Rozšírenie existujúcej plochy zberného dvora – stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce pre rozšírenie existujúcej plochy zberného dvora v rozsahu dvoch stavebných objektov (SO 01 Oceľový prístrešok, SO 02 Rozšírenie spevnenej plochy, boxy, oporný múr). Objekt "SO 01 Oceľový prístrešok" bude prízemný, bez podpivničenia založený na základových pásoch, nosné oceľové stĺpy v rohoch budú osadené do ...
Výpočtová technika
Ide o obstaranie rôznych zariadení výpočtovej techniky. Podrobný popis všetkých 14 (slovom: štrnásť) požadovaných položiek výpočtovej techniky (notebooky, mini C, PC, monitorov, klávesníc, vrátane ďalších položiek a príslušenstva) je obsiahnutý v špecifikácii, tvoriacej súčasť dokumentácie na vypracovanie ponuky. Uvedená dokumentácia bude ...
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Šávoľ
Dodávka technológie na zabezpečenie zberu BRO v obci Šávoľ v nasledovnom zložení: Kolesový traktor 1ks Nosič kontajnerov 1ks Veľkokapacitný kontajner 1ks Štiepkovač 1ks Čelný nakladač vrátane lopaty 1ks
Poptávám venkovní schodiště
Poptávám venkovní schodiště. Dobrý den, rád bych u Vás poptal cenu a termín dodání 2ks venkovních schodišť pro RD viz situační plánek. Prosím o variantu s podestou a bez podesty. Opěrné zdi nejsou hotovy, takže šířka není podmínkou, může se drobně změnit. Děkuju a jsem s pozdravem Tomáš Haubert
Materiálno-technologické vybavenie
Dodanie tovaru: Knihovnička na kolieskach - 2 ks Skrinka na plastové boxy - 2 ks Nábytok 3D zostava - 1 ks Stôl šesťuholníkový - 3 ks Stolička s kovovou konštrukciou malá - 12 ks Stolička s kovovou konštrukciou veľká - 6 ks Šatňová skriňa veľká - 1 ks Šatňová skriňa veľká - 1 ks Detské ležadlo - 10 ks Detská kuchynka so zvukovými ...
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora  v obci Bátorová
Predmetom zákazky je výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku strojno-technologického vybavenia zberného dvora, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie zvozu jednotlivých druhov odpadov ako aj na manipuláciu s odpadmi na zbernom dvore, za ktorých zber a nakladanie s nimi v súlade so zákonom o odpadoch je zodpovedná obec, pre ...
Interaktívne podlahy a dotykové obrazovky s mini OPS počítačom pre materské školy
Predmet zákazky sú 4ks interaktívnej podlahy Fly Sky a 7ks interaktívna dotyková LED obrazovka vrátane dopravy a montáže na mieste dodania.
Pracovné stoly zámočnícke s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho a interiérového nábytku a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Časti B. Podrobný opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Mobilná kompostáreň
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Uzovský Šalgov pre verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zaškolenia. Zákazka sa delí na deväť častí: Časť A: Mobilná kompostáreň Časť B: Kolesový traktor s príslušenstvom Časť C: Traktorový náves Časť D: Mulčovač s ...
I00A1ND50011 IPR Rekonštrukcia a rozšírenie HS a priľahlých priestorov v SO47 – realizácia interiéru
Predmetom zákazky je I00A1ND50011 IPR Rekonštrukcia a rozšírenie HS a priľahlých priestorov v SO47 realizácia interiéru na základe projektovej dokumentácie pre časti: E1.12 Interiéry a vnútorné zariadenia SO 32 E1.12 Interiéry a vnútorné zariadenia SO 47 Súčasťou realizácie je: - Vypracovanie programov prác a ich vyhodnotenie v 8 ...
Poptávám přistavení kontejneru na odpad
Dobrý den, poptávám cenovou nabídku na přistavení kontejneru. Jedná se o vyklízení domu - nábytek dýhované dřevo, plast, sklo, matrace, bez suti. Jedná se o cca 3 hodiny. Děkuji.
