LF HK - Rámcová dohoda na laboratorní králíky
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky laboratorních králíků včetně balení, přepravy a péče o zvířata během ...
1.Tvorba nových genotypov obilnín pre netradičné úžitkové smery a pre výrobu funkčných potravín
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb inovačného riešenia v rozsahu technickej špecifikácie a zahrňujúce: - tvorba nových genotypov obilnín (pšenice letnej, pšenice tvrdej, pšenice špaldovej, tritikale a ovsa) pre netradičné úžitkové smery (odrody s waxy škrobom, farebným zrnom, genotypy vhodné na výrobu zelenej biomasy/siláže) a pre výrobu ...
Komplexní výroba dřeva na lokalitu odvozní místo na svazích se sklonem 60% v roce 2021 - II. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexních těžebních prací až na lokalitu "odvozní místo". Jedná se o těžbu, přibližování a sortimentaci dříví a úklid klestu dle požadavků zadavatele. Těžba bude prováděna ve smrkovém porostu se sklonem nad 60%. Přiblížení z porostu bude probíhat směrem nahoru z lokality "pařez" na "odvodní místo" ...
Potraviny
Predmetom obstarávania je dodanie čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov
Těžební práce harvestorovou technologií v roce 2021 a 2022 - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií - kůrovcové těžby v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace ...
Práce postřikovače s dovozem vody
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení služeb Práce postřikovače s dovozem vody. Jedná se o kvalitní aplikace přípravků na ochranu rostlin s dovozem vody na rok 2021 až 2023. Rozsah provedení postřiků na kalendářní rok je cca 9 000 ha ošetřované plochy dle potřeby a vývoje porostu za daný rok. Uvedené služby budou plněny dle aktuální potřeby ...
Uzavření rámcových dohod na těžbu harvestorem
Jedná se o uzavření rámcových dohod na těžbu, manipulaci a dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM harvestorovou technologií včetně ukládání klestu na hromady. Toto zpracování dřeva bude prováděno na územních pracovištích Správy KRNAP: ÚP34 Černý Důl, ÚP35 Pec pod Sněžkou, ÚP36 Horní Maršov. Rámcové dohody budou uzavřeny vždy s jedním ...
Projekt přeměny PND na LS Děčín ( LHC Sněžník )
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území Lesní Správy Děčín. Blíže viz zadávací dokumentace.
Projekt přeměny PND na LS Rumburk
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Blíže viz zadávací dokumentace.
Obnova porostů na LS Buchlovice
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Blíže viz zadávací dokumentace.
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite BUKOVINA
Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch a pracoviskách nachádzajúcich sa na území Lesnej správy Budča a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené ťažbové práce spočívajú v samotnej ...
Obnova a ochrana lesního porostu po kalamitě na LS Náměšť - sucho
Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále také jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území
Školkařská činnost v roce 2021
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci školkařských činností pro organizační jednotky zadavatele - divize Horní Planá, Karlovy Vary, Mimoň a Plumlov. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ.
Chemické prípravky na ochranu lesa a lesných porastov
Predmetom zákazky je dodávka chemických prípravkov a materiálu na ochranu lesa a lesných porastov na miesto určenia priebežne počas trvania Rámcovej dohody v množstvách a v kvalite/technických vlastnostiach podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky. Predmet ...
Přeměna PND na LS Litvínov _ LHC Litvínov (LR 3, 4)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených touto ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků ...
Přeměna PND na LS Litvínov_ LHC Litvínov LR 1,2
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených touto ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků ...
Přeměna PND na LS Litvínov - LHC Telnice 2021 - 2022
Poskytnutí služby v pěstební činnosti: příprava půdy pro umělou obnovu lesních porostů, výsadba lesních dřevin a obnova lesa, ochrana lesních kultur proti zvěři (nátěr/nástřik repelenty proti okusu) + oplocování lesních kultur, a to včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění ...
Přeměna PND na LS Klášterec  - západ 2021 - 2022
Poskytnutí služby v pěstební činnosti: příprava půdy pro umělou obnovu lesních porostů, výsadba lesních dřevin a obnova lesa, ochrana lesních kultur proti zvěři (nátěr/nástřik repelenty proti okusu) + oplocování lesních kultur, a to včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění ...
Přeměna PND na LS Klášterec - východ 2021-2022
Poskytnutí služby v pěstební činnosti: příprava půdy pro umělou obnovu lesních porostů, výsadba lesních dřevin a obnova lesa, ochrana lesních kultur proti zvěři (nátěr/nástřik repelenty proti okusu) + oplocování lesních kultur, a to včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění ...
Obnova lesních porostů po kalamitách na LS Litoměřice - sucho 2019
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále také jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených zadávací dokumentací poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, ...
Přeměna porostů náhradních dřevin na polesí Blatno - V
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce lesních porostů v imisních oblastech, příprava půdy pro obnovu lesa, zalesňování sadbou, oplocování mladých lesních porostů, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři, ochrana mladých lesních porostů proti buřeni, ochrana mladých lesních porostů proti hmyzím škůdcům, ochrana mladých lesních ...
Obnova porostů po kalamitě na polesí Nejdek - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění lesních porostů ve stáří do 40 let poškozených mokrým sněhem a námrazou dne 31. 1. 2019, zalesnění ploch a ochrana založených porostů - oplocení a následnou péči. Bližší požadavky na předmět plnění jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 ZD a v položkovém výkazu výměr, který ...
Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice - realizace tůní a odstranění dřevin a rákosu
Předmětem plnění jsou opatření směřující k zachování početnosti a ke stabilizaci populace silně ohrožené kuňky ohnivé jako předmětu ochrany v evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice. Konkrétně se jedná o rozšíření plochy vhodných vodních biotopů v dané lokalitě Na Bídě, což je niva řeky Ploučnice mezi Českou Lípou a Stružnicí, pro stabilní a ...
Dodávky malých laboratorních zvířat
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich částí jsou postupné dodávky malých laboratorních zvířat potřebných pro Centrum experimentální medicíny IKEM v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách, a to včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční částky, resp. předpokládané hodnoty příslušné části veřejné ...