Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu
Predmetom zákazky je Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu, a to: Časť a) - vypracovaný scenár vrátane základného storyboardu kľúčových momentov spotu (optnimálne 6) pre 1 hraný TV spot a 1 hraný videospot pre videoportály (modifikácia TV spotu) pre videoportály, - detailne ...
Technológia televízneho štúdia
Predmetom zákazky je dodanie technológie televízneho štúdia, ktorý pozostáva z kompletného televízneho reťazca a dodávka a montáž koľajových dráh a nosných prvkov pre montáž osvetlenia ako budúcich súčastí Kreatívneho centra RTVS, ktoré vznikne s cieľom zabezpečiť podporu kreatívneho talentu a podporu zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom ...
Mediální nákup - Tisková a online kampaň na podporu značek kvality pro rok 2022
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastníci zadávacího řízení mohou své nabídky podávat do jedné nebo dvou částí. Předmětem plnění veřejné zakázky v první části je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu značek kvality pro rok 2022 v tiskových médiích ve 4. čtvrtletí roku 2022 dle Mediaplánu pro tisková média, který je ...
Kreativní agentura 2022-24
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování služeb kreativní reklamní agentury při rozvoji destinační značky VisitCzechRepublic, jejího kreativního a strategického vývoje, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci tvorby a kreativního a strategického řízení destinační značky.
Technicko-organizačné zabezpečenie podujatí
Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie podujatí(ďalej len "predmet zákazky"). Predmet zákazky je rozdelený na päť (5) samostatných častí.
Školení v oblasti ICT a tvorba instruktážních videospotů
Realizace školení v oblasti ICT a výroba instruktážních videospotů v rámci projektu "Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II"
Dodávka broadcast nosičů 2022-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávku profesionálních broadcast nosičů využívaných při výrobě, vysílání a archivaci pořadů pro Prahu, Brno a Ostravu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Zriadenie expozície Ekocentrum Čunovo
Predmetom zákazky je výroba, dodanie a inštalácia stálej expozície v novovybudovanom Ekocentre v Čunove. Zámerom je vytvorenie jedinečnej interaktívnej náučnej expozície, založenej na uvedomelom poznaní, ktoré povedie k zvýšenému záujmu o ochranu životného prostredia. Výroba a inštalácia sa vykoná v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej ...
Dynamický nákupní systém pro organizační a technické zajištění jednání ŘO OP VVV 2019 - 2022
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude technické, personální, organizační a logistické zajištění akcí a jednání na území celé ČR (kategorie A) a poskytování cateringových služeb na území ČR (kategorie B).
Multivize - Expozice Návštěvnického střediska
Předmětem VZ je zajištění audiovizuální produkce pro expozici Návštěvnického střediska KRNAP v místě nového návštěvnického centra Správy KRNAP na adrese Husova 213, Vrchlabí.
Boží dar VI - televizní dokumentární cyklus
Předmětem plnění Veřejné zakázky je vytvoření audiovizuálního díla (televizního dokumentárního cyklu) a zajištění jeho odvysílání ve veřejnoprávní televizi. Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky je obsažena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu ZD
Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu
Predmetom zákazky je Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu, a to: Návrh scenára pre 1 hraný TV spot a 1 videospot pre videoportály (modifikácia TV spotu) v trvaní 20 sekúnd Návrh scenára pre 1 rozhlasový spot v trvaní 20 sekúnd Produkcia 1 hraného TV spotu a 1 hraného videospotu ...
Boží dar VI - televizní dokumentární cyklus
Předmětem plnění Veřejné zakázky je vytvoření audiovizuálního díla (televizního dokumentárního cyklu) a zajištění jeho odvysílání ve veřejnoprávní televizi. Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky je obsažena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu ZD.
S vůní tradice - televizní dokumentární cyklus
Předmětem plnění Veřejné zakázky je vytvoření audiovizuálního díla (televizního dokumentárního cyklu) a zajištění jeho odvysílání ve veřejnoprávní televizi. Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky je obsažena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu ZD.
CZ PRES - zajištění doprovodných programů pro CZPRES
Předmětem veřejné zakázky je zajištění doprovodných/společenských akcí spojených s CZ PRES. Specifikace předmětu VZ je podrobně rozepsána v závazném návrhu rámcové dohody, který je přílohou zadávací dokumentace. Rámcová dohoda k této veřejné zakázce bude uzavřena s jedním dodavatelem.
Dům přírody Pálavy - audiovizuální díla - II. řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření audiovizuálních děl zakomponovaných do expozice nacházející se ve stavbě s názvem „Dům přírody Pálavy“. Zakázka je rozdělena na 4 části, přičemž účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky ...
TV dokument o specifických činnostech - nákup
Předmětem veřejné zakázky je pořízení souboru šesti filmových dokumentů jako díla vytvořeného na objednávku dle ust. § 61 a souv. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů o zahraničních misích a zprostředkování uzavření smlouvy o nákupu vysílacího času na jejich odvysílání na některé české celoplošné televizní stanici.
Realizace doprovodných programů zasedání pořádaných zadavatelem v rámci předsednictví ČR
V druhé polovině roku 2022 bude ČR již podruhé předsedat Radě EU (dále jen „CZ PRES“). Základním úkolem předsednictví je zajištění kontinuity fungování a směřování Evropské unie. Předsednictví vystupuje především jako moderátor jednání, současně ale nemůže rezignovat na svůj národní pohled při řešení celoevropských problémů. Jeden z klíčových ...
EYOF 2022 - Live stream
Predmetom zákazky je zabezpečenie živého prenosu po technickej a personálnej stránke, v kvalite a rozsahu podľa požiadaviek na jednotlivých športoviskách na podujatí Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022, ktorý sa koná v termíne od 24.07.2022 do 30.07.2022 a s tým súvisiace služby. Vyrobený signál podľa dohodnutej kvality je potrebné ...
Zajištění grafických a tiskových služeb a tvorby videospotů
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění grafických služeb, tiskařských služeb a tvorba videospotů.
CZ PRES - zajištění doprovodných programů pro CZPRES
Předmětem veřejné zakázky je zajištění doprovodných/společenských akcí spojených s CZ PRES. Specifikace předmětu VZ je podrobně rozepsána v závazném návrhu rámcové dohody, který je přílohou zadávací dokumentace. Rámcová dohoda k této veřejné zakázce bude uzavřena s jedním dodavatelem.
Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu od roku 2022
vydávání informačního měsíčníku pro občany Kraje Vysočina zahrnující kompletní výrobu a distribuci periodika a rovněž přípravu multimediálního obsahu v synergickém propojení s vydávaným periodikem
Audiovizuální a grafická produkce pro Expozici historie města Zlína
Předmětem veřejné zakázky jsou služby, spočívající v zajištění audiovizuální a grafické produkce pro Expozici historie města Zlína, konající se v rámci 700 první písemné zmínky o městu Zlín (dále také „Dílo“), a to konkrétně: výroba autorského animovaného filmu do výstavní části „Imerse“ a dále výstavní grafiky a autorských ilustrací do výstavní ...
Audiovizuálny dokument na tému: Biotopy a biodiverzita, najmä v rámci sústavy Natura 2000
Predmetom zákazky je vytvorenie audiovizuálneho dokumentu, ktorého obsahom bude vo forme vizuálnych obrazov ukázať špecifické územia Slovenska, ktoré sú zaradené do sústavy Natura 2000 vrátane 12 podporných šotov.
Dynamický nákupní systém Dodávka denního tisku, periodik a elektronických předplatných
Předmětem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na dodávku denního tisku, periodik a elektronických předplatných dle potřeb zadavatele. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.