Poptávám zvýšení stropu/střechy u malé dřevostavby
Dobrý den, hledám firmu na zvýšení stropu/střechy u malé dřevostavby. Plocha cca 45m3. Aktuálně vnitřní výška stropu 2,1m a potřebuji 2,5m. Stěny jsou z panelů, tedy předpokládám, že by mělo jít demontovat střechu - plech krytina a vyvýšit stěny do zmiňované výšky. Zárověň změnit skon střechy z 10% na cca 30%. Domek je u Chotovin /Táborsko.
Zníženie energetickej náročnosti multifunkčnej budovy Jesenské
Predmetom zákazky je rekonštrukcia dvojpodlažnej, čiastočne podpivničenej murovanej budovy, s čiastočne využívaným podkrovím. Na 1.PP sa nachádzajú sklady, chodby a kotolňa, na 1.NP je javisko s hľadiskom, klubovne, kancelárie, sociálne priestory a chodby, na 2.NP sú kancelárie, zasadačka, premietacie miestnosti kina, malá sála, sociálne ...
Riešenie protipožiarnej ochrany – evakuačné výťahy
Obsahom riešenia je rekonštrukcia objektu vyplývajúca primárne z požiadaviek na požiarnu bezpečnosť stavby ktorá v súčasnom stave nevyhovuje platnej legislatíve. Hlavným cieľom je zosúladenie konštrukčných požiadaviek na novú platnú legislatívu PBS, pričom vychádzame s technických možností stávajúceho objektu. Na základe tejto skutočnosti je ...
Prestavba objektu Bratislavská súp. č. 441 na bytový dom, Dubnica nad Váhom
Predmetom zákazky je realizácia akcie: Prestavba objektu Bratislavská súp. č. 441 na bytový dom, Dubnica nad Váhom, pričom cieľom stavebných úprav je realizácia 24 bytových jednotiek bežného štandardu, ktorá pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer a uskutočnenie ...
Komplexná obnova a prestavba Nemocnice Poprad, a.s.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác spojených s komplexnou obnovou a prestavbou Nemocnice Poprad, a.s. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Lipany OO PZ, rekonštrukcia objektu
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu Obvodného oddelenia Policajného zboru na Námestí sv. Martina 37 v Lipanoch v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Stavebné úpravy 4. poschodia ubytovne BARMO na byty
Predmetom zákazky je úprava existujúceho 4. poschodia ubytovne BARMO nachádzajúcej sa v sídle verejného obstarávateľa (Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava) na 2-izbové byty a vytvorenie samostatného vstupu zo strany dvora na úrovni prízemia. Zároveň je predmetom zákazky aj vytvorenie samostatného prestrešeného schodiska, nového vstupu, novej ...
Obnova Národnej kultúrnej pamiatky Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore – stavebná obnova
Predmetom tejto zákazky a obstarávania je stavebná obnova objektov kláštora, a to objektov E & F. Hlavným cieľom stavebnej obnovy týchto objektov kláštora je predovšetkým renovovať zničené a poškodené strechy objektov čiastočne, ale niekde aj v plnom rozsahu (krytina, vikiere, klampiarske prvky, podbíjanie rímsy, bleskozvod a pod.). Obnovované ...
Poprad Kvetnica, MS, b. č. 13 – oprava a náter plechovej strešnej krytiny, náter okien
Predmetom zákazky: je oprava budovy. Je potrebné v interiéri vybúranie podláh a vybetónovanie nových podláh z drátkobetónu, hrúbky daného zaťaženia podlahy. Zároveň je potrebná oprava vnútorných omietok a malieb. Očistenie a náter drevených okien a vybúranie prechodových dverí spolu so zárubňami. Na budove z exteriéru je potrebné očistenie a nový ...
Stavebné úpravy a výťah SZSS
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Stavebné úpravy a Výťah pre Správu zariadení sociálnych služieb v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu spolu s kultúrnym domom
Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
Oprava strešného plášťa krytej plavárne Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je oprava strešného plášťa na budove krytej plavárne v Liptovskom Mikuláši. Podrobná špecifikácia je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk, projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Príprava priestorov pre osadenie novej skiaskopicko-skiagrafickej steny
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia častí interiéru v bloku B v Národnom ústave detských chorôb, Limbová 1, Bratislava - Nové mesto, za účelom vytvorenia nového pracoviska pre skiaskopickú skiagrafickú stenu s nevyhnutným príslušenstvom.
