Most ev.č. 44014-5 Partutovice
Jedná se o stavební úpravu (výměna typu konstrukce) mostního objektu ev. č. 44014 – 5 v obci Partutovice
III/12519 Kácov, most ev.č. 12519-1
Demolice stávajícího mostu a následná výstavba nového objektu. Je navržen most o třech polích s nosnou konstrukcí tvořenou podélně předepnutým spojitým nosníkem, podpěry železobetonové, založení plošné. Vozovka navržena s šířkou 7,0 m s jedním chodníkem šířky 2,00 m. Délka nosné konstrukce nového mostu je 71,73 m, celková šířka mostu je 8,90 ...
Správa a údržba cyklotrás NSK
Predmetom zákazky je údržba a prevádzka cyklotrás: 1. Ponitrianska cyklomagistrála I. etapa - 1. časť úsek Dolné Krškany Čechynce s dĺžkou 4 km 2. Cyklistický chodník Nitra Vráble III. etapa s dĺžkou 7 km
Rekonštrukcia chodníka v obci Liesek pri štátnej ceste II/520
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho chodníka pre peších pozdĺž miestnej komunikácie - štátnej ceste II/520 v Liesku ulica Oravická.
Rámcová dohoda na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se stavební práce údržby místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor zadávaných na základě rámcové dohody na dobu 4 let.
Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro pěší a cyklisty v trase centrum města – Švédský vrch a Dřenice. Společná stezka pro chodce a cyklisty bude obousměrná v minimální šířce 3 m vedená v celé své trase podél nové a stávající silnice III/2149. Dále je řešena stavba části komunikace III/2149, výstavba ochranné bariéry v ...
Most ev.č. 0462-6, Brodek u Prostějova
Jedná se o stavební úpravu mostního objektu ev. č. 0462 – 6 Brodek u Prostějova tj. jeho snesení a postavení mostu nového na stejném místě, nezbytnou úpravu komunikace a přechodné dopravně inženýrské opatření. Most přes potok Broděnka (dnes používaný název Brodečka) se nachází v zastavěném území městyse Brodek u Prostějova na silnici III/0462 v km ...
Silnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice III/2784 v úseku Liberec, Horní Hanychov – Výpřež (SO 102) a dalších souvisejících stavebních objektů. V rámci rekonstrukce silnice ve směru od Výpřeže do Horního Hanychova, tzn. ve staničení 3,305 km (cca provozní staničení 11,111 km) – 6,300 km (cca provozní staničení 14,106 km) ...
Miestne komunikácie a chodníky v obci Drietoma
1.Predmet zákazky je definovaný: 1.1. projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie a realizáciu): "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Drietoma", ktorý vypracovala PIA STAMAT, s.r.o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín v máji 2019, zák. č. 18-0537-19, arch. č. A 018/2019 a 1.2. projektom stavby (projekt pre ...
II/444 Uničov – křižovatka u autobusového nádraží
Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba okružní křižovatky s pěti paprsky v místě stávající úrovňové, průsečné křižovatky ul. Mohelnická-silnice II/444, ul. Hrdinů-silnice II/446 a ul. J.z Poděbrad -MK. Součástí předmětu zakázky je také stavební úprava místní komunikace, chodníků, přeložky vodovodu, rekonstrukce jednotné kanalizace, ...
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle Rosického mostu
Předmětem veřejné zakázky je výstavba lávky pro pěší a cyklisty vedle „Rosického mostu“ spojující Městský obvod Pardubice VI a Městský obvod Pardubice VII a zahrnující výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty, lávku přes Labe upevněnou na upravené pilíře stávajícího mostu, přeložku kabelů světelného signalizačního zařízení (SSZ) a zřízení ...
Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin
Predmetom zákazky sú opravy (výtlkov) a rekonštrukcie poškodenia komunikácií na území mesta Martin asfaltom AC 11 v súlade s STN 736121 (postreky STN 736129) v jednotkovej cene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a opravy (výtlkov) alebo rekonštrukcie poškodenia komunikácií recyklovaným asfaltom v súlade s STN 736121 a STN 736129 v ...
