Revitalizace mrtvého ramene Labe
Projekt řeší záchranu zanikajících vodních a mokřadních biotopů mrtvého ramene o celkové délce 950 m. V lokalitě se nachází zbytky původního koryta toku Labe z velké části již bez vodní hladiny. Technická část opatření řeší odbahnění ramene. Zemina bude odtěžena, profil rozrůzněn, břehová čára rozčleněna a sklony svahů zmírněny. Po ukončení ...
Nelešovický potok, Nelešovice – rekonstrukce opěrných zdí
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména v úpravě stávajícího koryta a břehů, v rekonstrukci opěrných železobetonových zdí s kamenným obkladem a dnového stupně. Součástí akce je i odstranění náletových dřevin, kácení a provedení náhradní výsadby. Dílo je rozčleněno z fakturačních důvodů (dle charakteru prací) na dvě ...
Doubravčice - intenzifikace ČOV přístavbou 3. a 4. linky na 1600 EO a Rozšíření zásobování vodou
Předmětem zakázky je intenzifikace ČOV přístavbou 3. a 3. linky na 1600 EO a rozšíření zásobování pitnou vodou obce Doubravčice.
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Žitava, VÚ SKN0018 - stavebné práce
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Viac informácií sa nachádza v súťažných podkladoch.
PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení
Předmětem veřejné zakázky dokončení rozestavěné stavby včetně odstranění škod na rozestavěné stavbě v rozsahu - výstavba inženýrských sítí (vodovod pitné a užitkové vody, dešťová a splašková kanalizace, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení) komunikace, chodníky, vodní nádrž, veřejné osvětlení, terénní úpravy, sadové úpravy.
Výstavba vodovodu a vodojemu Stará Oleška
Předmětem veřejné zakázky je stavba vodovodu a vodojemu na území obce Huntířov - Stará Oleška. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Výstavba vodovodu a vodojemu Stará Oleška“, zpracované společností Ingreal Děčín spol. s r.o., Náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín 1, IČ: 27290964.
Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá
Stavba rieši úpravu miestneho potoka za účelom rozšírenia a stabilizácie koryta toku a tým zabezpečiť minimalizovanie škôd v prípade povodní. Hlboký potok, hydrologické číslo povodia 4-30-08-022, preteká stredom intravilánu obce zo severu na juh. Súčasný technický stav koryta Hlbokého potoka je v havarijnom stave a nezabezpečuje spoľahlivé ...
Lodhéřovský potok, ř.km 5,650-6,950, Lodhéřov-úprava koryta
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování opevnění koryta vodního toku v intravilánu obce v délce 1,3107km – dlažeb a zdí z lomového kamene, odstranění a vybudování 12 mostků a 2 lávek, přeložka vodovodu v délce 48 m, přeložka 3 sloupů NN, odstranění a obnova 550 m plotů, osazení svodidla 110 m, odstranění a náhradní výsadba 26 stromů.
MVN Mlázovice, obnova vodního díla
Odstranění sedimentů v objemu cca 19846 m3 a oprava břehů opevněním nátrží kamenným záhozem velikosti zrna 40 kg. Těžení sedimentu bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže. Součástí předmětu plnění je dále zkapacitnění současného bezpečnostního přelivu s návazností na úpravu odpadního koryta, vybudování patního drénu pod hrází a v rekonstrukce ...
Realizace lokálních biocenter BC 4  a BC 6 v k.ú. Nová Ves II. a BC 2A v k.ú. Rostoklaty.
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace lokálního biocentra ÚSES BC 4 v k.ú. Nová Ves II. v sousedství Štolmířského potoka, vybudováním mokřadu - vyhloubením tůně, celoplošným zatravněním, výsadbou dřevin a dvouleté zajištění zeleně. Realizace lokálního biocentra ÚSES BC 6 v k.ú. Nová Ves II. v sousedství Štolmířského ...
Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky
Předmětem veřejné zakázky je citlivá úprava a stabilizace ostrovů, které jsou každoročně vyhledávaným hnízdištěm ptáků. Předmětem stavby je oprava a opevnění ostrovů, odbahnění rybníků a vybudování nových manipulačních objektů pro úpravu manipulace s vodou, včetně výstavby sjezdu a dočasné panelové komunikace. Při realizaci odvozových tras a ...
Vodná stavba Ružiná, oprava objektov
Realizácia opravy objektov na vodnej stavbe Ružiná z dôvodu zachovania bezpečnej prevádzky po viac ako 40 ročnej existencii. Z dôvodu technického stavu jednotlivých objektov vodnej stavby je potrebná jej komplexná oprava v rozsahu bližšie špecifikované najmä v prílohe číslo 1 súťažných podkladov.
