Vytvorenie a výroba kreatívneho návrhu kampane proti domácemu násiliu
Predmetom zákazky je vytvorenie kreatívneho návrhu a výroba výstupov kreatívneho návrhu a vytvorenie komunikačného a mediálneho plánu v zmysle tohto opisu predmetu zákazky a zmluvy pre celoštátnu mediálnu kampaň. Podrobný opis predmetu zákazky je v Prílohe č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk.
Vyhotovenie 10 ks audiovizuálnych záznamov
Vyhotovenie 10 ks audiovizuálnych záznamov slúžiacich na účely propagácie ochrany duševného vlastníctva, propagácie transferu technológií, propagácie CTT CVTI SR, propagácie NCTT SR propagácie lokálnych centier transferu technológií na inštitúciách, ktoré sú účastníkmi združenia NCTT SR.
Technické zabezpečenie kultúrneho podujatia Skalický jarmok
Mesto Skalica každoročne organizuje kultúrne podujatie, ktoré spája tradičný (farmársky) jarmok s kultúrnymi podujatiami, ukážkami ľudových remesiel a atrakciami pre širokú verejnosť. V dňoch 8.-9.septembra 2023 sa bude konať v centre mesta Skalica podujatie pod názvom "Skalický jarmok". Súčasťou podujatia bude pódium s ozvučením a osvetlením, ...
Digitálny mixážny pult s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka digitálneho mixážneho pultu s príslušenstvom vrátane technickej podpory a záruky v trvaní 36 mesiacov, ktorá začne plynúť dňom oficiálnej registrácie produktu, tzn. pridelením ID na portáli výrobcu. Technická podpora sa požaduje v nasledovnom rozsahu: HDW, SW a konzultačno-technickým support výrobcu s nepretržitou ...
Zabezpečenie logistických, organizačných, personálnych, materiálno-technických, ubytovacích a stravovacích služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie logistických, organizačných personálnych, materiálno-technických, ubytovacích a stravovacích služieb počas prípravnej, realizačnej a ukončovacej fázy Folklórneho festivalu Východná 2023. Podrobný opis zákazky je uvedený v prílohe č. 3A súťažných podkladov.
Dodanie a montáž ozvučenia, osvetlenia a kamerového vybavenia
Dodanie a montáž ozvučenia, osvetlenia a kamerového vybavenia. Tovary požadujeme dodať vrátane dopravy, demontáže starého zariadenia, nastavenia systému, montáže tovarov, oživenia a funkčného odskúšania, záručných listov, poistenia, daní, poplatkov, návodov, certifikátov a ďalšej potrebnej dokumentácie, zaškolenia personálu na mieste ...
Zabezpečenie logistických, organizačných, personálnych, materiálno-technických, ubytovacích
Predmetom zákazky je zabezpečenie logistických, organizačných personálnych, materiálno-technických, ubytovacích a stravovacích služieb počas prípravnej, realizačnej a ukončovacej fázy Folklórneho festivalu Východná 2023. Podrobný opis zákazky je uvedený v prílohe č. 3A súťažných podkladov.
Interný firemný event
Komplexné zabezpečenie firemného podujatia na kľúč pre zamestnancov verejného obstarávateľa v trvaní šesť (6) hodín. Podujatie sa uskutoční v areáli sídla verejného obstarávateľa. Firemná akcia bude pozostávať z cateringu, z hudobného sprievodu DJ a jeho moderovaním podujatia, zabezpečenia stanov, sedenia a sprievodných aktivít.
Väzba periodík a brožovaných tlačí
Predmetom zákazky je zhotovenie ručne šitej väzby novín a časopisov a pevnej priemyselnej väzby v súlade s platnými technologickými postupmi do pevného umývateľného plátna (mondial, baldek,..) pre všetky typy tlačí z fondov Slovenskej národnej knižnice s ohľadom na dlhodobé uchovanie obsahu. Podrobný opis predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 ...
Zabezpečenie audiovizuálnych diel o národných parkoch
Predmetom zákazky je vytvorenie audiovizuálnych diel o národných parkoch, ktoré zahŕňa tvorbu scenárov, produkciu a postprodukciu audiovizuálnych diel s kompletným vysporiadaním autorských práv zachytených na externom HDD. Podrobnosti o opise predmetu zákazky sú uvedené najmä v časti B. a E súťažných podkladov.
Učiteľský piknik 2023 – technické zabezpečenie
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie akcie pod názvom Učiteľský piknik 2023 - technické zabezpečenie, ktorá je určená pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Termín realizácie akcie je stanovený na 16.5.2023 v priestoroch Areálu zdravia na Zlatých pieskoch v Bratislave. Maximálny počet účastníkov je stanovený na 850 ...
