Kanalizácia a ČOV Širkovce
Predmetom je výber zhotoviteľa diela na výstavbu diela s názvom: Kanalizácia a ČOV Širkovce. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Dobrá Voda - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je stoková síť splaškové kanalizace v obci Dobrá Voda. Kanalizační síť je navržena jako oddílná s tím, že je napojena do nově budované ČOV pro 420 EO. Geografické rozložení obce neumožňuje svedení odpadních vod gravitačním způsobem na jedno místo, proto bude na síti vybudována 1 čerpací stanice. Pro likvidaci odpadních ...
Vodovod a vodojem v obci Vrchteplá
Predmetom stavebných prác je realizácia obecného vodojemu a vodovodu. Vybudujú sa dve vetvy, jedna vetva sa nachádza na dolnom konci obce Vrchteplá a druhá vetva na hornom konci obce. Trasa na dolnom konci obce v celkovej dĺžke 312,27 m a trasa na hornom konci obce v celkovej dĺžke 331,42 m. Súčasťou návrhu je aj vybudovanie podzemných požiarnych ...
Oprava vodovodu ve Vojenském výcvikovém prostoru, posádka Vyškov
Realizace stavby v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby, podrobné specifikace díla obsažené ve výkazu výměr a stavebního povolení.
Snina, Cirocha, rkm 26,800 SMB; stavebné práce III
Predmetom zákazky je vybudovanie rybovodov, ktoré spriechodnia jednotlivé migračné bariéry a zabezpečia pozdĺžnu a laterálnu kontinuitu vodného toku.
VN Skalice - rekonstrukce
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména v rekonstrukci stavební části a funkčních objektů hráze, a dále v odtěžení sedimentu ze zdrže vodní nádrže Skalice.
Polešovický potok, Polešovice, řkm 6,800 - 7,400 - oprava koryta
Předmětem veřejné zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v opravě koryta toku provedeným opevněním a opravou spádových stupňů.
Obec Pernštejnské Jestřabí - vodovodní síť
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodní sítě pro obec Pernštejnské Jestřabí. V rámci projektu bude vybudováno 8.026,0 m vodovodní sítě (včetně přiváděcího řadu do vodojemu a veřejných částí přípojek) a dvoukomorový vodojem o objemu 2 x 15 m3, tj. s celkovou akumulací 30 m3.
Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474
Projektová dokumentace řeší dva oddělené stavební celky: Zájmový úsek ř. km 22,991-23,218 (U Kartu) Zájmový úsek ř. km 23,242-23,474 (U Kolonie) Předělem mezi jednotlivými úseky je rekonstruovaný most vedoucí přes Bobří potok k čp. 179, most nebude stavbou dotčen. Zájmový úsek ř. km 22,991-23,218 (U Kartu) Předmětem akce je obnova dožitého ...
Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s realizáciu vodozádržných opatrení v lokalitách: Mestský park k.ú. Prievidza, p.č. 562/18, 562/19, 562/21, 562/22, 564/1 a Mierové námestie, k.ú. Prievidza, p.č. 994 Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí, pričom uchádzač môže ponuku predložiť na jednu alebo obe časti predmetu ...
VD Roudnice nad Labem, obnova technologických částí sektorového jezu
Komplexní obnova vnitřního technologického zařízení hydrostatického sektorového jezu. Technicky se jedná zejména o rekonstrukci potrubního systému jezu. Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.
Splašková kanalizace a ČOV Úhonice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Úhonice ve Středočeském kraji.
Revitalizace lokality Stráženská slať
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Stráženská slať. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o ...
Revitalizace lokality Mrtvý luh
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Mrtvý luh. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování ...
Revitalizace lokality Horní Světlé Hory
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Horní Světlé Hory. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o ...
Revitalizace lokality Pramenská
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Pramenská. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování ...
VD Pardubice, oprava hradících konstrukcí a Gallových řetězů
Realizace spočívající v provedení opravy hradících konstrukcí a opravy Gallových řetězů na vodním díle Pardubice. Bližší informace viz zadávací dokumentace.
Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, ľavý breh
Predmetom zákazky je protipovodňová ochrana časti intravilánu mesta Košice, úseku Hornádu rkm 140,644 - 141,911 (absolútny rkm 140,644 - 141,911) medzi priemyselnou lávkou a zároveň lávkou pre peších situovanej v blízkosti železničného učilišťa na Palackého ulici, kde je začiatok úpravy a cestným mostom na miestnej komunikácii na Rampovej ulici, ...
Vodárenský soubor Litice - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je vybudování zemního vodojemu (dále jen „VDJ“) včetně zásobních a propojovacích vodovodních řadů, které umožní zvýšit zabezpečenost zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
I/66-083 Podspády most
Účelom stavby je prestavba mosta č. 66-083 podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu bezpečnosti dopravy na tomto dôležitom cestnom ťahu. Cieľom je prestavba mosta a rekonštrukcia priľahlého úseku cesty I/66 tak, aby sa zlepšil stavebno-technický stav mosta a bolo zabezpečené plynulé a bezpečné prevedenie motorovej a nemotorovej ...
VN Vražné
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na vodohospodářské stavební práce charakteru staveb vodních nádrží a rybníků. Předmětem stavby je oprava a rekonstrukce průtočné malé vodní nádrže v obci Vražné (místní část Emauzy), na drobném vodním toku (bezejmenný vodní tok) s cílem zadržení vody v krajině, vytváření vodního biotopu, stabilizace ...
Tvrdkovský p., ř. km 2,2 - 2,7
Předmětem stavby je oprava funkčních objektů a odtěžení sedimentů na VN Tvrdkov a VN Tvrdkov - usazovací nádrž situované na Tvrdkovském potoce s cílem obnovení funkce zadržení vody v krajině, vytváření vodního biotopu, stabilizace ekologické kostry krajiny, estetická a krajinotvorná funkce. Podrobněji k technickému řešení viz projektová ...
Žeranovka, km 3,070 - 3,960, Žeranovice - oprava opevnění, odstranění nánosu
Předmětem zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v odtěžení sedimentu z koryta, opravě břehového opevnění a odstranění náletových dřevin a stromů v korytě toku v délce 980 m.
PŠ 08/2020 LP Bojišťského potoka I. a II.
Jedná se o odstranění povodňových škod ze srpna 2020 na LP přítoku Bojišťského potoka a příčných retenčních, spádových a konsolidačních objektů ze zdiva z lomového kamene na MC a z drátokamenných košů. Opatření jsou navrhována na stávajících objektech ve formě opravy a rekonstrukce. Zakázka je rozdělena na dvě samostatné projektové dokumentace ...
Vyškov - vodojemy - kompletní rekonstrukce - PD
Předmětem VZ je především zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního stavebního povolení pro stavbu vodního díla, zpracování zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby vodního díla, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění ...