Mobilní hlasové a datové služby

Mobilní hlasové a datové služby

Předmětem VZ je poskytování hlasových a datových služeb.

Poskytování pevných telekomunikačních služeb

Poskytování pevných telekomunikačních služeb

Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejně dostupných pevných telekomunikačních služeb. Podrobná specifikace plnění je obsažena v hlavě II ZD.

Poskytování služeb mobilního operátora

Poskytování služeb mobilního operátora

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění je i zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci.

Univerzita Palackého v Olomouci - telekomunikační služby mobilní a pevné sítě

Univerzita Palackého v Olomouci - telekomunikační služby mobilní a pevné sítě

a) Zajištění telekomunikačních služeb (dále jen „služby“) Předmětem je zajištění služeb mobilní a pevné (fixní) sítě zadavatele v rozsahu poskytování služeb, které umožní vzájemné volání mezi všemi SIM kartami používanými zadavatelem (v současné době používáno cca 500 SIM karet) a všemi pevnými telefonními čísly zadavatele předčíslí 585 63x ...

Poskytovanie elektronických komunikačných služieb

Poskytovanie elektronických komunikačných služieb

Predmetom zákazky je poskytovať vyhlasovateľovi komplexné, bezpečné mobilné elektronické komunikačné služby, aktivovať a poskytovať vyhlasovateľovi službu mobilná virtuálna privátna sieť (VPS) vo vzťahu k SIM kartám uchádzača registrovaných na vyhlasovateľa, ktoré boli a budú aktivované na základe osobitných zmlúv o pripojení. Účastník sa zaväzuje ...

Telekomunikační služby VUT 2017 - opakování

Telekomunikační služby VUT 2017 - opakování

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění mobilních a pevných telekomunikačních služeb.

Telekomunikační služby pro město Ústí n. L.

Telekomunikační služby pro město Ústí n. L.

Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v souladu s § 131 a § 132 zákona, definující rámcové technické a obchodní podmínky včetně podmínek cenových pro poskytování mobilních telekomunikačních služeb dodavatelem zadavateli. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci, která je přílohou výzvy k ...

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva kultury

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva kultury

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Služby budou poskytovány jak pro Zadavatele (v souladu s § 9 odst. 6 zákona), tak pro Organizace uvedené v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace, jejichž okruh nelze po dobu účinnosti uzavřené ...

Poskytování mobilních komunikačních služeb

Poskytování mobilních komunikačních služeb

Předmětem VZ je zajištění mobilních hlasových a datových komunikačních služeb.

Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora pro Policii ČR

Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora pro Policii ČR

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb zadavatelům prostřednictvím vybraného dodavatele - mobilního operátora, a to v rozsahu, za podmínek a v kvalitě specifikovaných v zadávací dokumentaci. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Termín ...

Zajištění služeb pro vývoj a provoz elektronické komunikace VZP ČR

Zajištění služeb pro vývoj a provoz elektronické komunikace VZP ČR

Účelem této veřejné zakázky je zajistit pro VZP ČR možnost čerpání infrastrukturních a platformových cloudových služeb dle jejích aktuálních potřeb, v nezbytném sortimentu, objemu, kvalitě a požadované bezpečnostní úrovni, pro zajištění provozu a dalšího rozvoje/vývoje systémů pro elektronickou komunikaci s pojištěnci, zaměstnavateli, osobami ...

Poskytování služeb elektronických komunikací

Poskytování služeb elektronických komunikací

Zajištění služeb elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě pro Povodí Vltavy, státní podnik (datové služby - fixní datová síť, připojení do sítě internet, hostingové služby a služby pro ukládání dat.

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb

Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejně dostupných mobilních telekomunikačních služeb. Podrobná specifikace plnění je obsažena v hlavě II zadávací dokumentace (dále jen "ZD"). Veřejná zakázka obsahuje: - hlasové a datové služby prostřednictvím veřejných mobilních telefonních sítí – bližší specifikace veřejné zakázky je uvedena v hlavě ...

