Poptávám sazenice borůvek
Poptávám tyto sazenice: borůvky, ostružinojahoda.
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2020 na území Městských lesů Chomutov
Provádění lesnických činností, zejména pěstebních a těžebních činností, v roce 2019 na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy.
Ťažba a letecké približovanie kalamitnej hmoty nad cestou I/18 v lokalite Domašín
Predmetom zákazky je ťažba a letecké približovanie kalamitnej hmoty nad cestou I/18 v lokalite Domašín na lesnej správe Žilina, na lesnom celku SL160 Turie, v dielci 26 a 27. Ťažba je požadovaná stromovou metódou, následné letecké približovanie celých stromov ponad cestu I/18 a rieku Váh a uskladnenie na určenom mieste. Predpokladaný objem hmoty ...
Smrková kulatina, Německo
Stále hledám velké množství smrkové kulatiny poškozené brouky.
Poptávám mák modrý ze sklizně 2019
Koupím mák modrý ze sklizně 2019.
Potraviny - Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na deväť samostatných častí: 1. časť: Potraviny Ovocie a zelenina 2. časť: Potraviny Čerstvé mäso 3. časť: Potraviny Mäsové výrobky 4. časť: Potraviny Mrazené mäso 5. časť: Potraviny ...
Poptávám sazenice pro zalesnění
Poptávám sazenice: BK pro zalesnění zničené plochy, počet : 270 kusů, druh : LO/VLS 12/4.
Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov - II
Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, (dále též jen „PČ“) zahrnující zejména níže uvedené činnosti: • chemická příprava půdy celoplošná • zalesňování (první sadba a vylepšování) • ochrana proti buřeni (ožínání, chemická ochrana proti buřeni) • ochrana proti ...
Poptávám odvoz dřeva z lesa
Poptávám odvoz dřeva z lesa u Benešova u Prahy
Rámcová dohoda na lesní opatření v rámci projektu LIFE České středohoří
Předmětem této veřejné zakázky je čtyřletá intenzivní obnovní péče na vybraných územích evropsky významných lokalit Českého středohoří. Činnosti budou prováděny na pozemcích, které spadají pod správu Lesů České republiky a AOPK ČR.
Hrách zelený loupaný celý, jeho pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je: a) pořízení 125 t hrachu zeleného loupaného celého (dále jen „hrách“ nebo „věc“) a b) ochraňování 125 t hrachu. Hrách bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje ...
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, VC Malužiná
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
Biologická ochrana letiště Pardubice 2020-2025
provádění opatření ke snížení střetů letadel s ptactvem a zvěří
Provoz odchovny a monitoring tamní populace, posilující odchovy pro Zlatý potok
Náplní zakázky je komplexní zajištění odchovů perlorodky říční a následná péče o odchované perlorodky. Cílem zakázky je získání mladých perlorodek k pozdějšímu posílení populace na Zlatém potoce.
Dodatečná těžba dřeva a související činnosti v roce 2019
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech včetně sortimentace a přibližování (vyvážení) dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období do 31.12.2019.
Zhotovení LHP s platností 2021 – 2030 včetně souvisejících služeb
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 16 360 ha, měření zásob porostních skupin průměrkováním naplno dle technických požadavků zadavatele na ploše cca 220 ha a ...
Harvestorové těžby nahodilé – malý harvestor III.-IV.Q
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“), na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele.
Výroba dříví harvestorovou technologií 10 000
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“), na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele
Výroba dříví harvestorovou technologií dlouhé dříví
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“), na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele. Zadavatel požaduje, aby dodavatel disponoval technikou umožňující vyrábět a vyvážet výřezy 12 m délky!!.
Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2019 a 2020 - harvestor, HSM
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • těžba dřeva HSM s předkacováním a odkorněním • lanování dřeva HSM (přitahování k HSM na delší vzdálenost s kladkou) • lanování dřeva s pojezdem HSM pomocí lan. navijáku • přibližování dřevní hmoty HSM na OM a • těžba dřeva harvestorem s trakčním navijákem do ...
Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2019 a 2020 - motomanuální
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty • přibližování dřevní hmoty kolovým traktorem • přibližování dřevní hmoty vyvážecí soupravou
Provádění lesnických činností v lesním hospodářství ve správním území Města Úštěk v roce 2019 - 2021
Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky, na které bude s vybranými účastníky uzavřena smlouva (pro každou dílčí část veřejné zakázky), je řádné poskytování služeb spočívajících zejména v hospodaření v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZL („lesnická činnost"). Lesnické činnosti budou rozděleny na pěstební činnosti a těžební činnosti
Poptávám převislý japonský modřín
Poptávám převislý japonský modřín Larix kaempferi Stiff Weeping.
Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR - oblast Západ I a Východ I
Předmětem veřejné zakázky je odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu nadzemního vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové soustavy, včetně likvidace odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů, zbytků po těžbě a travního odpadu touto ...
Realizace biokoridoru Stránské
jedná se o vybudování biokoridoru včetně následné 3 leté péče v k.ú. Stránské na pozemcích ve vlastnictví zadavatele.