Mandava ve Varnsdorfu - Orlická ulice
Předmětem veřejné zakázky je odstranění povodňových škod ve formě poškozených zdí a související ochrana okolních pozemků a nemovitostí před poškozením a pokračujícími negativními vlivy vodní eroze. Stavbou dojde k obnově původního opevnění toku, současně dojde i k odstranění nánosů v korytě, čímž dojde ke zlepšení odtokových poměrů. Předmětem ...
Intenzifikace úpravny vody Zlatá
Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací vč. instalace a montáže technologií pro investiční akci s názvem "Intenzifikace úpravny vody Zlatá" v rozsahu investičních nákladů. Účelem této veřejné zakázky na stavební práce je soubor opatření pro intenzifikace úpravny vody v obci Zlatá. Toto opatření zahrnuje stavební ...
Ždánický potok, Ždánice, km 0,000 – 1,452 – úprava koryta a oprava koryta
Provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby, spočívající zejména v odstranění sedimentů ze dna a svahů koryta s odvozem zeminy na skládku a očištění svahů od náletových dřevin (včetně kořenového systému). Dále budou opraveny zděné a betonové nábřežní zdi, stupně ve dně a doplněna dnová dlažba.
Bzenec – zkapacitnění řadu II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je zkapacitnění výtlačného řadu „P1“, který navazuje na stavbu „Bzenec – zkapacitnění řadu I. etapa“. V této druhé etapě se bude zvyšovat kapacita další části výtlačného vodovodního řadu „P1“, a to části, ve které dochází k největším ztrátám v potrubí přivádějící pitnou vodu z ÚV Bzenec do VDJ Vracov II. Jedná se o část ...
Výstavba vodovodního řadu v obci Pňov - Předhradí
Předmětem zakázky jsou vodovodní přípojky v návaznosti na záměr výstavby veřejného vodovodu v obci Pňov – Předhradí a jejích částech.
VT Sadový potok, Č. Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle proj. dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Jedná se o provedení opravy opěrných zdí na obou březích Sadového potoka v úseku km 0,960-1,140. Opěrné zdi budou provedeny nově ze železobetonu s imitací kam. obkladu na pohledové straně zdi. ...
Nelešovický potok, Nelešovice – rekonstrukce opěrných zdí
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména v úpravě stávajícího koryta a břehů, v rekonstrukci opěrných železobetonových zdí s kamenným obkladem a dnového stupně. Součástí akce je i odstranění náletových dřevin, kácení a provedení náhradní výsadby. Dílo je rozčleněno z fakturačních důvodů (dle charakteru prací) na dvě ...
Nelešovický potok, Nelešovice – rekonstrukce opěrných zdí
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména v úpravě stávajícího koryta a břehů, v rekonstrukci opěrných železobetonových zdí s kamenným obkladem a dnového stupně. Součástí akce je i odstranění náletových dřevin, kácení a provedení náhradní výsadby. Dílo je rozčleněno z fakturačních důvodů (dle charakteru prací) na dvě ...
VD Trnávka - odstranění nánosů
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění nánosů z lokality L1 pod ponořeným stupněm v ř.km 5,166-5,452 a z lokality L2 nad ponořeným stupněm v ř.km 5,452-6,250 významného vodního toku Trnava (vodní dílo Trnávka). Sedimenty budou uloženy na pozemky náležející do zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) na pravém břehu vodní nádrže v k.ú. ...
Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta
Oprava koryta Merklovického potoka v intravilánu města Vamberk. V zájmové lokalitě budou opraveny poškozené opěrné zdi. Ze dna budou odstraněny nánosy a poškozené dno bude obnoveno formou dlažby do betonu. Ve dně budou opraveny výškové stupně a kamenný závěrný práh. Část břehových svahů bude obnovena přeskládáním dlažby do betonu. Dále bude ...
Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín
Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace úseku toku řeky Vltavy v ř. km 5,6 až 10,2 funkčním propojením pobřežní nivy s korytem toku, zvýšením biodiverzity břehů a úpravou stávajících koncentračních staveb za současného zvýšení průtočnosti koryta. Průtočnost bude zajištěna zvětšením aktivní průtočné plochy posunem břehových hran, ...
Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace II
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem intenzifikace stávající čistírny odpadních vod a doplnění kanalizace v Lysicích. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací s názvem akce „Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně ...
Pořízení technologií závlah ve skleníku na farmě Tušimice
Předmětem zakázky je dodávka systému tří navzájem propojených venkovních retenčních nádrží pro závlahovou dešťovou vodu, který bude napojen na venkovní dešťovou kanalizaci a na systém vnitřních nádrží. Systém bude doplněn zařízením pro ošetření dešťové vody na principu UV-záření. V rámci realizace zakázky budou provedeny rovněž stavební práce ...