Poskytovanie prístupu do L2 siete prostredníctvom optickej prístupovej linky pre kamery

Poskytovanie prístupu do L2 siete prostredníctvom optickej prístupovej linky pre kamery

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb - poskytovanie prístupu do L2 siete prostredníctvom optickej prístupovej linky pre kamery Mesta Kežmarok v roku 2018 2022. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch - technická špecifikácia, cenová špecifikácia služieb, garancia kvality poskytovaných služieb - Service Level ...

Radiová síť hradní stáže - pořízení

Radiová síť hradní stáže - pořízení

Předmětem VZ je pořízení nových zařízení systému TETRA, včetně koncových zařízení a zařízení pro připojení ke stávající transportní síti, jejich instalace, implementace, uvedení do provozu, zpracování metodiky a provedení testovacího provozu a provedení zaškolení k rozšíření a doplnění pozemního radiokomunikačního systému sloužícího k pokrytí ...

Služby mobilného operátora

Služby mobilného operátora

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných a ekonomicky výhodných mobilných elektronických komunikačných služieb (hlas, dáta, internet, telemetrické a technologické služby, ďalšie definované služby) v rámci verejnej telefónnej siete pre zamestnancov Banskobystrického samosprávneho kraja a organizácii a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ...

Veřejná zakázka na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava

Veřejná zakázka na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava

Předmětem veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb centrálnímu zadavateli, resp. pověřujícím zadavatelům.

Zajištění rozvoje a provozu centrální hlasové komunikační infrastruktury resortu MPSV

Zajištění rozvoje a provozu centrální hlasové komunikační infrastruktury resortu MPSV

CPV: 50330000-7; 45314000-1; 71316000-6 Předmětem veřejné zakázky je poskytování plnění v oblasti telekomunikační infrastruktury v rámci resortu zadavatele, které jsou podrobněji specifikovány v příloze č. 2 zadávací dokumentace, závazném vzoru smlouvy

UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi

UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi

Předmětem veřejné zakázky je: Dodávka, instalace a konfigurace bezdrátové sítě a zajištění pokrytí wifi v objektech Univerzity Palackého v Olomouci, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního a garance pozáručního servisu a podpory; Dodávka veškerého instalačního materiálu; Instalace a konfigurace ...

Telekomunikační služby VUT 2017

Telekomunikační služby VUT 2017

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění mobilních a pevných telekomunikačních služeb.

Mobilní telefonie VZP ČR

Mobilní telefonie VZP ČR

Předmětem veřejné zakázky je poskytování VZP ČR mobilních hlasových a datových služeb elektronických komunikací dle zákona o elektronických komunikacích (ZEK) prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora, tj. poskytovatele služeb elektronických komunikací dle ZEK, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném v zadávacích podmínkách. Součástí plnění je ...

SMS brána pro potřeby měkkého vymáhání a e-VZP – část II

SMS brána pro potřeby měkkého vymáhání a e-VZP – část II

Předmětem této veřejné zakázky jsou tyto služby: a)Poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, a to služby hromadného rozesílání SMS prostřednictvím připojení komunikačního zařízení VZP ČR k síti Poskytovatele a služby hromadného rozesílání SMS prostřednictvím vybudování přístupového bodu přímo do SMS centra Poskytovatele (tj. ...

Technická podpora internetu MO

Technická podpora internetu MO

Předmětem VZ je závazek dodavatele poskytnout technickou podporu formou maintenance informačního systému internetu MO, resp. přístupové domény sítě internetu MO, včetně odborné technické pomoci a časové hotovosti služby.

Servis TELCO ČEPS 2018 - 2023

Servis TELCO ČEPS 2018 - 2023

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v servisu a případném rozvoji Telekomunikační sítě ČEPS, a.s., specifikované v zadávací dokumentaci dostupné na https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CEPS

Poskytování datových služeb pro SPÚ

Poskytování datových služeb pro SPÚ

Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním (1) účastníkem zadávacího řízení na poskytování datových a jiných souvisejících služeb pro SPÚ za účelem zajištění řádného chodu a činnosti SPÚ. Služby budou poskytovány dodavatelem pro všechny organizační jednotky SPÚ, tj. pro Ústředí SPÚ, krajské pozemkové úřady ...

(záznamy 1/25 z 1765)  strana 1 / 71