Provádění péče ve zvláště chráněném území Přírodní památka Šilheřovice z důvodu ochrany páchníka hnědého
Předmětem veřejné zakázky je obnovní zásah v evropsky významné lokalitě a přírodní památce Šilheřovice cílený na udržení a zlepšení podmínek pro dlouhodobou udržitelnost populace páchníka hnědého. Obnovního zásah spočívá v ošetření 468 ks starých dřevin (úprava korun, ořezy větví a umístění vazeb), výsadbě 223 ks nových dřevin vč. dokončovací péče ...
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2020 na území Městských lesů Chomutov
Provádění lesnických činností, zejména pěstebních a těžebních činností, v roce 2019 na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy.
Uzavření rámcových dohod na přibližování dříví koňským potahem na území KRNAP a jeho OP 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na přibližování dříví koněm na území KRNAP a jeho OP. Veřejná zakázka bude rozdělena na 6 částí podle jednotlivých územních pracovišť, přičemž uchazeči budou moci podat nabídku pouze na dvě části dle vlastního uvážení. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření jedné rámcové dohody na ...
Pěstební činnost v lesnictví 2024
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s prováděním pěstebních činností v lesních porostech, ve kterých má zadavatel Vojenské lesy a statky ČR, s.p. právo hospodařit. V souladu s § 140 Zákona zařadí Zadavatel do DNS dodavatele, který předloží ...
Zalesnění kalamitou poškozených lesních porostů
Předmětem zakázky je obnova celkem 5-ti lesních porostů poškozených větrnou kalamitou. Obnovou se rozumí příprava půdy před zalesněním, pořízení sadebního materiálu a následného zalesnění, mechanická a chemická ochrana nově založených kultur.
Pěstební práce - prořezávky na LS Arnoštov a LS Horní Planá v letech 2021-2023
Předmětem VZ je provedení výchovných zásahů v mladých lesních porostech (prořezávky), včetně rozčlenění porostu linkami, a to podle aktuálních potřeb organizační jednotky zadavatele (dále jen „divize“) Horní Planá.
Pestovná činnosť a pestovné práce v rámci medzinárodného projektu ENI – Cesty k zdravým lesom
výsadba sadeníc pri obnove lesa, dodávka sadeníc, uhadzovanie haluziny ,vyžínanie pomiestne ,vyžínanie celoplošne, oplocovanie porastov, individ. ochrana proti odhryzu náterom ,údržba oplôtkov, prečistky, individ. ochrana obväz. haluziny ,údržba ochranných chodníkov
Realizace prvků ÚSES, k.ú. Dobelice - opakované
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: realizace prvků ÚSES, k.ú. Dobelice. Veřejná zakázka zahrnuje realizaci projektu spočívající v založení chybějících biokoridorů a interakčních prvků v k.ú. Dobelice. V rámci realizace dojde k výsadbě nových dřevin včetně tříleté následné péče a zatravnění. Výsledkem ...
Realizace prvků ÚSES v k.ú. Hejtmánkovice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace čtyř skladebných částí územního systému ekologické stability - tří lokálních biokoridorů a jednoho lokálního biocentra v k.ú. Hejtmánkovice, okres Náchod. Celková výměra tvoří 4,3 ha. Výsadba bude provedena do stávajících trvalých travních porostů. Celkem bude vysazeno 2 136 ks ...
Dodávky lapačů a souvisejícího sortimentu (rámcová dohoda)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek feromonových lapačů a souvisejícího sortimentu (dále jen „zboží“), a to dle požadavků a za podmínek stanovených ve vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 1 ZD
Lesnické činnosti s prodejem dříví 2021+
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Pěstební činnosti 2021+
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, spočívají ...
Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2021+
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, zahrnující zejména následující činnosti: výřez nehroubí a dočištění ploch, celoplošná příprava půdy frézováním do hloubky 20 cm, oplocení a oprava oplocení, zalesnění (výsadba) a vylepšování, ochrana proti buřeni, ožínání celoplošně, ochrana proti ...
Rámcová dohoda pro těžební a pěstební činnosti
V souvislosti zejména s kůrovcovou kalamitou, která v předchozím období postihla lesní porosty na katastrálních územích obcí, které jsou členy svazku, vyvstala potřeba do budoucna provádět na tomto území těžební a s tím související činnosti (nahodilá těžba dřeva, přibližování dřevní hmoty apod.) a rovněž související či navazující pěstební ...
Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vémyslice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: realizace prvků ÚSES v k.ú. Vémyslice. Veřejná zakázka zahrnuje realizaci projektu spočívající v založení chybějících částí biocentra a biokoridorů v k.ú. Vémyslice. V rámci realizace dojde k výsadbě nových dřevin včetně tříleté následné péče a zatravnění. Výsledkem ...
Zhotovení LHP s platností 2022 - 2031
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 14 946 ha.
Obnova lesných spoločenstiev – Mestské lesy Tisovec, s.r.o.
Obnova lesných spoločenstiev je zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov tak, aby sa pri dodržaní všetkých princípov trvalo udržateľného rozvoja zlepšovala funkčnosť a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych efektov hospodárenia.
Přibližování dřeva speciálním lesním kolovým traktorem - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je přibližování dříví těženého zaměstnanci zadavatele a dodavateli těžebních prací pomocí speciálního lesního kolového traktoru a následné roztřídění a uložení dříví na skládky dle požadavků zadavatele. Vytěžené dříví bude z probírek, mýtních úmyslných, podrostních a nahodilých těžeb přibližovaného v surových kmenech, ...
Přibližování dřeva univerzálním kolovým traktorem - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je přibližování dříví vytěženého zaměstnanci zadavatele a dodavateli těžebních prací pomocí univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou a následné roztřídění a uložení dříví na skládky dle požadavků zadavatele. Vytěžené dříví bude z probírek, mýtních úmyslných, podrostních a nahodilých těžeb přibližováno v ...
Obnova lesa – Lesopestovné činnosti Mestské lesy Dobšiná
Predmetom zákazky je poskytnutie lesníckych služieb: uhadzovanie haluziny po ťažbe, zalesňovanie prvé a opakované do nepripravenej pôdy.
Posílení biodiverzity přeměnou smrkových porostů na porosty přirozené druhové skladby
Provedení změny druhové skladby vybraných porostů, kdy dojde k nahrazení smrku geograficky původními dřevinami na pozemcích obhospodařovaných zadavatelem v obci a k.ú. Krhov.Pro zalesnění zadavatel zvolil jak pro hlavní dřeviny (BK, DB, LP, JD) tak i přimíšené a vtroušené dřeviny jednotný počet 10 000 ks sazenic na hektar (toto umožní hospodáři v ...
Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja
Predmetom zákazky sú práce spojené s narušením zhutnených plôch v priečnom reze rýpadlom v rámci projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja
Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo V
Předmětem této veřejné zakázky je provádění lesnických činností, a to konkrétně pěstebních činností a těžebních činností v rámci realizace Projektu OPŽP. Blíže viz zadávací dokumentace.
Obnova lesných spoločenstiev – URBÁRI, s.r.o.
V lesných porastoch poškodených škodlivými činiteľmi je v rámci tohto projektu postup opatrení zameraný na prípravu plôch na zalesňovanie, umelú obnovu porastov a mechanickú ochranu kultúr pred škodami spôsobenými zverou. Po vykonaní náhodnej ťažby zostáva na ploche haluzina a zvyšky po ťažbe, ktoré je v záujme zabezpečenia ďalších prác nevyhnutné ...