Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2022 pro Školní lesní podnik v Kostelci
Poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování úmyslných i nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu 26.000 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační součást zadavatele - Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy (dále jen „ŠLP“). Dále je předmětem zakázky shromažďování a vyvážení ...
Těžební práce harvestorovou technologií v mýtních porostech v roce 2022 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, provedení výchovných zásahů a odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná ...
Provádění pěstebních prací v roce 2022 a 2023
Předmětem veřejné zakázky je provádění prací, přičemž prováděné práce spočívají zejména v přípravě pasek před zalesněním, úklid klestu, provedení zalesňovacích prací při obnově porostu, výchova a ochrana mladých lesních porostů, prořezávky atd.
Dodávka laboratorních myší kmene C57Bl/6NCrl 2022-2024
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dobu dvou let (dvaceti čtyř po sobě jdoucích kalendářních měsíců), která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních myší kmene C57Bl/6NCrl pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele blíže specifikovaných v zadávací ...
Pěstební práce - prořezávky pro divizi Hořovice v letech 2022 - 2024
Předmětem VZ je provedení výchovných zásahů v mladých lesních porostech (prořezávky), včetně rozčlenění porostu linkami, a to podle aktuálních potřeb organizační jednotky zadavatele Hořovice.
Poptávám jabloň Evelína
Sháním pro výsadbu jabloň Evelína. Prosím o sdělení, zda daný druh máte v nabídce. Z. Valíček
Rámcová dohoda pro práce v lesních školkách a klonových archivech na období 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a více účastníky pro následné provádění služeb uvedených v příloze č. 3 Technologický list této zadávací dokumentace. Rámcová dohoda bude uzavřena s účastníky, kteří se dle hodnotící tabulky, dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH, umístili na 1. až 49. místě ...
Poptáváme dodavatele chovatelských potřeb
Poptáváme krmiva a vitamínové přípravky pro hospodářská zvířata. Dobrý den, máme v městysi Větrný Jeníkov smíšenou prodejnu s průmyslovým zbožím - vedeme i krmiva pro hospodářská zvířata spolu s vitamínovými přípravky. Byla by možnost od vás něco odebírat jako z velkoobchodu? Mohli bychom obdržet přístupové údaje k vašim výrobkům a jejich ...
Ochranný obvod Podbanské
Výsadba sadeníc pri obnove lesa (ks), Vyzdvihovanie prirodzeného zmladenia z porastov a následné zelesňovanie (1000ks), Príprava plochy na obnovu lesa Uhadzovanie haluziny (m3), Ochrana kultúr vyžínaním buriny pomiestne (ha), Ochrana kultúr vyžínaním buriny celoplošne (ha), Individ. ochrana polynetom (10 ks), Individuálna ochrana kultúr proti ...
Obnova po kalamitách na LS Klášterec
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností spojených s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností). Pěstební činnosti budou vybraným dodavatelem realizovány v porostech stanovených v projektu PRV případně v zadávacím ...
Obnova lesních porostů na OŘ severní Čechy z PRV
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Blíže viz zadávací dokumentace.
Obnova lesních porostů na OŘ jižní Morava z PRV
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území v souladu s Projektem PRV. Blíže viz ZD.
Pěstební činnost pro LMB Q1/2022
3.1 Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu § 35 a § 101 zákona na části: Část 1 - LS Deblín (Pěstební činnost pro LMB Q1/2022) Část 2 - LS Lipůvka a LS Brno (Pěstební činnost pro LMB Q1/2022) Každá část veřejné zakázky je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele v zadávacím řízení. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo ...
Revitalizace lázeňského parku ve Velkých Losinách
Předmětem veřejné zakázky je komplexní revitalizace lázeňského parku ve Velkých Losinách.
Dodávky atraktant hmyzu
Celé území České republiky dle objednávek zadavatele
Dodávky v rámci školního projektu Ovoce a zelenina do škol doprovodná vzdělávací opatření
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kvalitního čerstvého ovoce, zeleniny a exotických plodů do škol na území České republiky v rámci doprovodného vzdělávacího opatření v rámci projektu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) s názvem „Školní projekt Ovoce a zelenina do škol“, a to na základě aktuálních potřeb zadavatele. Zadavatel se ...
Luštěniny - čočka velkozrnná loupaná celá, její pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je: a) pořízení 1 000 tun čočky velkozrnné loupané celé (dále také „čočka“), b) ochraňování 1 000 tun čočky. Čočka bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje prostřednictvím ...
Dodávky chemických přípravků
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek chemických přípravků používaných zadavatelem pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních a akaricidních, herbicidních, fungicidních, rodenticidních a repelentních ...
Výroba dříví harvestorovou technologií I. - III. Q 2022
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen "RD") dle částí, na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele.
Realizácia lesníckych činností v ťažobnom procese v lokalite BUKOVINA
Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch a pracoviskách nachádzajúcich sa na území Lesnej správy Budča a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené ťažbové práce spočívajú v samotnej ...
Výsadba a ochrana původních druhů dřevin na území NP České Švýcarsko, OPŽP, II. pokus
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • Výsadba obalovaných sazenic JD, DBZ, LS včetně dopravy z LS Jetřichovice na místo výsadby • Výsadba prostokořených sazenic BK včetně dopravy z LS Jetřichovice na místo výsadby • Mechanická ochrana výsadeb oplocením • Mechanická ochrana výsadeb oplůtky
Poptávám jedličku v květináči
Poptávám jedličku v květináči výška cca 120cm. Lze někde v okolí Mělníka koupit prosím?
Uzavření rámcových dohod na těžbu, manipulaci a přibližování dříví UKT lanováním - OPŽP
Jedná se o uzavření rámcových dohod na ruční těžbu, manipulaci dříví, přibližování UKT lanováním a dokončené přibližování dříví vyvážecím prostředkem s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technologické kartě. Jedná se o uzavření rámcové dohody dle § 131 zákona o zadávání veřejných zakázek vždy s jedním účastníkem bez ...
Zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek ŠLP Masarykův les Křtiny
Předmětem veřejné zakázky je zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) „ŠLP Masarykův les Křtiny“ podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a v souladu s rozhodnutím kterým Ministerstvo zemědělství povolilo zpracování LHP odchylně od některých ustanovení vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
Uzavření rámcových dohod na vyklízení výřezů z porostu lanem navijáku UKT
Jedná se o vyklízení výřezů navijákem UKT z porostu a s přiblížením do vzdálenosti max.100m.