Obnova mestskej plavárne – II. etapa - opakovaná
Predmetom zákazky je obnova objektu mestskej plavárne, ktorá predpokladá zníženie energetickej náročnosti objektu a zahŕňa zateplenie fasád, opravu striech, výmenu výplňových konštrukcií. Ďalej predpokladá sanáciu nosných ŽB prvkov v strešnom plášti (strešných panelov), ŽB rámu pod bazénom. Ďalej sú navrhované dispozičné úpravy šatní s celkovou ...
Komunitné centrum Krškany
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Komunitné centrum Krškany bude situované v budove Základnej školy s materskou školou, Novozámocká 129 v Nitre v blízkosti materskej školy, ktoré navštevujú aj deti z marginalizovanej rómskej komunity. Budova je vo vlastníctve mesta a bude ...
Zateplenie obecných objektov - stavebné práce
Predmetom zákazky je zateplenie obecných objektov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně“, zpracované dne 28. 2. 2019 společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. a dle projektové dokumentace s názvem „Polyfunkční dům „A“ nad parkovištěm v Orlové-Lutyni“ zpracované dne 28. 2. 2019 společností PPS Kania ...
Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany
Dílo představuje rekonstrukci stávajícího objektu bývalé Rychty ve městě Klecany. Jedná se o stavební úpravy stávajících objektů, vč. dodávky, montáže vnitřních instalací, vybavení sálu a výtahu, statické práce (zajištění stavební jámy). Bude provedena úprava vnějšího vzhledu, úprava dispozičních řešení. Objekt č.p. 487 bude stále sloužit pro ...
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ – Snina, II. etapa
Predmetom zákazky je stavba Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa. Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa bude realizovaná na území za Veľkým Kaštieľom. Riešená lokalita je ohraničená areálom Nemocnice z jednej strany, z druhej strany riekou Cirochou (na ktorej je umiestnená lávka pre peších) a jestvujúcim ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji
Projekt stavby rieši zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu, teda zateplenie predmetných objektov a výmenu všetkych okien a dverí. Projekt ďalej rieši bezbarierizáciu objektu vybudovaním železobetónovej rampy pred hlavným vchodom . Opis predmetu zákazky je podrobne uvedený uvedený v prílohách súťažných podkladov.
Rekonštrukcia komunitného centra – II. etapa stavebných prác
Predmetom PD sú stavebné úpravy objektu komunitného centra - II. etapa. I. etapa rekonštrukcie bola ukončena s pôvodnym zhotoviteľom diela s rozostavanosťou cca 50% pôvodných prác. Z dôvodu predčasného ukončenia Zmluvy o dielo je potrebne práce dokončiť. Verejný obstarávateľ v profile zverejnil kompletnú PD (1. aj 2. etapa), pričom rozsah prác ...
Snížení energetické náročnosti budovy SSHR, Olbrachtova 3, Praha 4
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v kompletní rekonstrukci administrativní budovy zadavatele na adrese Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor. Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v ...
Ústí nad Labem PS – snížení energetické náročnosti
Předmětem veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy zahrnující zateplení fasády objektu, výměnu nevyhovujících výplní otvorů včetně nového provedení zaoblené prosklené stěny, zateplení střešního pláště včetně zastřešení stávajícího atria ve III. NP a úpravy ve výměníkové stanici. Nově bude proveden bezpečnostní ...
Rekonštrukcia školskej jedálne
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy školskej jedálne Strednej odbornej školy v Prievidzi. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania
Časť 1: Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania Predmetom časti 1 sú stavebné úpravy - modernizácia a zväčšenie úžitkovej plochy kuchyne, drobné stavebné úpravy v jedálni, úprava vonkajšej fasády objektu, výmena fasádnych okien a dverí v Hotelovej akadémii, v budove prevádzkarne - reštaurácii Mladosť, ...
