Mokřad U Dvora, Božice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování soustavy tůní pro zvýšení biologické rozmanitosti území chudého na drobné vodní a mokřadní plochy. Mokřad je určen pro naplnění cílů podpory ochrany přírody, především podpory a zvyšování biodiverzity, zejména pro vodní rostliny, obojživelníky, vodní bezobratlé a měkkýše.
II. Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád –  ochrana intravilánu krajského mesta
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, na základe ktorých bude zabezpečená protipovodňová ochrana mesta Košice - stavebné práce budú realizované na toku Hornád v rkm 140,575-142,517. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov, ktorých bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch. SO 16 Prípravné práce SO 16.3.1. ...
Vodní dílo Nové Heřminovy, DSP, DPS
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentací pro provádění stavby (dále jen „DPS“) pro akci Vodní dílo Nové Heřminovy a stavby s ním související, včetně příslušné inženýrské činnosti. Projektové dokumentace DSP a DPS budou zpracovány pomocí metody BIM (Building Information ...
Výstavba vodní nádrže Rozárka v k.ú. Oldřiš u Blažejova
Jedná se o výstavbu nové vodní nádrže. Nádrž bude sloužit k akumulaci vody, k retenci a k extenzivnímu chovu ryb. Stavba bude členěna na následující objekty: prostor zátopy, zemní hráz, výpustné zařízení - požerák, bezpečnostní přeliv - průleh.
Odkanalizování obce Babí
Předmětem VZ je stavba řešící odkanalizování nemovitostí obce Babí a části nemovitostí v k. ú. Horní Staré Město. Podrobný popis stavby je uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Odkanalizování obce Babí (místní část města Trutnov)“.
Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Obce Čerčany
Předmětem koncesního řízení je zajištění bezpečného a plynulého provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví zadavatele, a to v souladu s národní legislativou, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Malá vodní nádrž ve volnočasovém areálu Potůčky
Předmětem díla je vybudování nové malé vodní nádrže ve volnočasovém areálu s účelem akumulace vod, vytvoření nového krajinotvorného prvku, zadržení vody v krajině, akumulace dešťových vod, zlepšení podmínek pro vodní ptactvo a živočichy vázané na vodní prostředí a chovem ryb pro zajištění enviromentální funkce nádrže. Bude proveden odběrný objekt ...
Odkanalizování obce Olšany
Předmětem veřejné zakázky je vybudování 4322,6 m dlouhé nové splaškové kanalizace spolu s výstavbou odbočných kusů pro napojení objektů na kanalizace v obci Olšany a Olšany U Nádraží, nové čistírny odpadních vod s kapacitou 250 EO a čerpací stanice. Dále vodovodní přípojka pro ČOV a obslužná komunikace se sjezdem ze stávající komunikace a čerpací ...
Zpracování projektové dokumentace na odkanalizování města Paskov a Oprechtic
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace dle standardů služeb ČKAIT, na odkanalizování neřešených lokalit Paskova a Oprechtic. Projektová dokumentace na kanalizaci bude členěna na několik částí: 1. zkapacitnění MČOV Paskov 2. odkanalizování místní části Oprechtice včetně MČOV Oprechtice 3. lokalita ul. Záříčí - ...
Bečva, Přerov - PPO nad jezem - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a všechny související dodávky a služby nutné pro dokončení předmětu zakázky. Stavební práce spočívají zejména ve vybudování protipovodňové ochrany v intravilánu města Přerova v lokalitě nad jezem Přerov ř.km 11,413 až po lokalitu U tenisu ř.km 14,300 na povodňové průtoky do Q50.
Kanalizácia a ČOV Víťaz
Predmetom zákazky bude: a)vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 1, ktorá obsahuje: - vypracovanie DSP - 10 vyhotovení, b)zhotovenie Stavby, ktorá obsahuje: - vlastná realizácia stavebných prác vrátane zaškolenia obsluhy a uvedenia Stavby do skúšobnej prevádzky, - vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 2, ktorá zahrňuje: ...
