Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Horní Planá v letech 2020-2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb a úmyslných těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 198 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele – divizi Horní Planá.
Přibližování vyvážecím traktorem na OM na území KRNAP a jeho OP
Dokončené přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky po částech, celkem se jedná o 7 částí. Podrobná specifikace jednotlivých částí zakázky (zejména údaje o množství, čase plnění, předpokládané ceně díla, atd.) je uvedena v ...
Poptávám orbu
Poptávám orbu cca 100m2. Lokalita Kojetín II - Popůvky.
Projekt přeměny PND na LHC Klášterec – PRV 8. kolo 2019
Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených v ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností). Podrobný přehled a popis jednotlivých činností tvořících předmět této VZ, včetně ...
Dodávky insekticidních sítí a odchytových souprav
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka insekticidních sítí a odchytových souprav určených na ochranu lesa.
Projekt přeměny PND na LHC Litvínov – PRV 8. kolo 2019
Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených v ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností). Podrobný přehled a popis jednotlivých činností tvořících předmět této VZ, včetně ...
Projekt přeměny PND na LHC Telnice – PRV 8. kolo 2019
Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených v ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností). Podrobný přehled a popis jednotlivých činností tvořících předmět této VZ, včetně ...
Projekt přeměny PND na LHC Klášterec – PRV 8. kolo 2019
Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených v ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností). Podrobný přehled a popis jednotlivých činností tvořících předmět této VZ, včetně ...
Projekt přeměny PND na LHC Litvínov – PRV 8. kolo 2019
Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených v ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností). Podrobný přehled a popis jednotlivých činností tvořících předmět této VZ, včetně ...
Realizácia ťažbových prác na LC Budča
Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch a pracoviskách nachádzajúcich sa na území Lesných celkov Budča I. a II. a Sekier a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené ťažbové práce ...
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2020-2022
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich ...
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky na části, celkem 20 částí. Podrobná specifikace jednotlivých částí zakázky (zejména údaje o množství, čase plnění, předpokládané ceně díla, atd.) je uvedena v části B) Zvláštní část, technická ...
Výroba a prodej lesní dendromasy 2020
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je provádění služeb pro zadavatele v oblasti zpracování lesní dendromasy. Zpracování dendromasy zahrnuje výřez odumírajících či odumřelých stojících mladých lesních porostů a vyvážení dendromasy z těchto porostů na lokalitu odvozní místo, dále vyvážení klestu a těžebních zbytků volně ložených nebo ...
Dodávky chemických přípravků - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek chemických přípravků používaných zadavatelem pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních, herbicidních, fungicidních, rodenticidních a repelentních přípravků a ...
Rámcová dohoda na provádění údržby dřevin – prořezávky a kácení stromů a frézování pařezů
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem zadávacího řízení je údržba dřevin – prořezávky a kácení stromů a frézování pařezů na pozemcích ve vlastnictví a správě statutárního města České Budějovice. Předmět plnění veřejné zakázky bude ...
Zelenina a ovocie
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 24 častí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky.
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, kácení lesní a mimolesní zeleně v dotčeném území
Předmětem veřejné zakázky je odstranění lesní a mimolesní zeleně včetně odstranění křovin v trase dálnice D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží. Součástí je ekologická likvidace veškeré dřevní hmoty získané z kácení, mimo pařezů, které zůstanou netknuty. Po provedení kácení budou provedeny hrubé terénní úpravy – zamezení vzniku louží a lokálních ...
Přeprava dříví 2020
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je provádění služeb pro zadavatele v oblasti přepravy dřevní hmoty a provádění souvisejících činností včetně nakládky a vykládky dříví. Dřevní hmota bude přepravována ze zadavatelem určených odvozních míst na místa vykládky. Místa vykládky budou specifikována v rámci veřejných zakázek zadávaných v DNS s ...
Výroba dříví harvestorovou technologií 2020
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou obecně dostupné služby související s výrobou dříví na odvozních místech v lesních porostech ve vlastnictví státu s právem hospodaření státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR (dále jen „VLS“). Uvažované těžební činnosti zahrnují výrobu dříví výhradně s využitím harvestorové technologie. ...
Těžební a pěstební práce v lesních porostech
Předmětem této veřejné zakázky je realizace služby spočívající v zajištění těžebních a pěstebních prací v lesních porostech města Havlíčkův Brod.
Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie
Dodávka potravín pre 27 školských jedální pri materských školách a pri mestských detských jasliach v Banskej Bystrici
Poptávám zelí na krouhání
Poptávám zelí na krouhání v okolí Příbrami.
Těžba dřeva a související činnosti v roce 2020
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech včetně sortimentace a přibližování (vyvážení) dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2019.
Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Mimoň v letech 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb a úmyslných těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 371 500 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele – divizi Mimoň. Součástí předmětu plnění je ...
Provádění těžebních činností 2020+
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytování služeb výroby dříví především na lokalitě odvozní místo (dále jen „OM“). Předmět veřejné zakázky (provádění těžebních činností) zahrnuje zejména provádění těžby dříví, manipulaci dříví do požadovaných sortimentů, přiblížení dříví na OM, a to včetně roztřídění dříví dle sortimentů a ...