MVN Zlatěšovice

MVN Zlatěšovice

Rekonstrukce MVN Stavba je členěna na 4 inženýrské stavební objekty: SO 01 – Úprava hráze SO 02 - Úpravy nádrže SO 03 – Funkční objekty SO 04 – Odpadní stoky

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Předmětem zakázky je oprava opevnění (zdi),které budou prováděny rozebráním poškozené konstrukce a provedením konstrukce nové. Rekonstrukce se týkají zřízení patek z rovnaniny mimo úseky opevněné zdivem, zahrnují rovněž změnu tvaru a doplnění kamenné figury. Zdi budou prováděny s lícním zdivem z lomového kamene, z betonu bude proveden základový ...

Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově v ul. Luční - II. etapa

Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově v ul. Luční - II. etapa

Stavba spočívá v rozebrání stávajícího zdiva na LB v délce 62,8 m a na PB v délce 14,5 m. Základ a jádro dříku nové konstrukce budou vyhotoveny z betonu, rub konstrukce bude vyztužen KARI sítí. Na PB bude realizována kamenná rovnanina ve sklonu 1:1 a výšky 60 cm nade dnem koryta. Zbývající část terénu bude případně doplněna humusem (vhodnou ...

Kanalizace a ČOV - Záluží

Kanalizace a ČOV - Záluží

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Záluží. Celková kapacita ČOV bude v budoucnu činit 1500 EO. V rámci této veřejné zakázky bude realizována kapacita 750 EO. Splašková kanalizace bude realizována jako gravitační o celkové délce 4 515 m, z toho ...

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba ČOV a gravitační splaškové kanalizace. Celková délka navržené gravitační kanalizace je 4,9 km a délka výtlačných řadů 1,08 km. Součástí předmětu plnění jsou 3 čerpací stanice a výstavba nové mechanicko - biologické ČOV pro 650 EO včetně zajištění jejího zkušebního provozu. Součástí veřejné zakázky jsou i ...

Vodovod a kanalizace Úmonín - napojení místní části Březová

Vodovod a kanalizace Úmonín - napojení místní části Březová

Výstavba vodovodu a kanalizace v místní části Březová obce Úmonín.

Pokratický potok - oprava zakrytého profilu

Pokratický potok - oprava zakrytého profilu

Projekt řeší opravu stávajícího vnitřního povrchu železobetonové klenby v délce 147,9 m a opravu stávajícího vnitřního spárování cihelných a kamenných kleneb v délce 115,2 m. Veškeré práce na opravě jsou v podzemním profilu vodního toku. Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty lišící se umístěním, přístupy konstrukcí a technologií ...

DVT Příchovický potok, oprava kamenných stupňů

DVT Příchovický potok, oprava kamenných stupňů

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava poškozených příčných stabilizačních objektů - stupňů.

Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší

Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší

Předmětem veřejné zakázky je úprava vrtu A1, výstavba ATS a ČOV, vč. technického vystrojení, výstavba vodovodu a kanalizace.

ČOV a kanalizace Rataje

ČOV a kanalizace Rataje

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Rataje.

Poptávám odbahnění rybníku

Poptávám odbahnění rybníku

Poptávám odbahnění rybníka s využitím dotace. Mám zájem o kontakt na firmu, která se zabývá odbahněním rybníka na základě profinancování z dotace a zpracování projektu.

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba ČOV a gravitační splaškové kanalizace. Celková délka navržené gravitační kanalizace je 4,9 km a délka výtlačných řadů 1,08 km. Součástí předmětu plnění jsou 3 čerpací stanice a výstavba nové mechanicko - biologické ČOV pro 650 EO včetně zajištění jejího zkušebního provozu. Součástí veřejné zakázky jsou i ...

MVN Veselá - zvýšení retence, zabezpečení díla před účinky vekých vod

MVN Veselá - zvýšení retence, zabezpečení díla před účinky vekých vod

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby - úprava opevnění návodního svahu nádrže, úprava koruny hráze, výstavba sdruženého objektu (spodní výpust a bezpečnostní přeliv), odstranění sedimentu, úprava vnitřního prostoru zátopy, doplňující úpravy (opevnění koryta za vývarem).

VN Kožichovice

VN Kožichovice

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Předmětem zakázky je vodní nádrž Kožichovice. Cílem navržené stavební akce je zvýšení bezpečnosti a zajištění provozuschopnosti VN Kožichovice. V rámci stavebních prací bude provedena rekonstrukce betonových konstrukcí, zbudování nového vypouštěcího zařízení a částečné odbahnění nádrže. ...

VD Býčkovice

VD Býčkovice

Předmětem zakázky na stavební práce je odtěžení sedimentů ze dna nádrže a jejich likvidace dle platné legislativy. Dále odstranění nevhodně rostoucích dřevin, náhradní výsadba, odstranění závlahového potrubí v prostoru sdruženého objektu včetně zaslepení nátoku do závlah a osazení zařízení k manipulaci ve sdruženém objektu. Na tomto zařízení bude ...

