UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi

UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi

Předmětem veřejné zakázky je: Dodávka, instalace a konfigurace bezdrátové sítě a zajištění pokrytí wifi v objektech Univerzity Palackého v Olomouci, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního a garance pozáručního servisu a podpory; Dodávka veškerého instalačního materiálu; Instalace a konfigurace ...

Telekomunikační služby VUT 2017

Telekomunikační služby VUT 2017

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění mobilních a pevných telekomunikačních služeb.

Mobilní telefonie VZP ČR

Mobilní telefonie VZP ČR

Předmětem veřejné zakázky je poskytování VZP ČR mobilních hlasových a datových služeb elektronických komunikací dle zákona o elektronických komunikacích (ZEK) prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora, tj. poskytovatele služeb elektronických komunikací dle ZEK, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném v zadávacích podmínkách. Součástí plnění je ...

SMS brána pro potřeby měkkého vymáhání a e-VZP – část II

SMS brána pro potřeby měkkého vymáhání a e-VZP – část II

Předmětem této veřejné zakázky jsou tyto služby: a)Poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, a to služby hromadného rozesílání SMS prostřednictvím připojení komunikačního zařízení VZP ČR k síti Poskytovatele a služby hromadného rozesílání SMS prostřednictvím vybudování přístupového bodu přímo do SMS centra Poskytovatele (tj. ...

Technická podpora internetu MO

Technická podpora internetu MO

Předmětem VZ je závazek dodavatele poskytnout technickou podporu formou maintenance informačního systému internetu MO, resp. přístupové domény sítě internetu MO, včetně odborné technické pomoci a časové hotovosti služby.

Servis TELCO ČEPS 2018 - 2023

Servis TELCO ČEPS 2018 - 2023

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v servisu a případném rozvoji Telekomunikační sítě ČEPS, a.s., specifikované v zadávací dokumentaci dostupné na https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CEPS

Poskytování datových služeb pro SPÚ

Poskytování datových služeb pro SPÚ

Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním (1) účastníkem zadávacího řízení na poskytování datových a jiných souvisejících služeb pro SPÚ za účelem zajištění řádného chodu a činnosti SPÚ. Služby budou poskytovány dodavatelem pro všechny organizační jednotky SPÚ, tj. pro Ústředí SPÚ, krajské pozemkové úřady ...

Datové a hlasové telekomunikační služby v pevném místě

Datové a hlasové telekomunikační služby v pevném místě

Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací v oblasti datových služeb v pevném místě pro účely vnitropodnikové komunikace, poskytování hlasových služeb v pevném místě a jiných telekomunikačních činností. Technické požadavky jsou podrobně popsány v dokumentaci zadávacího řízení.

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva kultury

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva kultury

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Služby budou poskytovány jak pro Zadavatele (v souladu s § 9 odst. 6 zákona), tak pro Organizace uvedené v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace, jejichž okruh nelze po dobu účinnosti uzavřené ...

Služby mobilního operátora pro resort MPO_2017-21

Služby mobilního operátora pro resort MPO_2017-21

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního ...

Telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných hlasových telekomunikačných služieb pre pevné linky vrátane internetového pripojenia a mobilné linky, ako aj doplnkových telekomunikačných služieb pre Záchrannú službu Košice na obdobie 24 mesiacov. Časť I.: Pevné linky a internetové pripojenia pre Záchrannú službu Košice Časť II: Mobilné linky pre ...

Rozvoj IT infrastruktury MO-A

Rozvoj IT infrastruktury MO-A

VZ je zadávána s cílem obměny L3 switchů CISCO řady 45xx a 65xx bez podpory PoE v Celoarmádní datové síti (dále jen „CADS“), zkvalitnění služeb LAN v CADS v objektu MO-A a Sítě hlasových služeb v objektu MO-A, v souvislosti s optimalizací přenosové rychlosti pro jednotlivé komunikační a informační systémy s možnosti nasazení plné IP telefonie.

Poskytování služeb KIVS - 2017 – 2021

Poskytování služeb KIVS - 2017 – 2021

Poskytování datových a hlasových služeb orgánům veřejné správy České republiky. Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých orgánů státní správy (OSS), ať již v rámci jednoho OSS nebo mezi více OSS. Dále datové služby umožňující ...

Poskytovatel telekomunikačních služeb pro statutární město Hradec Králové – mobilní telefonie

Poskytovatel telekomunikačních služeb pro statutární město Hradec Králové – mobilní telefonie

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služby spočívající v poskytnutí mobilních hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících služeb a dodávek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. (CPV: 64200000-8, 64210000-1, 64212000-5).

Veřejná zakázka na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava

Veřejná zakázka na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava

Předmětem veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb centrálnímu zadavateli, resp. pověřujícím zadavatelům.

Poskytování služeb KIVS - 2013-2017

Poskytování služeb KIVS - 2013-2017

Poskytování datových a hlasových služeb orgánům veřejné správy České republiky. Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých orgánů státní správy (OSS), ať již v rámci jednoho OSS nebo mezi více OSS. Dále datové služby umožňující ...

Poskytování telefonních hlasových a datových služeb

Poskytování telefonních hlasových a datových služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Další podmínky realizace předmětu veřejné zakázky včetně podrobné specifikace předmětu plnění budou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poskytování služeb mobilního operátora

Poskytování služeb mobilního operátora

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění je i zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Bližší specifikaci stanoví Zadávací dokumentace.

Datové linky ROWANet

Datové linky ROWANet

Předmětem zakázky je výstavba síťové infrastruktury Kraje Vysočina a dodávka aktivních prvků. Výstupem realizace zakázky je zejména dodání tras optických vláken do lokalit specifikovaných v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je na základě územního hlediska rozdělena na části, přičemž nabídku je dodavatel oprávněn podat na libovolnou část či ...

Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM – hlasové telefonní a datové služby 2

Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM – hlasové telefonní a datové služby 2

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora v objemu a rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Součástí plnění je též zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to min. na celém území České republiky, resp. v ...

Údržba telekomunikačních zařízení FN Plzeň

Údržba telekomunikačních zařízení FN Plzeň

Předmětem zakázky je zajištění údržby, oprav a servisních prohlídek stávající telekomunikační infrastruktury v atrakčních obvodech areálů FN Plzeň Bory a Lochotín (včetně Transfuzní stanice, areálu dopravy, podzemních speciálních objektů, soudního lékařství, ubytoven), tj. dvou kusů ústředen AVAYA DEFINITY ECS, vnitřních telefonních rozvodů, ...

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby.Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude a) poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě ...

GSM-R Plzeň - České Budějovice

GSM-R Plzeň - České Budějovice

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektu a realizace stavby „GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“. Projektem stavby se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., rozumí projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnující projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve ...

Mobilný operátor

Mobilný operátor

Predmetom zákazky je poskytovanie mobilných elektronických komunikačných služieb a nákup akciových mobilných telefónov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v opise predmetu zákazky podľa prílohy číslo B. Súťažných podkladov.

Dodávky přijímačů HDO

Dodávky přijímačů HDO

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Přijímačů HDO s vybraným/i uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu Přijímačů HDO zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 03/2018 – 02/2022.

(záznamy 1/25 z 1747)  strana 1 / 70