Deinštitucionalizácia DeD Močenok

Deinštitucionalizácia DeD Močenok

Predmetom zákazky je zbúranie starého RD a výstavba nového RD vrátane prípojok.

SZĽH - výmena podlahových krytín

SZĽH - výmena podlahových krytín

Predmetom zákazky je výmena podlahových krytín vrátane ich dodania a realizácia všetkých prác a úkonov s tým súvisiacich.

Dodávky inventarizačních prací a služeb

Dodávky inventarizačních prací a služeb

Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst Část 1 - zajištění dodávky realizačních inventarizačních prací podle závazné metodiky NIKM Část 2 - zajištění dodávky služeb funkce administrátora SEKM pro inventarizaci v rámci projektu NIKM Část 3 - zajištění dodávky služby externí kontroly ...

LT030042 Hoštka, ÚV Malešov - rekonstrukce

LT030042 Hoštka, ÚV Malešov - rekonstrukce

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci úpravny vody Malešov. Areál úpravny vody a související provozní objekty se nacházejí severně od části Malešov obce Hošťka, okres Litoměřice, v mírně svažitém terénu v nadm. výšce 225,00 – 241,00 m n.m. Hlavní provozní objekt úpravny vody se nachází v oploceném ...

Ostrov – rekonstrukce ubytovny K

Ostrov – rekonstrukce ubytovny K

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy a přístavba dvou evakuačních schodišť objektu „Ubytovna K“, včetně přeložek a nového napojení na inženýrské sítě. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou též zpevněné plochy nových vycházkových dvorů, strážní věž, spojovací komunikace a chodníky. Bližší podmínky předmětu veřejné zakázky ...

Přepravní klece

Přepravní klece

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky přepravních klecí, konkrétně se jedná o přepravní klece velké v různých modifikacích, přepravní klece malé v různých modifikacích, přepravní klec skříňovou uzamykatelnou a přepravní klec velkou vnitro objektovou a dále dodávky náhradních dílů pro přepravní klece velké a přepravní klece malé a poskytování ...

Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum

Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum

Předmět veřejné zakázky je provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumných prací (IGP) pro stavbu „Vlára, Vodní dílo Vlachovice“ (dále jen „stavba“) a další související stavby a záměry v souladu zadáním „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, technické řešení F.2. Zadání pro IG průzkum“ zpracovaným společností ...

Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia

Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia

Výroba dodávka a montáž interiérového zariadenia pre: -Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, 817 07 Bratislava -ŠD Ekonóm, prístavná 8, Bratislava a -ŠD Starohájska 8, Bratislava, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Arch. Peter Žalman, CSc.

Krejcarová lávka

Krejcarová lávka

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Krejcarova lávka přes řeku Ohři, Sokolov“, zpracované 04/2014 společností Kancelář stavebního inženýrství, s.r.o., Botanická 256, 360 02 Karlovy Vary, IČ: 25224581. Předmětem plnění je demolice stávající Krejcarové lávky přes Ohři a výstavba nové lávky pro ...

Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, geodetické práce

Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, geodetické práce

Předmět veřejné zakázky je provedení geodetických prací pro stavbu „Vlára, Vodní dílo Vlachovice“ (dále jen „stavba“) a další související stavby a záměry v souladu zadáním „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, technické řešení F. 1.Zadání pro geodetické práce“ zpracovaným společností AQUATIS, a.s., v lednu 2018 (dále jen ...

FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb z hygienických důvodů ve FNUSA 2

FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb z hygienických důvodů ve FNUSA 2

Předmětem veřejné zakázky je: Obnova maleb z hygienických důvodů ve FN u sv. Anny v Brně a jejích detašovaných pracovištích dle Vyhlášky č. 306/2012, § 10, odst. 6, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Poptáváme realizaci autobusové čekárny pro obec

Poptáváme realizaci autobusové čekárny pro obec

Poptáváme realizaci autobusové čekárny pro obec o rozměrech cca 150 x 300 cm, prosklená nebo polykarbonátová výplň, kovová konstrukce.Termín dodání do 15.08.2018.

