Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu v obci Bystrička
Stavebné práce na obecnom úrade, ktorý sa nachádza pod súpisným číslom 260 v obci Bystrička. Areál obecného úradu sa nachádza na parcelách č. 120/1,2, 121, 123, 124, 125/1 pričom budova obecného úradu má parcelné číslo 124. Modernizácia a prestavba budovy Obecného úradu rieši nasledovné stavebné objekty: SO-01 Obecný úrad. Uvedené parcely a ...
Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajících objektů a přístavby polyfunkčního objektu, včetně přeložek inženýrských sítí, napojení komunikací, terénních a sadových úprav v Areálu Jinonice a s tím související projektová činnost spočívající ve zpracování Projektové dokumentace a poskytnutí ...
Oprava a obnova objektov SNM v Seredi
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Súťažných podkladov pre stavby: Oprava a obnova skladového objektu pre depozitár a prevádzkovej budovy na výstavnú sieň a študovňu v areáli Slovenského národného múzea Múzea holokaustu v Seredi, Kasárenská ul. 1005 Sereď. ...
Komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda a Nemocnici Ružinov
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa
Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, vo vnútroblokovom priestore bytových domov . V území sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravých stromov. Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečuje ...
Drobné stavební práce pro 1. LF UK
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání rámcové dohody, která mimo jiné obsahuje smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek, resp. jednotlivých dílčích plnění, jejichž předmětem budou stavební činnosti a související dodávky při rekonstrukcích a opravách nemovitostí ve správě zadavatele. Jedná se o stavební práce HSV a PSV ...
Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach - rekonštrukcia
Predmetom realizácie je komplexná rekonštrukcia dvoch pavilónov komplexu ŠD Jedlíkova 9 pavilónu C a pavilónu D. Primárnym účelom tejto rekonštrukcie objektov je odstránenie havarijného stavu niektorých konštrukcií, zníženie energetickej náročnosti prevádzky, zabezpečenie súladu stavu objektov s technickými normami a modernizácia technického i ...
2019 Zateplenie obecných budov
Predmetom zákazky je zateplenie dvoch budov obce s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Ide o spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu a o budovu materskej školy. Kultúrny dom a obecný úrad - Objekt je dvojpodlažný, čiastočne podpivničený. Na I.NP sa nachádza Kultúrna sála s príslušenstvom a kotolňa na tuhé palivo. Na II.NP sa ...
Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k.ú. Trnitá III
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, a to provedení celkové rekonstrukce objektu a všech bytových jednotek, vč. půdní vestavby a doplnění výtahu. Objekt bude určen pro sociální bydlení. Projektová dokumentace se tedy zabývá především celkovou rekonstrukcí všech stávajících podlaží, půdní vestavbou a přístavbou výtahu ve dvoře. ...
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kľušov
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kľušov. Bližšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii.
Zateplení bytových domů v obci Milín II. a III. etapa – stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace energetických úspor v jedenácti bytových domech, které jsou ve vlastnictví obce Milín, a tím zlepšení tepelně-technických parametrů jejich konstrukcí.
Zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu v obci Jahodná
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Jahodná v zmysle súťažných podkladov.
Rekonstrukce a výstavba domů pro sociální účely II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce 2 stávajících objektů za účelem vybudování domů pro sociální účely v katastrálních územích Zábřeh nad Odrou a Heřmanice a výstavba 1 novostavby domu pro sociální účely v katastrálním území Hrušov. Bližší vymezení předmětu plnění je obsaženo v zadávací dokumentaci.
ZŠ s MŠ Atómová - rekonštrukcia kuchyne
Rozsah zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii realizačnom projekte s názvom ZŠ s MŠ Atómová rekonštrukcia kuchyne, v zmluve o dielo a súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je realizácia diela v objekte základnej školy s materskou školou, bude pozostávať z rekonštrukcie priestorov školskej kuchyne na 1. podzemnom podlaží a 1. nadzemnom ...
