Súvislá údržba vozoviek v správe SSÚR 4 Košice emulznými technológiami
Predmetom zákazky je práca vrchnej stavby rýchlostných ciest údržba vozoviek v správe Strediska správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej SSÚR) 4 Košice emulznými technológiami s cieľom zlepšenia povrchových vlastností vozovky a predĺženia životnosti vozovkového súvrstvia zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky. Predmet zákazky ...
Okružní křižovatka v km 1,391.91 u areálu T-SPORT a SOPS – Modletice včetně chodníku k zastávce BUS
Předmětem stavby je vybudování okružní křižovatky na komunikaci II/101 v obci Modletice. Okružní křižovatka je navržena na silnici II/101 v obci Modletice, v místě sjezdu k areálu T-sportu a areálu Aquasped. Vybudováním okružní křižovatky se umožní napojení stávajících pozemků mezi silnici II/101 a Pražským okruhem. V rámci stavby je navržen ...
I/4 Strážný - Strážný přechod
Souvislá údržba asfaltových vrstev vozovky (frézování a pokládka vrstev nových) a následná obnova vodorovného dopravního značení. Součástí je odstranění nánosů z nezpevněných krajnic, pročištění a oprava odvodňovacího zařízení (zpevněné příkopy a propustky). Trvalé svislé dopravní značení bude vyměněno se zachováním sloupků a budou doplněny ...
II/384 Brno, ulice Rakovecká
Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/384 (ul. Rakovecká) v úseku od cca Nového Dvora po ústí potoka do Svratky (resp. Kníničské přehrady). V rámci rekonstrukce dojde v řešeném úseku km 0,000 až km 1,300 k úpravě šířky silnice na normovou kategorii S7,5/50 dle ČSN 736110, s rozšířením v obloucích, s doplněním bezpečnostních zařízení a ...
Rekonstrukce lesních cest - penetrace IV
Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce lesních cest a mostů na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Současné povrchy cest jsou mnohaletým provozem opotřebované. Obrusné vrstvy komunikací jsou silně degradovány, začínají se tvořit výtluky a dochází k rozpadu asfaltového povrchu. Podélné a příčné odvodnění není plně funkční.
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie Ľubica - Ihľany
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie Ľubica - Ihľany rieši rehabilitáciu pôvodnej vozovky na dĺžke 7 115 m a to v úseku od napojenia na jestvujúcu asfaltovú cestu c. III/3100 Ľubica - Záľubica, v mieste vstupu do priestoru Záľubica, kasárne a bude ukončená križovatkou na katastrálnej hranici Ľubické kúpele, Majerka. Z rekonštrukcie je vylúčený ...
Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa, o celkové délce cca 5,094 km, od úseku křižovatky se sil. II/477 ul. Bohumínská až po hranici okr. Karviná. Při rekonstrukci sil. II/479 budou zachovány v daných úsecích jak směrové, výškové tak šířkové poměry. V rámci rekonstrukce dojde ke ...
Údržba vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava emulznými technológiami
Predmetom zákazky je údržba vozoviek v správe Strediska správy a údržby diaľnic (ďalej SSÚD) 2 Bratislava emulznými technológiami s cieľom zlepšenia povrchových vlastností vozovky a predĺženia životnosti vozovkového súvrstvia zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis ...
Opravy vozovky diaľnice D1 v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov
Predmetom zákazky sú opravy vozovky diaľnice D1 v správe Strediska správy a údržby diaľnic 10 (ďalej SSÚD) Beharovce a SSÚD 11 Prešov (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnosti zabránením vplyvu porúch na ...
Tusarova - Osadní, Praha 7
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících chodníků, realizace nové zvýšené křižovatky v ulici Tusarova a Osadní v Praze 7, osazení litinových sloupků na zvýšené ploše křižovatky a umístění cyklostojanů. Povrch chodníků je z vápencové mozaiky, komunikace má živičný povrch. Stavba je plynule odvodněna pomocí podélných a ...
II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce stávající silnice II/406 v intravilánu města Třešť o celkové délce cca 741,37 m. Součástí jsou také stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce a modernizace vodovodního řadu včetně domovních přípojek, kanalizačních stok včetně domovních přípojek, dešťové ...
II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí
Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/409, v extravilánovém úseku mezi obcemi Uherčice - Podhradí nad Dyjí, v silničním staničení km 104,807 – 106,497, v celkové délce 1690 m.
Jungmannova, Praha 1
Předmětem plnění této veřejné zakázky je celková rekonstrukce ulice Jungmannova v Praze 1. Bude provedena kompletní nová konstrukce vozovky a chodníků, osazení obrub, sanace podloží v místě rozvolnění a propadů, oprava poškozených uličních vpustí a jejich přípojek. Povrch vozovky bude živičný, chodníky budou z mozaikové dlažby a vjezdy ze žulové ...
Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje
Předmětem plnění akce A je rekonstrukce úseku silnice II/268 nacházející se v okrese Česká Lípa na území obcí Ralsko a Mimoň v Libereckém kraji. Začátek úseku ve staničení km 22,106 je na konci obce Dolní Krupá, na hranici Libereckého a Středočeského kraje. Konec řešeného úseku ve staničení km 35,929 je v Mimoni před železničním přejezdem č. ...
Úprava nádvoří a parkovacích ploch cestmistrovství Jeseník - 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavebních úprav nádvoří a parkovacích ploch na cestmistrovství v Jeseníku Navrhovaná stavba bude částečně novostavbou a částečně stavební úpravou. Dojde k opravě zpevněných ploch a odvedení srážkových vod z nádvoří. Členění stavby: 1703_1 - Komunikace 2. etapa 1703_2 - Kanalizace dešťová 2. ...
III/37772 Určice - Alojzov
Stavební úpravy silnice III/37772 v extravilánu mezi obcí Určice a Alojzov v km staničení 0,790 – 2,660 v celkové délce 1 870 m. Jedná se stavební objekt SO 101 projektové dokumentace. ZÚ 0,790 km staničení (u domu č.p. 498 na konci zastavění obce Určice) KÚ 2,660 km staničení (DZ začátek zastavění obce Alojzov) Dále je součástí stavby ...
Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci
zabezpečenie a vykonanie kompletných opráv a údržby chodníkov a komunikácií v meste Senec podľa zostaveného plánu údržby a opráv a operatívnych potrieb a požiadaviek mesta Senec na obdobie 4 roky. Rozsah prác je určený výkazom výmer, z ktorého budú realizované položky podľa skutočnej potreby a rozsahu opravy na základe objednávky, v ktorej budú ...
Stavba - Cyklotrasy, SO - ul. Zlatovská, SO - Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná v Trenčíne
Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe Cyklotrasy: SO - ul. Zlatovská a SO - Prepojenie ul. Zlatovská Hlavná v Trenčíne. V rámci stavby sú navrhnuté nemotorové komunikácie určené na cyklistickú premávku v zmysle STN 736110 a TP 07/2014. Na ulici Zlatovská v rámci stavby Cyklotrasy, SO - ul. Zlatovská v Trenčíne je cyklistická ...
III/43326 Stříbrnice - průtah
Jedná se o stavební úpravy části silnice III/43326 v průtahu obce Stříbrnice.
II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce - stavba
Jedná se o rekonstrukci stávající pozemní komunikace II/101 v celkové délce 4,304 km. Rekonstruovaný úsek začíná na začátku zástavby Kocandy za městem Jesenice u Prahy s návazností na vyprojektovanou stavbu obchvatu Jesenice – akce „II/101 Jesenice, obchvat - II. etapa“ (km provozního staničení 10,900). Konec úpravy rekonstrukce je ukončen v km ...
III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace - úsek č. 3
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“. Jedná se o rekonstrukci silnice III/2961 v intravilánu města Janské Lázně o celkové délce 1419 m. Realizace bude probíhat za úplné uzavírky. Rekonstrukce silnice bude spočívat ve výměně kompletní konstrukce komunikace, o ...
III/3219 Bílý Újezd
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „III/3219 Bílý Újezd“. Jedná se o se o rekonstrukci silnice třetí třídy III/3219 v Bílém Újezdu. Začátek úseku je stanoven v křižovatce s místní komunikací ve staničení cca 4,688 km, konec úseku je v křižovatce se silnicí I/14. Celková délka úseku je 352 m. Budou položeny asfaltové vrstvy vozovky (ACL ...
Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa
Předmětem stavby je regenerace veřejných ploch panelového sídliště, jež byly dosud využívány jako komunikace vozidlové a komunikace pro pěší, současně dochází k jejich reorganizaci. SO 01 Komunikace a parkovací stání SO 02 Chodníky Chodník k autobusové zastávce na ulici Novoveská Stavba zpevněné plochy pro odstavení kontejnerů Senior ...
Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska I. etapa
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování I. etapy cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska (Ústí, Leskovec, Valašská Polanka a Lužná). Celková délka budované cyklostezky je 9124,7 m a povede přes katastry čtyř obcí. Jednotlivé úseky se budou lišit co do parametrů a technických specifikací dle místních podmínek. Část ...
Most ev.č. 3714-3 Radkov - Rozstání
Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zhotovení díla „Most ev.č. 3714-3 Radkov - Rozstání“ v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, výkazem výměr a soupisem prací k ocenění a výzvou k podání cenové nabídky.