Energetická opatření v areálu MŠMT - Výměna a repase oken a zateplení půd
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy (dále jen Smlouva) na výrobu replik oken, které nahradí stávající okna vyjma historicky cenných oken (velký zrcadlový sál, čajovna, kde se budou vnitřní stávající okna renovovat a vnější budou nahrazena replikami) a realizaci stavebních prací při jejich výměně. Okna, která jsou do ulice, budou mít ve ...
Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a rekuperace
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958
Jedná se o zateplení obvodového pláště, vč. výměny stávajících boletických panelů a provedení nového lehkého obvodového pláště, výměnu výplní otvorů (okna, dveře) a následně bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, vč, výměny stávajících světlíků, provedení vakuově kotvených hydroizolačních fólií (systém podtlakového kotvení izolace).
Rekonstrukce Sokolovny v Hulíně par.č. 452, 451/1, 397/1, 496/1 k.ú. Hulín
Předmětem této veřejné zakázky je přístavba, nástavba, stavební úpravy a zateplení objektu sokolovny v Hulíně, Javorová č.p. 439, na pozemku parc. č. 451/1 a na pozemku p.č. 452, k.ú. Hulín řeší parkoviště pro tento objekt, spolu se zastavěnými plochami chodníků a komunikací, které budou doplněny zelení ve formě ostrůvků a výsadby stromků mezi ...
Školský internát B. Bystrica – Rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Budova pozostáva zo šiestich nadzemných podlaží a jedného technického čiastočne zapusteného podlažia. Skladá sa z dvoch dilatačne oddelených blokov. Obvodový plášť je tvorený z keramzitbetónových panelov hr. 300 mm. Strešný plášť je riešený ako dvojplášťová plochá strecha so živičnou ...
Snížení energetické náročnosti penzionu Údolí
Projekt je zaměřen na zateplení obálky objektu včetně střechy, výměnu stavebních otvorů stavebních dokončovacích prací. Součástí je rovněž instalace fotovoltaického zdroje. Objekt je ve vlastnictví žadatele, budova Údolí u Nových Hradů 139.
IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Přemyslovců 967
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy týkající se úprav stávajícího bytového domu. Projekt řeší energetické úspory objektu a to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, výměnu výplní otvorů a zateplením střech a stropu suterénu. Bude realizována sanace suterénů (svislá izolace, položení drenážních trubek pro budoucí ...
Poptávám zateplení podkroví
Poptávám zatepeplení podkroví chytrou pěnou.Jednalo by se zateplení části krokví,stěn a stropu ze sádrokartonových příček. Celkem asi 82 m2. Jaká by byla cena? Děkuji
Zateplení objektů Kutná Hora - OPŽP
Provedení stavby v rozsahu prováděcí projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny
Předmětem veřejné zakázky je dodatečné zateplení objektů internátu OA Mohelnice - objekt chlapeckého internátu, objekt dívčího internátu, objekt hlavního vstupu s malým sálem a objekt s přípravnou stravy a jídelnou.
ZŠ Levočská Stará Ľubovňa - extenzívna zelená strecha
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce jestvujúcej budovy v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov, za účelom rekonštrukcie striech formou realizácie extenzívnej zelenej strechy, ktorá svojimi vlastnosťami a skladbou plní zároveň vodozádržnú ...
Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve. Konkrétne stavebné práce budú elektromontáže, elektroinštalácie úpravy povrchov a podlahy, opravu nadväzujúcich a doplnkových konštrukcií, ostatné konštrukčné práce, tepelné izolácie, ústredné kúrenie a nátery. Podrobný opis predmetu zákazky je ...
Rekonštrukcia Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne – II. etapa
Realizácia stavby sa uskutočňuje v dvoch etapách. I. etapa stavby bola zahájená v roku 2016 a je ukončená. Rekonštrukcia v rámci II. etapy rieši vybúranie deliacich priečok a nové dispozičné riešenie interiéru, statické úpravy konštrukcií objektu, zateplenie fasády, výmenu podláh, ústredné vykurovanie, vzduchotechniku, elektroinštaláciu, ...
