Rozšírenie existujúcej plochy zberného dvora – stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce pre rozšírenie existujúcej plochy zberného dvora v rozsahu dvoch stavebných objektov (SO 01 Oceľový prístrešok, SO 02 Rozšírenie spevnenej plochy, boxy, oporný múr). Objekt "SO 01 Oceľový prístrešok" bude prízemný, bez podpivničenia založený na základových pásoch, nosné oceľové stĺpy v rohoch budú osadené do ...
Realizácia stavby: Rekonštrukcia - pešie plató v Záturčí – I. etapa – opakovaná zákazka
Predmetom zákazky je Realizácia stavby Rekonštrukcia - pešie plató v Záturčí I. etapa ktorá bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou TASUM, s.r.o., Štrková 10, 010 09 Žilina, Ing. P. Slašťan, autorizovaný inžinier, podľa podmienok oznámenia k ohláseniu udržiavacích prác číslo č. j. 1130/107/2023-Hu01, ...
Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove
Predmetom zákazky je riešenie krajinno-architektonických úprav parku v Sládkovičove. Park je lokalizovaný pri budove neogotického kaštieľa Kuffnerovcov, vo východnej časti mesta. Výmera riešeného územia je 12 465 m2. Park v Sládkovičove bol v roku 1983 vyhlásený za chránený park a platí v ňom 4. stupeň ochrany. Stavebné práce z veľkej časti ...
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď
Projekt je zameraný na výstavbu nového športového areálu so zameraním na raketové športy, konkrétne tenis. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Projekt obsahuje stavebné práce na stav. objektoch: SO01 Búracie práce a výruby, SO02 Komunikácie a spevnené plochy, SO03 Tenisové kurty, SO04 Sadové úpravy, SO05 Areálové rozvody NN ...
Rekonštrukcia lesnej cesty Pavlova lúčka
Jedná sa o opravu/výspravky výtlkov a spevnenie narušených častí na asfaltovej ceste. Na ceste sa budú realizovať práce na dvoch úsekoch, pričom vo výkaze výmer je rozdelený každý úsek zvlášť. Úsek č.1 (spodná časť) je v dĺžke 1200m a úsek č.2 (horná časť) v dĺžke 1100m. viac informácii sa nachádza v dokumente Opis predmetu zákazky a vo výkaze ...
Oprava mostu na LC Malá dolina
Oprava mostu bude pozostávať z odstránení pôvodnej drevenej konštrukcie mostu. Ďalej sa spevní a zabetónuje pôvodný betónový základ. Na tento základ budú osadené železné profily do ktorých sa ukotví drevená mostovka z dubovej guľatiny. Viac informácii sa nachádza v dokumente Opis predmetu zákazky a vo výkaze výmer.
Vodozádržné opatrenia v obci Poruba – časť komunikácie - opakované
Predmetom zákazky je rekonštrukcia komunikácií a zlepšenie ich odvodnenia komunikácie z dôvodu ich súčasného nevyhovujúcemu stavu a zároveň zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy vo forme vybudovania vodozádržných opatrení v obci Poruba. Ide o opakované verejné obstarávanie.
Oprava chaty Vyšné Ružbachy
SO 01 1PP + exteriér -obnova vonkajších spevnených plôch a odvodňovacieho žľabu v ich okolí -Výmena okien v garáži -úprava stien, podláh a stropu v garáži SO 02 1NP -rekonštrukcia hygienickej bunky (kúpeľňa a samostatné WC) -výmena kuchynskej linky a spotrebičov -výmena svietidiel, radiátorov a el. boilera v kúpeľni a wc -výmena svietidiel ...
Injektáž trhlín vo vystužených blokoch sekundárneho ostenia tunelov Branisko a Bôrik
Predmet zákazky bude realizovaný v nasledovných prevádzkovaných tuneloch: -tunel Bôrik, diaľnica D1, v úseku cesty Mengusovce Jánovce, v správe Strediska správy a údržby diaľnic 9 Mengusovce, 059 36 Mengusovce (ďalej len SSÚD 9 Mengusovce); -tunel Branisko, diaľnica D1, v úseku cesty Beharovce Fričovce, v správe Strediska správy a údržby ...
Priepust P30954 cez potok v obci Blažice
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho objektu priepustu P30954 (realizácia stavebných prác) na ceste II/576 v obci Blažice odborne spôsobilou osobou, vrátane dopracovania projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, ...
Rekonštrukcia oporného múru a inštalácia bezpečnostného zariadenia v k.ú. Vysoká  nad Kysucou
Predmetom zákazky je rekonštrukcia oporného múru zosilnením a podchytením päty múru, mikropilótami, osadením horninových kotiev, obetonávkou, vystužením podložia geodoskou, odvodnením rubu oporného múru. Na novej rímse budú osadené záchytné bezpečnostné zariadenia. V rámci tejto stavby bude zrekonštruovaný aj priepust a dotknutý úsek vozovky cesty ...
Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Horné Považie
Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Horné Považie. Predmetom je modernizácia cesty III/2105 v k.ú. Poluvsie a Stránske, realizácia povrchovej úpravy cesty II/5832 emulznou technológiou za studena v k.ú. Stráža a Lysica, zvýšenie bezpečnosti cesty III/2108 v k.ú. Rajecké Teplice a Konská, zosilnenie ...
