Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany
Predmetom zákazky je stavebná práca vybudovanie zberného dvora v obci Hrnčiarske Zalužany v rozsahu uvedenom v technickej dokumentácii, zadaní s výkazom výmer ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov. V prípade ak sa verejný obstarávateľ v technickej dokumentácii odvoláva na konkrétnu značku, alebo výrobcu, uchádzačovi je umožnené predložiť ...
ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ Montessori
Provedení stavebních úprav stávajícího objektu pavilonu „D“ uvnitř areálu Základní školy Erno Košťála v Pardubicích. V rámci stavebních úprav budou v dotčené části objektu školy odstraněny veškeré vnitřní svislé konstrukce, vyjma nosných sloupů, schodišťových zdí a stávající technické místnosti umístěné v 1.N.P. V 1., 2. a 3. N.P. je navrženo ...
Pavilon A2 - rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení - ON Trutnov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dílo bude provedeno v ...
Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E
Jedná se o soubor staveb, jehož hlavní stavbu tvoří administrativní budova Krajského úřadu Kraje Vysočina, která bude sloužit jako stavba občanského vybavení veřejné správy. Vedlejší stavby tvoří stavby přípojek sítí technické a dopravní infrastruktury sloužící k zabezpečení uživatelnosti stavby hlavní, parkoviště a úprava povrchu komunikace v ...
Multifunkční tělocvična Kosmonosy - opakovaná
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové multifunkční tělocvičny s příslušným sociálním a technickým zázemím pro sportovce i diváky, včetně úpravy přístupových pojízdných ploch, parkoviště a napojení na pěší stezky. Stavba je řešena jako jednopodlažní halový objekt zázemí. Vlastní tělocvična bude mít obdélníkový půdorys a bude zastřešena ...
Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě svazkové základní školy v Přezleticích a navazující a související veřejné infrastruktury.
Nadstavba základnej školy v obci Ružindol
Predmetom tejto zákazky je realizácia nadstavby základnej školy v obci Ružindol.
Rekonstrukce budovy ZŠ Ketkovice
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy budovy ZŠ Ketkovice. Jedná se zejména o stavební úpravy uvnitř budovy, dále přístavbu sociální zázemí pro zaměstnance kuchyně, přístavbu výtahové šachty a přístavbu venkovního únikového schodiště. Bude provedena také úprava stávajících a výstavba nových přístupových chodníků vč. rampy k výtahu.
Drienica - Zberný dvor
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác za účelom výstavby zberného dvora pre obec Drienica.
Dom dedičstva v obci Zubrohlava
Predmetom zákazky je novostavba na prázdnej parcele č.237,238, ktorá je situovaná v centre obce s existujúcim spevneným vjazdom odbočením z hlavnej komunikácie. Pozemok je v svahovitom teréne čiastočne zrovnaný a lemovaný na zadnej strane a po bokoch oporným múrom. Novostavba je riešená na využitie priestorov na expozíciu a výstavu s cieľom ...
Rekonstrukce sokolovny v Huti
Současný technický stav: Současný stav objektu sokolovny v Huti je havarijní. K tělovýchovné a jiné činnosti je možné využívat pouze jednu místnost. Sociální zařízení a další zázemí není k dispozici. Sportovní a cvičební prostory nelze dostatečně vytápět a pouze omezeně větrat. Severní stávající přístavba je nesanovatelná vzhledem k mnohým ...
Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část) (dále jen stavba) v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací pro provedení stavby ...
FN Ostrava - využití suterénu budovy Internátu
Předmětem plnění jsou stavební úpravy zaměřené na vybudování prostor pro skladování a dále vybudování nového sociálního zázemí pro studenty. Přesný rozsah a specifika stavebních úprav jsou zřejmé z projektové dokumentace zpracované firmou ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: ...
Komunitné centrum Nitrianske Pravno
Vybudovanie objektu Komunitného centra, ktorý je navrhnutý ako novostavba. Objekt je jednopodlažný s plochou strechou, základných pôdorysných rozmerov 24,7m x 12,80m. Dispozične je objekt členený na priestory školiaca miestnosť, klubová miestnosť, kancelária pre komunitných pracovníkov, kuchyňa, dielňa, stredisko osobnej hygieny a sociálne ...
Sportovní hala Proseč
Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu sportovní haly v Proseči. Navrhovaný objekt je řešen jako přístavba ke stávajícímu souboru objektů základní a mateřské školy, které jsou spolu vzájemně propojeny spojovacími krčky. Navrhovaný objekt bude proveden částečně na místě stávajícího objektu tělocvičny, který bude odstraněn.
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
Předmětem veřejné zakázky jsou následující stavební práce: Přístavba a stavební úpravy objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů): a) Přístavba a stavební úpravy podlaží 2.pp a 1.pp, Centrum bez bariér II, IROP výzva č. 29 s názvem: Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý ...
Budovanie cezhraničného spojenia kompou a potrebná infraštruktúra medzi Neszmély a Radvaň nad Dunajom
Predmetom zákazky je zhotovenie pozemnej infraštruktúry potrebnej k prevádzke lodného prievozu (neupútanej kompy), v riečnom km Dunaja 1750,5, na území SR, v Radvani nad Dunajom tak, ako je to zdokumentované v aktuálne platnom územnom pláne obce Radvaň nad Dunajom.
Chovný a izolačný priestor pre veľké šelmy s oplotením a príslušenstvom ZOO Bojnice
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom vybudovania chovného a izolačného priestoru pre veľké šelmy, s oplotením a príslušenstvom, ako sú ubikácia s vyhliadkou, brlohy, jazierka, vyhliadky a prístupová komunikácia so spevnenými plochami. Objekt sa bude nachádzať v areáli ZOO Bojnice na p.č. 2925/5, 2925/6, katastrálne územie ...
Dostavba areálu TPU UK 2. LF - 4. etapa
Provedení demolice stávajících objektů a výstavba nových objektů v areálu teoretických ústavů 2. LF UK, 4. etapa včetně úpravy vnějších zpevněných ploch.
Viacúčelový výbehový objekt pre veľké šelmy, ZOO Bojnice
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na viacúčelovom výbehovom objekte pre veľké šelmy vrátane všetkých stavebných objektov, v areáli ZOO Bojnice na parcele 2925/1. Objekt pozostáva z obvodového a vnútorného oplotenia výbehu a prestrešenia obslužnej chodby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a ...
Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička
Predmetom tejto zákazky je výstavba nového komunitného centra
Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: Stavebné práce
Dokončenie rozostavanej stavby podľa projektovej dokumentácie.
Kompostáreň Prameň
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Kompostáreň Prameň podľa projektovej dokumentácie a položkovite výkazom výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
Prístavba a stavebné úpravy MŠ Okružná 53/5, Ilava - Klobušice
Predmetom zákazky je Prístavba a stavebné úpravy MŠ Okružná 53/5, Ilava-Klobušice. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; zhotovitel
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je celková rekonstrukce (obnova) a dostavba levého křídla Průmyslového paláce (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v 12/2018 společností VPÚ DECO PRAHA a.s. Plnění předmětu veřejné zakázky proběhne v souladu s Conditions of Contract for ...