Prestavba a nadstavba pôvodnej na ZŠ - zmena účelu využívania
Predmetom riešenia je budova bývalej kuchyne a jedálne v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva ÚSVIT (ďalej len Jedáleň). Predmetom zákazky je prestavba a nadstavba jedálne na základnú školu podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B.2 súťažných podkladov a na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 7 súťažných podkladov ...
Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička
Predmetom tejto zákazky je výstavba nového komunitného centra
ZOO Děčín  novostavba pavilonu pro pumy  na p.p.č. 426/1 k.ú. Podmokly
ZOO Děčín novostavba pavilonu pro pumy na p.p.č. 426/1 k.ú. Podmokly
Garáže Kanianka – 2. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovaní garáží v obci Kanianka
Rekonstrukce stávajících garáží v suterénních, přízemních a dvorních prostorech objektů
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících garáží, odstranění havarijního stavu nosných konstrukcí a návrhu nového funkčního uspořádání v souladu se současnými normovými požadavky.
SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Provedení stavebních prací v rámci stavební akce „SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická“. Jedná se o demolici stávajícího objektu, na jehož místě vznikne budova dílen, učeben a jejich zázemí o třech nadzemních podlažích.
Zberný dvor – obec Černík
Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora v obci Černík. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti D. OPIS PREDMTU ZÁKZAKY týchto súťažných podkladov, vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii vypracovanej PROJEKTING ŠGT s.r.o., 6/2017, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Zberný dvor na separáciu odpadu - obec Moravské Lieskové
Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora v obci Moravské Lieskové. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti D. OPIS PREDMTU ZÁKZAKY týchto súťažných podkladov, vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii vypracovanej Ing. Ján Bobák, autorizovaný architekt, 6/2016, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Výstavba Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice (dále jen „IVC Kopřivnice“) včetně dalších navazujících stavebních objektů, technického a technologického zařízení dle projektové dokumentace pro provádění stavby, uvedené v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek. IVC Kopřivnice bude sloužit pro základní ...
Zberný dvor Topoľníky - stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a výstavbe v rámci zberného dvora. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.
Novostavba bytového domu a rekonstrukce s přístavbou kulturního domu v Dolním Dvořišti
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě bytového domu se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím na pozemcích p.č. 2156, 2147 a 110/1 a dále stavební úpravy a přístavba kulturního domu č.p. 40 na pozemcích p.č. 19/1 a 2156 v k.ú. Dolní Dvořiště, který na bytový dům navazuje.
ZŠ Vybíralova - rekonstrukce kuchyně a jídelny
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních prací v objektu ZŠ Vybíralova. Jde o rekonstrukci stávající kuchyně a jídelny. Součástí úprav je přístavba venkovního únikového schodiště a rozšíření nakládací rampy. Součástí projektové dokumentace je i vybudování 4 nových učeben, tyto práce však nejsou součástí ...
Rozhľadňa Dolná Nitra
Ide o novostavbu rozhľadňa, ktorá bude lokalizovaná za hranicou zastavaného územia obce Golianovo ako súčasť cyklochodníka. Objekt bude prístupný zo spevnenej účelovej komunikácie. Objekt nevyžaduje budovanie inžinierskych sietí. Ide o dvojpodlažný objekt rozhľadne, max. pôd. rozmerov 15,000x15,000m, zlepených drevených nosníkov osadených na 4 ...
Veřejná zakázka na zajištění stavebních prací PS Ostrov nad Ohří
Předmětem veřejné zakázky je novostavba požární stanice, která bude umístěna na pozemcích p.č. 992/1 a 995/4, k.ú. Ostrov nad Ohří (715883) v areálu složek IZS. Součástí stavby jsou i další objekty a zařízení, která hlavní stavbu doplňují. Jedná se mimo jiné o oplocení, podzemní akumulační nádrž dešťových vod, zpevněné plochy, sadovnické úpravy a ...
Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm
Předmětem stavby je celková rekonstrukce železniční stanice Rožnov pod Radhoštěm, vybudování bezbariérových nástupišť, oplocení, nových parkovacích míst P+R a K+R, B+R, stavební úpravy a částečná demolice nádražní budovy. Pro výhledovou změnu řízení drážní dopravy ze zjednodušeného řízení dle předpisu SŽDC D3 na řízení a organizování dopravy dle ...
Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v: Část 1 - objekt Masarykovo náměstí rekonstrukci stávající budovy Mateřské školy Hvězdička na Masarykově náměstí za účelem rozšíření kapacit Mateřské školy Hvězdička; Část 2 - objekt Husova demolici stávající nevyužívané budovy a novostavbě nové budovy Mateřské školy Hvězdička na ...
Mateřská škola Podhrad, Humpolec
Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu mateřské školy v ul. Podhrad v Humpolci, včetně připojení na technickou infrastrukturu, komunikace a zpevněných ploch a sadových úprav. Členění stavby na objekty: D.1 Mateřská škola; D.2 Komunikace a zpevněné plochy; D.3 Sadové úpravy; D.4 Inženýrské objekty - přípojky. Dále viz zadávací dokumentace.
Výstavba nemocničnej kuchyne - stavebná časť
Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. zákazka na uskutočnenie stavebných prác v rozsahu projektovej dokumentácie a týchto súťažných podkladov. Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác v rámci výstavby nemocničnej kuchyne a rekonštrukcie jestvujúceho objektu v súčasnosti využívaného ako ...
ZŠ Horní Planá - přístavba školní jídelny a učeben - stavební část
Předmětem veřejné zakázky je přístavba objektu základní školy - školní jídelna s kuchyní, 3 učebnami, družinou a zázemím, přeložka teplovodu, přeložka přípojkové skříně nn, areálové rozvody kanalizace, zpevněné plochy a sadové úpravy nádvoří školy. Technologie stravování (gastroprovoz) bude zadána v samostatném zadávacím řízení.
Akademie - výstavba stravovacího zařízení 2
Cílem je uzavření smlouvy o dílo na výstavbu nového stravovacího zařízení u Akademie VS ČR pro zajištění stravování studentů, účastníků kurzů, zaměstnanců Akademie Vězeňské služby České republiky, vybudování zpevněné plochy pro pořadová cvičení a provedení interiéru a instalace, montáž a připojení zařízení kuchyně. Součástí díla jsou všechny ...
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související služby a dodávky spočívající v realizaci projektu stavby s názvem „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny“ ve stupni dokumentace pro provedení stavby v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné ...
Výstavba polyfunkčního bytového domu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou bourací práce stávající stavby a následné stavební práce spočívající ve výstavbě polyfunkčního bytového domu. Součástí stavebních prací budou rovněž venkovní úpravy, zpevněné parkovací plochy, požární stěna, přípojky technického vybavení, kabelové vedení VO a stavby vodních děl.
Obnova priestorov a fasád Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno
Obnova priestorov a fasád Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno Časť č. 1 Elektrorozvodňa v kasárni v Novej pevnosti v Komárne Časť č. 2 Vybudovanie turisticko-informačného strediska Časť č. 3 Obnova priestorov a fasády Kasárenskej budovy v pevnosti Komárno
Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova - zhotovitel stavby - opakované řízení
Předmět plnění této veřejné zakázky spočívá v provedení stavebních prací, tj. vybudování skladovacích prostor v suterénu provozní budovy a v prostoru pro zázemí obsluhy v nadzemním podlaží v provozní budově, a to dle zadávací dokumentace a jejích příloh, přičemž realizace tohoto díla bude provedena dle příslušné projektové dokumentace pro ...
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění staveb, které jsou zahrnuty do akce s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP“. Stavby jsou výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti vytvářející ...