Vodozádržné opatrenia v Meste Šahy – stavebné práce (opakované)
Predmetom zákazky je vybudovanie vodozádržných opatrení v meste Šahy. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Labe, Račice, protipovodňová ochrana
Realizace stavby protipovodňového opatření, které zahrnuje vybudování mobilního hrazení do objektu železničního podjezdu včetně podzemní těsnící stěny, opevnění přilehlých částí svahů drážního tělesa a rekonstrukce odvodňovacího systému. Mobilní protipovodňová stěna bude tvořena kompaktním hradidlovým systémem z hliníkových hradidel, šířka ...
Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže
Realizace protipovodňových opatření na Librantickém potoce, konkrétně vybudování suché retenční nádrže. Nádrž bude lokalizována na toku Librantického potoka mezi obcemi Rusek a Černilov. Stavba bude členěna na 8 stavebních objektů: SO 01 Hráz, SO 02 Bezpečnostní přeliv a odpad od přelivu, SO 03 Požerák a spodní výpusť, SO 04 Koryto pod hrází, SO ...
II. Varín – úprava toku Varínka
Predmetom stavby bude zabezpečenie ochrany obce Varín pred povodňovými prietokmi, stabilizáciou dna a brehov koryta vodného toku Varínka, v katastrálnych územiach Varín a Krasňany. Úprava vodného toku bude od r.km 0,000 pri zaústení Varínky do Váhu po r.km 2,106 pri premostení štátnej cesty č. II/583 Žilina - Terchová, úprava toku nebude súvislá a ...
Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov
45240000-1 - Výstavba vodních děl 71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby Veřejná zakázka bude realizována za účasti finančních prostředků Ministerstva zemědělství v rámci Dotačního programu 129 360 „Prevence před povodněmi“. Předmětem této veřejné zakázky je vybudování nové ochranné hráze, nové protipovodňové ochranné ...
Nový VZ Keprnický potok a přiváděcí řad pro ÚV Adolfovice
Předmětem veřejné zakázky je realizace nového VZ Keprnický potok a přiváděcího řadu pro ÚV Adolfovice.
Zajištění dostatečného množství a jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Bohdalov
Předmětem veřejné zakázky je zvýšení kapacity a zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Bohdalov a vodovod Chroustov. Součástí stavby je rozšíření stávajícího vodojemu Bohdalov výstavba úpravny vody a rozšíření kapacity vodojemu o novou akumulaci o objemu 150 m3 a výstavba vodovodních řadů připojení surové vody z vrtu BO 01 a ze studny ...
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.- IV
Předmětem díla je rekonstrukce čtyř stávajících nádrží (VD Velká Bukovina I. - IV.), které jsou součástí kaskády pěti nádrží. Kaskáda je umístěna na bezejmenném levostranném přítoku říčky Bystré, někdy označovaný jako Kaskádový potok Karlovka. Dolní čtyři nádrže kaskády (VD VB I.- IV.) vznikly v 90. letech. Horní (pátá) nádrž kaskády je v ...
Napojení vodovodu Neumětely a Hostomice na skupinový vodovod Lochovice-Lhotka
Předmětem projektu je napojení vodovodu Hostomice-Neumětely na skupinový vodovod Lochovice - Lhotka. Napojení bude zajištěno odbočkou ze stávajícího výtlačného řadu (z ATS Lochovice do vodojemu Lhotka) do nového vodojemu Lhotka II 2x100 m3 , který zajistí ve spotřebišti Hostomice - Neumětely dodávku vody v projektovaných parametrech. Objem ...
Rosice - zátoka - koupaliště
Předmětem veřejné zakázky je novostavba přírodního koupaliště, stezka kolem areálu a parkoviště v ulici Tyršova a u zimního stadionu. Jedná se o stavbu trvalou, která bude sloužit k rekreaci široké veřejnosti. Předmět této veřejné zakázky je blíže konkretizován v projektové dokumentaci pro provedení stavby, která je společně s výkazem výměr ...
VD Mačice - odbahnění a rekonstrukce SV
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce spodních výpustí, vybudování sjezdu do nádrže a odstranění sedimentů ve zdrži.
Pokratický potok- oprava zakrytého profilu 2. etapa
Předmětem díla je řešení lokální opravy dna v celém KP, především opravu spárování dlažby spárovací maltou a prohlubní ve dně betonovými záplatami, které byly prováděny již dříve a osvědčili se. Oprava kamenné dlažby kamennou dlažbou do betonu, spárovanou. Součástí je oprava rovného železobetonového stropu v délce cca 135m´a šířce3,3m ve výšce ...
