Revitalizacia sídliska Pri stadióne
Predmetom zákazky je revitalizácia vnútroblokov sídliska Pri štadióne s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Ďalšie podrobnosti sú v súťažných podkladoch v časti B- Opis predmetu zákazky.
Prestavba Spojenej školy Poprad - Letná
Zateplenie obvodového plášťu a výmena otvorových konštrukcií.
Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa
Cílem 1. etapy úpravy areálu na ul. Kpt. Poplera je uvolnit historickou budovu včetně její novodobé přístavby. Je navržena úprava Budovy 6 tak, aby zde byla zřízena provizorní zednická dílna, topenářské a vodoinstalační dílny a druhá část bude upravena pro potřeby Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Je nutné provést výměnu střešních a stěnových ...
Stavební úpravy v Litomyšlské a Svitavské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav objektů pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných zadavatelem v rámci programu REACT EU v místech plnění, kterými jsou Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice. Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektových dokumentací stavebních úprav objektů a soupisů stavebních prací ...
Stavební úpravy v Pardubické a Chrudimské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav objektů pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných zadavatelem v rámci programu REACT EU v místech plnění, kterými jsou Chrudimská nemocnice a Pardubická nemocnice. Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektových dokumentací stavebních úprav objektů a soupisů stavebních prací ...
Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – 4. etapa
Predmetom zákazky je realizácia 4. etapy, ktorá je zároveň poslednou etapou prístavby a rekonštrukcie priestorov budúceho zariadenia pre seniorov v obci Hažlín. Zákazka je z hľadiska ekonomickej efektívnosti rozdelená na dve časti: 1.Časť Stavebné práce 2.Časť Energetický kontrakting V rámci 1. časti zákazky bude vybraný dodávateľ stavebných ...
Rekonštrukcia bloku VB - A, I. etapa: Rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier a vnútorných rozvodov
Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie spoločných sociálnych jadier a vnútorných rozvodov inžinierskych sietí vo Výškovom bloku A. Stavebné práce sa budú realizovať v rozsahu: búracie a murárske práce, výmena skladieb podláh, nášľapných povrchov, obkladov, nové nátery, výmena zárubní a dvier, výmena zariaďovacích predmetov a pod. Bližší ...
Rekonstrukce a dostavba speciální školy V zápolí
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu speciální školy, tj. budovy A při křížení ulic Na Lánech a V Zápolí. Budova B není předmětem této veřejné zakázky.
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Domova sociálnych služieb Lidwina
Predmetom zákazky je zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Domova sociálnych služieb Lidwina s garantovanou úsporou nákladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Hronsek, VP – rekonštrukcia a modernizácia strelnice b. č. 12 – R
Predmetom investičnej akcie je rekonštrukcia a modernizácia strelnice, budovy č. 12, ktorá sa nachádza v areáli Vojenskej polície Hronsek a slúži na vykonávanie kurzov a výcvikov. Nachádza sa na par. č. 516/1 a 516/20, LV č. 190 v k. ú. Hronsek. Pozemky sú majetkovo a právne vysporiadané vo vlastníctve SR a v správe Ministerstva obrany SR.
Zníženie energetickej náročnosti budov Môj domov ZSS Topoľčany –  fasáda a balkóny
Zníženie energetickej náročnosti budov Môj domov ZSS Topoľčany fasáda a balkóny Predmetom zákazky je uskutočnenie prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: Zníženie energetickej náročnosti budov Môj domov ZSS Topoľčany fasáda a balkóny
Expozice Jihozápadní Afrika - změna B-3. ETAPA-4. část Hyeny
Tato 4. etapa řeší rekonstrukci areálu bývalé slévárny na pozemcích ZOO Dvůr Králové a.s. v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. V rámci projektu vznikne soubor objektů, které budou tvořit výběh hyen. V tomto souboru je obsažena obslužná komunikace, gabionová stěna, vodní příkop, oplocení, pěší komunikace, zpevněné plochy, splašková kanalizace, venkovní ...