Poptáváme připojení myčky na nádobí

Poptáváme připojení myčky na nádobí

Poptáváme připojení volně stojící myčky na nádobí (zn. Philco). Původní jsme si připojili sami, ale nová má jiné koncovky a nelze ji přisunout ke zdi. Přivítáme Vaši radu a pomoc. Děkujeme za odpověď. Janáskovi. Frýdek.

Prohloubení studny, Rakousko

Prohloubení studny, Rakousko

Poptáváme studnařské práce. Žijeme v Strass (poblíž Langenlois / Kremže), máme v suterénu asi 8 metrů hlubokou studnu. Chtěli bychom ji prohloubit.

Poptávám cenovou nabídku na podlahářské práce

Poptávám cenovou nabídku na podlahářské práce

Poptávám cenovou nabídku na zhotovení podlahy z palubek tloušťky 22 mm čtverečních ,včetně roštu,v provedení smrku. Děkuji Moudrá

Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška

Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška. Jedná se o provedení a dodávku stavebních a jiných prací v členění: SO 01 – OBJEKT VÝUKY SO 02 – DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SO 03 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE Podrobně viz ZD.

Oprava nábřežních zdí VT Čepel v intravilánu obce Kleneč

Oprava nábřežních zdí VT Čepel v intravilánu obce Kleneč

Předmětem zakázky je oprava obou nábřežních zdí VT Čepel přímo v intravilánu obce Kleneč formou doplnění stávající úpravy z šedesátých let, stávajících kamenných zdí stabilizačními pasy z vodostavebního betonu a to v celém zájmovém úseku opravy a to u levého a pravého břehu včetně i tří krátkých úseků, kde bude původní zeď rozebraná a realizovaná ...

Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu, povolení a smlouvy. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle stavebního povolení a projektu; 2) Zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem včetně geometrického plánu potvrzeného ...

Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p.  664 - 669 Horní Slavkov

Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p. 664 - 669 Horní Slavkov

Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh opravy a úpravy stávajících komunikací, chodníků a zpevněných ploch v lokalitě tvořené na severu Poštovní ulicí, na jihu Školní, na východní straně ulicí Poštovní a na západní straně ulicí Větrná a Poštovní. Lokalita u 6 bytových domů, rekonstrukce ulic Poštovní, Školní včetně přilehlých chodníků.

Poptávám renovaci dvířek u kuchyňské linky

Poptávám renovaci dvířek u kuchyňské linky

Poptávám renovaci dvířek u kuchyňské linky.

Chodník na ulici Litovelská

Chodník na ulici Litovelská

Predmetom zákazky je stavebné dielo Chodník na ulici Litovelská podľa projektu stavby vypracovaným Ing. Michal Löfflerom, autorizovaným stavebným inžinierom pre dopravné stavby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.2 Obchodné a ...

Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu v Jihlavě – výměna střechy

Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu v Jihlavě – výměna střechy

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a výměna střechy Horáckého zimního stadionu v Jihlavě (projekt typu design & build podle standardů FIDIC – Yellow Book).

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Ekonomickej univerzity  v  Bratislave

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava, ktorá je vymedzená projektovou dokumentáciou vypracovanou firmou ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a. s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava a výkazom výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 k súťažným podkladom.

Sanace zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 83

Sanace zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 83

Předmětem této veřejné zakázky je sanace zdravotního střediska v ulici Dlouhá třída 1134/83, Havířov – Podlesí.

Zastrešenie ZŠ Hájske

Zastrešenie ZŠ Hájske

Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy nad 3NP základnej školy v obci Hájske. Cieľom diela je zníženie energetickej náročnosti objektu zlepšením tepelnoizolačných charakteristík strešného plášťa nad príslušným podlažím. Zároveň sa vyrieši problém so zlým technickým stavom strechy, ktorá budú kompletne rekonštruovaná. Navrhnutou konštrukciou ...

(záznamy 26/50 z 18830)  strana 2 / 754