Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch budovy Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou. Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště, části vnitřní kanalizace budovy KP, včetně zřizovacích předmětů v I. PP, rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace pod parkovištěm, opravu splaškové kanalizace mimo stávající parkoviště a ...
Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a dostavba pôvodného objektu materskej škôlky. Objekt je momentálne využívaný na prevádzku kuchyne a práčovne pre materské škôlky v areáli. Cieľom rekonštrukcie a dostavby je postaviť zariadenie starostlivosti o deti do veku troch rokov. V novom objekte bude umiestnená aj nová kuchyňa a práčovňa slúžiaca objektu ...
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Svätý Jur
REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE SVÄTÝ JUR
Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch budovy Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou. Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště, části vnitřní kanalizace budovy KP, včetně zřizovacích předmětů v I. PP, rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace pod parkovištěm, opravu splaškové kanalizace mimo stávající parkoviště a ...
Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove – rekonštrukciou s nadstavbou
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok a služieb spojených s: -Rekonštrukciou jestvujúcich priestorov materskej školy, -Nadstavbou nad jednopodlažným objektom materskej školy. Navrhovaná nadstavba nad jednopodlažným objektom MŠ bude z dispozično-prevádzkového hľadiska vychádzať z koncepcie prízemia dotknutého ...
Regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce ve smyslu regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově. Jedná se zejména o opravy komunikací, zaústění uličních vpustí do stávajícího kanalizačního systému a do nově navržených vsaků. Součástí zakázky je i rekonstrukce veřejného osvětlení a ozelenění sídliště. V rámci 1. etapy bude řešena výstavba nové ...
Oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava sociálních zařízení a drobné dispoziční změny sociálního zázemí v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje. Oprava sociálních zařízení v 2. PP, 1. PP a v 1. NP až 8.NP obsahuje výměnu stávajících rozvodů ZTI, stavební úpravy spojené s výměnou stávajících rozvodů ZTI (výměna obkladů a dlažeb), výměnu ...
Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce ulice Kodešova ve Frýdlantu. Veřejná zakázka je zadávána společně zadavateli Město Frýdlant, Liberecký kraj a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., a to na základě Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky uzavřené dne 3.12.2019. S ohledem na vlastnictví a s tím spojené financování je ...
Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budovy č.p. 710
Jedná se o provedení stavebních úprav budovy č.p. 710 v areálu Nemocnice Pelhřimov, p. o. V objektu sídlí ředitelství nemocnice.
Snížení energetické náročnosti budov a realizace systému nuceného větrání s rekuperací učeben
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení díla Zvýšení energetických úspor ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 (Pavilony A, B, D, E, F) a provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení díla Zvýšení energetických ...
NKP Klášter Kladruby - Život v řádu - stavební úpravy - II.zadání
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících objektů, respektive jejich částí, formou stavebních úprav, udržovacích prací a terénních a sadových úprav. V Novém konventu a Starém konventu dojde k plné, respektive částečné, obnově objektů s rozšířením návštěvnických prohlídkových okruhů a instalací včetně zpřístupnění obnoveného Rajského ...
DD Lampertice, objekt Žacléř
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle PD pro provádění stavby s názvem "Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované spol. ATIP a.s., IČO 25261568, zodpovědný projektant Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt - původně ubytovna ...
ZUŠ Prostějovská – strecha, okná, fasáda, izolácie
Predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác, realizácia ZUŠ Prostějovská strecha, okná, fasáda, izolácie II.etapa Zateplenie fasády.strecha,izolácie-Pavilon A, B,E 3x III.etapa Zateplenie fasády.strecha,izolácie,Pavilón C,D, Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Rekonstrukce budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov. Jde zejména o: provedení kontaktní zateplovací systém z certifikovaného fasádního systému ETICS, provedení svislé hydroizolace suterénního zdiva, zateplení střešní konstrukce (ploché střechy, šikmé s plechovou ...
Obnova nákupného centra OPÁL - strecha, okná, fasáda
Cieľom tohto projektu je dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostmi a taktiež celková estetizácia stavby . Stavebné úpravy pozostávajú zo: -zateplenie obvodových stien, -zateplenie a doplnenie strešného plášťa, -zateplenie stropu v exteriéry, -výmeny klampiarskych výrobkov ...
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách dle projektové dokumentace včetně bouracích prací, vybudování nových přípojek ve stávajících trasách včetně napojení na veřejnou síť. Součástí prací bude také zasakování dešťových vod, nové zpevněné plochy, oplocení, venkovní úpravy, výměna střešní ...
F921-1A Rekonstrukce fasád objektů BAPP
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace stávajícího vnějšího povrchu obvodové stěny zadaných objektů a vytvoření nové vnější obkladové konstrukce na těchto konstrukcích. Jedná se o tři objekty BAPP a Most mezi BAPP a Komínem v JE Temelín. Součástí je zpracování příslušné technické dokumentace.
Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v: • Zateplení objektu: - zateplení obvodového pláště - zateplení soklu - zateplení střechy - výměna otvorových výplní - zateplení půdy • Výměna zdroje: - výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW - ...
Chodovská, úsek U Plynárny - K Jižní spojce, Praha 4
Předmětem plnění je zejména, nikoli však výlučně, oprava povrchu stávající čtyřpruhové komunikace se zahrnutím povrchu autobusových zastávek v rozsahu od křižovatky s ulicí U Plynárny po Jižní spojku. Bude zachováno napojení navazujících bočních ulic a stávajících vjezdů. Zároveň bude provedena oprava konstrukce stávajícího chodníku s povrchem z ...
Uherskohradištská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu 14 - stavba
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci objektu, který se nachází v prostoru areálu Uherskohradišťské nemocnice.
Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Předmětem plnění této Veřejné zakázky je kompletní zhotovení díla spočívajícího v rekonstrukci Areálu vozovny Slovany a výstavby s tím související infrastruktury na adrese Slovanská alej 35, Plzeň, nacházející se v katastrálním území Plzeň a katastrálním území Hradiště u Plzně, obci Plzeň, včetně dodávky příslušných technologií, uvedení ...
Revitalizace objektu VŠ koleje Máchova 20, Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací projektu „ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Máchova 20, Plzeň“ - jedná se o celkovou rekonstrukci a modernizaci VŠ koleje (blíže viz zadávací dokumentace, resp. projektová dokumentace).
Rekonštrukcia stravovacej prevádzky ZŠ F.E.Scherera v Piešťanoch – stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii stravovacej prevádzky, jestvujúcej kuchyne pri školskej jedálni Základnej školy F.E.Scherera v Piešťanoch v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou Creatiff s.r.o., Ružová 1039/8, 921 01 Piešťany s dátumom spracovania 05/2019 zodpovedný projektant Ing. arch. Zuzana Tyrolová, ...
Modernizácia Karpatskej ulice
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác na Karpatskej ulici v katastrálnom území obce Lozorno, okres Malacky, podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v náležitostiach pre realizáciu stavby (ďalej aj ako "Projektová dokumentácia"), vypracovanej spoločnosťou HBH Projekt spol. s r.o. Jedná sa o ...