Provozní inventarizace lesů
Předmětem zakázky je: Provedení opakovaného šetření Provozní inventarizace lesů (dále PIL) na LHC Harrachov, Vrchlabí, Maršov, Maršov, založení a provedení šetření případných nově zakládaných ploch, provedení vyhodnocení dat PIL a sepsání a předání závěrečných zpráv za každé LHC zvlášť.
Odchyt zvířat včetně ustájení a souvisejících služeb
Monitorování výskytu, odchyt, převoz, ustájení a zabezpečení zvířat v útulku včetně zajištění veterinární péče pro zvířata odchycená na území města Litoměřice se zvláštním zřetelem na regulaci výskytu toulavých koček a psů. Poskytované služby se vztahují primárně k různým druhům zvířat v lidské péči (v zájmovém chovu), a to převážně psů a koček, ...
Výroba dříví motomanuální technologií na OM na divizi Karlovy Vary v letech 2022-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví, tj. provádění prací spojených zejména se zpracováním soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb, úmyslných těžeb a prací souvisejících s těžební činností motomanuální technologií v předpokládaném celkovém objemu až 60 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro ...
Hontianske Nemce
Nákup pšenice potravinárskej na dlhodobé uskladnenie, úroda 2022- obilné silo Hontianske Nemce a Breziny Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0 Požaduje sa viazanie ponuky ZÁBEZPEKOU vo výške 25 000,-€ podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch Vyhlasovateľ nepoužil trhové konzultácie v súlade s § 25.
Komplexní výroba dřeva na lokalitu odvozní místo v roce 20212- II. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexních těžebních prací až na lokalitu "odvozní místo". Jedná se o těžbu a sortimentaci dříví dle požadavků zadavatele a o časové vícepráce k těžebním pracím (rozřezání nehroubí) a ostatní časové práce ručně (úklid klestu). Těžba je prováděna metodou surových kmenů v délkách násobků požadovaných ...
Luštěniny - čočka velkozrnná loupaná celá, její pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je: a) pořízení 1 000 tun čočky velkozrnné loupané celé (dále také „čočka“), b) ochraňování 1 000 tun čočky. Čočka bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje prostřednictvím ...
Mrazené výrobky a chladené zemiaky
Nákup potravín pre Správu zariadení sociálnych služieb v Nitre. Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí: 1. Mrazené výrobky a chladené zemiaky. 2. Hydina. 3. Ryby. 4. Zelenina. 5. Koreniny.
Zajištění těžební činnosti pro lesy Města Krupka
Předmětem veřejné zakázky spočívá v poskytování služeb těžby dříví: strojní těžba nebo těžba ručním nářadím výběrem jednotlivých stromů i plošnou sečí v porostech věku nad 40 let, odvětvení, krácení na sortimenty, ukládání sortimentů do hrání, soustřeďování vyvážecí soupravou na odvozní místo na průměrnou vzdálenost 300 m, ukládání dohrání na ...
Založení výzkumných ploch obnovy lesa
Předmětem plnění veřejné zakázky je založení výzkumných ploch obnovy lesa.
Dodávky materiálů pro pěstební práce, jejich aplikace a další pěstební práce pro LS Potštát
Předmětem VZ jsou dodávky materiálů pro pěstební práce včetně jejich aplikace při realizaci pěstebních prací a provádění dalších pěstebních prací, a to podle aktuální potřeby organizační jednotky Lipník nad Bečvou a její lesní správy Potštát.
Dodávky krmiva pro Zoo Praha - HLODAVCI 1
Předmětem plnění celé veřejné zakázky jsou dodávky různých druhů krmiv pro Zoo Praha.
RD pro lesnické činnosti na období roku 2022 - 2023 na území NP a CHKO Šumava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více účastníky pro provádění lesnických činností, zejména těžební a pěstební práce. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v technologických listech, které jsou přílohou č. 5 zadávací dokumentace.
Poptávám slunečnici
Poptávám slunečnici pro volně žijící ptáky. Dobrý den, jsem milovník volně žijících ptáků a každou zimu spotřebuji velké množství slunečnice, kterou roznáším na mnoho míst v přírodě. Spotřebuji 80 kg. měsíčně- to je 500 kg slunečnice za zimu. Chtěla bych touto cestou poprosit přímého pěstitele slunečnice , jestli by mi prodal těch 500kg rovnou ...
Údržba travního porostu řízenou pastvou ovcí
Předmětem veřejné zakázky je údržba travního porostu řízenou pastvou ovcí včetně likvidace nedopasků na lokalitách fotovoltaické elektrárny Ralsko.
Výroba štěpky z biomasy
Předmětem veřejné zakázky je těžba lesních porostů s následnou výrobou dřevní štěpky v objemu cca 30.000 prm a provádění činností souvisejících. Část vyrobené dřevní štěpky (cca 57 %) bude vybraný dodavatel povinen dopravit na místo určení, zbylou část vyrobené dřevní štěpky bude povinen vybraný dodavatel odkoupit.
D8-0805 - Kompenzační opatření Řehlovice II - NV a NPP
Předmětem plnění zakázky je výsadba 3 550 ks dřevin dle Rozhodnutí Obecního úřadu Řehlovice OUREHL 1642/2013, vč pětileté následné pěstební péče v k.ú. Řehlovice, Stadice, Radejčín, Moravany a Dubice
Dodávky krmiva pro Zoo Praha
Předmětem plnění celé veřejné zakázky jsou dodávky různých druhů krmiv pro Zoo Praha.
Pěstební práce v lesích města Šternberka včetně dodávky materiálu v letech 2022-2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve vlastnictví zadavatele. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i v poskytování dalších ...
Luštěniny - čočka velkozrnná loupaná celá, její pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je: a) pořízení 1 000 tun čočky velkozrnné loupané celé (dále také „čočka“), b) ochraňování 1 000 tun čočky. Čočka bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje prostřednictvím ...
Správa lesních pozemků města Hodonín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění lesnických prací na lesních pozemcích města Hodonín (péče o stávající lesní porost, výsadba lesa, pěstební opatření).
Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2024
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 11 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033 a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) ...
Těžby a související lesnické práce na LHC Městské lesy Plzeň 2022 - 2023
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 a násl. zákona s více dodavateli (min. dva pro každou část veřejné zakázky) za účelem poskytování služeb, jež spočívají v těžbách a ostatních lesnických činnostech (přiblížení, zalesňování, ožin, nakládání s klestem, výroba oplocenek). Jednotlivé veřejné zakázky budou v závislosti na ...
D8-0805 - Kompenzační opatření Habrovany - NV a NPP
Předmětem plnění zakázky je náhradní výsadba 1 412 ks dřevin dle Rozhodnutí Obecního úřadu Habrovany č.j.: OÚ/1/2018/JBL, vč. pětileté následné pěstební péče.
Dynamický nákupní systém -  Pěstební činnost pro LMB 2022 - 2026
Předmětem DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci zavedeného DNS budou běžně, obecně dostupné služby souvisící pěstebních činností v lesnictví, a to v lesních porostech obhospodařovaných zadavatelem. Předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci zavedeného DNS je blíže specifikován v obchodních a platebních ...
Dodatečné těžební práce a související činnosti v roce 2022 - 2023
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v těžebních pracech, přibližování a komplexní výrobě dříví na odvozním místě na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2022 - 2023.