SZ Lednice - revitalizace zámeckého rybníka - LVA památka UNESCO
Předmětem zakázky je obnovení původní funkce Zámeckého rybníka, který je součástí významné památky světového kulturního dědictví UNESCO - Lednicko - valtického areálu. V rámci projektu bude proveden komplex revitalizačních zásahů vodní plochy a ostrovů. Se zásahy je neoddělitelně spojeno i zesílení protipovodňové hráze řeky Dyje v ř.km. 31,840 - ...
Kanalizace a ČOV Sosnová
Předmětem projektu je výstavba nové veřejné oddílné splaškové kanalizace včetně veřejných částí domovních přípojek a výstavbu nové obecní čistírny odpadních vod pro 450 EO v obci Sosnová.
Kanalizace a ČOV Drhovice
novostavba kanalizace a čistírny odpadních vod s kapacitou 250 EO v obci Drhovice
Hlásnice
Jedná se o rekonstrukci a opravu stávající stavby, která je v havarijním stavu. V mnoha místech je opevnění poškozené a v některých úsecích zcela chybí. Stávající kamenné stupně cedí vodu, konstrukce tak již neplní svůj účel a hrozí její zřícení. V některých úsecích opevněním prorůstají keře a náletové dřeviny. Vlivem absence stávajícího opevnění ...
Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová
Předmětem veřejné zakázky je stavba „Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová“, stavba „Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová“ a navazující stavba „Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová“, včetně provedení vegetačních úprav, které jsou částí společných zařízení navržených v rámci ...
Hornohuťský potok II
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu koryta vodního toku. Stavba je navrhována ve stávající trase toku. Pro pravý břeh investor zvolil stabilizaci lomovým kamenem ve sklonu 1:1, na levém břehu budou zbudovány železobetonové opěrné zdi u nichž budou na lícové straně použity pohledové matrice Murus Romanus, které vytvoří texturu betonu evokující ...
Brno, Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodu v ulici Chaloupky, od č.o. 3 a po č.o. 15. Dešťová kanalizace bude rekonstruována v profilu DN 500 a v délce 92,8 m, vodovodní řad v profilu DN 100 a v délce 109,4 m. Současně budou rekonstruovány přípojky dešťové kanalizace v počtu 11 ks v celkové délce 61 m, ...
Kanalizace a vodovod Větrov
Předmětem veřejné zakázky (budoucího plnění) je novostavba výtlačné kanalizace, domovních přípojek, domovních čerpacích stanic a vodovodu včetně vodovodních přípojek.
Karlická X Pod Klapicí, Praha
Předmětem plnění je zkapacitnění křižovatky Karlická x Pod Klapicí a rekonstrukce k ní přilehlých komunikací. Komunikace budou s asfaltovým povrchem. Další částí stavby je zatrubnění Radotínského potoka, jehož součástí bude úprava říčního koryta. Součástí stavby je i odstranění původního mostu. Stavba obsahuje i přeložky sítí (VN, NN, veřejného ...
Rybník Milovy - revitalizace
Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce vodní nádrže, při které dojde k odbahnění a revitalizaci toku s vytvořením litorálního pásma s tůněmi a vytvoření několika samostatných tůní v návazné části toku.
Ostrovský a Třešňovský potok, Dolní Třešňovec a Lanškroun
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou všechny stavební práce, dodávky a služby související se zhotovením stavby „Ostrovský a Třešňovský potok, Dolní Třešňovec a Lanškroun“. Stavba spočívá zejména v odtěžení sedimentů z koryta toku, opravě nábřežních zdí, opravě dlažeb, rekonstrukce příčných objektů a stavbě kynety.
Přístaviště na Labi - I. fáze
Předmět plnění této veřejné zakázky je rozdělen do čtyř částí a spočívá v provedení stavebních prací na celkem šesti přístavištích, tj. vybudování nových plovoucích mol pro malá pravidla a čekacích stání pro osobní lodní dopravu na čtyřech lokalitách, která budou sloužit k rozvoji a podpoře plavby, a to dle této zadávací dokumentace a jejích ...
Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh; stavební práce (dále jen jako „stavba“), a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaných společností Sweco ...
Protipovodňové opatrenia v obci Slepčany
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na vybudovanie protipovodňových opatrení v obci - protipovodňové, zádržné a revitalizačné opatrenia, ktoré pozostávajú z troch objektov: SO 01 Dažďovákanalizácie povrchového odtoku v línií zástavby ul. Žitavskej celkovej dĺžky 403,6 m. SO 02 - Revitalizácia pôvodného mlynského kanála v úseku od mostuk ...
