Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zadržiavania dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany. Predmet zákazky je rozdelený na 3 (tri) samostatné časti podľa miest dodania: Časť I: Zadržiavanie dažďovej vody - Bytovky Časť II: Zadržiavanie dažďovej vody - Ihrisko Časť III: Zadržiavanie dažďovej vody - Park. Podrobné vymedzenie predmetu ...
Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok
Predmetom verejného obstarávania je výber zhotoviteľa na stavebné práce súvisiace s riešením ôsmych vodozádržných opatrení v meste Kežmarok. Predmet zákazky s názvom Vodozáadržné opatrenia v meste Kežmarok je detailne popísaný v Prílohe č. E.1 a E.2. Súťažných podkladov a rozsah zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou a predmetom zmluvy ...
Vodozádržné opatrenia obce Torysa
Predmetom obstarávania je vybudovanie vodozádržných opatrení v obci Torysa.
Vodozádržné opatrenia v obci Poruba – časť komunikácie - opakované
Predmetom zákazky je rekonštrukcia komunikácií a zlepšenie ich odvodnenia komunikácie z dôvodu ich súčasného nevyhovujúcemu stavu a zároveň zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy vo forme vybudovania vodozádržných opatrení v obci Poruba. Ide o opakované verejné obstarávanie.
Rekonštrukcia prehrádzky E3 na línii E ramennej sústavy Dunaja
predmetom zákazky je rekonštrukcia prehrádzky E3 na línii E ramennej sústavy Dunaja. Konkrétne prebudovanie existujúcej stavby prehrádzky s nefunkčným sklzom pre rekreačnú plavbu a jej nahradenie za dva prefabrikované priepusty, ktoré sú navrhnuté ako prejazdné. Predmetné riešenie taktiež zohľadňuje požiadavky splavnosti pre rekreačnú plavbu. ...
Vodozádržné opatrenia v obci Zemianske Kostoľany
Predmetom zákazky sú stavebné práce, tzn. vodozádržné opatrenia v obci Zemianske Kostoľany. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Třebůvka, Útěchov
Předmětem veřejné zakázky jsou zejména stavební práce, jakož i dodávky a služby související s dokončením předmětu zakázky. Stavební práce spočívají v odtěžení sedimentů a opravě břehového opevnění toku Třebůvky. V rámci stavby bude provedeno kácení stromů a provedení náhradní výsadby.
Obyce - kanalizácia
Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe kanalizácie v obci Obyce, v členení na nasledovné objekty: Objekt: SO 01 gravitačná kanalizácia splašková Objekt: SO 02 tlaková kanalizácia Objekt: SO 03 čerpacia stanica ČS2 - stavebná časť Objekt: PS 01 ČS1+ČS2 - strojnotechnologická časť Všeobecné náklady
Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok - Podluží
Předmětem akce je výstavba vzdouvacího objektu a revitalizačních opatření v EVL Soutok - Podluží. Jedná se o výstavbu klapkového jezu na řece Dyji a o realizaci 14 revitalizační opatření na území EVL Soutok - Podluží. Stavba je dělena na dva stavební objekty: SO - 01 Vzdouvací manipulační objekt na řece Dyji - jez Pohansko Pro zajištění ...
Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, 2. časť SO 02 Vodovod Rohov
Predmetom zákazky je výstavba rozvodnej vodovodnej siete vrátane prípojok v obci Rohov.
Vodozádržné opatrenia v obci Lysá pod Makytou
Predmetom zákazky sú stavebné práce na vodozádržnych opatreniach v obci Lysá pod Makytou, delenie na stavebné objekty: - SO1 vodzádržné opatrenia pre areál ZŠ, - SO2 vodozádržné opatrenia pri obecnom úrade, - SO3 - vodozádržné opatrenia pre areál MŠ. Podrobne v súťažnych podkladoch.
Obec Prenčov - rozšírenie kanalizácie a ČOV
Predmetom zákazky sú stavebné práce - vybudovanie splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke 2 325 m na odvedenie splaškovej odpadovej vody do čistiarne odpadových vôd, ktorá je navrhnutá ako kompletná technologická linka pozostávajúca z dvoch celoplastových biologických reaktorov, čerpacej stanice s mechanickým predčistením a kalojemu.
Prštenský potok km 0,620-1,300
Jedná se o výběrové řízení na opravu a rekonstrukci opevnění břehů a dna Prštenského potoka (IDVT 10200832, ČHP 4 13 01 038) v intravilánu Zlína, Prštném v ulici Kútiky. U oprav se jedná o opravu a přespárování kamenných dlažeb a opěrných zdí z lomového kamene, vyplnění dna rovnaninou a obnovu výstužných pasů. Jako rekonstrukce byly vyčleněny ...
