ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty – PD
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty - PD" je poskytovanie služieb inžinierskeho projektovania v rozsahu: (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS); (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude ...
Vypracování projektové dokumentace pro akci, FN Ostrava – PD - Rekonstrukce jednotky ORIM
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem „FN Ostrava – PD - Rekonstrukce jednotky ORIM 1, 2 v objektu Vyšetřovacího komplementu“, a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro ...
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci Díla (dále jako „TDS“, „koordinátor BOZP“). Výkon TDS bude spočívat v činnostech: A. TDS při zpracování Projektové dokumentace zhotovitelem ve stupni ...
Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS
Předmětem veřejné zakázky vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření. - Zajištění stavebně technických průzkumů stávajících konstrukci v potřebném rozsahu - Zpracování PD, stavební povolení, jejichž součástí je zpracování všech ...
I/18 Mojšova Lúčka - most 263
Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na stavebné povolenie DSP v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), ...
I/18 Strečno Starhrad - galéria 272A
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete pre stavbu
TDI - Silnice III/26836 Lindava
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění stavební akce: „Silnice III/26836 Lindava“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.
Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem: Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem. Vlastní činnost bude ...
TDS a koordinátor BOZP – realizace stavby FUD, FSI, FZS 2019/0071
TDS a koordinátor BOZP – realizace stavby FUD, FSI, FZS 2019/0071
Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch jednosmernej a striedavej trakcie DS ŽSR - PD
Predmetom zákazky s názvom "Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch jednosmernej a striedavej trakcie DS ŽSR - PD" je poskytovanie služieb inžinierskeho projektovania v rozsahu: (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS), pre každú z požadovaných ...
Construction Supervision on HP Pipeline DN 1400 Project
Předmětem této veřejné zakázky je výběr poskytovatele pro provádění stavebního dozoru v rámci projektu HP Pipeline DN 1400.
Stavba č. 43776 P+R Zličín III; projektová a inženýrská činnost
Předmětem plnění veřejné zakázky je na podkladě studie Stavba č. 42933 P+R ZLIČÍN III, PRAHA 5 a) dopracování podkladové studie; b) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. sestavení předběžného rozpočtu ve smyslu § 86 stavebního zákona; c) výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí ve smyslu § 76 a násl. ...
Výkon funkce správce stavby Nová radnice Prahy 12
Předmětem plnění je zastupování zadavatele v roli Správce stavby při výkonu veškerých jeho práv a povinností vyplývajících mu ze smlouvy o dílo na výstavbu nové radnice Příkazce, a to se Společností radnice Praha 12, jejímiž členy jsou společnosti GEOSAN GROUP a.s., se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522, ...
Tábor, Klokoty - výstavba parku techniky, garáží a dílen
Zpracování PD pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, výkon funkce autorského dozoru, výkon činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka.
Žatec - Kasárna kpt. Jasioka  - rekonstrukce
Předmětem plnění VZ je zpracování jednostupňové projektové dokumentace na rekonstrukci budovy č. 131 v kasárnách kpt. Jasioka v Žatci, výkon funkce autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.
Chrudim - výstavba budovy centrálního skladu materiálu - PD
Komplexní zpracování projektové dokumentace, včetně výkonu autorského dozoru, činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka pro výstavbu budovy centrálního skladu materiálu, kuchyňského bloku a budovy č. 3 v areálu VÚ 1837 v Chrudimi. Předmět plnění VZ je spojen s ochranou utajovaných informací stupně utajení "Vyhrazené".
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt - Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat
Účelom Diela je výstavba úseku Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat pre bezpečné a plynulé vedenie prevažne tranzitnej automobilovej dopravy v riešenom území, zvýšenie kapacity cestného ťahu, zabezpečenie vyššej dopravnej funkcie, vytvorenie súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou - ako aj z hľadiska ...
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice - TDI a koordinátor BOZP
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci projektu s názvem „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“.
TDI - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění stavební akce A „Rekonstrukce silnice II/268“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.
Výběr správce stavby - prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb správce stavby „Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ při realizaci díla dle Projektové dokumentace - Dokumentace k územnímu řízení, včetně územního rozhodnutí vydané Úřadem městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec, odbor výstavby a územního plánování, sp. zn. ...
Technický dozor investora pro projekt - ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru investora – TDI při provádění díla „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“). Stavba se sestává ze tří částí: 1. část: Kanalizace a ČOV Čekyně 2. část: Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice - I. etapa a II. etapa 3. část: Hranice - ...
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší: činnosti TDI a koordinátora BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu: • inženýrské, investorské činnosti včetně výkonu trvalého technického dozoru stavebníka (dále jen „TDI“), • koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“); při realizaci stavby „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“. Podrobné vymezení ...
Rekonstrukce ŽST Praha - Smíchov
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) ve smyslu čl. 1.1.11 VTP včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v ...
Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu - projektová dokumentace
Zpracování kompletní projektové dokumentace na rozšíření urgentního příjmu v budově PAM Nemocnice Pelhřimov. Součástí veřejné zakázky je výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení, činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi výstavby a výkon autorského dozoru stavby po dobu její realizace včetně vypracování samostatného ...
Zpracování PD na akci JU PF - REKO  sportovního areálu
Předmětem plnění veřejné zakázky je postupné zpracování kompletní projektové dokumentace na investiční akci „JU PF – REKO sportovního areálu na Sádkách“ pro: územní řízení, stavební povolení, dokumentace pro zadání staveb a prováděcí projektové dokumentace stavebních a technologických úprav a dodávek, včetně souvisejících inženýrských činností, ...