Poptávám zastřešení terasy
Zastřešení otevřené části terasy plochou pochozí střechou (na obrázku v příloze ve fialovo-hnědé barvě) a postavení přístřešku, kde na jedné části budou fotovoltaické panely. Zatím máme k zastřešení studii, kterou v případě zájmu mohu zaslat, a tento týden by měl být dokončen výsledný projekt.
Poptávám demolici garáže a výstavbu nové garáže včetně základů
Demolice stávající garáže včetně základů a výstavbu nové včetně základů. Garáž má rozměry cca 6.5 x 4.5 m a výšku cca 2.5 m. Zdivo by bylo z nějakého pevného tenšího a ne drahého materiálu, např. ytong nebo beton, ne dřevo nebo kov. Měla by dveře na dálkové ovládání a několik malých okének z mléčného skla. V příloze je fotka stávající garáže.
Vodozádržné opatrenia mesta Kežmarok
Predmetom verejného obstarávania je výber zhotoviteľa na stavebné práce súvisiace s riešením ôsmych vodozádržných opatrení v meste Kežmarok. Predmet zákazky s názvom Vodozáadržné opatrenia v meste Kežmarok je detailne popísaný v Prílohe č. E.1 a E.2. Súťažných podkladov a rozsah zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou a predmetom zmluvy ...
Prístavba k Materskej škole Veľké Kostoľany
Predmetom je prístavba materskej školy v obci Veľké Kostoľany. Všetky potrebné informácie sú súčasťou súťažných podkladov a ich príloh.
Sliač - metrologické zabezpečenie pre F 16 - R
Predmetom zákazky je výstavba objektu metrológie v areáli 81. krídla Sliač, na parcelách číslo 727/1, 727/47, 727/48, 727/49 zapísaných na liste vlastníctva č. 1363 v k.ú. Sielnica. Pozemok je majetkovo a právne vysporiadaný vo vlastníctve SR a v správe Ministerstva obrany SR.
Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie
Predmetom zákazky je vybudovanie novej centrálnej sterilizácie v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Predmetom zákazky je výstavby a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves. Jedná sa o výstavbu dvoch nových cyklistických trialov SO-01 Cyklistický trail trasa č. 1 (celková dĺžka 1000m) a SO-02 Cyklistický trail trasa č. 2 (celková dĺžka 2300m) na parcele C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves, ktoré budú ...
Náučný chodník Častá
Predmetom tejto zákazky je výstavba náučného chodníka v obci Častá v zmysle výkazu-výmeru a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
Stavebné práce pre projekt Zberný dvor Zbehy
Predmetom je výber dodávateľa na nasledovné práce : Stavebné práce pre projekt Zberný dvor Zbeh.
Rozšírenie sociálnej infraštruktúra v obci Bánov
Predmetom zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie realizácie diela, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácie zhotovenia diela na projekte Rozšírenie sociálnej infraštruktúra v obci Bánov. Zákazka pozostáva odstránenia časti stavby a vybudovania denného stacionáru . Opis, podmienky a požiadavky týkajúce sa predmetu ...
Zvýšenie kapacít ZŠ kpt. Jána Nálepku v Stupave - stavebné práce
1. Predmetom zákazky sú stavebné práce: (i) obnova schodísk a záhradné úpravy átria, (ii) obnova existujúcich spevnených plôch a (iii) oplotenie areálu Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava. 2. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Kapitola B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce pre projekt: Zberný dvor v obci Krivá
Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
Prístavba a nadstavba  ZŠ s MŠ Vavrečka
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na prístavbe a nadstavbe Základnej školy s materskou školou Vavrečka, ktorá sa nachádza na parcelách číslo 194/,2,3,4,5,6,7 k. ú. Vavrečka.
Rekonštrukcia a prístavba Domu Kultúry Voderady_II. etapa
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba Domu Kultúry v Obci Voderady, v rozsahu:
Materská škola Pata - Nový pavilón
Predmetom zákazky sú stavebné práce objektu novostavby nového pavilónu materskej školy v obci Pata na Lipovej ulici, na parcele č. 4215/46. Účelom stavby je v réžií stavebníka- Obec Pata na parcele, ktoré má stavebník vo výhradnom vlastníctve postaviť objekt nového pavilónu MŠ s príslušnou infraštruktúrou a inžinierskymi sieťami. V celom projekte ...
Čierna nad Tisou OHK – pracovisko hraničnej kontroly na HP Čierna nad Tisou
Predmetom zákazky je vybudovanie priechodu Čierna nad Tisou, OHK-pracovisko hraničnej kontroly na HP Čierna nad Tisou v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Zlepšenie turistickej infraštruktúry v obci Muráň – Výstavba drobnej turistickej infraštruktúry
V zmysle rozvoja cestovného ruchu v oblasti Muránskej planiny a zatraktívnenia územia obce Muráň pre prichádzajúcich návštevníkov, ale aj stálych obyvateľov, sa obec rozhodla v katastrálnom území vybudovať prvky drobnej infraštruktúry. SO-01 Vstupná brána do Muránskej planiny v Hrdzavej doline, par.č. 1628/1, 1628/101 SO-02 Informačný ...
Novostavba materskej školy v obci Batizovce_3
Novostavba materskej školy v obci Batizovce: - Projektová dokumentácia obsahuje dva stavebné objekty - SO 01 Novostavba a SO 02 Spevnená plocha. Objekt SO 01 Novostavba je to nový objekt materskej školy v Batizovciach postavený vedľa terajšej materskej školy prepojený spojovacou chodbou, na spoločnom pozemku č 1148/1 s využitím terajšieho ...
Obecná základná škola Hviezdoslavov
Predmetom zákazky je výstavba obecnej základnej školy v obci Hviezdoslavov. Všetky potrebné informácie sú súčasťou súťažných podkladov a ich príloh.
Dobudovanie kompostárne v meste Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je dobudovanie kompostárne v meste Liptovský Mikuláš ako miesto pre zber, uloženie a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu od občanov mesta Liptovský Mikuláš. Bližšia špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Nemecká - modernizácia skladu zbraní - realizácia
Predmetom zákazky je vybudovanie spoločného skladu zbraní v budove č. 18 (miestnosti č. 7.1, 7.2, 7.3). Technické úpravy budú zrealizované tak, aby vyhovovali požiadavkám vojenského predpisu Vševojsk-5-6 o zabezpečení vojenských zbraní, munície a výbušnín. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie.
Novostavba materskej škôlky v obci Sedlice
Predmetom zákazky je realizácia Projektu : Novostavba materskej škôlky v obci Sedlice
Zelené údolie, centrálna plynová kotolňa Spišská Nová Ves
Predmetom realizácie stavby je centrálna plynová kotolňa. Podrobnejšie je predmet zákazky špecifikovaný: - v projektovej dokumentácii - výkaz výmer
Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline
Predmetom zákazky je realizácia diela - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline a to podľa realizačnej projektovej dokumentácie vrátane vykonania projektových prác a inžinierskej činnosti v rozsahu podľa prílohy č. 7 súťažných podkladov Zmluvy o dielo. Bližšie informácie ohľadne predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...
Materská škola - Teriakovce
Predmetom zákazky je realizácia Projektu Materská škola - Teriakovce na parcelnom čísle na parcelných číslach 162/1, 162/2, 163/2,157