Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti SVAMAN spol.  s r.o.
Hlavným stavebným objektom navrhovanej stavby je objekt SO 01: Velín. Vo velíne sú umiestené nové vzduchotechnické jednotky s rekuperáciou, ktoré nahradia staré vzduchotechnické jednotky. Súčasťou prác sú aj vykurovanie, elektromontáže, bleskozvod, kompresorovňa. Stavba je členená na SO 01 Velín PS 01 Vzduchotechnika Bližší opis predmetu ...
ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy, ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výměně oken a zateplení obálky budovy, instalaci vzduchotechnických jednotek do interiéru školských pavilonů, rekonstrukci otopné soustavy, výstavby výtahu a nástavbě 1 učebny a 2 kabinetů.
Servis zařízení vzduchotechniky a chlazení v areálu Univerzitního kampusu Bohunice
Předmětem veřejné zakázky je zejména pravidelná údržba a servis zařízení vzduchotechniky, chladových agregátů a jejich součástí, zejména fan coilů a odtahových ventilátorů včetně případné kontroly provozuschopnosti PBZ v areálu Univerzitního kampusu Bohunice v souladu s obecně platnými normami za účelem udržení dobrého technického stavu všech ...
Instalace systému vzduchotechniky v ZŠ Všetaty
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací do učeben a družiny a kuchyně s jídelnou, přičemž předmět veřejné zakázky je dle § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: - Část I. Dodávka a montáž vzduchotechniky do učeben a družiny: 16 jednotek o celkovém výkonu min. 11 400 m3/h a suché účinnosti min. 79 %. Vyregulování otopné soustavy, Osazení ...
Vzduchotechnika v budově ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací do sportovní haly a kuchyně s jídelnou, přičemž předmět veřejné zakázky je dle § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: I. Část: Dodávka a montáž VZT-01 (sportovní hala) o jmenovitém výkonu min. 4 375 m3/h a suché účinnosti min. 82 %. Do zařízení VZT-01 je osazen elektrický předehřívač vzduchu o ...
Rekonstrukce chlazení v objektu Ústředí VZP ČR II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna stávajícího chlazení na datových sálech 474 a 476, rekonstrukce 2 ks centrálních chladících jednotek včetně rozvodů a strojovny, rekonstrukce mezirackového chlazení na datových sálech 474 a 476, chladící jednotky zabezpečovacích technologií recepce B a technologie systému řízení, detekce poruch, ...
Zimní stadión Kladno - Vzduchotechnika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace vzduchotechniky v rámci rekonstrukce ČEZ zimního stadionu Kladno. Jedná se o zimní stadion s kapacitou 5200 diváků, jenž je využíván pro lední hokej, krasobruslení a veřejné bruslení. Předmětem probíhající rekonstrukce je realizace nového zastřešení stávajícího zimního stadionu.
Dynamický nákupní systém pro průběžné a opakované dodávky chladicích jednotek
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. zákona (dále jen „DNS“ nebo „dynamický nákupní systém“) na dodávky chladicích jednotek (dodání, montáž a zprovoznění chladicího systému) do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).
TMB - areál Terezy Novákové 64, Brno, SO 033 - úprava VZT jednotek
Zadavatel před časem realizoval rekonstrukci objektu S0 033 v areálu Terezy Novákové 64, Brno. Stávající systém vzduchotechniky, který je v tomto objektu v provozu, však vykazuje problémy a není zcela funkční pro zajištění mikroklimatu. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla podle PROJEKTU. PROJEKT řeší úpravu některých systémů ...
Tepelné hospodářství
Předmětem plnění veřejné zakázky je provozování tepelných zdrojů, klimatizací a VZT, topenářské a plynařské práce, servis a řešení havarijních situací, servisní činnost a provádění oprav a MaR po dobu 24 měsíců.
Chlazení kanceláří na OI Praha - 2
• Dodávka a montáž klimatizace podle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1. Jedná se o kanceláře v 2. NP a 3. NP, budovy ČMI OI Praha, Radiová 3, 102 00 Praha 10. • Zpracování dokumentace skutečného provedení díla dle ustanovení § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších ...
Provedení klimatizačního systému v Nové úřední budově
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení rozvodů chladu ke klimatizačním jednotkám fan - coil a napojení rozvodu Nové úřední budovy na připravenou hlavní přívodní páteř. Zařízení bude napojeno na stávající zdroj chladu, umístěný ve strojovně budovy Nové radnice. Samotné napojení bude provedeno v suterénu Nové úřední budovy. ...
