Držkovský potok km 0,000 - 0,800
Zakázka na stavební práce řeší opravu stávající úpravy vodního toku Držkovský potok, k. ú. Držková. Předmět úpravy spočívá v redukci břehového porostu (28ks stromů a 241 m3 křovin) a odstranění sedimentů v celkovém objemu 360 m3. V rámci navržených úprav bude provedena výměna kulatiny u nevhodných příčných objektů, doplnění pasů z LK, oprava ...
Leska, ř. km 0,015 - 1,176, Dobšice, oprava a úprava koryta
Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v opravě poškozeného opevnění koryta vodního toku Leska v intravilánu obce Dobšice. V úseku dlouhém 130 m bude nově realizováno opevnění z kamenné rovnaniny, taktéž v tomto úseku dojde k vytvoření spádového stupně.
Bečva, Troubky - oprava koryta toku ř. km 1,280 - 1,827
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v odstranění povodňových škod způsobených povodní v červnu 2020. V rámci realizace projektu bude opraveno rozplavené opevnění břehů řeky Bečvy a břehy budou upraveny do projektovaného sklonu.
Obnova Vrboveckého rybníka
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení opatření vedoucích ke zlepšení stavu vodního ekosystému a biodiverzity lokality prostřednictvím obnovy objektů Vrboveckého rybníka.
Revitalizace lokality Jezerní slať
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Jezerní slať. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o ...
Revitalizace lokality Hamerská slať
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Hamerská slať. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o ...
Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související se stavebními pracemi, spojenými s projektem zásobování stávajících nemovitostí v obcích Dolany, čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč pitnou vodou z veřejného vodovodu. Jedná se o následující inženýrskou infrastrukturu: zdroj, vodojem, přístupová komunikace, ...
Skupinový vodovod Kácov - Zbizuby - Podveky - Rataje nad Sázavou
Výstavba skupinového vodovodu mezi Kácovem a Ratajemi nad Sázavou, na který budou napojeny obce včetně místních částí, severně a severozápadně od Kácova. Městys Kácov je zásoben vodou z vodovodní sítě města Zruč nad Sázavou, která je připojena na systém vodní nádrže Švihov (Želivka). Předmětem stavby jsou vodovodní (přívodní a zásobní) řady v ...
Bouzov - Splašková kanalizace a ČOV
Předmětem projektu je výstavba ČOV pro cílovou kapacitu 1800 EO a tlakové kanalizace včetně souvisejících objektů v obci Bouzov.
Výstavba Zemětice ČOV a kanalizace, Čelákovy kanalizace
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na stavbu: Zemětice ČOV a kanalizace, Čelákovy kanalizace a práce související. Konkrétně se jedná o výstavbu splaškové kanalizace, která umožní odvedení odpadních vod do nově budované ČOV. Z této ČOV budou vyčištěné odpadní vody dále odvedeny do recipientu do bezejmenného pravostranného přítoku ...
Streda nad Bodrogom – Kanalizácia a ČOV
Predmetom stavebných prác je realizácia kanalizácie a ČOV na území obce Streda nad Bodrogom a Viničky. Kanalizácia bude v prevažnej časti realizovaná na miestnych komunikáciách a to zelené pásy, krajnice i spevnené časti komunikácií. Stavenisko budú tvoriť aj poľnohospodárske pozemky, prístupová cesta do ČOV, prítok do ČOV, vodovodná a elektrická ...
Merta, Petrov nad Desnou - oprava koryta toku ř. km 0,000 - 4,200
Předmětem zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající v opravě opevnění a opravě výtrží v korytě toku Merta v ř.km 0,000-4,200.
Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nové kanalizační sítě v obci Třebohostice, nového kanalizačního sběrače z Třebohostic do stávající ČOV Škvorec a intenzifikace stávající ČOV z 1800 EO na 4700 EO ve Škvorci ve Středočeském kraji.
