Zvyšovanie bezpečnosti na cestách II. a III. tried  v PSK - vodorovné  dopravné  značenie
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia, t.j. vodiacich čiar, deliacich čiar, plošného značenia v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Zákazka je členená na päť častí: Časť č. 1 VDZ oblasť Bardejov Časť č. 2 VDZ oblasť ...
Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
Předmětem veřejné zakázky je modernizace jedenácti stávajících světelných signalizačních zařízení ve městě Vyškov, která zahrnuje HW a SW doplnění stávajících řadičů SSZ CROSS RS 4 (zadavatel nepřipouští jejich výměnu), náhradu zastaralých řadičů SSZ CROSS RS-1, RS-2 A RS-3, výměnu světelných zdrojů a aktualizaci dopravních řešení pro dynamické ...
II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa
Stavba řeší stavební úpravu (rekonstrukci) stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331 a to jak v průjezdních úsecích obce Borek a Stará Boleslav. Rekonstrukce bude provedena dvěma rozdílnými úpravami a to recyklací stávající vozovky a kompletní rekonstrukcí. Součástí stavby je i obnova a doplnění odvodňovacích zařízení silnice, ...
I/11 Šedivec a Suchý Vrch, I/34 Čertovina - Medkovy Kopce, výstavba meteostanic a PDZ
Výstavba 2 nových meteostanic vč. proměnných dopravních značek(PDZ) v lokalitách I/34 Čertovina - Medkovy Kopce a I/11 Šedivec a doplnění dvou proměnných dopravních značek (PDZ) ke stávající SMS v lokalitě I/11 Suchý Vrch dle VD-ZDS vypracované firmou Pontex Praha.
Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií
Práce na vodorovnom značení krytov pozemných komunikácií predznačenie, obnova a zhotovenie vodorovných značiek: pozdĺžnych čiar, priečnych čiar, plošných značiek a symbolov vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov s ich dopravou na miesto použitia, odstránenie jestvujúcich vodorovných značiek, lokálne dočistenie pozemnej komunikácie v ...
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodávka, zvislých dopravných značiek (DZ), príslušenstva, nosičov, dopravných zariadení, konštrukcií s pasívnou bezpečnosťou (KPB) vrátane dopravy na cesty II.a III. triedy pre Správu a údržbu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a pre cesty I. triedy a iné cesty, kde Správa ciest TSK vykonáva údržbu na základe zmluvného ...
Rámcová dohoda - obnova VDZ na dálnicích
Realizací zakázky bude zajištěna optimální obnova vodorovného dopravního značení. Vodorovné dopravní značení v plastu a barvě včetně jeho odstranění. Zajištění funkčního vodorovného dopravního značení v souladu s legislativou. Zakázka předpokládá průběžné plnění v závislosti na aktuálním stavu vodorovného dopravního značení.
Rámcová dohoda na stavební práce - obnova vodorovného dopravního značení na území JmK, oblast Brno
Předmětem veřejné zakázky je poskytování stavebních prací spočívajících v provádění obnovy vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy na území JmK (oblast Brno) v souladu s požadavky ČSN a TP, a to na základě Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců.
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre modernizáciu križovatiek riadených CDS – Petržalka
Dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby na modernizáciu cestnej dopravnej signalizácie (ďalej len "CDS") vo vybraných ôsmich križovatkách na území mesta Bratislava mestská časť Petržalka. . Súčasťou prác zhotoviteľa bude aj výkon autorského dozoru počas realizácie stavby. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti ...
Rámcová dohoda na stavební práce - obnova vodorovného dopravního značení na území JmK
Předmětem veřejné zakázky je poskytování stavebních prací spočívajících v provádění obnovy vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy na území JmK v souladu s požadavky ČSN a TP, a to na základě Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců.
II/150 Prostějov - Přerov
Předmětem plnění veřejné zakázky je soubor staveb, tvořený pozemními komunikacemi, mostními objekty, vodohospodářskými objekty, světelným signalizačním zařízením a veřejným osvětlením v intravilánu města Prostějov (úsek A a B) a extravilánu města Prostějov (úsek C). Jedná se o pozemní komunikaci určenou k provozu automobilů, pohybu cyklistů a ...
