VC 1 Pezinok- Prečistky
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
Zelenina a ovocie II
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Zber krmovín pre OZ Ulič na rok 2023
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v poľnohospodárskej výrobe na nasledovné činnosti: A.VÝROBA SENÁŽÍ: -kosba lucerny na ploche 75 ha -kosba ďatelinotrávy na ploche 126 ha -kosba trvalotrávnatých plôch na ploche 200 ha Predpokladaný termín vykonania prvej kosby: 5. - 6. mesiac -kosba lucerny na ploche 75 ha -kosba ďatelinotrávy na ...
Seno a slama pre správu chovu koní na rok 2023
Predmetom zákazky sú Služby, Predmetom zákazky je nákup lúčneho sena pre chov koní v Dobšinej vrátane dopravy na miesto určenia - HD v Dobšinej. Seno má byť lisované , dobre usušené, bez plesní. Celkové predpokladané odobraté množstvo bude 3300 q Slama , lisovaná v balíkoch, suchá bez plesní vrátane dopravy na HD chovu koní v Dobšinej. Celkové ...
Laboratórne zvieratá, krmivo a podstieľky
Predmetom zákazky je dodanie laboratórnych zvierat, krmiva pre zvieratá a podstieľky podľa prílohy č. 1 Výzvy.
Nákup hnojív v rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajinu
Predmetom zákazky je nákup hnojív v rámci zabezpečenia humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Financovaný z Fondu vzájomnej pomoci.
Zelenina a ovocie
Dodávka zeleniny a ovocia do školskej jedálne s dovozom.
Usmernenie pohybu turistov pomocou drevených a textilných zábran
Predmetom verejného obstarávania je usmernenie pohybu turistov pomocou drevených a textilných zábran na turistických značkovaných chodníkov v roku 2023 v správe Správy TANAPu. Zákazka je rozdelená na 2 časti: 1.časť: Oprava technických pomôcok na TZCH na Poľský hrebeň ochranný obvod Tatranská Javorina 2.časť: Zhotovenie výdrevy a položenie ...
Potraviny - čerstvé ovocie a zelenina, kyslá kapusta
Predmetom zákazky je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a kyslej kapusty podľa podmienok uvedených v Prílohe č.3 - Rámcovej dohode na dodanie potravín. Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je uvedené v Prílohe č.2 Špecifikácia predmetu obstarávania s cenami položiek. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky je doprava, vykládka v mieste ...
Poptávám rostlinu pistácie
Poptávám rostlinu pistácie, stáří min.6 let., k využití jako opylovače. Vlastním dvě rostliny odrůd Aegina a Ponteke. Vhodnými opylovači mohou být Vita, Delta nebo Gamma. Dalšími opylovači mohou být samčí odrůda Peters a samičí Kerman Děkuji JR.
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Vihorlat na obdobie 2023 - 2026
Opis predmetu zákazky (pre časť 13- VC13 Svetlice je realizácia služieb ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby ...
Ovocie a zelenina
Podrobný opis zákazky sa nachádza v prílohách Výzvy na predkladanie ponúk: Súťažné podklady, sumarizačná tabuľka
Výrub a orez stromov v sťažených podmienkach pre EKO - podnik VPS
Predmetom zadania zákazky je poskytovanie profesionálnych arboristických služieb na vykonávanie výrubov a orezov drevín v sťažených podmienkach stromolezeckou technikou a/alebo vysokozdvižnou plošinou nad 20 m.
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie pravidelnej dodávky čestvého ovocia, zeleniny a zemiakov pre CSS Park Čadca, prevádzka Vysoká nad Kysucou.
Nákup sadeníc okrasných drevín jar 2023
Nákup sadeníc okrasných drevín podľa prílohy č. 4: Tabuľka s cenovou ponukou pre Lesy SR, š.p., OZ Semenoles, ŠS Jochy, Jakubovany - Jochy, 033 01 Jamník. Splatnosť faktúry bude 30 dní od dátumu vystavenia.
Zhotovení LHP s platností 2025 - 2034
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 16 210 ha.
Uzavření rámcových dohod na pěstební práce a ostatní netěžební činnost na území KRNAP a jeho OP
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění pěstebních ručních prací, pěstebních prací s použitím jednoduchého mechanického prostředku, úklid klestu bez pálení a ostatních netěžebních činností, vše v podrobnosteh specifikovaných v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Práce budou prováděny na území všech územních ...
Čerstvé ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je dodávka: - čerstvého ovocia a zeleniny - mrazených potravín vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania (platí pre obidve časti). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky
Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa opisu predmetu zákazky a špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej ...
Muráň
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, ...
Usmernenie pohybu turistov pomocou drevených a textilných zábran na turistických značkovaných chodníkov
Predmetom verejného obstarávania je usmernenie pohybu turistov pomocou drevených a textilných zábran na turistických značkovaných chodníkov v roku 2023 v správe Správy TANAPu. Zákazka je rozdelená na 2 časti: 1.časť: Oprava technických pomôcok na TZCH na Poľský hrebeň ochranný obvod Tatranská Javorina 2.časť: Zhotovenie výdrevy a položenie ...
Zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny pre Špecializované zariadenie Tereza
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto podľa priloženej špecifikácie (príloha č. 1 Výzvy).
Výroba štěpky z dendromasy
Předmětem veřejné zakázky je těžba lesních porostů s následnou výrobou dřevní štěpky v objemu cca 20 000 prm a provádění činností souvisejících.
Kácení dřevin v úseku Olbrachtova - Nové Dvory - zajištění zhotovitele
Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele kácení dřevin v úsecích trasy I.D metra v Praze (Olbrachtova) - Nové Dvory a Jáma Rezerva - Nové Dvory (bez). Plnění bude realizována na základě projektové dokumentace zpracované společností METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 ...