Stavební práce – Revitalizace části areálu bývalého pivovaru Eggenberg
Zadavatel, společnost Centrum Český Krumlov a.s. vyhlašuje nadlimitní řízení na stavební práce v užším řízení s názvem „Stavební práce – Revitalizace části areálu bývalého pivovaru Eggenberg“. Bližší specifikace předmětu Zakázky je uvedena v: • Příloze č. 1 Zadávací dokumentace: Projektová dokumentace • Příloze č. 2 Zadávací dokumentace: ...
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o. - stavebné práce
Predmetom verejného obstarávania sú práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti objektu spoločnosti LIGNA, s.r.o. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Výběr dodavatele na akci - Úspory energií na VÚS a BIOS a SOŠ a SOU Nymburk
Předmětem veřejné zakázky je dokončení rekonstrukce haly BIOS, tj. výměna střechy, včetně některých vazníků, instalaci zateplovacího pláště a oken, opravu vnitřního obložení stěn haly, vybourání a opravu omítek a obložení v šatnách a sprchách, výměnu rozvodů vody, výměnu vzduchotechniky, výměnu rozvodů topení, výměnu dveří, montáž palubovky.
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy na Nám. Gy. Széchényiho 3, Nové Zámky
Objekt bude čiastočne zrekonštruovaný. Rekonštrukcia je zameraná na zlepšenie tepelno-technických parametrov objektu, t.j. zateplenie strešného plášťa, výmena jestvujúcich drevených okien a dverí za nové plastové, hydraulické vyregulovanie systému vykurovania a výmena jestvujúceho zasklenia spojovacej chodby medzi jestvujúcimi ...
Revitalizace budov ÚMČ Praha 14
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou stavební a projektové práce. Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajících objektů a s tím související projektová činnost spočívající ve zpracování Projektové dokumentace a poskytnutí ...
Rekonstrukce budovy č.p. 227/4 na ul. Sportovní v Horní Suché na Obecní úřad
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu budovy základní školy, které jsou vyvolány změnou účelu užívání objektu na Obecní úřad v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Přístavba II. stupně Základní školy Brno, Otevřená 20a
Přístavba dvoupodlažního pavilonu bez podsklepení s plochou střechou, nástavba stávajícího pavilonu o 2. NP, vybudování bytu 2+kk ve stávajících prostorách stravovacího pavilonu. Součástí jsou přeložky vodovodu, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, stavba retenční nádrže na dešťovou vodu a rozšíření stávající kotelny.
Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k.ú. Zábrdovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu, smlouvy a povolení.
Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu, smlouvy a povolení.
B.j. 22 PB – KoDuS Suchdol nad Odrou
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav stávajícího nebytového objektu za účelem změny užívání, a to přestavbou na nájemní bytové jednotky pro účely sociálního bydlení. Změnou vznikne čtyřpodlažní nepodsklepený objekt s nevyužitým půdním prostorem. Dům obsahuje ve čtyřech nadzemních podlažích celkem 22 bytových jednotek. Kromě bytů ...
Prepojenie okruhov kotolní UMB K8 a K9 Banská Bystrica
Predmetom zákazky je prepojenie okruhov kotolní UMB K8 a K9 Banská Bystrica, ktoré sa bude realizovať na základe projektu pre realizáciu stavby (firma enas Energoaudit a služby, s.r.o., máj 2019) Prepojenie kotolní Tajovského 10 a Cesta na amfiteáter 1, UMB Banská Bystrica, so zrušením kotolne Cesta na amfiteáter. Podrobnejšie informácie sa ...
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Hronsek
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác budovanie prvkov zelenej infraštruktúry podľa Výzvy na predloženie ponuky a Súťažných podkladov vrátane príloh, prípadne ďalších informácií alebo dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom na svojom profile v zmysle bodu I.1)
ŠVZ Zbiroh – rekonstrukce štábu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy budovy objektu č. 7 bývalého štábu vojenské posádky Zbiroh, nyní v uzavřeném areálu MV - GŘ HZS ČR. Bude rekonstruována vlastní budova a provedeny nezbytné přípojky NN, EPS a STA pro provoz budovy. Budova bude sloužit jako školicí středisko s ubytováním, zázemím pro frekventanty kurzů a ...