Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie a následná realizácia - implementácia využitia moderných technológií v oblasti dopravy modernizácia cestných dopravných systémov v projekte s názvom Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici v súlade s Národnou koncepciou informatizácie ...
Rámcová dohoda - Běžná údržba silnic v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín
Předmětem této zakázky jsou práce spočívající v zajištění běžné údržby silnic I. třídy na území okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín včetně jejich součástí a příslušenství a zajišťování bezpečnosti silničního provozu.
Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch
Predmetom zákazky sú: 1. práce na oprave a údržbe miestnych ciest, chodníkov a spevnených plochách na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo za obdobie od účinnosti zmluvy do 30.04.2023, a 2. stavebné práce na obnove a zmene vodorovného dopravného značenia na miestnych cestách v meste Hlohovec vrátane miestnej časti Šulekovo, dodanie materiálu, ...
Dodávka silničních svodidel v roce 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2022 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...
Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ III
Předmětem veřejné zakázky je modernizace jedenácti stávajících světelných signalizačních zařízení ve městě Vyškov, která zahrnuje HW a SW doplnění stávajících řadičů SSZ CROSS RS 4, případně jejich výměnu, a dále náhradu zastaralých řadičů SSZ CROSS RS-1, RS-2 A RS-3, dále pak výměnu světelných zdrojů a nové dopravní řešení pro dynamické řízení ...
Smart plán mesta Senica
Projekt SMART plán mesta Senica sa zameriava na 3 problematické oblasti, ktoré chce mesto riešiť zavedením moderných technologických riešení a to: Dynamická doprava Na kritickom dopravnom uzle v meste dochádza z dôvodu vysokej intenzity dopravy ku dopravným zápcham a kolónam, častým kolíziám a iným dopravným incidentom. Je potrebné zvýšiť ...
Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy, cestná dopravná signalizácia
Predmetom zákazky je naprojektovanie a následná realizácia - implementácia využitie moderných technológií v oblasti dopravy na dynamické riadenie dopravy s možnosťou riadenia dopravy, monitorovania systému dopravy, monitorovania križovatiek a realizáciu preferencie MHD, a v oblasti integrácie dát z použitých technológií a ich následnú prezentáciu ...
Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici
Predmetom zákazky je realizácia projektu Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici (vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie) v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy v prostredí Metainformačného systému verejnej správy a jej modulu Confluence v zmysle priloženého výkazu výmer ...
Smart technológie pre mesto Trstená
Inteligentné priechody pre chodcov, verejné osvetlenie, inteligentný kamerový systém, inteligentné meteostanice, inteligentný zberný dvor - karta občana. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Inteligentné technológie mesta Tvrdošín
Inteligentné priechody pre chodcov, inteligentný kamerový systém, inteligentné verejné osvetlenie, inteligentné meteostanice, inteligentné infopanely/úradné tabule. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Nákup náhradných dielov na FEDERAL SIGNAL VAMA
Nákup rôznych náhradných dielov na svetelné alebo zvukové signalizačné zariadenia
Rámcová dohoda na dodání a pronájem dopravního značení včetně zajištění souvisejících služeb
Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem pro každou část zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody na služby a Rámcové smlouvy na dodávku. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění jsou uvedeny v Technických podmínkách pro ...
Systém dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné parkovací plochy
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní řešení naváděcího systému na parkovací plochy, kde součástí stavby je umístění proměnných dopravních značek na 46 místech (celkem umístěno 93 proměnných dopravních značek), svislých dopravních značek na 8 místech (celkem 12 SDZ), položení napájecích kabelů k proměnným dopravním značkám a dále rovněž ...
Označování a odstraňování havarijních závad ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací
Předmětem této veřejné zakázky je označování závad (havárií) ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, přičemž některé závady budou vybraným dodavatelem rovněž odstraňovány. Vybraný dodavatel bude zajišťovat zejména následující činnosti: a) označování závad ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací (výtluky, překážky) (dále jen ...
Údžba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie na území mesta Prešov po doba poskytovania služieb 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Semafory - náhradní díly
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na dodávky náhradních dílů semaforů. DNS není rozděleno do kategorií. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky náhradních dílů semaforů zadavateli a ostatních výrobků pod níže uvedeným CPV kódem. Kód CPV: 34996100-6 Semafory.
Systém stavění vlakové cesty
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla s názvem „Systém stavění vlakové cesty“. Dílo spočívá ve zpracování projektové dokumentace, realizaci inženýrské činnosti, zajištění veškerých správních rozhodnutí, povolení a souhlasů pro realizaci a provoz Díla, jakož i provedení veškerých dalších činností a úkonů, které jsou pro realizaci Díla ...
Výběr dodavatele dopravního značení
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, bez obnovení soutěže. Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provizorního a definitivního dopravního značení při opravách a rekonstrukcích zařízení v objektech zadavatele na území hl. m. Prahy.
Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice
Zajištění obnovy vodorovného dopravního značení pro zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na komunikacích I. třídy v okr. Teplice, Litoměřice v souladu s platnou legislativou.
Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín
Zajištění obnovy vodorovného dopravního značení pro zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na komunikacích I. třídy v okr. Ústí nad Labem a Děčín v souladu s platnou legislativou.
Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov a Louny
Předmětem zakázky je obnova vodorovného dopravního značení pro zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na komunikacích I. třídy a dálnicích D6 a D7 v okr. Most, Chomutov, Louny.
D0 aktualizace ODZ exity 10-28
Předmětem této zakázky je provedení aktualizace orientačního dopravního značení dálnice D0 v úseku od EXITU 10 Strakonická do EXITU 28 Ruzyně.
Výměna a obnova dopravních knoflíků
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému pro dodávku a osazování dopravních knoflíků v souladu s ČSN EN 1463-1, ČSN 73 7018. Zadavatel bude v zavedeném DNS zadávat veškeré veřejné zakázky týkající se dodávek, osazování a výměny těl dopravních knoflíků, odražečů určených k umístění do těl dopravních knoflíků a kompletních ...
Cyklostezka centrem obce
Předmětem veřejné zakázky je realizace cyklostezky centrem obce a realizace světelně signalizačního zařízení.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, okr. SY + ÚO
Realizace obnovy vodorovného dopravního značení barvou a plastem po dobu 4 let