Poptávám realizaci fotovoltaické elektrárny
76314 Zlín-Štípa. Podmínkou pro výběr dodavatele je dodržení podmínek pro poskytnutí dotace. Zájemci nechť se hlásí na mail nebo tel. Parametry FVE jsou v příloze. Stanovisko stavebního a památkového úřadu viz příloha. Rozhodnutí o poskytnutí dotace viz příloha
Fotovoltaické zariadenie pre potreby ĽN, n.o.
Montáž fotovoltického zariadenia na výrobu elektrickej energie pre potreby Ľubovnianskej nemocnice, n.o. v zmysle poskytnutej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č.5 týchto Súťažných podkladov.
ACCORD - Fotovoltické zariadenia pre pavilóny UK
Montáž fotovoltických zariadení na výrobu elektrickej energie pre potreby UK Bratislava v zmysle poskytnutej projektovej dokumentácie.
Realizácia, dodávka a montáž fotovoltickej elektrárne
Predmetom zákazky je vybudovať stavebno-technologické dielo s dodávkou technológie pre fotovoltickú elektráreň na šikmej streche objektu prístavby Karáčoniho paláca s pozemným prepojením tohto objektu s trafostanicou v Grasalkovičovej záhrade.
DDaDSS Žiar nad Hronom  – Príprava a ohrev TÚV pomocou solárneho systému – slnečnými kolektormi
Predmetom verejného obstarávania je dodanie a inštalácia solárneho systému na prípravu ohrevu TÚV pre Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Žiar nad Hronom. Systém bude pozostávať z 56 ks slnečných kolektorov umiestnených na streche zariadenia, rozvodov potrubia od kolektorov, 3 zásobníkov TV, solárnej riadiacej jednotky, čerpadiel, ventilov, ...
Výstavba fotovoltického zariadenia
Predmetom zákazky je výstavba fotovoltického zariadenia podľa požiadaviek obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch.
Fotovoltaické zariadenia pre úsporu elektrickej energie budov strednej odbornej školy
Predmetom verejného obstarávania je navrhnúť a realizovať opatrenia na zníženie spotrieb elektrickej energie odoberanej z verejnej elektrickej siete prostredníctvom inštalácie fotovoltaického systému v 2 (dvoch) budovách strednej odbornej školy v Nitre - Objekty na adrese: Nábrežie mládeže 1 a Levická cesta 7 podľa Prílohy č. 1 výzvy, vrátane ...
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - Materská škola Nábrežie sv. Cyrila
Predmetom verejného obstarávania je výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny bez batériového úložiska pre materskú škôlku na ulici Nábrežie sv. Cyrila č. 360/28 v Prievidzi.
Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kW na výrobu elektrickej energie pre obec Svodín
Predmetom zákazky je výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kW na výrobu elektrickej energie pre obec Svodín.
Výstavba fotovoltického zariadenia 98,000 kW na výrobu elektrickej energie pre ZŠ s MŠ Lajosa Turcze
Predmetom zákazky je výstavba fotovoltického zariadenia 98,000 kW na výrobu elektrickej energie pre ZŠ s MŠ Lajosa Turczela s VJM Salka.
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA - Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov 95,400kW
Predmetom zákazky je kompletná dodávka a montáž fotovoltaického zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov umiestneného na streche budovy - Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra. Počet inštalovaných panelov je 212 kusov. Celkový uvažovaný inštalovamý výkon: 95,400 kWp. Súčasťou projektu sú fotovoltaické panely, ...
Dodanie a inštalácia lokálneho fotovoltického zdroja na budove J. Švermu, Zvolen o výkone 23,92 kWp
Dodanie fotovoltického zariadenia pozostáva z dodania a inštalácie lokálneho fotovoltického zdroja v zmysle projektovej dokumentácie na budovu J. Švermu pre odberné miesto, EIC 24ZSS1217559000T Súčasťou dodávky bude aj vypracovanie revíznych správ. Dodanie a realizácia predmetu zákazky sa vyžaduje podľa priloženej projektovej dokumentácie.
