Rozšírenie kapacity ZŠ Javorová alej.
Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity ZŠ Javorová alej v obci Chorvátsky Grob a to prístavbou k existujúcej základnej skole v v obci Chorvátsky Grob - časť Čierna Voda. Za účelom rozšírenia kapacít návštevnosti ZŠ, t.j. zvýšenia počtu učební je navrhnutá prístavba 3- podlažnej budovy. Za účelom rozšírenia kapacít kuchyne a jedálne je navrhnutá ...
Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky“
Předmětem tohoto zadávacího řízení je provedení díla formou stavebních prací na akci s názvem Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky“, jejíž rozsah je dán projektovou dokumentací zpracovanou společností PRO-CONSULT, s.r.o. IČO: 265 09 172, se sídlem na adrese Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7, jež tvoří nedílnou přílohu Zadávací ...
Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD
Předmětem plnění je vybudování přístavby a provedení celkové rekonstrukce staré budovy FLD včetně nové střechy, terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, komunikace a chodníky, napojení nového osvětlení areálu při vzniklé přeložce komunikace, přeložky sítí, přípojky kanalizace, plynovodu, vodovodu elektrického vedení a datové sítě.
Stavební úpravy objektu D - únikové cesty
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních úprav stávajících únikových cest v objektu D (tvořen dílčími objekty D1 a D2), realizace nové přístavby vertikály se dvěma výtahy k objektu D1 a realizace nových prostor Denního stacionáře v 1.NP pro pacienty po ambulantním zákroku na katetrizačních sálech v dílčím objektu D2 ve Fakultní nemocnici ...
Novostavba MŠ Teplická -Stavba MŠ
Predmetom súťaže sú stavebné objekty SO 01 Objekt MŠ, SO 02 napojenie vodovodu, SO 03 Napojenie kanalizácie, SO 04 - Napojenie elektro (vrátane preložky VN), SO 05 - Oplotenie. (Stavebné objekty SO 06 Detské ihriská, SO 07 Areálová zeleň, SO 08 Komunikácie a spevnené plochy sú predmetom inej súťaže. Je potrebné počítať pri výstavbe s ...
Kultúrne zariadenie Turzovka – stavebné úpravy a prístavba
Predmetom zaávania zákazky je uskutočnenie stavebných úprav a pristavba Kultúrneho zariadenia v meste Turzovka. Stavebné úpravy pozostávajú z plošného zateplenia obvodoveho plašťa, strechy, vymeny exteriérových výplní otvorov, rekonštrukcie podláh a povrchových úprav, riešia okrem stavebných konštrukcií aj nové rozvody zdravotechniky, ...
Komunitné centrum Veľké Kapušany
Predmetom zákazky je Komunitné centrum Veľké Kapušany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Novostavba požární zbrojnice ve Strahovicích
Jedná se o novostavbu požární zbrojnice. Objekt je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepená budova o dvou výškových úrovních.
Výstavba nové požární zbrojnice Modřice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle smlouvy, projektu a povolení.
Přístavba zázemí objektu v areálu 33. ZŠ
Předmětem veřejné zakázky je přístavba zázemí ke stávajícímu objektu šaten u fotbalového hřiště v areálu 33. ZŠ Plzeň. Jedná se o jednopodlažní objekt půdorysně obdélníkového tvaru, o celkové zastavěné ploše 271,98 m2 s rozměry 27,39 m x 9,93 m a výškou 3,7 m, kapacitou 50 osob a plochu střechou s přesahy v prostoru hlavního vstupu. V objektu ...
Školní sklad FLD a trafostanice - II.
Předmětem plnění je vybudování nového školního skladu FLD a trafostanice včetně terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, komunikace a chodníků, přeložky sítí, přípojky elektrického vedení a datové sítě.
Zvýšenie kapacít Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova, Dunajská Lužná
Projekt rieši rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej materskej školy Madony žitného ostrova v Dunajskej Lužnej
Sportovní hala v Dobrušce
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem Sportovní hala v Dobrušce. Jedná se o stavbu nové sportovní haly v Dobrušce, ulice Pulická, a to v následujícícm rozsahu, SO 01 Sportovní hala; SO 011 Prodloužení splaškové kanalizace; SO 012 Přeložka vodovodu; SO 013 Dešťová kanalizace; SO 014 Přípojka splaškové kanalizace; SO 015 ...
