MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby druhé etapy Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v rámci projektu MEPHARED 2 (viz také https://www.kampushk.cuni.cz/MEPHARED2/) zahrnující realizaci investičního záměru Novostavby Centrální budovy a investičního záměru Novostavby Budovy fakult, jejichž podrobné vymezení je obsaženo ve Vymezení ...
ZŠ Hovorčovice - rozšíření pavilonu I. stupně
Předmětem veřejné zakázky je výstavba přístavby stávající budovy ZŠ Hovorčovice I. Stupně za účelem vybudování 4 kmenových učeben, družiny, kabinetu, speciální učebny, sociálního zázemí a úložných prostor. Dále bude vybudován nový hlavní vstup, recepce, schodiště a šatna. Objekt bude napojen na areálovou splaškovou a dešťovou kanalizaci, napojení ...
Prístavba a nadstavba materskej školy – Košeca
Predmet zákazky je definovaný Dokumentáciou pre stavebné povolenie: "Prístavba a nadstavba materskej školy - Košeca", ktorú vypracovala BLUHM PARTNER s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava v máji 2019, číslo zákazky: SK012019008 a Výkazom výmer "Nadstavba Materskej školy v obci Košeca - II. etapa (NADSTAVBA)" z augusta 2022. Predmetom zákazky je ...
Zberný dvor v Obci Chtelnica
Predmetom zákazky je vybudovanie technickej infraštruktúry a návrh územia pre zberný dvor v Obci Chtelnica. Výstavba infraštruktúry podľa tohto projektu zahrňuje výstavbu dole uvedených stavebných objektov. SO01 Príprava územia SO02 Komunikácia a spevnené plochy SO03 Terénne a sadové úpravy SO04 Oplotenie SO05 Vodné hospodárstvo SO05.1 Vodné ...
Zberný dvor v obci Bystričany - stavebné práce
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebnych prác - Zberny dvor v obci Bystričany. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Zberný dvor v meste Turzovka - stavebné práce
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Zberný dvor v meste Turzovka. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Expozice Jihozápadní Afrika - změna B-3. ETAPA-4. část Hyeny
Tato 4. etapa řeší rekonstrukci areálu bývalé slévárny na pozemcích ZOO Dvůr Králové a.s. v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. V rámci projektu vznikne soubor objektů, které budou tvořit výběh hyen. V tomto souboru je obsažena obslužná komunikace, gabionová stěna, vodní příkop, oplocení, pěší komunikace, zpevněné plochy, splašková kanalizace, venkovní ...
Dostavba kampusu LF UP v Olomouci
Předmětem zakázky je novostavba nového objektu na ulici Hněvotínská pro potřeby Lékařské fakulty UP v Olomouci a Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci, který bude obsahovat posluchárnu a potřebné výukové prostory a zázemí. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části, přičemž Dodavatel může podat ...
Nástavba MŠ / přístavba ZŠ Troubsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu veřejné zakázky z Dotace. Stručný popis prací: Účelem stavby je rozšířit kapacitu MŠ, navýšit kapacitu stávající kuchyně MŠ a doplnit objekt o nové prostory ZŠ. Nástavba stávajícího ...
Konzervatórium Žilina - prestavba a nadstavba
Predmetom stavebných prác je nadstavba objektu a dobudovanie priestorov na výučbu, výstavba novej kotolne v rámci objektu s novou prípojkou plynu, rekonštrukcia rozvodov TZB, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie. Súčasťou stavebných prác bude aj výmena všetkých výplní otvorov v obvodovom plášti, rekonštrukcia striech a ...
Vybudovanie zberného dvora v Nesvadoch
V rámci tohto stavebného projektu budú vykonané nasledovné úpravy: 1. Vyčistenie pozemku a príprava pre realizáciu jednotlivých objektov 2. Odstránenie pôvodného oplotenia 3. Výstavba jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie 4. Tvorba drenáže a izolácii na stavbe 5. Demontáž a likvidácia všetkých ...
