Obec Vrbice - ČOV a splašková kanalizace

Obec Vrbice - ČOV a splašková kanalizace

Předmětem realizace veřejné zakázky je odkanalizování obce Vrbice s následným čištěním odpadních vod na navržené čistírně odpadních vod, která se bude nacházet za severozápadním okrajem obce.
Jedná se o novostavbu.
Místo stavby: obec Vrbice
Katastrální území: k.ú. Vrbice u Poděbrad
Kraj: Středočeský
Dotčené pozemky: viz. příloha PD
Kategorie stavby: nevýrobní, ekologická
Charakter stavby: novostavba - liniová stavba
Účel stavby: veřejná tlaková kanalizace a ČOV
Provozovatel: bude určen dle výběrového řízení
Kapacita: SO-01 Čistírna odpadních vod
SO-02 Tlaková splašková kanalizace
2 670 m hlavních řadů tlakové kanalizace
2 541 m podružných řadů tlakové kanalizace
116 ks čerpacích míst
Kapacita ČOV: 300 EO (obec Vrbice)
Jedná se o odkanalizování jednotlivých nemovitostí systémem tlakové kanalizace. Podstatou je použití čerpací šachty pro každou nemovitost, do které natékají gravitačně odpadní splaškové vody a následně jsou čerpány tlakovým potrubím na čistírnu odpadních vod.
Čerpací šachty tlakové kanalizace budou umístěny na jednotlivých pozemcích majitelů odkanalizovaných nemovitostí. Systém odkanalizování pomocí tlakové kanalizace bude v základě tvořen dvěma prvky:
• základním prvkem jsou ČERPACÍ ŠACHTY. V čerpacích šachtách je umístěno technologické vybavení - objemové vřetenové čerpadlo určené k dopravě splaškových odpadních vod. Propojení mezi čerpací šachtou a hlavním tlakovým řadem obstarává podružný řad. Napojení čerpadel na síť NN bude z napojovaných nemovitostí.
• druhým prvkem je kanalizační tlaková síť hlavních řadů. Tlakové potrubí tvoří páteřní větevnou síť. Navrhované profily budou v profilech PE D50 až PE D75. Potrubí tlakové kanalizace je uloženo v hloubce cca 1, 0 až 1, 4 m. V důsledku použití objemových čerpadel nejsou požadavky na výškové řešení potrubí (odkalení, odvzdušnění) a potrubí může v podstatě výškově kopírovat terén. Mechanicko-biologická ČOV bude v kapacitě 300 EO pro veškeré odpadní vody
z obce Vrbice. Čistírna odpadních vod bude umístěna severozápadně od obce. Recipientem
bude Velenický potok.
REKAPITULACE STAVBY:
SO 1 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
SO 1.10 - NÁDRŽE ČOV, PROVOZNÍ BUDOVA A OPLOCENÍ ČOV
SO 1.10.1 - PROVOZNÍ BUDOVA, OPLOCENÍ ČOV
SO 1.10.2 - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE
SO 1.10.3 - VNITŘNÍ TZB
SO 1.20 - PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K ČOV
SO 1.30 - PŘÍPOJKA NN PRO ČOV
SO 1.40 - TRUBNÍ VEDENÍ ČOV
SO 1.50 - VODOVOD PRO ČOV
SO 1.60 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

SO 2 - TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Veřejná zakázka vložena:
02.05.2014 07:00

Typ formuláře:
Opravný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Obec Vrbice

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Nymburk

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
26.05.2014 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Obec Vrbice

Zadavatel IČ:
00876127

Zadavatel ulice:
Velká Strana 127/0

Zadavatel PSČ:
289 04

Zadavatel obec:
Vrbice

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Opravný formulář č.1

Opravný formulář č.2

Opravný formulář č.3

Opravný formulář č.4

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavební práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Komunální čistírny odpadních vod, ČOV - dodávky technologií

Komunální čistírny odpadních vod, ČOV - dodávky technologií

Potřebujete kontaktovat firmu, která se vyrábí komunální čistírny odpadních vod, ČOV,v Jihomoravském kraji? Pak je tu právě pro Vás společnost Šebesta, spol. s r.o., která vyrábí, dodává a montuje jednotlivá zařízení komunálních čistíren odpadních vod na základě zpracovaného projektu. Výroba, montáž: -čištění kontaminovaných a odpadních vod -biologické čistírny -technologie recyklace a čištění odpadní vody Dodávka je realizována se stavební firmou, která je převážně hlavním dodavatelem čistírny. Několik malých biologických čistíren bylo již realizováno "na klíč". Více informací o komunálních čistírnách odpadních vod, ČOV naleznete na webových stránkách nebo navštivte naši provozovnu v Kyjově na ulici Svatoborská.


