Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA. Bližšie informáciu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zberný dvor v Obci Chtelnica
Predmetom zákazky je vybudovanie technickej infraštruktúry a návrh územia pre zberný dvor v Obci Chtelnica. Výstavba infraštruktúry podľa tohto projektu zahrňuje výstavbu dole uvedených stavebných objektov. SO01 Príprava územia SO02 Komunikácia a spevnené plochy SO03 Terénne a sadové úpravy SO04 Oplotenie SO05 Vodné hospodárstvo SO05.1 Vodné ...
I/20 oprava mostu ev. č. 20-028a Toužim
Bude provedena oprava mostu, která spočívá ve výměně izolačního systému, což si vyžádá ubourání říms a vozovky na celé ploše mostu. Na podhledu nosné konstrukce a na spodní stavbě bude provedena sanace pomocí vhodných sanačních hmot. Líc opěr bude přibetonován. Na mostě bude nutné provézt opravu stávajících ložisek, z toho důvodu je nutné vybourat ...
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-239 Východná, ľavý most
Predmetom obstarávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom opravy diaľničného mosta ev. č. D1-239 Východná, ľavý most, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej len "TKP"), noriem a predpisov ...
I/21 Oprava mostu ev.č. 21-021 Stará Voda
Bude provedena oprava mostu ev.č. 21-021 přes železniční trať č. 178 Plzeň - Cheb. Most se nachází v extravilánu v katastrálním území Stará Voda u Mariánských Lázní a Dolní Žandov, převádí silnici I/21 v km 36,206 provozního staničení silnice přes železniční trať v žkm cca 435,100. Staničení komunikace je ve směru do Chebu.
Rekonštrukcia oporného kamenného múru v k.ú. Turie
Stavebné práce na predmet zákazky: Rekonštrukcia o oporného kamenného múru v k.ú. Turie. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu. Verejné obstarávanie je obstarávaním so zeleným aspektom zohľadňujúce environmentálne hľadisko v opise predmetu zákazky. Povinnosť zhotoviteľa- ...
Most ev.č. 324-018 P. Wonky, Pardubice
Veřejná zakázka spočívá v modernizaci mostu, který převádí komunikaci II/324 přes tok řeky Labe v intravilánu města Pardubice, a řeší problematiku stavebních úprav stávajícího mostního objektu včetně navazujících úseků komunikace II/324 a přilehlých ploch.
III/25613-Rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov
Předmětem a účelem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 25613-2 nad tratí ČD v extravilánu obce Jeníkov v okrese Teplice. V rámci rekonstrukce dojde k demolici stávajícího mostu a výstavbě nové mostní konstrukce včetně úpravy silničního napojení před a za mostem. Dle podmínek SŽDC na podjezdovou výšku je nová niveleta ...
Úpravy vonkajších komunikácií na Vazovovej, Mýtnej a Slovanskej ulici
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní úprav a rekonštrukcie chodníkov pri budove Národnej banky Slovenska (ďalej len NBS) pozdĺž Mýtnej ulice po križovatku Mýtna - Vazovova, po Slovanskej ulici a končí pred vjazdami do garáži v budove NBS, v rozsahu a v kvalite podľa projektovej dokumentácie.
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. a 4
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - III. etapa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
I/55 Břeclav - Moravská Nová Ves - oprava krytu vozovky
Předmětem zakázky je oprava krytu vozovky silnice I/55 v km 123,938 - 132,418 (Břeclav - Moravská Nová Ves). Na základě diagnostiky bude provedeno odfrézování krytu vozovky, oprava lokálních poruch a nova pokládka ložní a obrusné vrstvy vozovky. Současně bude provedena obnova vodorovného dopravního značení a úprava dopravního zařízení v křižovatce ...
Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK – 5. časť
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK 5. časť a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Podrobný opis predmetu zákazky vrátane technických ...
Modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka -hranica okr.SB/SL
Predmetom zákazky je modernizácia cesty s názvom: Modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka hranica okr.SB/SL uvedenej v Časti B.2 Opis predmetu zákazky (realizácia stavebných prác ). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Modernizácia cesty III/3444, Abranovce
Predmetom zákazky je modernizácia cesty s názvom: Modernizácia cesty III/3444 Abranovce uvedenej v Časti B.2 Opis predmetu zákazky (realizácia stavebných prác ). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina
Predmetom zákazky je modernizácia cesty s názvom: Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina uvedenej v Časti B.2 Opis predmetu zákazky (realizácia stavebných prác ). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
D5 PHS Rudná
Předmětem veřejné zakázky je realizace protihlukové stěny na levé straně D5.
I/38H Kolín průtah oprava povrchu
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu komunikace I/38H v průtahu městem Kolín. V rámci zakázky dále dojde k výměně svislého dopravního značení, opravě odvodnění, povrchu autobusových zálivů a obnově vodorovného dopravního značení.
I/16 Hranice Libereckého kraje - Vestřev, oprava silnice
Kácení cca 250 ks stromů, odstranění konstrukčního souvrství do hl.160mm, sanace okrajů vozovky, rekonstrukce, pročištění propustků, pokládka podkladní, ložné a obrrusné vrstvy vozovky, oprava odvodnění, SDZ, VDZ.
Dynamický nákupní systém na stavební práce pro E.ON páteřní síť
Předmětem zakázek zadávaných v DNS bude provedení stavebních prací, dodávek (s výjimkou pořízení a instalace samotné technologie dobíjecích stanic) a služeb nezbytných k umožnění instalace dobíjecí stanice a vybudování parkovacích stání v souladu s projektovou dokumentací. Podrobné informace v ZD.
Realizace obnovy parku na Vítkově I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce prvního úseku vrcholové promenády vrchu Vítkova v úseku prostranství před památníkem Vítkov - mostek. Předmětem plnění jsou zejména realizace nových povrchů komunikací, stavba občerstvení - bistra, přeložky stávajících a realizace nových inženýrských sítí, realizace vodních prvků, nové sadové ...
I/13 Teplice - Nákladní ul., oprava komunikace
Předmětem zakázky je souvislá velkoplošná oprava asfaltového souvrství komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu a následně zpracované projektové dokumentace na komunikaci I/13 Teplice - Nákladní ul., ve staničení I/13 km 97,150 - 98,067.
Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka
Predmetom projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení v rámci areálu existujúcej základnej školy v meste Turzovka v rozsahu projektovej dokumentácie. Riešenie vodozádržných opatrení je navrhnuté formou výmeny nepriepustných povrchov spevnených plôch a chodníkov v rámci predmetného areálu ako aj ich značnú redukciu, čím sa vzhľadom na ich plochu ...
Černohorská II - chodník úsek Příjezdová - Jezerůvky
Předmětem veřejné zakázky je výstavba chybějícího chodníku podél ulice Černohorské a to od křížení s ulicí Jezerůvky směrem ke křížení s ulicí Příjezdovou. Nový úsek propojí chodník na ulici Příjezdové s chodníkem Černohorská II mezi ul. Příjezdovou a Jezerůvky. Součástí stavby bude úprava stávajících zastávek ,,Černohorská“, vložení dělícího ...
Cyklotrasa Eurovelo 6, Kravany nad Dunajom – Štúrovo
Predmetom zákazky je vybudovanie cyklistickej trasy v úseku Moča - Štúrovo úpravou koruny ľavostrannej ochrannej hrádze Dunaja, opravou existujúcich spevnených plôch vozoviek a osadením trvalých dopravných značiek. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii a Výkazu výmer. Členenie stavby na stavebné objekty a ...