Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II
Předmětem veřejné zakázky je výstavba Výukového centra zpracování zemědělských produktů, který bude sloužit pro potřeby zadavatele jako výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů). Bližší informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.
Výstavba MŠ v obci Hermanovce
Predmetom zákazky je Výstavba MŠ v obci Hermanovce. Je to jednopodlažná murovaná stavba s plochou strechou. Časť parcely, na ktorej sa bude realizovať výstavba, konkrétne záhrada pre detí bude oplotená štvorhranným pletivom. Objekt bude niektorými inžinierskymi sieťami napojený na existujúci objekt základnej školy a niektoré prípojky budú ...
Komunitné centrum Krškany
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Komunitné centrum Krškany bude situované v budove Základnej školy s materskou školou, Novozámocká 129 v Nitre v blízkosti materskej školy, ktoré navštevujú aj deti z marginalizovanej rómskej komunity. Budova je vo vlastníctve mesta a bude ...
Komunitné centrum Očová
Jedná sa o zbúranie a výstavbu novej jednopodlažnej budovy so sedlovou strechou. Architektonicky a proporciou hmoty je objekt prispôsobený okolitej zástavbe. Je smerovaný do modernejšieho výrazu, ktorý lepšie spĺňa požiadavky využitia objektu. Interiéry objektu sú presvetlené a vzdušné. Materiálovo sú povrchy stien objektu riešené ako kombinácia ...
Stavba budovy ČMI OI Olomouc - výběr zhotovitele
Předmětem veřejné zakázky je realizace novostavby budovy Českého metrologického institutu, Oblastního inspektorátu Olomouc, na ulici I. P. Pavlova, Olomouc, parc. číslo 1081/98, k.ú. Slavonín včetně připojení na technickou infrastrukturu, terénních úprav, zpevněných ploch a ploch zeleně a dalších prací podle projektové dokumentace. Novostavba se ...
Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem
Předmětem zakázky je přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Hálka, Odolena Voda. Změna stavby zahrnuje stavební úpravy gastronomického provozu – varny a jídelny ZŠ, jednopodlažní přístavbu školní jídelny, jednopodlažní přístavbu skladů ke gastroprovozu a jednopodlažní přístavbu víceúčelové ...
Rozšírenie kapacity základnej školy Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským
Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity základnej školy Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským-Szombathy Viktor alapiskola. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu Stadionu míru
Demolice stávající haly; novostavba víceúčelové sportovní haly. Objekt je navržen za účelem zřízení víceúčelové moderní haly pro míčové sporty s atletickým koridorem a plnohodnotným hygienickým zázemím jak pro sportovce tak pro diváky haly. Dále jsou zde navrženy prostory pro klubové organizace, rozhodčí a tréninkové prostory včetně posilovny. ...
Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnici
Předmětem veřejné zakázky je výstavba multifunkční budovy, jejímž cílem je rozšíření skladovacích ploch určených pro skladování humanitárního materiálu a vybudování nové střelnice pro potřeby městské policie, popř. dalších subjektů. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i komunikace a zpevněné plochy, kanalizace, vodovod a přípojka NTL plynu. ...
Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu, smlouvy a povolení.
MŠ a přístavba tělocvičny Hýskov
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové mateřské školy a tělocvičny v Hýskově. Mateřská škola je navržena jako jednopodlažní budova o sedlové střeše obdélníkového půdorysného tvaru. Mateřská škola je na západní straně doplněna o gastronomický provoz s jídelnou, což je jednopodlažní objekt se sedlovou střechou také obdélníkového půdorysného ...
Zvýšenie počtu žiakov SSOŠ v Giraltovciach na praktickom vyučovaní - SO 01 a SO 02
SO 01 Internát: Jedná sa o budovu internátu, so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným čiastočným podzemným podlažím, v ktorej je navrhovaná prestavba vytypovaných vnútorných priestorov a prístavba schodiska s technickým zázemím. Budova spolu s územím určením na vybudovanie prístavby sa nachádza v mierne svahovitom teréne, s terénnymi ...
Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č.9 v Oravskom Podzámku
Predmetom zákazky je reštaurovanie, obnova a dostavba národnej kultúrnej pamiatky č. súpisné 9, v pamiatkovom území Pamiatkovej zóne Oravský Podzámok, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.
Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, dostavba a nástavba objektu č.p. 723, stavba občanského vybavení, stojícího na pozemku parc. č. 1345 v k. ú. Prosek, hl. m. Praha. Cílem rekonstrukce, dostavby a nástavby objektu je provozování komunitního centra pro výchovu a vzdělávání. Vybraný dodavatel bude při rekonstrukci, dostavbě a nástavbě ...
Hala pro třídící linku separovaného odpadu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení montované železobetonové haly obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. Hala bude založena na betonových patkách s podlahou z drátkobetonu. Uvnitř haly bude umístěno technologické zařízení třídící linky odpadů. Přístupná bude provozními a únikovými dveřmi a dále 4 sekčními vraty.
Materská škola – dostavba Pusté Úľany
Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity materskej školy vybudovaním prístavby a nových tried
Prístavba a stavebné úpravy MŠ v areáli ZŠ Čečejovce
Predmetom zákazky je realizácia projektu, ktorý rieši dispozičné úpravy pôvodnej budovy škôlky, nový vstup do prevádzky škôlky prístavbou, novú dvojpodlažnú budovu prístavbu MŠ a dobudovanie detského ihriska. . Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí ...
Vestavba zkušebních komor
Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajícího objektu v areálu zadavatele - stavební úpravy a vestavba do stávající části objektu o ploše 352m2 . Řešený objekt má dvě nadzemní podlaží s plochou střechou. Objekt je napojen na stávající budovu, která spolu se spojovacím krčkem již není předmětem řešení. Stavba je jedním stavebním objektem. ...
KŘP Msk - IROP - Multifunkční výcvikové středisko
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování multifunkčního výcvikového střediska (výcvikového trenažéru) pro bezpečnostní složky ČR, které má specifické vlastnosti. Multifunkční výcvikové středisko bude umístěno v areálu KŘP Msk ve Frýdku-Místku na ulici Frýdlantská 2402. Cílem uvedeného projektu je zvýšení standardu výcviku a akceschopnosti ...
Mestský úrad Leopoldov
Projekt nového Mestského úradu v Leopoldove pozostáva z novostavby budovy mestského úradu, rekonštrukcie pôvodnej budovy na mestskú knižnicu a z verejného priestoru v ich okolí. Tento projekt vzišiel z verejnej architektonickej súťaže vyhlásenej mestom Leopoldov, ktorá prebehla v roku 2014. Víťazom sa stal oceňovaný ateliér ZEROZERO v konkurencii ...
Zriadenie detských jaslí v obci Iža
Z dôvodu, že obec Iža nedisponuje vhodným objektom, ktorý by bolo možné zrekonštruovať pre potreby zriadenia sociálneho zariadenia poskytujúceho služby, starostlivosti o deti do 3 rokov veku rozhodla sa pre zrealizovanie novostavby v areáli základnej školy s materskou školou. Z hľadiska objemového sa bude jednať o dve vedľa seba položené hmoty. ...
Stavba parkovacího domu v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je stavba parkovacího domu v areálu nemocnice (jedná se o nezastavěné území) dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace
PAVE - První aktivní veřejná budova v ČR
Charakter zakázky: Projekt a provedení Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zhotovení stavby včetně bouracích prací a poskytnutí souvisejících plnění včetně provedení tzv. pilotního provozu v délce 12 měsíců. Výsledná stavba má být první energeticky aktivní veřejnou budovou v České republice.
Materská škola Košťany nad Turcom
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy. Materská škola bude slúžiť pre deti vo veku od 3-6 rokov, je delená na dve triedy, mladší a starší škôlkari. Deti budú presťahované zo starej škôlky (susedný objekt), ktorá je už v havarijnom stave. Škôlka je navrhnutá ako samostatne stojaca, jednopodlažná s pultovou strechou. Stavebný pozemok sa ...
UV955/2016, Brno, Šumavská, budova č. 5
Realizace stavby v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby a stavebního povolení. Akce bude spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie a dále bude spolufinancována z programu Nová zelená úsporám.