Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený - k ramenovému nosiču kontajnerov - cca 7m3
Predmetom zákazky je dodanie strojno-technologického vybavenia na triedený zber odpadov. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: Časť 1 - Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený - k ramenovému nosiču kontajnerov - cca 7m3 Časť 2 - Ramenový nakladač, vozidlo 4x4 vrátane ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov - kapacita zdvihu min 12t
Drvič BRKO
Predmetom zákazky je nákup strojného vybavenia k projektu: Kompostáreň EKOVER. Zákazka je rozdelená na 3 časti a to. Časť 1. Drvič BRKO Časť 2. Nosič kontajnerov Časť 3. Abroll kontajner Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov ...
Obstaranie strojnotechnologického vybavenia Bátorove Kosihy - Logický celok č. 1 – Ramenový nosič
Predmetom zákazky je obstaranie strojnotechnologického vybavenia v obci Bátorove Kosihy nasledovne: Logický celok č. 1 Ramenový nosič kontajnerov
Pracovné vybavenie pre Mestský podnik Spišská Stará Ves
Predmetom zákazky je obstaranie kosačky a traktora (Logický celok č. 1) a nákladného automobilu s hydraulickou rukou (Logický celok č. 2) pre potreby Mestského podniku mesta Spišská Stará Ves. Opis predmetu zákazky je súčasťou návrhu na plnenie kritérií a tvorí Prílohu č. 1 týchto Súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ...
Časť č.1 Generálna oprava nákladného vozidla Tatra 815 s pohonom 6x6 PP 499 AK
Generálna oprava, nákladných vozidiel Tatra 815 v zmysle normy ČSN 30 0033 Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu / STN 30 0033 Názvoslovie prevádzky, údržby a opráv cestných motorových vozidiel v požadovanej kvalite, v požadovaných technických parametroch, v dohodnutom termíne a spôsobom stanoveným návrhom ...
Servis a opravy nákladných automobilov Mercedes Benz
Predmetom zákazky je zabezpečenie servisu a opráv nákladných automobilov továrenskej značky Mercedes Benz
Nákup cisterny na tankovanie lietadiel
Predmetom zákazky je kúpa tovaru jednej novej cisterny na tankovanie lietadiel - letiskový špeciál určený na tankovanie lietadiel v zmysle JIG 1, ťahač + náves (ďalej aj ako predmet kúpy), vrátane a poskytovanie služieb pozáručného servisu predmetu kúpy na obdobie 10 rokov.
Nákladné motorové vozidlo – trojstranný sklápač s hydraulickým pohonom
Nákup nákladného motorového vozidla trojstranného sklápača s hydraulickým pohonom
Kĺbový dumper
Predmetom zákazky je dodanie jedného kusu kĺbového dumpera, ktorého špecifikácia tvorí prílohu číslo 1 súťažných podkladov.
Osobné a úžitkové vozidla
Názov predmetu zákazky: Osobné a úžitkové vozidla Predmetom zákazky je dodanie osobného vozidla a úžitkových vozidiel pre Spojenú školu, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa Elokované pracovisko Lomnička 150. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2, 3 ,4 tejto Výzvy. Predmet zákazky sa delí na 3 časti: 1.časť: Úžitkové ...
Dodanie nosiča kontajnerov s hydraulickou rukou
Predmetom zákazky je nákup nového technologického vybavenia pre zberný dvor, ktorý plánuje obec zrealizovať pomocou financovania z projektu EÚ. Predkladaný projekt je zameraný na zvýšenie triedeného zberu komunálnych odpadov, a to primárne odpadov, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená ...
Dodávka nákladního vozidla se skříňovou nástavbou a hydraulickým čelem pro rozvoz stravy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladního vozidla se skříňovou nástavbou a hydraulickým čelem pro rozvoz stravy do místa plnění v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a dle technické specifikace, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky.
DNS Tahač s návěsem o nosnosti min. 50 tun 2024-2027
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení nákupu 18 ks návěsových souprav (tahač a návěs) k zajištění spolehlivé, rychlé, lehce manévrovatelné, moderně ovladatelné a bezpečné přepravy materiálu a techniky v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil ČR.
DNS - Podvalníky 2024 - 2026
Nákup podvalníků o nosnosti min. 32 tun za podmínek stanovených ve výzvě k podání žádosti o účast a upřesněných v jednotlivých výzvách k podání nabídek na veřejné zakázky zadávané prostřednictvím tohoto DNS.
Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky.
Křešice - pořízení cisternové automobilové stříkačky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny včetně příslušenství, Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze ZD
Nákladné motorové vozidlo - valník (OP1)
Predmetom zákazky je dodanie nákladného motorového vozidla valníku na prepravu rádioaktívnych materiálov triedy 7 podľa špecifikácie.
Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace - Ekomobilita
Předmětem plnění je dodávka 6 ks nákladních elektromobilů do 3,5t se sklopnou korbou podrobně popsáno v Technické specifikaci předmětu plnění, samostatně zvlášť pro každou dílčí část ZŘ, která je součástí této zadávací dokumentace a tvoří neoddělitelnou přílohu č. 1 „Technická specifikace předmětu plnění“.
Servisní služby pro nákladní a přípojná vozidla
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění záručního a pozáručního servisu nákladních vozidel továrních značek Mercedes Benz, Mercedes Benz Unimog, Multicar, MAN, Iveco, Tatra, Magma, Volvo, Scania a Renault a přípojných vozidel a nástaveb v provozovnách Zadavatele nebo vybraného dodavatele dle aktuálních potřeb Zadavatele. Bližší ...
Nákup CAS pro SDH Chodov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové, nepoužité a funkční cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1 , kategorie podvozku 2 pro smíšený provoz, jednotného provedení a hmotnostní třídy S v modifikace pro 6 osob.
Dodávka automobilové techniky pro údržbu komunikací
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nákladních automobilů 4 x 4 jako nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací, 3 ks sypacích nástaveb, 3 ks sněhových radlic, 3 ks trojstranných sklápěcích koreb, vše nové, nepoužívané, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Nákup vozidel kat. N1 na elektrický pohon včetně dobíjecích stanic a jejich instalace
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osmi vozidel kategorie N1 s plně elektrickým pohonem včetně dvou dobíjecích stanic a jejich instalace, pro odbor dopravních služeb Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel IVECO a prívesov
Predmetom zákazky je oprava a údržba vozidiel v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 461/2010 autorizovanou opravovňou bez výmeny alebo s výmenou náhradných dielov (originálnych náhradných dielov alebo schválených náhradných dielov verejným obstarávateľom) na motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3500 kg kategórie ...
Pořízení CAS pro JSDH Čejkovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky spočívajícího v dodávce 1ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro 6 osob) ...
Nákladní automobily pro svoz odpadu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového nákladního automobilu N2 pro svoz směsného komunálního, biologicky rozložitelného a objemného odpadu s lisovací nástavbou a vyklápěčem odpadových nádob a 1 kusu nového nákladního automobilu N3 s hákovým nosičem kontejnerů a hydraulickým nakládacím jeřábem pro svoz odpadových kontejnerů se spodním ...