Rámcová dohoda pro těžební a pěstební činnosti
V souvislosti zejména s kůrovcovou kalamitou, která v předchozím období postihla lesní porosty na katastrálních územích obcí, které jsou členy svazku, vyvstala potřeba do budoucna provádět na tomto území těžební a s tím související činnosti (nahodilá těžba dřeva, přibližování dřevní hmoty apod.) a rovněž související či navazující pěstební ...
Buzice - Revitalizace údolní nivy řeky Lomnice v k.ú. Buzice
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v užším řízení, jejímž předmětem je revitalizace údolní nivy řeky Lomnice v k.ú. Buzice. Cílem je výrazně zvýšit ekologickou diverzitu údolní nivy a zlepšit odtokové poměry v zastavěné části ...
Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vémyslice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: realizace prvků ÚSES v k.ú. Vémyslice. Veřejná zakázka zahrnuje realizaci projektu spočívající v založení chybějících částí biocentra a biokoridorů v k.ú. Vémyslice. V rámci realizace dojde k výsadbě nových dřevin včetně tříleté následné péče a zatravnění. Výsledkem ...
Zhotovení LHP s platností 2022 - 2031
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 14 946 ha.
Obnova lesných spoločenstiev – Mestské lesy Tisovec, s.r.o.
Obnova lesných spoločenstiev je zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov tak, aby sa pri dodržaní všetkých princípov trvalo udržateľného rozvoja zlepšovala funkčnosť a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych efektov hospodárenia.
Rámcová dohoda na nákup krmiv pro krmení hospodářských zvířat pro rok 2020-2021
Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na nákup krmiv pro krmení hospodářských zvířat pro rok 2020-2021. Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli krmných komponentů pro krmení hospodářských zvířat. Zakázka je rozdělena na 6 částí. 1.Minerální krmiva pro prasata 2.Startér pro telata (krmení telat od 1. týdne věku) 3.Startérová ...
Přibližování dřeva speciálním lesním kolovým traktorem - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je přibližování dříví těženého zaměstnanci zadavatele a dodavateli těžebních prací pomocí speciálního lesního kolového traktoru a následné roztřídění a uložení dříví na skládky dle požadavků zadavatele. Vytěžené dříví bude z probírek, mýtních úmyslných, podrostních a nahodilých těžeb přibližovaného v surových kmenech, ...
Přibližování dřeva univerzálním kolovým traktorem - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je přibližování dříví vytěženého zaměstnanci zadavatele a dodavateli těžebních prací pomocí univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou a následné roztřídění a uložení dříví na skládky dle požadavků zadavatele. Vytěžené dříví bude z probírek, mýtních úmyslných, podrostních a nahodilých těžeb přibližováno v ...
Poptávám ke koupi ovce a jehňata
Poptáváme prodej ovcí, jehňat - odkoupíme i celé stádo
Herbicidy 2020 - 2021
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění chemických přípravků na ochranu rostlin pro potřeby Správy železnic, státní organizace pro období 2020 - 2021.
Rámcová dohoda na lanovkové přibližování sortimentů na ÚP 34 a ÚP 36
Jedná se o rámcovou dohodu na těžbu a přibližování sortimentů na území KRNAP.
Rámcová dohoda na dodávky sójového a řepkového extrahovaného krmného šrotu
Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na dodávky šrotů, na základě které budou realizována v intervalu cca 1 měsíc jednotlivá dílčí plnění dodávek pro každou část veřejné zakázky samostatně podle potřeb zadavatele. Realizace bude probíhat na základě elektronické výzvy k podání nabídek dle § 135 ZZVZ- Postup s obnovením soutěže mezi ...
Obnova lesa – Lesopestovné činnosti Mestské lesy Dobšiná
Predmetom zákazky je poskytnutie lesníckych služieb: uhadzovanie haluziny po ťažbe, zalesňovanie prvé a opakované do nepripravenej pôdy.
Posílení biodiverzity přeměnou smrkových porostů na porosty přirozené druhové skladby
Provedení změny druhové skladby vybraných porostů, kdy dojde k nahrazení smrku geograficky původními dřevinami na pozemcích obhospodařovaných zadavatelem v obci a k.ú. Krhov.Pro zalesnění zadavatel zvolil jak pro hlavní dřeviny (BK, DB, LP, JD) tak i přimíšené a vtroušené dřeviny jednotný počet 10 000 ks sazenic na hektar (toto umožní hospodáři v ...
Kontrola a údržba trasy NN vedenia
Zabezpečenie služieb spočívajúcich v kontrole a údržbe trasy NN vedenia ako aj v kontrole a údržbe trasy NN domových prípojok prislúchajúcich k trase vedenia v zmysle technickej špecifikácie pre daný región. K rozsahu výkonu kontroly a údržby trasy NN vedenia patria všetky činnosti spojené s prípravou a výkonom okliesňovania a odstraňovania ...
Hledáme dodavatele skotu, prasat a ovcí
Hledáme dodavatele většího množství skotu, prasat, ovcí.
Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja
Predmetom zákazky sú práce spojené s narušením zhutnených plôch v priečnom reze rýpadlom v rámci projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja
Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo V
Předmětem této veřejné zakázky je provádění lesnických činností, a to konkrétně pěstebních činností a těžebních činností v rámci realizace Projektu OPŽP. Blíže viz zadávací dokumentace.
Obnova lesných spoločenstiev – URBÁRI, s.r.o.
V lesných porastoch poškodených škodlivými činiteľmi je v rámci tohto projektu postup opatrení zameraný na prípravu plôch na zalesňovanie, umelú obnovu porastov a mechanickú ochranu kultúr pred škodami spôsobenými zverou. Po vykonaní náhodnej ťažby zostáva na ploche haluzina a zvyšky po ťažbe, ktoré je v záujme zabezpečenia ďalších prác nevyhnutné ...
Čočka velkozrnná loupaná celá, její pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je: a) pořízení 250 t čočky velkozrnné loupané celé (dále také „čočka“), b) ochraňování 250 t čočky. Předmět veřejné zakáízky je rozdělen na 5 samostatných částí, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 50 tun čočky; Část 2: Dodávka a ochraňování 50 tun čočky; Část 3: Dodávka a ochraňování 50 tun čočky; Část 4: Dodávka a ...
Obnova lesných spoločenstiev – Mestské lesy Tisovec, s.r.o.
Obnova lesných spoločenstiev je zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov tak, aby sa pri dodržaní všetkých princípov trvalo udržateľného rozvoja zlepšovala funkčnosť a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych efektov hospodárenia.
Obnova lesných spoločenstiev – Lesopasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Roštár
Predložený projekt v lesných porastoch poškodených škodlivými činiteľmi navrhuje postup opatrení zameraný na prípravu plôch na zalesňovanie, umelú obnovu porastov a mechanickú ochranu kultúr pred škodami spôsobenými zverou.
Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2020 až 2021 pro Školní lesní podnik v Kostelci
Poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování úmyslných i nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu 21 000 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační součást zadavatele - Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy (dále jen „ŠLP“). Dále je předmětem zakázky shromažďování a vyvážení ...
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič, štátny podnik, Správe lesov Stakčín a jednotlivých výrobných celkov Klenová na rok 2020. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu ...
Poptávám brambory, varný typ C
Poptávám brambory, varný typ C. Stálý odběr většího množství pro výrobu hranolek.