Nástavba odborných učeben v Základní škole ul. Jakuba Arbesa v Mostě
Předmětem veřejné zakázky je nástavba odborných učeben v objektu Základní školy Jakuba Arbesa 2454 v Mostě. Součástí předmětu díla je i realizace výtahu a únikového schodiště včetně navazujících dopravních úprav (chodník). Předmětem veřejné zakázky je také vybavení nově vzniklé půdní nástavby nábytkem a přístrojovým vybavením. V souladu s ...
Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici V. Talicha 1855/1 v Mostě
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce učeben základní školy včetně jejich vybavení nábytkem, stínící technikou a přístrojovým vybavením v souladu s jejich předmětovým zaměřením a vč. instalace metalických a optických rozvodů místní sítě LAN zakončených příslušnými aktivními prvky. Součástí plnění je i realizace nového výtahu.
Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín – aula s respiriem
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v interiérových úpravách zhodnocujících stávající objekt Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Míru 671/117, Olomouc - Neředín. Jedná se o úpravy vnitřních prostor – rekonstrukce části 4 NP objektu, která spočívá v provedení drobných úprav svislých konstrukcí, nových ...
Rekonstrukce stávající hrubé stavby A112 dle přiložené dokumentace
Rekonstrukce výrobní části současné nedokončené stavby A112 v areálu Aircraft Industries a.s. na výrobní a skladovací budovu do stádia hrubé stavby.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy, Nové Zámky
Predmetom zákazky je zateplenie objektu (stien a strešného plášťa) budovy Spojenej školy v Nových Zámkoch, výmena výplní okenných a dverných otvorov v celom obvodovom plášti, hydraulické vyregulovanie systému ústredného vykurovania.
Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh
Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka tovaru a poskytnutie služieb na Vnútrobloku Východná ulica na Sídlisku Juh a rieši komplexnú úpravu verejného priestranstva s novým komunikačným riešením a vybavením vnútrobloku. Stavba pozostáva zo stavebných objektov : SO 01 Spevnené plochy chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Prekládka ...
Školní jídelna Litovel – zateplení budovy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace s názvem „Školní jídelna Litovel, Studentů 19 – zateplení budovy“ zpracované B&B STUDIO - Ing.arch. Petr Brauner, Čsl. letců 1686/9, 750 02, Přerov - Přerov I-Město, IČO: 11188626.
Úprava nádvoří a parkovacích ploch cestmistrovství Jeseník - 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavebních úprav nádvoří a parkovacích ploch na cestmistrovství v Jeseníku Navrhovaná stavba bude částečně novostavbou a částečně stavební úpravou. Dojde k opravě zpevněných ploch a odvedení srážkových vod z nádvoří. Členění stavby: 1703_1 - Komunikace 2. etapa 1703_2 - Kanalizace dešťová 2. ...
Revitalizace sportovního areálu TJ Sokol Čechtice
revitalizace sportovního areálu Čechtice, členěného na objekty: SO-01 tribuna, SO-02 lavičky, SO-03 oplocení areálu, SO-04 multifunkční hřiště, SO-05 zavlažování, SO-06 plážový volejbal, SO-07 dětské travnaté hřiště, SO-08 fitness
Rekonštrukcia budovy ADALBERTÍNUM  – riešenie havarijného stavu strechy
Predmetom obstarávania sú stavebné práce realizácia diela s názvom Rekonštrukcia budovy ADALBERTÍNUM riešenie havarijného stavu strechy v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou pre SP a stavebným povolením č. OSaZP/878-2211/2019/Šm. Predmetom je komplexná rekonštrukcia nosnej časti strešnej konštrukcie a samotnej strešnej krytiny budovy ...
Stavební úpravy ZŠ Paskovská - rozšíření školní družiny
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy školního bytu v 1. PP a prostor stávající družiny v 1. NP, pro rozšíření kapacit školní družiny (včetně vlastního hygienického zázemí a jejího provozního oddělení od prostor základní školy). Jedná se o změnu užívání řešených prostor v objektu ZŠ – přesun učebny, kabinetu a školní družiny.