Cyklotrasa Zelená cesta
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre projekt: Cyklotrasa Zelená cesta. Stavba pozostáva zo stavby: Cyklotrasa Zelená cesta Cyklotrasa Zelená cesta, 1. etapa, 2. časť Realizácia je v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch.
Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede
Predmetom plánovanej zákazky je Prepojovacia komunikácia je miestna obslužná komunikácia, spájajúca Športovú a Malodvornícku ulicu, nachádzajúcu sa v okrese Dunajská Streda, v katastrálnom území Dunajská Streda. Celková dĺžka komunikácie je 466,053 m. Riešený úsek sa nachádza v Trnavskom kraji. Začiatok úseku je v novovzniknutej križovatke so ...
Zosilnenie nosnej konštrukcie mosta ev. č. 1109-001 na ceste III/1109 cez diaľnicu D2
Predmetom zákazky je preloženie vodovodného, plynovodného potrubia, komplexná výmena zvršku mosta azosilnenie nosnej konštrukcie pridanými externými predpínacími káblami vzmysle projektovej dokumentácie.
Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa: Fixácia zemného telesa
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s fixáciou násypového svahu Cykloželezničky, ktorý je ohrozený zosuvom. Násyp cyklocestičky z dôvodu blízkosti oplotenia v päte násypu je zrealizovaný v prudkom nevhodnom sklone, ktorý nezabezpečuje jeho dostatočnú stabilitu. Na cyklistickej komunikácii dochádza k trhlinám vo vozovke a ...
Vybudovanie priepustu, sanácia telesa cesty- Deformácia vozovky v k.ú. Laskár- I. etapa
Stavebné práce na predmet zákazky "Vybudovanie priepustu, sanácia telesa cesty- Deformácia vozovky v k.ú. Laskár- I. etapa". Predmet zákazky spočíva vo vybudovaní priepustov na ceste III/2160 v k.ú. Laskár. Predmet zákazky spočíva v realizácii dvoch stavebných objektov: SO 201-02 Rekonštrukcia priepustu v KM 0,40561 a SO 201-03 Rekonštrukcia ...
Rekonštrukcia dvoch ciest MK Kakava - II. etapa, Močenok
V rámci objektu Komunikácie pre stavbu Rekonštrukcia cesty MK Kakava II. etapa, Močenok sa spraví rekonštrukcia miestnych komunikácií v individuálnej bytovej výstavbe v obci a spraví konečná úprava terénu. Jestvujúca miestna komunikácia ulica Kakava, ktorá zabezpečuje prístup k jestvujúcej IBV,sa nachádza v juhozápadnej časti obce Močenok. V ...
Športovo - oddychový chodník na nábreží rieky Turiec II. etapa – pravá strana
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy existujúceho chodníka, ktorý je t. č. ako nesúvislá spevnená asfaltová plocha /chodník/ nevyhovujúcich šírkových rozmerov. Úprava chodníka sa navrhuje odstránením zarastených okrajov v šírke cca 0,50 m z každej strany, podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 4-8 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení ...
Plošné opravy a lokálne opravy miestnych ciest
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - plošných opráv a lokálnych opráv miestnych ciest v Partizánskom asfaltom AC 11 O, tr. I.. Mesto Partizánske ako vlastník miestnych ciest v snahe odstrániť nevyhovujúci stavebno technický stav miestnych ciest hľadá dodávateľa stavebných prác, ktorý zabezpečí plošné opravy a lokálne opravy na ...
Rozšírenie IBV Nemčice – komunikácie a chodníky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác tri vzájomne zokruhované účelové komunikácie pre dopravnú obsluhu 36 rodinných domov, ktoré budú napojené na miestnu komunikáciu Ul. Vinohradnícka na okraji existujúcej zástavby, ktorá je napojená na cestu II/499 v intraviláne obce Nemčice, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ...
Vybudovanie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Plášťovce
Predmetom zákazky je vybudovanie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Plášťovce. Stavba je v zmysle projektovej dokumentácie členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory : SO 01 Vodozádržné opatrenia na námestí v Plášťovciach (SO 01.1 Dažďová kanalizácia, SO 01.2 Spevnené plochy a terénne úpravy, SO 01.3 Sadové úpravy), SO 02 ...
Rekonštrukcia dvojpoľového predpätého mostného objektu MO 520-056 ponad rieku Oravica v k.ú. Trstená
Predmetom zákazky je rekonštrukcia dvojpoľového predpätého mostného objektu MO 520-056 ponad rieku Oravica v k.ú. Trstená. Dominantným objektom pripravovanej stavby je objekt 201 - Most ev.č. 520-056 ponad rieku Oravica na ceste II/520 (Mostný objekt bol postavený v roku 1965), ktorý vzhľadom na jeho stavebný stav V Zlý je potrebné opraviť. V ...
Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy zvýšenie bezpečnosti
Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby pod súhrnným názvom: Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy zvýšenie bezpečnosti na rok 2023, Cestné úseky sú rozdelené podľa častí A) B) C) jednotlivých cestných úsekov. Modernizácie vybraných úsekov riešia zlepšenie ...
Rekonštrukcia stromoradia a priľahlého chodníka na Pionierskej ulici
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre stavbu Rekonštrukcia stromoradia a priľahlého chodníka na Pionierskej ulici. Cieľom rekonštrukcie sú stavebné úpravy vedúce k zjednoteniu povrchu chodníka a vytvoreniu súvislého pásu zelene, ktorý bude oddeľovať chodník od existujúcej cestnej komunikácie pozdĺž celého riešeného úseku. ...