Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina, SO 04-01 Železničný priechod pre cyklistov a chodcov
V súvislosti s funkčnosťou PZZ sa v riešenom úseku železničnej trate nachádzajú dvojpásové koľajové obvody, ktoré pre svoju činnosť vyžadujú ukončenie izolovanými stykmi. Koľajové obvody zasahujúce do približovacích úsekov priecestia v km 36,435 sa nachádzajú od km 35,433 do km 37,733. Koľajové obvody 8KO, 9KO a 10KO sú vyhodnocované na priecestí ...
Lesná cesta Tužina hlavná dolina, rekonštrukcia
Prestavba strategickej dolinovej asfaltobetónovej lesnej odvoznej cesty ktorou zlepšia technické podmienky pre hospodárenie v okolitých lesných porastoch s celoročný využitím cesty na odvoz dreva aj prepojením z vedľajších dolín v smere Gapeľ a Čičmany , hasenie lesných požiarov a pre mobilitu návštevníkov lesa. Prevádzkové zaťaženie spevnenia ...
Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest v TTSK - 1.časť
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: rekonštrukcia cesty III/1144 Moravský Sv.Ján - hr. SR/A (Hohenau), okres Senica a rekonštrukcia cesty II/510 Janíky - Zlaté Klasy, okres Dunajská Streda a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej ...
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Predmetom zákazky je výstavby a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves. Jedná sa o výstavbu dvoch nových cyklistických trialov SO-01 Cyklistický trail trasa č. 1 (celková dĺžka 1000m) a SO-02 Cyklistický trail trasa č. 2 (celková dĺžka 2300m) na parcele C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves, ktoré budú ...
Modernizácia cyklistickej infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti cyklistov v meste Sabinov 2023
Predmetom obstarávania je Modernizácia cyklistickej infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti cyklistov v meste Sabinov . Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: 1. Zvýšenie bezpečnosti cyklistov na MK ul. Pod Švabľovkou; 2. Modernizácia cyklistickej infraštruktúry v meste Sabinov; 3. EuroVelo 11 v Prešovskom kraji,úsek V.Šariš-Pečovská N.V.- ...
PD Rekonštrukcia mostného objektu M3832 Most cez odpadový kanál Hydrocentrály
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti, a to: časť 1 PD Rekonštrukcia mostného objektu M3832 Most cez odpadový kanál Hydrocentrály v Novom Meste nad Váhom časť 2 PD Rekonštrukcia mostného objektu M4545 Most cez rieku Nitra pred ...
Oprava mostov na OZ Tatry
Predmetom zákazky sú stavebné práce na oprave mostov na území organizačnej zložky OZ Tatry v regióne Oravy. Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti: Časť č. 1 - Oprava mosta na LC Kohútová v LS Námestovo Časť č. 2 - Oprava mosta Pod Paračom Časť č. 3 - Oprava mosta Šligovka
Zosilnenie nosnej konštrukcie mosta ev. č. 1109-001 na ceste III/1109 cez diaľnicu D2
Predmetom zákazky je preloženie vodovodného, plynovodného potrubia, komplexná výmena zvršku mosta azosilnenie nosnej konštrukcie pridanými externými predpínacími káblami vzmysle projektovej dokumentácie.
Zberný dvor Obec Paňovce - stavebné práce
Predmetom zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok a služieb spojených s realizáciou stavby s názvom: Zberný dvor Obec Paňovce v rozsahu: - Elektrická prípojka - Kamerový systém - Kanalizačná prípojka, žumpa - Kancelária - kontajner - Oplotenie - Osvetlenie zberného dvora - Prístrešok A - Prístrešok B - ...
Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023
Predmetom zákazky je výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Rekonštrukcia historického parku – stavebné práce – 2. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce vo vybudovaní časti chodníka ZS1 v dĺžke 121,8 m a chodníka ZCH6 v celkovej dĺžke 8,2 m (celková dĺžka vybudovaného chodníka je 130m podľa PD časť SO.07 chodníky), vo vybudovaní schodiska (podľa PD časť SO.06 schody), v rekonštrukcii lode kostola (podľa PD časť SO.M1a loď kostola a schodisko). ...
Opravy cementobetónových vozoviek
Predmetom zákazky je oprava cementobetónových vozoviek výmenou degradovaných častí vozovky s cieľom obnovenia prevádzkovej spôsobilosti vozovky. Údržba povrchu cementobetónových vozoviek aplikovaním impregnačného postreku na predĺženie životnosti cementobetónovej vozovky, sanácia priečnych a pozdĺžnych škár. Sanácia trhlín na cementobetónových ...
Veľkoplošné opravy mestských komunikácií
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác (bez spracovania projektovej dokumentácie na základe technického návrhu) na vybraných mestských komunikáciách - stavbách. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch a technickej správe.