Zvýšenie kapacít ZŠ kpt. Jána Nálepku v Stupave - stavebné práce
1. Predmetom zákazky sú stavebné práce: (i) obnova schodísk a záhradné úpravy átria, (ii) obnova existujúcich spevnených plôch a (iii) oplotenie areálu Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava. 2. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Kapitola B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zateplenie budovy školského internátu
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zateplenie budovy školského internátu, Trieda SNP 53, Banská Bystrica. Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou JK Projekcia, Na Úbočí 7, 974 09 Banská Bystrica, (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných ...
Stavebné úpravy expozičného priestoru Dejiny Trnavy
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na novej expozícii, ktorá je plánovaná v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave. Bližšia špecifikácia uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a prislúchajúcich prílohách.
Zdravotné sklady Ondrašová, b. č. 8, č. 15 – oprava služobných miestností a sociálnych zariadení
predmetom zákazky je oprava služobných miestností a sociálnych zariadení.
Stavebné úpravy priestorov v budove býv. Geriatrického pavilónu - Aplikačné centrum Očného oddelenia
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy v objekte bývalého Geriatrického pavilónu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A Reimana v Prešove za účelom vytvorenia nových ambulantných priestorov: Aplikačné centrum Očného oddelenia, Biela ambulancia, Vakcinačné centrum a sociálneho zariadenia pre imobilných pacientov v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý ...
Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Voľa
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela na realizáciu stavebných prác pre projekt - Zníženie energetickej náročnosti objektu Domu kultúry a OU Vyšný Voľa. Bližšia špecifikácia k realizácii zákazky je podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných.
AB ES Veľké Uherce, rekonštrukcia
Objekt pôvodnej prevádzky slúžil pre THP Drevoskladu, kde sú vytvorené 2 kancelárie. V objekte boli aj šatne pre šoférov a strojníkov zabezpečujúcich lesnú ťažbu pre danú prevádzku drevoskladu vo Veľkých Uherciach. V objekte je zrealizovaná aj denná miestnosť s jedálňou a sociálno-hygienické priestory pre zamestnancov. Navrhovanou prístavbou a ...
Ružomberok, PK, b.č. 44 a 40 chodby a učebne v b.č. 40 - oprava soc.zariadení a oprava rozvodov vody
Predmetom zákazky je oprava sociálnych zariadení a rozvodov vody, odpadu a elektriny v budovách č. 44 a 40 v objekte Považských kasární v Ružomberku. Nutné je opraviť: vybúrať pôvodné priečky a vymurovať nové, vymeniť staré rozvody vody, odpadu a elektriny za nové a taktiež zmena dispozície týchto rozvodov, vymeniť a namontovať nové okná, dvere, ...
Rekonštrukcia historického parku – stavebné práce – 2. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce vo vybudovaní časti chodníka ZS1 v dĺžke 121,8 m a chodníka ZCH6 v celkovej dĺžke 8,2 m (celková dĺžka vybudovaného chodníka je 130m podľa PD časť SO.07 chodníky), vo vybudovaní schodiska (podľa PD časť SO.06 schody), v rekonštrukcii lode kostola (podľa PD časť SO.M1a loď kostola a schodisko). ...
Revitalizácia hlavného vstupu do Gemersko-malohontského múzea a zriadenie návštevníckeho centra
Predmetom verejného obstarávania je revitalizácia hlavného vstupu do Gemersko-malohontského múzea a zriadenie návštevníckeho centra. Požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom sú uvedené v prílohách tejto výzvy, najmä Prílohe č. 2 k Výzve - Výkaz výmer, v Prílohe č. 3 k Výzve - Projektová dokumentácia vrátane technického ...
Chata Šafranová - rekonštrukcia
Predmetom zákazky je rekonštrukcia Chaty Šafránová. Viac informácii sa nachádza v dokumente Opis predmetu zákazky a vo výkaze výmer.
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Kapušanoch
Predmetom zákazky je obnova, zateplenie a výmena okien na budove kultúrneho domu v obci Kapušany, výmena strešnej krytiny a osvetlenia.