Babické rybníky a lesní odvozní cesty - Babice

Babické rybníky a lesní odvozní cesty - Babice

Investiční akce – stavba se nachází na území lesa mezi obcemi Babice a Mukařov. Rekonstrukce rybníků bude respektovat stávající stav území. Nově vystavěné hráze budou řešeny stejně jako hráze původní tedy jako homogenní zemní hráz. Návodní svah hrází bude opevněn kamenným pohozem 0,5 m na a pod hladinu zásobního prostoru, koruna hrází a návodní ...

Baťův kanál, Huštěnovice - Babice, oprava opevnění

Baťův kanál, Huštěnovice - Babice, oprava opevnění

Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Baťův kanál, Huštěnovice – Babice, km 39,150 – 40,778, oprava opevnění“. Jedná se o další etapu údržby vodního díla Baťův kanál v úseku mezi plavebními komorami PK Huštěnovice a PK Babice. Stavební práce spočívají zejména v ...

Rekonstrukce PB zdi Merboltického potoka v ř. km 3,909 - 4,265

Rekonstrukce PB zdi Merboltického potoka v ř. km 3,909 - 4,265

Projekt řeší rekonstrukci PB zdi o stáří více jak 60 let, kde zdivo je nestabilní a hrozí jeho zřízení. Na několika místech je již zborcené a dochází tak k ohrožení přilehlých pozemků a ucpávání průtočného profilu koryta. Stavba je rozčleněna na pět stavebních úseků. Součástí plnění veřejné zakázky není kácení dřevin. Zadavatel zajistil kácení v ...

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace a nové ČOV v obci Hřivice, která je navržena na 700 EO a výstavba kanalizace v místní části Touchovice, která bude napojena na novou ČOV. Celková délka kanalizace je 7,5 km, z toho je 4,1 km gravitační kanalizace, 1,8 km výtlaku a 1,6 km kanalizačních přípojek.

Žehrovské rybníky – Saufank, Arnoštický a V lavičkách

Žehrovské rybníky – Saufank, Arnoštický a V lavičkách

Investiční akce – Jedná se o rekonstrukce rybníků, tj. výpustných zařízení, hrází a odbahnění zdrží rybníků včetně zhotovení zemníku pro výkop vhodné zeminy pro rekonstrukce hrází a stavebních objektů na akci:„„Rybník Saufank – Žehrov“ a akci „Rybníky Arnoštický a V lavičkách – Žehrov“. Blíže v zadávací dokumentaci.

MVN Mlázovice, obnova vodního díla

MVN Mlázovice, obnova vodního díla

Odstranění sedimentů v objemu cca 5 540 m3 a oprava břehů opevněním nátrží kamenným záhozem velikosti zrna 40 kg. Těžení sedimentu bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže. Součástí předmětu plnění je dále zkapacitnění současného bezpečnostního přelivu s návazností na úpravu odpadního koryta, vybudování patního drénu pod hrází a v rekonstrukce ...

ÚV Klíčava – komplexní modernizace

ÚV Klíčava – komplexní modernizace

Předmětem této VZ (díla) je komplexní modernizace úpravny vody Klíčava za účelem zkvalitnění úpravy surové vody pro výrobu pitné vody a posílení dodávek pitné vody pro obyvatelstvo. Předmětem VZ je zejména: • obnova I. separačního stupně a dostavba filtrace přes granulované aktivní uhlí (dále i: „GAU“) • osazení flotace, které zvýší kapacitu ...

Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550

Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550

SO 01 Protipovodňový múr-POH Nitry v celkovej dĺžke 40,40m: Protipovodňový múr je navrhnutý za účelom ochrany územia na pravom brehu r. Nitra v úseku rkm 0,971-1,021 v zaústení toku Kynecký potok. Celková dĺžka ochranného protipovodňového múru bude 40,40 m. Múr bude vybudovaný ako železobetónová konštrukcia tvaru L s rozmermi základovej časti ...

Oprava a rekonstrukce koryta Mandavy ve Starých Křečanech

Oprava a rekonstrukce koryta Mandavy ve Starých Křečanech

Účelem stavby je oprava a rekonstrukce koryta Mandavy ve Starých Křečanech. Bude provedena stabilizace břehů a koryta Mandavy. Stabilizace bude na levém břehu provedena s využitím kombinace kamenných rovnanin a celokamenných opěrných tížných zdí. Na pravém břehu budou provedeny pouze kamenné rovnaniny a patky v patě břehů. Ve dvou úsecích ...

Křešín – odbahnění Horního rybníka

Křešín – odbahnění Horního rybníka

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava a odbahnění vodní nádrže na návsi Křešína: - Ostranění sedimentu - Oprava svahů nádrže - Oprava návodního líce hráze - Oprava hráze - Oprava požeráku - Oprava žlábku

(záznamy 1/25 z 2422)  strana 1 / 97