LP Borušovského p. č. 2, ř.km 0,00-0,25 - rek
Předmětem závazku je rekonstrukce podélného a příčného opevnění koryta Borušovského potoka v ř. km 3,665-3,706 a jeho levostranného přítoku č. 2 v ř. km 0,000-0,280.
Litorál u rybníka Blatec v k.ú. Příbraz CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010860
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v užším řízení, jejímž předmětem je výstavba vodních tůní a výsadba stromů v k.ú. Příbraz.
Vodní nádrž Staré Místo
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, a to: je celková rekonstrukce a obnova vodní nádrže za účelem zlepšení technického stavu a navrácení její vodohospodářské funkce
VD Morávka, převedení extrémních povodní, stavba č. 4074
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na VD Morávka, převedení extrémních povodní, stavba č. 4074 v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Blíže viz ZD.
Revitalizace Labiště pod Černou, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010613
revitalizace mrtvého ramene Labe - Labiště pod Černou spočívající v odtěžení sedimentu, opevnění nátoku do ramene a v nejnutnějších vegetačních úpravách a revitalizace mrtvého ramene Mělického Labiště spočívající v odtěžení sedimentu, vybudování odvodňovací laguny, zkapacitnění propustku a v kácení nepůvodních dřevin
Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Jedná se o kompletní rekonstrukci oboustranného břehového opevnění Mlýneckého potoka v ř. km. 3,5 - 3,8, včetně dna koryta, v intravilánu obce Vroutek-Vidhostice. Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajících konstrukcí a jejich nahrazení novými konstrukcemi. Součástí stavby je odstranění dřevin rostoucích na koruně zdi a v její těsné blízkosti. ...
Rekonštrukcia viacúčelovej vodnej nádrže
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (úspešných uchádzačov) vykonať pre obstarávateľskú organizáciu riadne a včas dielo, ktoré je potrebné zhotoviť v rámci realizácie projektu ...
Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec - PK Rohatec - Zhotovitel stavby
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejích příloh v rámci realizace projektu „Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec - PK Rohatec“.
Brno, VDJ Útěchov - rekonstrukce armaturní komory a technologie
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Útěchov a elektro části. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou na hranici životnosti v armaturní komoře. V rámci rekonstrukce se počítá s osazením nových armatur včetně rekonstrukce navazujících ...
Revitalizace LBC C07 v k.ú. Běhařovice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci lokálního biocentra C07 Za kostelem v k.ú. Běhařovice. Pro zvýšení biologické rozmanitosti krajinářsky cenného území lokality v jinak monotónní krajině, chudé na drobné vodní a mokřadní plochy, bude vybudována soustava průtočných a neprůtočných mokřadů, malá vodní nádrž a ...
Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Labe, státní podnik v letech 2021
Spolupráce zhotovitele při zajišťování technickobezpečnostního dohledu (dále jen TBD) nad vodními díly (dále jen VD), k nimž vykonává objednatel práva vlastníka. Rozsah TBD je stanoven zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním ...
Hodorfský - křížení s náhonem II.
Předmětem stavby je úprava stávajících stupňů v korytě toku Hodorfského potoka (ČHP 4-11-01-113, IDVT 10200324) včetně nezbytného rozsahu opevnění břehů.
Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka
Predmetom projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení v rámci areálu existujúcej základnej školy v meste Turzovka v rozsahu projektovej dokumentácie. Riešenie vodozádržných opatrení je navrhnuté formou výmeny nepriepustných povrchov spevnených plôch a chodníkov v rámci predmetného areálu ako aj ich značnú redukciu, čím sa vzhľadom na ich plochu ...
Pivný potok, k.ú. Bystřice pod Lopeníkem III.
Jedná se o rekonstrukci stávajícího podélného a příčného opevnění v daném úseku koryta Pivného potoka (ř. km 0,016-0,086), poškozeného průchodem povodňového průtoku v roce 2013.
