Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s., a to podle projektové dokumentace z 04/2019 zpracované firmou AGP – nova spol. s r.o., tř. 28. října 1294/17, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice a neoceněným výkazem výměr.
Stavebné úpravy okien a vstupných dverí v športovej časti školy – Spojená škola Šaľa
Stavebné úpravy sa budú realizovať na súbore navzájom prepojených častí stavby- športová časť. Stavba Spojenej školy je realizovaná ako komplex vzájomne prepojených budov resp. pavilónov postavených cca v 70 - 80 rokoch 20. storočia. Jedná sa o jednopodlažné a viacpodlažné stavby s plochou strechou. Systém je riešený ako stenový viac trakt. ...
Rekonštrukcia FU-NANO-Biolab – búracie práce
Stavba sa nachádza v existujúcom uzavretom areály SAV, Dúbravská cesta 9. Urbanistický koncept stavby zostáva nezmenený. Jedná sa o prízemnú stavbu v areáli SAV na Dúbravskej ceste z montovaných drevotrieskových stenových panelov, zastrešenú priestorovým krovom z drevených väzníkov. Stavba je v schátralom stave. Stavba je značne schátralá, ...
Rekonštrukcia skladu Ústavu anorganickej chémie SAV – búracie práce
Stavba sa nachádza: Bratislava IV, areál SAV, Dúbravská cesta 9, k. ú. Karlova Ves, č. parcely 2693. Jedná sa o pôvodne prízemnú stavbu z montovaných hranolov a panelov, postavenú na základových pásoch a zastrešenú krovom z drevených väzníkov. Nakoľko pôvodná budova je značne schátralá, ponechané budú iba nepoškodené časti základovej konštrukcie, ...
Obnova budovy ZUŠ Spišské Podhradie
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy ZUŠ Spišské Podhradie, parc. č. 103/2
Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab
Jedná sa o prízemnú stavbu v areáli SAV na Dúbravskej ceste z montovaných drevotrieskových stenových panelov, zastrešenú priestorovým krovom z drevených väzníkov. Stavba je v schátralom stave. Stavba je značne schátralá, ponechané budú iba nepoškodené časti základových konštrukcií. Ich stav posúdi prizvaný statik počas búracích prác. Búracie práce ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ Modrany
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Modrany. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Rekonštrukcia technického pavilónu Ústavu anorganickej chémie SAV
Stavba sa nachádza: Bratislava IV, areál SAV, Dúbravská cesta 9, k. ú. Karlova Ves, č. parcely 2693. Jedná sa o pôvodne prízemnú stavbu z montovaných hranolov a panelov, postavenú na základových pásoch a zastrešenú krovom z drevených väzníkov. Nakoľko pôvodná budova je značne schátralá, ponechané budú iba nepoškodené časti základovej konštrukcie, ...
Modernizácia a rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska
Predmetom navrhovanej činnosti je Modernizácia a rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska vrátane inžinierskej činnosti. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Projektovej dokumentácii, ktorá tvori prílohu súťažných podkladov.
Rekonštrukcia stravovacej prevádzky ZŠ F.E.Scherera v Piešťanoch – stavebná časť
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii stravovacej prevádzky, jestvujúcej kuchyne pri školskej jedálni Základnej školy F.E.Scherera v Piešťanoch v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou Creatiff s.r.o., Ružová 1039/8, 921 01 Piešťany s dátumom spracovania 05/2019 zodpovedný projektant Ing. arch. Zuzana Tyrolová, ...
Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Strednej odbornej školy v Handlovej. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy
Predmetom zákazky je Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy Nemocnice s poliklinikou v Myjave. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VŠCHT Praha – Propojení budov A a B dvěma můstky
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby dvou spojovacích můstků mezi budovami A a B VŠCHT Praha v ulici Studentská a to dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, autor projektu: ov architekti s.r.o., Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. ...
