Zelenina a ovocie II
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Seno a slama pre správu chovu koní na rok 2023
Predmetom zákazky sú Služby, Predmetom zákazky je nákup lúčneho sena pre chov koní v Dobšinej vrátane dopravy na miesto určenia - HD v Dobšinej. Seno má byť lisované , dobre usušené, bez plesní. Celkové predpokladané odobraté množstvo bude 3300 q Slama , lisovaná v balíkoch, suchá bez plesní vrátane dopravy na HD chovu koní v Dobšinej. Celkové ...
Zelenina a ovocie
Dodávka zeleniny a ovocia do školskej jedálne s dovozom.
Potraviny - čerstvé ovocie a zelenina, kyslá kapusta
Predmetom zákazky je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a kyslej kapusty podľa podmienok uvedených v Prílohe č.3 - Rámcovej dohode na dodanie potravín. Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je uvedené v Prílohe č.2 Špecifikácia predmetu obstarávania s cenami položiek. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky je doprava, vykládka v mieste ...
Ovocie a zelenina
Podrobný opis zákazky sa nachádza v prílohách Výzvy na predkladanie ponúk: Súťažné podklady, sumarizačná tabuľka
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie pravidelnej dodávky čestvého ovocia, zeleniny a zemiakov pre CSS Park Čadca, prevádzka Vysoká nad Kysucou.
Čerstvé ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je dodávka: - čerstvého ovocia a zeleniny - mrazených potravín vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania (platí pre obidve časti). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky
Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa opisu predmetu zákazky a špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej ...
Zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny pre Špecializované zariadenie Tereza
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto podľa priloženej špecifikácie (príloha č. 1 Výzvy).
Dodávanie zeleniny a ovocia do ŠJ
Predmetom obstarávania je dodávanie ovocia a zeleniny do školskej jedálne, Račianska 105, v Bratislave Dodávanie sa bude uskutočňovať na základe objednávok. Vybraný bude 1 uchádzač s najnižšou cenou. Úspešný uchádzač bezodkladne po oznámení výsledku verejného obstarávania predloží návrh rámcovej dohody.
Mrazené ryby, zelenina a polotovary
Mrazené ryby, zelenina a polotovary
Luštěniny - čočka velkozrnná - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je: a) pořízení 1 000 tun čočky velkozrnné (dále také „čočka“), b) ochraňování 1 000 tun čočky. Čočka bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje prostřednictvím hmotných rezerv ...
Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, zemiaky a zemiakové výrobky
Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, zemiaky a zemiakové výrobky
Čerstvá zelenina , ovocie a šampinóny na rok 2023
Čerstvá zelenina , ovocie a šampinóny
Zelenina a ovocie
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku na dodanie tovaru: Zelenina a ovocie, predmetom ktorej bude: dodanie tovaru v zmysle technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve a za podmienok uvedených v návrhu rámcovej dohody, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve.
Zelenina a ovocie
Obstaranie potravín v rozsahu CPV
DNS -  Zelenina
Dynamický nákupní systém bude provozován v nadlimitním režimu, předmětem veřejných zakázek budou dodávky zeleniny pro stravovací provoz Institutu klinické a experimentální medicíny.
DNS -  Ovoce
Dynamický nákupní systém bude provozován v nadlimitním režimu, předmětem veřejných zakázek budou dodávky ovoce pro stravovací provoz Institutu klinické a experimentální medicíny
Zemiaky, ovocie, zelenina
Ovocie, zelenina a zemiaky,Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky
Zelenina
Nákup potravín pre správu zariadení sociálnych služieb v Nitre. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: 1) Zelenina 2) Nápoje 3) Vajcia
Dodávky v rámci školního projektu Ovoce a zelenina do škol doprovodná vzdělávací opatření
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kvalitního čerstvého ovoce, zeleniny a exotických plodů do škol na území České republiky v rámci doprovodného vzdělávacího opatření v rámci projektu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) s názvem „Školní projekt Ovoce a zelenina do škol“, a to na základě aktuálních potřeb zadavatele. Zadavatel se ...
Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie
Dodávka potravín pre 27 školských jedální pri materských školách a pri mestských detských jasliach v Banskej Bystrici na rok 2023
Poptávám hrušky v tunách
Koupím hrušky v tunách cca 8 tun. . Brno Česká republika.
Luštěniny - čočka velkozrnná loupaná celá, její pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je: a) pořízení 1 000 tun čočky velkozrnné loupané celé (dále také „čočka“), b) ochraňování 1 000 tun čočky. Čočka bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje prostřednictvím ...