DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné
Predmetom zákazky je zriadenie DNS a realizácia stavebných prác. Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky. DNS je rozdelený do nasledujúcich kategórií: 1. kategória Stavebné práce, 2. kategória Remeselné stavebné práce, 3. kategória Vodoinštalačné a ...
Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materských škôl v meste Poltár
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materských škôl v meste Poltár". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Kanadská v meste Poltár. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v ...
Novostavba MŠ Srubec včetně změny vytápění a doplnění FVE
Zadavatel pro vyloučení pochybností a předejití případným dotazům směřujícím k vysvětlení této zadávací dokumentace zdůrazňuje, že tato veřejná zakázka je zadána částečně formou Design & Build (Navrhni & Postav). Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba předškolního zařízení a spojovacího krčku, který propojuje nový objekt se stávající MŠ. ...
Rozšírenie kapacity MŠ výstavbou pavilónu a rekonštrukcia existujúceho objektu MŠ a úpravy areálu MŠ
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu výstavby nového pavilónu materskej školy a tým modernizovať a rozšíriť existujúcu infraštruktúru ako aj uskutočnenie stavebných prác zameraných na rekonštrukciu existujúceho objektu stavebnými úpravami zameranými na dispozičné riešenie a tým aj predĺženie životnosti predmetnej materskej ...
Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité
Predmetom zákazky je prístavba existujúceho objektu ZŠ s MŠ Skalité Kudlov zo severnej strany. Prístavba bude jednoduchého obdĺžnikového pôdorysného tvaru s rozmerom 30, 75 x 9,45m. Stavba je navrhnutá jednopodlažná, zastrešená plochou strechou so sklonom strešných rovín 2%. Na prvom nadzemnom podlaží prístavby sa bude nachádzať jedna trieda ...
Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Kanadská v meste Poltár
Predmetom zákazky je zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy na Ulici kanadská v meste Poltár o 10 detí zriadením špeciálnej triedy v rekonštruovaných priestoroch, ktoré sú momentálne využívané ako sklad. V materskej škole sa nachádzajú tri triedy, rekonštrukciou vznikne nová štvrtá trieda. Vo všetkých štyroch triedach sa namontujú ...
Zberný dvor Čachtice
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie v zmysle ostatných platných predpisov Slovenskej republiky v rámci projektu s názvom: Zberný dvor Čachtice, kód žiadosti o NFP: NFP310010BVQ3. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši výstavbu objektov zberného dvora pre obec Čachtice.
Stráne pod Tatrami – materská škola
Predmetom tejto zákazky je MATERSKÁ ŠKOLA - STRÁNE POD TATRAMI. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Materská škola Brestovany - Rozšírenie jej kapacity prístavbou
Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe MŠ Brestovany - prístavba, ktoré budú realizované ako novostavba jednopodlažnej budovy pre školstvo na vzdelávanie a výskum na parcelách KN-C č. 74/1 a 74/3 KÚ Malé Brestovany ležiacich v centre obce Brestovany. Predmetom zákazky je aj odvoz a likvidácia odpadu súvisiaceho so zhotovením stavebných ...
Veřejná zakázka na vybudování výcvikových objektů ŠVZ Zbiroh II. etapa
Jedná se o výcvikové trenažery pro HZS ČR. Trenažery jsou koncipovány jako objekty, které budou sloužit pouze k užívání pro výcvik frekventantů. Součásti je dodávka a montáž hydraulické ruky. Jednotlivé trenažery: SO 03 - Komplex silniční dopravy SO 04 - Multifunkční dům SO 05 - Ohňový dům SO 08 - Trenažer hořlavé kapaliny SO 09 - Kabelový ...
Denný stacionár v meste Spišská Stará Ves - stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na vytvorenie priestorov na prevádzku denného stacionára v meste Spišská Stará Ves. Objekt je časťou budovy školy, z východnej strany má spoločnú stenu s objektom telocvične, z ostatných troch strán má vonkajšie steny. Objekt má jedno nadzemné podlažie s podkrovím. Presný rozsah stavebných prác pre ...
FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla „FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife-stavba“, a to provedením stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s touto ZD a jejími přílohami. Bližší vymezení předmětu plnění je zřejmé z přílohy č. 1 ZD-Projektové dokumentace zpracované firmou ATELIER SIMONA-projekce a inženýrská ...