VD Očihov - funkční objekty
Vypuštění nádrže za asistence potápěčů a ve spolupráci s českým rybářským svazem. Vypouštění bude provedeno v 5 fázích, podrobněji Technická zpráva SO 04. Vypuštění nádrže je možné provést, v návaznosti na ochranu živočichů, v měsíci říjnu. Stávající objekt spodní výpusti bude zbourán. Současně bude proveden překop tělesa hráze v místě odpadního ...
Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, II. etapa
Předmětem stavby je obnova původního opevnění toku. Stávající zdi jsou značně poškozené, nestabilní, pomístně úplně zborcené-dochází k ohrožení přilehlých objektů a místní komunikace. V některých úsecích došlo k zahloubení dna a podemletí stávající opěrné zdi, kdy je nutné dno doplnit rovnaninou. Nová zeď je navržena jako železobetonová s kamenným ...
SN Žireč
Výstavba suché retenční nádrže Žireč na Žirečskopodstráňském potoce. Účelem realizace nové nádrže je protipovodňová ochrana městyse Žireč. Nádrž je navržena tak, aby povodňový průtok transformovala do hodnoty neškodného průtoku v městysu Žireč, tj. 1,6 m3/s. Bližší informace viz zadávací podmínky.
Vodovod v obcích Radvanice, Úžice, Chrástná, Smrk a Františkov
Výstavba vodovodu, kterým bude napojena obec Úžice vč. všech místních částí Radvanice, Čekanov, Chrástná, Smrk a Františkov na systém Skupinového vodovodu Kutná Hora - Sázava nad Sázavou. Lokality Radvanice, Čekanov, Chrástná, Smrk a Františkov budou napojeny přímo na přivaděč DN 250 Kutná Hora - Sázava n. S. Vlastní obec Úžice bude připojena na ...
Odkanalizování a ČOV Petřvald
Viz zadávací dokumentace
Obec Archlebov - ČOV a stoková síť
Jedná se stavební práce, jejichž podrobná specifikace je uvedena v této zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
VN Třebařov
Předmětem zakázky je oprava spočívající především v těžbě sedimentu, vytvoření tůní v horní části nádrže dle PD a uložení sedimentu, přičemž většina sedimentu bude uložena na okolních zemědělských pozemcích, a investice spočívající v odstranění stávajícího výpustného objektu, bezpečnostního přelivu, odpadního potrubí a opevnění návodního líce. ...
Morava, Uherský Ostroh - oprava LB nátrží ř. km 134,600 - 135,900
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména v opevnění svahu kynety koryta toku.
Obnova části původního koryta Malše a tůní v k.ú. Roudné
vyčištění, rozšíření a prohloubení stávajícího původního meandru a tůní a odstranění deponií na březích z předchozího odtěžování
Morava, Kostelany, PB řkm 142,800-144,350, oprava nátrží
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména v opevnění svahu kynety koryta toku.
Navýšení kapacity ČOV a dostavba kanalizace v obci Volenice
navýšení kapacity ČOV (navrhovaná kapacita 600 EO) včetně zlepšení vlastností stávající kanalizace a dostavby kanalizace v obci Volenice
Velička, Velká nad Veličkou, ř. km 23,491 - 26,206, oprava povodňových škod
Stavební práce spočívají v opravě koryta toku Velička v ř. km 23,491 - 26,206 poškozeného povodní v roce 2020. Došlo k poškození přelivných hran stupňů a závěrečných prahů. Opevnění (rovnanina z lomového kamene) bylo částečně rozplaveno a vznikly kaverny. Z ploch opevnění budou odstraněny stromové a keřové porosty.
Morava, Staré Město, PB řkm 145,250 - 147,520, oprava nátrží
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava pravého svahu kynety Moravy lomovým kamenem tak, aby nedocházelo k dalšímu narušování svahu a bermy a ke zvětšování škod na korytě řeky Moravy.
Retenční nádrž Píšť
Předmětem zakázky je technická a revitalizační úprava stávající vodní nádrže v obci Píšť. Po úpravě technického stavu vodní nádrže ji bude možno využívat pro částečnou protipovodňovou ochranu obce s využitím retenčního prostoru.