Cyklochodník kataster Stará Turá
Predmetná cyklotrasa je súčasťou trasy 2314 Stará Turá - Topolecká. Začína na križovatke při hoteli Lipa v Starej Turej. Po asfaltových komunikáciách pokračuje do miestnej časti Topolecká, kde končí na obratisku autobusov. Navrhnuté je predĺženie tejto cyklotrasy cez m.č. Narcie a Hlavina až po hranicu SR/ČR. V prevažnej časti je trasovaná po ...
II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351. Jedná se o rekonstrukci silnice ve staničení km 15,965 – 22,875, která začíná na křižovatce se silnicí III/39911 a končí na křižovatce se silnicí II/351.
Silnice II/450 - rekonstrukce mostu ev.č. 450-002 přes Černý potok za obcí Nová Véska
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací rekonstrukce mostu ev.č. 450-002 přes Černý potok za obcí Nová Véska. Jedná se o změnu dokončené stavby dopravní infrastruktury – pozemní komunikace kategorie silnice II. třídy č. 450. Stavba je členěna na dva stavební objekty SO 182 – Dopravně inženýrská opatření a SO 201 – Most ev. č. ...
III/43321 Hruška - Tvorovice
Jedná se o stavební úpravy v intravilánu a extravilánu silnice III/43321 Tvorovice - Hruška v km staničení 0,800 – 2,078 v celkové délce 1278,46 m. Dále je součástí stavby výstavba chodníků a přeložka vodovodu v obci Tvorovice. Zakázka je zadaná ve společném zadávání s obcí Tvorovice.
Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2020 – 2021
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební ...
II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa“. Stavba II. etapy začíná v ulici Tyršova u čerpací stanice na pracovní spáře I. etapy (ZÚ - km 20,410). Komunikace pokračuje až ke konci zástavby km 20,930 a dále ostrým levostranným obloukem až k lesnímu úseku, kde stavba končí v křižovatce s ...
Vnitroblok Sadová – stavební úpravy uhelny a vnitrobloku
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových parkovacích míst ve vnitrobloku, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, rekonstrukce komunikace a chodníků, vybudování nové cyklostezky a stavební úpravy bývalé podzemní uhelny. Před zahájením stavby provede zhotovitel podrobné zpracování DIO, které nechá odsouhlasit DI PČR v Chebu a předloží jej ...
Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení dopravní stavby „Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova - stavební část“ v rozsahu dle projektové dokumentace. Blíže viz ZD a její přílohy.
Nový areál služeb města Špindlerův Mlýn
Odstranění (demolice), některých objektů v areálu služeb města Špindlerův Mlýn. Nová stavba objektů areálu služeb města Špindlerův Mlýn. Předmět veřejné zakázky zahrnuje také nákladní dopravu, zemní práce, drobné stavební práce a opravy komunikací. Nový objekt (SO-01) obsahuje garáže pro nákladní auta a vozy údržby, dílny a administrativní blok.
II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/327 Chlumec nad Cidlinou – Zábědov“. Jedná se o rekonstrukci komunikace II/327. V pasportizačním staničení km 27,272 – 33,390. Začátek úseku je u sjezdu k parkovišti Fajn Park, km 27,272 (= km 0,000). Konec úseku je před průmyslovou zónou obce Zábědov, v km 33,390 (= km 6,118). Rekonstruovaný úsek ...
Most  ev.č. 456-008 Stará Červená Voda
Jedná se o stavební úpravy stávajícího jednopólového mostu a silnice v těsné blízkosti mostu. Jde o mostní konstrukci na silnici II/456 přes vodní tok Křemenáč. Novou nosnou konstrukci bude tvořit nový železobetonový rám.
Most  ev.č. 04724-2 Přerov
Jedná se o stavební úpravu mostního objektu ev. č. 04724 – 2 Přerov tj. jeho snesení a postavení mostu nového na stejném místě, výstavbu nového mostu, nezbytnou úpravu komunikace a přechodné dopravně inženýrské opatření. Most přes tok Strhanec se nachází v zastavěném území města Přerov na silnici III/04724 v km 4,666. Silnice spojuje město Přerov ...
Vnitroblok ulic Dukelských bojovníků a Sokolovská ve Znojmě
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Vnitroblok ulic Dukelských bojovníků a Sokolovská ve Znojmě v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.