Silnice II/486 Hukvaldy - Dolní Sklenov mosty ev.č. 486-011, 486-012
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací rekonstrukce mostů ev.č. 486-011, 486-012 v obci Hukvaldy - Dolní Sklenov. Jedná se o most přes Dolnosklenovský potok, který zůstává umístěn v původní poloze a druhý je most přes řeku Ondřejnici, který je polohově posunut proti směru toku řeky Ondřejnice. Součástí dokumentace je rovněž ...
Moravská cyklotrasa úsek 7. Holíč - Baťov kanál, časť 7.3. MVE - Baťov kanál
Predmetom zákazky je vykonanie diela zhotovenie stavby Moravská cyklotrasa úsek 7. Holíč- Baťov kanál, časť 7.3. MVE Baťov kanál, na základe projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou Vodales s. r. o., Študentská 2095/20, 960 01 Zvolen 2, s aktualizovaným rozpočtom v 05/2021.
Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom - Prejta
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa pre uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. Riešený objekt je umiestnený v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby: k.ú. Dubnica nad Váhom a k.ú. Prejta Lokalizácia trasy: Cyklotrasa v dĺžke 2,94 km je situovaná na juhovýchodnom okraji zastavaného územia mesta medzi ...
I/2 Malín - Nové Dvory, oprava komunikace a mostů 2-014 a 2-016
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy povrchu komunikace a mostu včetně odvodnění dle zpracované projektové dokumentace. Součástí stavebních prací je i oprava pravostranných větví s MÚK se silnicí I/38 a oprava a rekonstrukce mostů ev. č. 2-014 přes silnici I/38 a ev. č 2-016 přes vodní tok Vrchlice.
Silnice III/4804 Košatka most ev.č. 4804-2
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací rekonstrukce mostů ev. č. 4804-2 v obci Košatka. Původní most bude zdemolován a nahrazen mostem novým. Převáděnou komunikací je silnice III/4804, volná šířka na mostě je navržena 10,70 m. Směrově je silnice v místě mostu vedena v levostranném oblouku R=80m. Před mostním objektem je v těsné ...
Projekt inžinierskych sietí a spevnených plôch pre bytový dom SO 03 a SO 04
Predmetom zákazky je realizácia Projektu Projekt inžinierskych sietí a spevnených plôch pre bytový dom SO 03 a SO 04
Budovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Mojmírovce
Predmetom zákazky je zhotovenie diela ktoré je rozdelené na časti: Časť č. 1 - Chodník pre peších na ul. Za parkom Časť č. 2 - Rekonštrukcia komunikácie a chodníka pre peších Zlepšenie dostupnosti do centra obce s časťou obce so zvýšenou prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len "Časť č. 2 Rekonštrukcia komunikácie a chodníka ...
Úprava križovatky Komenského a J. Kráľa, Púchov
Predmetom zákazky je úprava križovatky ulíc Komenského a J. Kráľa v Meste Púchov. V rámci SO 01 spevnené plochy sa bude realizovať: -chodník 1 šírka chodníka 2,00m, dĺžka chodníka 16,20m, kryt cementobetónová dlažba, plocha 27,50m2. -chodník 2- šírka chodníka 2,00m, dĺžka chodníka 23,40m, kryt cementobetónová dlažba, plocha 43,50m2m. s ...
I/20 oprava mostů 20-007 a 20-008 Kfely
Jedná se o realizaci rekonstrukce mostních objektů ev. č. 20-007 a 20-008 u obce Kfely na silnici I/20 z důvodu špatného stavebně technického stavu. Po dobu rekonstrukce mostů bude převeden provoz z komunikace I/20 po původní trase silnice I/20 z 80. let 20. století na nezbytně nutnou dobu.
Oprava miestnych komunikácií - ul. Gogoľova a  ul. J. Kráľa
Predmet zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Oprava MK ul. Gogoľova a Oprava MK ul. J. Kráľa , ktorú vypracoval projektant Ing. Martin Streďanský. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
Terminál Univerzita
Předmětem veřejné zakázky je realizace dopravního terminálu pro městskou a linkovou autobusovou dopravu. Ze stávající zastávky pro 2 autobusy (v jednom směru) vznikne přestupní zastávka a uzel městské linkové osobní autobusové dopravy. Jedná se zejména o vybudování nových nástupišť a čekacích ploch na zastávkách, předláždění stávajících ...
Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Opravy chodníkov v meste Považská Bystrica - opakovanie
Predmetom stavebných prác sú opravy na chodníkoch nachádzajúcich sa na území mesta Považská Bystrica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia mosta M 3088 cez železničné vlečky za obcou Vojany
Predmetom zákazky sú stavebné práce rekonštrukcia existujúceho mostného objektu M3088 na ceste II/552 za obcou Vojany cez železničné vlečky, úprava priľahlých úsekov ciest, vyhotovenie geometrického plánu, vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby DSRS a DVP (doplňujúca dokumentácia zhotoviteľa DDZ), vypracovanie a schválenie ...
Rekonštrukcia mosta M7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s realizáciou rekonštrukcie existujúceho mostného objektu M7170 na ceste III/3807, úprava priľahlých úsekov cesty III/3807, prekládka vedenia Slovak Telekom, zabezpečenie inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská všetkých správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo ...
Rámcová dohoda  - stavební úprava a drobné opravy mostů
Předmětem zakázky je stavební údržba a drobné opravy mostů. Jsou členěny do 5 celků (S1-údržba ložisek, S2-sanace pod mostem a opravy odvodnění NK pod mostem, S3- opravy v prostoru říms, S4 - opravy dilatačních závěrů a vozovky, S5 - opravy různé). Další část S6 slouží pro zajištění dopravně-inženýrských a zpřístupnění konstrukcí pro výše uvedené ...
I/63 Tôň – Zlatná na Ostrove
Predmetom zákazky sú stavebné práce na existujúcej komunikácii I.triedy č. 63 pre uskutočnenie diela: stavebné práce na stavbe: I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove, projekt stavby: Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa - I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove
Příprava ploch pro výstavbu RD Hutník - II. etapa
Vybudování místních komunikací funkční skupiny D1 - komunikace se smíšeným provozem a inženýrských sítí. Stavební objekty: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, SO 101.1 - Odvodnění komunikací a zpevněných ploch, SO 302 - Splašková kanalizace PP DN300, SO 401 - Veřejné osvětlení, metropolitní siť, SO 501 - Plynovod STL, SO 801.1, 2 03 - Sadové ...
Obnova cesty Veľký Horeš (SR) - Nagyrozvágy (MR)
Premetom obstarávania je Obnova cesty Veľký Horeš (SR) - Nagyrozvágy (MR). Predmetný projekt rieši znovuvybudovanie kedysi existujúcej cesty spájajúcu obce Veľký Horeš a Nagyrozvágy. Jedná sa o vybudovanie komunikácie v kategórii MO 6,5/40, rekonštrukcie miestnej komunikácie, priepustov, preložky a ochrany OOK a MK káblov. Predmet zákazky je ...
Změna stavby a adaptace bývalé budovy JZD na komunitní centrum Bystřice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a adaptace bývalé správní budovy JZD na komunitní centrum, vč. využití stávajících přípojek inženýrských sítí eventuálně návrh nových (dle stavebně-technického stavu stávajících technických sítí dle místa připojení objektu). Realizace dopravního řešení parkoviště a zpevněných ploch, nových přípojek ...
Stavba č. 42821 Dvorecký most; stavební práce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení Stavby č. 42821 „Dvorecký most“. Předmětem stavby je výstavba tramvajového mostu spojující Smíchov a Podolí pro převedení městské hromadné dopravy, chodců a cyklistů.
Rekonstrukce mostu na LC Kladová
Předmětem zakázky je realizovat rekonstrukci mostu na LC Kladová přes Mumlavu. Projektová dokumentace mostu tvoří přílohu zadávací dokumentace a obsahuje přesný popis požadavků na celkové řešení. Fáze modernizace mostu musí být realizovány po objektech dle PD. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost MDS Projekt s.r.o., se sídlem ...
Rekonštrukcia a výstavba miestnej infraštruktúry v obci Chmiňany
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu: Rekonštrukcia a výstavba miestnej infraštruktúry v obci Chmiňany . Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
We love cycling - Vybudovanie cyklistickej komunikácie Topoľníky – Okoč, 1 a 2 úsek
Predmetom zákazky je vybudovanie a značenie cyklotrasy. Stavba rieši vybudovanie cyklistickej komunikácie Topoľníky Okoč (1 a 2 úsek) pozdĺž ľavej strany cesty č. II/561. Podrobné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v samostatných prílohách súťažných podkladov.
Zvýšenie bezpečnosti a rekonštrukcia krytu vozovky II/487 Turzovka – Raková
Predmetom zákazky je výmena obrusnej vrstvy v kompaktnom celom úseku, ktorá má lepšie protišmykové vlastnosti ako súčasný kryt a tzv. zarezanie krajníc na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody do okolitého terénu. Ako nový kryt sa na plný profil použije asfaltový betón strednozrnný ACO11-II obrusný hrúbky 50 mm. Rovnako v celom kompaktnom ...