Poptávám revize pro kolaudaci novostavby rodinného domu
Hledám firmu k provedení revizí pro kolaudaci na novostavbě rodinného dvojdomu : 1) elektro a hromosvod 2) revize topení a topná zkouška 3) tlaková zkouška ZTI 4) revize VZT
Klimatizačné jednotky do vybraných priestorov budovy Okresného súdu Malacky
Predmetom zákazky je dodanie a montáž klimatizačných jednotiek do vybraných priestorov budovy Okresného súdu Malacky v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou MOROCZ TACOVSKY GROUP s. r. o., IČO: 46 395 881, Balkánska 179/A, 851 10 Bratislava ako neoddeliteľnej súčasti súťažných podkladov, tiež v súlade s požiadavkami verejného ...
Servis a opravy klimatizačných zariadení
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je: - vykonávanie pravidelného (ročného), odborného servisu klimatizačných zariadení - ďalej aj ako pravidelný odborný servis, - vykonávanie ročnej kontroly tesnosti chladiacich okruhov klimatizačných zariadení ďalej aj ako kontrola tesnosti, - vykonávanie opráv porúch / vád klimatizačných ...
Inštalovanie vzduchotechniky
Predmetom zákazky je inštalácia vzduchotechniky v kuchyni a jedálni v CSS Park Čadca.
Vzduchotechnika  dodávka a  montáž
Predmetom tejto zákazky je: uskutočnenie stavebných prác v súlade s Prílohou č. 2 tejto Výzvy na predkladanie ponúk - Návrh na plnenie kritérií a Prílohou č. 5 tejto Výzvy na predkladanie ponúk Výkaz výmer.
Rekonštrukcia objektu geriatrie - Nemocnica Poprad, a.s.
Rekonštrukčné práce v interiéry budovy nemocnice - riešenie vnútorných rozvodov elektrickej energie so záložným baterkovým systémom, medicínskych plynov, vzduchotechniky a kúrenia, kde budú na vykurovacích telesách doplnené termohlavice. Stavebne sa dopĺňa riešenie o výmenu vnútorných omietok, podláh, podhľadov a nového dispozičného delenia 1NP a ...
Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou A. Felcána 4 - ul. M. Benku v Hlohovci
Predmetom zákazky je dvojpodlažný objekt SO-02. Jedná sa o budovu určenú pre školstvo. Po obnove bude na prízemí umiestnená základná škola a kuchyňa s jedálňami, na poschodí materská škola. Objekt bude organizačne pričlenený k základnej škole na ulici A. Felcána v Hlohovci. Obnova zahŕňa nové dispozičné riešenie, nové podlahy a stropné podhľady, ...
Nemocnica Poprad, a. s. – rekonštrukcia objektu geriatrie
Rekonštrukčné práce v interiéry budovy nemocnice - riešenie vnútorných rozvodov elektrickej energie so záložným baterkovým systémom, medicínskych plynov, vzduchotechniky a kúrenia, kde budú na vykurovacích telesách doplnené termohlavice. Stavebne sa dopĺňa riešenie o výmenu vnútorných omietok, podláh, podhľadov a nového dispozičného delenia 1NP a ...
Poptávám montáž klimatizace
Poptávám klimatizaci pokoje cca 5x4m.
Oprava priestoru kuchyne v objekte č. 2
Oprava priestoru kuchyne zahŕňa osekanie, vybúranie podláh a obkladov. Uskutočnenie nivelácie podláh, novej dlažby, obkladu, sanity a stierok. Výmenu, úpravu rozvodov vody, ústredného kúrenia, kanalizačných rozvodov, elektroinštalácie a vzduchotechniky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 výzvy (Výkaz výmer).
Rekonštrukcia objektu Koniareň – Holíčsky zámok –  III.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu zákazky s názvom Rekonštrukcia objektu Koniareň Holíčsky zámok III. etapa a podkladov zverejnených v profile verejného obstarávateľa. Stavebné práce pozostávajú z objektov: 01-2 - Zdravotechnika 01-3 - Elektroinštalácia 02-1 - Architektonicko-stavebné ...
Inštalácia klimatizačného zariadenia v objekte FR SR, Mierová 23, Bratislava
Inštalácia klimatizačného zariadenia v objekte FR SR, Mierová 23, Bratislava
Servisná prehliadka a údržba vzduchotechniky v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov
Predmetom zákazky je poskytnúť verejnému obstarávateľovi servis a údržbu vzduchotechniky, v rámci ktorého bude verejný obstarávateľ na základe individuálnych objednávok objednávať čistenie žalúzií a mriežok, čistenie a dezinfekcia fancoilov, výmena filtrov, dezinfekcia vzduchovej jednotky, čistenie a prepláchnutie výmenníka vzduchotechnickej ...