Fotovoltaické zdroje v obci Diakovce
Predmetom zákazky je dodávka solárnych panelov a ich montáž na troch samostatných objektoch v obci Diakovce. Rozsah je určený tromi samostatnými projektmi, ktoré sú súčasťou Výzvy. Každý projekt obsahuje i špecifikáciu dodávky. V prípade, ak je v špecifikácii uvedená značka, alebo výrobca má uchádzač právo ponúknuť ekvivalentný výrobok, ktorý bude ...
Fotovoltaika
Podrobnú špecifikáciu tvorí príloha č. 1 tejto Výzvy Podrobná špecifikácia - návrh plnenia kritérií a príloha 2 tejto Výzvy Výkresová časť
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Predmetom zákazky je inštalácia fotovoltických systémov na výrobu elektrickej energie s výkonom 60,30 kWp, ktoré budú slúžiť pre vlastnú spotrebu budovy a zaistí takmer úplnú sebestačnosť budovy týkajúcu sa odberu elektrickej energie. Inštalovaním sa dosiahne zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov na výrobu elektrickej energie pre budovu, čo ...
Výstavba a spustenie fotovoltaickej elektrárne - Kultúrny dom
Predmetom je zákazka na dodanie tovaru s názvom: VÝSTAVBA A SPUSTENIE FOTOVOLTAICKEJ ELEKTRÁRNE - KULTÚRNY DOM
Výstavba a spustenie fotovoltaickej elektrárne  - školská jedáleň
Predmetom je zákazka na dodanie tovaru s názvom: VÝSTAVBA A SPUSTENIE FOTOVOLTAICKEJ ELEKTRÁRNE - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Dodanie a inštalácia lokálneho fotovoltického zdroja na budove Sokolská, Zvolen
Dodanie fotovoltického zariadenia pozostáva z dodania a inštalácie lokálneho fotovoltického zdroja v zmysle projektovej dokumentácie na budovu Sokolská: -odberné miesto J.C. Hronského (OM 24ZSS1217426000W v A časti budovy) -odberné miesto Sokolská (OM 24ZSS1217422000F v D časti budovy) Súčasťou dodávky bude aj vypracovanie revíznych ...
Fotovoltaické zariadenia pre úsporu elektrickej energie budov strednej odbornej školy
Predmetom verejného obstarávania je navrhnúť a realizovať opatrenia na zníženie spotrieb elektrickej energie odoberanej z verejnej elektrickej siete prostredníctvom inštalácie fotovoltaického systému v 2 (dvoch) budovách strednej odbornej školy v Nitre - Objekty na adrese: Nábrežie mládeže 1 a Levická cesta 7 podľa Prílohy č. 1 výzvy, vrátane ...
Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Sokolce
Predmetom zákazky je výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Sokolce "Materská škola" podľa požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii.
Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Močenok
Predmetom zákazky je výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Močenok "Základná škola-školská jedáleň" podľa požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii.
Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Močenok
Predmetom zákazky je výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Močenok "Základná škola" podľa požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii.
Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov - Základná škola s VJM - Alapiskola, Moča 417
Predmetom zákazky je inštalácia fotovoltických systémov na výrobu elektrickej energie s výkonom 45,00kW, ktoré budú slúžiť pre vlastnú spotrebu budovy a zaistí takmer úplnú sebestačnosť budovy týkajúcu sa odberu elektrickej energie. Inštalovaním sa dosiahne zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov na výrobu elektrickej energie pre budovu, čo ...
Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov - Základná škola s VJM - Alapiskola, Moča 417
Predmetom zákazky je inštalácia fotovoltických systémov na výrobu elektrickej energie s výkonom 31,500kWp, ktoré budú slúžiť pre vlastnú spotrebu budovy a zaistí takmer úplnú sebestačnosť budovy týkajúcu sa odberu elektrickej energie. Inštalovaním sa dosiahne zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov na výrobu elektrickej energie pre budovu, čo ...
FVE obce Raková
Predmetom zákazky je dodanie tovarov, ich montáž a uvedenie do prevádzky tri fotovoltické elektrárne - (ďalej len FVE) v obci Raková. Predmety zákazky sú definované projektovými dokumentáciami a položkovite výkazmi výmer pre každú časť zákazky samostatne, tieto sú súčasťou dokumentácie tejto výzvy.