Dodávka užitkových vozidel pro záchrannou stanici
Předmětem plnění zakázky je dodávka spočívající v dodání 2 ks užitkového automobilu typu dodávka v rozsahu technické specifikace.
Dodávka 5 ks sanitních vozidel
Předmětem plnění je dodávka pěti kusů sanitních vozidel (dále jen „sanitní vozidla dopravy raněných a nemocných, DNR) dlouhý rozvor, nízká, střední, střecha, bílá barva, standardní výbava včetně výbavy na přání, sanitní a transportní výbavy dle technické specifikace.
Dodávky, servis a údržba vozidel do těžkého terénu
Předmětem veřejné zakázky je pořizování vozidel do těžkého terénu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve ...
DNS - Pořízení vozidel do vlastnictví ČP
Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) sloužícího pro zadávání dílčích veřejných zakázek na nákup vozidel všech kategorií a druhů pohonu (klasická i alternativní paliva). DNS bude časově neomezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům. DNS bude rozdělen do 3 kategorií. Další ...
Velká dodávková užitková vozidla
Předmětem je dodávka 1 ks velkého užitkového vozidla 4x4 a 1 ks dodávkového vozidla pro přepravu zařízení pro měření tramvajových tratí 4x2.
Dodávka vozidel RENDEZ-VOUS 2021 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, v rámci které bude zadavatel zadávat dílčí veřejné zakázky na dodávky až 10 kusů vozidel určených pro systém Rendez-vous vybavených kompletní zástavbou pro instalaci zdravotnického materiálu a dodávkou a montáží IC technologií, vč. zajištění záručního servisu na 5 let do ...
Speciální vozidlo pro detekci a kontrolu v oblasti omamných a psychotropních látek
Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 ks speciálního vozidla pro detekci a kontrolu v oblasti omamných a psychotropních látek - speciálního kontrolně technického vozidla určeného pro provádění kontrol nebezpečných a potencionálně nebezpečných látek v rámci celé České republiky. Toto speciální vozidlo bude dodávkového typu (do 3500 kg) s požadovanou ...
Rámcová dohoda - Dodávka kolových traktorů a vyvážecích vleků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále též „RD“) s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na každou část veřejné zakázky, přičemž celkem se jedná až o 13 strojů. V rámci každé části VZ zadavatel garantuje odběr 1 stroje. Součástí předmětu plnění je také zprovoznění strojů a jejich agregace s požadovanými nástavbami a ...
Dodání sanitního vozidla RLP-RV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 kusu sanitního vozidla pro RLP v setkávacím systému („RENDEZ-VOUS“)
Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou
Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)
Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlo so špeciálnou úpravou na prevoz psov
Predmetom zákazky je nákup a dodanie 7 ks motorových vozidiel so špeciálnou úpravou na prevoz psov. Ďalšie informácie sú uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
Motorové vozidlo
Predmetom zákazky je nákup motorových vozidiel s adekvátnymi technickými parametrami a doplnkami. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
Dodávky malých užitkových vozidel s tažným zařízením
Zajištění dodávek malých užitkových vozidel s tažným zařízením definovaných v zadávací dokumentaci, včetně závazku zpětného odkupu dodaných vozidel v okamžiku jejich vyřazování a zajištění provozuschopnosti (servisu a údržby) dodaných vozidel po dobu jejich životnosti za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
FZŠ - Vyprošťovací automobil hmotnostní kategorie S
Nákup 1 ks vyprošťovacího automobilu hmotnostní kategorie S dle technických podmínek.
FZŠ - Nákup vyprošťovacího automobilu
Předmětem veřejné zakázky je nákup jednoho kusu vyprošťovacího automobilu kategorie 2 „pro smíšený provoz“ (schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace, v provedení V „speciálním rozšířeném“, hmotnostní třídy S „těžké“.
Pořízení nové CAS pro jednotky SDH městyse Davle
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále také „CAS“). S příslušenstvím uvedeným v technické specifikaci, která je přílohou ...
ZZS Ústeckého kraje - sanitní vozidlo - 2019
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového sanitního vozidla ZZS silniční ambulance typu B podle ČSN 1789 + A2 s úpravou k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. na řešení na místě mimořádné události a krizové situace s hromadným postižením osob.
Rámcová dohoda na přestavbu komerčních vozidel M1 na vozidla zvláštního určení SG - policejní speciál
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky komerčních vozidel přestavěných na vozidla zvláštního určení SG - policejní speciál dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 RD. Blíže viz ZD.
Sanitní vozidlo RZP č. 2
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 30 kusů sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci. Vozidla budou zadavateli (kupujícímu) dodávána za podmínek uvedených v rámcové kupní smlouvě, a to na základě jednotlivých objednávek zadavatele. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena s jedním ...
Dodávka užitkových vozidel
Předmětem plnění zakázky je dodávka spočívající v dodání 2ks automobilů typu dodávka v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami.
Operativní leasing vozidel
Zajištění operativního leasingu nových motorových vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části: A. Operativní leasing užitkových vozidel v celkovém počtu 24 vozidel, po dobu 60 měsíců; B. Operativní leasing osobních vozidel v celkovém počtu v celkovém počtu 15 vozidel, po dobu 60 měsíců. Podrobné podmínky stanoví návrh smlouvy, ...
Sanitní automobily typu B
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na nákup a dodávku 10 ks sanitních vozidel typu B nového sanitního vozidla zvláštního určení včetně zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance dle uvedené specifikace. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh kupní smlouvy na plnění veřejné ...
Pořízení vozidla na transport pacientů s VNN
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 kusu sanitního vozidla určeného pro transport pacientů s vysoce nebezpečnou nákazou.
Dodávka vozidel typu pick-up
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nového nepoužitého vozidla typu pick-up v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rámcová dohoda na dodávky výjezdových vozidel pro skupiny kriminalistických techniků
Jedná se o: 1. vymezená část: Předmětem zadávacího řízení 1. vymezené části je uzavření rámcové dohody na dodávky 35 ks výjezdových vozidel pro skupiny kriminalistických techniků. 2. vymezená část: Předmětem zadávacího řízení 2. vymezené části je uzavření rámcové dohody na dodávky 35 sad požadovaného vybavení pro výjezdová vozidla pro skupiny ...