Konzervatórium Žilina - prestavba a nadstavba
Predmetom stavebných prác je nadstavba objektu a dobudovanie priestorov na výučbu, výstavba novej kotolne v rámci objektu s novou prípojkou plynu, rekonštrukcia rozvodov TZB, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie. Súčasťou stavebných prác bude aj výmena všetkých výplní otvorov v obvodovom plášti, rekonštrukcia striech a ...
Prestavba ŠRZ Drienok – 1.etapa – penzión Drienok
Predmetom zákazky je prestavba ubytovacieho zariadenia v obci Mošovce, okres Turčianske Teplice. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č.11 Zmluvné podmienky týchto súťažných podkladov. Súťažné podklady sú dostupné: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/449288
Rekonštrukcia OcÚ Beňadikovce
Rekonštrukcia OcÚ. Zahŕňa: - zateplenie obvodového plášta, - zateplenie strechy, - rekonštrukcia elektroinštalácie, - výmená dverí a okien
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK
Predmetom zákazky je predovšetkým zníženie energetickej náročnosti objektu a to najmä dodatočným zateplením obvodových konštrukcií, rekonštrukciou striech s dodatočným zateplením, vrátane klampiarskych konštrukcií a výmenou pôvodných fasádnych výplní otvorov. Ďalej sa počíta so zásahom do systému vykurovania s vyregulovaním systému ÚK vzhľadom k ...
Rozšírenie kapacity MŠ výstavbou pavilónu a rekonštrukcia existujúceho objektu MŠ a úpravy areálu MŠ
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu výstavby nového pavilónu materskej školy a tým modernizovať a rozšíriť existujúcu infraštruktúru ako aj uskutočnenie stavebných prác zameraných na rekonštrukciu existujúceho objektu stavebnými úpravami zameranými na dispozičné riešenie a tým aj predĺženie životnosti predmetnej materskej ...
Zníženie energetickej náročnosti objektu Základnej školy ul. M. Helmeczyho
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok a služieb pre stavbu s názvom: Zníženie energetickej náročnosti objektu Základnej školy ul. M. Helmeczyho v dvoch etapách: 1.etapa: Objektová skladba: SO 01.1 hlavná budova pravé krídlo SO 01.1.1 Hlavná budova-pravé krídlo zateplenie strechy SO 01.2 Hlavná budova ľavé ...
Revitalizácia vnútrobloku Štúrova ul. 17-21
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Revitalizácia vnútrobloku Štúrova ul. 17-21 v rozsahu uvedenom v súťažných podkladov a ich prílohách.
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - pomůcky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka pomůcek pro Základní školu v Dolním Benešově.
ÚV Švařec - rekonstrukce kompresorové stanice
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Rekonštrukcia budovy školy vrátane odstránenia statických porúch
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v rekonštrukcii objektu budovy školy, vrátane odstránenie statických. Objekt školy sa nachádza v pamiatkovom území vo dvore národnej kultúrnej pamiatky Hlavná 113 Košice, patriaci k Strednej priemyselnej škole dopravnej evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Kasáreň ...
Rekonstrukce a modernizace Křesťanského domova mládeže
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci a modernizaci budovy Křesťanského domova mládeže, Praha 2 (dílo). Před realizací stavby zadavatel požaduje zpracování podrobné dílenské dokumentace, která bude odsouhlasena autorem projektové dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je tedy úplné a bezvadné ...
Rekonštrukcia bytovky DDaDSS Veľký Krtíš
Projektová dokumentácia rieši komplexnú obnovu budovy - zateplenie fasády a strechy, výmenu časti vonkajších dverí a okien, výmenu vnútorných dverí, podláh a vnútorných rozvodov inštalácií za účelom vytvorenia vhodných podmienok pre klientov DD a DSS. Projektová dokumentácia ďalej rieši dispozičné úpravy priestorov, s univerzálnym princípom ...
Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre projekt: Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany, v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch. Zákazka je delená na dve časti: 1. časť: MŠ Podhorany, stavebná časť 2. časť: MŠ Podhorany, ihrisko Jestvujuca budova MŠ ako aj park sú aj Národnou ...