KNL - Výstavba objektu pro PET/CT
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového objektu, který bude sloužit zdravotnickým účelům, a to pro potřeby centra Nukleární medicíny. Nový objekt bude stát v areálu Krajské nemocnice Liberec, na místě stávajícího kancelářského objektu s označením R, který byl v minulosti využíván jako ředitelství nemocnice. Součástí předmětu veřejné zakázky ...
Tělocvična při Základní škole v Cerhovicích
Předmětem veřejné zakázky je výstavba tělocvičny při Základní škole v Cerhovicích. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem: Tělocvična při Základní škole v Cerhovicích, zpracovaná společností desk architekti s.r.o., se sídlem Heřmanova 720/27, 170 00 Praha, IČ: 03011674
Nadstavba panelovej školy Stupava
Predmetom návrhu je nadstavba panelovej školy ľahkou oceľovou konštrukciou s výplňou drevenými sendvičovými panelmi. Objekt základnej školy na ktorú sa navrhuje predmetná nadstavba sa nachádza na parcele č. 829/7. Stručný technický opis jestvujúcej stavby: Nadstavovať sa bude nad 2.NP na existujúci objekt ZŠ. Objekt školy je po konštrukčnej ...
Detské jasle Brezno
Predmetom zákazky je výstavba novej budovy detských jaslí v Brezne vedľa areálu MŠ Hradby, v hustej zástavbe zmiešaného charakteru bytová výstavba, výstavba rodinných domov, obslužných objektov a občianskej vybavenosti. Pozemok je dobre prístupný z obslužnej komunikácie pre peších aj automobilovú obsluhu. Budova detských jaslí bude 1-podlažná, ...
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou - přístavba a modernizace
Předmětem veřejné zakázky je přístavba a modernizace Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou, jehož zřizovatelem je zadavatel Město Vysoké nad Jizerou.
Zvýšenie počtu žiakov SSOŠ v Giraltovciach na praktickom vyučovaní - SO 01 a SO 02
SO 01 Internát: Jedná sa o budovu internátu, so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným čiastočným podzemným podlažím, v ktorej je navrhovaná prestavba vytypovaných vnútorných priestorov a prístavba schodiska s technickým zázemím. Budova spolu s územím určením na vybudovanie prístavby sa nachádza v mierne svahovitom teréne, s terénnymi ...
Přístavba tělocvičny ZŠ Brodek u Přerova
Navrhovaným objektem je přístavba stávající tělocvičny přiléhající k ZŠ Brodek u Přerova. Objekt je navržen jako dvoupodlažní zděný, zastřešený sedlovou střechou se sklonem 15° - kopírující sklon střechy sousední tělocvičny. Výška hřebene navržené přístavby je + 8,220 m. K zadní straně fasády bude přistavěna dřevěná terasa. Terasa bude opláštěná ...
Sportovní hala Lysá nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení novostavby sportovní haly s názvem "SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM", a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a představuje zároveň technické podmínky veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 92 ZZVZ. Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v ...
ÚP ČR - Pardubice - výstavba dvou objektů
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvýhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení stavby nového úřadu práce v Pardubicích dle stavebního povolení ze dne 31.7.2014 ve znění pozdější změn, vodního díla ze dne 8.8.2014 ve znění pozdějších změn a provedení dopravních staveb ze dne 3.9.2014 ve ...
Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu
Predmetom zakazky je prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Novostavba mateřké školy v Petrově
Předmětem této veřejné zakázky je výstavba bezbariérové jednopodlažní mateřské školy na pozemku parc. č. 143/1 v k.ú. Petrov. Jedná se o mateřskou školu s jednou třídou pro 25 dětí. Součastí veřejné zakázky je výstavba nového parkoviště, na kterém bude vyhrazeno jedno místo pro vozíčkáře. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v ...
Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Bojná
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na rozšírenie budovy materskej školy: murárske práce, realizácia a zateplenie obvodového plášťa, realizácia strechy, otvorových konštrukcií, elektroinštalácie, zdravotechniky, ústredného kúrenia a iné práce v podrobnom rozsahu definovanom v osobitných prílohách súťažných podkladov, a to: Projektová ...
Kompostáreň Modrý Kameň - novostavba
Vybudovanie novostavby kompostárne v meste Modrý Kameň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Podrobné informácie - viď časť B.2 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a príloha SP - Projektová dokumentácia.
Športová hala vo Vranove nad Topľou
Predmetom zákazky je realizácia Projektu ŠPORTOVÁ HALA VO VRANOVE NAD TOPĽOU
Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na projekte Centrum sociálnych služieb Šenkvice, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov, operačný program IROP, výzva: IROP-PO2-SC211-2018-27 V rámci stavebných prác budú realizované práce na nasledovných stavebných objektoch: -SO 01 Centrum sociálnych služieb na pozemku p.č. 151/5, k.ú. Veľké ...
Materská škola Strážske, prístavba a rekonštrukcia
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy materskej školy Strážske prístavba a rekonštrukcia
Vodozádržné opatrenia v Deutche Schule Bratislava - stavebné práce
Predmetom zákazky je vybudovanie vodozádržných opatrení v Deutche Schule Bratislava. Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske - stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace so zriadením centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nadstavba materskej školy Výčapy - Opatovce
Predmetom zákazky je realizácia nadstavby materskej školy v obci Výčapy-Opatovce. Cieľom vybudovania nadstavby na prízemí jedného pavilónového krídla materskej školy je navýšenie kapacity prevádzky za účelom uspokojenia narastajúcich potrieb pre umiestnenie detí v predškolskom veku v obci. Nadstavba sa bude realizovať nad jednopodlažnou triedou so ...
Stavebné úpravy – zriadenie exitovej miestnosti v budove starej trafostanice, parcela č.4889/2, FNsP
Predmetom zákazky je zhotovenie diela: Stavebné úpravy - zriadenie exitovej miestnosti v budove starej trafostanice, parcela č.4889/2, FNsP J.A.Reimana Prešov v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú v prílohe č. 7 súťažných podkladov a v nej popísanej stavebno-technickej dokumentácie. Predmetom projektovej dokumentácie je ...
Dům přírody Bílých Karpat  stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajících objektů na pozemcích p.č. st. 74 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. st. 75 (zastavěná plocha a nádvoří) a samotná příprava pozemku p.č. 1298 (zahrada), p.č. st. 70 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 46 (zahrada) a úpravy veřejného prostranství p.č. 1010/1 (ostatní plocha), p.č.1010/3 (ostatní ...
Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu
Predmetom zakazky je prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Multifunkční parkovací dům u MNO
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava" v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
Výstavba nové plavecké haly v Litvínově
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové plavecké haly s 25 m dlouhým bazénem, rekreačním bazénem s divokou řekou a vodními atrakcemi, dětským brouzdalištěm a dalšími vodními a wellness prvky, saunovým provozem, občerstvením a ostatním zázemím pro návštěvníky i personál. Součástí zakázky je dále parkoviště se 40-ti parkovacími stáními, obslužná ...
Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 a vybudování odborných učeben - Nábytek
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben - Nábytek" v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město, Hradská 79, PSČ 344 02, IČ 73374792.