Stavba č. 43928 Gymnázium Na Zatlance; zhotovitel
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je provedení stavebních prací/zhotovení stavby „Stavba č. 43928 Gymnázium Na Zatlance; zhotovitel“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v 02/2021 Ing. arch. Miloslavem Vajtrem, se sídlem: V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 Třebonice, ...
Rozšírenie kapacity MŠ výstavbou pavilónu a rekonštrukcia existujúceho objektu MŠ a úpravy areálu MŠ
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu výstavby nového pavilónu materskej školy a tým modernizovať a rozšíriť existujúcu infraštruktúru ako aj uskutočnenie stavebných prác zameraných na rekonštrukciu existujúceho objektu stavebnými úpravami zameranými na dispozičné riešenie a tým aj predĺženie životnosti predmetnej materskej ...
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - pomůcky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka pomůcek pro Základní školu v Dolním Benešově.
Dynamický nákupní systém na stavební práce pro E.ON páteřní síť
Předmětem zakázek zadávaných v DNS bude provedení stavebních prací, dodávek (s výjimkou pořízení a instalace samotné technologie dobíjecích stanic) a služeb nezbytných k umožnění instalace dobíjecí stanice a vybudování parkovacích stání v souladu s projektovou dokumentací. Podrobné informace v ZD.
Realizace obnovy parku na Vítkově I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce prvního úseku vrcholové promenády vrchu Vítkova v úseku prostranství před památníkem Vítkov - mostek. Předmětem plnění jsou zejména realizace nových povrchů komunikací, stavba občerstvení - bistra, přeložky stávajících a realizace nových inženýrských sítí, realizace vodních prvků, nové sadové ...
Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán
Předmětem plnění je realizace stavebních prací v areálu Zoo Praha, spočívajících ve vybudování nové voliéry pro ptáky u pavilonu Sečuán, včetně úpravy okolního prostoru, a to dle připravené dokumnetace a výkazu výměr.
Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre projekt: Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany, v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch. Zákazka je delená na dve časti: 1. časť: MŠ Podhorany, stavebná časť 2. časť: MŠ Podhorany, ihrisko Jestvujuca budova MŠ ako aj park sú aj Národnou ...
Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ s MŠ Miloslavov
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Novostavba Elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Miloslavov". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom ...
Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne
Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity materskej školy v Zálesí dostavbou 2-podlažného pavilónu s dvoma triedami s hygienickým zázemím a dostavba jednopodlažného prepojovacieho vstupného traktu s novou jedálňou.
Nová materská škola v Považskej Bystrici
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na novostavbe objektu materskej školy k budove Katolíckeho domu v areáli základnej školy sv. Augustína v Považskej Bystrici nachádzajúcej sa na parcelách 1508/1, 1530/1, 1530/3, 1530/4 a 1530/6 katastrálneho územia Považská Bystrica. Novostavba materskej školy bude s tromi nadzemnými podlažiami na ...
Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie
Novostavba energocentra TS1 formou nového stavebního objektu v těsné blízkosti stávajícího staticky nevyhovujícího objektu trafostanice TS1, včetně přeložek vysokonapěťových VN přípojek v majetku zadavatele, dalších přeložek (přepojení) stávajících nízkonapěťových NN přípojek, dále dodávky nových náhradních zdrojů elektrické energie, venkovních ...
Poltár HS, výstavba objektu
Predmetom zákazky je novostavba objektu Hasičskej stanice v Poltári v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác a projektovej dokumentácie tvorí prílohu tejto časti súťažných podkladov a je vložená v elektronickej podobe vo formáte pdf a xls. Pre posudzovanie predloženej ponuky a stanovenej ceny ...
Inovace BPS Chrást
Dodávka realizační dokumentace technologické části, technologií včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení výkonového testu a zkušebního provozu, zaškolení personálu Zadavatele, dodávka dokumentace skutečného provedení technologické části, a dodávka realizační dokumentace stavební části, dodávka materiálu a stavebních prací, ...