Poptávám rekonstrukci koupelny
Poptávám rekonstrukci koupelny včetně obkladů, dlažby,vodo a elektro instalace, zabudování nového okna a dveří, š 2m x d 4m x vš2,80m. Hrádek nad Nisou.
Oprava rozvodov ÚK a vody v objekte Výučba 2 a vyregulovanie sústavy ÚK
Predmetom tejto výzvy je záväzok zhotoviteľa vykonať opravu ústredného kúrenia, vody a vyregulovania sústavy ústredného kúrenia na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Rekonštrukcia školského internátu
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na vnútornom vodovode a vnútornej kanalizácii (stupačiek) v zmysle výkazu výmer a súvisiacej dokumentácie.
Rekonštrukcia Obecného úradu Trnkov
Objekt obecnej budovy je situovaný v intraviláne obce Trnkov. Stavbe je využívaná, ako obecný úrad s knižnicou a obecná sála. Budova OcÚ je v užívaní od roku 1958. Stavba je riešená ako samostatne stojaci objekt /riešená časť viď PD architektúra/. Stavba je realizovaná, ako tehlový konštrukčný systém (formátu CDm) o hr. 400-450 mm s jestvujúcim ...
Rekonštrukcia priestorov kuchyne a skladov, ZŠ Mierová 46, Bratislava
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy realizované v kuchyni a v skladoch v existujúcich priestoroch na I.NP v budove jedálne s kuchyňou v areáli Základnej školy na Mierovej ulici č.46 v Bratislave. Pôvodná kuchyňa s 2 príručnými skladmi potravín, skladom zeleniny a zemiakov so škrabkou, šatňa s WC pre zamestnancov kuchyne je na 1.NP. Rekonštrukčné ...
Kanalizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o
Kanalizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o po dobu 24 mesiacov
Poptáváme montáž vodoměrů v bytovém domě
Instalace vodoměrů k bytům v SYvJ - 9 bytových jednotek.
Drobné opravy a údržba budov KP SR
Predmetom zákazky je zabezpečiť práce v rozsahu bežných opráv a údržby objektov a areálov v správe objednávateľa KP SR (v lokalite BA - Grassalkovichov a Karácsonyiho palác a Prezidentská rezidencia na Slavíne) vrátane údržby a opráv interiérového vybavenia a to na dennej báze.
Stavebné práce a opravy
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebných, inštalatérskych, maliarskych, podlahárskych, obkladačských a búracích prác a opráv v rozsahu technickej špecifikácie predmetu zákazky v objektoch a na nehnuteľnom majetku v správe alebo vo vlastníctve verejného obstarávateľa v obci Jaslovské Bohunice.
CHP Vyšné Nemecké – rekonštrukcia rozvodov pitnej vody – vypracovanie a dodanie PD
CHP Vyšné Nemecké rekonštrukcia rozvodov pitnej vody vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, zameranie skutkového stavu areálového rozvodu pitnej vody, výkon inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta
Odstránenie nedostatkov v ochrannej stavbe civilnej ochrany na DÚ Nitra Damborského 5, 949 01 Nitra
Odstránenie nedostatkov zo Správy z vonkajšej odbornej prehliadky TNS a stave vodného, kalového hospodárstva 12/2019/DU-NR - 1 ks oceľová nádoba skorodovaná, netesná neexistuje technický list a prehlásenie o zhode celková repasia. - Bezpečnostná výstroj a armatúry na nádrži: sú skorodované, neúplné a nefunkčné, prestarnuté po dobe životnosti ...
Komunitní centrum Aš
Stavební úpravy a změnu využití objektu z kulturního centra na komunitní centrum. Celý objekt bude nově dispozičně upraven, z jižní strany bude odstraněn stávající kinosál, místo kterého bude vytvořen venkovní prostor a nástavba toalet 2. NP a ve 3. NP. Ze severní strany bude přistavěno schodiště, odstraněna stávající rampa a realizována nová ...
