Zajištění klimatizace administrativní budovy ŘSD Pankrác - dokončení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodání a instalaci klimatizačního systému pro prostory administrativní budovy ŘSD Pankrác, které aktuálně ještě nejsou klimatizovány.
Realizace instalačních a realizačních služeb - rámcová dohoda
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a třemi dodavateli vybranými v rámci tohoto zadávacího řízení, na základě které budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na realizaci instalačních a architektonických služeb v oboru silnoproud, slaboproud a vzduchotechnika.
FN Motol - Provádění kvalifikačních měření čistých prostor, technologického zařízení
Předmětem plnění je pravidelné provádění kvalifikačních měření čistých prostor a servisu vzduchotechniky pro čisté prostory.
Provedení klimatizačního systému v budově Řásnovka
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení rozvodů chladu k interiérovým klimatizačním jednotkám. Napojení interiérových jednotek bude provedeno přes přívodní potrubí na VRV venkovní jednotky umístěné na terase objektu. Celý systém chlazení bude ovládán a regulován Měřením a regulací kompatibilním s dodaným zařízením. Podrobné ...
Náhrada patrových vzduchotechnik
Předmětem veřejné zakázky je realizace výměny patrových vzduchotechnik stoupaček 41, 42, 43, 46, 47 vč. VZT54 a 55, 48, 49 vč. VZT37 v budově ústředí ČNB a související projekční činnosti. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. V rámci ...
Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení nuceného větrání - rekuperace včetně provádění servisních prací dle smlouvy o dílo.
Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník III
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení nuceného větrání - rekuperace včetně provádění servisních prací dle smlouvy o dílo.
Rekonstrukce chlazení v objektu Ústředí VZP ČR II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna stávajícího chlazení na datových sálech 474 a 476, rekonstrukce 2 ks centrálních chladících jednotek včetně rozvodů a strojovny, rekonstrukce mezirackového chlazení na datových sálech 474 a 476, chladící jednotky zabezpečovacích technologií recepce B a technologie systému řízení, detekce poruch, ...
Tepelné hospodářství
Předmětem plnění veřejné zakázky je provozování tepelných zdrojů, klimatizací a VZT, topenářské a plynařské práce, servis a řešení havarijních situací, servisní činnost a provádění oprav a MaR po dobu 24 měsíců.
Provedení klimatizačního systému v Nové úřední budově
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení rozvodů chladu ke klimatizačním jednotkám fan - coil a napojení rozvodu Nové úřední budovy na připravenou hlavní přívodní páteř. Zařízení bude napojeno na stávající zdroj chladu, umístěný ve strojovně budovy Nové radnice. Samotné napojení bude provedeno v suterénu Nové úřední budovy. ...
Projektová dokumentace - Dochlazení budovy ústředí ČNB
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v podrobnosti dokumentace pro zadání stavby pro akci "Dochlazení budovy ústředí ČNB", která se bude realizovat v budově ústředí zadavatele na adrese Na Příkopě 28, Praha 1, a to v rozsahu stanoveném přílohou č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších ...
Rámcová dohoda na upgrade systému topení a chlazení v objektu GŘ HZS ČR
Realizace modernizace systému vytápění a chlazení budovy GŘ HZS ČR dle zpracované projektové dokumentace.
Servis kogeneračních jednotek pro ÚVN
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kompletních servisních služeb 3 ks kogeneračních jednotek a údržby, tj. zařízeních umístěných v areálu zadavatele a ve vlastnictví zadavatele po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti Servisní smlouvy.
Rekonstrukce přenosového vozu HD1
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování detailní realizační dokumentace, demontáž starých zařízení a nepotřebné kabeláže, rekonstrukce vzduchotechniky, dodávka technologických zařízení dle technické specifikace, instalace dodaných zařízení, pokládka a zakončení kabeláže, oživení dodaných zařízení včetně funkčních testů a nastavení, ...
Servisní podpora technologií Datového centra pro MaR, VZT a chlazení
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních pro měření a regulaci, vzduchotechniky a chlazení datového centra Zadavatele.
Oprava stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice na D0
Jedná se o sanaci závad na stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice na D0. Předmětem veřejné zakázky je oprava zejména protipožárních uzávěrů, vzduchotechniky hlavního větrání tunelů, nouzového osvětlení a SOS skříní
Obnova patrových vzduchotechnik
Předmětem veřejné zakázky je realizace výměny patrových vzduchotechnik stoupaček 44, 45A a 45B v budově ústředí ČNB. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude část díla související s ...
ŘDT - kompletní výměna klimatizačních jednotek Pacifik
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž 5ks vnitřních a 5 ks venkovních klimatizačních jednotek. Předmět plnění zahrnuje dodávku a montáž nových klimatizačních jednotek a demontáž stávajících klimatizačních jednotek. Součástí předmětu plnění je zajištění pravidelných kontrol klimatizací po dobu záruky, dle požadavků zadavatele.
Poliklinika Vinohradská Praha 3 - rekonstrukce 1. a 2. NP včetně zateplení fasády a střechy objektu
Předmětem zakázky na rekonstrukci 1. a 2. nadzemního podlaží, včetně zateplení fasády a střechy objektu „Poliklinika Vinohradská, Vinohradská 176/1513, Praha 3“, Jde o provedení modernizace a obnovy opotřebovaných prostor objektu, včetně stavebních oprav v ordinacích lékařů. Jedná se zejména o výměnu oken a dveří, opravu stěn, výměnu obkladů a ...
Zajištění provozu systémů VZT na roky 2021-2022
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných servisních prohlídek, údržby, revizí, kontrol a dalších úkonů technologií klimatizačních a VZT systémů a chladících zařízení, v rozsahu daném provozními řády jednotlivých technologických systémů, návodů výrobců, legislativou a dle platných norem ČSN, EN. Požadované servisní činnosti se vztahují ...
Chlazení kanceláří UI AV ČR
Předmětem zakázky je dodávka a montáž nových klimatizačních jednotek do prostor kanceláří umístěných v objektu na adrese Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 07 Praha 8. Předmět plnění dále spočívá ve zpracování prováděcí dokumentace, demontáži stávajícího chladícího systému, ve vybourání prostupů, položení potrubí chladiva a kondenzátu, izolací ...
Zdroje chladu opravy a servisní práce II
Předmětem VZ je zajištění a provádění kontrolní a servisní činnosti na 6 chladicích zařízeních značky TRANE ve strojovnách v sídle zadavatele, spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných zařízení, umístěných v sídle zadavatele, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 5 mil. Kč bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Kolej Jarov I B - rekonstrukce koupelen
rekonstrukce koupelen, stoupaček a kompletní vzduchotechniky dle projektové dokumentace
Servis VZT a klimatizace v areálu Pražského hradu a zámku Lány
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli služby pravidelné paušální činnosti (periodické servisní prohlídky a revize) a mimopaušální činnosti, a to s cílem udržet v dobrém technickém a provozuschopném stavu technologie zadavatele, které jsou specifikovány v přílohách Zadávací dokumentace, a které se nacházejí v ...
Zdroje chladu – opravy a servisní práce
Předmětem veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy za účelem zajištění a provádění kontrolní a servisní činnosti na 6 chladicích zařízeních značky TRANE ve strojovnách v sídle zadavatele (IKEM), spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných zařízení, umístěných v sídle zadavatele, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 5 mil. Kč ...