Systém ENCELADUS pro monitorování, dálkové řízení domovních ČOV - decentrální čištění odpadních vod

Systém ENCELADUS pro monitorování, dálkové řízení domovních ČOV - decentrální čištění odpadních vod

Celorepublikový boj s extrémním suchem přiměl vládu řešit tuto situaci a díky tomu získal podporu projekt firmy SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. - Decentrální čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem. Unikátní systém ENCELADUS firmy SATTURN zahrnuje technologie pro monitorování a řízení ČOV, dálkové odečty vodoměrů, hlídání a řízené čerpání vodojemů, měření a úpravy vlastností vody i jiné související procesy. Tato technologie umožňuje budování obecních soustav domovních čistíren odpadních vod propojených on-line monitoringem s možností dálkového řízení provozních stavů jednotlivých ČOV. Decentrální čištění odpadních vod je žádoucí především na venkově a v okrajových částech měst, kde je ekonomicky nevýhodné budovat centrální kanalizaci. Stavba obecní kanalizace se realizuje bez nutnosti rozbíjet místní komunikace i bez dopravního omezení. K čištění odpadní vody dochází přímo v místě, kde znečištění vzniká a tam se také vrací do přírody - využije se např. jako závlaha zahrady, nebo je voda zasakována přímo na pozemku rodinného domu.


Domácí čistírny, decentralizované čištění odpadních vod - realizace systému ENCELADUS

Domácí čistírny, decentralizované čištění odpadních vod - realizace systému ENCELADUS

Unikátní systém ENCELADUS decentralizované čištění odpadních vod od firmy SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. je projektem obecní kanalizace na ruby, kdy se s jednotlivých domácích čistíren vytvoří jeden celek. Technologie umožňuje vzdálené monitorování a řízení soustav domovních ČOV. Systém je vhodný pro malé obce do 2000 obyvatel a odloučené části měst. Investiční náklady na výstavbu obecních soustav domovních čistíren jsou prokazatelně nižší až o 50% oproti klasickým kanalizačním systémům s 1 čistírnou. Produkovaná odpadní voda je čištěna přímo v místě vzniku, po vyčištění může být dále využita, nebo navrácena do přírody. Pro bližší informace můžete shlédnout webinář k danému tématu.


Průmyslové čistírny odpadních vod - ČOV, výroba a prodej

Průmyslové čistírny odpadních vod - ČOV, výroba a prodej

Sháníte-li společnost v Jihomoravském kraji, která nabízí průmyslové a komunální čistírny odpadních vod, ČOV, pak se obraťte na kvalitní a spolehlivou společnost Šebesta ve městě Kyjov. Naše společnost Šebesta, spol. s r.o. se zabývá výrobou, dodávkou a montáží průmyslových čistíren odpadních vod, ČOV. V oblasti čistíren odpadních vod nabízíme: -návrhy čistíren -projekční a inženýrskou činnost s nimi spojenou -výrobu, dodávku a montáž technologických celků ČOV -ČOV pro čištění a úpravu vod z technologických a výrobních provozů. Využití ČOV - pro strojní průmysl, potravinářský průmysl, zpracovatelský průmysl a mnoho dalších.


Budování soustav domovních ČOV s monitoringem on-line a vzdáleným řízením

Budování soustav domovních ČOV s monitoringem on-line a vzdáleným řízením

Průlomový systém ENCELADUS od firmy SATTURN Holešov umožňuje efektivně řešit kanalizaci v obcích a menších městech. Cílem je decentralizované čistění odpadních vod. Zajistíme budování soustav domovních ČOV s monitoringem on-line a vzdáleným řízením provozních stavů každé ČOV. Monitoring a řízení všech zařízení vodárenského systému probíhá v reálném čase, vše je plně automatizováno. Výhodou je, že řídicí systém a dohledový software ENCELADUS je možné rozšířit o další specifické funkce, podle požadavků zákazníka. Postaráme se o přípravu i realizaci projektu včetně zpracování žádosti o dotace a změny PRVKUK. Pro bližší informace o systému ENCELADUS navštivte náš web.


Čištění a recyklace odpadních vod, čištění kontaminovaných vod

Čištění a recyklace odpadních vod, čištění kontaminovaných vod

Hledáte spolehlivého partnera zabývajícím se dodávkami technologií čistíren odpadních vod, čištění a recyklace odpadních vod, čištění kontaminovaných vod ropnými látkami? Pak neváhejte a obraťte se na Šebesta, spol. s r.o. v okolí města Hodonín. Realizujeme technologie čištění a recyklace odpadních vod z provozů autoumýváren a mytí dopravní techniky, technologie čištění průmyslových odpadních vod a biologické čistírny odpadních vod. Vybrat si můžete z několika druhů čističek, dle Vašich potřeb: -chemické ČOV Rebeka 01,02,03 a chemické ČOV Rebeka DJ -biologické čističky odpadních vod Rebeka CB -sběrné žlaby -sedimentační a zásobní jímky -sorpční filtry -automatické tlakové stanice -čištění a recyklace odpadních vod.