Rekonstrukce turistických chodníků 2019
Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce turistických chodníků na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Jedná se o rekonstrukce 4 stávajících chodníků, které jsou ve špatném technickém stavu a tím nutí návštěvníky sešlapávat okolí chodníků, které neúměrně rozšiřují a ničí okolní biotop.
Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně“, zpracované dne 28. 2. 2019 společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. a dle projektové dokumentace s názvem „Polyfunkční dům „A“ nad parkovištěm v Orlové-Lutyni“ zpracované dne 28. 2. 2019 společností PPS Kania ...
Jiřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 – úprava nehodového místa
Záměrem stavby je provedení stavebních úprav stávajícího směrového oblouku, které zajistí stavebně-technický stav a bezpečnostní parametry odpovídající kategorii komunikace, intenzitě dopravy a aktuálním dopravně-bezpečnostním požadavkům. V rámci stavby bude opraven propustek v km 0,150.
ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Košice rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1" je: (i) zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac, alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok vo vzťahu k časti predmetu ...
Obnova a rekonštrukcia MK, Levice
Realizácia obnovy a rekonštrukcie komunikácií v rozsahu celoplošného vybúrania oboch degradovaných asfaltových vrstiev v celkovej výmere 7860 m2. Stavba je členená na stavebné objekty: SO 01 - Ul. A. Sládkoviča, SO 03 - Ul. Saratovská, SO 04 - Ul. Tyršova.
Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava IV. Etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce pod názvom: Bližšie k práci, Zdravšie v živote cyklistická doprava IV. Etapa
I/64 Ivanka pri Nitre - oprava cesty
Predmetom zákazky je oprava cesty I/64 Ivanka pri Nitre od km 58,400 po km 59,050 v celkovej dĺžke 650 m. Celková dĺžka opravy živičného krytu na ceste I/64 je 650,00m. V danom úseku opravy sa na ceste nachádzajú nevyhovujúce pozdĺžne a priečne nerovnosti, čo ma za príčinu otrasy na nehnuteľnostiach v súbehu s pozemnou komunikáciou.
Malešická, 3. etapa, Praha 3
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávající místní komunikace Malešická v úseku Jilmová – K Červenému dvoru v Praze 3, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace.
Obnova komunikace Bílina – Kostomlaty, II. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Obnovení silnice Bílina – Kostomlaty, II. etapa (Napojení na dopravní síť v Bílině)“, zpracované v srpnu 2018 společností B-PROJEKTY Teplice, s.r.o., Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, IČ: 01782975, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je trasa ...
Cyklo Modřany – Zbraslav - rozšíření, Praha 12
Předmětem plnění této veřejné zakázky je stabilizace a úprava náspu cyklostezky A2 v prostoru mezi ulicemi U Skladu a Závist v Praze 12, výstavba opěrných zdí (gabionů), rozšíření zděného propustku, výměna všech konstrukčních vrstev cyklostezky a její rozšíření, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace. ...
Okružní křižovatka v km 1,391.91 u areálu T-SPORT a SOPO – Modletice včetně chodníku k zastávce BUS
Předmětem stavby je vybudování okružní křižovatky na komunikaci II/101 v obci Modletice. Okružní křižovatka je navržena na silnici II/101 v obci Modletice, v místě sjezdu k areálu T-sportu a areálu Aquasped. Vybudováním okružní křižovatky se umožní napojení stávajících pozemků mezi silnici II/101 a Pražským okruhem. V rámci stavby je navržen ...
D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa
Rekonstrukce stávající směrově nedělené čtyřpruhové komunikace kat. S 15/100 na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou v délce 13 167 m.
Cyklostezka Sedlčany - Prčice - Krčínova cyklostezka
Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci – „Cyklostezka Sedlčany – Prčice (Krčínova cyklostezka)“ (dále též jen „Projekt“) v rozsahu investičních nákladů stavby: 74.813.835,30 Kč bez DPH.
Rekonštrukcia cyklotrasy na území Východných Karpát – SO 01
Predmetom zákazky je uskutočnenie diela Rekonštrukcia cyklotrasy na území Východných Karpát - SO 01. Investícia spočíva z rekonštrukcie časti medzinárodnej cyklotrasy R 61 vedúcej po Národnej kultúrnej pamiatke Porta Rusica. Trasa vedie od štátnej hranice s Poľskom z Ruského sedla po ceste do bývalej obce Ruské. Rekonštrukcia v celkovej dĺžke ...
Výmena zábradlia diaľničného mosta ev. č.D1-098 Horná Streda
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výmena poškodeného zábradlia diaľničného mosta ev. č. D1-098 Horná Streda, pravý most, za nové zábradlie. Most je v správe SSÚD Trenčín. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Lesná cesta Svodín, rekonštrukcia
Predmetom riešenia je rekonštrukcia lesnej cesty pre potreby správy lesa celkovej dĺžky 6,8 km z ktorej bude rekonštruovaná len dĺžka 4,6 km rozdelená na dva úseky s obnovou pozdĺžneho a priečneho odvodnenia, skladov a výhybní. Rekonštrukcia je rozdelená na 2 úseky.Úsek č.1 je dlhý 2,53km a v celom úseku bude obnovený kryt. Povrchová úprava ...
Obnova tělesa silnice II/359 Poříčí u Litomyšle
Projekt řeší odstranění havarijního stavu části dosavadního silničního tělesa v intravilánu obce Poříčí u Litomyšle. Rychlost v úseku je omezena na 50 km/h. Řešený úsek komunikace II/359 se nachází přibližně v km 11,9. Komunikace je vedena po násypovém tělese uloženém na skalním útvaru. Stěna je v místě poruchy lomená až téměř svislá, výška cca ...
ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV" je uskutočnenie stavebných prác - predĺženie všetkých koľají nepárnej skupiny a úprava malej osovej vzdialenosti koľají číslo 1š - 2š. Zmena konfigurácie zhlavia si vyžiada nové usporiadanie výhybiek, úpravy súčasného zabezpečovacieho zariadenia ...
Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií
Vykonávanie stavebných prác na odstraňovaní lokálnych nedostatkov v zjazdnosti pozemných komunikácií, porúch vozoviek a poškodení rôznych konštrukčných častí pozemných komunikácií a ich súčastí vrátane súvisiacich služieb a dodávok stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia.
II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci nové komunikace, obchvatu obce Černíkovice – místní části Domašín, jako přeložky silnice II/321 dle přílohy č. 3 – návrh smlouvy o dílo a dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace – projektové dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky je také zpracování realizační dokumentace ...
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice
Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. ...
D1 Modernizace, úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov
Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové ...
II/128 Salačova Lhota - obchvat
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla II/128 Salačova Lhota - obchvat. Jedná se o novostavbu obchvatu obce Salačova Lhota, okr. Pelhřimov.
Mostný objekt Cesta na Bankov - cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia
Stavebné práce na vykonaní diela Mostný objekt Cesta na Bankov cesta II/547 Čermeľská cesta rekonštrukcia podľa DSPRS v členení stavebných objektov: SO 201-00 Rekonštrukcia mosta SO 601-00 Preložka verejného osvetlenia SO 602-00 Preložka vedenia SEK - ST
I/35 MÚK Rádelský Mlýn
S ohledem na stavebně technické uspořádání větví MÚK, které není v souladu s technickými předpisy, je navržena komplexní přestavba křižovatky. Je navrženo takové technické řešení, které odstraňuje dopravní závady a snižuje riziko dopravních nehod v řešené křižovatce. Zároveň přitom podstatným způsobem vylepšuje technické parametry křižovatky.