Okružná križovatka na Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici v Dunajskej   Strede
Vzhľadom na neustále celkové zvyšovanie intenzity dopravy predovšetkým na Veľkoblahovskej ceste označovanej ako Lehnická magistrála, je potrebná rekonštrukcia stykovej križovatky na malú okružnú križovatku. Účelom je zabezpečenie zvýšenej plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti cestnej premávky pre vodičov všetkých motorových vozidiel, ako aj ...
I/35 Liberec - Doubí, most 029..2
Návrh je nová mostovka respektující směrový i výškový profil stávající sil.I/35; monolitická spojitá předpjatá žlb deska. Spodní stavba ctí dispozice sousedního mostu, stáv. základy doplní mikropiloty. Most leží v intravilánu Liberce. Je postaven z předpjatých WBS nosníků. Zejména krajní vykazují korozi betonu a výztuže. Byla provedena ...
Revitalizácia PDT v Bernolákove
Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu dvoch aktivít projektu Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov, operačný program IROP: 1. Revitalizácia prestupného dopravného terminálu 2. Vytvorenie parkoviska P+B, B+R a K+R Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený ...
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží
Stavební úsek dálnice D3 0311Třebonín - Kaplice nádraží začíná v km 151,011 (150,973) začíná za MÚK Třebonín (tato je součástí úseku 0310/II Hodějovice - Třebonín). Konec předmětného úseku je v km 159,550 (159,512.25) za MÚK Kaplice nádraží, za níž navazuje úsek 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla. Délka úseku 0311 je 8,539 km a je navržen v ...
Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa
Predmetom zákazky je výstavba cyklistickej infraštruktúry - cyklistickej komunikácie - spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v meste Čadca a katastrálnych územiach Čadca a Horelica. Predmetná cyklistická komunikácia začína v napojení na 2. etapu cyklistickej komunikácie, v križovatke ulíc Kysucká cesta a ulica Andreja Hlinku napojením na ...
Rekonštrukcia komunikácií 2020
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii komunikácií (ciest, chodníkov) alebo iných spevnených plôch vo vlastníctve alebo správe verejného obstarávateľa na základe projektovej dokumentácie.
Rozšíření trolejbusových  tratí v Teplicích - stavba 1
Předmětem veřejné zakázky je vy?stavba trolejového vedení ulicemi Stanová a Jana Koziny s napojením do stávajícího trolejového vedení v ulicích Emílie Dvořákové, Zemská, U Červeného kostela a Přítkovská, trakčního kabelového vedení, veřejného osvětlení, světelné signalizace. Uvedené stavby jsou stavbou novou a trvalou. Podrobny? popis předmětu ...
Rozšíření trolejbusových  tratí v Teplicích - stavba 2
Předmětem veřejné zakázky je vy?stavba trolejového vedení v ulicích Obránců míru, Maršovská, Jana Koziny, Přítkovská a Bohosudovská, úprava V.O. v uvedeny?ch ulicích a trakční kabelové vedení v ulicích Přítkovská, Bohosudovská a Jana Koziny. Uvedené stavby jsou stavbou novou a trvalou. Podrobny? popis předmětu plnění je uveden v rámci bodu 4 ...
Školní sklad FLD a trafostanice - II.
Předmětem plnění je vybudování nového školního skladu FLD a trafostanice včetně terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, komunikace a chodníků, přeložky sítí, přípojky elektrického vedení a datové sítě.
Parkovisko pred zimným štadiónom
Parkovisko je umiestnené na trávnatej ploche pred zimným štadiónom na Spartakovskej ulici. Tvorí ho stredová komunikácia so šírkou 6 m a dve krídla kolmého parkovacieho státia s hĺbkou 5-5,2m. Parkovacie státia sú v pravidelnom intervale prerušené ostrovom zelene s bodovou výsadbou stromov. Počet novovybudovaných parkovacích státí 30 ks, počet ...
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín
Účelem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“, jejímž cílem je vybudování nového bezbariérového přístupu na všechna nástupiště v ŽST Kolín. Nový podchod bude vybudován v místě stávajícího technologického podchodu. Pro realizaci podchodu bude stávající technologický podchod demolován a ...
Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry - ul. Pod Vinbargom, Bardejov
Výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry - ul. Pod Vinbargom, Bardejov Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Cyklistická radiála: Duklianska ulica - železničná stanica, autobusová stanica - sídl. Západ 1
Predmetom zákazky je zvýšenie bezpečnosti cyklistov stavebnou úpravou existujúceho cyklochodníka mimo vozovky, výmena a doplnenie zvislého a vodorovného značenia za účelom predĺženia cyklotrás a koridorov pre cyklistov v predmetnej lokalite.
Montáž, demontáž a prenájom protisnehových zábran
Predmetom zákazky je montáž, demontáž a prenájom protisnehových zábran pre zabezpečenie zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
I/52 Bavory - Dolní Dunajovice - souvislá obnova krytu
Oprava povrchu vozovky v délce 5,223 km. Oprava zahrnuje odfrézování krytu, sanaci lokálních poruch a pokládku nové ložní a obrusné vrstvy. V místě křižovatek budou nové místo stávajících dopravních stínů zbudovány ostrůvky. Součástí plnění je obnova vodorovného dopravního značení.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v intraviláne mesta a mestských častí mesta Prievidza.
Námestie mieru, Oprava chodníkov a ciest - Detva
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác - opravu chodníkov a ciest na Námestí mieru v Detve.
Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli SPU v Nitre
Cieľom navrhovaného riešenia je zmena trasovania komunikácií v celom riešenom území areálu SPU v Nitre, vybudovanie reprezentatívnej plochy pred budovou jedálne a katedry, vybudovanie športových a oddychových plôch pre študentov a návštevníkov plochy. Zároveň sa rieši aj úprava povrchov existujúcich a navrhovaných peších komunikácií a spevnených ...
Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany
Navrhovaný cyklistický chodník spája obce Hrabušice Letanovce Spišské Tomášovce Smižany. Združenie zainteresovaných obcí určilo pre výstavbu nového cyklochodníka vhodnú trasu a pozemky, ktoré vedú v extravilánoch obcí. Po polohopisnom a výškopisnom zameraní, s priemetom do pozemkových máp, bolo zistené, že pozemky určené na výstavbu CYK vedú mimo ...
Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík II
Uskutočnenie stavby Prepojovacia komunikácia Pereš Lorinčík II v členení stavebných objektov SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, SO 02 Oporné (Zárubné) múry, SO 02.1 Oporný múr v km 0,410 90 0,467 01 v rozsahu podľa DSPRS Prepojovacia komunikácia Pereš Lorinčík, (km 0,323 53 0,791 84), HIP: ENTO spol. s r. o. Košice, zmluvy a jej príloh, t. j. ...
Tramvajová smyčka Zahradní Město - výběr zhotovitele
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení novostavby tramvajové smyčky Zahradní Město v městské části Praha 10 Záběhlice, tedy zejména: a) výstavba nové tramvajové smyčky včetně jejího příslušenství; b) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; c) vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby; Předmětem ...
I/11 Doudleby nad Orlicí obchvat
Výstavba obchvatu Doudleb n.O.. Obchvat je napojen na stávající silnici I/11 v km 81,019 provozního staničení a je ukončena napojením na stávající okružní křižovatku v km 84,061 provozního staničení. Trasa se skládá z přímých úseků a kružnicových oblouků s přechodnicemi. Celková délka SO 101 je 2780 m. Na hlavní trase se nachází tři mostní ...
Kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postřižíně
kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postřižíně
II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostního objektu ev.č. 110-008, výstavba provizorního přemostění a výstavba mostu nového ev.č. 110-008. Jedná se o čtyřpolový most z předpjatých nosníků I73. Most je kolmý. Délka přemostění 106,7m. Nosníky jsou uloženy na ocelová ložiska. Opěry i pilíře jsou ze železového betonu a jsou ...
II/229 Hředle - Třeboc
Předmětem veřejné zakázky je oprava asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně a úpravy aktivní zóny, pročištění a obnovu odvodňovacích prvků komunikace, obnova a doplnění vodorovného dopravního značení plastem, včetně předznačení barvou.