Vodozádržný park Hviezdoslavov
Predmetom obstarávania je realizácia vodozádržného parku v obci Hviezdoslavov. Všetky informácie nájdete v projektovej dokumentácií a v súťažných podkladoch.
Kanalizace a ČOV Borušov
Předmětem veřejné zakázky je novostavba kanalizace a čistírny odpadních vod, včetně doprovodných staveb.
Rašeliniště Horní Borková - projekt revitalizace, registrační číslo projektu
obnova vodního režimu aktivního rašeliniště a tvorba vhodných životních podmínek chráněným druhům, zejména tetřívku obecnému (kácení dřevin, zemní práce, stavba přehrádek, tvorba haťového záhozu, transfery vegetace a doplňkové práce)
Vodozádržné opatrenia v obci Jaklovce
Predmetom zákazky sú stavebné práce - vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou.
Vodozádržné opatrenia v obci Zborov nad Bystricou
Práce na vodozádržných opatreniach v obci Zborov nad Bystricou.
Krupina - protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Kltipoch
Účelom stavby je zlepšiť protipovodňovú ochranu. Navrhované opatrenia riešia ochranu obce Krupina a predmetnej časti územia pred veľkými vodami. Projekt rieši protipovodňové opatrenia a nepriaznivé odtokové pomery vo vymedzenej časti katastrálneho územia obce Krupina a zároveň je súčasťou protipovodňovej ochrany celej obce Krupina. Stavba je v ...
Obnova rybníka Luňák, k.ú. Chvalov u Červených Janovic a Újezdec
rekonstrukce rybníka Luňák - oprava stávající hráze, úprava a doplnění stávajícího výpustného objektu, úprava a oprava stávajícího bezpečnostního přelivu včetně vývaru a odtokového koryta a doplnění kádiště se sjezdem
Výstavba rybníka Vrška
výstavba vodního díla - malé vodní nádrže „Rybník Vrška“ v k.ú. Obrataň za účelem retence vody v krajině, ochrany životního prostředí, chovu ryb a individuální rekreace
Vodozádržné opatrenia v obci Lysá pod Makytou
Predmetom zákazky sú stavebné práce na vodozádržných opatreniach v obci Lysá pod Makytou. Podrobne v súťažných podkladoch.
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom  I. časť spevnená plocha
Predmetom verejného obstarávania je úprava existujúcej spevnenej plochy pred MsKC na vodopriepustnú spevnenú plochu. Realizácia je limitovaná existujúcou zástavbou v území, tak i existujúcim pozdĺžnym a priečnym riešením okolitej zástavby v aglomerácii. Šírkové usporiadanie spevnenej plochy zahŕňa chodník pre peších.
Stavba č. 43915 VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu
Zadavatel zadává veřejnou zakázku v užším řízení na základě ust. § 58 ZZVZ. Užší řízení probíhá ve dvou fázích - ve fázi kvalifikační a fázi nabídkové. Bližší informace jsou uvedené v zadávací dokumentaci. Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Hostivař, schopného převést povodňovou vlnu Q 10 000 a ...
Odkanalizování části obec Bílý Kostel nad Nisou a ČOV
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě novostavby ČOV a kanalizace dle projektové dokumentace
Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové akumulační nádrže zemního vodojemu o užitném objemu 990 m3 a rekonstrukce stávající komory vodojemu Na Vrabčici. Nová akumulace bude realizována vedle stávající akumulace s napojením na stávající armaturní komoru. Obě komory budou mít společnou nadzemní část nutnou v případě vstupu do akumulací při údržbě ...
Vodozádržné opatrenia v meste Topoľčany
1. Zámerom projektu je úprava dvoch priestorov v bezprostrednom okolí školy s využitím princípov vodozádržných opatrení. Obnovenie prirodzeného vsakovania zrážkovej vody do pôdy prispeje k doplneniu zásob podzemnej vody a zároveň podporí zníženie teploty okolitého vzduchu jej postupným výparom do vegetácie. Cieľom návrhu je znížiť množstvo ...
VD Jezeří - rekonstrukce
Předmětem díla je kompletní rekonstrukce VD Jezeří. Dojde k rekonstrukci vzdušného a návodního líce, koruny hráze, odběrné věže, bezpečnostního přelivu, erbu, atiky a dočasné úpravě přístupové komunikace. Pro účely navazujících stavebních objektů bude provedeno celoplošné vytěžení sedimentu z retenčního prostoru VD Jezeří a odvoz vytěženého ...
Vodozádržné opatrenia v meste Nováky - stavebné práce
Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Vodozádržné opatrenia v meste Svit - stavebné práce
Predmetom zákazky je vybudovanie vodozádržných opatrení v meste Svit. Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch ako aj vo Výkaze výmery, ktorý tvorí Prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Revitalizace lokality Vlčí Jámy
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Vlčí Jámy. Účelem stavby je obnova přirozeného vodního režimu na lokalitě narušené průmyslovou těžbou rašeliny a opatření na podporu zadržování vody v krajině (retence i akumulace), které mimo jiné významně přispívá i ke zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů ...
Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace - PD
Projektová dokumentace se bude týkat akce: “Bílina po Ervěnickém koridoru-revitalizace“. 1/ Projektová dokumentace (PD) pro odstranění stávajících konstrukcí přeložky Bíliny po Ervěnickém koridoru a jejich nahrazení prostým otevřeným meandrujícím korytem vodního toku (VT) v omezeném a stísněném prostoru pláně výsypky místně v prostorové kolizi se ...
Odkanalizování části města Kynšperk nad Ohří - Dolní Pochlovice včetně výměny vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je stavba splaškové a dešťové kanalizace v místní části města Kynšperk nad Ohří - Dolních Pochlovic. Předměte VZ je rozdělena na tři projekty: 1) Odkanalizování části Kynšperku nad Ohří - Dolních Pochlovice do kanalizační sítě města 2) Dolní Pochlovice, Nádražní ul. Dešťová kanalizace a odvodnění 3) Oprava místní ...
Vodozádržné opatrenia obce Štrba - stavebné práce
Predmetom zákazky je vybudovanie vodozádržných opatrení v obci Štrba. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmere, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Kanalizace a ČOV Olešná
vybudování nové splaškové kanalizace zaústěné do nové čistírny odpadních vod (mechanicko-biologická s kapacitou pro 495 EO), celková délka kanalizace - stoky 2 715,5 m (DN 250, 300), výtlaky 307,0 m, celková délka odbočení pro kanalizační přípojky 646,5 m
Komárov a Suché Lazce  splašková kanalizace
Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace v délce 12 212,30 m z žebrovaného PP potrubí, centrální ČOV pro obě MČ Komárov a Suché Lazce, ČS 1 v Komárově, ČS 3 v Suchých Lazcích včetně havarijních přepadů, 159,5 m a 699,3 m výtlaku, 546 ks kanalizačních přípojek, příjezdní a obslužné komunikace, přípojky NN pro ČOV a 2x ČS a úpravy dešťové ...
Revitalizace lokality Vchynice - Tetov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Vchynice-Tetov. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o ...
Bečva, Hranice - PPO města
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména v zajištění protipovodňové ochrany města Hranice při povodňových stavech a tím zajištění bezpečného průchodu povodňové vlny Q50 v toku Bečvy a s ním spojené přeložky inženýrských sítí.