Rekonštrukcia  tepelného hospodárstva - Mlynská dolina
Predmetom technického riešenia stavby je rekonštrukcia jestvujúceho centrálneho zdroja tepla, areálových medzi-objektových rozvodov s príslušnými stavebnými prácami. Predmetom technického riešenia je aj výmena zmiešavacích uzlov napájaných objektov a výmena ležatých rozvodov vody a ústredného vykurovania v objekte "C". Súčasťou bude aj ...
Poptávám rekonstrukci plynové kotelny
Poptávám rekonstrukci plynové kotelny 2 x 350kW Wolf, (administrativní budova - Praha 10).
MŠ nám. Svornosti 8 - zateplení obvodového pláště vč. střechy
Předmětem veřejné zakázky je zateplení fasády objektu, zateplení střechy, zateplení základů a provedení nové hromosvodné soustavy vč. zemničů. Součástí předmětu plnění je též vybudování plynové kotelny v objektu - vnitřní rozvody plynu a vytápění. Stavba slouží jako mateřská škola. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve ...
Snížení emisí spalovacího stacionárního zdroje tepla - Slavičín
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny, sloužící k zásobování teplem areálu společnosti Prabos plus, a.s. ve Slavičíně, a to s cílem náhrady stávajícího stacionárního zdroje spalující hnědé uhlí za stacionární zdroj spalující zemní plyn. Zároveň dojde ke změně teplonosného média pro vytápění jednotlivých objektů areálu ze stávající ...
Rekonstrukce KOCHK
Předmětem rekonstrukce jsou úpravy architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, požárně bezpečnostní, zdravotně - technické instalace, vytápění, rozvody chladu, silnoproudá elektrotechnika, slaboproudá elektrotechnika, rozvody medicinálních plynů, vzduchotechnika, měření a regulace, zdravotnická technologie pevně spojená se stavbou. Součástí ...
UK PF Kotelna
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny. Z důvodů velkého rozsahu prací a možnosti realizace akce pouze mimo topné období a přestávce v akademickém roce. Zadavatel rozhodl o etapizaci realizace předmětu veřejné zakázky, která bude realizačně rozdělena na 2 etapy. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro ...
Rekonstrukce kotelny v objektu školy
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Holečkova Praha 5. Jedná se o výměnu zdroje tepla - stávající zdroj tepla v podobě tří stacionárních plynových kotlů DeDietrich 350-14 o celkovém součtovém výkonu 780 kW bude nahrazen třemi novými stacionárními plynovými velkoobjemovými kondenzačními kotli na zemní plyn o součtovém ...
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo, Bratislava
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava. Účelom rekonštrukcie je modernizácia a zhospodárnenie prevádzky odovzdávacej stanice tepla (ďalej len OST) a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Zariadenie OST je fyzicky, morálne opotrebované a počas predchádzajúcej vykurovacej sezóny ...
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava. Účelom rekonštrukcie je modernizácia a zhospodárnenie prevádzky odovzdávacej stanice tepla (ďalej len OST) a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Zariadenie OST je fyzicky, morálne opotrebované a počas predchádzajúcej vykurovacej ...
Dodávka výměníkové stanice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové parní výměníkové stanice s přípravou na přechod z páry na horkovod, následná demontáž stávající výměníkové stanice včetně stavebních úprav a statického zajištění dle projektové dokumentace pro provádění stavby zhotovené spol. ENERGO s.r.o. se sídlem: Durďákova 346/38 Brno - Černá Pole 613 00. ...
Rekonstrukce zdroje tepla ve Františkových Lázních
Předmětem zakázky je tedy návrh technického a stavebního řešení zdroje, příprava a zpracování dokumentace, projednání řešení se zadavatelem, projednání s příslušnými správními úřady, tedy kompletní dodávka zdroje (včetně zajištění realizace stavební části Projektu), a zprovoznění a proškolení obsluhy. Svou povahou se jedná o veřejnou zakázku dle ...
Viničné - zmena systému vykurovania - PD
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre zmenu vykurovacieho systému zo spaľovania tuhého paliva na vykurovanie elektrickou energiou a vykurovanie skvapalneným plynom vo Viničnom (ďalej len PD). Objekt kasárne Viničné sa nachádza na majetkovoprávne vysporiadaných pozemkoch v prospech ...
Poptávám realizaci elektrického vytápění bytu
Poptávám realizaci elektrického vytápění bytu.
Poptávám instalaci plynového kotle
Poptávám nabídku na instalaci plynového kotle s možností ohřevu teplé užitkové vody pro rodinný dům.
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce ZTI Petrovice
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajících ZTI a zdrojů tepla v objektu školy (SO1) a v objektu mistrovny (SO2) v areálu praktické výuky Petrovice.
Správa a servis kotelen
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb, a to zajištění provozu a údržby tepelného hospodářství v budovách zadavatele a nájem kotelen.
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty ve správě PN Kosmonosy
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektech zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických ...
Rekonstrukce kotelny včetně instalace KGJ, optimalizace a vyregulování soustavy ÚT
Předmětem plnění této části 1 veřejné zakázky je rekonstrukce tepelného zdroje (kotelny) pro VOŠ a SŠ Boskovice pro objekty A, B, C a Domova mládeže, spočívající zejména v instalaci 1 ks kogenerační jednotky o výkonu 81 kWe a 120 kWt a dále 2 ks kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 130 kW v místnosti stávající kotelny v budově C, a to dle ...
Zajištění vodoinstalatérských, topenářských a souvisejících opravárenských  a údržbářských služeb
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění vodoinstalatérských a topenářských opravárenských a údržbářských prací a provádění manipulací na technických zařízeních vodního hospodářství v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy.
Poptávám návrh nejvhodnějšího typu vytápění
Poptáváme odborníka v oblasti vytápění pro návrh nejvhodnějšího typu vytápění, nejlépe vč. zhotovení výpočtu tepelných ztrát ve starším RD. Po dosavadních zkušenostech hledáme pouze profesionála ve svém oboru, který nepreferuje pouze jeden druh vytápění, a už vůbec ne tepelné čerpadlo. Nabídku TČ nepovažuji za profesionální, a rozhodně ne za ...
Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a rekuperace
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
Rekonstrukce teplovodní kotelny na dřevní biomasu
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající teplovodní kotelny na dřevní biomasu. Stavba je nyní v nevyhovujícím stavu a kotel je na pokraji své životnosti. Stávající kotel je o výkonu 1,5 MW bez možnosti větší regulace a bude nahrazen dvěma menšími kotly o výkonu 2 x 300 kW s přípravou pro další rozšíření o třetí kotel o stejných ...
Rekonstrukce dvou plynových kotelen KVS Brno
Předmět, specifikace a rozsah požadovaného plnění: - Demontáž dvou stávajících kotelen a montáž dvou nových kotelen - Demontáž stávající a montáž nového měření a regulace - Potřebná úprava plynu v obou kotelnách - Rozvod užitkové vody
Zmena zdroja vykurovania budov Základnej a Materskej školy v obci Vechec
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so zmenou zdroja vykurovania Základnej a Materskej školy v obci Vechec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia rozvodov tepla v Prakovciach II
Predmetom zákazky je rekonštrukcia teplovodného rozvodu vedeného z centrálnej kotolne v obci Prakovce. Jestvujúci štvorrúrkový systém rozvodu tepla pre vykurovanie, teplej pitnej vody a cirkulácie teplej vody vedený v teplovodných kanáloch bude nahradený novým bezkanálovým systémom z predizolovaných potrubí. Nové potrubia budú v plnej miere vedené ...