Rekonštrukcia palubovky športovej haly v Prievidzi -  SO 01 hracia plocha, palubovka
Verejné obstarávanie bude realizované z nasledovných úkonov: 1/ odstránenie a likvidácia pôvodnej skladby podlahy, deliacich mantinelov a časti PVC podlahy 2/ vyčistenie a príprava podkladu palubovky, príp. lokálne vyspravenie hydroizolácie 3/ zhotovenie komplexného certifikovaného podlahového systému - pevnej drevenej podlahy spĺňajúcej ...
Poptávám dodávku podlahové krytiny vhodné při výcviku psů
Poptávám doporučení vhodného povrchu na výcvik psů v hale, tak aby byl povrch odolný proti poškrábání a aby neklouzal. Prosím také o cenovou nabídku. Bude položeno na betonový povrch a plocha je 200m čtverečních. Děkuji. Lochmannová
Novostavba – Športová hala
Predmetom zákazky je realizácia novostavby - športovej haly v Obci Výčapy - Opatovce. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Sportovní hala Telnice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Sportovní hala Telnice“ vypracované projektantem INTAR a.s., IČO: 25594443, se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Víceúčelová sportovní hala se zázemím, Dolní Třebonín
Předmětem realizace je vybudování nové víceúčelové sportovní haly se zázemím v obci Dolní Třebonín.
Poptávám realizaci povrchu tenisového kurtu
Mám zájem si postavit tenisový kurt, prosím o návrh povrchu a podkladu,
Rekonštrukcia atletického štadióna Nové Zámky
Rekonštrukcia štadióna podľa manuálov Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF resp. Svetovej atletiky WA (ďalej len WA) v plošných a materiálových parametroch jednotlivých atletických športovísk. Stavebný pozemok je umiestnený na parcele č. 5934/1, ktorý sa nachádza na východnom okraji mesta Nové Zámky, v časti Sihoť v areáli mestského ...
Modernizácia umelej trávy v areáli MŠK
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác "Modernizácia umelej trávy v areáli MŠK" v súlade s projektovou dokumentáciou a v rozsahu výkazov výmer Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Poptáváme výstavbu multifunkčního hřiště
Hledáme firmu na výstavbu multifunkčního hřiště o celkové ploše 1600m2. Mělo by se jednat o víceúčelové hřiště ( plastové desky - např. Bergo ) . Lajny na 2 tenisová hřiště, volejbal, nohejbal a většího hřiště na malou kopanou. Výstavba podzim 2021 / jaro 2022.
Považská Bystrica – štadión MŠK -  Rekonštrukcia atletickej dráhy
Predmetom tejto zákazky je realizácia diela Považská Bystrica štadión MŠK - Rekonštrukcia atletickej dráhy spočívajúca: (1) v odstránení pôvodných betónových obrubníkov, odvodňovacích žľabov, škvarového (zvetraná škvara) povrchu, trávnatého povrchu dotknutej plochy vo vytýčenej ploche, šetrná demontáž futbalových striedačiek a vybúranie všetkých ...
Zhotovení stavby Areál sportovních nadějí oprava venkovního hřiště
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v opravě venkovního hřiště na adrese Brno, Botanická 70, která se nachází na pozemku parc. č. 255/1 v k.ú. Ponava a obci Brno, jež jsou ve vlastnictví zadavatele. Stávající venkovní hřiště zaměřené především na atletiku, tělesnou výchovu a všestrannou sportovní přípravu s ohledem na jeho ...
Poptávám umělý povrch do sportovní haly
Poptávám umělý povrch do sportovní haly. Dobrý den, zajímalo by mne, zda by se umělý povrch dal použít jako alternativa palubovce ve sportovní hale Bios. Pokud ano, pak bych se ráda informovala na další podrobnosti. Předem děkuji za odpověď Lenka Pelcová
Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s prekrytím ihriska, ktoré sa nachádza v areáli základnej školy Lúčna. Jestvujúce futbalové ihrisko s umelou trávou má rozmery cca 50 x 60 m. Navrhovaným prekrytím ihriska sa umožní jeho celoročné využitie. Ihrisko bude využívané hlavne žiakmi školy v rámci výučbového procesu. ...
