Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou včetně odkornění
Jedná se o uzavření rámcových dohod dle § 131 zákona na těžební činnosti motorovou pilou s následným odkorněním na území KRNAP a jeho OP. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně a jsou totožné s územím jednotlivých územních pracovišť.
Dodávka enzymatickej zmesi
Optimalizácia systémov výživy nosníc a prípravy krmív s využitím enzymatických prípravkov na zvýšenie efektivity chovu nosníc a kvality produkcie vajec pre potravinársky priemysel. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Dodávka kŕmnych zmesí pre chov
Požadovaná kŕmna zmes pre chov a odchov, ktorá sa má používať pri experimentoch s nosnicami. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky
Poptáváme okurky nakládačky
Prosím lze si tento týden odebrat v Kupařovicích okurky nakládačky nejmenší velikosti v množství 12 - 15 kg? Prosím sdělte nám laskavě místo a čas, kde by bylo možné odběr uskutečnit. Z důvodu jiných povinností bychom přivítali termín ve čtvrtek 8. nebo následující sobotu až pondělí. Děkuji za vyhovění. V.Váňa
Dodávky krmiva pro Zoo Praha
Předmětem plnění celé veřejné zakázky je dodávka krmiva pro Zoo Praha.
Výroba štěpky z dendromasy
Předmětem veřejné zakázky je těžba lesních porostů s následnou výrobou dřevní štěpky v objemu cca 38.000 prm a provádění činností souvisejících. Část vyrobené dřevní štěpky (cca 52 %) bude vybraný dodavatel povinen dopravit na místo určení, zbylou část vyrobené dřevní štěpky bude povinen vybraný dodavatel odkoupit.
Poptávám motýlí keř
Poptávám tvz.motýlí keř.
Poptávám sloupové ovocné stromky
Poptávám sloupové ovocné stromky. Děkuji Luboš Lízal
Udržitelné hospodaření v krajině Bílých Karpat II  - opakování
Před vymezením řešeného území bylo provedeno terénní šetření v krajině a krajinná analýza zájmových katastrů Jestřabí, Štítná nad Vláří-Popov, Brumov, Bylnice a Návojná. Celková plocha, na které budou realizována opatření činí 15,5 ha. Z toho na 6,2 ha proběhnou výsadby a realizace tůní, na 9,3 ha proběhne odstraňování náletu a management ...
Zhotovení LHP s platností 2023 - 2032
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 11 683 ha.
JHC Kácení stromů a dřevin v Jihočeském kraji v letech 2021 - 2025
Odstraňování a údržba silniční doprovodné zeleně (stromů, dřevin a keřů) u silnic I. tříd v Jihočeském kraji tak, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu na těchto komunikacích.
Nákup pšenice potravinárskej silo Breziny
Nákup pšenice potravinárskej na dlhodobé uskladnenie- obilné silo Breziny Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0 Požaduje sa viazanie ponuky ZÁBEZPEKOU vo výške 20 000,-€ podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch
Poptávám sazenice smrku
Poptávám sazenice smrku pro výsadbu lesa.
Poptávám Šáchor pro kočku
Sháním Śáchor pro kočku. Prosím je možné poslat 3 kusy?
Poptávám dodavatele krouhaného zelí
Hledáme dodavatele krouhaného zelí, do našeho stánku s rychlým občerstvením. Jednalo by se o cca 120-150 kg týdně. Děkuji Bartáková
Manažmenové opatrenia v chránených územiach - Kompetenčné územie ŠOP SR: Správa TANAP
Predmetom zákazky je realizácia manažmentových opatrení vo vybraných častiach chránených území európskeho významu (ÚEV), ktoré vyplývajú zo schválených Programov starostlivosti (§ 54 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) alebo ďalšej dokumentácie. Zároveň budú viesť k zachovaniu a ...
Posílení biodiverzity přeměnou smrkových porostů na porosty přirozené druhové skladby
Předmětem veřejné zakázky na služby je provedení změny druhové skladby vybraných porostů, kdy dojde k nahrazení smrku geograficky původními dřevinami na pozemcích obhospodařovaných zadavatelem v obci a k.ú. Krhov. Realizace tohoto záměru je navrhována na plochách, které byly nebo aktuálně jsou napadeny podkorním hmyzem (především kůrovci) a ...
Vnášení a podpora cílových druhů dřevin ekosystémů CHKO Lužické hory a CHKO Labské pískovce
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, zahrnující oplocování mladých lesních porostů, celokovové oplocenky (včetně rozebírání a likvidace drátěných oplocenek); zalesnění sadbou a podsadbou; prořezávky a rekonstrukce porostů; ochrana proti zvěři, individuální ochrana oplůtky. Součástí ...
Komplexní výroba dřeva na lokalitu odvozní místo v roce 2021 - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je provádění komplexních těžebních prací až na lokalitu "odvozní místo". Jedná se o těžbu a sortimentaci dříví dle požadavků zadavatele a o časové vícepráce k těžebním pracím (rozřezání nehroubí) a ostatní časové práce ručně (úklid klestu). Těžba je prováděna metodou surových kmenů v délkách násobků požadovaných ...
Poptávám sazenice
Poptávám sazenice pro zalesnění zničené plochy lesa: 270 kusů, druh LO/VLS 12/4 nebo 12/5
Poptávám strom Ořešák černý
Poptávám Ořešák černý, výsadba na lesní půdu, lesní porost.
Výroba dříví motomanuální technologií na OM na divizi Karlovy Vary v letech 2021-2023
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví, tj. provádění prací spojených zejména se zpracováním soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb, úmyslných těžeb a prací souvisejících s těžební činností motomanuální technologií v předpokládaném celkovém objemu až 120 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro ...
Sklizeň TTP a výroba objemných krmiv v letech 2021 - 2022
Předmětem plnění VZ jsou služby spočívajících v realizaci prací pro sklizeň trvalých travních porostů (dále jen „TTP“) a výrobu objemných krmiv v režimu ekologického zemědělství v letech 2021 - 2022 pro potřeby organizační jednotky zadavatele - divizi zemědělské výroby. Zadavatel se rozhodl z důvodu charakteru služeb rozdělit předmět plnění VZ na ...
Poptávám meruňku ananasku
Mám zájem o 1 meruňku ananasku. Prosím, dejte vědět jestli ji budete mít. Děkuji.
Dodávky sadebního materiálu - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování dodávek sadebního materiálu včetně dopravy do místa plnění. Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a maximálně 5 dodavateli na dodávky sadebního materiálu. Blíže viz zadávací dokumentace.