OTVORENÁ GALÉRIA - stavebné práce
Predmetom je rekonštrukcia priestorov galérie podľa projektovej dokumentácie, návrhu zmluvy o dielo, výkazu výmer a v zmysle súťažných podkladov.
Oprava priestoru kuchyne v objekte č. 2
Oprava priestoru kuchyne zahŕňa osekanie, vybúranie podláh a obkladov. Uskutočnenie nivelácie podláh, novej dlažby, obkladu, sanity a stierok. Výmenu, úpravu rozvodov vody, ústredného kúrenia, kanalizačných rozvodov, elektroinštalácie a vzduchotechniky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 výzvy (Výkaz výmer).
Rekonštrukcia objektu Koniareň – Holíčsky zámok –  III.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu zákazky s názvom Rekonštrukcia objektu Koniareň Holíčsky zámok III. etapa a podkladov zverejnených v profile verejného obstarávateľa. Stavebné práce pozostávajú z objektov: 01-2 - Zdravotechnika 01-3 - Elektroinštalácia 02-1 - Architektonicko-stavebné ...
Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Gogoľova v Topoľčanoch
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii MŠ Gogoľova v Topoľčanoch
Odstránenie bariér dostupnosti vzdelávania v interiéri Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove
Cieľom debarierizácie Gymnázia Antona Bernoláka, je umožniť prístup k vzdelávaniu žiakom so zdravotným znevýhodnením. Existujúca architektonická dostupnost' je nepostačujúca, resp. zastaralá nespĺňa požadované parametre a normy v zmysle platnej legislatívy a neumožňuje komplexnú dostupnost' žiakov k učebným priestorom a učebniam so špecializovaným ...
Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie – II. etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - obnova časti okenných a dverných výplní uličných a dvorových fasád, reštaurovanie uličných a dvorových fasád vrátane všetkých atikových štítov, ukončujúcich fasády a odstránenie vlhkosti spodnej stavby, nehnuteľnosti Gymnázium Šrobárova 1, Košice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou v rozsahu ...
Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba budovy gymnázia P.O.Hviezdoslava, ktorá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok (ďalej len NKP). Budova školy a jej areál sa nachádzajú v pamiatkovom území Pamiatková rezervácia Kežmarok.
Modernizácia spoločenského domu v obci Kriváň
Projekt stavby rieši stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu, ktorými sa vytvoria vhodné podmienky pre účinkujúcich a návštevníkov kultúrnych podujatí v Kriváni. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené: Projektovej dokumentácií a Výkaze výmera (Príloha č.4), ktoré sú súčasťou Výzvy na predloženie ponuky.
Opravy stavebných konštrukcií
Predmetom zákazky sú opravy stavebných konštrukcií technologických a netechnologických objektov, ktorých potreba vznikne počas platnosti zmluvy. Opravy budú zadávané a vykonávané po častiach, na základe skutočnej potreby a vystavených pracovných príkazov : opravy sociálnych zariadení, opravy obkladov a dlažieb vnútorných priestorov, opravy ...
Podpora komunitného života v Bojniciach – stavebné práce na rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD
Predmetom zákazky sú stavebné práce v zmysle výkazu-výmeru a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
Rekonštrukcia technologických zariadení na plavárni Pasienky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technologických zariadení na plavárni Pasienky v mestskej časti Bratislava - Nové mesto. Pôjde o odstránenie porúch a oprava konštrukcií strojovne a skladov, zlepšenie architektonického vzhľadu strojovne, príprava pre montáž novej bazénovej technológie, modernizácia filtrácie v 50 m a 25 m bazéne a výmena ...
Oprava hradieb
oprava hradieb mestského opevnenia
Rekonštrukcia fasády muničných skladov
Rekonštrukcia fasády muničných skladov v zmysle priloženého výkazu výmer.
Horné Srnie, Revitalizácia budovy starej školy
Predmet zákazky je definovaný v zmysle Projektu stavby "Horné Srnie, Revitalizácia budovy starej školy", ktorý vyhotovila PROJART, spol. s r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica v júni 2021, zák. č. 2018/21. Jedná sa o revitalizáciu budovy formou zateplenia obvodového plášťa a stropu nad 2 NP vekovo najstaršej budovy Základnej školy v ...
Rekonštrukcia komunitného centra
Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukčných a stavebných prác existujúcej budovy podľa zadávacích podkladov objednávateľa.
Oprava Katarínskej veže
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizácii opravy objektu Katarínskej veže exteriér, nachádzajúcej sa v areáli Mestského hradu v Kremnici, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie Technická pomoc KREMNICA - HRAD MESTSKÝ S AREÁLOM Oprava kostola sv. Kataríny - SO-02 Oprava Katarínskej veže - exteriér vypracovanej ...
Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry SDM Domino
Predmetom obstarávania je zvýšenie štandardu zázemia existujúceho futbalového klubu SDM DOMINO ako zmenu stavby pozostávajúcu z prestavby existujúceho objektu a dostavby k tomuto objektu. Cieľom projektu je prestavba existujúceho jednopodlažného objektu s podkrovím a sedlovou strechou v rozsahu odstránenia jeho priečneho traktu a dostavba ...
I00A1ND50011 IPR Rekonštrukcia a rozšírenie HS a priľahlých priestorov v SO47 – realizácia interiéru
Predmetom zákazky je I00A1ND50011 IPR Rekonštrukcia a rozšírenie HS a priľahlých priestorov v SO47 realizácia interiéru na základe projektovej dokumentácie pre časti: E1.12 Interiéry a vnútorné zariadenia SO 32 E1.12 Interiéry a vnútorné zariadenia SO 47 Súčasťou realizácie je: - Vypracovanie programov prác a ich vyhodnotenie v 8 ...
Rekonštrukcia Smútočnej siene v Lozorne
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a rozšírenie smútočnej siene v Lozorne, nakoľko jej stávajúci stav vykazuje vážne stavebné poruchy a kapacitne už nepostačuje zväčšujúcemu sa počtu obyvateľov obce. Rekonštrukcia a rozšírenie stavby bude prebiehať v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných ...
AUTIS - Stavebné práce na špecializovanom zariadení pre autistov - Bezpečný prístav
Predmetom zákazky sú stavbené práce pri rekonštukcii bodovy kde budú vytvorené priestory pre pobytovú formu 6 detí s autizmom.Stavbené práce pozostávajú z: stavebné úpravy jestvujúcej budovy pre využívanie špecializovaného zariadenia pre autistov úpravu svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie, demontáž a montáž jestvujúcich svietidiel na ...
Oprava hradného mosta
Predmetom výzvy je obnova prepojovacieho prístupového mosta ku hradu a kaštieľu Modrý Kameň ponad hradnú priekopu, ktorý je v správe Slovenského národného múzea Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Prístupový most, ako súčasť hradu Modrý Kameň je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (NKP č. ...
Rekonštrukcia kuchyne v MŠ Ušiakova
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kuchyne v MŠ Ušiakova 1 v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Výzve.
Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Pri kríži
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Pri kríži 11 v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Bližšie informácie uvedené vo Výzve.
Oprava pivničných priestorov
Predmetom zákazky sú stavebné, elektroinštalačné práce a všetky dodávky súvisiace s opravou pivničných priestorov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej so sídlom Gorazdova 20, 811 04 Bratislava, a to v súlade s výkazom výmer a obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky.
Zlepšenie energetickej náročnosti budovy V. ZŠ v Michalovciach
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcej stavby (realizácia stavebných prác) odborne spôsobilou osobou podľa schválenej projektovej dokumentácie, vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby. Rozsah stavebných prác je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 6 týchto SP a v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. ...