Nadstavba materskej školy Kráľová pri Senci
Areál riešenej materskej školy je na parcelách č. 358/1, 358/2, 358/3, 358/5, 358/9 katastr. územie Kráľová pri Senci. Projektová dokumentácia obsahuje riešenie nadstavby existujúceho pavilónu materskej školy (parc. č. 358/9) v Kráľovej pri Senci a stavebnotechnické úpravy areálu MŠ (parc. č. 358/1) vyvolané nadstavbou MŠ (rozšírením ...
Výstavba materskej školy Hostice
Stavebné práce sú zamerané na výstavbu novej budovy v zmysle výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1 a platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie v rámci projektu s názvom: Výstavba materskej školy Hostice. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko výstavba budovy tvorí v zmysle projektovej dokumentácie ...
Košeca – prístavba a rozšírenie základnej školy
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby "Košeca - prístavba a rozšírenie základnej školy - prístavba a stavebné úpravy", ktorý vypracovala ARKON ATELIÉR, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica v novembri 2019, zák. č. 2019/017. Predmetom zákazky je prístavba základnej školy v obci Košeca + drobné stavebné úpravy v existujúcom ...
Prístavba materskej školy v Obci Široké
1. Objekt prístavby materskej školy SO 101, jednopodlažný, prisadený k existujúcemu objektu materskej školy spojovacou chodbou so samostatným vchodom do areálu materskej školy s detským ihriskom. Obstavaný priestor: 984,50 m3 , zastavaná plocha: 220,50 m2 , úžitková plocha: 177,29 m2. 2. Zateplenie pôvodnej časti objektu SO 102. Pôvodná budova ...
Výzkumné a vývojové centrum ALGON a.s.
Novostavba objektu výzkuného a vývojového centra ALGON, a.s.. Blíže viz zadávací dokumentace.
Výstavba haly na sůl a inert Svitavy
Jedná se o novostavbu skladu soli a opěrných stěn spojených s demolicí stávajícího skladu soli, který je již technicky nevyhovující. V rámci projektu dojde k opravě stávajících zpevněných ploch a k realizaci nové dešťové kanalizace vč. nové retenční nádrže a realizaci nové elektrické přípojky. Celkový rozsah stavebních prací je definován ...
FN Plzeň, stavební úpravy pro zřízení kanceláří a rekonstrukci sociálního zařízení ve 3. NP objektu
Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace uvedené stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech ...
Změny budov areálu ZŠ Čimelice
Předmětem veřejné zakázky je změna budov areálu ZŠ Čimelice včetně přístavby a úpravy zpevněných ploch členěných do následujících stavebních a inženýrských objektů: SO 01 – přístavba pavilonu ZŠ SO 02 – stavební úpravy stávajícího stravovacího pavilonu a spojovacího krčku SO 03 – HTÚ, zpevněné plochy, zahradní a sadové úpravy SO 04 – dešťová ...
Gymnázium Tachov – výstavba tělocvičny
Výstavba nového objektu tělocvičny navazující na stávající objekt gymnázia.
Parkovacie domy a preusporiadanie dopravy v areáli UNB
Predmetom navrhovanej činnosti je dodanie projektovej dokumentácie, príslušného inžinieringu a stavebných prác pozostávajúcich z realizácie dvoch parkovacích domov, reoganizácie statickej a dynamickej dopravy v areáli UNB vrátane vybudovania nových vjazdov pre motorové vozidlá v areáli nemocnice Ružinov, doplnenie cyklistickej infraštruktúry a ...
Czech Centre for Competitive Technologies C3T
Předmětem veřejné zakázky je výstavba administrativně-výrobního centra sloužícího k vývoji, výzkumu a zkoušení inovativních technologií, a to včetně dopravní a technické infrastruktury a konečných terénních a sadových úprav. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení je následující: • administrativní budova (SO 01), • výrobně ...