Výstavba rybníka Dolní Fedrpyš
Předmětem veřejné zakázky je vybudování rybníka „Dolní Fedrpyš“, který bude plnit akumulační a retenční funkci v povodí Oslavy a zároveň vytvoří významný krajinný prvek s vhodnými podmínkami pro vznik a následný rozvoj vodných ekosystémů. Předmětné pozemky pro zamýšlenou výstavbu nového rybníka jsou v současné době využívány jako louky. Pozemky ...
Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice
Predmetom obstarávania sú vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice. Riešené vodozádržné opatrenia predstavujú tri rôzne aktivity: - vybudovanie podpovrchových retenčných systémov na zachytenie zrážkovej vody (SO2 a SO3) - náhrada spevnených plôch zatrávneníma zatrávňovacími dlaždicami (SO1, SO6 a SO7) - vybudovanie dažďových ...
Vodozádržné opatrenia v obci Hrušov
Predmetom zákazky je výstavba vodozádržných opatrení v obci Hrušov za účelom zadržania dažďovej vody retenciou v navrhovanom území a teda zníženiu celkového množstva vody pritekajúcej do miestneho potoka pri prívalových dažďoch. Nejedná sa o protipovodňové opatrenie. Stavba je členená do troch stavebných objektov: SO 01 Zelená strecha OcÚ, SO 02 ...
Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu
Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu“. Stavba spočívá ve vybudování plnohodnotných čekacích stání včetně osvětlení, osázení plavebního značení a instalaci kamerového systému.
Dostavba akumulace a úpravny pitných vod v obci Mezina
Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu úpravny pitných vod s akumulací pitných vod. Dále se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu podzemního vodojemu a podzemní armaturní šachty.
Posílení kapacity a zabezpečenosti východočeské vodárenské soustavy Náchod - Hradec Králové
Předmětem plnění veřejné zakázky je nová stavba vodojemu SO 04 VDJ Branka III v k.ú. Náchod a v k.ú. Vysokov, přičemž součástí stavby je přítok a odtok do vodojemu v délce 1,3 km TLT DN 600, stavební a technologické úpravy SO 05 VDJ Teplice nad Metují v k.ú., stavební a technologické úpravy SO 06 Prameniště Na Plachtách v k.ú. Police nad Metují, ...
Přírodní biotop Valcha, LBC 8 - Pod Žirovnicí; registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131
Provedení revitalizačních úprav v lokalitě rybníka Valcha a jeho nevyužívaném biologicky degradovaném zhlaví. Stavba je členěna na tyto objekty: odbahnění zátopy; rozčlenění boční hrázky; revitalizace území za zátopou (mokřady, tůně).
Monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v areáli JE V1 a MSVP
Predmetom zákazky je monitorovanie a ochrana podzemných vôd jadrovoenergetickej lokality Jaslovské Bohunice pre subsystémy JAVYS : areál JE V1 a areál MSVP. Súčasťou je aj vypracovanie štvrťročných a záverečných hodnotení a základná údržba vrtov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Vodní nádrž Útušice
Zhotovení vlastní vodní nádrže - rybníka, umístěné na stávajícím Útušickém potoku. Stavba bude obsahovat: zdrž rybníka s hrází, požerák, bezpečnostní přeliv, rybniční stoku, schodiště do zdrže, sanaci a opravu stávajícího koryta, odstranění staré hráze a realizaci terénních úprav a zeleně.
II/128 Lukavec - obchvat
Stavba řeší přeložku (obchvat) silnice II/128 v severojižním směru východně od obce Lukavec. Délka přeložky je 2,535 km. Komunikace je navržena v kategorii S7.5/60. Součástí stavby je rovněž výstavba tří nových mostních objektů a dále vodohospodářské.
Výstavba rybníka Oborník
Předmětem zakázky je výstavba nového rybníka Oborník, který bude zásobován vodou z toku Hustířanka. Lokalita budoucí výstavby se nachází v prostoru rozsáhlé uzavřené a oplocené obory Karsit Velichovky v extravilánu osady Hustířany, které jsou místní částí obce Velichovky. Hlavním účelem navržené stavby je ochrana před povodněmi a suchem a zadržení ...