Vodovod Kobylnice
Stavba představuje výstavbu vodovodu v obci Kobylnice, napojeného na stávající Skupinový vodovod (SV) Bernardov - Habrkovice - Svatý Mikuláš, který je zásoben ze zdroje ÚV Sv. Trojice. Náplň stavby Vodovodu Kobylnice zahrnuje přívodní řad DN 80 z místa napojení na vodovodní přivaděč SV ø 160, nedaleko lokality Habrkovice a zahrnuje ...
Kanalizace a ČOV Líšnice
Likvidace splaškových vod bude řešena novou splaškovou kanalizací. Bude provedena z kanalizačních trub PVC SN12 DN 250 v celkové délce 2100 metrů. ČOV je navržena pro 500 EO. Vyčištěné vody z ČOV budou odváděny do místního tou Podhrádek. Trasa kanalizace je vedena po pozemcích vhodných k pokládce kanalizačního potrubí tak, aby bylo možné v co ...
Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov
Předmětem veřejné zakázky je vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Mečichov. Členění stavby dle projektové dokumentace, objektů, technických a technologických zařízení: SO 01 Kanalizační řady SO 02 Čistírna odpadních vod SO 03 Kanalizační přípojky SO 04 Vodovodní přípojka SO 05 Zpevněné plochy
Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi: (i) Přístavba hrubého předčištění a strojního zahuštění kalu ke stávající čistírně odpadních vod 2000 EO. Počet EO po dokončených přístavbách zůstává stejný. Povolení k vypouštění se taktéž nemění. (ii) Vodovod v místních částech ...
Přehořov - vodovod Hrušova Lhota
vybudování přívodního řadu ze stávající vodovodní sítě v obci Přehořov a nových rozvodných vodovodních řadů po místní části Hrušova Lhota
Výběr zhotovitele - odkanalizování obce Běhařov
Předmětem veřejné zakázky je vybudování gravitační splaškové kanalizace a ČOV na území obce Běhařov. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu této zadávací dokumentace.
Oprava vodojemu Rudná
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího vodojemu Rudná. VDJ Rudná tvoří stávající dvě nádrže o objemu 2x 1000 m3 s přistavenou armaturní komorou, ve které je zároveň umístěna čerpací stanice. Stávající nádrže vodojemu obdélníkového půdorysu se soustavou sloupů jsou provedeny z monolitického železobetonu (dále jen “ŽB“) a situovány ...
Rešický p., ř. km 0,890 - 1,383, Rešice, oprava koryta
Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí odtěžení sedimentu z koryta toku, vybourání a znovuvybudování nových opěrných zdí a provedení opravy opevnění koryta vodního toku Rešický potok v intravilánu obce Rešice
Rozšíření skupinového vodovodu Šternberk
Jedná se o novostavbu podzemního vodojemu, přípojky NN a dvou vodovodních řadů, kterými bude vodojem napojen na stávající vodovodní síť. Součástí stavby je i propojovací řad spotřebiště Štarnov s armaturní podzemní šachtou a přípojkou NN a dále návrh měření a ovládání.
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Seňa - časť Nová Seňa
Premetom obstarávania je rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Seňa. Stavba Seňa kanalizácia a ČOV zabezpečuje odkanalizovanie splaškových odpadových vôd produkovaných obyvateľmi Seňa, Kechnec a Milhosť a ich čistenie v čistiarni odpadových vôd odpadových vôd situovanej v Milhosti. Stavba Vodovod Seňa, Kechnec, Milhosť zabezpečuje pitnú ...
Vodovod Bystřice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky „Vodovod Bystřice“, a to v souladu s projektovou a zadávací dokumentací. Jedná se o výstavbu vodovodu v obci Bystřice - nový výtlačný řad, přiváděcí řad a rozváděcí řady v části Líšno. Stavba především zahrnuje zřízení ...
Kyjovka, km 22,313-28,780 - odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku
Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména ve vybudování přírodě blízkého protipovodňového opatření, které bude zvyšovat retenční schopnost krajiny, ekologickou stabilitu území a vytvoření přírodní plochy v nivě se zapojením revitalizovaného vodního toku.