Revitalizace lokality Nové Údolí
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Nové údolí. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu vrchoviště a dalších mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí ...
Rámcová dohoda - Rekonstrukce a výstavba vodohospodářských a ekologických staveb
Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv na základě Rámcové dohody na stavební práce, jejichž předmětem bude rekonstrukce a výstavba vodohospodářských a ekologických staveb, které se nachází ve skladovacích areálech zadavatele.
Revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro lokalitu Střelecký průsek
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Střelecký průsek. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu vrchoviště a okolních mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů ...
Poptáváme odbahnění rybníka
Poptáváme odbahnění rybníka.Potřebujeme odbahnit rybník o velikosti 35 x 25 m. Postavit kamennou zeď z rovnaného kamene v délce 25 m a výška asi 1,50 m. Jedná se asi o 500 m3 přemístění hlíny asi do vzdálenosti 30 m. Mám prosbu můžete mi udělat cenovou nabídku, praskla nám hráz a máme rybník bez vody což přes zimu není dobré. S ...
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - st
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle proj. dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Předmětem stavby je realizace protipovodňových a revitalizačních opatření na vodním toku Mohelnice, které zajistí protipovodňovou ochranu území, omezení povodňového rizika pomocí stabilizace podélného ...
Revitalizace lokality Devítka
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Devítka. Jejím cílem je revitalizace vodního režimu a mokřadních biotopů na lokalitě Devítka. Jedná se o zablokování odvodňovacích kanálů a jejich vyplnění zeminou, obnovu pramenišť a obnovu původních málokapacitních drobných potoků představujících přirozený ...
Příbram na Moravě - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Příbram na Moravě v délce cca 5 996 m, z toho cca 4 683 m kanalizačních stok, cca 224 m výtlaku a cca 1 089 m odboček pro domovní přípojky, 1 ks ČS a výstavba nové ČOV pro 700 EO. Bližší podrobnosti v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území Středočeského kraje
Předmětem této Veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti (dále jen „Studie“). Studie bude vypracována v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených ve Specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Klobouky u Brna – úprava Klobouckého potoka a Klobouky u Brna – kanalizace v ulici Masarykova
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Klobouky u Brna – úprava Klobouckého potoka – SO 01.1.4 Úprava toku km 2,184 00 – 2,509 85“ a současně zhotovení stavby „Klobouky u Brna – kanalizace v ulici Masarykova“.
VS Vlčia Dolina – doplňujúca injektáž, pravostranné zaviazanie – výber zhotoviteľa
Predmetom zákazky je vykonanie doplňujúcej injektáže pravostranného zaviazania, ktoré má zaistiť zlepšenie priesakových pomerov, ktoré sú v posledných rokoch hodnotené v podloží blokov 10 až 15 ako neuspokojivé. Sanačné práce predstavujú realizáciu injekčných vrtov z revíznej chodby a priestoru pravobrežného zaviazania, resp. návodnej päty ...
Realizácia projektu protipovodňovej ochrany
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa riešenia protipovodňových opatrení predstavujúcich výstavbu retenčného objektu na Jablonovskom potoku a rekonštrukcia existujúcej miestami už značne degradovanej úpravy toku. Existujúci stav úpravy toku je možné označiť za nevhodný, nakoľko sa jedná o lichobežníkový tvar koryta, ktoré ...
Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – Polsko, OHO
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle proj. dokumentace pro provádění stavby „Přestavba povodňové hráze řeky Opavy na km 64+900 – 68+440 v místě Blyszczyce, obec Branice, okres glubczycký, vojvodství opolské“. Jedná se o provedení rekonstrukce protipovodňové ochranné hráze na levém břehu řeky Opavy u obce ...
Lomná I
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce charakteru oprav a údržeb úprav drobných vodních toků. Předmětem této zakázky je oprava stávajících příčných objektů na vodním toku (stupňů) v podobě vybourání původního příčného přelivného tělesa a vybudování nové železobetonové konstrukce v původních parametrech. Příčné těleso bude poté ...
