Poprad, Spišská Teplica, Poprad rkm 120,050 - 122,450 SMB; stavebné práce – II
Jednotlivé stupne negatívne ovplyvňujú voľnú migráciu rybného a akvatického spoločenstva. V snahe odstrániť tento nepriaznivý vplyv v záujme dosiahnutia environmentálnych cieľov a dobrého stavu vôd je nevyhnutné vybudovanie jednotlivých rybovodov. Predmetné rybovody spriechodnia jednotlivé migračné bariéry a zabezpečia pozdĺžnu a laterálnu ...
Brod nad Tichou - ČOV a splašková kanalizace
Předmětem zakázky je výstavba nové čistírny odpadních vod a tlakové kanalizace v obci včetně částí přípojek na veřejném pozemku.
Srážecí stanice fosforu na vtoku do VN Jordán
Předmětem veřejné zakázky je dodávka objektu srážecí stanice fosforu včetně technologie, dávkovacího potrubí, opevnění koryta, opravy komunikace a měření průtoku na vtoku nad vodní nádrží Jordán v Táboře. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zkušební provoz, monitoring a vyhodnocení prováděné oborně způsobilou osobou.
Bílovka v Bílovci km 11,260 - 11,500 (č.st.4159)
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající pravobřežní zdi podél toku Bílovka v Bílovci v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby „BÍLOVKA V BÍLOVCI KM 11,260-11,500. Součástí provedení stavebních prací je i příprava území pro stavbu, zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním stavby.
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) v rámci realizace projektu „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - zhotovitel stavby Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km ...
Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování nové splaškové kanalizace a ČOV v obci Radkovice u Hrotovic
Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra
Předmětem veřejné zakázky je realizace prvků plánu společných zařízení po ukončené komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Těchlovice u Stříbra. Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty: SO1 polní cesta PCN1, SO2 polní cesta PCN 2, SO3 retenční nádrž RN1, SO4 suchý poldr SP1, SO5 revitalizace zatrubněné ...
Revitalizace rybníka Hřebíkárna, revitalizace rybníka V Díře, revitalizace Ovčího rybníka
Předmětem veřejné zakázky je realizace revitalizace stávajících tří rybníků v Ústeckém kraji, okres Chomutov. Jedná se o rybník Hřebíkárna, V Díře a Ovčí rybník.
Obec Jaklovce – vodozádržné opatrenia
Predmetom zákazky sú stavebné práce - vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou.
Revitalizace vodní nádrže Malá Anna, k.ú. Nové Sedlo
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „VODNÍ NÁDRŽ MALÁ ANNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY“, zpracované 02/2021 projektantem Ing. Petrem Ontkem, adresa: Závodu míru 1861, 356 01 Sokolov, IČ 64371930“, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je je odtěžba sedimentů a úprava dna vodní nádrže, dále úprava ...
MVN Vlčkovice, obnova vodního díla
Odstranění nánosů z MVN Vlčkovice v objemu cca 11 074 m3. Těžení sedimentu bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže, vytěžený sediment bude uložen na sousední pozemky ZPF. Předmětem plnění je dále rekonstrukce vodního díla spočívající v utěsnění tělesa hráze a rekonstrukci bezpečnostního přelivu a spodní výpusti.
ÚV Lednice, kalové hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávající úpravny vody (ÚV) Lednice. Jedná se o novou stavbu objektu kalového hospodářství a napojení tohoto objektu na ÚV. Projekt řeší snížení množství produkovaného surového kalu. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Kanalizace a vodovod, Tůně, Pomezí nad Ohří
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na projektu s názvem "Kanalizace a vodovod, Tůně (Pomezí nad Ohří)“ dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Revitalizace lokality Ovesná
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Ovesná. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování ...
Varín – úprava toku Varínka
Predmetom stavby bude zabezpečenie ochrany obce Varín pred povodňovými prietokmi, stabilizáciou dna a brehov koryta vodného toku Varínka, v katastrálnych územiach Varín a Krasňany. Úprava vodného toku bude od r.km 0,000 pri zaústení Varínky do Váhu po r.km 2,106 pri premostení štátnej cesty č. II/583 Žilina - Terchová, úprava toku nebude súvislá a ...
Polder Čechy
Stavba bude členená na stavebné objekty: SO 101 Hrádza poldra bude budovaná, ako homogénna zemná hrádza dĺžky 203 m, so sklonom návodného a vzdušného svahu 1 : 3, spevnenie svahov zahumusovaním a zatrávnením SO 102 Združený funkčný objekt bude umiestnený v telese hrádze a bude zabezpečovať bezpečné prevedenie povodňového prietoku aj pri ...
Velké Pavlovice - stavba vodní nádrže
Jedná se o novou stavbu vodní nádrže, která bude napojena na stávající čerpací stanici přes stávající spojovací šachtu. Tato šachta je v současnosti zborcená, v rámci stavby nádrže proběhne její celková rekonstrukce. Zřízeno bude také nové napojení z této šachty do čerpací stanice, na které budou provedeny drobné stavební úpravy, a bude vystrojena ...
Revitalizace Žehuňského rybníka - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou rozsáhlé revitalizační úpravy NPP Žehuňský rybník. Bude se jednat o odbahnění vodní nádrže, vybudování tůní, odstranění části rákosu, svahování břehu a vybudování slepého ramene v k.ú. Žehuň a Choťovice.
Revitalizace lokality Nová slať
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Nová slať. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování ...
Splašková kanalizace a ČOV Kočí
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Kočí, s celkovou délkou kanalizace 4 518m v dimenzi DN 250 a DN 300 z hladkého plnostěnného hrdlového kanalizačního potrubí z polypropylénu SN 12.Součástí předmětu této veřejné zakázky je realizace 193 ks splaškových kanalizačních přípojek v celkové délce ...
Revitalizace toku Potůček
Předmětem veřejné zakázky je z realizace Projektu spočívající v revitalizaci části vodního toku Potůček včetně napojení slepých ramen v k. ú. Cvrčovice. V rámci realizace dojde k revitalizaci vodního toku Potůček.
Kanalizace a ČOV Klenová, Vodovod Klenová
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Klenová včetně nové ČOV s kapacitou 210 EO, ke které bude vybudována příjezdová komunikace v délce 200 m a elektro přípojka v délce 320 m. Délka kanalizace 1 695,4 m. Na trase kanalizace budou osazeny odbočky pro budoucí napojení kanalizačních přípojek. Současně s výstavbou kanalizace bude ...
Revitalizace toku Potůček
Předmětem veřejné zakázky je z realizace Projektu spočívající v revitalizaci části vodního toku Potůček včetně napojePodrobný popis předmětu plnění je obsažen: a) v projektové dokumentaci z října 2019, vyhotovené projektantem Regioprojekt Brno, s.r.o., se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 00220078 - zodpovědný projektant: Ing. Petr ...
Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII
Předmětem veřejné zakázky je poskytování stavebních prací - realizace protipovodňových opatření v katastrálním území Štýřice, Staré Brno a Pisárky, to vše v obci Brno. Výstavba protipovodňových opatření nazvaných "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII" bude provedena podle zpracovaných ...
Úlibice, protipovodňová ochrana
Řešený úsek je situován v zastavěné části obce Úlibice