B.j. 10 PB - KoDuS Dymokury
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, montáže a dodávky v rámci realizace stavby Komunitní dům seniorů Dymokury, spočívající ve stavebních úpravách objektu, kde je navrženo 10 nových bytů. V 1.NP je navrženo 5 bytů (garsonek) + společenská místnost. Ve 2.NP je navrženo 5 bytů (garsonek) a společné prostory - prádelna a sušárna. Nové byty ...
Bolehošť - inženýrské sítě pro 15 RD, lokalita Kouty
Předmětem zakázky je realizace je vybudování technické infrastruktury pro 15 rodinných domů v obci Bolehošť, která je součástí strategické průmyslové zóny Solnice Kvasiny. Předmětná infrastruktura projektu je komunikace, vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení
II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav,  SO 106
Předmětem zakázky je oprava stávajícího úseku silnice II/425 v katastrálním území obce Břeclav (SO 106) SO 106 - úsek silnice v k.ú. Břeclav. Opravovaný úsek je dlouhý 3,150 km a nachází se v provozním staničení dané komunikace 40,940 - 44,090 km. Směrové, šířkové a výškové vedení trasy komunikace zůstane zachováno. Nejprve bude provedeno ...
Rámcová dohoda na provádění běžné a souvislé údržby pozemních komunikací II
Jedná se o uzavření rámcové dohody (RD) s až 8 (osmi) účastníky. Na základě RD budou uzavírány dílčí veřejné zakázky s předpokl. hodnotou nikoliv vyšší (v jednotlivém případě) než 50 mil. Kč bez DPH, jejichž předmětem bude provádění: a) běžné údržby vozovek a chodníků, tj. zejména opravy asfaltových konstrukcí komunikací, dlážděných krytů ...
Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru (dále jen „studie SJKD“) pro prověření přepravního potenciálu, technické a ekonomické proveditelnosti a územní průchodnosti právě takového dopravního systému, jehož realizace by přispěla k naplnění řady celospolečenských cílů, jako je zlepšení ...
Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E
Jedná se o soubor staveb, jehož hlavní stavbu tvoří administrativní budova Krajského úřadu Kraje Vysočina, která bude sloužit jako stavba občanského vybavení veřejné správy. Vedlejší stavby tvoří stavby přípojek sítí technické a dopravní infrastruktury sloužící k zabezpečení uživatelnosti stavby hlavní, parkoviště a úprava povrchu komunikace v ...
Oprava povrchu silnice III/45213 Křišťanovice - Rejchartice
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/45213 Křišťanovice - Rejchartice v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Multifunkční tělocvična Kosmonosy - opakovaná
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové multifunkční tělocvičny s příslušným sociálním a technickým zázemím pro sportovce i diváky, včetně úpravy přístupových pojízdných ploch, parkoviště a napojení na pěší stezky. Stavba je řešena jako jednopodlažní halový objekt zázemí. Vlastní tělocvična bude mít obdélníkový půdorys a bude zastřešena ...
Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD Lipovec
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikace v obci Lipovec, Jihomoravský kraj.
III/37915 Brno, Seifertova
Předmětem zakázky je oprava krytu silnice III/379 15 ve městě Brně, podél sídliště Lesná, mezi křižovatkami s ul. Okružní. Stávající kryt bude do hloubky 100 mm odfrézován a nahrazen novými asfaltovými vrstvami ve stejné tloušťce. Délka úseku je 1 303 m. Stavba bude probíhat po polovinách. Součástí stavby je úprava chodníků, uličních vpustí a ...
Výstavba  Mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť-Dunakiliti - II. časť
Zákazka pozostáva z realizácie mosta cez Dunaj SO 202-00 a) Vypracovania Dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá musí byť v súlade s dokumentáciou pre stavebné povolenie a platným stavebným povolením na území Slovenskej republiky (SR) a Maďarska (HU) a so záverečným stanoviskom z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie ...
Rekonštrukcia ciest
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii ciest alebo iných spevnených plôch vo vlastníctve alebo správe verejného obstarávateľa na základe projektovej dokumentácie. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Rámcovú dohodu, pričom verejný obstarávateľ zadá úspešnému uchádzačovi objednávku na vykonanie rekonštrukčných prác vždy ...
