Rámcová dohoda na dokončené přibližování na OM na území KRNAP a jeho OP / 2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na dokončené přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP, tj. dokončené přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM. Veřejná zakázk a je rozdělena na 13 částí. Podrobná specifikace zakázky (předpokládaný rozsah částí, doba plnění atd.) je uvedena v zadávací ...
Logický celok č. 1 Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie
Dodávka potravín pre 27 školských jedální pri materských školách a pri mestských detských jasliach v Banskej Bystrici
Herbicidy 2020 - 2021
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění chemických přípravků na ochranu rostlin pro potřeby Správy železnic, státní organizace pro období 2020 - 2021.
Provádění péče ve zvláště chráněném území Přírodní památka Šilheřovice z důvodu ochrany páchníka hnědého
Předmětem veřejné zakázky je obnovní zásah v evropsky významné lokalitě a přírodní památce Šilheřovice cílený na udržení a zlepšení podmínek pro dlouhodobou udržitelnost populace páchníka hnědého. Obnovního zásah spočívá v ošetření 468 ks starých dřevin (úprava korun, ořezy větví a umístění vazeb), výsadbě 223 ks nových dřevin vč. dokončovací péče ...
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2020 na území Městských lesů Chomutov
Provádění lesnických činností, zejména pěstebních a těžebních činností, v roce 2019 na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy.
Vybrané těžební činnosti 2021+ na území Městských lesů Chomutov
Provádění těžebních činností a služeb s těžebními činnostmi souvisejících specifikovaných v tab. 1 zadávací dokumentace - harvestorové technologie, přibližování lanovkovým systémem.
Uzavření rámcových dohod - těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na pravidelnou těžbu včetně přibližování dřevní hmoty prováděné zadavatelem v rámci LHP v předpokládaném celkové rozsahu 35800 m3. Zakázka je rozdělena na 9 částí. Podrobná specifikace zakázky (předpokládaný rozsah částí, doba plnění atd.) je uvedena v zadávací dokumentaci.
Uzavření rámcových dohod - těžba a přibližování na OM na území KRNAP a jeho OP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na těžbu a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP v předpokládaném celkovém rozsahu 31850 m3. Veřejná zakázka bude rozdělena na 16 částí. Podrobná specifikace zakázky (předpokládaný rozsah částí, doba plnění atd.) je uvedena v zadávací dokumentaci.
Poptávám vynesené slepice
Poptávám prodej vynesených slepic.
Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na těžbu dříví na území KRNAP a jeho OP. Veřejná zakázka bude rozdělena na 6 částí podle jednotlivých územních pracovišť, přičemž uchazeči budou moci podat nabídku pouze na dvě části dle vlastního uvážení. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření rámcové dohody na těžbu dříví pro každé územní ...
Těžební činnosti harvestorovou technologií - V. etapa
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií - kůrovcové těžby v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace ...
Uzavření rámcových dohod na přibližování dříví koňským potahem na území KRNAP a jeho OP 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na přibližování dříví koněm na území KRNAP a jeho OP. Veřejná zakázka bude rozdělena na 6 částí podle jednotlivých územních pracovišť, přičemž uchazeči budou moci podat nabídku pouze na dvě části dle vlastního uvážení. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření jedné rámcové dohody na ...
Těžba dřeva a související činnosti v roce 2021
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech včetně sortimentace a přibližování (vyvážení) dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2021.
Výroba dříví harvestorovou technologií 2024
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou obecně dostupné služby související s výrobou dříví v lesních porostech a na odvozních místech ve vlastnictví státu s právem hospodaření státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR (dále jen „VLS“). Uvažované těžební činnosti zahrnují výrobu dříví výhradně s využitím harvestorové technologie. ...
Pěstební činnost v lesnictví 2024
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s prováděním pěstebních činností v lesních porostech, ve kterých má zadavatel Vojenské lesy a statky ČR, s.p. právo hospodařit. V souladu s § 140 Zákona zařadí Zadavatel do DNS dodavatele, který předloží ...
Těžební činnost bez harvestorové technologie 2024
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s výrobou dříví bez využití harvestorové technologie, tedy s výrobou dříví v lesních porostech ve vlastnictví státu obhospodařovaných zadavatelem, kterým jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p. V souladu s § 140 ...
Zalesnění kalamitou poškozených lesních porostů
Předmětem zakázky je obnova celkem 5-ti lesních porostů poškozených větrnou kalamitou. Obnovou se rozumí příprava půdy před zalesněním, pořízení sadebního materiálu a následného zalesnění, mechanická a chemická ochrana nově založených kultur.
Poptávám krouhanku
Poptávám zelí krouhanku. Jaká je jeho cena a balení? Děkuji Krpcová
Hledáme dodavatele výsadbového materiálu
Hledáme dodavatele výsadbového materiálu. Chystáme na podzim výsadbu stromů v obci, na základě zpracovaného projektu a hledáme dodavatele výsadbového materiálu. Proto si Vás dovoluji oslovit a požádat o nabídku na nákup stromů v počtech, druzích a velikostech dle přiložených seznamů na realizaci dvou etap výsadeb. V případě, že některý ...
Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Hořovice v letech 2021-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb a úmyslných těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 820 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele - divizi Hořovice. Součástí předmětu plnění ...
Poptávám ovocné stromy
Poptávám cenovou nabídku ovocných stromů a odrůd, které máte, nebo budete v říjnu mít. Děkuji Blokeš
Pěstební práce - prořezávky na LS Arnoštov a LS Horní Planá v letech 2021-2023
Předmětem VZ je provedení výchovných zásahů v mladých lesních porostech (prořezávky), včetně rozčlenění porostu linkami, a to podle aktuálních potřeb organizační jednotky zadavatele (dále jen „divize“) Horní Planá.
Pestovná činnosť a pestovné práce v rámci medzinárodného projektu ENI – Cesty k zdravým lesom
výsadba sadeníc pri obnove lesa, dodávka sadeníc, uhadzovanie haluziny ,vyžínanie pomiestne ,vyžínanie celoplošne, oplocovanie porastov, individ. ochrana proti odhryzu náterom ,údržba oplôtkov, prečistky, individ. ochrana obväz. haluziny ,údržba ochranných chodníkov
Obec Šanov - Realizace LBK2, LBK3, LBK5, LBK12, LBK14
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: Obec Šanov - Realizace LBK2, LBK3, LBK5, LBK12, LBK14. Veřejná zakázka zahrnuje realizaci projektu spočívající v založení chybějících biokoridorů v k.ú. Šanov. V rámci realizace dojde k výsadbě nových dřevin včetně tříleté následné péče a zatravnění. Výsledkem zadávacího ...
Realizace prvků ÚSES, k.ú. Dobelice - opakované
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: realizace prvků ÚSES, k.ú. Dobelice. Veřejná zakázka zahrnuje realizaci projektu spočívající v založení chybějících biokoridorů a interakčních prvků v k.ú. Dobelice. V rámci realizace dojde k výsadbě nových dřevin včetně tříleté následné péče a zatravnění. Výsledkem ...