Navýšení kapacity a VZT v ZŠ Kly
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující: - vnitřní stavební úpravy budovy ZŠ-nové dispoziční úpravy 1.NP, 2.NP a části sklepa, - přístavba a nástavba, nový krov, střecha, - zateplení fasády, - nové ocelové únikové schodiště do venkovního prostoru, - nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, ...
Informačné centrum UK
Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestoru, ktorý sa nachádza na prízemí štvorpodlažnej budovy Filozofickej fakulty UK na Štúrovej ul. č. 9 v Bratislave.
Revitalizace obálky budovy ubytovacího zařízení Revoluční 960/3, Třebíč
Objekt ubytovacího zařízení na ul.Revoluční 960/3 v Třebíči ve svém současném technickém stavu naplňuje v řadě ohledů podmínku pro provedení oprav a celkové regenerace. Úkolem projektu je řešit opravu zjištěných vad, jeho energetickou modernizaci a další navazující stavební úpravy. Bližší popis budovy je uveden v projektové dokumentaci, kde je ...
Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících objektů, bytových domů, které jsou od doby výstavby využívány pro bydlení, účel užívání se nemění. Celkovou rekonstrukcí se zvýší kvalita bydlení a dojde ke snížení energetických nákladů na bydlení. V rámci stavby bude provedena komplexní regenerace 15 bytových domů na ulici 8. března, Slezská ...
Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením): "Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy", ktorý vypracoval Bellušove ateliéry, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava v januári 2021. V rámci ...
Regenerace sídliště Fifejdy II - VII. etapa, část B + XI. etapa, část B - 2
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje a propojuje již realizované části „A“ VII. a XI. etapy. Lokalita řešeného území se nachází kolem ulic Ahepjukova a Gen. Janouška. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel sídliště. Projektová ...
Rekonštrukcia plážového kúpaliska MORSKÉ OKO v Tornali – 1. etapa 2021
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho areálu plážového kúpaliska, v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu priložených výkaz výmerov. 1. Etapa: pozostáva z realizácie pozostáva zo stavebných prác.
Rehabilitačné stredisko v obci Tomášov
Predmet zákazky spočíva v zachovaní prvého nadzemného podlažia existujúcej budovy, asanáciou jej drobnej prístavby, využitie podstrešného priestoru a rozšírenie funkcie do jednopodlažnej prístavby s využitím podkrovím sedlovej strechy. Stavebnou činnosťou dôjde ku zlepšeniu vybavenosti obce a to rozšírením kapacity priestorov za účelom terapie. ...
Energetická úspora objektu ZŠ Olešská
Předmětem veřejné zakázky je jsou stavební práce na objektu Základní školy Olešská, na adrese Olešská 2222/18, Praha 10 Strašnice, parc. č. 4314/1 k.ú. Strašnice, které mají za cíl snížení energetické náročnosti daného objektu.
Rekonstrukce 5. Základní školy Jindřichův Hradec, Vajgar 692
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace ve všech pavilonech 5. základní školy, a to jak silnoproudu, tak slaboproudu a dále výměna stávajících montovaných vnitřních příček z ezalitových desek obsahujících azbestová vlákna a provedení souvisejících úprav zařizovacích předmětů, rozvodů vody a kanalizace na pavilonech učeben U1, U2 ...
Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina
Predmetom obstarávania je Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina. Projekt stavby navrhuje stavebné úpravy objektu súp. č. 2845 v minulosti slúžiaceho ako centrum voľného času, na Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) a denný stacionár (DS). Súčasťou stavby sú navrhované opatrenia pre zvýšenie energetickej ...
Rekonštrukcia obecného úradu v obci Radzovce
Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove obecného úradu v obci. Budova obecného úradu nevyhovuje požiadavke STN 73 0540 a nespĺňa energetické kritérium. Zámerom investora je zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti a tepelnú izoláciu objektu a prostredníctvom rekonštrukcie zmodernizovať a skvalitniť priestory obecného úradu. Stavebné práce sa budú ...
Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti ZŠ Postřekov
Cílem projektu jsou stavební úpravy a snížení energetické náročnosti ZŠ Postřekov s kapacitou pro 110 žáků , který bude mít • 5 kmenových tříd s možností využívat jednu z učeben variabilně jako odbornou • jednu samostatnou odbornou učebnu • 2 kabinety + ředitelnu + sborovnu • Šatny pro 110 žáků • 2 družiny, každou pro 25 dětí • sociální ...
Kolej Jarov I. D - Rekonstrukce koupelen
rekonstrukce koupelen a stoupaček a kompletní vzduchotechniky, to znamená výměna stoupacích větví vzduchotechniky a zdravotechnické instalace, včetně rekonstrukce koupelen, a to na základě projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 ZD
Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Včelince
Stavebné práce pozostávajú zo zateplenia strechy smerom do vonka, čiže bude odstránená strešná krytina, aby mohla byť vsadená tepelná izolácia na báze PIR. Všetky fasádne steny budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom aj s novými povrchovými úpravami exteriérových omietok. Jestvujúce fasádne okná a dvere budú nahradené novými s výplňou z ...
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce lůžkové části pavilonu S, jež spočívá ve vybudování nového hygienického zázemí, navazujícího přímo na jednotlivé pokoje pacientů, včetně kompletní modernizace těchto pokojů a technického a provozního zázemí personálu - v celém prostoru 2.NP, 3.NP a 4.NP. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je ...
Modernizace učeben pro výuku technických předmětů na ZŠ E. Beneše
Předmětem veřejné zakázky je soubor dodávek a podpůrných prací mající za cíl celkovou modernizaci učebny dílen a učebny polytechniky ve stávající ZŠ Edvarda Beneše v Písku. Hlavním cílem veřejné zakázky je zkvalitnění výuky technických předmětů spolu s podporou digitálních technologií ve výuce a modernizace vyučování technických předmětů. Vybavení ...
Rekonštrukcia spojovacej chodby Úradu vlády SR – II.
Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác na obnove priestoru jednopodlažnej spojovacej chodby spájajúcej novú budovu Úradu vlády SR s historickou budovou NKP Letným arcibiskupským palácom, vedúcej pod terénom záhrady NKP Lipayovskej záhrady o celkovej výmere 240 m2 pôdorysného tvaru písmena L rozmerov najviac 43,70 x 16,70 m. ...
Rekonštrukcia zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave
Predmetom zákazky je obnova zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave. Zrkadlová sála sa v budove divadla nachádza na 1.NP. Na základe statického posudku nie je potrebné a nebude zasahované do nosných konštrukcií divadla.
Rekonštrukcia Knižnice Ružinov, Miletičova 47,  Bratislava
Predmetom zákazky sú stavebné práce Rekonštrukcia Knižnice Ružinov, Miletičova 47, Bratislava. Zámerom a cieľom je riešenie revitalizácie primárne vnútorných priestorov knižnice. Ide o stavebné rekonštrukčné práce s minimálnymi dispozičnými zmenami. Úžitková plocha 1.NP:278,98 m (mimo schodiska do suterénu) Úžitková plocha 2.NP:307,56 m ...
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Plášťovce
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte kultúrneho domu v obci Plášťovce zatepľovanie obvodových murív, strešného plášťa a výmeny okien a to v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako PD) a zmluvných podmienok. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená v sprievodnej správe (SS) a ...
Prístavba a stavebné úpravy MŠ Okružná 53/5, Ilava-Klobušice
Predmetom zákazky je Prístavba a stavebné úpravy MŠ Okružná 53/5, Ilava-Klobušice. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zlepšenie vzdelávacej inf. v SOŠ agropotrav. a technickej, Kušnierska brána 349/2 Kežmarok
Zlepšenie vzdelávacej infraštruk.v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2 Kežmarok, revital. hlavnej budovy školy s telocvičňou a konferen. centrum Kušnierska brána 349/2 Kežmarok_2
Časť 1 - celok A (SO10, SO12)
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačných projektových dokumentácií. Stavby budú realizované v jednej časovej etape a budú tvoriť samostatné realizačné celky na základe projektových realizačných dokumentácií a stavebných povolení v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ...
Odvlhčenie suterénu a adaptácia suterénnych priestorov budovy na Nám. J. Herdu 2 v Trnave – I. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou suterénnych priestorov objektu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, nachádzajúcom sa na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.