Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okr. LC/RS
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, konkrétne ide o rekonštrukciu cesty a mostov na ceste II. triedy č. 571, sanáciu mostných objektov a priepustov v úsekoch 0,000 0,236, 1,881 7,580, 8,420 11,972 po hranicu okresov Lučenec a Rimavská Sobota. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto SP ...
ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany – I. etapa
Cieľom stavby je odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav cesty II/576 Bohdanovce Herľany a mostného objektu č. 576-009, dosiahnuť podstatné predĺženie životnosti cestného telesa, bezpečnosť cestnej dopravy vplyvom zlepšených jazdných vlastností vozovky, skvalitnenie dopravného prepojenia obcí, zvýšenie dopravnej obslužnosti územia, zvýšenie ...
Obytná zóna Chodský Újezd - II. etapa
Jedná se o výstavbu nové dopravní a technické infrastruktury pro obytnou zónu, která zajistí dopravní napojení a zasíťování jedenácti nových stavebních parcel. V lokalitě je navržena jedna parcela pro umístění hřiště a zeleň. Dopravně se bude jednat o dva stavební objekty: jedna část je navrhována jako místní komunikace, druhá část je ...
Úprava vstupních prostor před hlavním vstupem do ZŠ
Předmětem veřejné zakázky je úprava vstupních prostor před hlavním vstupem do objektu základní školy v obci Dobrá. Předmět plnění zahrnuje: - Vybudování nového zálivu pro vozidla a s tím posun chodníku. - Oprava stávajících přístupových zpevněných ploch. - Vybudování dvou míst pro přecházení. - Vsakovací objekt pro silniční vody. - Oprava ...
České Budějovice, Nové Roudné - 2. etapa, ulice Na Děkanských polích
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba technické infrastruktury. Komunikace je navržena v šířce mezi obrubníky 6 m s jednostranným chodníkem. Šířka chodníku po pravé straně bude v proměnné šířce v rozmezí 1.80 m do 2.30 m z důvodu stávající zástavby a šířkového uspořádání komunikace. Odvodnění komunikace a chodníků bude uličními vpustěmi. ...
Kanalizace v Obci Nová Ves - oprava povrchů
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě stávajících místních (v některých případech i účelových) komunikací v Obci Nová Ves (dále jen „pozemní komunikace).
Kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Ketkovice - oprava povrchů
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě stávajících místních (v některých případech i účelových) komunikací v Obci Ketkovice (dále jen „pozemní komunikace).
I/11 Radoľa  - most 229
Rekonštrukcia mosta na ceste I/11 v Radoli, okres Kysucké Nové Mesto.
II/602 Bosonohy - Veselka
Předmětem zakázky je výměna krytu silnice II/602 od konce zástavby města Brna (MČ Bosonohy) po začátek zástavby obce Troubsko (MČ Veselka). Stávající kryt bude do hloubky 100 mm odfrézován a nahrazen novými asfaltovými vrstvami ve stejné tloušťce. Délka úseku je 1 190 m. Předpokládá se výstavba po polovinách. Dopravní směr z Brna bude projíždět ...
III/36214 Sulíkov - Ústup - Kněževes
Stavbou je souvislá oprava vozovkového souvrství silnice III/36214. Jedná se o dva úseky. První úsek silnice III/36214 v km 0,000 až 6,010 tj. v úseku od křižovatky se silnicí III/36213 (mezi obcemi Sulíkov a Rozsíčka) po začátek obce Kněževes. Druhý úsek v km 6,805 - 7,085 tj. od konce obce Kněževes po křižovatku se silnicí III/3626. Celková ...
Odstránenie havarijného stavu mosta ev. č. 2426-01, Moštenica
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia mostného objektu ev.č. 2426-01 ponad Moštenický potok pred obcou Moštenica.
