CHATA NOVÁ BREZOVKA - II. Etapa - I. fáza
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela na realizáciu stavebných prác pre projekt - CHATA NOVÁ BREZOVKA - II. Etapa - I. fáza. Bližšia špecifikácia k realizácii zákazky je podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných.
Zvýšenie kapacity materskej školy v Obci Dolná Strehová výstavbou nového objektu
Predmetom zákazky je zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dolná Strehová novostavbou budovy materskej školy, vytvorenie 2 samostatných oddelení (budúcich tried) materskej školy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba budovy gymnázia P.O.Hviezdoslava, ktorá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok (ďalej len NKP). Budova školy a jej areál sa nachádzajú v pamiatkovom území Pamiatková rezervácia Kežmarok.
Kompostáreň Dulovce Zariadenie pre zhodnotenie BRO
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Riešený objekt je umiestnený v obci Dulovce. Miesto stavby: k. ú. Dulovce, obec Dulovce parc. č.: 1770/35, 1770/22, 1702/11, 1763/1, 1771/1, 1770/36, 1770/10, 1770/21. Účelom dokumentácie je stavba objektu odpadového hospodárstva, nemá výrobný ...
MŠ Lysá pod Makytou
Predmetom stavebných prác je realizácia prístavby jedálne materskej školy v obci Lysá pod Makytou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prístavba budovy RÚVZ so sídlom v Košiciach
Predmetom zákazky s názvom Prístavba budovy RÚVZ so sídlom v Košiciach je prístavba zakomponovaná na pozemku investora tak, aby s jestvujúcou budovou tvorila jeden celok. Prístavba je riešená na základe na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie Guth, s.r.o., Štefániková 61, 08501 Bardejov, zodpovedný projektant: Ing. arch. ...
Stavebná obnova Kláštora hieronymitánov v Štiavnických Baniach
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: Stavebná obnova Kláštora hieronymitánov v Štiavnických Baniach Zákazka rieši stavebnú obnovu barokového kláštora rádu Hieronymitánov, postaveného v prvej pol.18. storočia. Kláštor je vedený v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok - NKP č. v ÚZPF : 1267/1 NKP. Objekt bude slúžiť ako ...
Stavba Zvýšenie kapacity materskej školy obec Sokoľ
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na dobudovanie kapacity materskej školy v obci Sokoľ, okrem časti ,,Zádverie" z PD ktorá už bola realizovaná, podľa špecifikácie a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách tejto Výzvy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky - určený rozsah a technická špecifikácia stavebných prác ...
Hájenka Dubovo a hájenka Kľačany, novostavba
Predmetom zákazky sú stavebné práce na budovách v správe Lesov SR, ktoré sú situované mimo hlavnej uličnej zástavby. Jedná sa o demoláciu a následné novostavby dvoch budov ,,Hájeniek" v súlade s projektovou dokumentáciou.
Zberný dvor pre projekt Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Veličná
Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
Stavebné úpravy COS na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Trenčín
Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav COS na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Trenčín. Pri realizácii stavebných úprav je Zhotoviteľ povinný vychádzať z tohto zadania a riadiť sa ním a pokynmi verejného obstarávateľa, stanovísk a rozhodnutí orgánov štátnej správy a oprávnených inštitúcií v jednotlivých stupňoch realizácie procesu ...
Prístavba nového pavilónu ZŠ Vrútocká, Bratislava
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte prístavby nového pavilónu ZŠ Vrútocká, Bratislava, ktorých cieľom je zvýšenie počtu mieste základnej školy. Predmetom zákazky je prístavba nového pavilónu základnej školy na pozemku existujúcej Základnej školy. Objekt bude navrhnutý ako trojpodlažná prístavba k existujúcemu objektu základnej školy z ...
