Modernizace tiskového sálu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - modernizace tiskového sálu včetně přilehlých prostor - zázemí pro novináře a sociální zařízení. Cílem je vybudování moderního tiskového sálu s moderními technologiemi. Modernizací dojde zejména k drobným dispozičním změnám, vylepšení vnitřního akustického komfortu, výměně zastaralé AV a IT techniky, ...
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže 2, Prešov
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Študentského domova na Námestí mládeže 2 v Prešove. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad 1.PP, stropu nad technickým podlažím na 1.PP, čiastočnú výmenu výplňových konštrukcií, bezbariérový prístup do budovy a s tým súvisiace stavebné úpravy. ...
Obecný úrad v obci Gemerská Poloma
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Obecného úradu v obci Gemerská Poloma s požiadavkou na zabezpečenie normou požadovaných tepelno-technických vlastností konštrukcií. Miesto realizácie zákazky nachádza v intraviláne obce s prístupom zo štátnej asfaltovej komunikácie. Navrhované je zateplenie obvodových stien objektu, výmenou výplňových ...
Rekonstrukce domu Dornych 114
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení díla v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 6
Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy školskej budovy pavilónu č. 6 v Košiciach. Objekt č.6 je súčasťou areálu UVLF, bol postavený v rokoch 1905-1910.. Celý areál je zapísaný v zozname pamiatok. Objekt má tri nadzemné podlažia a je podpivničený. Predmetom návrhu je obnova a reštaurovanie fasády z exteriéru, z interiéru bude objekt ...
Výměna fasád a střešního pláště objektu Těžkých laboratoří MFF UK
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci výměny fasád a střešního pláště objektu L těžkých laboratoří v areálu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Kulturní dům, Vendolí, č.p. 91 - Sokolovna
Jedná se o stavební úpravy části první nadzemního podlaží stávajícího objektu Kulturního domu Sokolovny. Budou upraveny, modernizovány a vybaveny dle současných požadavků: prostory přísálí a kuchyně, zajišťující občasný servis při obecních kulturních, sportovních či společenských akcích kuchyně, jídelna, bufet, výčep, záchody návštěvníků muži, ...
Poptávám zateplení rodinného domu
Poptávám zateplení domu v obci Potěhy. Těším se na kontakt, spolupráci.
Rekonštrukcia objektu Knižnica P.O.Hviezdoslava
Predmetom stavebných práce je rekonštrukcia objektov v súčasnosti slúžiacich ako súčasť školského areálu Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove na priestory knižnice Pavla Országha Hviezdoslava. Objekty sú situované na parcelách 596, 597/1, 597/2 a 595/2. Objekty na Slovenskej ulici sú súčasťou radovej zástavby meštianskych domov, doplnené ...
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 4
Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy školskej budovy pavilónu č. 4 v Košiciach. Objekt č.4 je súčasťou areálu UVLF, bol postavený v rokoch 1905-1910.. Celý areál je zapísaný v zozname pamiatok. Objekt má dve nadzemné podlažia a nie je podpivničený. Predmetom návrhu je obnova a reštaurovanie fasády z exteriéru, z interiéru bude objekt ...
Integrované městské centrum služeb Tilia
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, přestavba a přístavba stávajícího nevyužívaného objektu občanského vybavení v centru města na adrese Náměstí Míru, č.p. 720, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, na integrované městské centrum služeb „Tilia“. V rámci předmětu veřejné zakázky budou realizovány komplexní stavební úpravy stávajícího ...
Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE - stavební práce
stavební změna a stavební úprava interiéru ve 2. a 3. NP, zlepšení vlastností technických a technologických zařízení v prostorách xPORTu, na základě projektové dokumentace
Nadstavba a rekonštrukcia ZŠ Častá a jej vybraných stavebných objektov s cieľom rozšírenia
Predmetom zákazky sú stavebné práce na existujúcom pavilóne jedálne a vybraných stavebných objektov s cieľom rozšíriť priestorové kapacity základnej školy.
Rekonštrukcia JIS na I. chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia priestorov pracoviska Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice - Jednotky intenzívnej starostlivosti I. chirurgickej kliniky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky a časti H. Projektová dokumentácia v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia a modernizácia za účelom zníženia energetickej náročnosti
Predmetom navrhovanej výstavby je rekonštrukcia objektu Kultúrny dom. Objekt sa skladá z jedného podzemného podlažia a 3 nadzemných podlaží.
Vlašská 347/19, Praha 1 - Oprava freskových sálů
Předmětem veřejné zakázky je oprava a následně i ochrana stávajících uměleckých a umělecko-řemeslných prvků ve freskových sálech především nástěnných maleb fresko a secco. Předmětem stavební části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrických rozvodů, instalace nového osvětlení a doplnění technologií pro zachování klimatu v sálech ...
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Partizánka Bánovce nad Bebravou
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Partizánka Bánovce nad Bebravou". Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Regenerace sídliště Fifejdy II - XII. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje na již realizované etapy č. III., XI. a XIII. Lokalita řešeného území je ohraničena ulicemi Lechowiczova a Gen. Janouška a areálem MŠO Lechowiczova. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel ...
CIZS Nová Baňa - Stavebné práce
Predmetom zákazky je obnova budovy Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Novej Bani. Predmet zákazky sa skladá z dvoch etáp, pričom predmetom tohto verejného obstarávania je len 1. etapa. Práce budú prebiehať za plnej prevádzky. Rekonštrukcia riešenej časti objektu spočíva v zmene dispozície na prvých dvoch podlažiach, zateplení ...
Zámek Týnec, národní kulturní památka - obnova fasády a restaurátorské práce
Nesoudržné a drolivé omítky budou odstraněny, suť bude uklizena a odvezena. Odstraněné omítky budou nahrazeny po „špricování“ tradičním způsobem natahovanou tenkou maltovou jádrovou omítkou za použití hašeného vápna, která bude po slabém zavadnutí zatočena dřevěným hladítkem - tzv. „rajblíkem“. Po jejím částečném vytvrdnutí bude do ní štětcem ...
Rekonštrukcia objektu mestských jaslí
Predmetom a cieľom zákazky je zabezpečiť rekonštrukciu a vybavenie objektu pôvodných mestských jaslí za účelom obnovy jeho pôvodnej funkcie zriadenia mestských jaslí dostupných pre obyvateľov mesta Hlohovec. Zavedením tejto služby sa dosiahne uspokojenie dopytu po nej, mesto bude schopné vyhovieť početným žiadateľom. Projekt významne prispeje k ...
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania Dom dôchodcov
Predmetom zákazky je zvyšovanie energetickej účinnosti budovy domova dôchodcov v obci Bátorove Kosihy.
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice
Předmětem plnění je rekonstrukce stávajícího objektu č.p. 219 Křešice u Děčína, ul. Klicperova, na objekt pro poskytování sociálních služeb (domov se zvláštním režimem). Součástí rekonstrukce bude i úprava venkovního areálu a úprava volnočasové plochy na p.p.č. 495, 496/1 a 502 k.ú. Křešice u Děčína. Vzhledem k provázanosti se stavebními ...
Zníženie energetických nákladov MŠ nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov
Projektová dokumentácia rieši zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu posledného podlažia v rovine strechy s novou krytinou, výmenu klampiarskych lemoviek, parapetných dosák, demontáž a montáž bleskozvodu. Detailný opis predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie.
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Havaj
Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročností budovy obecného domu v obci Havaj. Predmet zákazky je detailne popísaný v súťažných podkladoch.