Provedení klimatizačního systému v Nové úřední budově
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení rozvodů chladu ke klimatizačním jednotkám fan - coil a napojení rozvodu Nové úřední budovy na připravenou hlavní přívodní páteř. Zařízení bude napojeno na stávající zdroj chladu, umístěný ve strojovně budovy Nové radnice. Samotné napojení bude provedeno v suterénu Nové úřední budovy. ...
Nucené větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí plnění v rámci snížení energetické náročnosti budovy LDN, které spočívá v: a) provedení projektových činností, b) provedení stavebních prací (včetně poskytnutí souvisejících dodávek a služeb), c) zajišťování energetického managementu, a to zejména: i. navržení koncepce energetického ...
Projektová dokumentace - Dochlazení budovy ústředí ČNB
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v podrobnosti dokumentace pro zadání stavby pro akci "Dochlazení budovy ústředí ČNB", která se bude realizovat v budově ústředí zadavatele na adrese Na Příkopě 28, Praha 1, a to v rozsahu stanoveném přílohou č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších ...
Výměna klimatizačních jednotek
Předmětem této veřejné zakázky je výměna stávajících InRow jednotek ve dvou stávajících serverovnách, které se nacházejí ve dvou geograficky rozdílných lokalitách (na adrese: U Zimního stadionu 1952/2 a Boženy Němcové 49/3, České Budějovice). Součásti realizace je demontáž a ekologická likvidace stávajících InRow jednotek, chladiva, Cu potrubí a ...
Poptávám instalaci tepelného čerpadla
Instalace - montáž tepelného čerpadla 12 kW Vzduch/Voda Invertor Carrier 38AW115H7- FREKVENČNÍ MĚNIČ 80AWH115T6 , SVT 7721 venkovní jednotka a vnitřní hydromodul dle požadavku dokumentace v budově – RD, uvedení do provozu, odzkoušení. Objekt : bez napojení na topný okruh a vodu 1x - práce, ost.materiál, doprava, konzole na zdi. Tč ...
Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT
Objekt mestských kúpeľov bol daný do užívania v 70 tých rokoch a vyžaduje komplexnú obnovu. Stavba rieši havarijný stav a nie je ovplyvnená okolitou výstavbou. Prestavba nemá okrem bežných sprievodných javov ako hluk, prašnosť, manipulácia s odpadom a stavebným materiálom, priamy negatívny vplyv na okolie. V tejto etape rekonštrukcie objektu ...
Chlazení a klimatizace objektů v MNO II
Výměna a doplnění nových 120 klimatizačních jednotek v různých objektech Městské nemocnice Ostravy.
Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího vzduchotechnického zařízení za nové, s využitím rekuperace odpadního tepla (vzdochotechnické, kondenzační jednotky, VZT rozvody, atd.), včetně návrhu měření a regulace systému. Bližší specifikace je v projektové dokumentaci "Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice", zpracovaná ...
Rámcová dohoda na upgrade systému topení a chlazení v objektu GŘ HZS ČR
Realizace modernizace systému vytápění a chlazení budovy GŘ HZS ČR dle zpracované projektové dokumentace.
Servis kogeneračních jednotek pro ÚVN
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kompletních servisních služeb 3 ks kogeneračních jednotek a údržby, tj. zařízeních umístěných v areálu zadavatele a ve vlastnictví zadavatele po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti Servisní smlouvy.
Oprava systému měření a regulace v Anežském klášteře a v Paláci Kinských
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž komponent systému měření a regulace pro řízení vzduchotechnických jednotek udržujících vnitřní klima ve výstavních prostorách Kláštera sv. Anežky České a v Paláci Kinských. Podrobnější informace k předmětu plnění jsou uvedeny v souboru dokumentů označených jako Technická specifikace (Příloha č. 2 ...
Chlazení budovy D1, 1.NP - 3.NP
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace nových chladících jednotek umístěných v ambulancích, sesternách a pokojích pacientů v budově D1 1.NP- 1IK ambulance,2.NP- odd.1-1IK, 3.NP- odd.44-REHAB.
Projektová dokumentace: Dostavba severní části MFA a rekonstrukce systému chlazení a vzduchotechniky
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na realizaci projektu „Dostavba severní části MFA a rekonstrukce systému chlazení a vzduchotechniky“ v rozsahu: a) projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně výkonu investorsko-inženýrské činnosti v rozsahu zajištění ...
Nové klimatizace v rámci vybraných pracovišt VZP ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž nových klimatizačních zařízení do určených prostor v objektech zadavatele (uvedených v zadávací dokumentaci) a demontáž, včetně ekologické likvidace, stávajících klimatizačních zařízení, včetně souvisejících prací.
