Obecný úrad Hradište - zvyšovanie energetickej účinnosti vrátane zateplenia
Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu-výmeru a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné
Predmetom zákazky je zriadenie DNS a realizácia stavebných prác. Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky. DNS je rozdelený do nasledujúcich kategórií: 1. kategória Stavebné práce, 2. kategória Remeselné stavebné práce, 3. kategória Vodoinštalačné a ...
Revitalizace Regionální knihovny Teplice, přestavba podkroví pro nové aktivity
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona. Každá z částí bude posuzována a hodnocena samostatně. Dodavatel může podat nabídku na každou část, ale i na některé z částí této veřejné zakázky. Část A) Stavební práce Část B) Dodávky vybavení interiéru Část C) ICT vybavení Stavební práce a dodávky jsou blíže ...
Kláštor pod Znievom, komplexná obnova NKP Premonštrátsky kláštor, konvent – 1. etapa
Predmetom zákazky je realizácia Projektu: Kláštor pod Znievom, komplexná obnova NKP Premonštrát-sky kláštor, konvent 1. etapa
Zvýšenie energetickej účinnosti Materská škola Gajary
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Riešený objekt je umiestnený v obci Gajary. Miesto stavby : k.ú. Gajary, obec Gajary parc.č.: 208, 207/1, 206/2, 206/1. ROZSAH STAVEBNÝCH PRÁC: -ZATEPLENIE OBJEKTU MINERÁLNA VLNA HR.160MM VVRÁTANE SOKLOVEJ ČASŤI -ZATEPLENIE STRECHY V ROVINE ...
Jasle Leopoldov, prestavba, vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku
Predmetom zákazky je zmena stavby predstavba RD súp. č. 679 na ulici Gucmanovej v Leopoldove na parc. reg. C 1613, 518, 519 v kat. území Loepoldov, na Jasle Leopoldov, prestavba, vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov.
Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materských škôl v meste Poltár
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materských škôl v meste Poltár". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Kanadská v meste Poltár. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v ...
Rekonštrukcia vodného mlyna
predmetom zákazky je rekonštrukcia vodného mlyna a slaboprúdové rozvody pre objekty vodného mlyna
Revitalizace lokality Martinské náměstí, Třebíč
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce technické a dopravní infrastruktury na Martinském nám., na ul. Hasskova a ul. Kotlářská v Třebíči (komunikace a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy, kanalizační řady a přípojky, vodovodní řady a přípojky, veřejné osvětlení a MAN).
VN Olomouc - rekonstrukce posledního chirurgického sálu včetně zázemí
Záměrem zadavatele je provedení kompletní rekonstrukce posledního chirurgického sálu včetně navazujícího operačního sálu a přilehlých prostor pro přípravu pacienta k operaci. Rekonstrukce operačních sálů a zázemí bude provedena kompletně se všemi instalacemi potřebnými pro bezpečný provoz oddělení. Dále bude součástí rekonstrukce obnova nášlapných ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno – lokalita ŠLN II
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita ŠLN II". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky ...
Obnova klubu dôchodcov
Predmetom zákazky je obnova budovy klubu dôchodcov na Pomlejskej ceste v meste Šamorín. Stavebné práce sú zamerané hlavne na rozšírenie priestorov budovy. Rozšírená budova má zároveň poslúžiť členom novými hygienickými, technickými a prevádzkovými priestormi. V neposlednom rade budú priestory budovy prispôsobené používaniu aj pre osoby s ...
Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba – 2.etapa v meste Bardejov
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na regenerácii vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba-2.etapa v meste Bardejov. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou
Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov
Predmetom zákazky je modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov a vytvorenie priestoru sociálnych priestorov (šatňa ženy, šatňa muži, sprchy, WC) na 1.NP v objekte NÚRCH. Nevyhnutné stavebné a dispozičné úpravy sú podriadené účelu využitia daných priestorov. Dané úpravy vychádzajú z požiadaviek zmodernizovania priestorov a z vytvorenia ...
