Obnova přirozených lesních společenstev v nejvyšších polohách Veřovických vrchů
Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, (dále též jen „PČ“) zahrnující - oplocení a oprava oplocení - zalesnění (výsadba) a vylepšování - výsev osiva - ochrana proti buřeni - ožínání celoplošně, pruhově, v ploškách - ochrana proti zvěři - nátěry a postřiky ...
Projekt přeměny PND na LS Děčín ( LHC Sněžník )
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území Lesní Správy Děčín. Blíže viz zadávací dokumentace.
Projekt přeměny PND na LS Rumburk
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Blíže viz zadávací dokumentace.
Obnova porostů na LS Buchlovice
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Blíže viz zadávací dokumentace.
Obnova a ochrana lesního porostu po kalamitě na LS Náměšť - sucho
Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále také jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území
Školkařská činnost v roce 2021
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci školkařských činností pro organizační jednotky zadavatele - divize Horní Planá, Karlovy Vary, Mimoň a Plumlov. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ.
Přeměna PND na LS Litvínov _ LHC Litvínov (LR 3, 4)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených touto ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků ...
Přeměna PND na LS Litvínov_ LHC Litvínov LR 1,2
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených touto ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků ...
Přeměna PND na LS Litvínov - LHC Telnice 2021 - 2022
Poskytnutí služby v pěstební činnosti: příprava půdy pro umělou obnovu lesních porostů, výsadba lesních dřevin a obnova lesa, ochrana lesních kultur proti zvěři (nátěr/nástřik repelenty proti okusu) + oplocování lesních kultur, a to včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění ...
Přeměna PND na LS Klášterec  - západ 2021 - 2022
Poskytnutí služby v pěstební činnosti: příprava půdy pro umělou obnovu lesních porostů, výsadba lesních dřevin a obnova lesa, ochrana lesních kultur proti zvěři (nátěr/nástřik repelenty proti okusu) + oplocování lesních kultur, a to včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění ...
Přeměna PND na LS Klášterec - východ 2021-2022
Poskytnutí služby v pěstební činnosti: příprava půdy pro umělou obnovu lesních porostů, výsadba lesních dřevin a obnova lesa, ochrana lesních kultur proti zvěři (nátěr/nástřik repelenty proti okusu) + oplocování lesních kultur, a to včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění ...
Obnova lesních porostů po kalamitách na LS Litoměřice - sucho 2019
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále také jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených zadávací dokumentací poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, ...
Přeměna porostů náhradních dřevin na polesí Blatno - V
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce lesních porostů v imisních oblastech, příprava půdy pro obnovu lesa, zalesňování sadbou, oplocování mladých lesních porostů, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři, ochrana mladých lesních porostů proti buřeni, ochrana mladých lesních porostů proti hmyzím škůdcům, ochrana mladých lesních ...
Obnova porostů po kalamitě na polesí Nejdek - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění lesních porostů ve stáří do 40 let poškozených mokrým sněhem a námrazou dne 31. 1. 2019, zalesnění ploch a ochrana založených porostů - oplocení a následnou péči. Bližší požadavky na předmět plnění jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 ZD a v položkovém výkazu výměr, který ...
Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice - realizace tůní a odstranění dřevin a rákosu
Předmětem plnění jsou opatření směřující k zachování početnosti a ke stabilizaci populace silně ohrožené kuňky ohnivé jako předmětu ochrany v evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice. Konkrétně se jedná o rozšíření plochy vhodných vodních biotopů v dané lokalitě Na Bídě, což je niva řeky Ploučnice mezi Českou Lípou a Stružnicí, pro stabilní a ...
Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí
Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta a informační kampaň pro vlastníky a nájemce lesa i držitele a uživatele honiteb.
Dynamický nákupní systém - Pěstební činnost v lesnictví a činnosti související 2021 - 2024
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jako „DNS“), kterým se pro účely zákona a zadávacích podmínek rozumí plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem plnění je pořízení běžných, obecně dostupných služeb. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou běžně, ...
Udržitelné hospodaření v krajině Bílých Karpat II - opakování
Celková plocha, na které budou realizována opatření, činí 15,5 ha. Z toho na 6,2 ha proběhnou výsadby a realizace tůní, na 9,3 ha proběhne odstraňování náletu a management křovin. Předmětem plnění je také základní rozvojová péče, která bude probíhat 3 roky od výsadby.
Dodávky materiálů pro pěstební práce, jejich aplikace a další pěstební práce pro LS Rychtářov
Předmětem VZ jsou dodávky materiálů pro pěstební práce včetně jejich aplikace při realizaci pěstebních prací a provádění dalších pěstebních prací, a to podle aktuální potřeby organizační jednotky (dále jen "divize") Plumlov.
Provádění péče ve zvláště chráněném území Přírodní památka Šilheřovice z důvodu ochrany páchníka hnědého
Předmětem veřejné zakázky je obnovní zásah v evropsky významné lokalitě a přírodní památce Šilheřovice cílený na udržení a zlepšení podmínek pro dlouhodobou udržitelnost populace páchníka hnědého. Obnovního zásah spočívá v ošetření 468 ks starých dřevin (úprava korun, ořezy větví a umístění vazeb), výsadbě 223 ks nových dřevin vč. dokončovací péče ...
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2020 na území Městských lesů Chomutov
Provádění lesnických činností, zejména pěstebních a těžebních činností, v roce 2019 na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy.
Uzavření rámcových dohod na přibližování dříví koňským potahem na území KRNAP a jeho OP 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na přibližování dříví koněm na území KRNAP a jeho OP. Veřejná zakázka bude rozdělena na 6 částí podle jednotlivých územních pracovišť, přičemž uchazeči budou moci podat nabídku pouze na dvě části dle vlastního uvážení. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření jedné rámcové dohody na ...
Pěstební činnost v lesnictví 2024
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s prováděním pěstebních činností v lesních porostech, ve kterých má zadavatel Vojenské lesy a statky ČR, s.p. právo hospodařit. V souladu s § 140 Zákona zařadí Zadavatel do DNS dodavatele, který předloží ...
Zalesnění kalamitou poškozených lesních porostů
Předmětem zakázky je obnova celkem 5-ti lesních porostů poškozených větrnou kalamitou. Obnovou se rozumí příprava půdy před zalesněním, pořízení sadebního materiálu a následného zalesnění, mechanická a chemická ochrana nově založených kultur.