Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraji
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření Rámcové dohody s třemi účastníky, na dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky je provádění oprav asfaltového krytu vozovky v místech lokálních poruch a vytvořených výtluků v asfaltovém souvrství. Vlivem zatížení provozem, účinky klimatického prostředí a teplotními změnami podléhá vozovka poškozování a porušování. ...
II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 104
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je rekonstrukce stávajícího úseku silnice II/425 v katastrálním území obce Podivín, SO 104 (SO 104 - úsek silnice v k.ú. ...
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraj
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření rámcové dohody s třemi účastníky, na dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky je provádění oprav asfaltového krytu vozovky v místech lokálních poruch a vytvořených výtluků v asfaltovém souvrství. Vlivem zatížení provozem, účinky klimatického prostředí a teplotními změnami podléhá vozovka poškozování a ...
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraji
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření Rámcové dohody s třemi účastníky, na dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky je provádění oprav asfaltového krytu vozovky v místech lokálních poruch a vytvořených výtluků v asfaltovém souvrství. Vlivem zatížení provozem, účinky klimatického prostředí a teplotními změnami podléhá vozovka poškozování a porušování. ...
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraji
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření Rámcové dohody se třemi účastníky, na dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky je provádění oprav asfaltového krytu vozovky v místech lokálních poruch a vytvořených výtluků v asfaltovém souvrství. Vlivem zatížení provozem, účinky klimatického prostředí a teplotními změnami podléhá vozovka poškozování a ...
Optimalizace traťového úseku Lovosice, mimo - Prackovice nad Labem, včetně
Předmětem Díla „Optimalizace traťového úseku Lovosice (mimo) - Prackovice nad Labem (včetně)“ je zhotovení: a) Záměru projektu b) Doprovodné dokumentace k ZP c) Zpracování oznámení záměru d) Zhotovení Dokumentace pro územní řízení e) Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí f) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební ...
Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem, mimo - Ústí nad Labem, mimo
Předmětem Díla „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)“ je zhotovení: a) Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V 2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních ...
Rekonštrukcia Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. st.
2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "Rekonštrukcia Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. st.". 2.2. Cieľom stavby je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu železničného zvršku, trakčného vedenia, predĺženie životnosti tunela odstránením priesakov vody cez ...
Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávající silnice II/445 v úseku km 17,177-21,842, od hranice Olomouckého kraje až po křižovatku se silnicí III/4456 u obce Stránské. Celková délka rekonstrukce je 4,665 km a bude provedena ve stávající stopě ...
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Hutná ulica
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Hutná v k.ú. Banská Bystrica a k.ú. Radvaň. Rekonštruovaný úsek SO-01 začína od križovatky s Ulicou Švermova a siaha po ČSPH Slovnaft, súčasťou rekonštrukcie je aj rekonštrukcia chodníka ktorý začína zástavkou MHD Švermova, ESC. Rekonštruovaný úsek SO-02 začína pri ČSPH Slovnaft a ...
Rekonštrukcia úseku cesty medzi obcami Turčianske Teplice - Rakša a úprava odvodnenia
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a stabilizácia úseku cesty III. triedy č. III/2184 medzi obcami Turčiansky Michal a Rakša. Stabilizácia úseku cesty bude riešená v mieste, kde dochádza k stálym deformáciám a poruchám vozovky. Poruchy vozovky sú zapríčinené podmáčaním cestného telesa. Riešený úsek sa nachádza v kumulatívnom staničení cesty ...
Tramvajová smyčka Depo Hostivař
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení novostavby tramvajové smyčky Depo Hostivař v městské části Praha 10 - Hostivař. Území navrhované smyčky je v prostoru stávajícího autobusového terminálu u stanice metra A Depo Hostivař u křižovatky Černokostelecká, Sazečská.
Dopravno-inžinierska štúdia časti komunikácie na Hlavnej ul.
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dopravno-inžinierskej štúdie, dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a odborného autorského dozoru pre komplexnú rekonštrukciu časti komunikácie na Hlavnej ulici v Bratislave.
Rekonštrukcia Cintorínskej ulice v Obci Ivanka pri Dunaji
Rekonštrukcia Cintorínskej ulice: Predmetom návrhu je oprava Cintorínskej ulice v celej jej dĺžke a šírke vrátane jej obrúb. Sú časťou opravy nie je nová realizácia dopojení k vjazdom a pred vjazdami k rodinným domom s výnimkou betónového chodníka medzi Škultétyho ul. a cintorínom, ktorý bude nahradený konštrukciou zo zámkovej ...
Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská III. etapa. Jedná se modernizaci stávající silnice II/477 a II/647 na ul. Bohumínské v Ostravě. Na silnicích bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového a šířkového uspořádání, s výškovou úpravou ...
Cyklotrasa Družstevná - Radlinského,Malacky
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavby Cyklotrasa Družstevná - Radlinského v meste Malacky a úprava križovatky.
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava
Predmetom zákazky s názvom "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica-Podunajské Biskupice, TIOP č.7 Bratislava-Vrakuňa", je: - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS"), - zabezpečenie ...
Rekonštrukcia mosta M5931 - Most cez potok v Horných Orešanoch
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom: "Rekonštrukcia mosta M5931 - Most cez potok v Horných Orešanoch" a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných ...
Stavebné práce pre projekt: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Smižany
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Smižany.
Revitalizace trati Horaždovice předměstí - Sušice
Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro územní řízení, Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a Zpracování oznámení EIA a dokumentace EIA na stavbu "Revitalizace trati Horaždovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)".
Elektrifikace autobusové linky 140
Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním (1) dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací spočívajících v elektrifikaci autobusové linky č. 140. Předmět plnění této veřejné zakázky je podrobněji specifikován v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulice Dolná Resla, Banská Štiavnica
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Dolná Resla (ďalej MK) v meste Banská Štiavnica so začiatkom na ulici Andreja Sládkoviča a ukončením na ulici Antona Pécha. Mesto pristúpilo k celkovej rekonštrukcii komunikácie o celkovej dĺžke 698,82m, vrátane rekonštrukcie prepojovacieho schodiska na ul. A. Sládkoviča, výmeny ...
Ulice Černovičky - rekonstrukce komunikace
Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce komunikace Černovičky ve statutárním městě Brně, městská část Slatina, komunikace o celkové délce 300 m, včetně odvodnění a instalace mobiliáře. Součástí stavby jsou také přeložky kabelů společnosti CETIN a UPC. Po rekonstrukci dojde ke změně dopravního režimu komunikace na „Obytná zóna“.
Technická infrastruktura náměstí Vracov, I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového náměstí včetně technické infrastruktury a přípojek inženýrských sítí a dopravního napojení, a to v rozsahu I. Etapy dle soupisu prací. Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 ZD _ projektová dokumentace a soupis prací, viz odstavec 2.6 KD.
Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/2356 v extraviláne k.ú. Liptovská Porúbka
Predmetom zákazky je odvedenie dažďových vôd z komunikácií a ich zaústenie do miestneho recipientu podľa projektovej dokumentácie v obci Kráľova Lehota, katastrálne územie Liptovská Porúbka.