Nucené větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí plnění v rámci snížení energetické náročnosti budovy LDN, které spočívá v: a) provedení projektových činností, b) provedení stavebních prací (včetně poskytnutí souvisejících dodávek a služeb), c) zajišťování energetického managementu, a to zejména: i. navržení koncepce energetického ...
Projektová dokumentace - Dochlazení budovy ústředí ČNB
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v podrobnosti dokumentace pro zadání stavby pro akci "Dochlazení budovy ústředí ČNB", která se bude realizovat v budově ústředí zadavatele na adrese Na Příkopě 28, Praha 1, a to v rozsahu stanoveném přílohou č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších ...
Výměna klimatizačních jednotek
Předmětem této veřejné zakázky je výměna stávajících InRow jednotek ve dvou stávajících serverovnách, které se nacházejí ve dvou geograficky rozdílných lokalitách (na adrese: U Zimního stadionu 1952/2 a Boženy Němcové 49/3, České Budějovice). Součásti realizace je demontáž a ekologická likvidace stávajících InRow jednotek, chladiva, Cu potrubí a ...
Poptávám instalaci tepelného čerpadla
Instalace - montáž tepelného čerpadla 12 kW Vzduch/Voda Invertor Carrier 38AW115H7- FREKVENČNÍ MĚNIČ 80AWH115T6 , SVT 7721 venkovní jednotka a vnitřní hydromodul dle požadavku dokumentace v budově – RD, uvedení do provozu, odzkoušení. Objekt : bez napojení na topný okruh a vodu 1x - práce, ost.materiál, doprava, konzole na zdi. Tč ...
Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT
Objekt mestských kúpeľov bol daný do užívania v 70 tých rokoch a vyžaduje komplexnú obnovu. Stavba rieši havarijný stav a nie je ovplyvnená okolitou výstavbou. Prestavba nemá okrem bežných sprievodných javov ako hluk, prašnosť, manipulácia s odpadom a stavebným materiálom, priamy negatívny vplyv na okolie. V tejto etape rekonštrukcie objektu ...
Chlazení a klimatizace objektů v MNO II
Výměna a doplnění nových 120 klimatizačních jednotek v různých objektech Městské nemocnice Ostravy.
Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího vzduchotechnického zařízení za nové, s využitím rekuperace odpadního tepla (vzdochotechnické, kondenzační jednotky, VZT rozvody, atd.), včetně návrhu měření a regulace systému. Bližší specifikace je v projektové dokumentaci "Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice", zpracovaná ...
Rámcová dohoda na upgrade systému topení a chlazení v objektu GŘ HZS ČR
Realizace modernizace systému vytápění a chlazení budovy GŘ HZS ČR dle zpracované projektové dokumentace.
Servis kogeneračních jednotek pro ÚVN
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kompletních servisních služeb 3 ks kogeneračních jednotek a údržby, tj. zařízeních umístěných v areálu zadavatele a ve vlastnictví zadavatele po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti Servisní smlouvy.
Oprava systému měření a regulace v Anežském klášteře a v Paláci Kinských
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž komponent systému měření a regulace pro řízení vzduchotechnických jednotek udržujících vnitřní klima ve výstavních prostorách Kláštera sv. Anežky České a v Paláci Kinských. Podrobnější informace k předmětu plnění jsou uvedeny v souboru dokumentů označených jako Technická specifikace (Příloha č. 2 ...
Chlazení budovy D1, 1.NP - 3.NP
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace nových chladících jednotek umístěných v ambulancích, sesternách a pokojích pacientů v budově D1 1.NP- 1IK ambulance,2.NP- odd.1-1IK, 3.NP- odd.44-REHAB.
Projektová dokumentace: Dostavba severní části MFA a rekonstrukce systému chlazení a vzduchotechniky
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na realizaci projektu „Dostavba severní části MFA a rekonstrukce systému chlazení a vzduchotechniky“ v rozsahu: a) projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně výkonu investorsko-inženýrské činnosti v rozsahu zajištění ...
Nové klimatizace v rámci vybraných pracovišt VZP ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž nových klimatizačních zařízení do určených prostor v objektech zadavatele (uvedených v zadávací dokumentaci) a demontáž, včetně ekologické likvidace, stávajících klimatizačních zařízení, včetně souvisejících prací.