Revitalizácia športovísk Gymnázia Pavla Horova
Predmetom zákazky je revitalizácia športovísk nachádzajúcich sa v areáli gymnázia. Revitalizáciou objektov sa skvalitnia a vytvoria športoviska s bezpečným povrchom v požadovanej kvalite a spĺňajúce bezpečnostné normy pre šport, vzniknú športoviska na ktorých bude možné prevádzkovať športové aktivity: basketbal, volejbal, skok do diaľky, ...
Atletický štadión
Predmetom zákazky je výstavba atletického štadióna v meste Moldava nad Bodvou, na pozemku ZŠ Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou, parcely registra C evidovanej na katastrálnej mape, a teda parcela číslo 1351/126 o celkovej výmere: 11638 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie, vlastník: Mesto Moldava nad Bodvou vo veľkosti podielu ...
Multifunkčné ihrisko
Predmetom zákazky je vybudovanie komplexu multifunkčných ihrísk s rôznym povrchom či už zo športového tartanového povrchu, umelej trávy a betónovej spevnenej plochy s ochrannými mantinelmi, bránkami, košmi, okolitou sústavou prístupových chodníkov a lavičiek s osvetlením.
Rekonštrukcia palubovky športovej haly v Prievidzi -  SO 01 hracia plocha, palubovka
Predmetom verejného obstarávania je zákazka na realizáciu rekonštrukcie palubovky Športovej haly v hlavnej sále podľa projektovej dokumentácie. Palubovka má rozmer 47,50 x 25,00 metrov. Bližšie špecifikácie prác sú uvedené v technickej dokumentácií k zákazke, vo výkaze výmer ako aj ostatných prílohách Súťažných podkladov.
Sportovní hala Ostrava - Třebovice
Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavby „Sportovní hala Ostrava - Třebovice“, v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Sportovní hala Ostrava - Třebovice“, kterou zpracovala společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČO: 27787443, se sídlem: Opavská 6230/29a, ...
Stavebné úpravy - výmena športového povrchu v Mestskej športovej hale Považská Bystrica
Projekt rieši rekonštrukciu/výmenu jestvujúcej podlahy na hracej ploche v Mestskej športovej hale v Považskej Bystrici. Objekt je umiestnený na parcele č. 2432/2, k.ú. Považská Bystrica. Parcela je vo vlastníctve investora Mesto Považská Bystrica. Objekt sa skladá z jednej haly, ktorú tvorí hlavná časť športová plocha a ostatné pomocné priestory ...
Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou Brezno – Banisko sever – príprava pláne
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác "Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou Brezno Banisko sever príprava pláne" v súlade s projektovou dokumentáciou a v rozsahu výkazov výmer Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby.
Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca
Predmetom zákazky je rekonštrukcia športového areálu v meste Čadca na pozemku parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo p. č. 1196, 1200/21, 1200/22, nachádzajúcom sa v katastrálnom území: Čadca, obec: Čadca, okres: Čadca, vedený Okresným úradom v Čadci katastrálny odbor, na liste vlastníctva 3053, do takej miery, aby ...
Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia
Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Revitalizácia športového areálu Slávia bežecké trasy, spracovanej spoločnosťou moravcik-schroner s.r.o. v 03/2017, upravenej v 04/2018. Predmetom zákazky je realizácia prác na konštrukcii bežeckej dráhy 200 m, ktorá bude vytvorená medzi futbalovými ihriskami.
Futbalové ihrisko s umelou trávou na Slávii
Predmet zákazky pozostáva z vytvorenia futbalového ihriska rozmerov 105 x 68 m so športovým povrchom umelý trávnik. Pozdĺžna os hracej plochy ihriska má orientáciu sever juh. Celé ihrisko je oplotené do výšky 5m. Pre vstup na hraciu plochu vozidlami údržby sú navrhnuté 4 bráničky 2 jednokrídlové a 2 dvojkrídlové. Umelé osvetlenie ihriska je ...
Sportovní hala Lysá nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení novostavby sportovní haly s názvem "SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM", a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a představuje zároveň technické podmínky veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 92 ZZVZ. Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v ...
Realizace jízdárenského povrchu včetně závlahy
Předmětem veřejné zakázky je realizace jízdárenské povrchu na venkovní jízdárně o půdorysných rozměrech 50 x 100 m včetně tzv. spodní závlahy a dodávky příslušné technologie.