Rozšírenie kapacity MŠ Valaliky - Poľná 4
Predmetom zákazky je realizácia stavby Rozšírenie kapacity MŠ Valaliky - Poľná 4 v zmysle projektovej dokumentácie (je súčasťou SP a k dispozícii na Obecnom úrade Valaliky), technickej správy, zadania s výkazom výmer a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Materská škôlka v obci Vtáčkovce
Predmetom riešenia je výstavba materskej škôlky, ktorá je situovaná v západnej časti obce Vtáčkovce. Hlavný areál materskej škôlky je situovaný na parc.č. 1291, prístup do areálu je navrhovaný pravým odbočením z existujúcej miestnej komunikácie a chodníkom pre peších, ktoré sú umiestnené na parc.č. 889/3, 881/40, 881/41 a 391/84. Predmetné parcely ...
Gymnázium Ružomberok – DIGI hub – stavebné úpravy
Predmetom zákazky sú stavebné práce v zmysle výkazu-výmeru a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo - relaxačnou zónou a šatne
Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe: PRÍSTAVBA K ZŠ - KNIŽNICA S ODDYCHOVO - RELAXAČNOU ZÓNOU A ŠATNE. Hlavný stavebný objekt SO-01 PRÍSTAVBA K ZŠ - KNIŽNICA S ODDYCHOVO - RELAXAČNOU ZÓNOU A ŠATNE je riešený ako prístavba k objektu základnej školy v rovinatom teréne. Existujúci objekt základnej školy je trojpodlažný, nepodpivničený. ...
Prístavba k objektu Základnej školy v obci Vlková
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác prístavby, ktoré prevádzkovo aj hmotovo nadväzuje na existujúcu stavbu základnej školy. Navrhovaná Prístavba je riešená ako dvojpodlažná, nepodpivničená a prestrešená valbovou strechou. Nakoľko sa v priebehu vydania stavebného povolenia zmenili zadávacie požiadavky investora (navýšenie počtu žiadostí ...
Autobusová zastávka
realizácia solárnej autobusovej zastávky v zmysle priloženej projektovej dokumentácie a zmluvy o dielo
Výstavba materskej školy v obci Vítkovce
Predmetom tejto zákazky je výstavba budovy materskej školy v obci Vítkovce. Predmet zákazky je podrobne vymedzený vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Rekonštrukcia a redesign pobočky Nové Zámky
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktoré spočívajú v realizácií priečok, podláh, kazetových stropov, maliarskych prácach, montáži zárubní a dverí, kuchynských liniek s pripojením na zdravotechniku na 1. NP a na 2. NP priestorov pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., na ulici Petöfiho 1, Nové Zámky a elektroinštalačné práce, ktoré ...
Intenzifikácia zhodnocovania BRO v Kompostárni Krakovany: Stavba
Predmetom zákazky sú stavebné práce v rámci projektu: Intenzifikácia zhodnocovania BRO v Kompostárni Krakovany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Športová hala Pankúchova na Pankúchovej ulici v Bratislave – Petržalke časť 1. skelet
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie k stavbe a realizácia stavby skeletu športovej haly a obvodového plášťa budovy športovej haly spolu so zemnými prácami, základovou doskou a s vyústením pre energie a siete v súlade s týmito súťažnými podkladmi vrátane ich príloh a zmluvou o dielo. Podrobné vymedzenie ...
Realizačné práce stavebných objektov - Voda a kanalizácia
Verejný obstarávateľ má zámer zabezpečiť prípravné činnosti pre významnú investíciu investičný projekt Strategické územie Valaliky (ďalej len Projekt) na základe vydaného Osvedčenia o významnej investícii č. 10455/2022-4270-38187 zo dňa 02. 03. 2022, ktoré bolo vydané na základe uznesenia vlády SR č. 792/2021 zo dňa 22. 12. 2021, rozhodnutia o ...
Investičná akcia č. 33565 CÚ Nitra - vybudovanie archívu
Zámerom verejného obstarávateľa je zrealizovať stavebné práce za účelom vybudovať pre Colný úrad Nitra nové vyhovujúce priestory registratúrneho strediska na archivovanie dokumentov. Dôvodom je, že CÚ Nitra v súčasnosti nemá dostatok archívnych priestorov.
Bánov - budovanie sociálnej infraštruktúry
Predmetom zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácie zhotovenia diela a rekonštrukčných prác na projekte Budovanie sociálnej infraštruktúry - Denný stacionár. Domov sociálnych služieb . Opis, podmienky a požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky tvoria zväzky 3 a 4 súťažných ...