Fiľakovo - Infraštruktúra - úprava povrchov  MK
Úprava povrchov miestnych komunikácií na uliciach 1. mája, Kukučínova, Mocsáryho. Biskupická, Farská lúka a na mestskom cintoríne
II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohorská
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce okružní křižovatky v ul. Riegrova, Černohorská ve městě Tišnově a souvisejících objektů. Jedná se o celkovou rekonstrukci, s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, sanaci podloží a vybudování nových konstrukčních vrstev, části průtahu v intravilánu města Tišnov s návazností na stávající dopravní síť.
Bohumínská městská nemocnice - přístavba ambulantního traktu včetně příjezdové komunikace a parkoviště
Přístavba ambulantního traktu v areálu bohumínské městské nemocnice ke stávajícímu objektu pavilonu D. Přístavba bude tvořena dvěma nadzemními podlažími, kde se budou nacházet prostory ambulancí a dále třetím nadzemním, technickým podlažím, kde se bude nacházet místnost VZT. Objekt bude zastřešen plochou střechou. V zájmovém území jsou dále řešeny ...
I/20 Písek - průtah
Bude provedena oprava konstrukčních vrstev v celé šířce vozovky silnice I/20, reprofilace příkopů, pročištění a sanace stávajících propustků pod silnicí I/20, pročištění a sanace propustků pod sjezdy, oprava propustků, výměna směrových sloupků, výměna ocelových svodidel a obnova vodorovného a svislého dopravního značení.
Rozšírenie parkovísk v meste Považská Bystrica
Stavebné práce na rozšírení parkovacích miest na ulici Východná na sídlisku Rozkvet a rozšírení parkovacích miest Stred pri BD č.50. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Cesta II/509 Bajč - Štúrovo
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia cesty Bajč - Štúrovo. Celková dĺžka modernizovaného úseku cesty II/509 je 38,196 km (38,194 podľa ckm) trasa začína v km 0,000 v stykovej križovatke s cestou I/64, koniec trasy je v križovatke s cestou I/63 v km 38,196 km (38,194 podľa ckm). Modernizácia cesty II/509 rieši ...
Optimalizace traťového úseku Čelákovice - Mstětice
Předmětem veřejné zakázky „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)“ je zhotovení stavby, jejímž cílem je řešení úseku železniční trati Čelákovice - Mstětice od stávajícího km 8,770 do km 15,113.
Novostavba ŽST Praha - Letiště Václava Havla
Předmětem plnění veřejné zakázky „Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla“ je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na ...
I/35 Valašské Meziříčí - Rožnovská ulice, oprava vozovky
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací při opravě silnice I/35 a s ní souvisejících objektů. Stavba je situována v zastavěném území města Valašské Meziříčí, na silnici I/35 a na přilehlých plochách podél ní.
Změna rozchodu kolejí, úsek U Lomu - Vratislavice
Předmětem veřejné zakázky je přerozchodování části meziměstské tramvajové tratě Liberec - Jablonec nad Nisou v úseku U Lomu - Vratislavice,výhybna o celkové délce 6,9 km koleje se změnou rozchodu z 1000 mm na 1435 mm a k tomu příslušné úpravy trolejového vedení a okolního terénu. Jednotlivé stavební objekty jsou podrobně popsány v projektové ...
Modernizace komunikací II. třídy P11 C
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace komunikací v okrese Písek a Tábor. Cílem modernizace silnic II. třídy je zejména zvýšení únosnosti vozovky, zajištění kvalitní dopravní obslužnosti území a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Pro jednotlivé úseky je zpracována projektová dokumentace, dle které bude dílo provedeno. Celkem se ...
Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43. Záměrem stavby je modernizace stávajícího nevyhovujícího stavebně - technického stavu silnice II/366 v řešeném úseku. Modernizace úseku silnice II/366 v délce 5,976 km spočívá v modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky. Stavba bude provedena ...