I/13 Horní Hrad - PDZ - M
Předmětem je osazení silniční meteostanice (SMS) a proměnného dopravního značení (PDZ) u silnice I/13 na území místních částí Krásný Les a Stráž nad Ohří podle situací na dvou místech. PDZ umožní v závislosti na aktuálním stavu vozovky upozornit na nebezpečí námrazy nebo smyku v daném úseku. Účelem PDZ je možnost varovat řidiče před nebezpečnými ...
Obnova VDZ v okrese Plzeň - město
Jedná se o obnovu vodorovného dopravního značení (VDZ) na silnicích I/20, I/26 a I/27 na území okresu Plzeň - město, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů.
Cestná svetelná signalizácia Michalovce na križovatke Hollého - Sládkovičova - Partizánska
Za účelom zvýšiť bezpečnosť a plynulosť automobilovej premávky a pohyb peších v Michalovciach v križovatke Hollého - Sládkovičova - Partizánska je potrebné tento dopravný uzol stavebne upraviť a zriadiť novú cestnú svetelnú signalizáciu. V rámci stavby cestnej svetelnej signalizácie vrátane stavebných úprav križovatky je potrebné v súlade s ...
I/25 Horní Žďár - PDZ - M
Předmětem je osazení silniční meteostanice (SMS) a proměnného dopravního značení (PDZ) u silnice I/25 na území místních částí Horní Žďár a Dolní Žďár u města Ostrov nad Ohří podle situací na třech místech. PDZ umožní v závislosti na aktuálním stavu vozovky upozornit na nebezpečí námrazy nebo smyku v daném úseku. Účelem PDZ je možnost varovat ...
Provoz a údržba měřících systémů Unicam Velocity
Předmětem zakázky je provedení instalace a komplexní zajištění provozu pěti sad systému úsekového měření rychlosti Unicam Velocity v rámci omezení dopravy při dlouhodobých dálničních uzavírkách.
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 4.etapa II.část
Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části
Sil. I. tř. Pardubického kraje, realizace změn dopravního značení a zařízení
Realizace změn dopravního značení a dopravních zařízení vyplývajících z rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje - odboru dopravy a silničního hospodářství Pardubice o změnách místní úpravy na silnicích I. tříd Pardubického kraje jako speciálního stavebního úřadu a to v termínech, stanovených v rozhodnutích pro roky 2020 - 2024.
Koľajové výhybky, výmeny, križovatky, výhybkové systémy
Predmetom zákazky je dodávka koľajových konštrukcii pre potreby koľajových tratí mestskej hromadnej dopravy osôb a prevádzky verejného obstarávania. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí prílohu súťažných podkladov.
Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na cestách I. triedy
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a demontáž zvislých dopravných značiek (ZDZ), elektromechanických premenných dopravných značiek (PDZ), príslušenstva, nosičov, dopravných zariadení, LED dopravných gombíkov a ich riadiacich jednotiek, meračov teploty s cestným senzorom, konštrukcií s pasívnou bezpečnosťou (KPB) vrátane dopravy pre cesty I. ...
Zvislé dopravné značenie
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru zvislých dopravných značiek, dopravného zariadenia a príslušenstva k zvislým dopravným značeniam (ďalej len ZDZ), ktoré sú vyrobené z FeZn materiálu v základnom a zväčšenom rozmere. Predmet zákazky ZDZ (pozinkované) musia byť certifikované v zmysle zásad zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných ...
Modernizace dopravního značení, II. etapa Chlumecká, Praha 14
Předmětem plnění je realizace dopravního značení komunikace Chlumecká, v úseku od křižovatky s dálnicí D0 (Pražský okruh) až do ulice Poděbradské do místa rozpojení Poděbradské ulice a ulice Kolbenovy. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015Sb. Součástí je úprava dopravního značení přilehlých ...
Rámcová dohoda na dodávky svislého dopravního značení v letech 2020 až 2022
Průběžné dodávky svislého dopravního značení včetně upínacích materiálů, sloupků, hliníkových patek určených k osazení nového a výměně stávajícího dopravního značení.
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 2 VÝCHOD
Jedná se obnovu vodorovného dopravního značení, které nesplňuje požadavky ČSN a TP na silnicích I. třídy v okrese Jindřichův Hradec a Tábor.
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 1 JIH
Jedná se o obnovu vodorovného dopravního značení, které nesplňuje požadavky ČSN a TP na silnicích I. třídy v okrese České Budějovice a Český Krumlov.