Zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek ŠLP Masarykův les Křtiny
Předmětem veřejné zakázky je zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) „ŠLP Masarykův les Křtiny“ podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a v souladu s rozhodnutím kterým Ministerstvo zemědělství povolilo zpracování LHP odchylně od některých ustanovení vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
Uzavření rámcových dohod na vyklízení výřezů z porostu lanem navijáku UKT
Jedná se o vyklízení výřezů navijákem UKT z porostu a s přiblížením do vzdálenosti max.100m.
Obnova porostů do 40 let BOO - SUCHO IV
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním poskytovatelem služby. Předmětem služby je obnova mladých lesních porostů do 40-ti let odumřelých vlivem sucha v oblastech Čeladné, Javorníku, Trojanovic, Hukvald a v masivu Ondřejníku v Moravskoslezských Beskydech. V rámci služby budou odstraněny stávající suché a chřadnoucí porosty (těžba a ...
Školkařská činnost v roce 2022
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci školkařských činností pro organizační jednotky zadavatele - divize Hořovice, divize Horní Planá, Karlovy Vary a Plumlov. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ.
Výchovný zásah s ponecháním v porostu OPŽP
Předmět zakázky je součástí projektu Péče o vybrané předměty ochrany Krkonošského národního parku a EVL Krkonoše výchovný zásah s ponecháním v porostu.
Zajištění Lesní ochranné služby v letech 2022-2025
Zajištění Lesní ochranné služby pro období 2022-2025. Lesní ochranná služba představuje komplexní odborný a poradenský servis v oblasti ochrany lesa pro vlastníky lesa a orgány státní správy lesů na území ČR. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování následujících činností: 1. prezentace a propagace činnosti Lesní ochranné ...
Dodávky materiálů pro pěstební práce, jejich aplikace a další pěstební práce pro LS Bukovinka
Předmětem VZ jsou dodávky materiálů pro pěstební práce včetně jejich aplikace při realizaci pěstebních prací a provádění dalších pěstebních prací, a to podle aktuální potřeby organizační jednotky (dále jen "divize") Plumlov a její lesní správy (dále jen „LS“) Bukovinka.
Výsadba a ochrana původních druhů dřevin na území NP České Švýcarsko - OPŽP
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • Výsadba obalovaných sazenic JD, DBZ, LS včetně dopravy z LS Jetřichovice na místo výsadby • Výsadba prostokořených sazenic BK včetně dopravy z LS Jetřichovice na místo výsadby • Mechanická ochrana výsadeb oplocením • Mechanická ochrana výsadeb oplůtky
Vnášení a podpora cílových druhů dřevin ekosystémů CHKO Lužické hory a CHKO Labské pískovce II
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, zahrnující oplocování mladých lesních porostů, celokovové oplocenky (včetně rozebírání a likvidace drátěných oplocenek); zalesnění sadbou a podsadbou; prořezávky a rekonstrukce porostů; ochrana proti zvěři, individuální ochrana oplůtky. Součástí ...
Rámcová dohoda pro práce v lesních školkách a klonových archivech na období 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a více účastníky pro následné provádění služeb uvedených v příloze č. 3 Technologický list této zadávací dokumentace. Rámcová dohoda bude uzavřena s účastníky, kteří se dle hodnotící tabulky, dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH, umístili na 1. až 49. místě ...
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2022 na území Městských lesů Chomutov
Provádění lesnických činností, zejména pěstebních a těžebních činností, v roce 2021 na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy
Odvoz dreva na ES Diviaky a odberateľom – 2021 - 2022
Odvoz ihličnatého a listnatého dreva na ES Diviaky a odberateľom - surových kmeňov v celých dĺžkach (v maximálnych prípustných dĺžkach) Ktorá zahŕňa: -nakladanie a skladanie dreva na dopravný prostriedok s hydraulickou rukou -jazdu s nákladom z: - odvozného miesta na expedičný sklad (vývozné miesto - prekladisko), - odvozného miesta na ...
Zabezpečenie služieb súvisiacich so získaním NFP pre lesníctvo z opatrení Programu rozvoja vidieka
Predmetom obstarávania je zabezpečenie služieb súvisiacich so získavaním nenávratných finančných prostriedkov z PRV SR 2014-2020 pre LESY SR, š. p. v prechodnom období 2021-2023 podľa potreby objednávateľa v nasledovných činnostiach: poradenská a konzultačná činnosť v oblasti získavania finančných prostriedkov z PRV SR 2014-2020, kompletné ...
Lesnické činnosti s prodejem dříví 2022+
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Pěstební činnosti 2022+
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Stred 1
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich s vypracovaním programu starostlivosti o lesy (ďalej len PSL) a dodanie nižšie uvedených súčasti PSL pre lesné celky (ďalej len LC), ktoré tvoria časti uvedené v súťažných podkladoch. PSL bude vyhotovovaný po etapách, v ucelených častiach - fakturačných celkoch, vo forme samostatného projektu ...
Zajištění péče o lokality Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2020-2023 II
Předmětem plnění jsou činnosti, směřující ke zlepšení stavu evropsky významných lokalit a jejich předmětů ochrany, k obnově degradovaných či zanikajících biotopů a k podpoře a stabilizaci populací konkrétních druhů. Zásahy zahrnují různé typy sečí travního porostu, odstraňování náletu dřevin různého vzrůstu a míry zapojení s cílem razantního ...
Udržitelné hospodaření v krajině Bílých Karpat II  - opakování
Před vymezením řešeného území bylo provedeno terénní šetření v krajině a krajinná analýza zájmových katastrů Jestřabí, Štítná nad Vláří-Popov, Brumov, Bylnice a Návojná. Celková plocha, na které budou realizována opatření činí 15,5 ha. Z toho na 6,2 ha proběhnou výsadby a realizace tůní, na 9,3 ha proběhne odstraňování náletu a management ...
Zhotovení LHP s platností 2023 - 2032
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 11 683 ha.
Manažmenové opatrenia v chránených územiach - Kompetenčné územie ŠOP SR: Správa TANAP
Predmetom zákazky je realizácia manažmentových opatrení vo vybraných častiach chránených území európskeho významu (ÚEV), ktoré vyplývajú zo schválených Programov starostlivosti (§ 54 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) alebo ďalšej dokumentácie. Zároveň budú viesť k zachovaniu a ...
Posílení biodiverzity přeměnou smrkových porostů na porosty přirozené druhové skladby
Předmětem veřejné zakázky na služby je provedení změny druhové skladby vybraných porostů, kdy dojde k nahrazení smrku geograficky původními dřevinami na pozemcích obhospodařovaných zadavatelem v obci a k.ú. Krhov. Realizace tohoto záměru je navrhována na plochách, které byly nebo aktuálně jsou napadeny podkorním hmyzem (především kůrovci) a ...
Vnášení a podpora cílových druhů dřevin ekosystémů CHKO Lužické hory a CHKO Labské pískovce
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, zahrnující oplocování mladých lesních porostů, celokovové oplocenky (včetně rozebírání a likvidace drátěných oplocenek); zalesnění sadbou a podsadbou; prořezávky a rekonstrukce porostů; ochrana proti zvěři, individuální ochrana oplůtky. Součástí ...
Dodávky sadebního materiálu - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování dodávek sadebního materiálu včetně dopravy do místa plnění. Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a maximálně 5 dodavateli na dodávky sadebního materiálu. Blíže viz zadávací dokumentace.
Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2023
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 15 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) ...