Výmena rozvodov plynu, vody a kanalizačných potrubí vrátane dažďovej kanalizácie
Zámerom verejného obstarávateľa je realizovať rekonštrukciu v 5 bytovkách Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky na ul. Zdravotnícka v nasledovnom rozsahu: A.Výmena vertikálnych a horizontálnych rozvodov plynu B.Výmena vertikálnych rozvodov TÚV, SÚV a cirkulácie C.Výmena vertikálnych kanalizačných potrubí aj s odvetraním na ...
Materská škola v obci Lubina - rozšírenie kapacít, prístavba
Predmetom zákazky je prístavba nového dvojpodlažného pavilónu k existujúcej dvojpodlažnej budove materskej školy v Obci Lubina. Členenie stavby je na nasledujúce prevádzkové súbory a objekty: SO-01 Architektura SO-02 Zdravotechnika SO-03 Výkurovanie SO-04 Elektroinštalacia SO-05 Plynoinštalacia SO-06 Spevnene plochy SO-07 Požiarna ...
Rekonštrukcia centrálnej plynovej kotolne PK1 a PK2 v budove na Západnej terase
Predmetom zákazky je realizácia kompletnej rekonštrukcie centrálnej plynovej kotolne PK1 a PK2 v budove v budove na Západnej terase, ktorá sa nachádza v pôvodnom stave. Rekonštrukcia centrálnej plynovej kotolne je riešená výmenou za nový systém centrálnej plynovej kotolne PK1 a PK2, teda kompletnej výmene technológie centrálnej plynovej kotolne, ...
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových
1. Predmetom zákazky sú služby odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (i) tlakových, (ii) plynových, (iii) zdvíhacích, (iv) elektrických vysokého napätia a (v) elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov podľa Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. ...
Poptávám revizi podzemního vedení plynového potrubí
Poptávám revizi podzemního vedení plynového potrubí
Nástavba MŠ / přístavba ZŠ Troubsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu veřejné zakázky z Dotace. Stručný popis prací: Účelem stavby je rozšířit kapacitu MŠ, navýšit kapacitu stávající kuchyně MŠ a doplnit objekt o nové prostory ZŠ. Nástavba stávajícího ...
Poptávám servis kotle
Poptávám servis kotle. Příliš hlučný ventilátor, kotel Buderus GB172-24.
SPZ Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu
Předmětem plnění je přezbrojení technologické části pro stávající stavbu regulační stanice zemního plynu (dále jen RS) o výkonu Q = RS 20 000 (n)m3/h určenou pro regulaci tlaku plynu z VTL na STL pro potřeby SPZ Triangle v Žatci. Technologické zařízení bude uchyceno na ocelových rámech a s nimi umístěno do stávající montované budovy s valbovou ...
Projektová dokumentace - plynoinstalace v bytových domech
Předmětem zakázky je zpracování projektových dokumentací rekonstrukce plynoinstalací v domech zadavatele.
Výběr provozovatele zdrojů tepla
Zadavatel v tomto zadávacím řízení vybírá provozovatele tepelných zdrojů (plynové kotelny - také Zařízení) v majetku MČ Praha 2 pro jednotlivé části veřejné zakázky. S dodavatelem pro každou část uzavře zadavatel Smlouvu o nájmu, provozu a údržbě zdroje tepelné energie pro vytápění a odběr tepla pro ÚT a ohřev teplé vody a dodávce tepelné energie ...
Rekonstrukce a doplnění rozvodů medicinálních plynů v budovách: J, A2, A1
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a doplnění rozvodů medicinálních plynů včetně instalace nové kompresorové stanice pro Ústav soudního lékařství (dále jen ÚSL), dále doplnění rozvodů medicinálních plynů v areálu FNuSA Pekařská 664/53 656 91 BRNO v budovách: J odd: 66, 67, 68, budova A2 odd: 8, budova A1 odd: 57.
Obsluha tepelných zariadení v objektoch Slovenskej pošty, a.s.
Predmetom zákazky je obsluha tepelných zariadení.
