Realizácia vodozádržných opatrení v meste Bánovce nad Bebravou
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na výstavbu vodozádržných opatrení v rámci projektu: Realizácia vodozádržných opatrení v meste Bánovce nad Bebravou. Stavebné práce sú zamerané na výstavbu zelenej strechy na budove materskej školy a štyroch vodozádržných spevnených plôch. Z uvedeného dôvodu je predmet zákazky rozdelený ...
IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km 0,360 - 0,620
Realizace stavby spočívající v rekonstrukci opevnění a zkapacitnění koryta drobného vodního toku IDVT 10168128 v k.ú. Náchod a Staré Město nad Metují v intravilánu města Náchod. Rekonstrukce koryta v celkové délce 248,2 m je rozdělena do dvou hlavních částí: SO 01 - Zakrytí koryta železobetonovými rámy a SO 02 - Otevřené koryto. Zakrytý úsek ...
Soustava malých vodních nádrží Dobrá Voda
Předmětem zakázky je výstavba soustavy malých vodních nádrží MVN 1- 4 na bezejmenném levostranném přítoku Telecího potoka a samostatné vodní nádrže s vlastním povodím MVN 5 v k.ú. Dobrá Voda, Kladruby a Dřevohryzy.
Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene III
Vodozádržné opatrenia Podzemné nádrže s kapacitou 32 m3 , 2ks po 16 m3 Bioretenčný rezervoár s retenčným priestorom 45m3 Dažďová záhrada o ploche 268m2 s retenčným priestorom 53m3 Drenážne a zasakovacie línie komunikácií s priepustným povrchom Zatrávnené miskovité retenčné plochy vzniknuté terénnou modeláciou Kvapková závlaha pre stromoradia ...
Vltava ř.km 54,14 - rekonstrukce Šítkovského jezu
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce Šítkovského jezu, zejména doplnění návodní štětové stěny, provedení nového betonového předprsí, sanace přelivné plochy, osazení tvarových kamenů odtrhové hrany a obnovení těžkého kamenného záhozu v podjezí.
Kanalizace a ČOV Dráchov
Výstavba gravitační splaškové kanalizace a dvou oddělených kořenových čističek odpadních vod, domovní kanalizační přípojky. Navržená kanalizační síť bude podchycovat splaškové odpadní vody z domácností celého území obce a bezpečně je svádět na kČOV.
VN Studený
Výstavba vodních děl: Stavby budou členěny na následující objekty: So 01 - Hráz - návodní svah hráze do sklonu 1:2,8, vzdušný svah do sklonu 1:1,75. Koruna občasně pojízdné hráze má šířku 4,00 m, So 02 - Vypouštěcí zařízení - otevřený prefabrikovaný požerák, So 03 - Bezpečnostní přeliv - otevřený žlab obdélníkového profilu, So 04 - Lesní ...
Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Severní Morava
Předmětem plnění je poskytování pravidelných služeb, spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k odvodnění pozemků pro "oblast Severní Morava" a poskytování vybraných služeb ad hoc pro případ havárie zařízení či jiných situací, které je nutno řešit bezodkladně z důvodu zajištění kontinuálního provozu zařízení.
Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Jižní Čechy
Předmětem plnění je poskytování pravidelných služeb, spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k odvodnění pozemků pro "oblast Jižní Čechy" a poskytování vybraných služeb ad hoc pro případ havárie zařízení či jiných situací, které je nutno řešit bezodkladně z důvodu zajištění kontinuálního provozu zařízení.
Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Východní Čechy
Předmětem plnění je poskytování pravidelných služeb, spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k odvodnění pozemků pro "oblast Východní Čechy" a poskytování vybraných služeb ad hoc pro případ havárie zařízení či jiných situací, které je nutno řešit bezodkladně z důvodu zajištění kontinuálního provozu zařízení.
Kanalizace Podlesí-Petřvald, II. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace ve městě Petřvald ve Moravskoslezském kraji. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek veřejné zakázky, tj. v Projektové dokumentaci, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazném vzoru smlouvy.
II. Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina
Podľa projektovej dokumentácie je stavba rozdelená do dvoch etáp. Zvolenská Slatina ochranné opatrenia na toku Slatina I. etapa V zastavanom území obce na ul. Pod hájom je navrhnuté vybudovanie protipovodňovej ochrany v podobe brehových múrov v dĺžke 224,35 m, s hrádzovým priepustom vyústeného do rieky Slatina cez výpustný objekt so spätnou ...
