Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavby v rámci Košického kraja
Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej vo výkone činnosti stavebného dozoru (SD) podľa zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona č.138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pri realizácii stavieb realizovaných s rámci ...
Bytový dům Zbraslav - správce stavby
Předmětem zakázky jsou služby manažera projektu (správce stavby) popsané v zadávací dokumentaci, které budou realizovány v souvislosti s projektovými pracemi a realizací výstavby bytového domu na pozemcích p. č. 306 a 307, katastrální území Zbraslav, obec Praha, na adrese Elišky Přemyslovny č.p. 437, 156 00 Praha-Zbraslav. Zadavatel v současné ...
Dvorecký most; technický dozor investora
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve výkonu technického dozoru investora při realizaci veřejné zakázky s názvem Stavba č. 42821 „Dvorecký most“, a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci stavby, zejména investorsko-inženýrských činností.
Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby („DPS“) a výkon autorského dozoru („AD“) na akci s názvem „Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář“. Součástí plnění předmětu díla ...
Modernizace a dostavba nemocnice, Krajská zdravotní a.s.  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním projektového a inženýrského servisu, složené z následujících fází: 1. FÁZE Doplnění vstupních podkladů, průzkumů a měření 2. FÁZE Revize projektu vč. ověření funkčnosti celku, tzn. funkčnost a propojení nových staveb se stávající budovou 3. FÁZE Dokumentace pro změnu stavby ...
Modernizace stanic LDN v pavilonu D, Krajská zdravotní, a.s.  Nemocnice Chomutov, o.z.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním projektového a inženýrského servisu, složené z následujících fází: 1. FÁZE Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření 2. FÁZE Projektová dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací 3. ...
Doprovodná opatření V Holešovičkách, Praha 8 - Projekt DUSP, DVZ/PDPS, IČ UR + SP
Předmětem Veřejné zakázky je projektová a inženýrská činnost, autorský dozor a další související služby k projektu „Doprovodná opatření V Holešovičkách, Praha 8, č. akce 1000126.
Technický dozor stavebníka na akci - Snížení energetické náročnosti budov Nemocnice Na Homolce
Předmětem této veřejné zakázky je TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA NA AKCI „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ. Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace - Závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky a jejích přílohách. Veškeré podmínky ...
Modernizace interní lůžkové stanice B v 1.NP pavilonu F, Krajská zdravotní, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním projektového a inženýrského servisu, složené z následujících fází: 1. FÁZE Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření 2. FÁZE Projektová dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací tendrové dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací 3. ...
Brno, Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Etapa I a Etapa II
Předmětem díla je provedení dvou projektových dokumentací včetně autorského dozoru: 1) projektová dokumentace DÚR. DSP, DPS pro stavbu "Brno, Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Etapa I", 2/ projektová dokumentace DÚR, DSP, DPS pro stavbu "Brno, Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, etapa II". Předmětem stavebních prací je ...
Projektová dokumentace - Výměna pohyblivých schodů a modernizace stanice metra Hradčanská
Zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění Akce, zpracování komplexní projektové dokumentace s podrobnostmi dokumentace pro stavební řízení, provádění autorského dozoru
Domov se zvláštním režimem Rohatec - správce stavby
Předmětem veřejné zakázky je: • spolupráce při přípravě zadávacího řízení na generálního dodavatele stavby - zejména zpracování Knihy standardů, Knihy místností a dalších technických podkladů objednatele, které budou tvořit součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby a spolupráce při vyhotovení dalších dokumentů, ...
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě - Správce stavby
Předmětem Veřejné zakázky je výkon funkce Správce stavby a poskytnutí dalších služeb v souvislosti s výstavbou Horácké multifunkční arény v Jihlavě.
FN Motol - Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavebních úprav
- Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby, která bude sloužit i pro vydání stavebního povolení. - Zpracování projektů interiéru a zdravotnické technologie. - Výkon autorského dozoru.