Centrální vstupní pavilon a přístavba chirurgického pavilonu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov
Předmětem veřejné zakázky budou stavební práce a projekční a inženýrská činnost, kterými dojde k výstavbě nového centrálního vstupního pavilonu a k přístavbě chirurgického pavilonu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, včetně prací a činností souvisejících, a včetně vybavení v rozsahu dle zadávací dokumentace, zejména kompletní přístrojové ...
Multifunkčné vysokošpecializované pracovisko Liptovský Hrádok
Predmetom tejto zákazky je vykonanie/uskutočnenie/realizácia stavebných prác na stavbe Multifunkčné vysokošpecializované pracovisko Liptovský Hrádok, s miestom plnenia Liptovský Hrádok (okres Liptovský Mikuláš, katastrálne územie Liptovský Hrádok), parcela registra "C", č. 1039/7, evidované na liste vlastníctva č.213, v areáli Horskej záchrannej ...
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizaci stavby s názvem: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10. Výstavba je navržena v areálu stávající mateřské školy, přičemž budou postaveny nové pavilony na nezastavěné části areálu mateřské školy, a zároveň proběhne demolice stávající školky a výstavba nového pavilonu na ...
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C - část A (Hemodialýza a Gastroskopie)
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“- část A (Hemodialýza a Gastroskopie), a to podle projektové dokumentace (příloha č. 2 zadávací dokumentace - P2 Projektová dokumentace) zpracované společností uvedené v čl. 1, odst. 3 této zadávací dokumentace ...
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu centrálního urgentního příjmu (dále jen "CUP") v areálu Pardubické nemocnice. Prostor pro výstavbu pavilonu CUP vznikne vybouráním objektů č. 15, 16 a 99 (komínu bývalé kotelny). Nový objekt (CUP) bude mít jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží, na střeše bude umístěn heliport. Zastavěná ...
Košeca – prístavba a rozšírenie základnej školy
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (realizačný projekt) "Košeca - Prístavba a rozšírenie kapacity Základnej školy - prístavba a stavebné úpravy - Etapa I. + Etapa II.", ktorý vypracovala ARKON ATELIÉR, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica v apríli 2020, zák. č. 2020-002. Predmetom zákazky je prístavba základnej školy v ...
Novostavba materskej školy v obci Jarovnice
Predmetom zákazky je Novostavba materskej školy v obci Jarovnice. Záujmová stavba sa nachádza v intraviláne obce Jarovnice v areály existujúcej základnej a materskej školy na parcele 313/6 a na okolitých parcelách 354/1, 355/1, 355/2, 355/3, 355/4. Vjazd do areálu je cez existujúci vjazd do školského areálu zo západnej strany. Novostavba je ...
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice
Záměrem investora je výstavba nové požární stanice typu P1 na pozemcích p.č. 465/6; 465/42; 465/43 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrálním pracovištěm Holešov.
Prístavba Materskej školy v obci Milpoš
Zámerom verejného obstarávateľa je prístavba Materskej školy v obci Milpoš
Výstavba komunitného centra
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác výstavba komunitného centra v obci Veľké Kostoľany.
Výběr dodavatele stavebních prací - Vstupní objekt
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebního díla s názvem „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice - vstupní objekt, úprava oplocení a vjezdová brána, přístřešek pro kontejnery, venkovní plochy“, v jehož rámci dojde k vybudování novostavby vstupního objektu a depozitární plochy, které budou po svém dokončení tvořit součást depozitárního ...
Revitalizace bankovní haly v budově ústředí ČNB
Předmětem veřejné zakázky je provedení revitalizace bankovní haly v budově ústředí ČNB včetně vytvoření Návštěvnického centra ČNB v souladu s oceněnými výkazy výměr (soupisy prací) A, B a C, které jsou součástí přílohy č. 2 návrhu smlouvy, projektovou dokumentací pro provádění stavby pro akci "NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ČNB" vypracovanou v roce 2020 ...