Poptávám opravu plynového kotle ACV Prestige
Poptávám opravu plynového kotle ACV Prestige, zobrazovaná chyba E31.
Poptávám opravu plynové karmy
Dobrý den, potřebuji opravit plynovou karmu v koupelně značka Ariston, kape voda asi těsnění - lokalita Brno - Žabovřesky.
Servis a údržba plynových a tlakových zariadení - Dodanie a montáž plynových kotlov
Predmetom zákazky bude dodanie a montáž plynových kotlov v celkovom počte 2 ks.
Rekonštrukcia kotolne 17. novembra 15 Prešov Rektorát
Projektova dokumentacia riesi rekonstrukciu zdroja tepla pre objekty SO 01 SO 05. Kotolna bude umiestnena v povodnej miestnosti jestvujucej kotolne a bude zasobovat teplom a teplou vodou cely objekt vratane objektov v sucasnosti napojenych na zdroj tepla. Zmena zdroja tepla pozostava z vymeny kompletnej technologie s napojenim na nove rozvody ...
Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi - I. etapa
Predmetom investičnej akcie je rekonštrukcia interiéru polyfunkčnej sály regionálneho kultúrneho centra. Rekonštrukcia pozostáva z odstránenia väčšiny priečok, ktoré budú nahradené systémom závesov, odstránením existujúceho SDK podhľadu, vybudovaní nových priečok a presunom stanoviska zvukára. Na pódium sa použije systém variabilných pódiových ...
Rekonštrukcia plynovej kotolne v materskej škole
Rekonštrukcia plynovej kotolne. Zákazka na dodávku a práce súvisiace s výmenou a opravou odberného plynového zariadenia a vykurovania v polyfunkčnej budove obce (odberné plynové zariadenie - vybúranie a zamurovanie otvoru, odvoz a doprava sutiny, skladovanie materiálu: dodávka a skúška potrubia z PVC: dodávka a montáž neutralizačnej jednotky, ...
Múzeum Slovenského Krasu - Zádielska Tiesňava
Predmetom zákazky v stavbe :Múzeum Slovenského Krasu - Zádielska Tiesňava budú realizované vymenované nasledovné práce: 1. Plynoinštalácia 2.Zdravotechnika 3.Vykurovanie 4.Elektroinštalácia Ostatné stavebné práce na objekte múzea nie sú predmetom tohto verejného obstarávania.
Rekonštrukcia kotolne v Pálffyho paláci
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia kotolne v Pálffyho paláci na Panskej 261/19, 815 35 Staré Mesto. Ide o výmenu vykurovacích zariadení (starých teplovodných kotlov Protherm, za nový vysokoúčinný kondenzačný kotol novej generácie). Táto výmena však vyžaduje aj výmenu teplo technických zariadení vybavenia kotolne (ako rozdeľovač, zberač, ...
Rekonštrukcia plynovej kotolne
Predmetom zákazky je rekonštrukcia plynovej kotolne, konkrétne stavebné práce budú pozostávať z: - demontáži jestvujúcich 3 ks plynových kotlov Viessman Atola a príslušných potrubí, armatúr, kotlových obehových čerpadiel, dymovodov - demontáži nefunkčnej úpravni vody a expanzných nádob - demontáže zmiešavacích trojcestných ventilov a ...
Udržovací práce - výměna kotlů a technologie kotelny, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy
Předmětem VZ je rekonstrukce/oprava plynové kotelny. V rámci plnění bude provedena výměna kotlů, expanzních nádob, komínů a částečně rozvodů vytápění v kotelně a ve strojovně.
Rozvody medicinálních plynů pro COS a JIP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž prvků rozvodů medicinálních plynů pro COS a JIP vč. příslušných stavebních prací. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Ve vztahu k zákonu však ...
Odborné prehliadky, skúšky a servis tlakových, plynových a elektrických zariadení v budove NCZI II
Predmetom zákazky je uzatvorenie zmluvy s dodávateľom na vykonávanie pravidelných prehliadok, skúšok a servisu tlakových, plynových a elektrických zariadení v kotolni a regulačnej stanici plynu podľa Vyhl. SÚBP č. 25/84 Zb a Vyhl. 508/2009 Z. z., v priestoroch Národného centra zdravotníckych informácií na Lazaretskej ulici na 48 mesiacov. ...