II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, km 33,251 - 35,757
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, km 33,251 - 35,757 (6. etapa)". Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
Výstavba inženýrských sítí - lokalita rodinných domů p. p. č. 55 v k. ú. Senice
Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě dopravní a technické infrastruktury pro budoucí výstavbu 14 rodinných domů v obci Senice. Jedná se o výstavbu gravitační dešťové kanalizace, splaškové tlakové kanalizace včetně přípojek, výstavbu vodovodu včetně přípojek, plynovodu včetně přípojek, veřejného osvětlení a zpevněných ploch ...
Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná
Predmetom zákazky je zhotovenie stavby: Cesta II/588 Križovatka I/75 obec Farná Začiatok úseku je v km 31,400 (kilometrovníkové staničenie). Koniec úseku je v km 40,572 (kilometrovníkové staničenie) v križovaní cesty II/588 s cestou I/75. Úsek cesty sa nachádza na ceste II/588 v okrese Levice, v katastrálnych územiach Tekovské Lužany, Farná ...
Žeravice  chodníky a parkovací plochy
Předmětem veřejné zakázky je výstavba a rekonstrukce chodníkových ploch a parkovacích ploch v intravilánu obce Žeravice. Dále je předmětem zakázky provedení osvětlení tří přechodů pro chodce.
Kostelec - dopravní a technická infrastruktura obytné zóny Severozápad - I. etapa
Účelem stavby je v oblasti plánové 1.etapy obytné zóny - Kostelec Severozápad vytvořit dopravní a technickou infrastrukturu pro výstavbu 21 rodinných domků - bližší informace viz PD.
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa
Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi rekonštrukčné práce na chodníkoch a výstavba nových chodníkov (vytýčenie podzemných sietí, zemné a výkopové práce, zriadenie priepustov, osadenie obrubníkov a realizácia priekopy, pokládka konštrukčných vrstiev a položenie obrusnej vrstvy, realizácia vodorovného a zvislého dopravného ...
Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Stakčín
1.Časť Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Stakčín Predmetom zákazky je dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Stakčín vybudovaním segregovanej cyklistickej komunikácie, ktorá bude slúžiť pre potreby cyklistov za dodržania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dosiahnutie cieľa sa zabezpečí ...
Poptávám výstavbu příjezdové komunikace
Poptávám výstavbu příjezdové komunikace pro 4 rodinné domy. V příloze vypracovaná dokumentace. Materiál makadam prolévaný asfaltem. Začátek stavby podzim 2022.
Stavebné úpravy ul. P. O. Hviezdoslava a ul. M. Benku, parkovisko č. 14
Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Stavebné úpravy ul. P. O. Hviezdoslava a ul. M. Benku, ktorú vypracovala spoločnosť PROMAT TN s.r.o. a v projektovej dokumentácií Parkoviská na sídlisku Juh, ktorú vypracovala spoločnosť Ing. Karol Slivkanič, s.r.o.. Predmetom zákazky je stavebná úprava ul. P. O. Hviezdoslava 1. etapa, vetva ...
I/54 Moravské Lieskové - most 107
Zlepšenie stavebno-technického stavu mosta a zvýšenie jeho únosnosti.
Oprava silnice II/116 a II/236, kruhový objezd Lány, mikrokoberec
Cílem realizace této opravy bude ověření nové technologie, spočívající v použití umělého trávníku po ukončené životnosti a to jako druhotné suroviny v silničním stavitelství. Cílem projektu je ověření této skutečnosti na pokusném silničním úseku komunikace a sledování všech relevantních mechanicko - fyzikálních vlastností asfaltové směsi. Projekt ...
Odstranění nehodové lokality - II/300 Červená Třemešná
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "Odstranění nehodové lokality - II/300 Červená Třemešná". Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
Odstranění nehodové lokality - II/284 Lázně Bělohrad
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "Odstranění nehodové lokality - II/284 Lázně Bělohrad". Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
Odstranění nehodové lokality - II/501 Svatojánský Újezd
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "Odstranění nehodové lokality - II/501 Svatojánský Újezd". Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.