PCÚ a PDÚ Skalica - prípojka vody a kanalizácie - zabezpečenie výkonu občasného technického dozoru
Výkon činnosti občasného technického dozoru sa bude realizovať na stavbe PCÚ a PDÚ Skalica prípojka vody a kanalizácie. Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predloženie ponuky
Prestavba objektu Bratislavská súp. č. 441 na bytový dom, Dubnica nad Váhom
Predmetom zákazky je realizácia akcie: Prestavba objektu Bratislavská súp. č. 441 na bytový dom, Dubnica nad Váhom, pričom cieľom stavebných úprav je realizácia 24 bytových jednotiek bežného štandardu, ktorá pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer a uskutočnenie ...
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Bardejov. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber ...
Stavebný dozor na stavbe „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy. Časť: A.1 Poprad Tatry (mimo) - Vydrník". Súčasťou Zmluvy o dielo sú aj opcie na: - UČS 12 ŽST POPRAD TATRY, rozšírenie I/66 v Poprade - UČS 17 ŽST POPRAD-TATRY - nový železničný most
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Liptovský Mikuláš. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber ...
Rekonštrukcia a stavebnotechnické úpravy na ZŠ s MŠ Malonecpalská
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, a to projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu spojenej s výkonom autorského dohľadu pre stavebnotechnické úpravy materskej školy a rekonštrukcie objektu základnej školy s materskou školou, so zameraním na zvýšenie energetickej hospodárnosti ...
PDÚ Poprad – hydraulické vyregulovanie ÚK
Predmetom zákazky je teda vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičnej akcie č. 48132 PDÚ Poprad hydraulické vyregulovanie ÚK- podľa platných právnych predpisov, technických noriem a pokynov zástupcu objednávateľa. Predmet zákazky zahŕňa tiež aj výkon autorského dozoru projektanta. Projektová dokumentácia musí byť ...
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacich so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Špecializovaného trestného súdu nachádzajúceho sa v Pezinku. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ...
Migrácia meteorologických technológií, komplexná rekonštrukcia technologicko-prevádzkového objektu
Predmetom zákazky je migrácia meteorologických technológií vo vyhradených bezpečnostných priestoroch letiska, komplexná rekonštrukcia technologicko-prevádzkového objektu meteorologickej stanice Leteckej meteorologickej služby SHMÚ na Letisku M. R. Štefánika Bratislava prípravná fáza, ktorá pozostáva z troch samostatných častí: Projektové práce, ...
Príprava regionálnych projektov v obci Družstevná pri Hornáde
Zákazka je rozdelená na dve časti. 1. časť: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), vykonanie súvisiacej inžinierskej činnosti (IČ) nutnej k podaniu žiadosti o stavebné povolenie a odborný autorský dohľad projektanta (AD) počas realizácie stavby: Hornádska cyklomagistrála ...
SOŠ Tisovec - rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti, doplnenie
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie a aktualizácia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie pre realizáciu stavby (DSP s DRS) s názvom: SOŠ Tisovec rekonštrukcia budov - zníženie energetickej náročnosti, doplnenie. Predmetom verejného obstarávania je aj poskytnutie inžinierskej činnosti a výkon ...
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Prievidza. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber ...
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonanie prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Krajského súdu v Nitre. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber ...
Investičná akcia č. 45674 „PCÚ Topoľčany - rekonštrukcia kotolne" - vypracovanie a dodanie PD
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu uvedenej investičnej akcie č. 45674 PCÚ Topoľčany - rekonštrukcia kotolne, vrátane vykonania inžinierskej činnosti súvisiacej s odsúhlasením PD a vykonanie autorského dozoru projektanta.
Cesta I/65 Stará Kremnička – Protihluková stena, vypracovanie DSPRS a DP
jedná sa o vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) a dokumentácie na ponuku (DP) a vykonávanie odborného autorského dohľadu na stavbe.
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádočné
Predmetom zákazky je vykonanie občasného stavebného dozoru počas realizácie zákazky Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č.1947 v obci Sádočné.
Rašov, MS – vybudovanie CHP b. č. 4 - PD
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre rekonštrukciu budovy č. 4 muničného skladu Rašov, ktorou budú vytvorené vhodné priestory a podmienky na uloženie, príjem a výdaj munície. Uskladnený materiál bude zabezpečený proti úmyselnému poškodeniu, stratám a neoprávnenej ...
Stavebný dozor Protihluková stena ZŠ Odborárska ul.
Predmetom zákazky je v zmysle Stavebného zákona a Mandátnej zmluvy vykonávať stavebný dozor na stavbe pre rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska, Bratislava. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Návrhu Zmluvy na výkon stavebného dozoru pre realizácií stavby Objednávateľa, ktorá tvorí prílohu č.3 tejto výzvy.
Spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie vo fáze realizačného projektu stavby
Predmetom zákazky je spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie vo fáze realizačného projektu stavby: Rozšírenie kapacít ZŠ Rakúsy spolu so súvisiacou inžinierskou činnosťou a odborným autorským dozorom. Budova základnej školy bude postavená na parcelách E 965 a E 966 v k.ú. Rakúsy. Rozšírenie kapacít pozostáva z: 12 vyučovacích tried pre 12 ...
Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne
Predmetom zákazky sú práce v rozsahu vypracovania dokumentácie na stavebné povolenie vrátane inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenie príslušným stavebným úradom, dokumentácie na realizáciu stavby, súčinnosť pri verejnom obstarávaní pri výbere zhotoviteľa a výkon autorského dozoru počas realizácie stavby, súvisiace s rekonštrukciou ...
PDÚ Liptovský Mikuláš - rekonštrukcia
PDÚ Liptovský Mikuláš - rekonštrukcia, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a autorského dozoru
Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu projektu – Rekonštrukcia vnútroblok
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s realizačnou podrobnosťou realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane vizualizácií v rozsahu jedného celkového pohľadu zhora - z nadhľadu a min. 5 detailných pohľadov rekonštrukcie vnútrobloku Narcisová ulica. Súčasťou je aj výkon autorského dohľadu počas realizácie projektu.
Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava diaľničných mostov
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a zabezpečenie výkonu činnosti autorského dozoru na Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Malacky a SSÚD Trnava. Podrobné vymedzenie predmetu ...
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia administratívnej budovy Komenského ulica
Predmetom zákazky je poskytnutie služby vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a autorský dohľad pre stavbu: Rekonštrukcia administratívnej budovy Komenského ulica úrad BBSK. Vypracovanie PD musí napĺňať podmienky Výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a podporu obnovy a odolnosti na obnovu ...