Pořízení elektromobilů pro PKÚ, s. p. - víceúčelový užitkový elektromobil včetně wallboxu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 2 kusů víceúčelových elektromobilů N1, dále jen elektromobily včetně wallboxů a dokladů nezbytných k řádnému užívání a k provozu elektromobilů, Osvědčení o registraci vozidla, část II. Technický průkaz apod. Elektromobily budou využívány zejména v okolí jezer Milada a Most.
Automobil M1G-SP-S-VLS, sanitka terénní
Dodávka 2 ks terénních sanitek specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávka vozidla se sanitní zástavbou
Dodávka jednoho nového, dosud nepoužívaného vozidla se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů).
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel - mikrobusy s pohonem 4x4
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod vždy s jedním dodavatelem. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel - mikrobusy s pohonem 4x4. Veškeré průběžné dodávky a související plnění se budou uskutečňovat na základě výzev veřejných zadavatelů , s nimiž má ...
Dodávka malých užitkových automobilů 4×4 - 2ks
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových malých užitkových automobilů 4×4, schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice s technickými parametry a výbavou dle specifikace uvedené v Příloze smlouvy ...
Dodávka malého užitkového automobilu 4x2 - 1ks
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového malého užitkového automobilu 4×2, schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice s technickými parametry a výbavou dle specifikace uvedené v Příloze smlouvy ...
Záruční a pozáruční servis vozidel ZZS KVK 2021-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na služby záručního a pozáručního servisu vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Předmětem plnění veřejné zakázky ...
Nákup služobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je nákup služobných motorových vozidiel pre verejného obstarávateľa a organizácie v priamom riadení verejného obstarávateľa - regionálne veterinárne a potravinové správy na území SR.
Sanitné vozidlá na prepravu obvinených a odsúdených
Predmetom zákazky je dodávka sanitných vozidiel pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže na prepravu obvinených a odsúdených.
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nových osobních vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části: Část 1: Vozidla do terénu (7 ks); Část 2: Užitková vozidla (2 ks); Část 3: Osobní vozidla pro běžnou činnost (12 ks). Toto oznámení se týká Části 1: Vozidla do terénu.
Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb
Predmetom zákazky je nákup nových osobných motorových vozidiel, vrátane ich doručenia na miesto dodania predmetu zákazky, pre potreby Centier pre deti a rodiny: 1 ks 7- miestne osobné motorové vozidlo a 1 ks 5-miestne osobné motorové vozidlo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Pořízení sanitních vozidel pro ZZS JmK
Zadavatel hodlá postupně pořídit 31 nových zdravotnických vozidel RLP a RV pro potřeby ZZS JmK. Veřejná zakázka je dělena na 4 části, které budou zadávány postupně v samostatných zadávacích řízeních. Kritériem pro rozdělení veřejné zakázky na části je druh vozidla nebo rozdílné podmínky financování.
Dodávka minibusů zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů minibusů s pohonem 4x4 a automatickou převodovkou pro Městskou policii hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění je i doprava předmětu plnění do místa plnění.
Nákup vozidel M1 9 míst
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 4 ks továrně nových osobních automobilů M1 9místných, roku výroby 2021, se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích doloženou technickým průkazem, a v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 ZP k VZ.
Automobil zdravotní silniční - sanita
Dodávka 5 ks silničních sanitek s možností pohonu 4x4 specifikovaných v příloze č. 1 ZD
Dodávka dodávkových vozidel - 9 ks
Koupě 9 ks nových, nepoužitých, kvalitních a úplných dodávkových vozidel dle požadavků kupujícího, stanovených technickými specifikacemi dodávky, doprava předmětu koupě na místo předání a záruční servis. Bližší specifikace - viz zadávací dokumentace.
ZZS OK - Obnova vozového parku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 14 ks sanitních vozidel včetně vybavení. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Dodávky středních užitkových vozidel
Zajištění dodávek středních užitkových vozidel s tažným zařízením definovaných v zadávací dokumentaci a zajištění provozuschopnosti (servisu a údržby) dodaných vozidel po dobu poskytování servisu za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
Sanitní vozidla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka max. 6 ks sanitních vozidel, za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Musí být dodáno nové, nepoužité a nerepasované zboží nejvyšší kategorie se zárukou min. 24 měsíců.
IOO - Automobil dokumentaristické služby
Dodávka 1 ks výjezdového automobilu pro dokumentaristické služby.
Vozidlo technologická doprava
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 (jednoho) kusu nového silničního motorového vozidla - mobilního transportu kusového materiálu (převoz kyslíku, lékárny, prádla, pošty mezi pracovišti zadavatele) na základě kupní smlouvy. Minimální požadavky na technickou specifikaci vozidla jsou uvedeny v Příloze č. 3 ZD.
Vozidlo údržby
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 (jednoho) kusu nového silničního motorového vozidla - mobilního servisu s možností transportu kusového materiálu na základě kupní smlouvy. Požadavky na technickou specifikaci vozidla jsou uvedeny v Příloze č. 4 ZD.
IOO - Technický automobil
Dodávka 1 ks technického automobilu upraveného pro chemické účely výjezdové skupiny
Vozidla RZP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 30 kusů sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci Vozidla budou zadavateli (kupujícímu) dodávána za podmínek uvedených v rámcové kupní smlouvě, a to na základě jednotlivých objednávek zadavatele. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena s jedním ...
Nákup dodávkových vozidel - rámcová dohoda
Předmětem je nákup 5 ks + 5ks dodávkových vozidel ve dvou objemových velikostech. Bližší specifikace je uvedena v příloze č.1 ZD.