Výroba dříví motomanuální technologií na OM na divizi Karlovy Vary v letech 2022-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví, tj. provádění prací spojených zejména se zpracováním soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb, úmyslných těžeb a prací souvisejících s těžební činností motomanuální technologií v předpokládaném celkovém objemu až 60 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro ...
Komplexní výroba dřeva na lokalitu odvozní místo v roce 20212- II. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexních těžebních prací až na lokalitu "odvozní místo". Jedná se o těžbu a sortimentaci dříví dle požadavků zadavatele a o časové vícepráce k těžebním pracím (rozřezání nehroubí) a ostatní časové práce ručně (úklid klestu). Těžba je prováděna metodou surových kmenů v délkách násobků požadovaných ...
Zajištění těžební činnosti pro lesy Města Krupka
Předmětem veřejné zakázky spočívá v poskytování služeb těžby dříví: strojní těžba nebo těžba ručním nářadím výběrem jednotlivých stromů i plošnou sečí v porostech věku nad 40 let, odvětvení, krácení na sortimenty, ukládání sortimentů do hrání, soustřeďování vyvážecí soupravou na odvozní místo na průměrnou vzdálenost 300 m, ukládání dohrání na ...
Výroba štěpky z biomasy
Předmětem veřejné zakázky je těžba lesních porostů s následnou výrobou dřevní štěpky v objemu cca 30.000 prm a provádění činností souvisejících. Část vyrobené dřevní štěpky (cca 57 %) bude vybraný dodavatel povinen dopravit na místo určení, zbylou část vyrobené dřevní štěpky bude povinen vybraný dodavatel odkoupit.
Těžby a související lesnické práce na LHC Městské lesy Plzeň 2022 - 2023
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 a násl. zákona s více dodavateli (min. dva pro každou část veřejné zakázky) za účelem poskytování služeb, jež spočívají v těžbách a ostatních lesnických činnostech (přiblížení, zalesňování, ožin, nakládání s klestem, výroba oplocenek). Jednotlivé veřejné zakázky budou v závislosti na ...
Dodatečné těžební práce a související činnosti v roce 2022 - 2023
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v těžebních pracech, přibližování a komplexní výrobě dříví na odvozním místě na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2022 - 2023.
Probírková těžba harvestorem - OPŽP
Předmětem zakázky je výchovná probírková těžba dříví s nepravidelným výběrem po porostu probírkovým harvestorem blíže specifikovaným v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a dále dokončené přibližování dříví vyvážecím prostředkem rovněž specifikovaným v technické specifikaci s vytříděním sortimentů na OM. Vzhledem k ...
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení a elektrických staníc zvn a vvn (oblasť 1-6)
Predmetom obstarávania je výrub porastov v ochrannom pásme vedení a elektrických staníc zvn a vvn (ďalej len "výrub porastov") v správe a vlastníctve obstarávateľa. Výrub porastov bude realizovaný podľa požiadaviek objednávateľa v zmysle § 11 a § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovnými ...
Těžební činnost v lesnictví 2022
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou obecně dostupné služby související s těžební činností, tedy s výrobou dříví v lesních porostech obhospodařovaných zadavatelem, kterým jsou Lesy města Olomouce, a.s. (dále jen „Lesy“).
Dynamický nákupní systém - Těžební činnost pro LMB  2022-2026
Předmětem DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci zavedeného DNS budou běžně, obecně dostupné služby souvisící s těžební činností, a to v lesních porostech obhospodařovaných zadavatelem. Předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci zavedeného DNS je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, obecně ...
Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou včetně odkornění
Jedná se o uzavření rámcových dohod dle §131 zákona na těžební činost motorovou pilou s následným odkorněním na území KRNAP a jeho OP. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa KRNAP plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně a jsou totožné s územím jednotlivých územních pracovišť. Celkem se jedná o čtyři části.
Uzavření rámcových dohod - těžba a přibližování na OM na území KRNAP a jeho OP II
Jedná se o uzavření rámcových dohod na těžbu a přibližování sortimentů na území KRNAP a jeho OP vždy s jedním účastníkem bez obnovení soutěže na každé části.
Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2022 pro Školní lesní podnik v Kostelci
Poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování úmyslných i nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu 26.000 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační součást zadavatele - Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy (dále jen „ŠLP“). Dále je předmětem zakázky shromažďování a vyvážení ...
Těžební práce harvestorovou technologií v mýtních porostech v roce 2022 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, provedení výchovných zásahů a odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná ...
Výroba dříví harvestorovou technologií I. - III. Q 2022
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen "RD") dle částí, na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele.
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite BUKOVINA
Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch a pracoviskách nachádzajúcich sa na území Lesnej správy Budča a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené ťažbové práce spočívajú v samotnej ...
Uzavření rámcových dohod na těžbu, manipulaci a přibližování dříví UKT lanováním - OPŽP
Jedná se o uzavření rámcových dohod na ruční těžbu, manipulaci dříví, přibližování UKT lanováním a dokončené přibližování dříví vyvážecím prostředkem s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technologické kartě. Jedná se o uzavření rámcové dohody dle § 131 zákona o zadávání veřejných zakázek vždy s jedním účastníkem bez ...
Uzavření rámcových dohod na vyklízení výřezů z porostu lanem navijáku UKT
Jedná se o vyklízení výřezů navijákem UKT z porostu a s přiblížením do vzdálenosti max.100m.
Uzavření rámcových dohod na těžbu harvestorem - OPŽP
Jedná se o uzavření rámcových dohod na těžbu dříví harvestorem blíže specifikovaným v technické specifikaci , dokončené přibližování dříví vyvážecím prostředkem rovněž specifikovaným v technické specifikaci (příloha zadávací dokumentace) s vytříděním sortimentů na OM. Zpracování dřeva bude prováděno na všech územních pracovištích Správy KRNAP. ...
Uzavření rámcových dohod na přibližování sortimentů lanovkami - OPŽP
Jedná se o uzavření rámcových dohod na ruční těžbu, manipulaci dříví a přibližování sortimentů lanovkami a dokončené přibližování dříví vyvážecím prostředkem s vytříděním sortimentů na OM na území KRNAP a jeho OP vždy s jedním účastníkem bez obnovení soutěže na každé části.
Uzavření rámcových dohod na těžbu harvestorem
Jedná se o uzavření rámcových dohod na těžbu dříví harvestorem a harvestorem s trakčním navijákem blíže specifikovaným v technické specifikaci (příloha zadávací dokumentaci), dokončené přibližování dříví vyvážecím prostředkem rovněž specifikovaným v technické specifikaci (příloha zadávací dokumentace) s vytříděním sortimentů na OM. Rámcové dohody ...
Ťažbová činnosť na OZ Čierny Balog
Predmetom zákazky je ťažbová činnosť na OZ Čierny Balog, na vybraných výrobných celkoch LS Šaling a LS Dobroč počas rokov 2022 - 2025. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o ...
Těžba a přibližování dřeva na SML Most v roce 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění těžby a přibližování dřeva jehličnatých a listnatých dřevin včetně manipulace a ostatních prací v rámci těžební činnosti v lesních úsecích Mníšek, Klíny, Ressl a Staré, v maximálním objemu 13.000 m3 dřeva. Cílem je uzavření rámcové dohody s maximálně pěti (5) účastníky dle § 132 zákona.
Uzavření rámcových dohod dokončené přibližování na OM na území KRNAP a jeho OP
Jedná se o uzavření rámcových dohod na dokončené přibližování sortimentů na OM na území KRNAP a jeho OP vždy s jedním účastníkem bez obnovení soutěže na každé části.
Uzavření rámcových dohod - těžba a přibližování na OM na území KRNAP a jeho OP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na těžbu a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP v předpokládaném celkovém rozsahu 35210 m3. Veřejná zakázka bude rozdělena na 27 částí. Podrobná specifikace zakázky (předpokládaný rozsah částí, doba plnění atd.) je uvedena v zadávací dokumentaci.