Interiérové vybavenie učební - Školský nábytok
Predmetom zákazky je dodávka interiérového vybavenia učební a poskytnutie súvisiacich služieb (ďalej len predmet zákazky). Podrobný opis predmetu zákazky vrátane minimálnych požiadaviek na funkčné a výkonnostné parametre položiek tvoriacich predmet zákazky a informácie o ďalších požiadavkách a súvisiacich službách predmetu zákazky sú uvedené v ...
Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení
Predmetom zákazky je prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení (ďalej len "MFZ") vrátane kompletného servisného pokrytia v mieste inštalácie a dodávky spotrebného materiálu na obdobie 48 mesiacov. Podrobný opis zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov a zmluvných podmienkach uvedených v prílohe č. 3 súťažných ...
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia MŠ Stolárka 2, Spišská Nová Ves
Predmetom verejného obstarávanie k zákazke s názvom: Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia MŠ Stolárska 2, Spišská Nová Ves je dodanie interiérového vybavenie a zariadenia do materskej školy v Spišskej Novej Vsi, na Stolárskej ulici 2 , podľa špecifikácie v zadaní a interaktívny displej - dotykový monitor s výučbovým softvérom. Zoznamy ...
Kvapalina hydraulická syntetická KH STEOL-M
Oleje, mazivá a prevádzkové kvapaliny
Interiérové vybavenie objektu Envirocentra  areál  SIM  Martin - Priekopa
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a inštalácia interiérového vybavenia priestorov zariadenia Envirocentra v areály SIM Martin Priekopa v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 a č. 2. tejto Výzvy. Objekt sa nachádza v katastrálnom území Martin Priekopa, na parcele č. 1631/14, 1631/1. Ide o stavbu so súpisným číslom 10042. Objekt Envirocentra ...
Kancelársky nábytok
dodávka kancelárskeho nábytku na základe rámcovej dohody podľa podmienok uvedených vo výzve.
Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce – atypický nábytok
Predmetom zákazky je výroba, dodanie, montáž a inštalácia tovaru akcie - Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce - atypický nábytok - v zmysle Realizačného projektu: "Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce - Nábytok", ktorý vypracoval Ing. arch. Michal Vojtek, Beckovská 2317/5, 911 01 Trenčín v apríli 2023. Podrobnejšie v súťažných ...
Tonery originálne na rok 2023
Predmetom zákazky je dodávka tonerov originálnych na rok 2023. Bližšie informácie k zákazke sú uvedené v dokumentoch zákazky na adresách uvedených v bode I.3) tejto výzvy.
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby
Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu na autonómnych dýchacích prístrojoch, evakuačných dýchacích prístrojoch a evakuačných sadách, ochranných protichemických oblekoch, ochranných hasičských zásahových prilbách, oživovacích prístrojoch, detekčných prístrojoch, analyzátoroch dychu a ich ...
Nákup notebookov s príslušenstvom
Nákup notebookov, resp. prenosných počítačov s príslušenstvom v predpokladanom rozsahu a s požadovanou technickou špecifikáciou, podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč – technologické vybavenie
Predmetom obstarávania je dodávka techniky pre zberný dvor v obci Čirč v rámci projektu Vybudovanie zberného dvora v obci Čirč, kód projektu v ITMS2014+: 310010BVR4, ktorý bude financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Dodávané technologické vybavenie musí byť v súlade s opisom a požiadavkami uvedenými v prílohách súťažných ...
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských a multifunkčných zariadení do nájmu verejnému obstarávateľovi, technická podpora, servis a údržba poskytnutých tlačiarenských a multifunkčných zariadení v počte 4 ks.
Nábytok – FZO 1
Predmetom zákazky je dodanie nábytku, vrátane súvisiacich služieb: dovoz, vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, vybalenie, montáž aj v prípade dodania tovaru v demonte, odstránenie a likvidácia obalového materiálu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Špecifikácia a ocenenie predmetu zákazky.
Prenájom kancelárskeho nábytku
Prenájom kancelárskeho nábytku podľa opisu predmetu zákazky na dobu 36 mesiacov.