Protipovodňová ochrana obce Pokojovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU, SMLOUVY. Veřejná zakázka bude spolufinancovaná z Dotace. Stručný popis předmětu plnění: Předmětem zájmu je výstavba suché nádrže. Zvolený profil je vhodný ke stavbě zemní hráze suché nádrže. Retenci vody bude zajištovat dostatečný retenční prostor nádrže. ...
Kanalizace a ČOV Olešná u Havlíčkova Brodu
Výstavba splaškové kanalizace a ČOV včetně technologie, souvisejících rozvodů, připojení a uvedení do provozu včetně zkušebního provozu, vše dle projektové dokumentace, která tvoří nedílnou součást a přílohu č. 3 Zadávací dokumentace a dle Soupisů stavebních prací, které tvoří nedílnou součást a přílohu č.4 Zadávací dokumentace.
Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejích příloh v rámci realizace projektů "Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec - PK Rohatec" a "Neinvestiční prostředky ŘVC na správu infrastruktury vodních cest, Jez Sudoměřice - oprava", které jsou navzájem propojeny.
Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodní nádrže, jenž bude po dokončení stavby sloužit pro zvýšení retence vody v krajině - opatření proti nepřiznivým následkům sucha (akumulace vody), ochrana proti povodním, rozvoj biodiverzity a vodního ekosystému, extenzivní chov ryb, využití rekreační a v neposlední řadě zásoba vody pro hašení případných ...
Vodovod Poděvousy
Předmětem je výstavba vodovodu.
Kanalizace a ČOV Malé Březno
Předmětem veřejné zakázky je výstavba především gravitační splaškové kanalizace v celkové délce 1654 m, čistírny odpadních vod pro 300 EO, tlakové kanalizace vč. čerpacích stanic odpadních vod, vodovodního řadu, opravy komunikací a protlaku pod drážním tělesem. V rámci této výstavby bude provedena také rekonstrukce stávající splaškové kanalizace a ...
Obnova Zámeckého rybníka v Pakoměřicích, obec Bořanovice
Záměrem projektu je obnova a odbahnění malé vodní nádrže. V současné době je nádrž cca 6 let nenapuštěná z důvodu nefunkčnosti výpustného zařízení. Sediment je částečně porostlý rostlinnou vegetací. Zátopa rybníka je významným poměrem zanesena nánosem. Nános bude odtěžen dle podélného a příčných řezů, čímž dojde k obnově retenční schopnosti ...
Splašková kanalizace a ČOV v obci Rohy
Novostavba ČOV, novostavba splaškové kanalizace a opravy narušených povrchů a vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí) v obci Rohy.
Kanalizace a ČOV Razová
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové splaškové kanalizace a nové ČOV na území obce Rázová. Zadavatel rozdělil realizaci projektu do jednotlivých částí. Jedná se o I. část projektu v jehož rámci má dojít k realizaci až 8 312 m kanalizačních řadů o průměru DN 250 až 300 a k výstavbě nové ČOV o kapacitě 600 EO.
Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce – stavebné práce (opakované)
Predmetom zákazky je vybudovanie vodozádržných opatrení v obci Drahovce.
Hájený potok, ř.km 0,000 - 1,700 rek. + OaÚ
Jedná se o odstranění povodňových škod na korytě Hájeného potoka v intravilánu obce Bílý Potok pod Smrkem formou opravy nebo rekonstrukce poškozených části podélného opevnění, opravu pružných částí příčných objektů urovnáním nebo doplněním balvanů, rekonstrukce příčných objektů doplněním příčného stabilizačního betonového žebra při zachování ...
Radenín - čistírna odpadních vod, kanalizační sběrač sever, tlaková kanalizace západ
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je realizace čistírny odpadních vod, kanalizačního sběrače sever, tlakové kanalizace západ, kanalizačního sběrače jih, kanalizačních propojů a kanalizačních přípojek.
Prštenský potok km 0,620-1,300
Jedná se o veřejnou zakázku na opravu a rekonstrukci opevnění břehů a dna Prštenského potoka (IDVT 10200832, ČHP 4-13-01-038) v intravilánu Zlína - Prštném. Jedná se o opravu a přespárování kamenných dlažeb a opěrných zdí z lomového kamene, vyplnění dna rovnaninou a obnovu výstužných pasů. Jako rekonstrukce byly vyčleněny části pravobřežní opěrné ...