Elektronické propagačné materiály KKC Hviezda
Predmetom zákazky je výroba audiovizuálneho materiálu vrátane natáčania na mieste, obhliadky miesta, práce režiséra, práce s hlavnými predstaviteľmi, zvukovýroba vrátane hlasového komentáru, sprievodnej hudby a štúdiové posprodukčné strihové spracovanie video spotov z natočených lokácií, tvorba a vkladanie grafických prvkov do videa a podobne.
Zabezpečenie produkcie formátov ku kampaniam VšZP
Predmetom zákazky je obstaranie produkčných prác na produkciu formátov ku 2 kampaniam VšZP a vysporiadanie práv na použitie v rozličných mediatypoch. Pre každú kampaň je rozsah požadovaných prác v minimálnom rozsahu: A) Televízne spoty, B) Rozhlasové spoty, C) Kľúčový vizuál,D) Kasting, E) Hudba, F) Produkčné práce. Bližšie informácie k opisu ...
Distribúcia Dúbravských novín
Predmetom zákazky je zabezpečenie distribúcie Dúbravských novín. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Výzve.
Zajištění podzimních Městských slavností Pardubice na období 4 let
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění přípravy, organizace, administrace a realizace čtyř ročníků podzimních Městských slavností Pardubice (dále jen „Městské slavnosti“ ) v letech 2023 až 2026. Podzimní městské slavnosti se konají vždy jedenkrát ročně, v délce trvání 2 dnů, v termínu pátek a sobota v měsíci říjnu daného ...
Služby na poskytování živých automatizovaných skrytých titulků
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění titulků k pořadům vysílaným „živě“ v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Více v ZD.
Zhotovení AV náplní do expozice v Sankturinovském domě
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba animovaných filmů, komiksů, audionahrávek a zpracování grafických podkladů do slideshow podbarvených hudbou pro audiovizuální (AV) a multimediální (MM) zařízení interaktivní expozice v Sankturinovském domě v Kutné Hoře pro předem určené místo AV a MM techniky dle projektové dokumentace (dále ...
Technicko-organizačné zabezpečenie rôznych podujatí
1. Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému (ďalej len "DNS") je technicko-organizačné zabezpečenie podujatí. 2. Podrobná identifikácia povinností a plnení zahrnutých do jednotlivých zákaziek zadávaných v rámci DNS bude špecifikovaná v rámci jednotlivých výziev na predkladanie ponúk v rámci DNS. 3. Uchádzač bude ...
EKOFILM 2023-2024
Předmětem veřejné zakázky je příprava, organizace a zabezpečení 49. a 50. ročníku MFF EKOFILM, který se koná již od roku 1974, a jehož tradičním pořadatelem je MŽP. Festival bude v předmětném období let 2023-2024 ve statutárním městě Brno v období mimo letní prázdniny (červenec, srpen) a zimní měsíce (prosinec, leden, únor). Hlavní část festivalu ...
Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025, 2026
Predmetom zákazky je kompletné poskytnutie služieb na zabezpečenie a organizáciu nasledovných celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025 a 2026: - Komárňanské dni, - Vínne korzo, - Silvestrovská veselica.
Výroba autorských moderovaných podcastov v podcastovom štúdiu a ich distribúcia
Predmetom zákazky je výroba autorských moderovaných podcastov s videozáznamom v podcastovom štúdiu a ich distribúcia, kompletná príprava, nahrávanie, postprodukcia, dodanie a distribúcia moderovaných autorských podcastov s minimálne jedným hosťom. Maximálny počet podcastov je 20 počas trvania platnosti zmluvy. Témou podcastov je efektívne ...
Tisk a distribuce časopisu ČD pro vás
zajištění tisku, zhotovení a distribuce jednotlivých čísel časopisu s názvem „Časopis ČD pro vás“ dle technické specifikace, v rozsahu, lhůtách a členění v souladu se zadávacími podmínkami
Expozice Pohansko
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace expozice pro projekt „Expozice Pohansko“, včetně zhotovení jednotlivých hmotných prvků i (nehmotného) audiovizuálního obsahu pro Expozici a všech dalších činností a komponent nezbytně souvisejících včetně vypracování realizační dokumentace před zahájením samotné realizace. Další podrobnosti jsou ...
Nákup mediálního prostoru v letech 2023 až 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup inzertní plochy v tištěných a elektronických médiích, nákup vysílacího prostoru v rozhlase a TV a poskytování dalších služeb souvisejících s inzercí a propagací programů administrovaných zadavatelem (Operační program Životní prostředí 2021-2027, Nová zelená úsporám, Operační program Spravedlivá ...
Plánování, nákup a realizace reklamních kampaní v mediálním prostoru
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu 4 let s maximálně 3 poskytovateli předmětných služeb, kterými je zejména, nikoliv však výlučně strategické dlouhodobé plánování nákupu médií (print, online, rádio, OOH, TV, kino), detailní mediální plánování, zajištění mediálního nákupu a jeho optimalizace, zajištění post buy analýz po ...