Nový areál služeb města Špindlerův Mlýn
Odstranění (demolice), některých objektů v areálu služeb města Špindlerův Mlýn. Nová stavba objektů areálu služeb města Špindlerův Mlýn. Předmět veřejné zakázky zahrnuje také nákladní dopravu, zemní práce, drobné stavební práce a opravy komunikací. Nový objekt (SO-01) obsahuje garáže pro nákladní auta a vozy údržby, dílny a administrativní blok.
Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy
Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na novou mateřskou a základní školu pro Dolní Měcholupy v lokalitě Malý háj. Realizace novostavby areálu škol bude rozdělena do dvou fází. V první fázi novostavby bude realizována mateřská škola s kapacitou 4 tříd s kuchyní a jídelnou. V druhé fázi pak základní škola s dvěma třídami v každém ročníku (2 x ...
Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na výstavbe telocvične pri ZŠ s MŠ v obci Vysoká nad Kysucou
I/2 Valy, I/35 Řídký, výstavba meteostanice, I/35 Gajer, doplnění PDZ k SMS
Výstavba 2 meteostanic v lokalitách Valy a Řídký, doplnění proměnných dopravních značek k SMS v lokalitě Gajer dle VD-ZDS vypracované firmou Pontex Praha.
Sběrný dvůr města Varnsdorf
Předmětem veřejné zakázky je vybudování sběrného dvora pro separaci odpadů ve městě Varnsdorf.
Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP v chránenom areály Dropie
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na pozemku s parcelným číslom 2574/21, na ktorom sa nachádza prevádzková budova s označením ako objekt SO.501. Budova je určená na asanásiu. Asanácia je súčasťou tohto projektu. Na mieste asanovanej budovy sa navrhuje nový objekt s označením SO.101 Stredisko environmentálnej výchovy. Navrhovaná ...
Materská škola v obci Chmiňany
Výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Materská škola v obci Chmiňany. Výstavba materskej školy v obci Chmiňany bude realizovaná ako novovybudovaný objekt, ktorý bude elokovaným pracoviskom pri existujúcej MŠ s kapacitou 66 detí, čím sa zabezpečí dostupný a bezpečný prístup detí predškolského veku k predprimárnemu vzdelávaniu. Realizácia ...
Komunitné centrum v obci Kurov
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Komunitné centrum v obci Kurov. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora - kompostárne pre obce tvoriace Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Zákazka rieši všetky plánované objekty nového areálu zberného dvora - kompostárne nasledovne: 1. Prevádzková budova 2. Uzamykateľný sklad 3. Žumpa, kanalizácia, rozvod vody 4. ...
Systém zhodnocovania BRO pre Združenie Biela Orava - stavebné práce
Predmetom zákazky je Systém zhodnocovania BRO pre Združenie Biela Orava - stavebné práce, uskutočňované v rozsahu podľa jednotlivých položiek uvedených vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 A týchto súťažných podkladov.
Systém zhodnocovania BRO pre Krasno nad Kysucou
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte určenom na zhodnocovanie BRO pre Krásno nad Kysucou.
Materská škola
Predmetom zákazky je výstavba budovy materskej školy v obci Radnovce. Stavba sa delí na nasledujúce stavebné objekty: Stavba sa delí na nasledujúce stavebné objekty: SO-01 Vlastný objekt SO-02 Vonkajší vodovod a požiarna nádrž SO-03 Vonkajšia kanalizácia a žumpa SO-04 Elektrická prípojka SO-05 Vonkajšie priestory a oplotenie a ...
Kompostáreň Bošaca - stavebné práce
Predmetom zakazky su stavebne prace na kompostarni v Bošaci podla projektovej dokumentacie a polozkovite vykazom vymer, ktore su prilohou sutaznych podkladov.
Prístavba, prestavba a nadstavba MŠ na DSS - Kanianka – 1. NP
Predmetom zákazky je rekonštrukcia 1.nadzemného podlažia objektu MŠ. V rámci stavebných prác sa budú realizovať rekonštrukcia, prístavba objektu