Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Predmetom projektu je sanácia obvodového a strešného plášťa, výmena výplní otvorov vrátane aplikácie fasádneho zatepľovacieho systému, modernizácia technologickej časti budovy a prístavba z dôvodu rozšírenia a komplexnosti poskytovaných služieb. HLAVNÝ PROJEKTANT : Ing. arch. Vlasta Ilievová, Skubínska cesta 11, 974 09 Banská ...
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany
Predmetom projektu je prestavba budovy zdravotného strediska so súpisným číslom 79 postavenej cca v 50 - 60-tych rokoch minulého storočia na parcele obce, označenej pod parcelným číslom KN C 320/1 evidované na LV pre katastrálne územie Rudňany. Prestavba sa týka nadstavby strediska 3. nadzemné podlažie, kde bude nová gynekologická ambulancia, ...
Vytvorenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Topoľčany - Prestavba pavilónu C
Navrhované stavebné úpravy sú riešené za účelom rekonštrukcie, resp. modernizácie vnútorných priestorov predmetného objektu. Stavebnými úpravami dôjde ku zmene účelu využitia. Pôvodná funkcia bude nahradená vytvorením Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Na prízemí objektu vznikne zdravotné stredisko s príslušným prevádzkovým a ...
Rekonštrukcia a dostavba výskumnej stanice JUH Gabčíkovo
Ide o obstaranie súboru stavebných prác naplánovaných v schválenom projekte ITMS1014+ 313011S735 Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva. Konkrétne ide o stavebné práce na rekonštrukcii existujúcej budovy a výstavba 2 ďalších budov - skleníka a montovanej haly v súlade s priloženým výkazom-výmer.
Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej plavárne Šaľa
Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie strešnej konštrukcie mestskej plavárne Šaľa, v mieste areálu Duslo. Predmetná projektová dokumentácia sa skladá zo stavebných objektov: SO-01 Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej plavárne. Navrhovaná strešná konštrukcia bude prefabrikovaná priehradová oceľová väzníková konštrukcia. V strede ...
Materská škola Fraňa Kráľa, Čadca - stavebné úpravy
Predmetom zákazky sú stavebné práce na dvoch samostatných objektoch MŠ v Čadci za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. Podrobne v súťažných podkladoch, ich prílohách a položkovite vo výkaze výmer.
Revitalizácia sídliskového dvora – Agátka v Trnave, II
Predmetom zákazky je realizovať 4 funkčné zóny vo vnútrobloku ohraničenom bytovými domami na Hlbokej a V. Clementisa, zo severu budovou TTSK a z juhu Mestským zimným štadiónom. Sú to: Funkčná zóna A) - Veľká relax zóna za daňovým úradom a úradom Trnavského samosprávneho kraja Funkčná zóna C) - Plocha verejného parku Funkčná zóna D) - Kopec ...
Domov Jeřabina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně
Předmětem zakázky jsou stavební práce: oprava kuchyně Domova Jeřabina v Onšově, oprava kamenného oplocení v Onšově, úprava odvodnění srážkových vod a vybudování dvou altánů pro klienty Domova Jeřabina.
Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy
Predmetom rekonštrukcie je objekt Materskej školy, nachádzajúci sa v obci Hrochoť, okres Banská Bystrica. Objekt materskej školy v obci Hrochoť je osadený vo svahovitom teréne. Kompozične pozostáva z dvoch dvojpodlažných objemov na pôdoryse obdĺžnika voči sebe posunuté vo vertikálnom smere. Objekt je zastrešený sedlovou strechou s rozvodím na ...
Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace územní bývalých kasáren Vysoké Mýto. Rozsah předmětu veřejné zakázky je vymezen a detailně specifikován ve stejnojmenné projektové dokumentaci vypracované firmou Mgr. art. Martinem Lukáčem a Ing. arch. Barborou Srpkovou z měsíce července 2020 a ve výkazu výměr. Součástí plnění je rovněž vypracování ...
Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily
Předmětem veřejné zakázky je záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily, která je památkově chráněna jako kulturní památka (rejst. č. ÚSKP 103865) ve smyslu zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „památkový zákon“) a nachází se v ochranném pásmu národní kulturní památky vila Tugendhat (ochranné pásmo rejst. č. ÚSKP ...
Stavebné úpravy NKP Kaštieľ a Sýpka Čunovo a ich adaptácia na ekocentrum – 3.etapa
Predmetom zákazky je celková obnova renesančnej sýpky z polovice 16. storočia podľa spracovaného projektu stavby.
Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT
Objekt mestských kúpeľov bol daný do užívania v 70 tých rokoch a vyžaduje komplexnú obnovu. Stavba rieši havarijný stav a nie je ovplyvnená okolitou výstavbou. Prestavba nemá okrem bežných sprievodných javov ako hluk, prašnosť, manipulácia s odpadom a stavebným materiálom, priamy negatívny vplyv na okolie. V tejto etape rekonštrukcie objektu ...
Přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu
Předmětem veřejné zakázky je přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu, výměna oken, výměna vnitřních zdravotních instalací a vestavba nového elektrického trakčního osobo-nákladního výtahu do prostoru zrcadla stávajícího schodiště. Architektonické řešení objektu zůstává stávající, bez vlivu na celkový vzhled ...
Základná škola s materskou školou Sverepec - zníženie energetickej náročnosti
Sverepec č. súp. 240 základná škola s materskou školou Sverepec, KN-C 654/11, zníženie energetickej náročnosti budovy - predmetom zákazky sú stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ vo Sverepci. Podrobne v súťažných podkladoch a položkovite vo výkaze výmer.
Stavební úpravy stávajících experimentálních prostor - opakované zadávací řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních úprav stávajících experimentálních prostor - budovy Tokamak - Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., a to na adrese U Slovanky 1770/3, Praha 8 - Libeň, parcelní. č. 4061/2, stavební objekt: č.p. 1770, katastrální území Libeň (730891), Katastrální úřad pro ...
Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny a vytápění objektu, výměna vnějších otvorů/oken - ve většině případů jde o repase, protože škola je národní kulturní památkou, zateplení střech, sanace šaten proti vnikání zemní vlhkosti, vzduchotechnika.
ZŠ s MŠ Spartakovská – rekonštrukcia školského areálu
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby s názvom Rekonštrukcia Areálu ZŠ s materskou školou Spartakovská v Trnave, ktorú spracovala Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. v 11/2019.
Přestavba komunitní centrum Hostín
Předmětem veřejné zakázky přestavba objektu č.p. 84 v obci Hostín, k.ú. Hostín u Mělníka. Jedná se o stávající budovu s částečným podsklepením, jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Objekt je založen na plošných základech a je tvořený zděným stěnovým systémem se stropními konstrukcemi z dřevěných trámů, klenbami a tradiční konstrukcí ...
Zateplenie zdravotného strediska Podhájska
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ZATEPLENIE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA PODHÁJSKA
Francouzská 32
Předmětem veřejné zakázky je oprava fasády a výměna oken, oprava společných prostor a elektroinstalací, oprava ZTI, realizace půdní vestavby, včetně výtahu a úprava vnitřního dvoru.
Zvýšenie zdravotníckych kapacít v obci Jarovnice
Stavba je situovaná v obce Jarovnice na pozemku parc. č. 68/1, 68/2, 67/1, 67/2, 66/3 kat. územie Jarovnice. Nachádza sa na juhozápadnom okraji obce v samostatnom areáli. Na parcele č. 68/2 sa nachádza jednopodlažný objekt zastrešený plochou strechou, v ktorom je v súčasnej dobe situovaná lekáreň a jedna ambulancia so svojim hygienickým zázemím. ...
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb
Predmetom zákazky sú stavebné práce na administratívnej budove technických služieb v Kremnici za účelom zníženia jej energetickej náročnosti. Predmet zákazky sa nedelí na samostatné časti ani viaceré stavebné objekty, jedná sa vecne, logicky a funkčne o jeden celok.
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě - etapa A2
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě - etapa A2
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě - etapa A2
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě-etapa A2