Výstavba mestskej cyklotrasy - prepojenie s mestskou časťou Liptovská Ondrašová
Výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Výstavba mestskej cyklotrasy - prepojenie s mestskou časťou Liptovská Ondrašová. SO 01 CYKLOPEŠÍ CHODNÍK v km 3 243 11 - 4,080 00 Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri oprave miestnych komunikácií III. a IV. triedy vo vlastníctve alebo správe verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Rámcovú dohodu, pričom verejný obstarávateľ zadá úspešnému uchádzačovi objednávku na vykonanie stavebných prác vždy osobitne pre miestne komunikácie uvedené v ...
Dopravní opatření ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. K. Neumanna - realizace
Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru ul. Na Spravedlnosti v Pardubicích v celé její délce cca 600,47 m, tj. v úseku mezi ul. Jana Palacha a ul. S. K. Neumanna, včetně řešení napojení ulic Železničního pluku, Rokycanova a Boženy Vikové - Kunětické. Součástí předmětu plnění jsou také stavební úpravy průsečné křižovatky ul. Na ...
Rekonštrukcia chodníkov
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii chodníkov alebo iných spevnených plôch vo vlastníctve alebo správe verejného obstarávateľa na základe projektovej dokumentácie. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Rámcovú dohodu, pričom verejný obstarávateľ zadá úspešnému uchádzačovi objednávku na vykonanie rekonštrukčných prác ...
ZTV pro 10 RD - Jeřišno
Novostavba veřejné infrastruktury pro nově navržené parcely rodinných domů v obci Jeřišno. Jedná se o vybudovaní inženýrských sítí jednotné kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení. V neposlední řadě také vybudování příjezdové komunikace k parcelám včetně vjezdu na jednotlivé parcely. Dále bude vybudována výhybna a ...
I/21 oprava mostu 21-026 Dlouhé mosty
Hlavní náplní stavby je stavební úprava mostního objektu ev. č. 21-026, u kterého byl na základě podrobného diagnostického průzkumu zjištěn špatný stavebně technický stav. Stavební úprava se bude týkat dotčené části spodní stavby a kompletní výměny nosné konstrukce mostu a mostního svršku včetně vybavení. Protože se jedná o mostní objekt s ...
Cykloturisticky chodník – Zubrohlava
Predmetom zákazky je cykloturistický chodník, ktorý umožní prepojenie obcí Bobrov, Zubrohlava a Rabčice od existujúceho cykloturistického chodníka na poľskej strane z Lipnice Wielkej. Trasa cyklo-chodníka v rámci riešenia SO-02 pokračuje od štátnej cesty III/2276 pred vjazdom do Zubrohlavy terénom, kde na dĺžke 495 m vetva A bude vybudovaný nový ...
Cykloturistický chodník – Rabčice
Predmetom zákazky je cykloturistický chodník,ktorý umožní prepojenie obcí Bobrov, Zubrohlava a Rabčice od existujúceho cykloturistického chodníka na poľskej strane z Lipnice Wielkej. Trasa cyklo-chodníka v rámci riešenia SO-03 pokračuje v lese od hranice katastrou obcí Zubrohlava a Rabčice v tra-se existujúcej lesnej cesty vetva B. Dĺžka trasy ...
Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC - Rekonstrukce mostu ev.č. 3155-2, Brandýs n. O.
Rekonstrukce mostu ev.č. 3155-2 Brandýs nad Orlicí řeší problematiku převedení dopravy po komunikaci III/3155 přes vodní tok Tichá Orlice přes mostní provizorium dle zpracované dokumentace. Mostní provizorium vyžaduje před samotnou realizací zpracování výrobní dokumentace a výrobu ocelové konstrukce (nejedná se o typovou konstrukci). Jedná se o ...
Lipany lokalita IBV Pod Hájom
Stavba bude umiestnená na pozemku mesta Lipany, ktoré má záujem o realizáciu predmetnej stavby. Jedná sa o výstavbu komunikácií a technickej infraštruktúry pre nasledovnú výstavbu rodinných domov v danej lokalite. Plánovaný počet rodinných domov je 37. Lokalita je zo severnej strany ohraničená pohrebiskom, z východnej strany ornou pôdou, z južnej ...
Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice
Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu ...
Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske: konštrukčné vrstvy v extraviláne
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske": konštrukčné vrstvy v extraviláne. Ide o stavebné práce na zmene č.1 realizovaného projektu, ktorými dôjde k výmene podkladných vrstiev konštrukcie vozovky cementovou stabilizáciou podkladu a následným zhotovením podkladnej asfaltobetónovej vrstvy a s tým súvisiace práce a ...
Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra
Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len "DNS") s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na jednoduchú rekonštrukciu a asfaltovanie komunikácií v správe mesta Nitra, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na ...