Komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA, Lučenec
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA v Lučenci.
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Seredi - Zateplenie strešného plášťa
Predmetom verejného obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Seredi formou zateplenia strešného plášťa podľa projektu a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Horné Srnie, Revitalizácia budovy starej školy
Predmet zákazky je definovaný v zmysle Projektu stavby "Horné Srnie, Revitalizácia budovy starej školy", ktorý vyhotovila PROJART, spol. s r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica v júni 2021, zák. č. 2018/21. Jedná sa o revitalizáciu budovy formou zateplenia obvodového plášťa a stropu nad 2 NP vekovo najstaršej budovy Základnej školy v ...
Obnova obecného úradu v obci Kolačkov
Predmetom zákazky je obnova a zateplenie obecného úradu v obci Kolačkov, výmena osvetlenia a výstavba exteriérového schodiska.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky.
Modernizácia nadzemných častí primárnych napájačov SCZT - Obnova tepelných izolácií pre závod Košice
Zákazka je rozdelená na 2 časti: "Modernizácia nadzemných častí primárnych napájačov SCZT" a "2. časť - Modernizácia nadzemných častí primárnych napájačov SCZT". Realizáciou diela sa rozumejú všetky práce, dodávky a činnosti potrebné na korektnú, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku rozvodov v rozsahu: 1. Stavebné práce 2. Montážne práce 3. ...
Oprava plochej strechy na objekte č. 4- skladové priestory
Predmetom zákazky je oprava plochej strechy nad objektom č. 4 skladové priestory na ktorej sa demontujú vodorovné rozvody bleskozvodu, odkvapové žľaby a zvody. Po vyčistení strechy sa natavia poškodené časti hydroizolácie. Namontujú sa okapové a atikové poplastované plechy. Aplikuje sa tepelnoizolačná vrstva a následne sa zrealizuje hydroizolácia ...
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a UK materskej školy Gelnická
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky a UK budovy materskej školy so súp. č. 7649 na pozemku parcelné číslo 513/28 Bratislava Rača, Gelnická 34. MŠ prešla čiastočnou rekonštrukciou v roku 2014 (výmena okien, zateplenie, výmena zariaďovacích predmetov zdravotechniky a obklady). Súčasná rekonštrukcia rieši potrebné ...
ZŠ Hollého-oprava oplotenia a vstupnej brány od železničnej stanice Ul.M.Rázusa
Predmetom zákazky sú búracie, výkopové, izolačné práce, výstavba oplotenia z betónových tvárnic, zhotovenie vonkajších omietok. Dodanie a montáž koľajovej posuvnej brány a jednokrídlovej kovovej bránky Presnejšie rozdelenie prác viď Príloha č. 2 Výkaz výmer_ zadanie. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Obnova bytového domu Mayerova 394
Predmet zákazky je definovaný Projektom pre stavebné povolenie "Obnova bytového domu Mayerova 394", ktorý vypracovala Pariter, s. r. o., Hliny 1199/22, 017 01 Považská Bystrica, zák. číslo P 1222, vo februári 2022. Predmetom zákazky je obnova objektu - bytového domu na Ul. Mayerova 394 v rozsahu: zateplenie a nová hydroizolácia strechy vrátane ...
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Telocvične ZŠ s MŠ Úbrež
Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti telocvične. Podrobný opis predmetu zákazky je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Výzvy a je vymedzený na úrovni jedného logického celku. Predmet zákazky sa bude realizovať v 3. etapách: 1. etapa - výmena vykurovania bude realizovaná po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo 2. etapa - ...
Zateplenie budovy a rekonštrukcia schodiska a terasy ÚPSVR Senica – Šaštín-Stráže
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác za účelom zateplenia budovy a rekonštrukcie schodiska a terasy administratívneho objektu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, pracovisko Šaštín-Stráže, nachádzajúcej sa v mestskej časti Šaštín podľa projektovej dokumentácie stavby, ktorá je Prílohou č. 8 súťažných podkladov. Rozsah ...
Predstaničný priestor, podchod – havarijný stav
Predmetom zákazky je komplexná hydroizolácia podchodu z vonkajšej strany, nový sadrokartónový podhľad a maľba stropu v celom podchode.
