Technický dozor stavebníka 2020 VIII
zajištění technického dozoru stavebníka v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 3 a příloze č. 4 zadávacích podmínek - obchodní podmínky.
TDI - Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění stavební akce „Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace, za předpokladu, že bude stavba realizována. Předpokládaná hodnota stavebních prací: 67.090.507,45 Kč bez DPH.
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby-2020
Předmětem plnění VZ na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na základě RD ...
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při práci na staveništi
Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a výkon veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby Obnova zahrady Strakovy akademie.
Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa – PD a súvisiace činnosti
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vypracovanie dokumentácie, zabezpečenie inžinierskych činností a výkonov odborného autorského dohľadu pripravovaného projektu Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 Pršianska terasa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a ich ...
Těchonín - objekt pro vědu a výzkum - PD
Předmětem VZ je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavbu, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora BOZP a výkon činnosti technického dozoru stavebníka. Předmět plnění VZ je spojen s ochranou utajovaných informací stupně utajení "VYHRAZENÉ" podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o ...
Přáslavice - rekonstrukce myčky techniky - PD
Zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro vydání vodoprávního stavebního povolení pro stavbu vodního díla; zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu; zpracování PD pro vydání stavebního povolení; zpracování dokumentace pro provádění stavby; zajištění autorského dozoru (dále jen „AD“); zajištění osoby koordinátora ...
Generální dozor - Opravy rodinných domů v obci Kynšperk nad Ohří
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění generálního dozoru (dále též „GDO“) při realizaci oprav rodinných domů v obci Kynšperk nad Ohří. Vlastní realizace oprav rodinných domů v obci Kynšperk nad Ohří bude prováděna vybraným zhotovitelem/zhotoviteli stavebních prací na základě samostatného zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky ...
Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec - PK Rohatec - Správce stavby
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizace projektu „Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec - PK Rohatec“ (dále jen "Projekt") a při dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných ...
Činnosť stavebného dozoru pre projekt: Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie
Služby, poskytované Dodávateľom, budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou projektovej a technickej dokumentácie, dozorovanie vykonávania stavebných prác a manažment zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavebných prác. Dodávateľ bude plniť úlohy v pozícii Stavebného dozoru. Výrazy Dodávateľ a Stavebný dozor sa v tejto súvislosti ...
Oprava a obnova 1.historickej budovy Matice slovenskej – literárneho múzea
Slovenská národná knižnica spravuje historickú prvú budovu Matice slovenskej, ktorá je sídlom Literárneho múzea SNK. Ako národná kultúrna pamiatka bola predmetná budova naposledy čiastočne rekonštruovaná začiatkom 90-tych rokov 20. storočia. Momentálne sa budova nachádza v chátrajúcom a v niektorých ohľadoch až havarijnom stave. Súčasný stav ...
Stavebný dozor na ČOV Senec
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe ČOV Senec. štúdium dokumentácie pre stavebné povolenie /DSP/ štúdium výkazu výmer, rozpočtov štúdium zmluvy o NFP účasť na výrobných výboroch pri spracovávaní realizačnej projektovej dokumentácie odsúhlasenie realizačnej PD /RPD/ štúdium dodávateľskej ...
Stavebný dozor
Predmetom zákazky Stavebný dozor je výkon stavebného dozoru. Verejný obstarávateľ požaduje pre Časť zákazky č. 1 a 3 výkon stavebného dozoru v minimálnom rozsahu 3x týždenne po 4 hodiny. Verejný obstarávateľ požaduje pre Časť zákazky č. 2 výkon stavebného dozoru počas realizácie stavebných prác stály dohľad na stavbe v rozsahu minimálne 8 ...
TDS, BOZP a dotační management pro stavbu základní školy na Komenského náměstí, Říčany
činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a činnost dotačního managementu při realizaci stavby Základní škola na Komenského náměstí, Říčany
Služby stavebného dozoru investora
Predmetom zákazky sú služby stavebného dozoru (SD) pri realizácii pozemných stavieb a stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou, obnovou a údržbou objektov, ku ktorým má Bratislavský samosprávny kraj vlastnícke právo alebo právo užívania, a to v rozsahu podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa.
Stavebný dozor
Predmetom zákazky Stavebný dozor (cesta II/487, mosty) je výkon stavebného dozoru. Verejný obstarávateľ požaduje výkon stavebného dozoru v minimálnom rozsahu 3x týždenne po 8 hodín počas realizácie stavebných prác a minimálne 1x do týždňa počas lehoty na odstránenie vád a nedorobkov. Rozsah zákazky je vymedzený činnosťami v zmysle § 46b zákona ...
Technický dozor investora při realizaci stavby Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb technického dozoru investora (TDI) v průběhu realizace stavby Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK, včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby.
Elektrizace úseku Březno u Chomutova - Chomutov
Předmětem díla je zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro vydání společného povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), činnost koordinátora BOZP v přípravě výkon Autorského dozoru v realizaci, v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně zpracování a podání žádosti o ...
Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji včetně související technické pomoci (dále jen „Rámcová dohoda“); zmiňuje-li se v této zadávací dokumentaci Rámcová dohoda , míní se tím Rámcová dohoda včetně veškerých ...
Výkon stálého technického dozoru stavebníka na akci ZÚ Canberra - výstavba ZÚ
Výkon stálého technického dozoru stavebníka (TDS) na akci „ZÚ Canberra - výstavba ZÚ“. Činnosti, které jsou předmětem veřejné zakázky vyplývají z rozsahu stavby a délky jejího trvání. Tyto činnosti zahrnují zejména inženýrskou činnost v průběhu stavby dle potřeb a požadavků zadavatele.
Řízení realizace dostavby Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Chomutov a Nemocnice Děčín
Předmětem plnění je poskytování služeb řízení realizace dostavby Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Chomutov a Nemocnice Děčín v rolích: Správce stavby, Asistenta Správce stavby, Technického dozoru stavebníka, Koordinátora BOZP, Cenového manažera a Provozního manažera při výkonu veškerých jejich práv a povinností vyplývajících těmto ...
TDI - Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů II
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následující stavební akce: „Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.
Technický dozor stavebníka 2020 VI
zajištění technického dozoru stavebníka v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek - obchodní podmínky u stavební akce "SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon ".
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod - zajištění TDS a BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod - stavební práce“ a dále v rámci souvisejících ...
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1  TDS a BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci rekonstrukce a dostavby budov FF UK na ulici Opletalova 47, 49, Praha 1.