Realizácia projektu protipovodňovej ochrany mimo vodných tokov
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, ktoré budú realizované mimo vodného toku v katastrálnom území Jablonové za účelom retencie a vsakovania zrážkovej vody a zamedzenia nekontrolovaného povrchového odtoku pri prívalových zrážkach, ktoré spôsobujú v obci lokálne zatopenia pozemkov a objektov bahnom a vodou. Bližšie informácie sú ...
Rekonstrukce ÚV Adolfovice
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby modernizace a rekonstrukce stávající úpravny vody Adolfovice, která se nachází v údolí Šumného potoka v CHKO Jeseníky. Modernizace a rekonstrukce stávající úpravny vody Adolfovice, zahrnuje doplnění stávající technologické linky, intenzifikaci stávajícího vystrojení úpravny vody, související ...
Oprava ľavostrannej koruny hrádze v lokalite od výtlaku z ČOV Šamorín
Stavebné práce na oprave ľavostrannej koruny hrádze v lokalite od výtlaku z ČOV Šamorín v hr.km 5,000 ĽHZ po hr. km 17,000 ĽHPK, ktoré spočívajú v natiahnutí nového asfaltového koberca na jestvujúcu korunu hrádze s pôvodným, čiastočne opotrebovaným asfaltovým povrchom medzi obcami Čilistov a Gabčíkovo, najmä však: - Zarezanie krytu vozovky z ...
Milotický potok
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce charakteru oprav a údržeb úprav drobných vodních toků. Předmětem této zakázky je oprava stávajícího podélného opevnění (rovnaniny z lomového kamene, zdi z lomového kamene) a příčných objektů (betonové stupně s kamenným obkladem, zděné prahy s převýšením, zděné prahy do dna, dřevěné prahy s ...
Veľké Dravce - verejný vodovod
Premetom zákazky je realizácia vodovodu obce Veľké Dravce. Vodovod sa napojí na existujúce prívodné potrubie z obce Buzitka, ktoré je ukončené na okraji obce Veľké Dravce.
Tuhár - vodovod
Predmetom zákazke je realizácia vodovodu obce Tuhár.
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka výtlaku k čistírně odpadních vod v Hînceşti (Moldavsko)
Veřejná zakázka je součástí projektu zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Moldavsku s názvem „Modernizace nakládání s odpadními vodami v Hînceşti (Moldavsko)“. Cílem projektu je zajištění dlouhodobě udržitelného systému nakládání s odpadními vodami ve městě Hînceşti a okolí. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž tlakového potrubí ...
Vodojem Březnice
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového zemního vodojemu 2x60m3, přípojky NN, příjezdové polní cesty k VDJ, propojovacích potrubí, odpadu, oplocení. Stavba vodojemu zvýší zabezpečenost v dodávce pitné vody, zlepší tlakové poměry v síti a zajistí dostatečné množství vody při požáru.
VN Pocheň - odbahnění nádrže
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby „VN Pocheň – odbahnění nádrže, č. stavby 3331" (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Předmětem veřejné zakázky je odtěžení sedimentů ze dna vodní nádrže Pocheň v množství 92 600 m3, vytvoření litorálních zón na okrajích zátopy a ...
VD Kořensko - zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem
Předmětem plnění veřejné zakázky je prohloubení plavební dráhy na úroveň záporníku plavební komory v šířkových a směrových parametrech I. klasifikační třídy za účelem výrazného rozšíření období provozu vltavské vodní cesty ve významném úseku propojení oblasti vodní nádrže Orlík s horní Vltavou.
VD Hubenov, přivaděče – rekonstrukce, Jedlovský přivaděč
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci Jedlovského přivaděče, a to metodou Relining, tzn. vkládáním potrubí menšího vnějšího průměru do sanovaného stávajícího potrubí. Bezvýkopová technologie bude provedena v celé délce trasy na stávajícím betonovém potrubí DN 500 – 700 a ocelovém potrubí DN 500. Součástí stavby ...