Projektová dokumentace -  ZTI v bytových domech
Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci ZTI v bytových domech zadavatele.
Zajištění kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace na budovách v majetku Olomouckého kraje
Předmětem veřejné zakázky je následující plnění (dále též „služby“): • Dílčí plnění A - posouzení systémů vytápění a systémů klimatizace • Dílčí plnění B - zajištění kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace. Služby budou poskytovány v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ...
LIKAVA – centrum sociálnych služieb – modernizácia práčovne
Predmetom stavebných prác je komplexná obnova interiéru vrátane rozvodov elektroinštalácie, vodovodu, vykurovania, vzduchotechniky a splaškovej kanalizácie na 1.NP bloku C v objekte LIKAVA centrum sociálnych služieb, Likavka. Objekt bloku C zariadenia sociálnych služieb je obdĺžnikového tvaru, čiastočne zapustený v teréne. Riešené poschodie ...
VZT s rekuperací do školní budovy v obci Červená Voda
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací do školní budovy vč. řešení elektro a měření a regulace pro VZT a otopnou soustavu. 7 ks VZT jednotek o celkovém výkonu min. 23 000 m3/h: - VZT1.1.1 - průtok vzduchu min. 4900 m3/h, účinnost min. 79 % - VZT 1.1.2 - průtok vzduchu min. 4900 m3/h, účinnost min. 79 % - VZT 1.2. - průtok vzduchu ...
MŠ Limbová - Rekonštrukcia vykurovania, elektroinštalácie a ZTI
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii vykurovania, elektroinštalácie a ZTI v budove MŠ Limbová Žilina.
VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je částečná rekonstrukce objektu ubytovny v areálu Vzdělávacího zařízení Smilovice v rozsahu: - rekonstrukce a zateplení střešního pláště, - výměna výplní otvorů v obálce budovy, - zateplení obvodového pláště, - sanace balkonů, - zhotovení základové desky a akustické stěny pro umístění tepelných čerpadel, - ...
Rekonštrukcia kotolne UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác súvisiacich s kompletnou rekonštrukciou plynovej kotolne.
22-032 PLR, BLT, BTS, OPV - Snížení energetické náročnosti skladových hal
Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v realizaci technologických částí (celků) vzduchotechniky (dále jen „VZT“), tepelných čerpadel (dále jen „TČ“) a fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“), současně s provedením stavebních úprav pro zateplení objektů a rekonstrukci střech. Předmět VZ bude spolufinancován Evropskou unií - Evropským ...
SPŠ a SOU Pelhřimov - objekt dílen Kamenice nad Lipou - úspora energie
Jedná se o zateplení stávajícího objektu, výměnu výplní otvorů, rekonstrukci střechy, rekonstrukci topného systému včetně nového zdroje vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalaci, zdravotně technickou instalaci. Dále bude provedena úpravu venkovních zpevněných ploch a doplnění areálového systému dešťové kanalizace.
Rekonstrukce kulturního a spolkového domu v Týnci nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací na objektu Tyršova č. p. 79, Týnec nad Labem za účelem zlepšení technické infrastruktury objektu k lepšímu využití pro volnočasové aktivity. Jedná se o samostatně stojící dům z 20. - 30. let minulého století. Objekt není památkově chráněnou stavbou a nachází se těsně za hranicí městské ...
Materská škola v obci Kráľová nad Váhom - Prístavba
Predmetom zákazky je vybudovanie prístavby k Materskej škole v obci Kráľová nad Váhom, ktorá pozostáva podľa rozpočtu z nasledovných objektov: SO-01 Architektúra - statika SO-02 Zdravotechnika SO-03 Vykurovanie SO-04 Elektroinštalácia SO-05 Kanalizácia prípojka SO-06 Odvodenie zo strechy SO-07 Požiarna ochrana SO-08 Rekonštrukcia - ...
Poptávám topenářské práce
Koupil jsem starší dům a potřeboval bych vyvézt radiátor do podkroví, dále namontovat expanzní nádobu a oběhové čerpadlo + konzultaci ohledně výměny kotle na tuhá paliva.
Nástavba MŠ / přístavba ZŠ Troubsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu veřejné zakázky z Dotace. Stručný popis prací: Účelem stavby je rozšířit kapacitu MŠ, navýšit kapacitu stávající kuchyně MŠ a doplnit objekt o nové prostory ZŠ. Nástavba stávajícího ...
