Rámcová dohoda pro těžební a pěstební činnosti
V souvislosti zejména s kůrovcovou kalamitou, která v předchozím období postihla lesní porosty na katastrálních územích obcí, které jsou členy svazku, vyvstala potřeba do budoucna provádět na tomto území těžební a s tím související činnosti (nahodilá těžba dřeva, přibližování dřevní hmoty apod.) a rovněž související či navazující pěstební ...
Přibližování dřeva speciálním lesním kolovým traktorem - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je přibližování dříví těženého zaměstnanci zadavatele a dodavateli těžebních prací pomocí speciálního lesního kolového traktoru a následné roztřídění a uložení dříví na skládky dle požadavků zadavatele. Vytěžené dříví bude z probírek, mýtních úmyslných, podrostních a nahodilých těžeb přibližovaného v surových kmenech, ...
Přibližování dřeva univerzálním kolovým traktorem - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je přibližování dříví vytěženého zaměstnanci zadavatele a dodavateli těžebních prací pomocí univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou a následné roztřídění a uložení dříví na skládky dle požadavků zadavatele. Vytěžené dříví bude z probírek, mýtních úmyslných, podrostních a nahodilých těžeb přibližováno v ...
Rámcová dohoda na lanovkové přibližování sortimentů na ÚP 34 a ÚP 36
Jedná se o rámcovou dohodu na těžbu a přibližování sortimentů na území KRNAP.
Kontrola a údržba trasy NN vedenia
Zabezpečenie služieb spočívajúcich v kontrole a údržbe trasy NN vedenia ako aj v kontrole a údržbe trasy NN domových prípojok prislúchajúcich k trase vedenia v zmysle technickej špecifikácie pre daný región. K rozsahu výkonu kontroly a údržby trasy NN vedenia patria všetky činnosti spojené s prípravou a výkonom okliesňovania a odstraňovania ...
Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2020 až 2021 pro Školní lesní podnik v Kostelci
Poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování úmyslných i nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu 21 000 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační součást zadavatele - Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy (dále jen „ŠLP“). Dále je předmětem zakázky shromažďování a vyvážení ...
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič, štátny podnik, Správe lesov Stakčín a jednotlivých výrobných celkov Klenová na rok 2020. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu ...
Mechanizované zpracování klestu 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s drcením klestu a potěžebních zbytků na celkové ploše cca 100 ha pro organizační jednotky zadavatele .
STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - kácení stromů a dřevin
V rámci zakázky bude prováděno kácení a prořez stromů a keřů a odstraňování pařezů na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti SEVEROVÝCHOD, po dobu 48 měsí-ců pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
STC kraj - Oblast JIHOZÁPAD - kácení stromů a dřevin
Předmětem plnění zakázky je provedení kácení a prořez stromů a keřů a odstraňování pařezů na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti JIHOZÁPAD, po dobu 48 měsíců pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
Rámcová dohoda pro těžební činnosti na rok 2020 na území Městských lesů Chomutov
Provádění těžebních činností v roce 2020 na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy.
Rámcová dohoda - Kácení stromů a řez dřevin v MSK 2020-2024
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení kácení stromů a ořez dřevin v Moravskoslezském kraji, odstranění pařezů, štěpkování, likvidace dřevní hmoty a veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů a úpravou terénu kolem silnic I. tříd, dálnic II. tříd, silnic pro motorová vozidla a na pozemcích v majetkové ...
Těžební činnosti harvestorovou technologií - III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií - kůrovcové těžby v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace ...
Vykonanie ťažbového procesu na LS Predajná
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na LS Predajná. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch ...
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2020 – 2024
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na LS Staré Hory. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch ...
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2020-2022
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na LS Turčianske Teplice. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.
Výroba štěpky s jejím prodejem (DNS)
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je těžba mladých lesních porostů stromovou metodou s následnou výrobou štěpky a prodejem dřevní štěpky. Zpracování plošně poškozených resp. odumřelých mladých porostů. Zadavatel určí konkrétní požadované činnosti, případně další nezbytné požadavky a podmínky ve výzvě k podání nabídky ve smyslu § 141 ...
Manažmentové opatrenia v chránených územiach Šranecké piesky a Vrchná hora
Predmetom zákazky je realizácia obnovného manažmentu, odstraňovanie náletových a inváznych drevín v chránených územiach Šranecké piesky a Vrchná hora v rámci projektu Interreg V-A SK-AT Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku BLUEHLINGE."
Lesnické činnosti s prodejem dříví 2020-01
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci smluvní územní jednotky Buková (číselný kód zakázky 179301). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, ...
Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2020-02
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Lesné prieseky - údržba koridorov 22 kV a 110 kV vzdušných vedení
Výkon údržby koridorov 22 kV a 110 kV vzdušných vedení. Hranice koridoru vedenia sú vymedzené hranicou ochranného pásma vzdušného vedenia. Údržba koridoru spočíva vo výkone nasledovných činností: - Ručné, alebo strojné (frézovanie, mulčovanie, kosenie) odstraňovanie porastov, stromov a kríkov rastúcich v koridore vedenia, - Orezávanie korún ...
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2020 – 2022
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP
Jedná se o pravidelnou těžbu včetně přibližování dřevní hmoty prováděné zadavatelem v rámci LHP. Podrobná specifikace jednotlivých částí zakázky (zejména údaje o množství, čase plnění, předpokládané ceně díla, atd.) je uvedena v zadávací dokumentaci v části B).
Těžební činnosti harvestorovou technologií
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií - kůrovcové těžby v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace ...
Výrub drevín a drvenie drevnej hmoty
Predmetom zákazky s názvom "Výrub drevín a drvenie drevnej hmoty" je zabezpečenie výrubu drevín a drvenie drevnej hmoty v ochrannom pásme dráhy tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť prevádzkovania dráhy, t.j. výrub drevín, ktoré bezprostredne ohrozujú prevádzku dráhy, znižujú viditeľnosť na dráhe. Podrobný opis predmetu zákazky je ...