I/11, 31, 33, 35, 37 Opravy asfaltových hutněných vrstev - oblast Hradec Králové - rámcová dohoda
Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, na poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR Správa Hradec Králové pro oblast Hradec Králové.
I/16, 32, 35 Opravy asfaltových hutněných vozovek - oblast Jičín - rámcová dohoda
Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, na poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR Správa Hradec Králové pro oblast Jičín.
I/11, 14, 33, 36, 37 Opravy asfaltových hutněných vozovek - oblast Náchod a Rychnov n/K
Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, na poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR Správa Hradec Králové pro oblast Náchod a Rychnov nad Kněžnou.
I/14, 16, 37 Opravy asfaltových hutněných vrstev - oblast Trutnov - rámcová dohoda
Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, na poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR Správa Hradec Králové pro oblast Trutnov.
Parkovací dům Benešov
Jedná se o novostavbu parkovacího domu. Objekty jsou navrženy v hmotách přirozeně zapadajících do stávající rostlé zástavby, nevybočující z charakteristického rázu města Benešov (uliční čára, výšková hladina zástavby atd.). Okolní domy kolem ulice Nádražní jsou shodné výšky (případně mají hřeben ještě výše). Jedná se o zastavěnou část obce, při ...
Mostný objekt ev. č. 487-063
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev. č. 487-063 Most cez rieku Kysuca v k.ú. obce Raková. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení
Předmětem veřejné zakázky dokončení rozestavěné stavby včetně odstranění škod na rozestavěné stavbě v rozsahu - výstavba inženýrských sítí (vodovod pitné a užitkové vody, dešťová a splašková kanalizace, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení) komunikace, chodníky, vodní nádrž, veřejné osvětlení, terénní úpravy, sadové úpravy.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova v zmysle v projektovej dokumentácie realizačného projektu stavby Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova v celom uličnom priestore vrátane realizácie okružnej križovatky Kukučínova Slnečná M. Benku. Stavba je členená na nasledovné stavebné ...
Ohradní, Praha 4
Předmětem plnění je zejména, nikoli však výlučně, kompletní oprava vozovky, chodníků, uličních vpustí a jejích přípojek, odstranění defektů a výškových poklesů komunikace hloubkovou sanací, zrušení nevyužívaných autobusových zálivů a zřízení nových podélných a kolmých parkovacích stání v ul. Ohradní, v úseku NN 360 – Pod Vršovickou vodárnou. ...
I/68 Ľubotín - zosuv
Účelom navrhovanej rekonštrukcie štátnej cesty I/68 je zvýšenie kapacity, plynulosti a bezpečnosti dopravy (pešej aj automobilovej) a zvýšenie priepustnosti cesty I/68 v prieťahu obce Ľubotín. Sanácia a stabilizácia cestného telesa cesty I/68 v km 34,370- 34,680 je nevyhnutná na základe súčasného stavebno- technického stavu, ktorý je ...
Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace II/262 v úseku začínajícím v km 22,101 ve Starém Šachově na hranici okresů Děčín a Česká Lípa a končícím v Děčíně v km 39,265, v délce celkem 17,164 km. Silnice prochází intravilánem měst Děčín, Benešov nad Ploučnicí, obcemi Jedlka, Františkov nad Ploučnicí a Starý Šachov. ...
Električková trať Detvianska - Záhumenice
Predmetom zákazky je oprava električkovej trate v úseku Detvianska Záhumenice v Bratislave.
Cyklo Cholupice – Dolní Břežany, Praha Cholupice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kácení, sadové úpravy a realizace nové cyklostezky šíře 2,5 m, s asfaltovým povrchem, v trase historické úvozové cesty v Cholupicích. Dopravní značení bude provedeno dle technických předpisů (TP), finální vodorovné dopravní značení (VDZ) bude v plastu.
Kuchyňa - vybudovanie spojovacej dráhy ECHO-R
Predmetom zákazky podľa týchto súťažných podkladov je vybudovanie spojovacej dráhy ECHO 1 a oprava existujúcej plochy pred hangárom č. 1, ktorá sa nachádza v areáli letiska Kuchyňa.
Kuchyňa – stredná oprava vzletovej a pristávacej dráhy
Predmetom zákazky podľa týchto súťažných podkladov je oprava dvoch stredových radov vzletovej a pristávacej dráhy a jej uvedenie do prevádzkyschopného technického stavu.
Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby lávky pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu na Švédský vrch. Součástí veřejné zakázky je také vypracování realizační projektové dokumentace pro realizaci stavby.
Rekonstrukce mostu ev.č. 484-005 přes horský potok u myslivny Baraní za obcí Bílá
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací mostu ev.č. 484-005 přes horský potok u myslivny Baraní za obcí Bílá. Účelem mostu je převedení silnice II/484 přes tok horského potoka. Součástí tohoto objektu je výstavba nového mostu a úprava terénu v okolí mostu a pod mostem a zřízení i odstranění mostního provizoria pro zajištění ...
II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa, stavební práce
Předmětem plnění I. etapy je rekonstrukce ulice Pražská ve městě Dobříš. Daný úsek je definován světelně řízenou křižovatkou s ulicí Plk. B. Petroviče (Mírovým náměstím) a směrovým obloukem u zámku Dobříš (dle situace). Hlavním cílem je kompletní Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vozovky a celková modernizace uličního prostoru. Předmětem ...
I/44 ČHS - sever
Předmětem plnění je oprava povrchu vozovky v daném úseku km 42,700 - 53,500 sil. I/44 Červenohorské sedlo - sever. Provedením odfrézování stávajícího krytu v tl. 100 mm a opětovná pokládka SNA koberců, včetně výměny poškozených svodidel, úpravy krajnic opravy odvodnění a obnovy VDZ.
Wassermannova – MHD Pražská čtvrť, Praha 5, č.a. 2970261
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace zvýšeného prahu s dělícím ostrůvkem v obousměrné ulici Wassermannova v Praze 5. V jednosměrné ulici Wassermannova se zvýší celá plocha křižovatky a upraví se chodník vedoucí ke zvýšenému prahu s ostrůvkem. Z otočné komunikace vedoucí k ZŠ se vytvoří slepá komunikace s točnou na konci. Povrch ...
Rekonštrukcia cesty III/1335 Pusté Úľany až po I/62, km 0,170 - 4,170
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty III/1335 Pusté Úľany až po I/62, km 0,170 - 4,170 a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 2 súťažných podkladov.
Zámek Štiřín - výstavba parkoviště a zabezpečovacího zařízení
Výstavba parkoviště a zabezpečovacího zařízení dle projektové dokumentace.
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa
Projekt rieši realizáciu cyklochodníka v okolí mesta Spišská Belá realizovaného v rámci projektu Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier 3. etapa. Členenie stavby: a) Cyklistický chodník v úseku Strážky - Spišská Belá - II. etapa - v rozsahu od km 0,839-2,916 km; b) Cyklistický chodník v úseku Spišská Belá - Slovenská Ves - v rozsahu ...
I/44 Zábřeh - obchvat Postřelmova
Předmětem plnění této VZ je oprava silnice I/44 Zábřeh - obchvat Postřelmova dle zpracované PD a soupisu prací v km staničení 13,562 - 17,700.
I/44 Mohelnice - Libivá
Předmětem plnění této VZ je oprava sil. I/44 Mohelnice - Libivá dle zprac. PD a soupisu prací v km staničení 0,200 - 4,360.