Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2022 pro Školní lesní podnik v Kostelci
Poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování úmyslných i nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu 26.000 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační součást zadavatele - Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy (dále jen „ŠLP“). Dále je předmětem zakázky shromažďování a vyvážení ...
Těžební práce harvestorovou technologií v mýtních porostech v roce 2022 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, provedení výchovných zásahů a odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná ...
Výroba dříví harvestorovou technologií I. - III. Q 2022
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen "RD") dle částí, na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele.
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite BUKOVINA
Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch a pracoviskách nachádzajúcich sa na území Lesnej správy Budča a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené ťažbové práce spočívajú v samotnej ...
Uzavření rámcových dohod na těžbu, manipulaci a přibližování dříví UKT lanováním - OPŽP
Jedná se o uzavření rámcových dohod na ruční těžbu, manipulaci dříví, přibližování UKT lanováním a dokončené přibližování dříví vyvážecím prostředkem s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technologické kartě. Jedná se o uzavření rámcové dohody dle § 131 zákona o zadávání veřejných zakázek vždy s jedním účastníkem bez ...
Uzavření rámcových dohod na vyklízení výřezů z porostu lanem navijáku UKT
Jedná se o vyklízení výřezů navijákem UKT z porostu a s přiblížením do vzdálenosti max.100m.
Uzavření rámcových dohod na těžbu harvestorem - OPŽP
Jedná se o uzavření rámcových dohod na těžbu dříví harvestorem blíže specifikovaným v technické specifikaci , dokončené přibližování dříví vyvážecím prostředkem rovněž specifikovaným v technické specifikaci (příloha zadávací dokumentace) s vytříděním sortimentů na OM. Zpracování dřeva bude prováděno na všech územních pracovištích Správy KRNAP. ...
Uzavření rámcových dohod na přibližování sortimentů lanovkami - OPŽP
Jedná se o uzavření rámcových dohod na ruční těžbu, manipulaci dříví a přibližování sortimentů lanovkami a dokončené přibližování dříví vyvážecím prostředkem s vytříděním sortimentů na OM na území KRNAP a jeho OP vždy s jedním účastníkem bez obnovení soutěže na každé části.
Uzavření rámcových dohod na těžbu harvestorem
Jedná se o uzavření rámcových dohod na těžbu dříví harvestorem a harvestorem s trakčním navijákem blíže specifikovaným v technické specifikaci (příloha zadávací dokumentaci), dokončené přibližování dříví vyvážecím prostředkem rovněž specifikovaným v technické specifikaci (příloha zadávací dokumentace) s vytříděním sortimentů na OM. Rámcové dohody ...
Ťažbová činnosť na OZ Čierny Balog
Predmetom zákazky je ťažbová činnosť na OZ Čierny Balog, na vybraných výrobných celkoch LS Šaling a LS Dobroč počas rokov 2022 - 2025. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o ...
Těžba a přibližování dřeva na SML Most v roce 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění těžby a přibližování dřeva jehličnatých a listnatých dřevin včetně manipulace a ostatních prací v rámci těžební činnosti v lesních úsecích Mníšek, Klíny, Ressl a Staré, v maximálním objemu 13.000 m3 dřeva. Cílem je uzavření rámcové dohody s maximálně pěti (5) účastníky dle § 132 zákona.
Uzavření rámcových dohod dokončené přibližování na OM na území KRNAP a jeho OP
Jedná se o uzavření rámcových dohod na dokončené přibližování sortimentů na OM na území KRNAP a jeho OP vždy s jedním účastníkem bez obnovení soutěže na každé části.
Uzavření rámcových dohod - těžba a přibližování na OM na území KRNAP a jeho OP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na těžbu a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP v předpokládaném celkovém rozsahu 35210 m3. Veřejná zakázka bude rozdělena na 27 částí. Podrobná specifikace zakázky (předpokládaný rozsah částí, doba plnění atd.) je uvedena v zadávací dokumentaci.
Uzavření rámcových dohod na přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP
Jedná se o uzavření rámcových dohod na těžbu a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP vždy s jedním účastníkem bez obnovení soutěže na každé části.
Těžba dřeva a související činnosti v roce 2022
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech včetně sortimentace a přibližování (vyvážení) dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2022.
Dodatečné těžební práce a související činnosti v roce 2021 - 2022
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech, přibližování a vyvážení dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2021 - 2022
Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou včetně odkornění
Jedná se o uzavření rámcových dohod dle § 131 zákona na těžební činnosti motorovou pilou s následným odkorněním na území KRNAP a jeho OP. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně a jsou totožné s územím jednotlivých územních pracovišť.
Výroba štěpky z dendromasy
Předmětem veřejné zakázky je těžba lesních porostů s následnou výrobou dřevní štěpky v objemu cca 38.000 prm a provádění činností souvisejících. Část vyrobené dřevní štěpky (cca 52 %) bude vybraný dodavatel povinen dopravit na místo určení, zbylou část vyrobené dřevní štěpky bude povinen vybraný dodavatel odkoupit.
JHC Kácení stromů a dřevin v Jihočeském kraji v letech 2021 - 2025
Odstraňování a údržba silniční doprovodné zeleně (stromů, dřevin a keřů) u silnic I. tříd v Jihočeském kraji tak, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu na těchto komunikacích.
Komplexní výroba dřeva na lokalitu odvozní místo v roce 2021 - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je provádění komplexních těžebních prací až na lokalitu "odvozní místo". Jedná se o těžbu a sortimentaci dříví dle požadavků zadavatele a o časové vícepráce k těžebním pracím (rozřezání nehroubí) a ostatní časové práce ručně (úklid klestu). Těžba je prováděna metodou surových kmenů v délkách násobků požadovaných ...
Výroba dříví motomanuální technologií na OM na divizi Karlovy Vary v letech 2021-2023
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví, tj. provádění prací spojených zejména se zpracováním soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb, úmyslných těžeb a prací souvisejících s těžební činností motomanuální technologií v předpokládaném celkovém objemu až 120 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro ...
Rámcové dohody na těžbu, vyklizování lanem navijáku UKT a vyvážení na OM II.
Předmětem této zakázky je uzavřená rámcových dohod na těžbu, vyklizování výřezů pomocí navijáku univerzálního kolového traktoru, následné vyvážení z vývozního místa na odvozní místo vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeným na technické kartě.
Výroba dříví harvestorovou technologií II - III Q 2021
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD") dle částí, na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele.
D0,D11 Kácení stromů 2020- stromy ohrožující bezpečný provoz
Odstranění nevhodných a nemocných dřevin, které představují riziko silničního provozu nebo brání jiným stromům v řádném růstu.