Stavebné práce pre realizáciu projektu ZŠ ul. J. Krónera – zvyšovanie energetickej účinnosti budovy
Predmet zákazky predstavuje realizáciu stavebných prác pre realizáciu projektu ZŠ ul. J. Krónera zvyšovanie energetickej účinnosti budovy, v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie pre objekt budovy školy a v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a záväzných technických požiadaviek pri dodržaní platných STN a podľa ...
Poptává odstranění spodní vody ve sklepě
Dobrý den, poptávám odstranění spodní vody v mém sklepě. Děkuji za vaši odpověď na můj požadavek.
Zateplenie obalových konštrukcií a výmena zábradlí a mreží - mužský pavilón PNPP
Názov stavby:ZATEPLENIE OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A VÝMENA ZÁBRADLÍ A MREŽÍ - MUŽSKÝ PAVILÓN PNPP Miesto stavby:Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok Kraj:Bratislavský Okres:Pezinok Obec:Pezinok Katastrálne územie:Pezinok Umiestnenie:v zastavanom území mesta Pezinok Parcela č.:parc.č.943/5 druh pozemku:zastavaná plocha a ...
Oprava vonkajšej fasády, hydroizolácie, chodby a rozvodov v objekte Telocvične so zázemím
Predmetom zákazky je oprava vonkajšej fasády, hydroizolácie, chodby a rozvodov v objekte Telocvične so zázemím vo VŠC DUKLA v Trenčíne v zmysle súťažných podkladov.
Rekonštrukcia časti objektu HB blokov Bachova 7, Mestská časť Bratislava-Ružinov
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii časti HB bloku Bachova 7, Mestská časť Bratislava-Ružinov, v ktorom je umiestnená knižnica a to na základe projektovej dokumentácie. Rozsah stavebných prác: búracie práce, deliace konštrukcie, podlahy a dlažby, výplňové konštrukcie otvorov - výmena interiérových a vstupných dverí v časti ...
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech města Kadaň
Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energií - dále jen služby) pro objekty ve vlastnictví města Kadaň.
Oprava hydroizolácie plochých striech
Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia plochých striech na objekte skladov Umelecko dekoračných dielní SND, Mliekárenská ul. 6, Bratislava, v zmysle Výkaz výmer. V rámci prác bude celoplošne aplikovaná geotextília, na ktorú sa ukotví vodotesná hydroizolačná fólia na báze mPVC hr. 1,5 mm, vyrobená procesom laminovania a valcovania. Montáž ...
Zateplenie budovy ZŠ v Dulove
Predmetom zákazky sú práce v zmysle zadania. Bližšie informácie v prílohách.
Stavební úpravy bytového domu  č.p. 1072-1073 v ulici Fügnerova v Poděbradech
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s obnovou stavebních konstrukcí (obvodový plášť, střecha strop nad suterénem) s cílem zlepšení tepelně technických vlastností při zachování architektonického výrazu domu
Sanácia okien MÚ Ružinov a bytového domu Vietnamská 41 v Bratislave
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy, energetické a technické zhodnotenie časti opláštenia (výmena starých okien za nové spolu so stavebnými úpravami): 1. v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Ružinov 2. v bytovom dome na Vietnamskej ulici č. 41 v Bratislave
Retence srážkové vody na střeše budovy Základní školy Za Alejí 1072,  Uherské Hradiště
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace ploché střechy a zateplení části obvodové stěny objektu C, přiléhající ke střešní konstrukci objektu D2. Účel objektu se nemění, nedochází ke změně počtu místností ani k jejich rozšíření či zmenšení, nemění se ani účel využití ostatních prostor v objektu. V objektu budou nainstalovány nové VZT jednotky ...
Rekonstrukce zelené střechy
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, rekonstrukce zelené střechy na přístavbě Regionálního muzea v Kolíně, Karlovo náměstí 8, 280 02.
Prístavba MŠ a zateplenie spojovacej chodby
Predmet zákazky je definovaný v zmysle Projektu pre stavebné povolenie "Prístavba MŠ a zateplenie spojovacej chodby", ktorý vyhotovil Ing. Adam Margoč - AMKO, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín v auguste 2021, zák. č. 02/2021. Areál materskej školy sa nachádza Na Dúbravskej ulici na p.č. 1120/2 a 1120/3. Objekt MŠ pozostáva z dvoch dvojpodlažných ...