Servis klimatizačných zariadení a vzduchotechniky II
Predmetom zákazky je poskytovanie servisu klimatizačných zariadení a vzduchotechniky, ktoré sa nachádzajú v administratívnych objektoch Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP 33, 813 31 v Bratislave a na Jakubovom námestí 12, 811 09 v Bratislave v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi v danej oblasti. Predmet zákazky je podrobne ...
Pravidelná prehliadka a servis vzduchotechniky
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pri pravidelnej kontrole a servise vzduchotechniky s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni a v súlade s technickými podmienkami a požiadavkami na bezporuchovú funkčnosť inštalovanej vzduchotechniky a jej súčastí.
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a UK materskej školy Gelnická
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky a UK budovy materskej školy so súp. č. 7649 na pozemku parcelné číslo 513/28 Bratislava Rača, Gelnická 34. MŠ prešla čiastočnou rekonštrukciou v roku 2014 (výmena okien, zateplenie, výmena zariaďovacích predmetov zdravotechniky a obklady). Súčasná rekonštrukcia rieši potrebné ...
Rekonštrukcia interiéru jestvujúceho pavilónu MŠ Malacky, Štúrova ul.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia 1. nadzemného podlažia jestvujúceho pavilónu MŠ na Štúrovej ulici v Malackách nachádzajúcej sa na parcele č. 3630/85 v k.ú. Malacky. Projekt rieši búracie práce, demontáž pôvodného vykurovania, VZT a TZB rozvodov a zariadení, demontáž pôvodných NN rozvodov a koncových prvkov týchto rozvodov a návrh nových ...
Servis vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia
Predmetom zákazky sú pravidelné servisné činnosti v určených intervaloch 1x alebo 2x ročne, opravy a v prípade potreby dodanie a výmena (zabudovanie) náhradného dielu na vzduchotechnických, klimatizačných a chladiarenských zariadeniach.
Dovybavenie COVP - SOŠ Pruské - ZTI a súvisiace konštrukcie - stavebné práce
Predmetom zákazky je výmena zdravotechnickej inštalácie v objekte internátu SOŠ Pruské, nová elektroinštalácia a povrchové úpravy v časti objektu -cukrárske dielne, úpravy hlavného vstupu do objektu. Súčasťou týchto úprav budú aj nové povrchové úpravy v zmysle vypracovanej samostatnej projektovej dokumentácie. Bližšie informácie sú uvedené v ...
Múzeum Slovenského Krasu - Zádielska Tiesňava
Predmetom zákazky v stavbe :Múzeum Slovenského Krasu - Zádielska Tiesňava budú realizované vymenované nasledovné práce: 1. Plynoinštalácia 2.Zdravotechnika 3.Vykurovanie 4.Elektroinštalácia Ostatné stavebné práce na objekte múzea nie sú predmetom tohto verejného obstarávania.
Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení pro kuchyň a jídelnu objektu 1. ZŠ Jirkov ul. Budovatelů 15
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a rekonstrukce vzduchotechnického zařízení na budově 1. ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563. Jedná se o rekonstrukci vzduchotechnického zařízení pro varnu a jídelnu tak, aby byla zajištěná tepelná pohoda a přívod čerstvého vzduchu dle příslušné hygienické legislativy. Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny ve stávající ...
Návrh, dodávka, montáž a prekládka klimatizačného zariadenia serverovne
Predmetom zákazky je návrh, dodávka a montáž redundantného klimatizačného systému serverovne a prekládka jestvujúcej vnútornej jednotky klimatizačného zariadenia podľa špecifikácie uvedenej vo Výzve na predkladanie cenových ponúk.
Servis a opravy klimatizácie a vzduchotechniky v objektoch PU 2023-2024
Predmetom zákazky je komplexný pravidelný servis klimatizácií, vzduchotechniky, systémov chladenia a fancoilov a opravy vzniknutých alebo objavených nedostatkov, profylaktický servis, preventívna a prediktívna údržba v objektoch PU v Prešove, bližšia technická špecifikácia je vo výzve/SP a v prílohe č. 2: Zoznam zariadení na nacenenie. Verejný ...
Retence srážkové vody na střeše budovy Základní školy Za Alejí 1072,  Uherské Hradiště
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace ploché střechy a zateplení části obvodové stěny objektu C, přiléhající ke střešní konstrukci objektu D2. Účel objektu se nemění, nedochází ke změně počtu místností ani k jejich rozšíření či zmenšení, nemění se ani účel využití ostatních prostor v objektu. V objektu budou nainstalovány nové VZT jednotky ...
Brno, VUZ Tučkova 23 - zlepšení ubytovacích podmínek - 5. a 6. NP
Předmětem díla je provedení oprav a výměny vnitřních povrchů, vybavení, elektroinstalace, ZTI a VZT v ubytovacích jednotkách, hlavních chodbách a v technickém zázemí v 5. a 6. NP dle vypracované projektové dokumentace „Brno, VUZ Tučkova 23, zlepšení ubytovacích podmínek, 5. a 6. NP“ od společnosti PP Ateliér s.r.o., Křížová 2597/5, 150 00 Praha 5, ...