Parkoviště P5 Centrál – stavební část

Parkoviště P5 Centrál – stavební část

V rámci stavby dojde k vybudování parkoviště s celkovou kapacitou 458 stání (z toho 10 vyhrazených pro ZTP a 5 pro elektromobily) včetně dešťové kanalizace a vsakování. Kolmá stání mají rozměr (2,5 x 5,0) m. Krajní kolmá stání mají rozměr (2,75 x 5,0) m. Vyhrazená kolmá stání ZTP mají rozměr (3,5 resp. 3,75 x 5) m. Dále je navržena šířková úprava ...

II/393 Oslavany průtah I. stavba

II/393 Oslavany průtah I. stavba

Předmět veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/393 v průtahu města Oslavany na ulici Hybešova. Součástí stavby je úprava napojení místních a účelových komunikací, zřízení dvou dlouhých a dvou kratších opěrných zdí v rozsahu úpravy komunikace a napojení místní komunikace ulice V Oslavě, zřízení zálivů autobusových zastávek a úpravy či přeložky ...

Oprava a údržba MK v Trnave

Oprava a údržba MK v Trnave

Predmetom zákaky je poskytovanie služieb údržby a opravy komunikácií v kompetencií mesta Trnava. Jednotlivé zadania budú riašené prostredníctvom objednávok podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Kvantitatívne odhady a kvalitatívne požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Cyklotrasy bez hraníc

Cyklotrasy bez hraníc

Predmetom zákazky je výstavba cyklotrasy. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.

Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC

Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu ...

D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místních komunikací

D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místních komunikací

Předmětem veřejné zakázky je realizace mimoúrovňových křížení místních komunikací, které jsou navrženy z důvodu zachování průjezdnosti místních komunikací, ulice Nad Přehradou a ulice K Olešné. Tyto budou přerušeny plánovanou nadřazenou dopravní infrastrukturou „D 48 Frýdek – Místek, obchvat“. Jedná se zejména o mostní objekty s nezbytným ...

Úprava přechodů podél silnice II/112 v Čechticích

Úprava přechodů podél silnice II/112 v Čechticích

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy přechodů a míst pro přecházení včetně navazujících částí chodníků v centru obce. Stávající vjezdy k nemovitostem budou zachovány, chodníky o šíři 1,5-4,5 m budou realizovány zvýšené bezbarierové s nástupními a signálními pásy pro pohyb nevidomých osob a budou výškově odděleny od vozovky ...

Krymská, Praha 10

Krymská, Praha 10

Předmětem plnění je závazek zhotovení díla „Krymská, Praha 10, č. akce 850“ Jedná se o celkovou opravu stávající komunikace Krymská v délce cca 350 m včetně chodníků. Stavební úpravy spočívají ve výměně stávající konstrukce vozovky ze žulové dlažby (s využitím stávající dlažby) a rekonstrukce chodníků (výměna asfaltového krytu za dlážděný z ...

Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ

Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ

Předmětem veřejné zakázky je příprava lokality pro budoucí zástavbu pro předměstské bydlení. Zahrnuje parcelaci a přípravu území, výstavbu komunikací a zpevněných ploch, vodohospodářských objektů (splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlak splaškových vod, dešťová kanalizace, vodovodní řad), veřejného osvětlení, sdělovacího vedení, silového ...

Parkoviská Žilina – Vlčince, Solinky, Hájik, Bytčica

Parkoviská Žilina – Vlčince, Solinky, Hájik, Bytčica

Parkoviská Žilina Vlčince, Solinky, Hájik, Bytčica : 1.Parkovisko na ul.Fatranská Žilina- Vlčince 2.Parkovisko na ul.Georgesa Lannuriena Žilina-Hájik 3.Parkovisko na ul.Trenčianska Žilina Vlčince 4.Návrh parkovísk Bytčica, pri Gryfe 5.Návrh parkovísk Solinky, Javorova I. 6.Návrh parkovísk Solinky, Javorova II. 7.Návrh parkovísk Solinky, ...

X 031 – Ořech, oprava mostu, Praha 13

X 031 – Ořech, oprava mostu, Praha 13

Oprava mostu. Jedná se zejména o zhotovení nových závěrných zdí, nová spádová vyrovnávací vrstva na NK, osazení nových mostních odvodňovačů a mostních závěrů, zhotovení ŽB chodníkových říms, položení celoplošné izolace mostu a vozovkového souvrství, osazení nového zábradlí, sanace podhledu a boků nosné konstrukce a spodní stavby.

Parkoviska  ulica Tulská 2, Tulská 3, B. Bystrica

Parkoviska ulica Tulská 2, Tulská 3, B. Bystrica

Časť 1: Parkovisko Tulská 2, Banská Bystrica Predmetom zákazky je realizácia stavby: Banská Bystrica Tulská ulica 2 - Parkoviská v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu, ktorú spracovala spoločnosť PRO ROADS s.r.o.. Výstavbou sa vybudujú nové parkovacie miesta na ulici Tulská ...

Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin v CB / AB 2018-2021

Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin v CB / AB 2018-2021

Předmětem zakázky ve výběr vhodného uchazeče, který bude na vyzvání zadavatele provádět stavební práce, spočívajících v přetěsňování spárořezu a v opravách trhlin či poškozených hran cementobetonového krytu nebo v opravách trhlin v asfaltové obrusné vrstvě na dálnicích, které jsou ve správě příslušných Středisek správy a údržby dálnic (SSÚD).

Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu, OK, Praha 9 - BESIP

Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu, OK, Praha 9 - BESIP

Stavba zahrnuje realizaci nové okružní křižovatky v místě stávající pětiramenné křižovatky ulic Čakovická, Letňanská, Ke Klíčovu v Praze 9. Povrch křižovatky bude asfaltový, pojížděný prstenec ze žulové dlažby, přilehlé chodníky z betonové dlažby. Součástí stavby jsou také terénní úpravy. Odvodnění je navrženo pomocí nových uličních vpustí, které ...

Zhořelecká, II. etapa parkoviště NN3254, Praha 8

Zhořelecká, II. etapa parkoviště NN3254, Praha 8

Oprava parkoviště NN3254 – stávající asfaltové souvrství bude vybouráno. V rámci pokládky nových vrstev konstrukce parkoviště NN3254 bude zároveň řešeno odvodnění a to příčnými a podélnými sklony na jeho střed, kde bude osazena zatravňovací dlažba a provedena podélná drenáž zaústěná do vsakovacích boxů. Obvod parkoviště bude osazen novou žulovou ...

Cyklotrasa A50/A500, úsek Klánovice - Koloděje

Cyklotrasa A50/A500, úsek Klánovice - Koloděje

Jedná se o výstavbu nové cyklostezky v k.ú. Praha – Koloděje a Praha – Újezd nad Lesy. Cyklostezka, budoucí bezmotorová spojnice ulic Václava Chocholy a Oplanská, bude mít šířku 3 m (a 1,5 m prostorovou rezervu pro pohyb jezdců na zvířatech) a délku 765 m. Nový povrch bude z asfaltobetonu.

II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – I. etapa

II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – I. etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce pozemní komunikace - silnice II/237 v úseku km 14,298 – 19,360 o celkové délce 4 960 m, vyjma úseku řešeného v samostatné dokumentaci – km 19,110 – 19,211.. Předmětem veřejné zakázky je tedy rekonstrukce vozovkových vrstev (frézování, recyklace za studena a pokládka vrstev nových) a následná obnova ...

Oprava povrchu silnice II/483 Mořkov - průtah

Oprava povrchu silnice II/483 Mořkov - průtah

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice II/483 Mořkov - průtah v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko

Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/457 v délce cca 6 630 m, a to v úseku od křižovatky na obec Sádek, přes Osoblahu, až po hranici s Polskou republikou. Stávající směrové a výškové poměry zůstanou zachovány. Stavba je rozdělena na úseky nacházející se v intravilánu a extravilánu. Extravilán v km 71,350 00 – 76,424 81 a km 77,766 ...

Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice

Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice

Cílem veřejné zakázky je realizace stavby modernizace a elektrizace dráhy s cílem znovuzavedení vlakové dopravy na předmětné trati. Stavba má charakter modernizace trati včetně modernizace související infrastruktury železniční dopravní cesty. Obsahuje rekonstrukci železničního svršku a spodku předmětné trati včetně stanice Židlochovice a ...

Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung

Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung

Predmetom zákazky je vybudovanie cyklochodníka, verejného osvetlenia a dopravného značenia súvisiaceho cyklotrasou zo smeru Kolónia - Samsung v Meste Galanta, v súlade so stavebným povolením číslo: OSP 537/3453/2016-PE, zo dňa: 28.12.2016.

Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji

Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení staveb v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a zadávací dokumentací. Veřejná zakázka je rozdělena do 5 částí v souladu s § 101 zákona, a to ...

RK – vnitroblok Kounicova – Tábor – Pod Kaštany

RK – vnitroblok Kounicova – Tábor – Pod Kaštany

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace včetně odvodnění, chodníků, parkovacích stání a úprava zeleně.

Oprava povrchu silnice III/4821 Štramberk - Závišice

Oprava povrchu silnice III/4821 Štramberk - Závišice

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4821 Štramberk - Závišice v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Cesta II/562 Šaľa - Nitra

Cesta II/562 Šaľa - Nitra

Predmetom obstarávania je uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby spolufinancovanej európskym spoločenstvom (ES) podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej R-PROJECT INVEST, s.r.o., overenou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Richardom Urbanom a položkovitého rozpočtu.

(záznamy 1/25 z 13400)  strana 1 / 536