Pozáručný  servis plynových kotlov
Podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., §15 ods.1, § 15 ods.4, § 23 vyhlášky v objektoch triedy A. Pozáručný autorizovaný servis plynových kotlov HOVAL UltraGas 1700D Kotolňa Prokopa Veľkého 41 Pozáručný autorizovaný servis plynových kotlov HOVAL UltraGas 1700D 1 ks Kotolňa Hroboňova 4 Pozáručný autorizovaný servis plynových kotlov HOVAL ...
ZŠ Láb - prístavba
Premetom zákazky s názvom ZŠ Láb prístavba je dodanie a realizácia stavebných prác vybudovania nového objektu základnej školy v zmysle priloženej projektovej dokumentácie. Súčasťou projektovej dokumentácie je i výkresová časť. Stavebné objekty: SO 01 Architektúra SO 02 Zdravotechnika SO O3 Plynoinštalácia SO 04 Vykurovanie SO 05 ...
Realizácia diela: Rekonštrukcia kotolne UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác súvisiacich s kompletnou rekonštrukciou plynovej kotolne.
Drobné údržbářské práce v bytových jednotkách a bytových domech ve správě ÚMČ Brno - Starý Lískovec
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění drobných stavebně - montážních prací (ZTI, ÚT, Plyn, kanalizace, případně truhlářské práce). Stavebně - montážní práce mají charakter udržovacích prací za účelem oprav stávajícího stavu a vytvoření současného standartu bydlení.
Výmena rozvodov plynu, vody a kanalizačných potrubí vrátane dažďovej kanalizácie
Zámerom verejného obstarávateľa je realizovať rekonštrukciu v 5 bytovkách Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky na ul. Zdravotnícka v nasledovnom rozsahu: A.Výmena vertikálnych a horizontálnych rozvodov plynu B.Výmena vertikálnych rozvodov TÚV, SÚV a cirkulácie C.Výmena vertikálnych kanalizačných potrubí aj s odvetraním na ...
Materská škola v obci Lubina - rozšírenie kapacít, prístavba
Predmetom zákazky je prístavba nového dvojpodlažného pavilónu k existujúcej dvojpodlažnej budove materskej školy v Obci Lubina. Členenie stavby je na nasledujúce prevádzkové súbory a objekty: SO-01 Architektura SO-02 Zdravotechnika SO-03 Výkurovanie SO-04 Elektroinštalacia SO-05 Plynoinštalacia SO-06 Spevnene plochy SO-07 Požiarna ...
Rekonštrukcia centrálnej plynovej kotolne PK1 a PK2 v budove na Západnej terase
Predmetom zákazky je realizácia kompletnej rekonštrukcie centrálnej plynovej kotolne PK1 a PK2 v budove v budove na Západnej terase, ktorá sa nachádza v pôvodnom stave. Rekonštrukcia centrálnej plynovej kotolne je riešená výmenou za nový systém centrálnej plynovej kotolne PK1 a PK2, teda kompletnej výmene technológie centrálnej plynovej kotolne, ...
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových
1. Predmetom zákazky sú služby odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (i) tlakových, (ii) plynových, (iii) zdvíhacích, (iv) elektrických vysokého napätia a (v) elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov podľa Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. ...
Poptávám revizi podzemního vedení plynového potrubí
Poptávám revizi podzemního vedení plynového potrubí
Nástavba MŠ / přístavba ZŠ Troubsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu veřejné zakázky z Dotace. Stručný popis prací: Účelem stavby je rozšířit kapacitu MŠ, navýšit kapacitu stávající kuchyně MŠ a doplnit objekt o nové prostory ZŠ. Nástavba stávajícího ...
Poptávám servis kotle
Poptávám servis kotle. Příliš hlučný ventilátor, kotel Buderus GB172-24.
SPZ Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu
Předmětem plnění je přezbrojení technologické části pro stávající stavbu regulační stanice zemního plynu (dále jen RS) o výkonu Q = RS 20 000 (n)m3/h určenou pro regulaci tlaku plynu z VTL na STL pro potřeby SPZ Triangle v Žatci. Technologické zařízení bude uchyceno na ocelových rámech a s nimi umístěno do stávající montované budovy s valbovou ...
Projektová dokumentace - plynoinstalace v bytových domech
Předmětem zakázky je zpracování projektových dokumentací rekonstrukce plynoinstalací v domech zadavatele.