Rekonstrukce přenosového vozu HD1
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování detailní realizační dokumentace, demontáž starých zařízení a nepotřebné kabeláže, rekonstrukce vzduchotechniky, dodávka technologických zařízení dle technické specifikace, instalace dodaných zařízení, pokládka a zakončení kabeláže, oživení dodaných zařízení včetně funkčních testů a nastavení, ...
Servisní podpora technologií Datového centra pro MaR, VZT a chlazení
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních pro měření a regulaci, vzduchotechniky a chlazení datového centra Zadavatele.
Dodávka systému nuceného větrání s rekuperací Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň
Cílem projektu je realizace systému nuceného větrání s rekuperací v prostorách stávající budovy Gymnázia Františka Křižíka v Plzni. Instalované vzduchotechniky jsou výhradně řešeny jako řízené větrání s rekuperací s úpravou teploty vystupujícího větracího vzduchu. Řízené větrání je řešeno v prostorách tříd a vedlejších prostorách určených pro ...
Pozáruční servis klimatizačních a vzduchotechnických jednotek region Praha a západní Čechy
Předmětem VZ jsou kontroly a servisní zásahy všech klimatizačních a vzduchotechnických jednotek v rámci celé ČR. VZ je rozdělena na 2 částí: 1. PHA - PH 3.740.000 Kč; 2. ZČ - PH 1.880.000 Kč; Na základě VZ bude uzavřena pro každou část VZ rámcová dohoda o poskytování služeb s jedním dodavatelem na 36 měsíců.
Pořízení decentrální vzduchotechniky a instalace venkovních žaluzií do MěÚ Lysá nad Labem
I. část: • Pořízení decentrální vzduchotechniky: - 5 samostatných VZT jednotek o jednotlivém objemovém průtoku vzduchu 3x max. 1500 m3/h a 2x max. 2500 m3/h s účinností min. 90 %. Osazení čidla CO2 s IR senzorem. II. část • Pořízení venkovních žaluzií Není-li dále v textu zadávací dokumentace výslovně uvedeno jinak, platí pokyny v ní uvedené ...
Provádění pravidelného servisu a revizí systému ohřevu a chlazení v objektech IVC
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného servisu a revizí vzduchotechnického, klimatizačního systému, sytému vytápění, systému řízení MaR, výměníkové stanice a údržby filtrů vodních ohřevů VZT v objektech Integrovaného výjezdového centra Třinec, Ostrava-Jih a Nošovice. Uvedené systémy jsou v současné době v záruční lhůtě. ...
Oprava stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice na D0
Jedná se o sanaci závad na stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice na D0. Předmětem veřejné zakázky je oprava zejména protipožárních uzávěrů, vzduchotechniky hlavního větrání tunelů, nouzového osvětlení a SOS skříní
Rekonštrukcia Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne – II. etapa
Realizácia stavby sa uskutočňuje v dvoch etapách. I. etapa stavby bola zahájená v roku 2016 a je ukončená. Rekonštrukcia v rámci II. etapy rieši vybúranie deliacich priečok a nové dispozičné riešenie interiéru, statické úpravy konštrukcií objektu, zateplenie fasády, výmenu podláh, ústredné vykurovanie, vzduchotechniku, elektroinštaláciu, ...
KŘP Úsk - ÚO Chomutov, Riegrova - kompletní rekonstrukce celého areálu
Jedná se o rekonstrukci jedenáctipodlažní budovy s třípatrovou přístavbou, včetně vnitřních zdravotně technických instalací, rozvodů silnoproudu a slaboproudu, vzduchotechniky, vnitřní rekonstrukce přízemních garáží s výměnou vrat, statickým zajištěním atiky, umístěním dieselagregátu, vybudování oplocení části pozemku, přeložkou sítí ve dvoře ...
Obnova patrových vzduchotechnik
Předmětem veřejné zakázky je realizace výměny patrových vzduchotechnik stoupaček 44, 45A a 45B v budově ústředí ČNB. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude část díla související s ...
ŘDT - kompletní výměna klimatizačních jednotek Pacifik
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž 5ks vnitřních a 5 ks venkovních klimatizačních jednotek. Předmět plnění zahrnuje dodávku a montáž nových klimatizačních jednotek a demontáž stávajících klimatizačních jednotek. Součástí předmětu plnění je zajištění pravidelných kontrol klimatizací po dobu záruky, dle požadavků zadavatele.