Pokládka litých asfaltů, frézování a strojní pokládka litých asfaltů a živičných směsí
Předmětem této veřejné zakázky s je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem. Jednotlivá plnění budou realizována na základě vystavení dílčích objednávek a na jejich základě uzavřených dílčích smluv
Oprava povrchu silnice III/4698 Darkovice - průtah
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací souvislé opravy silnice III/4698 Darkovice - průtah. Dle provedené diagnostiky je stav povrchu v úseku dle TP 87 hodnocen klasifikačním stupněm D1. V rámci údržby dojde k frézování povrchu do hloubky 100 mm a následně k pokládce dvou nových asfaltových vrstev celkové tloušťky 100 mm. Díky ...
Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby „Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS), zpracované projekční kanceláří Sweco Hydroprojekt a.s. pro investora SÚS PK a stavby „Rekonstrukce chodníků při silnici ...
Oprava povrchu silnice III/46417 Josefovice - průtah obcí
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací souvislé opravy silnice III/46417 Josefovice - průtah obcí.
I/34 Ždírec nad Doubravou - Benátky
Na základě diagnostiky výměna ložní a obrusné vrstvy, lokální sanace vč. podkladů, oprava odvodnění vč. propustků, doplnění ,svodidel, VDZ Rozpad vozovkových vrstev, lokální poruchy podloží, zhoršené odvodnění - vozovka na konci životnosti
I/19 hr. kraje - Kámen
Zlepšení technického stavu, prodloužení životnosti.Frézování, nové AB vrstvy, lokální sanace, oprava krajnic, čištění sil. příkorů, oprava propustků v trase. Výtluky, trhliny, rozpad. Klasifikační stupeň 2 a 4. Ztráta asf. tmelu, hrboly, lokálně havarijní únostnost
Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov v obci Oravská Lesná
Predmetom zákazky je realizácia spoločného chodníku pre cyklistov a chodcov v obci Oravská Lesná
České Budějovice, Zeyerova ulice stavební úpravy 2. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je 2. etapa stavebních úprav komunikace včetně inženýrských sítí a veřejného osvětlení Zeyerovy ulice v Českých Budějovicích v rámci stavebních objektů SO 101 - pouze větev A a B, SO 01.3, SO 02.3, SO 03.3, SO 04.3, SO 05.3, SO 06.3, SO 10 a SO 11. Součástí plnění zakázky jsou i sadové úpravy a následná péče o ...
Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská - most - križovatka Zlatovská - Žabinská
Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti: 1. časť zákazky Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská most križovatka Zlatovská Žabinská: stavebné práce 2. časť zákazky Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská most križovatka Zlatovská Žabinská: mobiliár ul. Palackého 3. časť zákazky Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská most križovatka Zlatovská ...
Malá železničná a autobusová stanica Medzilaborce
Výstavba malej železničnej a autobusovej stanice.
Oprava mosta ev. č. 50-303 nad cestou III/050160, Dvorníky
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác, ktorými sa realizuje oprava mosta ev.č. 50-303 nad cestou III. tr. č. 050160 za obcou Dvorníky, ktorý je v správe Strediska správy a údržby rýchlostnej cesty (ďalej len "SSÚR") Košice, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite ...
REKO mostu ev.č. 1981-002 přes železnice Kadaň
Vzhledem k množství závad bylo rozhodnuto o kompletním odstranění stávající mostní konstrukce a výstavbě nové mostní konstrukce s normovou zatížitelností včetně nového založení mostní konstrukce. Začátek úpravy začíná na sil. III/1981 v km 0,029 (provozní staničení cca km 0,600) mezi železničním podjezdem a křižovatkou ve směru od elektrárny ...
Rekonštrukcia MK a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie, chodníka a odvodnenie. Ďalej sa riešia sadové úpravy a prvky drobnej architektúry. Rekonštrukcia MK a chodníka prispeje k oživeniu vidieckej oblasti a rozvoju vidieckeho cestovného ruchu. Miestna komunikácia je na začiatku úpravy napojená na štátnu cestu II/582 a na konci úpravy ...