Bacúch – autobusová zastávka pri pomníku
ide o výstavbu nástupišťa s autobusovou zastávkou v zmysle priloženej projektovej dokumentácie.
Inžinierske siete a dopravné stavby ul. Záhumenská, Veľké Kostoľany – 2. etapa
Predmetom zákazky sú Inžinierske siete a dopravné stavby ul. Záhumenská, Veľké Kostoľany 2. etapa. Všetky potrebné informácie sú sučasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.
Rekonštrukcia mosta č. M2063 (III/3491 - 013), cez potok Sekčov za obcou Hertník
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s názvom: Rekonštrukcia mostných objektov na cestách II. a III. triedy v rámci PSK, I. etapa členená na 10 častí: Časť 1 : Rekonštrukcia mosta č. M2063 (III/3491 - 013), cez potok Sekčov za obcou Hertník Časť 2: Rekonštrukcia mosta č. M5161 (III/3491 - 014), cez potok Tichší za obcou Hertník Časť ...
Rekonštrukcia mosta č. M6579 (III/3060 - 003), most cez ŽSR v úseku trate Svit - Štrba
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s názvom: Rekonštrukcia mosta č. M6579 (III/3060 - 003), most cez ŽSR v úseku trate Svit - Štrba Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Ekokemp Šášovské Podhradie
Predmetom je realizácia diela s názvom: Ekokemp Šášovské Podhradie. Projekt rieši výstavbu areálu vodáckeho ekokempu na rieke Hron. Kemping bude prevádzkovaný len v letnom období resp. v sezóne splavu Hrona. V areáli kempingu sa budú nachádzať kempingové miesta pre karavany, stany a kemp bude poskytovať v budúcnosti aj ubytovanie v prerobených ...
Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci
Predmetom zákazky je zabezpečenie a vykonanie kompletných opráv a údržby chodníkov a komunikácií v meste Senec podľa zostaveného plánu údržby a opráv a operatívnych potrieb a požiadaviek mesta Senec. Rozsah prác je určený výkazom výmer, z ktorého budú realizované položky podľa skutočnej potreby a rozsahu opravy.
I/59 Liptovská Osada - most 052
Jedná sa o opravu mosta na km 42,156 cesty I/59. Na základe zisteného stavebno-technickéhop stavu mosta je nevyhnutná komplexná výmena hornej stavby mostného zvršku, nosnej konštrukcie (horných a spodných zálievok medzi nosníkmi a spriahajúcej dosky, výmena ložísk) a príslušenstva mosta s osadením nových bezpečnostných prvkov resp. zariadení ...
Rekonštrukcia parkoviska Kollárova BD 35, CII 89-91 a stojísk kontajnerov
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parkovacích plôch na ulici Kollárova a sídlisku Centrum II, ktorých súčasťou sú aj stojiská pre kontajnery na ulici Kollárova v zmysle Technických správ a situačných výkresov. Parkovisko CII 89-91 Predmetom zákazky je rekonštrukcia parkovacích plôch, ktoré tvoria z väčšej časti betónové bloky na parkovacie ...
Prestavba mostného objektu MO 2308-003 (M 7118) most cez potok za obcou Ústie nad Priehradou
Predmetom zákazky je prestavba mostného objektu MO 2308-003 v extraviláne pri obci Ústie nad Priehradou, rovnobežne s tokom Oravy, ktorá je vzdialená cca 60 m. Mostný objekt je v havarijnom stave. Práce budú pozostávať z odľahčenia a čiastočnej asanácie pôvodnej konštrukcie, využitie jej zostávajúcich častí na odvedenie vody potoka a zhotovenie ...
Modernizácia cyklistickej infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti cyklistov v meste Sabinov
Predmetom obstarávania je Modernizácia cyklistickej infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti cyklistov v meste Sabinov . Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: 1. Zvýšenie bezpečnosti cyklistov na MK ul. Pod Švabľovkou; 2. Modernizácia cyklistickej infraštruktúry v meste Sabinov; 3. EuroVelo 11 v Prešovskom kraji,úsek V.Šariš-Pečovská N.V.- ...
Oprava a údržba chodníkov v Detve
Verejný obstarávateľ požaduje opravu a údržbu chodníkov v meste Detva v zmysle Prílohy č. 1 Súťažných podkladov.
Lesná cesta Hliniská, oprava čiel rúrových priepustov
Predmetom zákazky je stavebná práca, ktorá rieši opravu 6 rúrových priepustov na lesnej ceste Hliniská kategórie 1L 4,0/30, ktorá slúži k celoročnému odvozu drevnej hmoty. Lesná cesta sa nachádza na LS Malužiná, k.ú. Nižná Boca a priepusty premosťujú drobný vodný tok Fišiarsky potok. Oprava čiel a krídel rúrových priepustov sa bude realizovať ...