Manažmentové opatrenia v chránených územiach Šranecké piesky a Vrchná hora
Predmetom zákazky je realizácia obnovného manažmentu, odstraňovanie náletových a inváznych drevín v chránených územiach Šranecké piesky a Vrchná hora v rámci projektu Interreg V-A SK-AT Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku BLUEHLINGE."
Lesnické činnosti s prodejem dříví 2020-01
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci smluvní územní jednotky Buková (číselný kód zakázky 179301). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, ...
Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2020-02
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Pestovná činnosť a starostlivosť o lúčne spoločenstvá - oblasť Tatry
Predmetom zákazky je pestovná činnosť a starostlivosť o lúčne spoločenstvá v ochranných obvodov v správe vereného obstarávateľa a s tým súvisiacich služieb, v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, a to na základe jednotlivých požiadaviek / objednávok verejného obstarávateľa. Povaha požadovaných služieb: ...
Fumigace dříví - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky je ošetření kůrovcového dříví fumigací za pomoci účinné látky ethandinitrilu, a to podle aktuálních potřeb zadavatele. Fumigace bude prováděna na skládkách kůrovcového dříví o maximální šířce 10 m, maximální výšce 5 m. Délka Hráně není omezena. Celkové zadavatelem předpokládané množství dříví v m3, které má být ...
Vykonanie lesníckych služieb Rajecké Teplice
Predmetom zákazky je vykonanie lesníckych služieb na zvýšenie biodiverzity a stability v mladých lesných porastoch na Lesnej správe Rajecké Teplice. Lesnícke služby na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú ...
Prořezávka a transport vyřezané kleče včetně služeb souvisejících
Zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o dílo na prořezávku a především transport vyřezané kleče vrtulníkem. Klečové porosty jsou v Krkonoších jednou z nejvýznamnějších vegetačních formací, a to i přesto, že rostou přibližně na 2 180 ha, což představuje pouhá 4% území KRNAP a jeho ochranného pásma.
Obnova lesního porostu po kalamitě
Lesnická opatření pro obnovu lesního potenciálu porostů, poškozených suchem na LHC Libnič – Mojč.
Rámcová dohoda pro zajištění přepravy dříví na období roku 2020 - 2021 na území NP Šumava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více účastníky, jakož i úprava smluvních vztahů při uzavírání realizačních smluv na plnění na plnění přepravy dříví na území NP Šumava, jakož i vymezení některých vzájemných práv a povinností a podmínek plnění. Bližší informace k předmětu plnění ...
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 – 2022 na území NP a CHKO Šumava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více účastníky pro provádění lesnických činností, zejména těžební a pěstební práce. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v technologických listech, které jsou přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.
Přeměna porostů náhradních dřevin na polesí Blatno - IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce lesních porostů v imisních oblastech, příprava půdy pro obnovu lesa, zalesňování sadbou, oplocování mladých lesních porostů, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři, ochrana mladých lesních porostů proti buřeni, ochrana mladých lesních porostů proti hmyzím škůdcům, ochrana mladých lesních ...
Obnova porostů po kalamitě na polesí Nejdek
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění lesních porostů ve stáří do 40 let poškozených mokrým sněhem a námrazou dne 31. 1. 2019, zalesnění ploch a ochrana založených porostů - oplocení a následnou péči. Bližší požadavky na předmět plnění jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 této ZD a v položkovém výkazu výměr, ...
Projekt přeměny PND 2020 – 2022 na LHC Frýdlant
Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále také jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek. Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených touto ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek ...
Projekt přeměny PND na LHC Ještěd
Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále také jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek. Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených touto ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek ...
Obnova lesních porostů po kalamitách na LHC Strážnice
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Bude se jednat zejména o následující činnosti: • výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání sadebního materiálu), • ochrana ...
Rámcová dohoda - Přeprava dříví pro rok 2020
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále také jako „RD“) mezi zadavatelem a více dodavateli (účastníky) (max. 10) dle § 132 odst. 3 písm. a) zákona na poskytování služeb souvisejících s přepravou dříví a na činnosti související v požadovaném množství a kvalitě.
Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov - III
Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, (dále též jen „PČ“) zahrnující zejména níže uvedené činnosti: • chemická příprava půdy celoplošná • zalesňování (první sadba a vylepšování) • ochrana proti buřeni (ožínání, chemická ochrana proti buřeni) • ochrana proti ...
Projekt přeměny PND na LHC Klášterec – PRV 8. kolo 2019
Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených v ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností). Podrobný přehled a popis jednotlivých činností tvořících předmět této VZ, včetně ...
Projekt přeměny PND na LHC Litvínov – PRV 8. kolo 2019
Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených v ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností). Podrobný přehled a popis jednotlivých činností tvořících předmět této VZ, včetně ...
Projekt přeměny PND na LHC Telnice – PRV 8. kolo 2019
Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených v ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností). Podrobný přehled a popis jednotlivých činností tvořících předmět této VZ, včetně ...
Projekt přeměny PND na LHC Klášterec – PRV 8. kolo 2019
Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených v ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností). Podrobný přehled a popis jednotlivých činností tvořících předmět této VZ, včetně ...
Projekt přeměny PND na LHC Litvínov – PRV 8. kolo 2019
Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených v ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností). Podrobný přehled a popis jednotlivých činností tvořících předmět této VZ, včetně ...
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2020-2022
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich ...
Výroba a prodej lesní dendromasy 2020
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je provádění služeb pro zadavatele v oblasti zpracování lesní dendromasy. Zpracování dendromasy zahrnuje výřez odumírajících či odumřelých stojících mladých lesních porostů a vyvážení dendromasy z těchto porostů na lokalitu odvozní místo, dále vyvážení klestu a těžebních zbytků volně ložených nebo ...
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, kácení lesní a mimolesní zeleně v dotčeném území
Předmětem veřejné zakázky je odstranění lesní a mimolesní zeleně včetně odstranění křovin v trase dálnice D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží. Součástí je ekologická likvidace veškeré dřevní hmoty získané z kácení, mimo pařezů, které zůstanou netknuty. Po provedení kácení budou provedeny hrubé terénní úpravy – zamezení vzniku louží a lokálních ...