EUROVELO 11 – Zhotovenie diela Družstevná pri Hornáde - Galéria
Predmetom zákazky je výstavba úseku EV 11 - Družstevná pri Hornáde - galéria (realizácia stavebných prác) odborne spôsobilou osobou v katastroch obcí Družstevná pri Hornáde a Kostoľany nad Hornádom, ktorá je súčasťou Kostrovej siete cyklistických komunikácií v Košickom kraji (medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 11), vrátane vypracovania dokumentácie ...
Sanácia zosuvu cesty II/546 Gelnica za kamenným mostom, úsek 50 m
Predmetom zákazky je sanácia zosuvu ( realizácia stavebných prác) na ceste II/587 v meste Gelnica za kamenným mostom.
Modernizace TT na ul. Nádražní v úseku ul. 30. dubna - ul. Valchařská
Předmětem veřejné zakázky je modernizace tramvajové trati na ul. Nádražní v úseku od křižovatky s ul. 30. dubna po křižovatku s ul. Valchařská, a to v obou směrech.
III/39615 Brod nad Dyjí, most 39615-1
Předmětem zakázky je demolice stávající nosné konstrukce mostu a částí stávající spodní stavby, výstavba nových částí spodní stavby a nové nosné konstrukce mostu. Součástí akce je dále úprava přilehlých úseků komunikace a sjezdu. Předmět zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, soupisech prací a návrhu textu smlouvy.
VD Orlík - I.etapa úprava silnice III/11822 od Solenic po křižovatku s III/0046
Jedná se o opravu silnice III/11822. V rámci Etapy 1 bude provedeno kompletní rozšíření silnice III/11822 a křižovatka s III/0046 (cca 10m z SO102) pro průjezd nadměrných komponent. Bude se jednat převážně o úpravy šířkových poměrů, změnu příčného sklonu a úpravu nivelety. V rozšířených částech komunikací bude nutné zemní těleso ...
II/150 Načeradec - Horní Lhota, hr. kraje - PD
Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby ...
Most ev.č. 33765-2 Křižanovice VD
zhotovení díla Most ev.č. 33765-2 Křižanovice VD
Most ev. č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře a lávka na návodní straně hráze Jordánu
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Členění stavby na objekty dle PD a investorů-zadavatelů: 1. ...
Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih
Předmětem plnění je výstavba dopravní a technické infrastruktury pro nově budovanou průmyslovou zónu v těsné blízkosti města Solnice a obce Kvasiny. Místo stavby se nachází při jihovýchodní části stávajícího závodu Škoda Auto a.s. Stavební práce spočívají v realizaci nových přístupových a obslužných komunikací, dvou stykových a jedné okružní ...
Sanácia geologického prostredia – zabezpečenie skalného brala ochrannými sieťami na ceste I/59
Predmetom zákazky je realizácia prác - zabezpečenie skalného odrezu cesty I/59 ochrannými sieťami v km 21,683 212,132 v k.ú. Motyčky. Predmet zákazky zahŕňa aj vybavenie potrebných povolení súvisiacich so sanáciou geologického prostredia, výrubom drevín, náklady na vytýčenie inžinierskych sietí a náklady na odvoz a likvidáciu vzniknutých ...
Revitalizace lokality Martinské náměstí, Třebíč
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce technické a dopravní infrastruktury na Martinském nám., na ul. Hasskova a ul. Kotlářská v Třebíči (komunikace a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy, kanalizační řady a přípojky, vodovodní řady a přípojky, veřejné osvětlení a MAN).
Hlavný cyklistický okruh mesta Topoľčany 2. etapa
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela na realizáciu stavebných prác pre projekt - Hlavný cyklistický okruh mesta Topoľčany 2. etapa. Bližšia špecifikácia k realizácii zákazky je podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných.
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ". Predmet zákazky je rozdelený na tri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu ...
Vybudovanie cestnej infraštruktúry na ulici Široká v mestskej časti Bratislava Vajnory
Predmetom zákazky je oprava komunikácií Široká v MČ Bratislava Vajnory. Podrobný opis predmetu zákazky je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Výzvy a je vymedzený na úrovni jedného logického celku.
Obnova povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji roce 2023
Předmětem zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody je výběr účastníků, kterým budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky, jejichž předmětem je obnova povrchu vozovek vybraných úseků silnic II. a III. tříd na území Zlínského kraje v roce 2023. Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody je v návaznosti na členění Zlínského kraje rozděleno na ...
Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného v Malackách
Projekt revitalizácie vnútro bloku sa zaoberá zmenou povrchu dvoch parkovísk, chodníka bez zmeny ich rozsahu, výmenu povrchu menšieho parkoviska a výmenu povrchu asfaltových povrchov chodníkov. Ďalej je návrhom riešený projekt výmeny prvkov detského ihriska a výsadba väčšieho množstva stromov. Súčasťou projektu je i výmena a doplnenie verejného ...
Badeniho - hluk, č. akce 999690/2
Předmětem zakázky je rekonstrukce komunikace v ulici Badeniho v Praze a realizace souvisejících stavebních prací. Předmět zakázky je podrobně specifikován v předloze smlouvy.
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023
Údržba, opravy a odstraňovaní závad na železničním svršku a spodku za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury, včetně souvisejících činností, vše v rámci obvodu Správ tratí Oblastního ředitelství Ostrava - oblast Ostrava pro obvod 1 a obvod 2 a oblast Olomouc pro obvod 1 a obvod 2.
Rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice a Křižovatka silnic II/151 a II/406 u Dačic
Zakázka obsahuje dvě stavby z důvodu časové a technické koordinace předmětných staveb, a to stavbu Rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice a stavbu Křižovatka II/151 a II/406 u Dačic. Stavba „Rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice“ je plánována na dvě stavební sezóny 2023 a 2024; stavba „Křižovatky II/151 a II/406 u Dačic“ bude ...
Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov
Předmětem stavby „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov“ je: • zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, • zpracování Realizační dokumentace stavby, • vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.
Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk - Svatoňovice - Čermná ve Slezsku
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace stávajícího úseku silnice II. třídy č. 442 od staničení 18, 212 km do 26,470 km se začátkem za přehradní hrází VD Kružberk ve směru do Svatoňovic. Konec úpravy bude před železničním přejezdem za obcí Čermná ve Slezsku ve směru do Vítkova. U obce Svatoňovice, za průsečnou křižovatkou se ...
III/28431 Holovousy
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/28431 Holovousy“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno – 2. etapa
Predmetom zákazky je vybudovanie parkovísk pre bicykle na území mesta Brezno v blízkosti existujúcich alebo plánovaných cyklotrás vo väzbe na kľúčovú občiansku vybavenosť.