LT073029 Mšené-Lázně, ÚV Brníkov - rekonstrukce
Předmětem sektorové veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci úpravny vody Brníkov. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Predmetná stavba rieši zásobovanie pitnou vodou všetkých obývaných objektov miestnej časti Ploské - Ortáše, ktoré sú dostupné z verejných komunikácií. Stavba vodovodu je líniová podzemná stavba, objekt čerpacej stanice a vodojemu sú nadzemné objekty. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VD Jahodnice, obnova vodního díla
Odtěžení sedimentu ze zátopy nádrže v množství cca 34 tis. m3 včetně likvidace sedimentu v souladu s výsledky rozborů a platnou legislativou a realizace rekonstrukce objektů vodního díla Jahodnice za účelem zvýšení retenční kapacity nádrže. Jedná se o rekonstrukci objektu stálého průtoku, spodních výpustí, drenážního systému hráze, opevnění ...
Revitalizace lokality Slučí Tah II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Slučí Tah. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněných mokřadních biotopů a zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování ...
Klobouky u Brna, úprava Klobouckého potoka a Klobouky u Brna, kanalizace v ulici Masarykova
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby Klobouky u Brna, úprava Klobouckého potoka SO 01.1.4 Úprava toku. Stavba je členěna na stavební objekty. Dílem se rozumí zhotovení stavebního objektu SO 01.1.4 Úprava toku spočívající zejména v zatrubnění toku v úseku pod vyústěním stávající zatrubněné části toku až po most ulice Příční. Pro nový ...
LP Slabeckého potoka, přítok v ř.km 1,1; LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059-1,103
LP Slabeckého potoka, přítok v ř.km 1,1 (dle PD LP Slabeckého potoka, ř. km 1,059 - 1,103 s přítokem): vodní tok: bezejmenný (IDVT 10257839, ČHP: 1-11-02-121) V rámci této akce bude provedena stabilizace havarijních 6 ks stupňů a 3 ks prahů ve dně a stabilizace koryta toku v intravilánu obce Újezdec. Dále bude provedeno odstranění křovin ...
Medlovický potok, Stříbrnice, km 2,320 - 3,220, úprava toku a Medlovický potok, Stříbrnice, km 2,320
V rámci stavby budou ze stávajícího koryta odtěženy nánosy a bude provedeno doplnění stávajícího opevnění dna a svahů nebo provedeno nové opevnění dna a svahů koryta kamenem do betonu nebo kamennou rovnaninou s vyklínováním, svahy koryta nad touto úpravou budou přetvarovány, navázány na provedené opevnění svahů a stávající břehovou hranu. V rámci ...
Rokytenka km 7,810 - 8,050
Předmětem zakázky je realizace stavebních úprav - odtěžení výkopku ve dně vodního toku Rokytenka (ČHP 4-11-01-068, IDVT 10188646), oprava stávajících podélných a příčných objektů hrazení bystřin, vybudování nových opěrných zdí a úprava přechodových rovnanin v místě navázání na minulou úpravu v km 7,974, resp. 8,004 až 8,011
Úprava toku Leska, km 1,430 - 2,360
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména v úpravě neupravené části toku opevněním kamennou rovnaninou a drátokamennými koši a provedení stabilizace koryta zajišťovacími prahy
Hodorfský - křížení s náhonem
Předmětem stavby je úprava stávajících stupňů v korytě toku Hodorfského potoka (ČHP 4-11-01-113, IDVT 10200324) včetně nezbytného rozsahu opevnění břehů. Stupeň v km 0,257 je v havarijním stavu, kdy hrozí jeho destrukce. Vodoprávním úřadem bylo majiteli objektu (investorovi) nařízeno uvedení do řádného stavu. V rámci stavby bude provedena úplná ...
Nový potok, ř. km 0,000-0,650, Křižanov, oprava koryta
Předmětem plnění jsou především stavební práce, které spočívají v odtěžení sedimentů z koryta toku, odstranění dřevin a křovin z průtočného profilu toku, dále bude provedena oprava opěrné zdi včetně výměny zábradlí, oprava opevnění kamennou rovnaninou a kamenné prahy do betonu. Následně bude provedena náhradní výsadba.