Studánecký les - III. etapa
Provedení zpevnění vyšlapaných stezek pro pěší v celkové délce 1 546,87m a výstavba propustků v trase stezek v části Studáneckého lesa v Pardubicích. Stezka H3 - délka 1,21391 km; stezka H5 – délka 0,32996 km. Nejprve bude provedeno sejmutí povrchové vrstvy a pláň bude nejprve řádně zhutněna Edel2=45MPa. Konstrukce stezky bude provedena po ...
Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská – Zajištění pasportizace a repasportizace objektů
Provedení měření hladiny vody v kopaných studnách, pasportizace před zahájením provádění stavby a následná repasportizace objektů ohrožených nebo využívaných stavbou Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.b etapa: Vraňansko – Hořínský kanál
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla „STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno – zhotovitel stavby“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností „Společnost SP + ...
Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk – Sebnitz
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG)“, jejímž cílem je celková rekonstrukce mostního objektu v km 21,502 trati Rumburk - Sebnitz přes údolí Vilémovského potoka (Karolinino údolí) v obci Vilémov (u Šluknova), která povede k udržení sjízdnosti trati a odstranění lokálního omezení ...
Blansko – vyspravení výtluků a velkoplošných oprav komunikací
Předmětem veřejné zakázky označené „Rámcová smlouva – vyspravení výtluků a velkoplošných oprav komunikací“ je provedení oprav místních komunikací na území města Blanska spočívající ve vyspravení výtluků – vyrovnání recyklovaným asfaltobetonem, velkoplošné opravě místních komunikací, výškové úpravě poklopů armatur, výškové úpravě kanalizačních ...
Brúsenie hlavy koľajníc a odstránenie povrchových vád
Predmetom zákazky je zabezpečenie úpravy hlavy koľajníc koľajového zvršku, odstránenie povrchovej vlnkovitosti a miestnych porúch na hlave koľajníc za účelom zabezpečenia bezpečnosti, prevádzkovej rýchlosti električiek, technického stavu koľajové zvršku a električiek a odstránenie hlučnosti.. Bližšia špecifikácia uvedená v súťažných podkladoch.
Oprava koľajových oblúkov a konštrukcií navarovaním
Predmetom zákazky je oprava koľajových oblúkov, výhybiek a križovatiek vrátane ich súvisiacich funkčných častí reprofiláciou opotrebovaných častí do zodpovedajúceho prierezu a tvaru bez prerušenia električkovej dopravy s max. využitím nočnej dopravnej výluky. Realizácia odstraňovania havarijných stavov častí koľajového zvršku električkových tratí.
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina- Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina". Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby rozdelený do dvoch Sekcií nasledovne: Dielo: "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice ...
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC
Predmetom zákazky sú opravy vozoviek na cestách I. triedy (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženia životnosti vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnych podmienok týchto súťažných podmienok nasledovnými ...
Lávka pro pěší přes řeku Kocábu
Předmětem veřejné zakázky je výstavba trvalé lávky pro pěší přes řeku Kocábu, s integrovanou prefabrikovanou předpjatou nosnou konstrukcí, umístěná v dvoumetrovém odstupu jižně od stávajícího silničního mostu přes Kocábu. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce, modernizace ...
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa
Jedná se o traťový úsek Brno - Střelice (včetně), který je součástí celostátní dráhy Brno – Jihlava a tvoří neelektrizovanou spojnici, mezi těmito stanicemi. Stavba bude řešit vlastní elektrizaci trati včetně předelektrizačních úprav. Trať bude elektrizována střídavou jednofázovou soustavou 25kV, 50 Hz. V rámci stavby budou nově vybudovány ...
Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k. ú. Štítná nad Vláří - 1. etapa
Řešená trasa -1. ETAPA je vedena od napojení na místní komunikaci v zastavěné části obce u brodu přes řeku Vláru v koruně ochranné hráze po pravém břehu až k soutoku se Zelenským potokem, který překračuje po nové lávce. Dále je trasa vedena v koruně hráze k silničnímu mostu. Trasa podchází silniční most převádějící silnici II/495 a je ukončena na ...
Cyklo Suchdolská – V Sedlci, Praha - Suchdol
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kácení, sadové úpravy, stavba gabionových zdí a realizace nové cyklostezky šíře 2,5 m – 3,0 m, s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva.
