Technický dozor stavebníka 2021 II
Předmětem zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 3 a příloze č. 4 zadávacích podmínek - obchodní podmínky.
Projektová dokumentace a inženýrská činnos ZŠ Pod Beckovem v Měšicích
Cílem zakázky bude vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení, spolu s dokumentací bourací a demoliční, včetně získání stavebního povolení, veškerá související inženýrská činnost, dokumentace pro provedení stavby včetně kompletního výkazu výměr a oceněného rozpočtu, poskytování odborné konzultace při výběru ...
Stavebný dozor - cesta II519, II541, II520
Predmetom zákazky Stavebný dozor (cesta II519, II541, II520) je výkon stavebného dozoru. Verejný obstarávateľ požaduje výkon stavebného dozoru: - min. 3x do týždňa po 8 hodín počas realizácie stavebných prác (lehota výstavby) - min. 1 x do týždňa počas lehoty na odstránenie vád a nedorobkov 1 mesiac, súčasne pre všetky stavebné objekty - ...
SZ Lednice,zámek a zámecký park, výkon TDS, BOZP a dozoru nad obnovou zeleně
Předmětem veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností osoby vykonávající činnost stavebního dozoru stavebníka na staveništi, dále pak výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností na pozici koordinátora BOZP na staveništi a rovněž výkon všech nezbytných a obvyklých činností spojených s ...
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, činnost koordinátora BOZP
Zajištění činnosti koordinátora BOZP při přípravě realizace a vlastní realizaci stavby dle požadavků § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a §4 a §5 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 7/2008 verze 5.0., plně v souladu s dokumentem „ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY ZÁVAZNÉ NA STAVBÁCH ŘSD ČR“
Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; správce stavby
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je zajištění funkce správce stavby a technického dozoru stavebníka v rámci nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; zhotovitel“.
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko-Hořínský kanál - Správce stavby
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizace projektu „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko-Hořínský kanál - Správce stavby“ (dále jen „Projekt“) a při dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ...
Kanalizace a ČOV Krumvíř - TDI a BOZP
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci projektu s názvem „Kanalizace a ČOV Krumvíř“.
Dynamický nákupní systém pro výkon TDS a BOZP
Předmětem Zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému („DNS“) s názvem „Dynamický nákupní systém pro výkon TDS a BOZP“. Cílem zavedení DNS je disponovat okruhem 10 skupin dodavatelů služeb technického dozoru stavebníka („TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“), kteří budou schopni v reakci na aktuální ...
Moravská Třebová - hala - budovy č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce
Předmětem plnění VZ: zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení vodoprávního úřadu ke zřízení vodního díla a stavebního povolení pro stavbu; zpracování dokumentace pro provádění stavby; zajištění autorského dozoru; zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru ...
Snížení energetické náročnosti bytových domů v Mimoni - TDS
Předmětem této zakázky je poskytování činnosti zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním dál uvedených staveb (dále jen „zajištění TDS“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na stavbách pozemního stavitelství včetně činnosti ekologicko-biologický dozor stavby v rámci dále ...
Rámcová dohoda se zhotoviteli projektových dokumentací na dopravní stavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a alespoň čtyřmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na zpracování studií, projektových dokumentací ...
Krytý bazén Znojmo - Louka - TDI a BOZP
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci stavby díla s názvem „Krytý bazén Znojmo - Louka“, jehož předmětem je výstavba nového krytého bazénu Znojmo Louka, umístěného v areálu městské plovárny pod Louckým klášterem. Součástí díla jsou také přístupové chodníky, rozšíření parkoviště a kácení ...
Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro dopravní stavby - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při provádění stavebních prací a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS dle § 141 zákona. Zadavatel předpokládá, že bude zadávat veřejné zakázky v DNS podle aktuálních ...
Stavebný dozor
Predmetom zákazky Stavebný dozor (SOŠS, SOŠP, SOŠE) je výkon stavebného dozoru. Verejný obstarávateľ požaduje výkon stavebného dozoru pre v minimálnom rozsahu 3x týždenne po 4 hodiny. Rozsah zákazky je vymedzený činnosťami v zmysle § 46b zákona č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), prílohy č. 5 ...
Technický dozor stavebníka 2021 I
zajištění technického dozoru stavebníka v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 4 - příloze č. 6 zadávacích podmínek - obchodní podmínky
TDI - Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14, 1. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění stavební akce „Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14, 1. etapa“ a činnosti dle bodu specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Oprava poškodených podláh a priestorov garáží
Predmetom zákazky je výkon činnosti technického dozoru na diele: Oprava poškodených podláh a priestorov garáží na 3. PP, 2. PP, 1. PP, mezanínu, hospodárskeho a bankového dvora. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavebních prací s názvem - ,,Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové" Hodnota stavebních prací je 229,270,670,00 Kč bez DPH.
VFN Praha - Bariatrické centrum - provádění projektové a inženýrské činnosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru včetně dalších souvisejících činností
Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně výkonu autorského dozoru (AD) projektanta při realizaci stavby.
FN Brno - Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projektová dokumentace a autorský dozor
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projekční práce, zhotovení projektové dokumentace a s tím související služby, zejména pak služby autorského dozoru.
Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebno-technického dozoru pre jednotlivé časti stavby KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 Slanecká cesta: (i) projekt KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 Slanecká cesta, (ii) projekt Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, ...
Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých ...
TDI - Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující stavební akce: „Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.