I/25 Horní Žďár - PDZ - M
Předmětem je osazení silniční meteostanice (SMS) a proměnného dopravního značení (PDZ) u silnice I/25 na území místních částí Horní Žďár a Dolní Žďár u města Ostrov nad Ohří podle situací na třech místech. PDZ umožní v závislosti na aktuálním stavu vozovky upozornit na nebezpečí námrazy nebo smyku v daném úseku. Účelem PDZ je možnost varovat ...
Provoz a údržba měřících systémů Unicam Velocity
Předmětem zakázky je provedení instalace a komplexní zajištění provozu pěti sad systému úsekového měření rychlosti Unicam Velocity v rámci omezení dopravy při dlouhodobých dálničních uzavírkách.
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 4.etapa II.část
Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části
Sil. I. tř. Pardubického kraje, realizace změn dopravního značení a zařízení
Realizace změn dopravního značení a dopravních zařízení vyplývajících z rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje - odboru dopravy a silničního hospodářství Pardubice o změnách místní úpravy na silnicích I. tříd Pardubického kraje jako speciálního stavebního úřadu a to v termínech, stanovených v rozhodnutích pro roky 2020 - 2024.
Koľajové výhybky, výmeny, križovatky, výhybkové systémy
Predmetom zákazky je dodávka koľajových konštrukcii pre potreby koľajových tratí mestskej hromadnej dopravy osôb a prevádzky verejného obstarávania. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí prílohu súťažných podkladov.
Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na cestách I. triedy
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a demontáž zvislých dopravných značiek (ZDZ), elektromechanických premenných dopravných značiek (PDZ), príslušenstva, nosičov, dopravných zariadení, LED dopravných gombíkov a ich riadiacich jednotiek, meračov teploty s cestným senzorom, konštrukcií s pasívnou bezpečnosťou (KPB) vrátane dopravy pre cesty I. ...
Zvislé dopravné značenie
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru zvislých dopravných značiek, dopravného zariadenia a príslušenstva k zvislým dopravným značeniam (ďalej len ZDZ), ktoré sú vyrobené z FeZn materiálu v základnom a zväčšenom rozmere. Predmet zákazky ZDZ (pozinkované) musia byť certifikované v zmysle zásad zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných ...
Modernizace dopravního značení, II. etapa Chlumecká, Praha 14
Předmětem plnění je realizace dopravního značení komunikace Chlumecká, v úseku od křižovatky s dálnicí D0 (Pražský okruh) až do ulice Poděbradské do místa rozpojení Poděbradské ulice a ulice Kolbenovy. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015Sb. Součástí je úprava dopravního značení přilehlých ...
Rámcová dohoda na dodávky svislého dopravního značení v letech 2020 až 2022
Průběžné dodávky svislého dopravního značení včetně upínacích materiálů, sloupků, hliníkových patek určených k osazení nového a výměně stávajícího dopravního značení.
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 2 VÝCHOD
Jedná se obnovu vodorovného dopravního značení, které nesplňuje požadavky ČSN a TP na silnicích I. třídy v okrese Jindřichův Hradec a Tábor.
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 1 JIH
Jedná se o obnovu vodorovného dopravního značení, které nesplňuje požadavky ČSN a TP na silnicích I. třídy v okrese České Budějovice a Český Krumlov.
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 3 SEVER
Jedná se o obnovu vodorovného dopravního značení, které nesplňuje požadavky ČSN a TP na silnicích I. třídy a dálnici D4 v okrese Písek a Tábor.
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 4 ZÁPAD
Jedná se obnovu vodorovného dopravního značení, které nesplňuje požadavky ČSN a TP na silnicích I. třídy v okrese Strakonice a Prachatice.
Instalace a oprava svodidel na silnicích II. a III. třídy na území Středočeského kraje
ředmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více Účastníky (4 Účastníci) na instalaci a opravy svodidel na silnicích II. a III. třídy na území Středočeského kraje dle aktuálních potřeb a finančních možností Zadavatele. Účelem této veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení komfortu jízdy na pozemních ...
Súčasti zvodidiel STALPRODUKT
Predmetom zákazky je nákup zvodidlových systémov a súčastí zvodidiel STALPRODUKT a ich montáž pre potreby údržby a opravy existujúcich úsekov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Predmet zákazky je podrobne ...
Modernizace systému řízení dopravy v ČB – I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace celkové rekonstrukce stávající SSZ křižovatky vč. souvisejících stavebních úprav v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37; 140 00 Praha 4, IČO: 25680595, včetně soupisu prací s výkazem výměr. Rekonstrukce SSZ zahrnuje osazení nových ...
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2020 – 2021
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody spočívající v provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku a provádění prací zimní údržby (dále jen „dílčí zakázky“) je souhrnně specifikován v příloze ...
Vodorovné a svislé dopravní značení
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv o dílo (na každou část veřejné zakázky jedné s jedním vybraným dodavatelem), jejichž předmětem budou realizace nového svislého dopravního značení (SDZ), vodorovného dopravního značení (VDZ) a dopravně-bezpečnostních zařízení (DBZ) na území hlavního města Prahy a provádění údržby a obnovy stávajícího SDZ, ...
Zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a ich príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodanie zvislých dopravných značiek, dopravných zariadení a ich príslušenstva, náhradných dielov zvodidiel NH4 pre Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra a. s..
Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
Vykonávanie činností potrebných na zaistenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len CSS), elektronických dopravných značiek (ďalej len EDZ) a meračov rýchlosti vo vlastníctve/správe verejného obstarávateľa (ďalej spolu aj zariadenia) - vykonávanie pravidelnej údržby CSS, EDZ a meračov rýchlosti, ...
Zvýšenie bezpečnosti - doplnenie záchytných zariadení tunel Bôrik a tunel Šibenik
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodávka bezpečnostných záchytných zariadení otváracích zvodidiel určených do predportálových plôch cestného tunela Bôrik a tunela Šibenik. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Velim - Poříčany, BC
Předmětem plnění je zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“, která je jednou ze staveb programu Blending Call a řeší odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core Network koridorů v České republice. Cílem stavby je řešení dvojkolejného úseku v km 355,700 – 372,035, což zahrnuje traťový úsek Velim – Pečky, Pečky – ...
Směrové sloupky pro SÚSPK 2020 - 2021
3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky směrových sloupků včetně dopravy dle potřeb zadavatele po dobu dvou let od uzavření rámcové dohody nebo do dosažení maximální hodnoty stanovené v rámcové dohodě. VZ je rozdělena na dvě části dle předmětu plnění, a to: a) část 1. – Směrové sloupky ocelové: směrové sloupky ocelové v ceně, ...
Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr. SY + CR, rok 2020
Opravy záchytných systémů (svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí) po dopravních nehodách v roce 2020. Požadavky na provedení oprav budou vždy stanoveny objednatelem dle jednotlivých případů. Opravy nutno realizovat do 72 hodin od nahlášení objednatelem.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr PA + ÚO, rok 2020
Opravy záchytných systémů (svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí) po dopravních nehodách v roce 2020. Požadavky na provedení oprav budou vždy stanoveny objednatelem dle jednotlivých případů. Opravy nutno realizovat do 72 hodin od nahlášení objednatelem.