Rámcová dohoda pro těžební a pěstební činnosti
V souvislosti zejména s kůrovcovou kalamitou, která v předchozím období postihla lesní porosty na katastrálních územích obcí, které jsou členy svazku, vyvstala potřeba do budoucna provádět na tomto území těžební a s tím související činnosti (nahodilá těžba dřeva, přibližování dřevní hmoty apod.) a rovněž související či navazující pěstební ...
Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vémyslice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: realizace prvků ÚSES v k.ú. Vémyslice. Veřejná zakázka zahrnuje realizaci projektu spočívající v založení chybějících částí biocentra a biokoridorů v k.ú. Vémyslice. V rámci realizace dojde k výsadbě nových dřevin včetně tříleté následné péče a zatravnění. Výsledkem ...
Zhotovení LHP s platností 2022 - 2031
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 14 946 ha.
Obnova lesných spoločenstiev – Mestské lesy Tisovec, s.r.o.
Obnova lesných spoločenstiev je zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov tak, aby sa pri dodržaní všetkých princípov trvalo udržateľného rozvoja zlepšovala funkčnosť a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych efektov hospodárenia.
Přibližování dřeva speciálním lesním kolovým traktorem - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je přibližování dříví těženého zaměstnanci zadavatele a dodavateli těžebních prací pomocí speciálního lesního kolového traktoru a následné roztřídění a uložení dříví na skládky dle požadavků zadavatele. Vytěžené dříví bude z probírek, mýtních úmyslných, podrostních a nahodilých těžeb přibližovaného v surových kmenech, ...
Přibližování dřeva univerzálním kolovým traktorem - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je přibližování dříví vytěženého zaměstnanci zadavatele a dodavateli těžebních prací pomocí univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou a následné roztřídění a uložení dříví na skládky dle požadavků zadavatele. Vytěžené dříví bude z probírek, mýtních úmyslných, podrostních a nahodilých těžeb přibližováno v ...
Obnova lesa – Lesopestovné činnosti Mestské lesy Dobšiná
Predmetom zákazky je poskytnutie lesníckych služieb: uhadzovanie haluziny po ťažbe, zalesňovanie prvé a opakované do nepripravenej pôdy.
Posílení biodiverzity přeměnou smrkových porostů na porosty přirozené druhové skladby
Provedení změny druhové skladby vybraných porostů, kdy dojde k nahrazení smrku geograficky původními dřevinami na pozemcích obhospodařovaných zadavatelem v obci a k.ú. Krhov.Pro zalesnění zadavatel zvolil jak pro hlavní dřeviny (BK, DB, LP, JD) tak i přimíšené a vtroušené dřeviny jednotný počet 10 000 ks sazenic na hektar (toto umožní hospodáři v ...
Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja
Predmetom zákazky sú práce spojené s narušením zhutnených plôch v priečnom reze rýpadlom v rámci projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja
Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo V
Předmětem této veřejné zakázky je provádění lesnických činností, a to konkrétně pěstebních činností a těžebních činností v rámci realizace Projektu OPŽP. Blíže viz zadávací dokumentace.
Obnova lesných spoločenstiev – URBÁRI, s.r.o.
V lesných porastoch poškodených škodlivými činiteľmi je v rámci tohto projektu postup opatrení zameraný na prípravu plôch na zalesňovanie, umelú obnovu porastov a mechanickú ochranu kultúr pred škodami spôsobenými zverou. Po vykonaní náhodnej ťažby zostáva na ploche haluzina a zvyšky po ťažbe, ktoré je v záujme zabezpečenia ďalších prác nevyhnutné ...
Obnova lesných spoločenstiev – Mestské lesy Tisovec, s.r.o.
Obnova lesných spoločenstiev je zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov tak, aby sa pri dodržaní všetkých princípov trvalo udržateľného rozvoja zlepšovala funkčnosť a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych efektov hospodárenia.
Obnova lesných spoločenstiev – Lesopasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Roštár
Predložený projekt v lesných porastoch poškodených škodlivými činiteľmi navrhuje postup opatrení zameraný na prípravu plôch na zalesňovanie, umelú obnovu porastov a mechanickú ochranu kultúr pred škodami spôsobenými zverou.
Mechanizované zpracování klestu 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s drcením klestu a potěžebních zbytků na celkové ploše cca 100 ha pro organizační jednotky zadavatele .
Obnova porostů na polesí Tvrdonice II. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je řádné poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu v souladu s plánovanými činnostmi na území vymezeném porosty dle závazného návrhu smlouvy, zahrnující zejména provedení následujících činností: • sadba a podsadba lesních dřevin do připravené půdy, sadba a podsadba lesních dřevin do ...
Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2022
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 14 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031, s výjimkou u části č.4 Buchlovice s platností do 31.12.2034 a u části č. 6 Bučovice s platností do 31.12.2035 a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v ...
Výsadba a podpora dřevin přirozené druhové skladby v porostech Velkého Javorníku a Kyčery
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností včetně dodávek sadebního materiálu, zahrnující zejména níže uvedené činnosti: • zalesnění (výsadba a výsev) a vylepšování • ochrana proti buřeni (ožínání pruhové, v ploškách) • ochrana proti zvěři (nátěry zimní, postřiky letní, oplocenky včetně údržby oplocení, individuální ...
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Projekt sa bude realizovať v meste Nitra na území tzv. Boriny s prevládajúcim porastom borovice čiernej v juhovýchodnej časti privrátenej k mestskej časti Čermáň. Vlastníkom parciel na ktorých sa bude projekt realizovať je mesto Nitra a parcely sú ...
Manažmentové opatrenia v chránených územiach Šranecké piesky a Vrchná hora
Predmetom zákazky je realizácia obnovného manažmentu, odstraňovanie náletových a inváznych drevín v chránených územiach Šranecké piesky a Vrchná hora v rámci projektu Interreg V-A SK-AT Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku BLUEHLINGE."
Lesnické činnosti s prodejem dříví 2020-01
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci smluvní územní jednotky Buková (číselný kód zakázky 179301). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, ...
Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2020-02
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Pestovná činnosť a starostlivosť o lúčne spoločenstvá - oblasť Tatry
Predmetom zákazky je pestovná činnosť a starostlivosť o lúčne spoločenstvá v ochranných obvodov v správe vereného obstarávateľa a s tým súvisiacich služieb, v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, a to na základe jednotlivých požiadaviek / objednávok verejného obstarávateľa. Povaha požadovaných služieb: ...
Fumigace dříví - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky je ošetření kůrovcového dříví fumigací za pomoci účinné látky ethandinitrilu, a to podle aktuálních potřeb zadavatele. Fumigace bude prováděna na skládkách kůrovcového dříví o maximální šířce 10 m, maximální výšce 5 m. Délka Hráně není omezena. Celkové zadavatelem předpokládané množství dříví v m3, které má být ...
Vykonanie lesníckych služieb Rajecké Teplice
Predmetom zákazky je vykonanie lesníckych služieb na zvýšenie biodiverzity a stability v mladých lesných porastoch na Lesnej správe Rajecké Teplice. Lesnícke služby na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú ...
Prořezávka a transport vyřezané kleče včetně služeb souvisejících
Zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o dílo na prořezávku a především transport vyřezané kleče vrtulníkem. Klečové porosty jsou v Krkonoších jednou z nejvýznamnějších vegetačních formací, a to i přesto, že rostou přibližně na 2 180 ha, což představuje pouhá 4% území KRNAP a jeho ochranného pásma.