ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ Montessori
Provedení stavebních úprav stávajícího objektu pavilonu „D“ uvnitř areálu Základní školy Erno Košťála v Pardubicích. V rámci stavebních úprav budou v dotčené části objektu školy odstraněny veškeré vnitřní svislé konstrukce, vyjma nosných sloupů, schodišťových zdí a stávající technické místnosti umístěné v 1.N.P. V 1., 2. a 3. N.P. je navrženo ...
Pavilon A2 - rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení - ON Trutnov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dílo bude provedeno v ...
Státní zámek Zákupy, obnova jižního křídla hospodářského dvora
Předmětem veřejné zakázky je památková obnova části areálu národní kulturní památky Státní zámek Zákupy - konkrétně východního a části jižního křídla hospodářského dvora zámku, části nádvoří, venkovní plochy přiléhající k budovám hospodářského dvora, historické spodní stavby (původní odvodňovací kanály) vybudování nových inženýrských sítí (nové ...
Rekonstrukce objektu Nad Kazankou 620/6, Praha 7
Předmětem VZ je rekonstrukce objektu Nad Kazankou 620/6, Praha 7.
Stavební úpravy objektu ZŠ, Stonava
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu ZŠ Stonava, č. p. 51, 735 34 Stonava.
Rekonstrukce Mateřské školy Přísnotice
Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu mateřské školy v obci Přísnotice.
Materská škola zvýšenie energetickej účinnosti a modernizácia
Jedným z hlavných dôvodov pre obnovu budovy formou tepelnej ochrany je úspora energie potrebnej na vykurovanie. Zateplením všetkých obvodových konštrukcií a výmenou okien a dverí sa vytvorí nová obálka budovy s výrazne lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami ako sú jestvujúce. Realizáciou zatepľovacieho systému dosiahneme zlepšenie mikroklímy v ...
Stavebné práce – Ekocentrum Stupava - 2
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: Stavebné práce Ekocentrum Stupava Predmetom riešenia je vytvorenie ekocentra ako súčasti centrálnej oddychovej zóny mesta Stupava, ktoré bude sústreďovať funkčnú náplň kultúrno-spoločenského charakteru, zameranú na relax, výchovu a vzdelávanie. Členenie stavby na stavebné ...
Poptávám stavební a truhlářské práce
Hledám řemeslníky na opravy omítek stěn, kladení zámkové dlažby, a jiné stavební a taky truhlářské práce na rekonstrukci domu. Možnost ubytování. Položky jednotlivých výměrů dodám na ocenění. Nabídnete cenu. Rozhoduje kvalita a dodržování dohody a cena. Okr. Benešov. Bližší informace dodám. Termín dle dohody. Materiál mohu dodat. Jsem investor.
Poptávám rekonstrukci bytu
Hledám řemeslníka-y, sehranou partu anebo firmu pro základní rekonstrukci bytu 2+1 v Pardubicích (původní stav). Jen standardní materiály, žádné hogo-fogo a luxus. Plastová okna již jsou, parkety v dobrém stavu - lehká renovace, topení i teplá voda jsou dálkové (bojler tedy nebude), pouze nátěr radiátorů. Půdorys: 51 m2, zvýšené přízemí, Zelené ...
Sanácia lodžií VB - bloky A a B
Predmetom zákazky je sanácia lodžií výškových blokov A a B vo VM Ľ. Štúra Mlyny UK Bratislava. Podrobné informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách, ktoré sú dostupné na stiahnutie na webovej adrese https://www.evoservis.sk/uniba/prehled_zakazek.php.
Termálne centrum GALANDIA - sanácia
Predmetom zákazky sú stavebné práce na termálnom centre GALANDIA za účelom sanácie/rekonštrukcie objektu. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova, Nitra
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Riešeným územím projektu REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ KMEŤOVA, NITRA je plocha verejnej zelene obytného súboru Diely v Nitre. Riešené územie je plochou verejnej zelene obytného súboru, kde sú už zrealizované voľnočasové aktivity podľa predošlých ...
Rekonstrukce sokolovny v Huti
Současný technický stav: Současný stav objektu sokolovny v Huti je havarijní. K tělovýchovné a společenské a jiné činnosti je možné využívat pouze jednu místnost. Sociální zařízení a další zázemí není k dispozici. Sportovní a cvičební prostory nelze dostatečně vytápět a pouze omezeně větrat. Severní stávající přístavba je nesanovatelná vzhledem k ...
