Nástavba tělocvičny vč. zázemí ZŠ Žižkova Zdice  výběr zhotovitele projektové dokumentace
Zpracovaní projektové dokumentace ve stupni DPS, DPS, výkon autorského dozoru, součinnost jako odborná osoba zadavatele při výběru zhotovitele
Správce stavby ÚČOV - rekonstrukce stávající vodní linky
Předmětem plnění veřejné zakázky je: (1) spolupráce při přípravě zadávacích podmínek zadávacího řízení na výběr Zhotovitele, včetně posouzení, vypořádání připomínek a schvalování návrhu DSP pro Dílo a včetně činnosti do vydání SP, (2) výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu a výkon činnosti správce stavby v rozsahu ...
FN Hradec Králové - reorganizace dětské akutní ambulantní péče - zpracování projektové dokumentace
Předmětem zakázky jsou služby spočívající v provedení předprojektové, projektové činnosti a inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s reorganizací dětské akutní ambulantní péče, související infrastrukturou a provozními soubory v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.
TDI - Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru, Silnice II/284 Lomnice nad Popelkou - Nová Ves nad Popelkou
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění stavebních akcí: • „Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru“ • „Silnice II/284 Lomnice nad Popelkou - Nová Ves nad Popelkou“ • „Silnice II/289 Bořkov“ a činnosti dle bodu specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací ...
Praha-Kbely - výstavba LPH
Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka. Podrobné vymezení předmětu plnění VZ je uvedeno ...
Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba - projektová dokumentace
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti pro celkovou rekonstrukci objektu budovy nádraží, včetně změny využití na informační centrum, využití venkovního „dvorku“, zřízení nového objektu pro hygienické zařízení a zřízení nového přístupu pro hendikepované osoby do budovy, dále projektové ...
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na ...
Kontrola projektových dokumentací a rozpočtů staveb
Předmětem veřejné zakázky je kontrola správnosti projektových dokumentací a rozpočtů staveb v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými podnikovými a technickými normami a vnitřními předpisy Zadavatele, provádění kontrol realizace staveb v místě stavby, jakož i další s tím související činnosti dle potřeb Zadavatele.
Zajištění technickobezpečnostního dohledu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění technickobezpečnostního dohledu (dále jen „TBD“) na stavbě č. 0012 „Protipovodňové opatření na ochranu hlavního města Prahy" dle vyhlášky 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, u kterého se provádějí pravidelné kontroly podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a ...
Technický dozor stavebníka pro rekonstrukci a dostavbu staré budovy FLD
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování služeb souvisejících s rekonstrukcí a dostavbou staré budovy FLD v rámci areálu zadavatele, které zahrnují komplexní inženýrskou činnost spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen jako „TDS“). Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v příkazní ...
Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, inženýrská činnost, součinnost se zadavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce „Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín“. Předmětem stavebních prací ...
Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, inženýrská činnost, součinnost se zadavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce „Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín“. Předmětem projektu je ...
PD - přístavba budovy X
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace inženýrské činnosti, výkonu autorského dozoru v souvislosti s realizací akce „Přístavba budovy X“ v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.
Oblastní nemocnice Jičín Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii, zajištění výkonu TDS
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Oblastní nemocnice Jičín Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii.Příkazník bude provádět svou činnost každý den po celou dobu ...
Praha, Kbely - rekonstrukce letištního světlotechnického systému ICAO CAT I
Předmětem plnění VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu; zpracování dokumentace pro provádění stavby; zajištění autorského dozoru; zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předmět plnění VZ je spojen s ochranou utajovaných informací stupně utajení „VYHRAZENÉ“ podle zákona č. ...
FN Ostrava-Lůžkový blok, energetický úsporná opatření-vypracování projektové dokumentace
1.část VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem „FN Ostrava- Lůžkový blok, energeticky úsporná opatření -vypracování PD technologického řešení budovy“ v rozsahu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu DSP a DPS včetně zajištění autorského dozoru na základě Energeticky ...
Technický dozor investora při realizaci stavby NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb technického dozoru investora (TDI) v průběhu realizace stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“, včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby.
Rekonstrukce Ještědského tunelu v trati Česká Lípa - Liberec
Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu a doprovodné dokumentace, Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále všechny části předmětu Díla ZP+DD+DUSP+PDPS společně označované jako „Dokumentace“) na stavbu „Rekonstrukce Ještědského tunelu v trati Česká Lípa - Liberec“. Dále zajištění výkonu ...
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice - 2. etapa (hala, křídla)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu ...
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu
Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací včetně výkonu koordinátora BOZP včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro projekt Modernizace Nemocnice Frýdlant - I.etapa
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace všech stupňů potřebných pro povolení realizace, výběr zhotovitele a vlastní realizaci stavby "Modernizace Nemocnice Frýdlant - I. etapa", jejíž cílem je modernizace stávajícího objektu Nemocnice Frýdlant, na adrese V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant. Předmět zakázky zahrnuje i související ...
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - výkon stálého technického dozoru stavebníka
Výkon stálého technického dozoru stavebníka, výkon technického dozoru dopravních staveb, výkon činnosti specialisty betonových konstrukcí a výkon geotechnického dozoru na stavbě Krounka, Kutřín, výstavba poldru. Náplní činností je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů zájmy objednatele při kontrole souladu realizace stavby se zadávací ...
Dostavba učeben a tělocvičny v ZŠ Pečky - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení vícestupňové projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Dostavba učeben a tělocvičny v ZŠ Pečky“. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupních: dokumentace pro vydání společného povolení (DUR +DSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS). Součástí plnění je také ...
Domov pro seniory - Hrádek nad Nisou - Projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v projektových činnostech. Zadavatel má zpracovánu projektovou dokumentaci pro územní řízení a vydané územní rozhodnutí. Zájmem zadavatele je pokračovat v projektových činnostech. Dokumentaci pro územní rozhodnutí, vydané územní rozhodnutí, vyjádření DOSS a relevantní průzkumy poskytuje ...
MNO - Modernizace pavilonu E2 (TDS + BOZP) II
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je výkon odborného technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby "Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2" v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.