Rekonštrukcia plaveckého bazénu
Rekonštrukcia rozvodov vody v rámci existujúceho plaveckého bazénu ( pôdorys 50 x 21 m ) bez zásahu do statiky (železobetónovej konštrukcie) alebo vonkajších pôdorysných rozmerov stavby (pozn.: nemení sa tvar existujúceho bazéna). Bližšia špecifikácia je uvedená v technických výkresoch a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov
Odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia - Gymnázium Štúrovo
Nevyhovujúci technický stav skorodovaných rozvodov vody zabetónovaných pod podlahou suterénu objektu spôsobuje zatápanie miestností, ktoré sa v ňom nachádzajú- odstránenie havarijného stavu si vyžaduje najmä: -Demontáž rozvodov z oceľových rúr 90 m -Vybúranie otvorov v stenách, -Jadrové vŕtanie do stien, -Montáž rozvodov z PE trubíc 90 ...
Odvodnenie nádvoria hradu Červený Kameň - dažďová kanalizácia
Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie situovanej v areáli NKP hrad Červený Kameň v priestore vnútorného nádvoria paláca a v telese historického mosta a nádvoria 1. predhradia na pozemkoch parc.č. 2959, 2960-2964 v katastrálnom území Častá, okres Pezinok.
SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - Zázemí praxe NMnM - rekonstrukce ZTI, elektro
Předmětem VZ je rekonstrukce stávajících prostor včetně provedení rozvodů ZTI, ÚT, VZT a elektro objektu školy sloužící pro vykonávání školní praxe v areálu Nemocnice v Novém Městě na Moravě.
Drobné údržbářské práce v bytových jednotkách a bytových domech ve správě ÚMČ Brno - Starý Lískovec
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění drobných stavebně - montážních prací (ZTI, ÚT, Plyn, kanalizace, případně truhlářské práce). Stavebně - montážní práce mají charakter udržovacích prací za účelem oprav stávajícího stavu a vytvoření současného standartu bydlení.
DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné
Predmetom zákazky je zriadenie DNS a realizácia stavebných prác. Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky. DNS je rozdelený do nasledujúcich kategórií: 1. kategória Stavebné práce, 2. kategória Remeselné stavebné práce, 3. kategória Vodoinštalačné a ...
Výmena rozvodov plynu, vody a kanalizačných potrubí vrátane dažďovej kanalizácie
Zámerom verejného obstarávateľa je realizovať rekonštrukciu v 5 bytovkách Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky na ul. Zdravotnícka v nasledovnom rozsahu: A.Výmena vertikálnych a horizontálnych rozvodov plynu B.Výmena vertikálnych rozvodov TÚV, SÚV a cirkulácie C.Výmena vertikálnych kanalizačných potrubí aj s odvetraním na ...
DNS - Projekčné služby modernizácie technickej infraštruktúry
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na projekčné služby pre modernizácie údržbových základní DPB, a.s. v podmienkach obstarávateľskej organizácie bežne a všeobecne dostupných na trhu súvisiacich s modernizáciou, opravou a údržbou: - koľajových tratí - trakčných vedení električiek a trolejbusov - ...
Oprava tepelných rozvodů a rozvodů TV v  areálu PL Šternberk - část B
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu PL Šternberk a dále i opravy regulačních uzlů ve vybraných objektech v areálu Psychiatrické léčebny Šternberk-Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk (na pozemku parc. č. 242 v k.ú. Lhota u Šternberka) a jejich okolí.
Projektová dokumentace -  ZTI v bytových domech
Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci ZTI v bytových domech zadavatele.
Poptávám opravu kulového kohoutu na vodu
Poptávám opravu kulového kohoutu na vodu v Kroměříži (k napouštění bazénu).
LIKAVA – centrum sociálnych služieb – modernizácia práčovne
Predmetom stavebných prác je komplexná obnova interiéru vrátane rozvodov elektroinštalácie, vodovodu, vykurovania, vzduchotechniky a splaškovej kanalizácie na 1.NP bloku C v objekte LIKAVA centrum sociálnych služieb, Likavka. Objekt bloku C zariadenia sociálnych služieb je obdĺžnikového tvaru, čiastočne zapustený v teréne. Riešené poschodie ...