Opravy systémových porúch a zlepšenie sociálnych podmienok v objekte Slobodáreň JUGO 600 Vojenské
Predmetom tejto zákazky je realizácia komplexnej rekonštrukcie objektu ,,Slobodáreň JUGO 600, ktorý sa nachádza v centrálnej časti mesta Banská Bystrica na ulici Hutná.
Rekonstrukce budovy ZŠ Ketkovice
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy budovy ZŠ Ketkovice. Jedná se zejména o stavební úpravy uvnitř budovy, dále přístavbu sociální zázemí pro zaměstnance kuchyně, přístavbu výtahové šachty a přístavbu venkovního únikového schodiště. Bude provedena také úprava stávajících a výstavba nových přístupových chodníků vč. rampy k výtahu.
Rekonštrukcia a prestavba rodinného domu
Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z rekonštrukcie a prestavby rodinného domu na pavilón základnej školy. Jedná sa o čiastočne podpivničený prízemný existujúci rodinný dom, pričom starú časť garáží rodinného domu je potrebné zbúrať, pretože sa nachádza v havarijnom stave a na mieste garáží zrealizovať prístavbu. Taktiež vstupnú časť ...
Stavební úpravy dealingu v 1. patře budovy ústředí ČNB v Praze
Předmětem veřejné zakázky je realizace akce "Stavební úpravy dealingu v 1. patře budovy ústředí ČNB v Praze" podle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Michalem Vondrou (A.T.A. STUDIO), IČO: 43014186, Šumberova 329/2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, která tvoří volně připojenou přílohu č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD), dále podle ...
JU - Rekonstrukce koleje K4
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu koleje K4 součástí KaM JU. Předmětem plnění je rekonstrukce všech stávajících sítí v objektu, rekonstrukce vnitřních povrchů, hygienických zařízení, kuchyněk, zateplení obvodového pláště a střechy, výměna okenních a dveřních otvorů, instalace evakuačních výtahu.
Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami - Část 1
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterými bude uzavřena smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem jsou stavební úpravy objektu Žižkova 507, Český Brod. Stavební práce spočívají ve stavebních úpravách objektu, který bude sloužit jako ...
Rekonstrukce sokolovny v Huti
Současný technický stav: Současný stav objektu sokolovny v Huti je havarijní. K tělovýchovné a jiné činnosti je možné využívat pouze jednu místnost. Sociální zařízení a další zázemí není k dispozici. Sportovní a cvičební prostory nelze dostatečně vytápět a pouze omezeně větrat. Severní stávající přístavba je nesanovatelná vzhledem k mnohým ...
Oprava rodinných domů v obci Kynšperk nad Ohří
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody v jejímž rámci bude provedeno zpracování projektových dokumentací, včetně výkazů výměr dle ÚRS v elektronické formě a dále, na základě vypracovaných projektových dokumentací, provedení stavebních prací na opravách 22 rodinných domů v obci Kynšperk nad Ohří. Tyto rodinné domy jsou ...
Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove
Predmetom zákazky je obnova a rekonštrukcia mestskej športovej haly Mier, ktorá sa nachádza na námestí SNP v Bardejove. Jedná sa o rekonštrukciu obvodového plášťa a strechy haly, opravu južnej pavlače a obnovu niektorých vnútorných priestorov, konkrétne priestor hracej plochy, vstupný priestor na 1.PP, WC pre návštevníkov na 1.PP, vytvorenie WC ...
Zázemí údržby FNO v budově investičního skladu a rozšíření archívu v objektu investičního skladu
Předmětem plnění je rozšíření stávajícího archívu v objektu investičního skladu a vybudování zázemí a dílny pro údržbu. Přesný rozsah a specifika stavebních úprav jsou zřejmé z projektových dokumentací zpracovaných firmami PRO UNIE s.r.o.; M.Pujmanové 10, 709 00 Ostrava_Mariánské Hory; IČO: 63322463 a ATELIER SIMONA_projekce a inženýrská činnost, ...
Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, ktoré súvisia s obnovou Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica pre projekt s názvom Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb, kód projektu 302021N942, financovaným z operačného programu IROP.