RD pro lesnické činnosti na období roku 2022 - 2023 na území NP a CHKO Šumava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více účastníky pro provádění lesnických činností, zejména těžební a pěstební práce. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v technologických listech, které jsou přílohou č. 5 zadávací dokumentace.
D8-0805 - Kompenzační opatření Řehlovice II - NV a NPP
Předmětem plnění zakázky je výsadba 3 550 ks dřevin dle Rozhodnutí Obecního úřadu Řehlovice OUREHL 1642/2013, vč pětileté následné pěstební péče v k.ú. Řehlovice, Stadice, Radejčín, Moravany a Dubice
Pěstební práce v lesích města Šternberka včetně dodávky materiálu v letech 2022-2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve vlastnictví zadavatele. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i v poskytování dalších ...
Správa lesních pozemků města Hodonín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění lesnických prací na lesních pozemcích města Hodonín (péče o stávající lesní porost, výsadba lesa, pěstební opatření).
Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2024
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 11 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033 a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) ...
Těžby a související lesnické práce na LHC Městské lesy Plzeň 2022 - 2023
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 a násl. zákona s více dodavateli (min. dva pro každou část veřejné zakázky) za účelem poskytování služeb, jež spočívají v těžbách a ostatních lesnických činnostech (přiblížení, zalesňování, ožin, nakládání s klestem, výroba oplocenek). Jednotlivé veřejné zakázky budou v závislosti na ...
D8-0805 - Kompenzační opatření Habrovany - NV a NPP
Předmětem plnění zakázky je náhradní výsadba 1 412 ks dřevin dle Rozhodnutí Obecního úřadu Habrovany č.j.: OÚ/1/2018/JBL, vč. pětileté následné pěstební péče.
Dynamický nákupní systém -  Pěstební činnost pro LMB 2022 - 2026
Předmětem DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci zavedeného DNS budou běžně, obecně dostupné služby souvisící pěstebních činností v lesnictví, a to v lesních porostech obhospodařovaných zadavatelem. Předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci zavedeného DNS je blíže specifikován v obchodních a platebních ...
Výchovný zásah s ponecháním v porostu II  OPŽP
Předmět zakázky je součástí projektu Péče o vybrané předměty ochrany Krkonošského národního parku a EVL Krkonoše výchovný zásah s ponecháním v porostu.
Lesná stráž - Západné Slovensko
Predmetom zákazky je zabezpečenie ochrany lesného majetku formou lesnej stráže na lesnom pôdnom fonde a majetkoch v správe verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, internými predpismi štátneho podniku a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi viažucimi sa k predmetu zákazky. Predmet zákazky sa delí na 2 ...
Pěstební činnost v lesnictví 2022
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou obecně dostupné služby související s prováděním pěstebních činností v lesních porostech obhospodařovaných zadavatelem, kterým jsou Lesy města Olomouce, a.s.
Rámcová dohoda - Sazenice lesních dřevin pro LMB 2022-2026
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a nejméně dvěma dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky reprodukčního materiálu lesních dřevin ...
Časť č.1 rok 2022
Oplocovanie mladých lesných porastov drevenými oplôtkami. Výroba drevených oplôtkov (dielcov) z materiálu dodávateľa - z lát, požadovanej výšky a šírky dielca a počtu priečnych lát v dielci a drevených latových podpier požadovanej veľkosti v počte 2 ks ku každému dielcu, prevoz dielcov a podpier k miestu postavenia, roznesenie dielcov a podpier ...
Certifikácia lesov podľa schémy SFCS-PEFC
Predmetom zákazky je vykonanie auditov v certifikačnej schéme PEFC podľa technických dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (TD SFCS 1002:2014, TD SFCS 1003:2014 a TD SFCS 1005:2014 a ich neskorších revízií) na území Slovenskej republiky v štyroch vytvorených regiónoch (Stred, Sever, Východ a Západ) na jeden certifikačný cyklus 5 rokov.
Fumigace dříví
Předmětem této veřejné zakázky je ošetření kůrovcového dříví fumigací za pomoci účinných látek ethandinitrilu, a to podle aktuálních potřeb zadavatele. Fumigace bude prováděna na skládkách kůrovcového dříví o maximální šířce 10 m, maximální výšce 5 m. Délka Hráně není omezena. Celkové zadavatelem předpokládané množství dříví, které má být ...
Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava 2022 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi Zadavatelem a vybranými Dodavateli pro provádění likvidace vybraných invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava v letech 2022 - 2023.
Zhotovení LHP s platností 2024 - 2033
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 18 100 ha.
Úprava prostorové a druhové skladby lesních ekosystémů 2. etapa
Předmět zakázky je součástí projektu Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvající imisní zátěže, konkrétně se jedná o cíl č. 1, tedy efektivní realizaci opatření na podporu biodiverzity a stability lesních ekosystémů národního parku a lesů určených pro ochranu a podporu biodiverzity v ochranném pásmu. Opatření budou ...
Výsadba cílových dřevin a jejich ochrana proti zvěři - OPŽP
Jedná se o uzavření rámcových dohod na pěstební činnosti prováděné na území KRNAP a jeho OP spočívající zejména v obnově lesa sadbou a zřizování oplocenek dle Přílohy č. 2 Rámcové dohody - popis činností. Součástí zakázky je rovněž pořízení sazenic buku, javoru včetně dopravy na místo výsadby. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správy ...
Pěstební činnost na rok 2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s pěstební činností - zajištění hospodaření v lese, péče o svěřený majetek, zalesnění holin, provádění ochranných a výchovných zásahů směřujících k zajištění lesních porostů. Dodavatelem bude poskytnuta jak práce, tak materiál jako je např. chemie, sadba, ...
Pěstební činnost na území KRNAP a jeho OP
Předmětem zakázky jsou pěstební činnosti, podrobně popsané v technické specifikaci na území KRNAP a jeho OP. Jedná se zejména o obnovu lesa sadbou, ochranu mladých lesních porostů proti zvěři, ochranu mladých lesních porostů ožínáním, zřizování oplocenek.
Provádění pěstebních prací v roce 2022 a 2023
Předmětem veřejné zakázky je provádění prací, přičemž prováděné práce spočívají zejména v přípravě pasek před zalesněním, úklid klestu, provedení zalesňovacích prací při obnově porostu, výchova a ochrana mladých lesních porostů, prořezávky atd.
Pěstební práce - prořezávky pro divizi Hořovice v letech 2022 - 2024
Předmětem VZ je provedení výchovných zásahů v mladých lesních porostech (prořezávky), včetně rozčlenění porostu linkami, a to podle aktuálních potřeb organizační jednotky zadavatele Hořovice.
Rámcová dohoda pro práce v lesních školkách a klonových archivech na období 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a více účastníky pro následné provádění služeb uvedených v příloze č. 3 Technologický list této zadávací dokumentace. Rámcová dohoda bude uzavřena s účastníky, kteří se dle hodnotící tabulky, dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH, umístili na 1. až 49. místě ...
Ochranný obvod Podbanské
Výsadba sadeníc pri obnove lesa (ks), Vyzdvihovanie prirodzeného zmladenia z porastov a následné zelesňovanie (1000ks), Príprava plochy na obnovu lesa Uhadzovanie haluziny (m3), Ochrana kultúr vyžínaním buriny pomiestne (ha), Ochrana kultúr vyžínaním buriny celoplošne (ha), Individ. ochrana polynetom (10 ks), Individuálna ochrana kultúr proti ...