Konzervatórium Žilina - prestavba a nadstavba
Predmetom stavebných prác je nadstavba objektu a dobudovanie priestorov na výučbu, výstavba novej kotolne v rámci objektu s novou prípojkou plynu, rekonštrukcia rozvodov TZB, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie. Súčasťou stavebných prác bude aj výmena všetkých výplní otvorov v obvodovom plášti, rekonštrukcia striech a ...
Viničné – zmena systému vykurovania areálu - R
Predmetom investičnej akcie je nahradiť vysoko neefektívny, nehospodárny a neekologický systém vykurovacieho systému zo spaľovania tuhého paliva na vykurovanie elektrickou energiou. Cieľom investície je odstrániť nedostatky z hľadiska tepelno-technických ukazovateľov platných pre súčasnosť a zvýšenie energetickej efektívnosti objektov budov ...
Konzervatórium Žilina – nadstavba a prestavba
Predmetom stavebných prác je nadstavba objektu a dobudovanie priestorov na výučbu, výstavba novej kotolne v rámci objektu s novou prípojkou plynu, rekonštrukcia rozvodov TZB, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie. Súčasťou stavebných prác bude aj výmena všetkých výplní otvorov v obvodovom plášti, rekonštrukcia striech a ...
Poptávám kominické a instalatérské práce
Poptávám se po provozovateli kominických a instalaterských služeb ve Zlíně, za účelem připojení peletových kamen s výměníkem na současné rozvody (kotel na plyn) a zhotovení odtahu splodin. Jedná se o Baťovský domek Zlín.
Obnova sústavy vykurovania
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v modernizácií SOŠ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.
Vybavení VS zimní stadion
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení výměníkové stanice a rozvodů ve smyslu zhotovení Díla a dále poskytování související servisních služeb po dobu trvání záruky v délce nejméně 36 měsíců. Samotné dílo je rozděleno následovně: - SO1 Výměníková stanice i. ústřední vytápění a ZTI, DPS ii. Měření a regulace iii. Vnitřní ...
Komunitné centrum – Obec Jelka, dostavba
Predmetom zákazky je dobudovanie novostavby komunitného centra v Obci Jelka v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie: 01Architektúra -stavebná časť ,statika 02Zdravotechnika 03Ústredné vykurovanie 04Elektroinštalácia 05Fotovoltalická elektráreň 06Vzduchotechnika 07Štrukturovaná kabeláž +kamera +WIFI 08Doprava 09SO-02 ...
Prvky zelenej infraštruktúry - MŠ Kalinovská 9, Košice
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektov materskej škôlky Kalinovská 7, Košice umiestnenej na pozemku par. č. 3647, k. ú. Furča so zameraním na opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, na vybudovanie dažďových záhrad v areáli MŠ a zvyšovanie retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavanie vody v pôde. Pre ...
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory energií
zateplení stávajících zděných fasád, odstranění části střešního souvrství a provedení nového souvrství s tepelnou izolací, výměnu většiny stávajících výplní otvorů. Projekt dále řeší rekonstrukci stávající otopné soustavy, doplnění vzduchotechniky a rekuperace do učebního pavilonu. Z hlediska elektroinstalace je uvažováno s drobnou úpravou v rámci ...
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - modernizácia hlavných objektov areálu Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej, a to formou modernizácie zdroja tepla kotolne a strojovne v energobloku, rekonštrukcie striech objektov, výmeny vykurovacích telies, modernizácie hygienických zariadení vo vybraných objektoch, výstavby ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M.R. Štefánika využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši rekonštrukciu zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objektoch ZŠ ul. M. R. Štefánika, m. Trebišov. Návrh obsahuje zostavu desiatich jednotiek tepelného čerpadla s integrovaným predhrievačom. Zostavy sú určené pre inštaláciu v exteriéri.
Zajišťování provozu a poskytování pravidelného běžného servisu v budovách ÚMG
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázka na zajištění servisních služeb v místě plnění (v budovách Zadavatele, v areálu ústavů Akademie věd, na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4). Předmětem plnění je úplatné poskytování služeb spočívajících v kontinuálním zajišťování provozu a poskytování běžného servisu a v pravidelném provádění běžné údržby v ...