Lesnícke činnosti v ťažbovom procese
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič, štátny podnik, Správe lesov Ulič a Správe lesov Stakčín a jednotlivých výrobných celkov na rok 2021 - opakované. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na ...
Rámcové dohody na těžbu, vyklizování lanem navijáku UKT a vyvážení na OM
Předmětem této zakázky je uzavření rámcových dohod na těžbu, vyklizování výřezů pomocí navijáku univerzálního kolového traktoru, následné vyvážení z vývozního místa na odvozní místo vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeným na techonologické kartě.
Komplexní výroba dřeva na lokalitu odvozní místo na svazích se sklonem 60% v roce 2021 - II. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexních těžebních prací až na lokalitu "odvozní místo". Jedná se o těžbu, přibližování a sortimentaci dříví a úklid klestu dle požadavků zadavatele. Těžba bude prováděna ve smrkovém porostu se sklonem nad 60%. Přiblížení z porostu bude probíhat směrem nahoru z lokality "pařez" na "odvodní místo" ...
Těžební práce harvestorovou technologií v roce 2021 a 2022 - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií - kůrovcové těžby v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace ...
Uzavření rámcových dohod na těžbu harvestorem
Jedná se o uzavření rámcových dohod na těžbu, manipulaci a dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM harvestorovou technologií včetně ukládání klestu na hromady. Toto zpracování dřeva bude prováděno na územních pracovištích Správy KRNAP: ÚP34 Černý Důl, ÚP35 Pec pod Sněžkou, ÚP36 Horní Maršov. Rámcové dohody budou uzavřeny vždy s jedním ...
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite BUKOVINA
Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch a pracoviskách nachádzajúcich sa na území Lesnej správy Budča a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené ťažbové práce spočívajú v samotnej ...
Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice - realizace tůní a odstranění dřevin a rákosu
Předmětem plnění jsou opatření směřující k zachování početnosti a ke stabilizaci populace silně ohrožené kuňky ohnivé jako předmětu ochrany v evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice. Konkrétně se jedná o rozšíření plochy vhodných vodních biotopů v dané lokalitě Na Bídě, což je niva řeky Ploučnice mezi Českou Lípou a Stružnicí, pro stabilní a ...
Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2021 pro Školní lesní podnik  v Kostelci nad Černými lesy
Poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování úmyslných i nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu 34 000 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační součást zadavatele - Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy (dále jen „ŠLP“). Dále je předmětem zakázky shromažďování a vyvážení ...
Dynamický nákupní systém - Těžební činnost bez harvestorové technologie a činnost související
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jako „DNS“), kterým se pro účely zákona a zadávacích podmínek rozumí plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem plnění je pořízení běžných, obecně dostupných služeb. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou běžně, ...
Rámcová dohoda na dokončené přibližování na OM na území KRNAP a jeho OP / 2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na dokončené přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP, tj. dokončené přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM. Veřejná zakázk a je rozdělena na 13 částí. Podrobná specifikace zakázky (předpokládaný rozsah částí, doba plnění atd.) je uvedena v zadávací ...
Vybrané těžební činnosti 2021+ na území Městských lesů Chomutov
Provádění těžebních činností a služeb s těžebními činnostmi souvisejících specifikovaných v tab. 1 zadávací dokumentace - harvestorové technologie, přibližování lanovkovým systémem.
Uzavření rámcových dohod - těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na pravidelnou těžbu včetně přibližování dřevní hmoty prováděné zadavatelem v rámci LHP v předpokládaném celkové rozsahu 35800 m3. Zakázka je rozdělena na 9 částí. Podrobná specifikace zakázky (předpokládaný rozsah částí, doba plnění atd.) je uvedena v zadávací dokumentaci.
Uzavření rámcových dohod - těžba a přibližování na OM na území KRNAP a jeho OP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na těžbu a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP v předpokládaném celkovém rozsahu 31850 m3. Veřejná zakázka bude rozdělena na 16 částí. Podrobná specifikace zakázky (předpokládaný rozsah částí, doba plnění atd.) je uvedena v zadávací dokumentaci.
Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na těžbu dříví na území KRNAP a jeho OP. Veřejná zakázka bude rozdělena na 6 částí podle jednotlivých územních pracovišť, přičemž uchazeči budou moci podat nabídku pouze na dvě části dle vlastního uvážení. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření rámcové dohody na těžbu dříví pro každé územní ...
Těžební činnosti harvestorovou technologií - V. etapa
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií - kůrovcové těžby v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace ...
Uzavření rámcových dohod na přibližování dříví koňským potahem na území KRNAP a jeho OP 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na přibližování dříví koněm na území KRNAP a jeho OP. Veřejná zakázka bude rozdělena na 6 částí podle jednotlivých územních pracovišť, přičemž uchazeči budou moci podat nabídku pouze na dvě části dle vlastního uvážení. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření jedné rámcové dohody na ...
Těžba dřeva a související činnosti v roce 2021
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech včetně sortimentace a přibližování (vyvážení) dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2021.
Výroba dříví harvestorovou technologií 2024
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou obecně dostupné služby související s výrobou dříví v lesních porostech a na odvozních místech ve vlastnictví státu s právem hospodaření státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR (dále jen „VLS“). Uvažované těžební činnosti zahrnují výrobu dříví výhradně s využitím harvestorové technologie. ...
Těžební činnost bez harvestorové technologie 2024
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s výrobou dříví bez využití harvestorové technologie, tedy s výrobou dříví v lesních porostech ve vlastnictví státu obhospodařovaných zadavatelem, kterým jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p. V souladu s § 140 ...
Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Hořovice v letech 2021-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb a úmyslných těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 820 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele - divizi Hořovice. Součástí předmětu plnění ...
Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2021+
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020-2021
Předmětem dílčích zakázek je odstraňování nežádoucí vegetace v rámci zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava. Jedná se zejména o následující služby: - kácení stromů, - kácení a likvidace náletových dřevin, - vyřezání a likvidace křoví, - likvidace dřevní hmoty štěpkováním. Bližší ...
Rámcová dohoda pro těžební a pěstební činnosti
V souvislosti zejména s kůrovcovou kalamitou, která v předchozím období postihla lesní porosty na katastrálních územích obcí, které jsou členy svazku, vyvstala potřeba do budoucna provádět na tomto území těžební a s tím související činnosti (nahodilá těžba dřeva, přibližování dřevní hmoty apod.) a rovněž související či navazující pěstební ...
Přibližování dřeva speciálním lesním kolovým traktorem - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je přibližování dříví těženého zaměstnanci zadavatele a dodavateli těžebních prací pomocí speciálního lesního kolového traktoru a následné roztřídění a uložení dříví na skládky dle požadavků zadavatele. Vytěžené dříví bude z probírek, mýtních úmyslných, podrostních a nahodilých těžeb přibližovaného v surových kmenech, ...