Speciální pohotovostní vozidlo - 7 ks
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka sedmi (7) kusů speciálního pohotovostního vozidla odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Užitková vozidla II
Dodávka užitkových vozidle pro převoz osvětlovací a kamerové techniky
Dodání sanitního vozidla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 kusu sanitního vozidla ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2, v provedení se zvýšenou průchodností, s pohonem obou náprav, tj. 4x4.
Dodávka dvou skříňových vozidel s vestavbou pro potřeby Oddělení prevence Městské policie
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 2 skříňových vozidel pro potřeby Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění (dále jen „předmět plnění“). Součástí předmětu plnění je i instalace polepů na vozidla v obou částech VZ, realizace speciální vestavby do vozidla v ...
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS JčK na období 2020-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávky sanitních vozidel pro ZZS JčK na období 2020 – 2023 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Celkem se jedná o 40 kusů sanitních vozidel z toho 14 kusů - Sanitní vozidlo se standardními nosítky, sanitní automobil kategorie B – podle EN ČSN 1789 + A2 a 26 kusů - Sanitní vozidlo s ...
Nákup užitkových vozidel
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka celkem 13 ks užitkových vozidel rozdělených do pěti kategorií. Součástí plnění Veřejné zakázky je rovněž poskytnutí záručních servisních služeb a zaškolení obsluhy při uvedení vozidel do provozu.
Sanitní automobily
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku 15 kusů sanitních vozidel dle specifikace.
Vozidlo pro LZS č. 2
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na 1 rok na dodávku 1 kusu sanitního vozidla pro posádky letecké záchranné služby pro případ výluky vrtulníku a využití posádky LZS jako pozemní složky. Speciální sanitní vozidlo bude určeno také pro transporty při poskytování přednemocniční neodkladné péče v obtížně sjízdném terénu a ...
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre záručné a pozáručné opravy motorových vozidiel, vrátane náhradných dielov použitých k oprave motorových vozidiel Záchrannej služby Košice a iných súvisiacich služieb počas trvania rámcovej dohody.
Nákup užitkových automobilů II
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části: • část 1: Užitkové automobily kategorie B2; • část 2: Užitkové automobily kategorie B4 a B5. Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku na jednu nebo všechny části veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 131 a násl. ZZVZ uzavře pro každou část veřejné ...
Technologická vozidla
nákup přenosových vozů pro dramatickou tvorbu PV11 a PV15
Sanitní vozy pro Nemocnice Středočeského kraje - Opakované zadávací řízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR) pro pověřující zadavatele.
Mikrobusy s obsaditeľnosťou 8+1
Predmetom zákazky je dodanie cca 15 ks mikrobusov s obsaditeľnosťou 8+1 a cca 15 ks osobných motorových vozidiel kombi nižšej strednej triedy - segment "C" (podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR) osobný automobil na prepravu osôb a batožiny.
Dodávky lehkých a terénních užitkových vozidel
Zajištění dodávek lehkých a terénních užitkových vozidel definovaných v zadávací dokumentaci, včetně závazku zpětného odkupu dodaných vozidel v okamžiku jejich vyřazování a zajištění provozuschopnosti (servisu a údržby) dodaných vozidel po dobu jejich životnosti za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
Nákup špeciálnych vozidiel ZZS BA
Predmetom zákazky je nákup špeciálnych vozidiel záchrannej zdravotnej služby Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dodávkové technologické automobily
Predmetom zákazky je nákup nových dodávkových technologických vozidiel. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Špeciálne skriňové automobily
Predmetom zákazky je nákup nových špeciálnych skriňových vozidiel. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Vozidlá s náhonom štyroch kolies 4x4, nafta
Predmetom zákazky je nákup 28 ks služobných motorových vozidiel v zložení: 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami 1 ks osobného automobilu 2 ks polododávky (automobil kombi)
Dodávka dvou skříňových vozidel s vestavbou pro Městskou policii hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 skříňových vozidel a výroba a instalace speciální vestavby do nákladového prostoru, pro potřeby Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění. Součástí předmětu plnění i dodávka a instalace výstražných světelných zařízení, polepů a radiostanic. U ...
ZZS Ústeckého kraje – speciální sanitní vozidlo - 2017
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem Kupní smlouvy bude dodávka 1 ks nového speciálního sanitního vozidla ZZS silniční ambulance typu B podle ČSN 1789 + A2 pro přepravu pacientů a to i bariatrických v intenzivní péči z místa mimořádné události, které bude zároveň připravené na ...
RD na dodávku vozidel se speciální nástavbou
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku vozidel se speciální nástavbou určenou pro instalaci etalonové měřicí sestavy (EMS) pro ověřování výdejních stojanů pohonných hmot, LPG a AdBlue. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.
ZZS Plzeňského kraje - sanitní vozidlo - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks sanitního vozu rychlé zdravotnické pomoci (dále také „RZP“) ambulance typu B vybaveného vyjímatelným kontejnerovým systémem pro řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Součástí dodávky jsou také zdravotnické přístroje a vybavení.
Vozidla II. - minibusy
nákup 2 minibusů pro přepravu televizních štábů na natáčení na základě původně zrušené 3.části 3.části OŘ - Vozidla
Užitková vozidla
nákup vozů pro převoz osvětlovací a kamerové techniky v TS Praha a Ostrava a dále nákup malých užitkových vozů pro autopůjčovnu ČT