Ovocie a zelenina
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa, ktorý bude dodávať ovocie a zeleninu pre stravovacie zariadenie DONsP Dolný Kubín od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody na obdobie 12 mesiacov.
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Zelenina a ovocie II
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Zelenina a ovocie
Dodávka zeleniny a ovocia do školskej jedálne s dovozom.
Potraviny - čerstvé ovocie a zelenina, kyslá kapusta
Predmetom zákazky je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a kyslej kapusty podľa podmienok uvedených v Prílohe č.3 - Rámcovej dohode na dodanie potravín. Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je uvedené v Prílohe č.2 Špecifikácia predmetu obstarávania s cenami položiek. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky je doprava, vykládka v mieste ...
Ovocie a zelenina
Podrobný opis zákazky sa nachádza v prílohách Výzvy na predkladanie ponúk: Súťažné podklady, sumarizačná tabuľka
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie pravidelnej dodávky čestvého ovocia, zeleniny a zemiakov pre CSS Park Čadca, prevádzka Vysoká nad Kysucou.
Čerstvé ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je dodávka: - čerstvého ovocia a zeleniny - mrazených potravín vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania (platí pre obidve časti). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny pre Špecializované zariadenie Tereza
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto podľa priloženej špecifikácie (príloha č. 1 Výzvy).
Dodávanie zeleniny a ovocia do ŠJ
Predmetom obstarávania je dodávanie ovocia a zeleniny do školskej jedálne, Račianska 105, v Bratislave Dodávanie sa bude uskutočňovať na základe objednávok. Vybraný bude 1 uchádzač s najnižšou cenou. Úspešný uchádzač bezodkladne po oznámení výsledku verejného obstarávania predloží návrh rámcovej dohody.
Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, zemiaky a zemiakové výrobky
Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, zemiaky a zemiakové výrobky
Čerstvá zelenina , ovocie a šampinóny na rok 2023
Čerstvá zelenina , ovocie a šampinóny
Zelenina a ovocie
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku na dodanie tovaru: Zelenina a ovocie, predmetom ktorej bude: dodanie tovaru v zmysle technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve a za podmienok uvedených v návrhu rámcovej dohody, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve.
Zelenina a ovocie
Obstaranie potravín v rozsahu CPV
DNS -  Ovoce
Dynamický nákupní systém bude provozován v nadlimitním režimu, předmětem veřejných zakázek budou dodávky ovoce pro stravovací provoz Institutu klinické a experimentální medicíny
Zemiaky, ovocie, zelenina
Ovocie, zelenina a zemiaky,Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky
Dodávky v rámci školního projektu Ovoce a zelenina do škol doprovodná vzdělávací opatření
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kvalitního čerstvého ovoce, zeleniny a exotických plodů do škol na území České republiky v rámci doprovodného vzdělávacího opatření v rámci projektu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) s názvem „Školní projekt Ovoce a zelenina do škol“, a to na základě aktuálních potřeb zadavatele. Zadavatel se ...
Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie
Dodávka potravín pre 27 školských jedální pri materských školách a pri mestských detských jasliach v Banskej Bystrici na rok 2023
Poptávám hrušky v tunách
Koupím hrušky v tunách cca 8 tun. . Brno Česká republika.
Školní projekt - Ovoce a zelenina do škol 2022/2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží a služeb v rámci plnění doprovodného vzdělávacího opatření v části Školního projektu - Ovoce a zelenina do škol v školním roce 2022/2023 realizovaný dle nařízení vlády č. 74/2017 Sb, v platném znění v souladu s cíli školního projektu dle Strategie České Republiky pro implementaci školního projektu na ...
Dynamický nákupní systém na dodávky v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky ovoce, zeleniny a výrobky z ovoce a zeleniny které mohou být předmětem dodávek projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a to včetně doprovodných vzdělávacích opatření, které jsou součástí projektu „Ovoce a zelenina do škol“.
Dynamický nákupní systém na dodávky v rámci projektu: Ovoce a zelenina do škol
Zadavatel zavádí DNS na dodávky ovoce a zeleniny do škol. Zadavatel uvádí, že jednotlivé druhy požadovaných produktů ovoce a zeleniny do škol, které bude zadavatel v průběhu DNS poptávat od dodavatelů, jsou vymezeny Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb. v platném znění. Bližší specifikace dodávek a podmínky dodávek jsou uvedeny v zadávací ...
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na štrnásť samostatných častí: 1. Ovocie a zelenina 2. Chlieb a pečivo 3. Mlieko a mliečne výrobky 4. Bravčové mäso -čerstvé 5. Hydina čerstvé mäso 6. Hovädzie mäso čerstvé 7. Mäsové ...
Dodávky v rámci školního projektu Ovoce a zelenina do škol doprovodná vzdělávací opatření
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kvalitního čerstvého ovoce, zeleniny a exotických plodů do škol na území České republiky v rámci doprovodného vzdělávacího opatření v rámci projektu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) s názvem „Školní projekt Ovoce a zelenina do škol“, a to na základě aktuálních potřeb zadavatele. Zadavatel se ...