Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR - oblast Západ I a Východ I
Předmětem veřejné zakázky je odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu nadzemního vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové soustavy, včetně likvidace odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů, zbytků po těžbě a travního odpadu touto ...
Doprava dreva východ OZ Rimavská Sobota
Doprava dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej hmoty (sortimentov) z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepného závodu (OZ) na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz sortimentov z OM na OM, odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa, prípadne samostatnú nakládku s krátkou dopravnou ...
Výroba dříví harvestorovou technologií pro LZ
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních činností – těžby dříví pomocí technologie harvestorových uzlů, která zahrnuje zejména následující činnosti: - těžbu dřeva včetně druhování a manipulace harvestorem, - vyvezení vytěženého dřeva na odvozní místo vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů, - ukládání klestu na ...
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve
Predmetom zákazky je komplexné spracovanie dreva harvesterovými technológiami v zmysle STN 48 0030 Viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve - ťažba a výroba sortimentov harvestermi a vývoz vývoznými súpravami z porastu na vývozné, alebo odvozné miesto. Dodávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa vykonať aj vývoz zvyškov po ťažbe na ...
Odstranění nepůvodních druhů z lesních porostů - OPŽP
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem v lesních porostech • odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem na skalách, včetně úklidu vyřezané hmoty s využitím horolezeckých technik • těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty • těžba ...
Těžební činnosti 2019-10
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují těžební činnosti, jakož i ...
Úprava koridorov pod 110 kV vedeniami LIFE15NAT/HU/000902
Manažment biotopov v koridore elektrického vedenia 110 kV: Odstránenie krovín a stromov frézovaním, oranie, bránenie pôdy, príprava na sejbu, kosenie a zber poľnohospodárskej plodiny, mulčovanie, výsadba, starostlivosť o sadenice,...
Kontrola a údržba trasy NN vedenia v regióne Košice
Zabezpečenie služieb spočívajúcich v kontrole a údržbe trasy NN vedenia v celkovej dĺžke cca 845 km ako aj v kontrole a údržbe trasy NN domových prípojok prislúchajúcich k trase vedenia v zmysle technickej špecifikácie pre región Košice. K rozsahu výkonu kontroly a údržby trasy NN vedenia patria všetky činnosti spojené s prípravou a výkonom ...
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-22 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica, LOO Výchylovka
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ  Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 - 2020
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúcivýrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ideo odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu,aby sa uchovala ich biologická ...
Těžební činnosti 2019-08
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují těžební činnosti, jakož i ...
Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Lipník nad Bečvou
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb a úmyslných těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 220 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele – divizi Lipník nad Bečvou (lesní správa ...
Dynamický nákupní systém na provádění lesnických činností
Zajištění lesnických činností podle požadavků zadavatele a to: Kategorie 1 Pěstební činnosti Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, vč. dodávek zadavatelem specifikovaných chemických přípravků, pletiva a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností. Kategorie 2 Těžební ...
Zajištění těžebních kapacit 2019 - rámcová dohoda
Předmětem plnění je zajištění dodavatelských těžebních kapacit pro kalamitní těžbu dříví harvestorem a následné soustřeďování dříví pomocí vyvážecí soupravy. Výsledkem řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení prvku soutěže. Veřejná zakázka je členěna na 10 částí dle územně administrativního klíče, v každé části se očekává plnění jednoho ...
Doprava dreva - východ
Doprava dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej hmoty (sortimentov) z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepného závodu (OZ) na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz sortimentov z OM na OM, odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa, prípadne samostatnú nakládku s krátkou dopravnou ...
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na VC Drietoma č. 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Lesnické činnosti 2019-06
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
LOO Rudinská
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.
Těžební činnosti 2019-05
Předmětem plnění VZ(resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, ...
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Závadka roky 2019 – 2022 III
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Beňuš roky 2019-2022 III
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič, štátny podnik, Správe lesov Ulič a Správe lesov Stakčín a jednotlivých výrobných celkov . Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a ...
Hledám dodavatele smrkové kulatiny napadené kůrovcem
Hledám dodavatele smrkové kulatiny napadené kůrovcem v kvalitě C/D.
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP II
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky na části, celkem 32 částí. Podrobná specifikace jednotlivých částí zakázky (zejména údaje o množství, čase plnění, předpokládané ceně díla, atd.) je uvedena v části B) Zvláštní část, technická ...
VC Gbely
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií, ktoré sú určené jednotlivými technológiami opísanými v popise technológií ťažbového procesu : - položka 1 Spílenie stromu - položka 2 Odvetvovanie spíleného stromu - položka 3 Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni - položka 4a Približovanie drevnej ...