Centrálny park v Rohožníku
Predmetom realizácia je vybudovanie Centrálneho parku v Rohožníku Stavba sa skladá so stavebných objektov: SO 01 Búracie prace SO 02 Vodozádržné opatrenia SO 03 Rekonštrukcia spevnených plôch SO 04 Sadovnícke úpravy SO 05 Automaticky závlahový systém SO 06 Verejne osvetlenie Rozsah stavebných prác je podrobne vymedzený v spracovanom ...
Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčianska
Navrhované stavebné práce predstavujú vybudovanie nadstavby časti existujúceho objektu elokovaného pracoviska materskej školy v Nemšovej na Ľuborčianskej ulici. Zvyšné dve oddelenia MŠ zostávajú okrem sociálnych priestorov detí, kde sa plánuje ich kompletná rekonštrukcia, v pôvodnom stave len s minimálnym zásahom. Novovytvorené oddelenie bude ...
Rekonštrukcia a modernizácia príjmu automobilov a dielenských priestorov
Komplexná rekonštrukcia príjmu vozidiel, sociálnych zariadení, kancelárií a časti dielní na vykonávanie opráv automobilov.
MŠ Okružná 23, Levice - rekonštrukcia a modernizácia pav. C
Rekonštrukcia objektu Materskej školy na ulici Okružná 23, Levice bude realizovaný v súlade s podmienkami tejto zákazky a na základe projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou ENERGYLINE, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice a to konkrétne za objekt : SO 03 Pavilón C. Pozostáva z častí: c01- architektonicko stavebné riešenie (vrátane statiky, ...
Nadstavba a Rozšírenie kapacity MŠ Hamuliakovo
Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo: 1. Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ 2. Prestavba kuchyne a jedálne MŠ 3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ zateplením, 4. Revitalizácia dvora a rozšírenie ihriska MŠ
Oprava objektu Sokolovny č.p.12
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající ve zlepšení tepelně technických vlastností stávající budovy, a to zejména s ohledem na tepelně technické vlastnosti stávajících a navrhovaných konstrukcí. Bude provedena nová tepelně izolační obálka budovy
Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady po požiari a to obnova strechy, vonkajších múrov, zateplenia a súvisiacich konštrukcií, t.j. kompletná obnova budovy z vonkajšej strany, rekonštrukciou krovu, krytiny strechy, obnova štítových múrov a obvodových múrov najvyššieho podlažia, rekonštrukcia ...
Slovensko-poľský dom Giraltovce
II.1.6)Riešením projektu je rekonštrukciou jestvujúcich priestorov v takmer 100-ročnej budove, prístavbou výťahovej šachty, nadstavbou existujúceho objektu a modernizáciou vybavenia objektu vytvoriť vhodné priestory pre nový účel užívania.
Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících zejména v drobných dispozičních úpravách a výměně dvou osobních výtahů a jednoho nákladního výtahu pro automobily. Vyměněny budou kompletní instalace vytápění, kanalizace, vody, vzduchotechniky, elektroinstalací a SLP. Nově bude doplněno chlazení a do některých dosud ...
Modernizácia a rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska
Predmetom navrhovanej činnosti je Modernizácia a rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska vrátane inžinierskej činnosti.
Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Nitra
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy formou: - zateplenia obvodového plášťa budovy, - zateplenia strechy, - výmeny otvorových konštrukcií, - zateplenia stropu nevykurovaného suterénu (garáže), - inštalácie termoregulačných ventilov a hydraulické vyregulovanie ÚK, - rekonštrukcie vzduchotechniky v ...
Rekonštrukcia nemocnice Rožňava
Predmetom zákazky realizácia stavebných prác v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, pre oddelenie Urgentného príjmu. V rámci stavby budú uskutočňované dispozičné úpravy oddelenia, ako aj zriadenie rampy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a rekonštrukcia výťahu. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. -1. časť predmetu zákazky: ...