Revitalizace pozemků 149/1 a 151/7 v obci Postřižín - lokalita Na Bubci
Předmětem je REVITALIZACE POZEMKŮ 149/1 A 151/7 V OBCI POSTŘIŽÍN_LOKALITA NA BUBCI. Předmětem projektu je úprava pozemků 149/1 a 151/7 v obci Postřižín, k.ú. Postřižín-lokalita Na Bubci tak, aby zde vznikl veřejný prostor pro potřeby obyvatel obce s možnost odpočinku a relaxace a rovněž prostor pro shromažďování a setkávání u příležitost ...
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě Vraňansko-Hořínský kanál - zhotovitel stavby
Předmět plnění této veřejné zakázky spočívá v provedení stavebních prací na Vraňansko-Hořínském kanálu na Vltavské vodní cestě, které mají v rámci stávající plavební dráhy zabezpečit souvislou plavební hloubku 2,9 m (2,2 m ponor + 0,7m marže), které bude sloužit k rozvoji a podpoře plavby, a to dle této zadávací dokumentace a jejích příloh, ...
Obnova rybníku na parc. č. 6/2 v k.ú. Valtínov
obnova a rekonstrukce malého stávajícího rybníčku na parc. číslo 6/1, obnova a rekonstrukce malého stávajícího rybníčku na parc. číslo 32/1 a obnova a rekonstrukce malého stávajícího rybníčku na parc. č. 2503 v k. ú. Valtínov
Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, koryto, km 0,000 - 3,633, 2. Etapa km 1,881 - 3,633
45240000-1 - Výstavba vodních děl 71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby Veřejná zakázka bude realizována za účasti finančních prostředků Ministerstva zemědělství v rámci Dotačního programu „Prevence před povodněmi“. Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce betonového opevnění koryta přivaděče v km od 1,881 do ...
Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí.
SV Řendějov - Lipina - Hodkov
Stavba představuje výstavbu vodovodu v obci Řendějov včetně místních částí Jiřice, Nový Samechov a Starý Samechov a dále v lokalitě Lipina (obec Zbraslavice). Toto navržené řešení navazuje na současně projektově k realizaci připravované stavby vodovodu v lokalitě Želivec (Žďár nad Sázavou), kde bude vybudována čerpací stanice, která bude ...
Revitalizace území Zahrádky, k.ú. Teplice - Sobědruhy - výstavba kanalizace
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Teplice, Sobědruhy - odkanalizování lokality Zahrádky“, zpracované v únoru 2021 projektantem Petrem Weinerem, se sídlem Mostecká 28, 415 01 Teplice, IČO: 13323377. Předmětem plnění je výstavba splaškové kanalizace v celkové délce 729 m. Cílem prací je ...
Modernizace nápustného stavidla Veselí n. M.
Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Modernizace nápustného stavidla Veselí n. M“. Stavba spočívá zejména v modernizaci nápustného stavidla výměnou betonových částí a technologie včetně provedení automatizace stavidla.
Svratka, km 164,038-166,580 - PBPPO Herálec
Předmět veřejné zakázky zahrnuje: A) Zhotovení stavby spočívající zejména ve vybudování přírodě blízkého protipovodňového opatření, které bude zvyšovat retenční schopnost krajiny, ekologickou stabilitu území a vytvoření přírodní plochy v nivě se zapojením revitalizovaného vodního toku. B) Provedení tříleté následné péče o vysazené porosty a ...
Rekonstrukce vodovodu a zlepšení tlakového režimu v obci Bačetín
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající rekonstrukce vodovodu a zlepšení tlakového režimu v obci Bačetín ve Královehradeckém kraji.
Zabezpečení náhradního zdroje vody pro ÚV Březová, etapa I., výtlačný řad Sokolák - ÚV Březová
Předmětem zakázky je výstavba dostatečně kapacitního vodovodního přivaděče DN 600 v celkové délce 3 376 m z vodojemu Sokolák na ÚV Březová.
RN Zelené údolí
Předmětem závazku je zadržení vody v krajině vybudováním soustavy 2 nádrží v zamokřené lokalitě. Vytěžení zemin z prostoru zátopy s vytvořením litorárních pásem. Zřízení výpustných zařízení-prefabrikovaných třídlužových požeráků a korunových bezpečnostních přelivů s průlehem. Zřízení tůně mimo zátopu nádrže č. 2. Novostavba dvou retenčních nádrží ...
Soustava rybníků - výběr zhotovitele stavebních prací
Předmětem zakázky je soustava rybníků se skládá z 5 nádrží, číslovaných ve směru toku od č. 1 až po č.5. Každá nádrž bude vypouštěna a čištěna zvlášť. Z toho důvodu jsou nádrže rozděleny do pěti stavebních objektů SO01 až SO05. A dále také revitalizace a oprava hráze. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a ...