Tatranská Javorina  Podspády
Výsadba sadeníc pri obnove lesa ,vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne (spolupôsobenie), príprava plochy na obnovu lesa uhadzovanie haluziny, ochrana kultúr vyžínaním buriny pomiestne, ochrana kultúr vyžínaním buriny celoplošne, individuálna ochrana kultúr proti odhryzu zverou mechanická ochrana, individuálne ochrana kultúr proti ...
Spracovanie náhodných ťažieb v Národnom parku Nízke Tatry v roku 2023
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na území NAPANTu na 4 VC OO Slovenská Ľupča, VC OO Gápeľ, VC OO Kráľova hoľa, VC OO Liptov . Lesnícke činnosti v ťažbovom procese zahrňujú výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné ...
VC 1 Pezinok- Prečistky
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
Usmernenie pohybu turistov pomocou drevených a textilných zábran
Predmetom verejného obstarávania je usmernenie pohybu turistov pomocou drevených a textilných zábran na turistických značkovaných chodníkov v roku 2023 v správe Správy TANAPu. Zákazka je rozdelená na 2 časti: 1.časť: Oprava technických pomôcok na TZCH na Poľský hrebeň ochranný obvod Tatranská Javorina 2.časť: Zhotovenie výdrevy a položenie ...
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Vihorlat na obdobie 2023 - 2026
Opis predmetu zákazky (pre časť 13- VC13 Svetlice je realizácia služieb ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby ...
Výrub a orez stromov v sťažených podmienkach pre EKO - podnik VPS
Predmetom zadania zákazky je poskytovanie profesionálnych arboristických služieb na vykonávanie výrubov a orezov drevín v sťažených podmienkach stromolezeckou technikou a/alebo vysokozdvižnou plošinou nad 20 m.
Zhotovení LHP s platností 2025 - 2034
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 16 210 ha.
Uzavření rámcových dohod na pěstební práce a ostatní netěžební činnost na území KRNAP a jeho OP
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění pěstebních ručních prací, pěstebních prací s použitím jednoduchého mechanického prostředku, úklid klestu bez pálení a ostatních netěžebních činností, vše v podrobnosteh specifikovaných v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Práce budou prováděny na území všech územních ...
Usmernenie pohybu turistov pomocou drevených a textilných zábran na turistických značkovaných chodníkov
Predmetom verejného obstarávania je usmernenie pohybu turistov pomocou drevených a textilných zábran na turistických značkovaných chodníkov v roku 2023 v správe Správy TANAPu. Zákazka je rozdelená na 2 časti: 1.časť: Oprava technických pomôcok na TZCH na Poľský hrebeň ochranný obvod Tatranská Javorina 2.časť: Zhotovenie výdrevy a položenie ...
Uzavření rámcových dohod na pěstební práce na území KRNAP a jeho OP
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění pěstebních prací ručních (údržba a opravy ind. ochran, likvidaci oplocenek, údržba a opravy oplocenek), pěstebních prací za použití JMP a úklid klestu bez pálení, vše v podrobnostech specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Práce budou prováděny na území ...
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Ulič na roky 2023-2026
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude vykonanie ťažbového procesu na OZ Ulič. Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci technologickú prípravu pracoviska, ťažbu stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto, manipuláciu drevnej hmoty na ...
VC Ratková na LS Ratková, pozostávajúci z LO 01 Filier,  02 Bystré, 03 Ratkovská Lehota
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich ...
Pastva ve zvláště chráněných územích v územní působnosti AOPK ČR - RP Střední Čechy
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v pastvě ve zvláště chráněných územích v územní působnosti AOPK ČR - RP Střední Čechy na podporu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (péče o území vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů) na níže uvedených lokalitách. Pastva bude probíhat ...
Služby v poľovníctve na rok 2023, organizačná zložka OZ Gemer, časť Rimavská Sobota
Jedná sa o prikrmovanie raticovej zveri v PR Danielia zvernica Teplý Vrch, PR Peseta Teháň, PR Bánovo, PR Hajnáčka a Dubovo II. granulovanou zmesou ,jadrovým krmivom a soľou pomocou UKT a rozvoz balíkovanej senáže a sena pomocou nákladného vozidla z hydraulickou rukou . Pomocné práce pri nakladaní krmiva zo skladu OZ Rimavská Sobota a jednotlivých ...
VC 1 Pezinok - Prečistky
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Podunajsko na obdobie 2023 – 2026 II
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
Pěstební činnost na rok 2023
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s pěstební činností.
Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP
Předmětem této zakázky je odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP dle aktuálních potřeb zadavatele. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně, a to dle jednotlivých LHC. Jedná se o: 1) LHC Harrachov - předpokládané množství 16.000 m3 ...
Kácení pro stavbu D1 km 194,400 - 194,600 vpravo, rozšíření zpevněné krajnice
Předmětem veřejné zakázky je kácení zeleně pro stavbu „D1 km 194,400 - 194,600 vpravo, rozšíření zpevněné krajnice“ v souladu s Rozhodnutím OŽP Úřadu městské části Brno, Brno jih čj. MCBJIH/01836/2023/03/JaJ ze dne 9. 2. 2023. Součástí plnění je i dočištění navazujících pozemků, dotčených stavbou D1 01191.C.
Pěstební činnost na území KRNAP a jeho OP
Předmětem Veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou pěstební činnosti prováděné na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, vše v podrobnostech specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Jedná se zejména o obnovu lesa sadbou, ochranu mladých lesních porostů proti zvěři, ochranu mladých lesních ...
Realizácia lesníckych služieb Lučenec
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tieto služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich ...
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Rekultivácia plôch
Predmetom zákazky je vyčistenie plôch od drevín a krov, likvidáciu pňov a všetkých zvyškov vyťažených stromov, horľavého materiálu a ťažbového odpadu, ako aj likvidáciu nežiaducich nárastov drevín, plevelných rastlín a ostatnej krovitej, trávnatej a vyššej bylinnej vegetácie, a to rekultiváciou plôch prostredníctvom úpravy terénu pôdnou frézou. Za ...
Podbanské
Výsadba sadeníc pri obnove lesa ,vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne (spolupôsobenie), príprava plochy na obnovu lesa uhadzovanie haluziny, ochrana kultúr vyžínaním buriny pomiestne, ochrana kultúr vyžínaním buriny celoplošne, individuálna ochrana kultúr proti odhryzu zverou mechanická ochrana, individuálne ochrana kultúr proti ...
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku  2023 - 2024 na území NP a CHKO Šumava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více účastníky pro provádění lesnických činností, zejména těžební a pěstební práce. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v technologických listech, které jsou přílohou č. 5 zadávací dokumentace. Jednotlivé zakázky budou na základě rámcové ...