Poptáváme opravu izolace sedlové střechy
Poptáváme opravu izolace sedlové střechy přízemní stavby (skladovací hangár u sokolovny ) o výměře cca 80 m2. Realizace opravy 07/-08/2020. Pokud máte o zakázku zájem, prosím o osobní prohlídku objektu a cenovou nabídku.
Zateplení objektu čp. 570 a 571, Železný Brod
Zateplení stávajících bytových objektů - obvodové stěny, stropy nad 1PP, izolace půdy nadNP foukanou izolací vč, vytvoření nové podlahy, nahrazení stávajích omítek sanační, provedení vodorovné izolace na úrovni 1PP, prodložení střechy ve štítech (z důvodu ETICS) a výměna plechování.
Tepelná izolace podkroví, Rakousko
Potřebuji montáž tepelné izolace podkroví ve Vídni.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o.
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o. Stavba sa v zmysle výkazu výmer delí na nasledovné objekty: 01 - Zateplenie obvodových stien 02 - Zateplenie strechy 03 - Výplne otvorov 04 - Fotovolatika 05 - Ostatné Bližšia špecifikácia je uvedená v ...
Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA
Jedná se o stavební práce na objektu obchodní akademie v Pelhřimově spočívající mimo jiné v opravě hydroizolací včetně omítek v celém suterénu budovy a stavební práce na objektu tělocvičny obchodní akademii spočívající v opravě hydroizolací, omítek a sportovní podlahy. Dále bude provedena oprava kanalizace včetně opravy povrchů dvora a přilehlých ...
Sanace suterénu a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Dykova 12, Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení sanace suterénních prostor a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Diplomatického servisu na adrese: Dykova 12, Praha 10.
Poptávám vnitřní zateplení budovy
Poptávám vnitřní zateplení budovy - foukaná izolace.
Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín
Predmetom zákazky Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín Kňažia sú stavebné úpravy dielní, rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení, zateplenie tepelnej obálky budovy a výmena výplňových konštrukcií, plynofikácia a rekonštrukcia ÚK v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a ...
Obnova školského internátu pavilón C1 a pavilón C2 - Zateplenie objektov
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektu školského internátu Strednej odborne pavilónov C1 a C2. Budova internátu sa skladá z dvoch samostatne staticky nezávislých stavieb. Z juhozápadnej strany sa nachádza jednopodlažná stavba, ktorá je spojená s budovou internátu. Ide o staticky nezávislú stavbu. Budova internátu sa skladá ...
MŠ Koperníkova, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy
Předmětem této veřejné zakázky je zateplení fasády, střešní konstrukce a s tím související stavební úpravy budovy mateřské školy Koperníkova. Stavební úpravy spojené se zateplením budovy spočívají zejména v?odstranění veškerých klempířských prvků, odstranění stávající venkovní omítky z?ostění oken, odstranění stávajících anglických dvorků a po ...
Riešenie havarijnej situácie a zvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická
Riešenie havarijnej situácie a zvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická v Skalici. Dielo je rozdelené na 2 etapy: I.etapa SO 02 Kotolňa, -Zateplenie obvodového plášťa -Výmena otvorových konštrukcií -izolácia strešného plášťa SO 01 Telocvičňa -izolácia strešného plášťa II. etapa - SO 01 Telocvičňa -Zateplenie ...
Snížení energetické náročnosti budov SPŠS Mělník
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy hlavní budovy školy, tělocvičny a domova mládeže spojené se snížením energetické náročnosti. Jedná se o stavební práce spočívající zejména v následujících činnostech: - Výměně výplní otvorů oken a dveří; - Zateplení obvodového pláště včetně střechy; - Instalace systému nuceného ...