Sanácia zosuvu na ceste II/554 Trhovište
Predmetom postupu zadávania zákazky je sanácia zosuvu krajnice cestného telesa po ľavej strane a oprava nevyhovujúceho stavu vozovky v danom úseku cesty II/554, ako aj oprava odvodnenia komunikácie.
Vodojem Březnice – nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového zemního vodojemu 2x60m3, přípojky NN, příjezdové polní cesty k VDJ, propojovacích potrubí, odpadu, oplocení. Stavba vodojemu zvýší zabezpečenost v dodávce pitné vody, zlepší tlakové poměry v síti a zajistí dostatečné množství vody při požáru.
Rekonštrukcia parkovacích plôch - Nemocnica Levice
Predmetom zákazky je riešenie nepriaznivej situácie s parkovaním v areáli nemocnice s poliklinikou v Leviciach. Pre zlepšenie situácie sa vybudujú nové parkovacie stojiská na nevyužitej časti areálu NsP. Celkovo pribudne v areáli 160 parkovacích stojísk. Parkovacie stojiská budú rozmerov 2.5 m x 5.0 m, pre invalidných vodičov 3.5 m x 5.0 m. ...
Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Stadická, Budovatelů, Školní v Roudnici nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je kompletní obnova uličního profilu místních obslužných komunikací, jedná se o celou ulici Stadickou a navazující část ulice Školní a ulice Budovatelů v Roudnici nad Labem. Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky a vymezení prací je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a v ...
Vybudování infrastruktury lokality Chmelnice - I. etapa
Předmět plnění veřejné zakázky představuje veškeré stavební práce realizované v rámci projektu „Vybudování infrastruktury lokality Chmelnice – I. etapa“. Předmětem stavebních prací je výstavba technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu 47 nových rodinných domů. Jedná se o stavbu na nezastavěném území. V rámci stavby dojde k vybudování ...
Rekonstrukce mostu ev.č. 29820-1 Bohumileč
Rekonstrukce mostu bude probíhat na místě dosavadního mostu na silnici III/29820. Most převádí silnici III/29820 přes trvalý vodní tok Bohumilečský potok. Stavba se nachází v intravilánu obce Bohumileč. Nový most bude řešen jako rámový z monolitického železobetonu.
Vršovická, Praha 10, č. akce 999442
Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace Vršovická v Praze 10. Jedná se o obnovu asfaltových vrstev (odfrézování cca 110 mm, s případnou sanací podkladní vrstvy) a vyrovnání obrub.
Most Zbraslav (demolice + nový /provizorní), č. akce 999118/2,             II. etapa no
Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba mostu přes silnici R4 v intravilánové části pražské městské části Zbraslav.Předmětný most spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně na zbraslavské straně se sjezdovou rampou komunikace R4, která na most přivádí vozidla z této komunikace. Přemosťovanou překážkou je čtyřproudová rychlostní komunikace R4. ...
Poptávám realizaci inženýrských sítí a komunikace pro SVJ
Poptávám vybudování IS a komunikace dle projektové dokumentace v místě Znojmo. Zadavatel společenství vlastníků.
Modernizace ÚAN Zvonařka – zhotovitel stavby
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy dopravních ploch, výstavba nové výpravní budovy, rekonstrukce odstavných ploch na zastřešení objektu a související práce a činnosti.
Silnice III/4848 Kozlovice – rekonstrukce mostu ev.č. 4848-15 přes řeku Ondřejnici
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací mostu ev. č. 4848-15 přes řeku Ondřejnici. Hlavním předmětem je stavba nového mostu, který nahradí původní most, který nevyhovuje prostorovému uspořádání, požadavkům návrhového průtoku a zatížitelnosti. Most bude realizován na místě stávajícího mostu. Stavba nového mostu vyžaduje změnu ...
Silnice III/48416 Frýdlant nad Ostravicí rekonstrukce mostu ev.č. 48416-3
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací mostu ev.č. 48416-3 na silnici III/48416. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu mostu, který je ve špatném technickém stavu. Objekt převádí silnici III/48416 přes I/56. Po celou dobu stavby bude vyloučen provoz na mostě a veškerá doprava bude vedena po objízdných trasách.