Realizace biokoridoru Stránské
jedná se o vybudování biokoridoru včetně následné 3 leté péče v k.ú. Stránské na pozemcích ve vlastnictví zadavatele.
Poptávám sazenice BK pro dolesnění
Poptávám sazenice BK pro dolesnění, počet 270, LO/VLS 12/4.
Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu – výsadba JD a K
Cílem akce je zvýšit podíl, resp. vrátit do ekosystému horských lesů s převahou smrku některé přimíšené dřeviny – jedli bělokorou a javor klen. Záměrem toho je ve vybraných částech masivu Pradědu vytvořit ohniska jejich budoucí samovolné obnovy a obnovit tak druhové složení odpovídající potenciální vegetaci. Tímto také zlepšit strukturu porostů ...
Doprava dreva východ OZ Rimavská Sobota
Doprava dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej hmoty (sortimentov) z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepného závodu (OZ) na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz sortimentov z OM na OM, odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa, prípadne samostatnú nakládku s krátkou dopravnou ...
Poptávám semena nebo sazeničky barevných petrklíčů
Poptávám semena nebo sazeničky barevných petrklíčů na stonku.
Suroviny pre výskum – šťavy, ovocie, zelenina, rastliny
Predmetom zákazky je dodávka štiav, ovocia, zeleniny a rastlín vrátane balenia a dodania na miesto realizácie podľa požiadaviek . Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch .
Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2021
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 15 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030, s výjimkou u části veřejné zakázky č. 8, název části VZ Přeštice, kde bude platnost LHP do 31.12.2032, a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací ...
Značkovacie spreje pre lesníctvo 2019-2023
Predmetom zákazky je dodávka značkovacích sprejov pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik, Banská Bystrica vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na mieste dodania.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2019
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2019, minimálne trieda kvality A štandardná, v požadovanom predpokladanom množstve 15 379,93 ton. Súčasťou predmetu zákazky sú i služby súvisiace s dodaním, ktorými sa rozumie balenie a doprava na miesto určenia. Predmet zákazky v celom ...
Dodávky chemických přípravků – insekticidy
Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění dodávek chemických přípravků pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních přípravků. Blíže viz ZD.
Založení lesních společenstev na revíru Luh
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu zahrnující zejména v níže uvedené činnosti: • Příprava ploch (odstranění stávajícího porostu, příprava půdy a GPS vytyčení) • Oplocení a oplůtky (ochrana proti zvěři) • Výsadba • Ochrana proti hlodavcům • Ochrana proti buřeni – ožínání ...
Výroba dříví harvestorovou technologií pro LZ
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních činností – těžby dříví pomocí technologie harvestorových uzlů, která zahrnuje zejména následující činnosti: - těžbu dřeva včetně druhování a manipulace harvestorem, - vyvezení vytěženého dřeva na odvozní místo vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů, - ukládání klestu na ...
Čerstvá zelenina
Základné potraviny pre Mesto Komárno " Logický celok č. 1 Čerstvá zelenina Logický celok č. 2 Čerstvé ovocie Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 4 Mlynské výrobky Logický celok č. 5 Pekárenské výrobky Logický celok č. 6 Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky Logický celok č. 7 Rybie mäso
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve
Predmetom zákazky je komplexné spracovanie dreva harvesterovými technológiami v zmysle STN 48 0030 Viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve - ťažba a výroba sortimentov harvestermi a vývoz vývoznými súpravami z porastu na vývozné, alebo odvozné miesto. Dodávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa vykonať aj vývoz zvyškov po ťažbe na ...
Odstranění nepůvodních druhů z lesních porostů - OPŽP
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem v lesních porostech • odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem na skalách, včetně úklidu vyřezané hmoty s využitím horolezeckých technik • těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty • těžba ...
Lesnické činnosti 2019-09
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Těžební činnosti 2019-10
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují těžební činnosti, jakož i ...
Úprava koridorov pod 110 kV vedeniami LIFE15NAT/HU/000902
Manažment biotopov v koridore elektrického vedenia 110 kV: Odstránenie krovín a stromov frézovaním, oranie, bránenie pôdy, príprava na sejbu, kosenie a zber poľnohospodárskej plodiny, mulčovanie, výsadba, starostlivosť o sadenice,...
Kontrola a údržba trasy NN vedenia v regióne Košice
Zabezpečenie služieb spočívajúcich v kontrole a údržbe trasy NN vedenia v celkovej dĺžke cca 845 km ako aj v kontrole a údržbe trasy NN domových prípojok prislúchajúcich k trase vedenia v zmysle technickej špecifikácie pre región Košice. K rozsahu výkonu kontroly a údržby trasy NN vedenia patria všetky činnosti spojené s prípravou a výkonom ...
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-22 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica, LOO Výchylovka
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ  Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 - 2020
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúcivýrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ideo odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu,aby sa uchovala ich biologická ...
Poptávám kompost na zahradu
Poptávám kompost na zahradu.
Poptávám ovocný stromek v kontejneru
Poptávám ovocný stromek v kontejneru, broskvoň.
Fumigace dříví
Cílem zadávacího řízení je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem (dále též jen „rámcová dohoda“) na realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dle potřeb zadavatele na období 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti platné rámcové dohody, nebo do vyčerpání finančního limitu 300.000.000 Kč bez DPH, za účelem ošetření kůrovcového dříví fumigační ...
Těžební činnosti 2019-08
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují těžební činnosti, jakož i ...