Modulární novostavba MŠ Škarvadova
Předmětem veřejné zakázky je novostavba mateřské školy modulárního typu s ocelovými rámy a sendvičovou konstrukcí obvodových stěn a stropu. Jedná se o dvoupodlažní modulární stavbu. Mateřská škola je navržena pro čtyři třídy o kapacitě 4 x 25 dětí a celkem pro 10 zaměstnanců. Pozemek školky bude oplocen a bude sloužit jako školní zahrada. Na ...
Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele II
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, a to konkrétně provedení stavby „Přístavba a nástavba rehabilitace“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v lednu 2021 projekční kanceláří ATELIÉR EMMET, s.r.o., se sídlem Otická 317/32, 746 01 Opava, IČ: 27838528, soupisu ...
Poliklinika Urxova Neratovice
Výstavba nové budovy polikliniky v pasivním standardu. Stavba obsahuje 24 ordinací, rehabilitaci, lékárnu a komerční prostory.
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom - rozšírenie kapacít materskej školy
Predmetom zákazky je prístavba budovy za účelom rozšírenia kapacity existujúcej MŠ s cieľom pokryť potreby v oblasti výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku. Rozsah prác: SO-01Architektúra SO-02Zdravotechnika a zariadenie SO-03Vykurovanie SO-04Elektroinštalácia a bleskozvod SO-05Vonkajšia rampa zo schodiskom a zabradlie
Novostavba materskej školy
Predmetom zákazky je je novostavba materskej školy v obci Vlčkovce. Stavebný objekt pozostáva z 1 nadzemného podlažia. Objekt je typického pôdorysného tvaru. Nosný systém riešeného objektu tvorí skeletová konštrukcia z tenkostenných oceľových profilov. Konštrukcia má charakter stenového nosného systému s nosnými obvodovými stenami a jednou ...
Zriadenie expozície Enviro Centrum Dunajská Streda vrátane vnútorného vybavenia, technológií
Zriadenie Enviro Centra v Dunajskej Strede je plánované realizovať na parcele č. 259/1 (zastavené plochy a nádvoria)v súčasnej administratívnej budove so súpisným číslom 1203 (administratívna budova) v katastrálnom území Dunajská Streda, LV č. 4857. Na predmetnom pozemku nie sú zapísané žiadne ťarchy. Majetok je vo výlučnom vlastníctve ...
Zariadenie pre seniorov, Rudňany
Predmetom zákazky Zariadenie pre seniorov, Rudňany je realizovanie zmeny stavby vrátane zmeny účelu využitia obektu z budovy pre školstvo, vzdelávanie a výskum na budovu zariadenia pre seniorov v rozsahu prác a dodávok podľa výkazu výmer, zmluvných podmienok a projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD). Podrobnejšie vymedzenie predmetu ...
Realizace stavby CEETe a energetické výzkumné technologie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení novostavby budovy CEETe, do níž budou instalovány výzkumné technologie. Tato budova sama o sobě je velkou laboratoří pro výzkum moderních technologií v energetice, transformace různých druhů energie, akumulace energií, řízení dodávek do energetické sítě apod. Součástí předmětu je také realizace ...
Multifunkční hala se zázemím
Předmětem veřejné zakázky „Multifunkční hala se zázemím“ je nová stavba budovy pro sport a tělovýchovu, vč. výstavby zpevněných ploch, přípojky plynu, NN, vody, jednotné kanalizace, areálového rozvodu dešťové vody, sjezdů na komunikaci.
Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV II
Předmětem tohoto projektu je nová vstupní a vjezdová zóna, která je souborem objektů, které společně a ve spojení se stávajícími objekty výstaviště budou tvořit ucelený komplex v jeho západní části. Západní část areálu zadavatele bude uvolněna pro stavbu nové multifunkční sportovní a kulturní haly, proto je nutné uzavřít výstaviště na nové hranici ...
Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie
Predmetom stavených prác je výstavba rozhľadne, premiestnenie a obnova drevenice, výstavba lezeckej steny a premiestnenie kaplnky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Integrované městské centrum služeb Tilia
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, přestavba a přístavba stávajícího nevyužívaného objektu občanského vybavení v centru města na adrese Náměstí Míru, č.p. 720, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, na integrované městské centrum služeb „Tilia“. V rámci předmětu veřejné zakázky budou realizovány komplexní stavební úpravy stávajícího ...
Nadstavba a rekonštrukcia ZŠ Častá a jej vybraných stavebných objektov s cieľom rozšírenia
Predmetom zákazky sú stavebné práce na existujúcom pavilóne jedálne a vybraných stavebných objektov s cieľom rozšíriť priestorové kapacity základnej školy.
Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Plzenec
Předmětem veřejné zakázky je přístavba nové budovy základní školy a výstavba tělocvičny, vše dle projektovéí dokumetnace uveřejněné na profilu zadavatele
Kompostáreň Komárno stavebné práce II
Navrhované situovanie kompostárne sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, v jeho severozápadnej časti, v lokalite umiestnenej severne od cesty II/573 smer Komárno - Hadovce -Kolárovo. V súčasnosti sa pozemok využíva na poľnohospodársku činnosť. Zo zamerania je viditeľná hranica obrábanej časti. Pri situovaní kompostárne boli v plnej miere ...
Jasle v obci Veľké Úľany
Plánované detské jasle budú realizované v obci Veľké Úľany, na parc. č. 1109/9, 1109/255.Predmetom tohto verejného obstarávanie je výstavba prízemného objektu detských jaslí s technicko hospodárskym zázemím a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Stavebný pozemok sa nachádza v zastavanom území s vybudovanou infraštruktúrou na rovinatom ...
ZOO Brno - šimpanzi - expozice, rozšíření pavilonu šimpanzů - III. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplné a řádné zhotovení stavby s názvem „ZOO Brno - šimpanzi - expozice, rozšíření pavilonu šimpanzů - III. etapa” v rozsahu a podle PROJEKTU, SMLOUVY a POVOLENÍ a její předání zadavateli bez vad a nedodělků.
Turisticko-informačné a návštevné centrum
Realizované budú nižšie uvedené časti celého diela: SO 01 Informačná a prevádzková budova SO 02 Prekrytá výstavná a spoločenská terasa SO 05 Vodovodná prípojka SO 06 Kanalizačná prípojka SO 07 Elektrická prípojka a vonkajšie osvetlenie SO 08 Demolácia jestvujúcej stavby - "Plná pálená maloformátová tehla" po očistení bude opätovne použitá ...
Rozšíření kapacity ZŠ Školní ul.
Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací, pro investiční akci s názvem „Rozšíření kapacity ZŠ Školní ul.“.
Letná čitáreň v záhrade KJF TT
Predmetom zákazky je novostavba letnej čitárne, rekonštrukcia spevnených plôch a sadové úpravy.
Materská škola Strážske prístavba a rekonštrukcia
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy materskej školy Strážske prístavba a rekonštrukcia
Terasa pred BD - Milana Marečka
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (úspešných uchádzačov) vykonať pre obstarávateľskú organizáciu riadne a včas dielo, ktoré je potrebné zhotoviť v rámci realizácie projektu TERASA ...
Prístavba pracoviska praktického vyučovania Strednej odbornej školy dopravnej Žilina
Predmetom zákazky Prístavba pracoviska praktického vyučovania Strednej odbornej školy dopravnej Žilina je prístavba pracoviska praktického vyučovania k existujúcej budove školy v južnej časti areálu školy na Rosinskej ceste na parcele č. 5589/47, 5589/167, 5589/168, 5589/81, 5589/82, 5589/83 v k.ú. Žilina. Podrobnejšie vymedzenie predmetu ...
Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je modernizace Krajské nemocnice v Liberci. Výstavba bude členěna do na sebe navazujících fází výstavby, které budou podrobně vymezeny v plánu organizace výstavby, jehož nedílnou součástí bude časový harmonogram výstavby.
Areál pre zhodnocovanie BRKO - Malacky: stavba
Predmetom zákazky je výstavba areálu pre zhodnocovanie BRKO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.