Vybrané těžební činnosti 2021+ na území Městských lesů Chomutov
Provádění těžebních činností a služeb s těžebními činnostmi souvisejících specifikovaných v tab. 1 zadávací dokumentace - harvestorové technologie, přibližování lanovkovým systémem.
Uzavření rámcových dohod - těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na pravidelnou těžbu včetně přibližování dřevní hmoty prováděné zadavatelem v rámci LHP v předpokládaném celkové rozsahu 35800 m3. Zakázka je rozdělena na 9 částí. Podrobná specifikace zakázky (předpokládaný rozsah částí, doba plnění atd.) je uvedena v zadávací dokumentaci.
Uzavření rámcových dohod - těžba a přibližování na OM na území KRNAP a jeho OP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na těžbu a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP v předpokládaném celkovém rozsahu 31850 m3. Veřejná zakázka bude rozdělena na 16 částí. Podrobná specifikace zakázky (předpokládaný rozsah částí, doba plnění atd.) je uvedena v zadávací dokumentaci.
Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na těžbu dříví na území KRNAP a jeho OP. Veřejná zakázka bude rozdělena na 6 částí podle jednotlivých územních pracovišť, přičemž uchazeči budou moci podat nabídku pouze na dvě části dle vlastního uvážení. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření rámcové dohody na těžbu dříví pro každé územní ...
Těžební činnosti harvestorovou technologií - V. etapa
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií - kůrovcové těžby v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace ...
Uzavření rámcových dohod na přibližování dříví koňským potahem na území KRNAP a jeho OP 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na přibližování dříví koněm na území KRNAP a jeho OP. Veřejná zakázka bude rozdělena na 6 částí podle jednotlivých územních pracovišť, přičemž uchazeči budou moci podat nabídku pouze na dvě části dle vlastního uvážení. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření jedné rámcové dohody na ...
Těžba dřeva a související činnosti v roce 2021
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech včetně sortimentace a přibližování (vyvážení) dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2021.
Výroba dříví harvestorovou technologií 2024
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou obecně dostupné služby související s výrobou dříví v lesních porostech a na odvozních místech ve vlastnictví státu s právem hospodaření státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR (dále jen „VLS“). Uvažované těžební činnosti zahrnují výrobu dříví výhradně s využitím harvestorové technologie. ...
Těžební činnost bez harvestorové technologie 2024
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s výrobou dříví bez využití harvestorové technologie, tedy s výrobou dříví v lesních porostech ve vlastnictví státu obhospodařovaných zadavatelem, kterým jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p. V souladu s § 140 ...
Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Hořovice v letech 2021-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb a úmyslných těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 820 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele - divizi Hořovice. Součástí předmětu plnění ...
Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2021+
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020-2021
Předmětem dílčích zakázek je odstraňování nežádoucí vegetace v rámci zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava. Jedná se zejména o následující služby: - kácení stromů, - kácení a likvidace náletových dřevin, - vyřezání a likvidace křoví, - likvidace dřevní hmoty štěpkováním. Bližší ...
Rámcová dohoda pro těžební a pěstební činnosti
V souvislosti zejména s kůrovcovou kalamitou, která v předchozím období postihla lesní porosty na katastrálních územích obcí, které jsou členy svazku, vyvstala potřeba do budoucna provádět na tomto území těžební a s tím související činnosti (nahodilá těžba dřeva, přibližování dřevní hmoty apod.) a rovněž související či navazující pěstební ...
Přibližování dřeva speciálním lesním kolovým traktorem - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je přibližování dříví těženého zaměstnanci zadavatele a dodavateli těžebních prací pomocí speciálního lesního kolového traktoru a následné roztřídění a uložení dříví na skládky dle požadavků zadavatele. Vytěžené dříví bude z probírek, mýtních úmyslných, podrostních a nahodilých těžeb přibližovaného v surových kmenech, ...
Přibližování dřeva univerzálním kolovým traktorem - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je přibližování dříví vytěženého zaměstnanci zadavatele a dodavateli těžebních prací pomocí univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou a následné roztřídění a uložení dříví na skládky dle požadavků zadavatele. Vytěžené dříví bude z probírek, mýtních úmyslných, podrostních a nahodilých těžeb přibližováno v ...
Rámcová dohoda na lanovkové přibližování sortimentů na ÚP 34 a ÚP 36
Jedná se o rámcovou dohodu na těžbu a přibližování sortimentů na území KRNAP.
Kontrola a údržba trasy NN vedenia
Zabezpečenie služieb spočívajúcich v kontrole a údržbe trasy NN vedenia ako aj v kontrole a údržbe trasy NN domových prípojok prislúchajúcich k trase vedenia v zmysle technickej špecifikácie pre daný región. K rozsahu výkonu kontroly a údržby trasy NN vedenia patria všetky činnosti spojené s prípravou a výkonom okliesňovania a odstraňovania ...
Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2020 až 2021 pro Školní lesní podnik v Kostelci
Poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování úmyslných i nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu 21 000 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační součást zadavatele - Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy (dále jen „ŠLP“). Dále je předmětem zakázky shromažďování a vyvážení ...
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič, štátny podnik, Správe lesov Stakčín a jednotlivých výrobných celkov Klenová na rok 2020. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu ...
Mechanizované zpracování klestu 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s drcením klestu a potěžebních zbytků na celkové ploše cca 100 ha pro organizační jednotky zadavatele .
STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - kácení stromů a dřevin
V rámci zakázky bude prováděno kácení a prořez stromů a keřů a odstraňování pařezů na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti SEVEROVÝCHOD, po dobu 48 měsí-ců pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
STC kraj - Oblast JIHOZÁPAD - kácení stromů a dřevin
Předmětem plnění zakázky je provedení kácení a prořez stromů a keřů a odstraňování pařezů na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti JIHOZÁPAD, po dobu 48 měsíců pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
Rámcová dohoda pro těžební činnosti na rok 2020 na území Městských lesů Chomutov
Provádění těžebních činností v roce 2020 na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy.
Rámcová dohoda - Kácení stromů a řez dřevin v MSK 2020-2024
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení kácení stromů a ořez dřevin v Moravskoslezském kraji, odstranění pařezů, štěpkování, likvidace dřevní hmoty a veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů a úpravou terénu kolem silnic I. tříd, dálnic II. tříd, silnic pro motorová vozidla a na pozemcích v majetkové ...
Těžební činnosti harvestorovou technologií - III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií - kůrovcové těžby v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace ...