunikací, a.s.
I/13 Bílina - Most, zrychlení
Instalace a montáž zádržného systému a svislého dopravního značení pro zvýšení rychlosti na stávající silniční komunikaci I/13 Bílina - Most, v km 71,6 - 81,8, v souladu s ČSN 73 6101 s navrhovanou rychlostí 90 a 110 km/h.