Parkovací dům u MFA
Předmět plnění této veřejné zakázky představuje provedení stavebních prací spočívajících v provedení novostavby parkovacího domu, a to dle této zadávací dokumentace a jejích příloh, přičemž realizace tohoto díla bude provedena dle příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby.
Nová smuteční síň Vysoké Mýto: SO 01 Smuteční síň
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové smuteční síně v blízkosti areálu městského hřbitova ve Vysokém Mýtě, a to po provedení demolice stávajícího objektu. Demolice je rovněž součástí plnění. Rozsah předmětu veřejné zakázky je vymezen a detailně specifikován v projektové dokumentaci s názvem Nová smuteční síň - Vysoké Mýto; SO 01 Smuteční síň ...
Nadstavba MŠ č. X. ul. Veterná - Námestovo
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Nadstavba MŠ č. X. ul. Veterná - Námestovo". Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na základe ktorých dôjde k navýšeniu kapacity MŠ nadstavbou a prístavbou objektu celkovo o 20 deti. Vznikne nová trieda o kapacite max. 25 žiakov ktorá sa bude nachádzať na 2.NP. Okrem toho ...
ÚOCHB CryoEM - stavba
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na pozemcích parc. č. 638/1, 638/3, 641/1, 641/9, 641/12, vše zapsané na listu vlastnictví č. 8154 v obci Praha, část obce Dejvice, katastrální území Dejvice, v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha spočívající ve vybudování ...
Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov
Predmetom zákazky je stavba "Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov podľa podmienok žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. 302021BKP3 k projektu pod názvom: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov predloženého v zmysle podmienok výzvy č. IROP-PO2-SC221-2021-67, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP č. ...
Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska č. 4, Košice
Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovaní novej telocvične, ktorá vytvorí priestor pre kvalitnú športovú prípravu pre deti základnej a materskej školy. Objekt telocvične sa nachádza na ulici Želiarska, v mestskej časti Ťahanovce v Košiciach. Z dôvodu zvyšovania kvality a vybavenosti školy investor pristúpil k riešeniu vybudovania ...
Novostavba materskej školy v obci Fintice
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela na realizáciu stavebných prác pre projekt - Novostavba materskej školy v obci Fintice. Bližšia špecifikácia k realizácii zákazky je podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných.
Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Divinka
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, prác na prístavbe materskej školy v obci Divina, ktoré bude pozostávať z vytvorenia nových priestoroch jedálne resp. zväčšenie jestvujúcich priestorov jedálne o ďalšiu miestnosť, spoločenskej miestnosti, príručných skladov, sociálnych a hygienických priestorov a stavebných úprav na jestvujúcich ...
Kompostáreň Kremnica
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, podľa projektovej dokumentácie, ktorých výsledkom bude výstavba novej kompostárne. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Komunitné centrum Letanovce-Strelník I
Predmetom zákazky je výstavba Komunitného centra v obci Letanovce. Pozemok sa nachádza na parcele 1343/3, k.ú. Letanovce, okres Spišská Nová Ves. Pozemok je vo vlastníctve investora obce Letanovce a bude slúžiť aj ako sklad materiálu. Na pozemku sa nenachádza žiadna stavba, pozemok je voľný. Prístup na pozemok je riešený z východnej strany z ...
Materská škola Karloveská, Bratislava
Stavebné práce v zmysle Projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu č. 7 súťažných podkladov a Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov. Stavebné práce budú realizované v etapách: Etapa 1: Búracie práce, Etapa 2: Nový stav, Etapa 3: Vykurovanie, Etapa 4: Vzduchotechnika, chladenie, Etapa 5: Zdravotechnika, Etapa 6: ...
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména ve vybudování půdní vestavby a částečné nástavby v úrovni 3.NP.Předmětem veřejné zakázky je rovněž rekonstrukce ambulancí v 1.NP Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová ...
CIZS - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k vybudovaniu nového objektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, denného centra pre seniorov, denného stacionára, ďalej aj CIZS. Tento nový objekt sa vybuduje na mieste pôvodného objektu pre seniorov v meste, ktorý sa musel zo statických dôvodov v uplynulom období asanovať. ...