Činnosť stavebného dozoru pre stavbu I/68 Sabinov, preložka cesty
Predmetom zákazky je výkon externého stavebno-technického dozoru pre stavbu "I/68 Sabinov, preložka cesty". Zmluva na uskutočnenie stavebných prác na stavbu "I/68 Sabinov, preložka cesty" bude uzatvorená podľa FIDIC "Zmluvné podmienky na výstavbu" (Červená kniha).
Vážska cyklodopravná trasa  úsek Žilina  Bytča  hranica ŽSK/TSK  (Považská Bystrica)  etapa P
Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebno-technického dozoru v zložení kľúčových a nekľúčových odborníkov pri zhotovovaní stavebného diela v rozsahu projektovej dokumentácie, ako dozorujúcemu tímu s popisom činností a zodpovedností uvedených v zmluve o dielo a jej prílohách. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti, pričom sa služby ...
VFN Praha - A2 - hybridní sál - provedení projektové a inženýrské činnosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru včetně dalších souvisejících činností pro stavbu: „VFN Praha_A2_hybridní sál_provedení projektové a inženýrské činnosti“ pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze v objektu A2, 4. NP Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, p.č. ...
Stavba základní školy ve Zdibech projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je zpracování a/nebo poskytnutí zejména: projektové dokumentace všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikováno v návrhu smlouvy v rozsahu platné legislativy; komplexní inženýrské činnosti služby pro získání všech ...
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť-Duna
Predmetom zákazky je zabezpečenie činnosti externého stavebnotechnického dozoru pre projekt Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť Dunakiliti - II. časť za podmienok uvedených v ZMLUVE a v súlade s povinnosťami a právomocami Stavebnotechnického dozoru vyplývajúcimi zo Zmluvy pod názvom Výstavba mosta pre peších a cyklistov ...
Justiční areál v Ústí nad Labem - Tým Správce stavby
Tým Správce stavby bude vykonávat činnosti v oblasti kontroly, technického dozoru a dalších činností v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci. Tým Správce stavby jsou jednotliví členové týmu Správce stavby na straně Konzultanta, kteří poskytují Služby v souladu se Smlouvou pro účely Projektu Justiční areál v Ústí nad Labem.
Výkon činnosti stavebného dozoru pre projekt s názvom Eliminácia bezpečnostných rizík
Predmetom zákazky je výkonu činnosti stavebného dozoru, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v nasledovnom členení: Časť 1: Výkon činnosti stavebného dozoru pre projekt s názvom Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské - Pavúčia dolina Časť 2: Výkon ...
Příměstský les Bažantnice Hodonín
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení rozdělené na jednotlivé stavební objekty, následné zpracování dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor při realizaci jednotlivých stavebních objektů, vycházející ze zpracované studie „Příměstský les Bažantnice Hodonín“, která je schváleným koncepčním ...
Projektová dokumentácia a výkon autorského dozoru pre rekonštrukciu haly B, haly C a haly D“
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu, vrátane častí potrebných pre vydanie stavebného povolenia a výkon odborného autorského dohľadu pre rekonštrukciu jestvujúcej haly B, haly C a haly D v areáli na Technickej ulici v Bratislave.
Poptávám stavební dozor na výstavbu patrového pasivního domu
Poptávám stavební dozor na výstavbu patrového pasivního domu ve Slušticích, okr. Praha-východ. Zastavěná plocha RD cca 85 m2 (celková užitná plocha cca 128 m2), zastavěná plocha garáže cca 48 m2. Potřebujeme někoho, kdo bude dozorovat, zda naše stavební firma někde neudělala chybu apod., ale nechceme, aby hledal zbytečnosti. Máme zažádáno o ...
VFN Praha - půdní vestavba  provedení projektové a inženýrské činnosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru včetně dalších souvisejících činností pro stavbu: „VFN Praha H1_H2_KAD - půdní vestavba“ pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále také jako „VFN“) v objektu na adrese Apolinářská 4, 128 00 Praha 2;