Modernizace plynové kotelny - Smolkova č. p. 943
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávající plynové kotelny v objektu Smolkova č.p. 943, Praha 4-Kamýk, spočívající v odstranění 3 ks starých plynových kotlů, provedení příslušných stavebních úprav a dodání a zprovoznění 2 ks nových plynových kotlů. Přesněji je postup uveden v zadávací dokumentaci a přílohách.
Zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania, Nájomné bytové domy, Nitra nad Ipľom II
Predmetom zákazky je novostavba samostatne stojaceho nájomného bytového domu nižšieho štandardu a samostatne stojaceho nájomného bytového domu vyššieho štandardu. V rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie ide o nasledovné objekty: 2020017.I Vyšší štandard (Stavebné práce, Elektroinštalácie, Zdravotechnika, Plynoinštalácie, Vykurovanie, ...
Pohotovostní služba
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na odstraňování veškerých havarijních situací na bytovém a domovním fondu ve správě objednatele (s výjimkou kotelen) vlastními prostředky, popř. zajistit jejich odstranění v součinnosti s jinými organizacemi (především se správci inženýrských sítí apod.). Seznam objektů ve správě objednatele, je ...
Výměna plynových kotlů vč. příslušenství
Předmětem plnění je rekonstrukce plynové kotelny vč. demontáže stávajících zařízení a instalace nových plynových kotlů vč. příslušenství, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Poptáváme plynaře, elektrikáře a instalatéra
Poptáváme plynaře, elektrikáře, instalatéra pro spolupráci na rekonstrukci bytu o velikosti 3+kk v Brně. Spěchá!!!
Optimalizace tepelného hospodářství - BMN
Vybudování dvou teplovodních kotelen včetně dvou přípojek plynu v areálu Bohumínské městské nemocnici
Rekonstrukce kotelny v objektu Dům zdraví Jihlava, Vrchlického 2497/57
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny pro objekt Dům zdraví Vrchlického 2497/57, Jihlava. Rekonstrukce kotelny spočívá ve výměně stávajících stacionárních kotlů s přetlakovými hořáky a napojení nového zásobníkového ohřívače TUV, tak aby byl ohříván topnou vodou z kotlů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v ...
Výměna kotlů v areálu JIH
Výměna plynových kotlů včetně související technologie v kotelnách objektů „Motorárna“ a „zdravotní středisko“, a to na základě projektové dokumentace. Součástí plnění je také záruční, mimozáruční a pozáruční servis instalovaných zařízení po dobu 4 let od dokončení díla.
Revízie plynových zariadení
Predmetom zákazky je pravidelné vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a zabezpečenie opakovaných úradných skúšok (ďalej len "OP a OS a OÚS") pre revíziu plynových vyhradených technických zariadení (ďalej len VTZ). Vykonávanie OP/OS/OÚS VTZ plynových v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ...
Výběr provozovatele plynových kotelen
Za zadání koncese na služby se považuje uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel a) zadá poskytnutí činností dodavateli, přičemž protiplnění dodavatele spočívá v právu braní užitků vyplývajících z poskytování služeb v podobě plateb a b) zadavatel na dodavatele přenáší provozní riziko spojené s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb.
Poptávám servis plynového vařiče
Poptávám servis plynového vařiče Whirlpool Ixelium. Největší hořák dává jiskru, ale nehoří. Děkuji. S pozdravem Lampart
Servis a revize TZB pro muzejní komplex Národního muzea
Předmětem zadávacího řízení je zajištění služeb servisu a revizí pro technické zabezpečení budov (TZB) jako je vzduchotechnika, klimatizace, požárně bezpečnostní zařízení, vytápění, chlazení, zdravotně technická instalace a vyhrazená technická zařízení Komplexu budov Národního muzea. Bližší specifikace předmětu plnění, četnosti jednotlivých ...
Výměna kotlů a technologie kotelny v objektu ZŠ a MŠ Cerhovice
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a související stavební práce pro nový zdroj vytápění dvou plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x240 kW při teplotním spádu 50/30°C (a o výkonu 2x219 kW při teplotním spádu 80/60°C), celkový maximální výkon kotelny je 480 kW. Součástí plnění je i nový systém měření a regulace (MAR) pro řízení kotelny a ...