Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2020 na území Městských lesů Chomutov
Provádění lesnických činností, zejména pěstebních a těžebních činností, v roce 2019 na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy.
Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov - II
Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, (dále též jen „PČ“) zahrnující zejména níže uvedené činnosti: • chemická příprava půdy celoplošná • zalesňování (první sadba a vylepšování) • ochrana proti buřeni (ožínání, chemická ochrana proti buřeni) • ochrana proti ...
Poptávám odvoz dřeva z lesa
Poptávám odvoz dřeva z lesa u Benešova u Prahy
Rámcová dohoda na lesní opatření v rámci projektu LIFE České středohoří
Předmětem této veřejné zakázky je čtyřletá intenzivní obnovní péče na vybraných územích evropsky významných lokalit Českého středohoří. Činnosti budou prováděny na pozemcích, které spadají pod správu Lesů České republiky a AOPK ČR.
Zhotovení LHP s platností 2021 – 2030 včetně souvisejících služeb
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 16 360 ha, měření zásob porostních skupin průměrkováním naplno dle technických požadavků zadavatele na ploše cca 220 ha a ...
Provádění lesnických činností v lesním hospodářství ve správním území Města Úštěk v roce 2019 - 2021
Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky, na které bude s vybranými účastníky uzavřena smlouva (pro každou dílčí část veřejné zakázky), je řádné poskytování služeb spočívajících zejména v hospodaření v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZL („lesnická činnost"). Lesnické činnosti budou rozděleny na pěstební činnosti a těžební činnosti
Realizace biokoridoru Stránské
jedná se o vybudování biokoridoru včetně následné 3 leté péče v k.ú. Stránské na pozemcích ve vlastnictví zadavatele.
Poptávám sazenice BK pro dolesnění
Poptávám sazenice BK pro dolesnění, počet 270, LO/VLS 12/4.
Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu – výsadba JD a K
Cílem akce je zvýšit podíl, resp. vrátit do ekosystému horských lesů s převahou smrku některé přimíšené dřeviny – jedli bělokorou a javor klen. Záměrem toho je ve vybraných částech masivu Pradědu vytvořit ohniska jejich budoucí samovolné obnovy a obnovit tak druhové složení odpovídající potenciální vegetaci. Tímto také zlepšit strukturu porostů ...
Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2021
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 15 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030, s výjimkou u části veřejné zakázky č. 8, název části VZ Přeštice, kde bude platnost LHP do 31.12.2032, a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací ...
Založení lesních společenstev na revíru Luh
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu zahrnující zejména v níže uvedené činnosti: • Příprava ploch (odstranění stávajícího porostu, příprava půdy a GPS vytyčení) • Oplocení a oplůtky (ochrana proti zvěři) • Výsadba • Ochrana proti hlodavcům • Ochrana proti buřeni – ožínání ...
Odstranění nepůvodních druhů z lesních porostů - OPŽP
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem v lesních porostech • odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem na skalách, včetně úklidu vyřezané hmoty s využitím horolezeckých technik • těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty • těžba ...
Lesnické činnosti 2019-09
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ  Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 - 2020
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúcivýrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ideo odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu,aby sa uchovala ich biologická ...
Fumigace dříví
Cílem zadávacího řízení je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem (dále též jen „rámcová dohoda“) na realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dle potřeb zadavatele na období 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti platné rámcové dohody, nebo do vyčerpání finančního limitu 300.000.000 Kč bez DPH, za účelem ošetření kůrovcového dříví fumigační ...
Dynamický nákupní systém na provádění lesnických činností
Zajištění lesnických činností podle požadavků zadavatele a to: Kategorie 1 Pěstební činnosti Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, vč. dodávek zadavatelem specifikovaných chemických přípravků, pletiva a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností. Kategorie 2 Těžební ...
Pěstební činnosti 2019-07
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území (Újezd, LS Mělník). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu ...
Doprava dreva - východ
Doprava dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej hmoty (sortimentov) z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepného závodu (OZ) na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz sortimentov z OM na OM, odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa, prípadne samostatnú nakládku s krátkou dopravnou ...
Lesnické činnosti 2019-06
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Pěstební práce v lesích města Šternberka včetně dodávky materiálu v letech 2019-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve vlastnictví zadavatele ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na ...
Práce v lesních školkách a klonových archivech v letech 2019 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a více účastníky pro následné provádění služeb uvedených v příloze č. 3 Technologický list této zadávací dokumentace. Rámcová dohoda bude uzavřena s účastníky, kteří se dle hodnotící tabulky, dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH, umístili na 1. až 49. místě ...
Pěstební činnosti – příprava ploch k zalesnění – LZ Židlochovice 2019
Předmětem veřejné zakázky (jejích jednotlivých částí) je poskytování služeb – pěstebních činností spočívajících v zajištění přípravy ploch pro obnovu lesa, rozčleňování porostů a údržbě rozdělovací sítě (dále souhrnně jen „příprava ploch“), a to provedením celoplošné likvidace bylinné a dřevinné buřeně a pařezů (případně pařízků či mladých lesních ...
Lesnické činnosti 2018-03
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, ...
Manipulácia dreva - OZ Prievidza
Predmetom zákazky je manipulácia dreva, nakladanie dreva a ostatné manuálne práce na expedičných skladoch odštepných závodov (OZ) Prievidza, Rimavská Sobota a Revúca.
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a ...