Intervenčná zákroková sála rádiológie – rekonštrukcia priestorov
Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov za účelom vytvorenia intervenčnej zákrokovej sály rádiológie (ďalej aj ako zákroková sála alebo ZS). Návrh predmetnej rekonštrukcie vychádza z potrieb rozšírenia stávajúcich zákrokových sál objektu SÚSCCH, a.s. Nová zákroková sála pre potreby oddelenia rádiológie (ZS 5) bude realizovaná v budove ...
Rekonstrukce budovy č. p. 85 na Alšově nám. v Písku
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci Měšťanského domu, tj. stávající městské knihovny v budově č. p. 85, k. ú. Písek [720755], za účelem využití jako služebna Městské policie. Součástí stavebních prací je zejména realizace dispozičních změn, výměna instalací, úprava povrchů a řemeslných výrobků a oprava pláště ...
NKP klášter Plasy - obnova sýpky - I. etapa
Jedná se o první etapu obnovy sýpky. V rámci první etapy oprav a obnovy objektu sýpky bude provedena generální oprava střešního pláště, opraven havarijní stav konstrukce krovu nad severním i jižním křídlem. Je navržena náhrada dožilé taškové krytiny za pálenou prejzovou krytinu kladenou do pokrývačské malty, a to na obou křídlech sýpky. .Vzhledem ...
Revitalizácia vnútrobloku s agátovým hájom
Predmetom obstarávania je "Revitalizácia vnútrobloku s agátovým hájom". Uvedená stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO 01 Vlastná stavba SO 02 Agátový hájik - vybavenie detského ihriska SO 03 Sadové úpravy SO 04 Mestský mobiliár SO 05 Kontajnerové stojisko SO 06 Verejné osvetlenie Podrobný opis predmetu obstarávania je ...
II. Rekonštrukcia a obnova 43 monitorovacích objektov podzemných vôd
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a obnove 43 monitorovacích objektov podzemných vôd. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer (zadaní), ktoré tvoria Prílohu Súťažných podkladov.
Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky na objektu cukrářských dílen SŠGS Nová Paka je zhotovení díla spočívající ve stavebních úpravách stavby stávajícího objektu cukrářského učňovského pracoviště SŠGS Nová Paka, spočívající v jeho zateplení. Stavebními úpravami dojde ke kompletnímu zateplení obvodového pláště a střešní krytiny objektu cukrářských dílen, ...
Opravy bytových jednotek - 22. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 7-mi volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v šesti bytových domech, a to ve vchodech č.p. 97 ul. K Rozvodně, č.p. 162 ul. Ohrazenická, č.p. 181 ul. Mladých, č.p. 430 ul. Brožíkova, č.p. 1651 ul. Nerudova a č.p. 1835 ul. nábřeží Závodu míru na území města Pardubice - v částech ...
Prestavba objektu školy na materskú školu v obci Štiavnik
1 -Prestavba budovy školy na objekt materskej školy vrátane zníženia energetickej náročnosti budovy a vybudovanie nového detského ihriska. 2- Dodávka gastrozariadení do výdajne jedál. Zákazka realizovaná v systéme IS EVO Vyhlasovateľ nevyužil trhové konzultácie podľa § 25
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli Žilinskej univerzity v Žiline – átrium BC-BE
Predmetom zákazky je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli Žilinskej univerzity v Žiline. SO 01 Revitalizácia zelených plôch v areáli Žilinskej univerzity v Žiline SO 02 Rekonštrukcia komunikačných a spevnených plôch Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov a projektovej dokumentácie.
Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a rekuperace - IV
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici
Predmetom zákazky je prestavba a modernizácia Mestskej knižnice v Novej Dubnici, ktorej predmetom je rekonštrukcia priestorov za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb v knižnici a zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 tejto Výzvy. Projektová dokumentácia je samostatnou ...