Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany
Predmetom projektového riešenia je rozšírenie kapacít materskej školy v obci Ihľany.
Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD
Vybudovanie pavilónu špeciálnych technológií Univerzity Komenského v Bratislave. Zákazka bude realizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a udeleným stavebným povolením. Kompletná realizácia stavby musí byť vykonaná v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. § 43d). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ...
Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie učební
1. Predmetom zákazky je: - vybudovanie nového jednopodlažného objektu v areáli základnej školy, ktorý bude slúžiť pre štúdium 80-tich žiakov, v ktorom sa budú nachádzať nové sociálne zariadenia a kabinet. - rekonštrukcia prípojky kanalizácie, ktorá je čiastočne v areáli základnej školy a čiastočne na komunikácii pred základnou školou. V čase ...
Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova - zhotovitel stavby
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rámci realizace projektu „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“ dle této zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) v provozní budově, která je navržena jako dvoupodlažní objekt v místě nového sjezdu do vody.
Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v Otrokovicích. Výstavba výjezdové základny je projektována jako změna dokončené stavby. Stávající objekty, skládající se ze 3 budov, sloužily v minulosti Střední průmyslové škole v Otrokovicích. Celý areál je členěn na administrativní část a 2 haly.
Zvýšenie zdravotníckych kapacít v obci Jarovnice
Stavba je situovaná v obce Jarovnice na pozemku parc. č. 68/1, 68/2, 67/1, 67/2, 66/3 kat. územie Jarovnice. Nachádza sa na juhozápadnom okraji obce v samostatnom areáli. Na parcele č. 68/2 sa nachádza jednopodlažný objekt zastrešený plochou strechou, v ktorom je v súčasnej dobe situovaná lekáreň a jedna ambulancia so svojim hygienickým zázemím. ...
Nadstavba a rekonštrukcia ZŠ Častá a jej vybraných stavebných objektov
Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ZŠ ČASTÁ A JEJ VYBRANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV a dodávku kuchynského a interiérového vybavenia. Zákazka je rozdelená na 3 časti: Časť 1= Stavebné práce Časť 2= Kuchynské vybavenie Časť 3= Interiérové ...
Výstavba novej budovy materskej školy / elokovaného pracoviska
Predmetom tejto zákazky je výstavba budovy materskej školy v obci Jakubany.
Nástavba objektu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno - Štýřice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v čtyřpodlažní nástavbě stávající jednopodlažní atriové části administrativního objektu společnosti Brněnské komunikace a.s. na pozemku parcelní číslo 207/8 v katastrálním území Štýřice [610186]. Stavba je situována v zastavěném území. Připojení na dopravní a technickou infrastrukturu ...
Materská škôlka v obci Šarišská Trstená
Predmetom zákazky je výstavba materskej školy s kapacitou 40 detí v obci Šarišská Trstená. Predmetný investičný zámer má zvýšiť potrebu obyvateľstva z dôvodu nedostatočných kapacít v materských školách v okolí, najmä pre rómske deti. Týmto investičným zámerom sa vhodne doplnia kapacity pre občiansku vybavenosť v obci. Umiestnenie materskej školy v ...
Odpadové centrum Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je modernizace areálu odpadového centra Olomouc situovaného v areálu Chválkovice I ve správě Technických služeb města Olomouc (dále jen „TSmO“), vč. související technické infrastruktury inženýrských sítí vč. technologických zařízení, dopravní infrastruktury, nového oplocení a nezbytných navazujících připojení na řady. V ...
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava
Predmetom zákazky s názvom "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica-Podunajské Biskupice, TIOP č.7 Bratislava-Vrakuňa", je: - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS"), - zabezpečenie ...
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu prístavby a rekonštrukcie existujúceho objektu zdravotného strediska v meste Sládkovičovo a tým modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti podporou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre spádové oblasti s ...
Kultúrny dom v obci Báhoň
Predmetom zákazky je výstavba budovy kultúrneho domu vrátane príslušnej infraštruktúry zo súvisiacich služieb ako vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu, projektu dočasného a trvalého dopravného značenia, súvisiacich služieb s týmito činnosťami, a realizácia stavebných prác a súvisiacich služieb so samotnými stavebnými prácami ako ...
ZŠ Šeberov; zhotovitel
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací/zhotovení stavby „Stavba č. 44806 ZŠ Šeberov“
Rozšíření zázemí pro návštěvníky v rámci revitalizace Uměleckoprůmyslového muzea
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření zázemí pro návštěvníky v rámci revitalizace Uměleckoprůmyslového muzea, navazující na projekt s názvem Revitalizace UMPRUM Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č.3 zadávací ...
Vybudovanie laboratória inváznych druhov hmyzu vo väzbe na rekonštrukciu podkrovia budovy LOS
Ide o dokončenie prác na rekonštrukcii historickej budovy v UNESCO lokalite a vybudovaní laboratórií invázneho hmyzu podľa projektu, ktorý je aktualizovaný s ohľadom na súčasný stav prác. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti D súťažných podkladov (Opis predmetu zákazky).
Technická infrastruktura náměstí Vracov, I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového náměstí včetně technické infrastruktury a přípojek inženýrských sítí a dopravního napojení, a to v rozsahu I. Etapy dle soupisu prací. Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 ZD _ projektová dokumentace a soupis prací, viz odstavec 2.6 KD.
MŠ Sány
Předmětem veřejné zakázky je výstavba novostavby objektu mateřské školy (2 oddělení á 25 dětí od 3 let) vč. venkovní pobytové plochy pro děti a zpevněných ploch vč. úpravy stávající místní komunikace.
Nová hasičská stanice Rosice
Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba hasičské stanice v Rosicích dle projektové dokumentace „NOVÁ HASIČSKÁ STANICE ROSICE“, zpracované v roce 2021, v souladu s pravomocnými rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Tato rozhodnutí předá zadavatel dodavateli nejpozději při podpisu smlouvy o dílo. Projektová dokumentace pro výběr ...
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Poprad – Matejovce
Predmetom zákazky je realizácia Projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1 Poprad Matejovce
Rekonštrukcia a zmena účelu objektu Tomášikova 25, Bratislava-Ružinov
Predmetom zakazky je vystavba diela podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a v súlade s oznámeniami, vyjadreniami, stanoviskami či rozhodnutiami v stavebnom konaní a to realizácia dispozičných zmien a stavebných prác v existujúcom objektu knižnice a to za účelom zmeny jeho účelu na predškolské zariadenie (materská škola). Podrobné vymedzenie ...
Sportovní hala při ZŠ Rajhrad
Předmětem veřejné zakázky je novostavba víceúčelové sportovní haly, která bude využívaná jako občanská stavba veřejné vybavenosti s funkčním typem školství. Hlavní provozní náplní bude poskytnout prostor k výuce tělovýchovy dětí školního věku a jejich rozvoj a dále pak k provozování sportovních aktivit pro veřejnost. V objektu se bude nacházet ...
Otvorený depozitár, SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ. Prestavba na depozitár
Cieľom stavby je vybudovanie nového, vhodnejšieho priestoru pre účely otvoreného depozitára slúžiaceho aj pre verejnosť na 1. NP, kde sa doposiaľ nachádzali archív a priestory administratívy. Uvedenou prestavbou sa dosiahne premiestnenie pôvodného depozitára z nevyhovujúcich suterénnych priestorov. Vznikne prototyp komplexného špecializovaného ...
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kláštor pod Znievom
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kláštore pod Znievom.