Protipovodňové opatrenia - Ženská Dolina
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác podľa priloženej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Kanalizace a ČOV v obci Beřovice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Beřovice pro 460 EO včetně doprovodných objektů. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Kanalizace a ČOV v obci Beřovice“, zpracované společností PROJEKT IV s.r.o., Bassova 98/8, PSČ 190 00, IČ: 25601172.
Kanalizace a ČOV v obci Rpety
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Rpety pro 600 EO včetně doprovodných objektů. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Kanalizace a ČOV v obci Rpety“, zpracované společností PROJEKT IV s.r.o., Bassova 98/8, PSČ 190 00, IČ: 25601172.
Malšovice - splašková kanalizace - stoka A
Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce zaměřené na výstavbu splaškové kanalizace v obci Malšovice, a to nedokončené části STOKY A (od staničení 307,3 m po staničení 512,3 m) a přípojek (K10 až K15)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
Předmětem stavby je oprava a rekonstrukce koryta Mandavy ve Starých Křečanech v sedmi dílčích úsecích, které zahrnují výstavbu nových betonových zdí s obkladem líce, opevnění paty a dolní části břehu záhozem z lomového kamene, stabilizaci dna příčnými betonovými prahy. Součástí návrhu je oprava několika schodišť a sejmutí a znovu uložení několika ...
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v realizaci definitivního uzávěru plavebního kanálu Troja ve formě jezového objektu s pohyblivou přelivnou hranou. Stavba uzávěru je součástí navrhovaných kompenzačních opatření v rámci stavby č. 6963 „Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově, etapa 0008 - kompenzační ...
Zlatná N/O - Jazero Kakal - Úprava a odstránenie nánosov
Predmetom zákazky je úprava existujúcej vodnej plochy, ktorá sa nachádza v intraviláne obce Zlatná na Ostrove. Riešenou vodnou plochou je jazero Kakal, ktoré je v súčasnosti rybárskym revírom s evidenčným číslom 2-0841-1-1. Rybársky revír spravuje Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Komárno. V rámci úpravy vodnej plochy budú realizované ...
Veřejná infrastruktura - obytná zóna Nová Dukla
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou nových úseků vodovodních řadů a nových úseků splaškové, jednotné a výtlačné kanalizace. Dále je předmětem prací výstavba STL plynovodů a dešťové kanalizace. Na tyto práce budou navazovat stavební práce výstavby nových komunikací a chodníků - dokončení zásypů, hutnění a příprava ...
Závlahová nádrž Hladomer 2, horná nádrž - odstránenie dnových sedimentov
Predmetom zákazky je odstránenie dnových sedimentov závlahová nádrž Hladomer 2 (horná nádrž) na škôlkárskom stredisku Hladomer. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu a súvisiace dodávky v rozsahu s predmetom zákazky a v súlade s podmienkami platných STN a platných právnych predpisov. Opis a špecifikácia predmetu zákazky_ technická správa/dokumentácia ...
PŠ 08/2020 LP Bojišťského potoka I. a II.
Předmětem zadání jsou stavby na vodním toku, přítoku, včetně samotných koryt, tak i na přilehlých stržích. Zároveň je navrženo řešení k obnovení zachycení splavenin a zamezení povodňových škod níže po toku, a to stávajícími opatřeními s návrhem dalších opatření včetně zajištění stávajících. Bude obnoven retenční prostor obou kamenných přehrážek, ...
Jez na Ohři Kadaň - dolní
Předmětem díla je celková rekonstrukce stávajícího pevného jezu na Ohři v Kadani včetně souvisejících objektů a realizace opatření pro migrační zprůchodnění příčné překážky, která vznikla výstavbou pevného jezu na řece Ohři v blízkosti silničního mostu. Stávající konstrukce jezu bude v celém svém rozsahu zcela vybourána. Tvar nově budovaného ...
Vodozádržné opatrenia v obci Hrušov
Predmetom stavebnej zákazky je výstavba vodozádržných opatrení v obci Hrušov za účelom zadržania dažďovej vody retenciou v navrhovanom území a zníženia celkového množstva vody pri prívalových dažďoch na zjemnenie povodňovej vlny. Stavebná zákazka je realizovaná v troch stavebných objektoch: SO 01 Zelená strecha OcÚ - rieši retenciu dažďovej vody ...