Těžba dřeva a související činnosti v roce 2022
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech včetně sortimentace a přibližování (vyvážení) dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2022.
Dodatečné těžební práce a související činnosti v roce 2021 - 2022
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech, přibližování a vyvážení dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2021 - 2022
Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou včetně odkornění
Jedná se o uzavření rámcových dohod dle § 131 zákona na těžební činnosti motorovou pilou s následným odkorněním na území KRNAP a jeho OP. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně a jsou totožné s územím jednotlivých územních pracovišť.
Výroba štěpky z dendromasy
Předmětem veřejné zakázky je těžba lesních porostů s následnou výrobou dřevní štěpky v objemu cca 38.000 prm a provádění činností souvisejících. Část vyrobené dřevní štěpky (cca 52 %) bude vybraný dodavatel povinen dopravit na místo určení, zbylou část vyrobené dřevní štěpky bude povinen vybraný dodavatel odkoupit.
JHC Kácení stromů a dřevin v Jihočeském kraji v letech 2021 - 2025
Odstraňování a údržba silniční doprovodné zeleně (stromů, dřevin a keřů) u silnic I. tříd v Jihočeském kraji tak, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu na těchto komunikacích.
Komplexní výroba dřeva na lokalitu odvozní místo v roce 2021 - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je provádění komplexních těžebních prací až na lokalitu "odvozní místo". Jedná se o těžbu a sortimentaci dříví dle požadavků zadavatele a o časové vícepráce k těžebním pracím (rozřezání nehroubí) a ostatní časové práce ručně (úklid klestu). Těžba je prováděna metodou surových kmenů v délkách násobků požadovaných ...
Výroba dříví motomanuální technologií na OM na divizi Karlovy Vary v letech 2021-2023
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví, tj. provádění prací spojených zejména se zpracováním soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb, úmyslných těžeb a prací souvisejících s těžební činností motomanuální technologií v předpokládaném celkovém objemu až 120 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro ...
Rámcové dohody na těžbu, vyklizování lanem navijáku UKT a vyvážení na OM II.
Předmětem této zakázky je uzavřená rámcových dohod na těžbu, vyklizování výřezů pomocí navijáku univerzálního kolového traktoru, následné vyvážení z vývozního místa na odvozní místo vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeným na technické kartě.
Výroba dříví harvestorovou technologií II - III Q 2021
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD") dle částí, na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele.
D0,D11 Kácení stromů 2020- stromy ohrožující bezpečný provoz
Odstranění nevhodných a nemocných dřevin, které představují riziko silničního provozu nebo brání jiným stromům v řádném růstu.
Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2021 a 2022 motomanuální
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty • přibližování dřevní hmoty kolovým traktorem • přibližování dřevní hmoty vyvážecí soupravou
Výroba dříví motomanuální technologií na divizi Karlovy Vary v letech 2021-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví, tj. provádění prací spojených zejména se zpracováním soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb, úmyslných těžeb a prací souvisejících s těžební činností motomanuální technologií v předpokládaném celkovém objemu až 120 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro ...
Uzavření rámcové dohody - dokončené přibližování na OM na ÚP Pec pod Sněžkou
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dokončené přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP - územní pracoviště Pec pod Sněžkou. Podrobná specifikace zakázky (předpokládaný rozsah plnění, doba plnění atd.) je uvedena v zadávací dokumentaci.
Uzavření rámcových dohod - těžba a přibližování na OM na území KRNAP a jeho OP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na těžbu a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP v předpokládaném celkovém rozsahu1850 m3. Veřejná zakázka bude rozdělena na 2 části. Podrobná specifikace zakázky (předpokládaný rozsah částí, doba plnění atd.) je uvedena v zadávací dokumentaci.
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič, štátny podnik, Správe lesov Ulič a Správe lesov Stakčín a jednotlivých výrobných celkov na rok 2021 - opakované. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na ...
Rámcové dohody na těžbu, vyklizování lanem navijáku UKT a vyvážení na OM
Předmětem této zakázky je uzavření rámcových dohod na těžbu, vyklizování výřezů pomocí navijáku univerzálního kolového traktoru, následné vyvážení z vývozního místa na odvozní místo vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeným na techonologické kartě.
Komplexní výroba dřeva na lokalitu odvozní místo na svazích se sklonem 60% v roce 2021 - II. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexních těžebních prací až na lokalitu "odvozní místo". Jedná se o těžbu, přibližování a sortimentaci dříví a úklid klestu dle požadavků zadavatele. Těžba bude prováděna ve smrkovém porostu se sklonem nad 60%. Přiblížení z porostu bude probíhat směrem nahoru z lokality "pařez" na "odvodní místo" ...
Těžební práce harvestorovou technologií v roce 2021 a 2022 - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií - kůrovcové těžby v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace ...
Uzavření rámcových dohod na těžbu harvestorem
Jedná se o uzavření rámcových dohod na těžbu, manipulaci a dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM harvestorovou technologií včetně ukládání klestu na hromady. Toto zpracování dřeva bude prováděno na územních pracovištích Správy KRNAP: ÚP34 Černý Důl, ÚP35 Pec pod Sněžkou, ÚP36 Horní Maršov. Rámcové dohody budou uzavřeny vždy s jedním ...
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite BUKOVINA
Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch a pracoviskách nachádzajúcich sa na území Lesnej správy Budča a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené ťažbové práce spočívajú v samotnej ...
Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice - realizace tůní a odstranění dřevin a rákosu
Předmětem plnění jsou opatření směřující k zachování početnosti a ke stabilizaci populace silně ohrožené kuňky ohnivé jako předmětu ochrany v evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice. Konkrétně se jedná o rozšíření plochy vhodných vodních biotopů v dané lokalitě Na Bídě, což je niva řeky Ploučnice mezi Českou Lípou a Stružnicí, pro stabilní a ...
Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2021 pro Školní lesní podnik  v Kostelci nad Černými lesy
Poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování úmyslných i nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu 34 000 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační součást zadavatele - Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy (dále jen „ŠLP“). Dále je předmětem zakázky shromažďování a vyvážení ...
Dynamický nákupní systém - Těžební činnost bez harvestorové technologie a činnost související
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jako „DNS“), kterým se pro účely zákona a zadávacích podmínek rozumí plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem plnění je pořízení běžných, obecně dostupných služeb. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou běžně, ...