FN Brno - Ústavní lékárna - Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP
Trvalý výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při přípravě Projektové dokumentace ve stupni DURaSP a ve stupni PDPS a pro stavbu "FN Brno - Ústavní lékárna"
Stavba č. 4328 Rajská zahrada - přemostění; Technický dozor investora
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru investora včetně technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby dvou navazujících lávek pro pěší, které překlenou čtyřpruhovou komunikaci Chlumecká, těleso železniční trati a umožní bezkolizní propojení nově budované železniční zastávky a přilehlých obydlených lokalit se stanicí ...
Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel
Predmetom zákazky je výkon činnosti odborníka stavebného dozoru na tunel t. j. vykonávať činnosti stavebného dozoru na pridelených častiach Diela/objektoch tunela, najmä počas razenia tunelov a následne pri realizácii ostení tunelov, betonáži vozoviek a všetkých ostatných konštrukcií tunelov vrátane jeho technológie. Predmet zákazky je podrobne ...
Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům
vypracování informačního modelu stavby, vyhotovení a pravidelná aktualizace Plánu realizace BIM (BEP), zhotovení projektové dokumentace v rozsahu standardu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby, vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ...
Zajištění služeb autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace
Zajištění služeb autorského dozoru na probíhající výstavbu kanalizace v Těrlicku - Hradišti
Rekonstrukce Sokolské třídy PD+AD+IČ
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby "Rekonstrukce Sokolské třídy", v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Rozsah plnění: - vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, - výkon inženýrské činnosti v rozsahu pro ...
Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; správce stavby II
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je zajištění funkce správce stavby a technického dozoru stavebníka v rámci nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; zhotovitel“ (dále jen „stavba“). Stavba bude realizována v souladu s Conditions of Contract for ...
Zimní stadion v Uherském Hradišti - Správce stavby
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve: a) výkonu činností správce stavby, b) výkonu činností technického dozoru stavebníka / investora nad prováděním stavby, c) výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, d) výkonu činností odpovědných technologů, e) dalších souvisejících činností, a to při ...
Bystrá, Praha 20 - Správce stavby
Předmětem zakázky je výkon funkce Správce stavby podle Zelené knihy FIDIC a poskytnutí dalších služeb v souvislosti s projektem „Bystrá, Praha 20, č. akce 999547 - Správce stavby“. Předmět zakázky je podrobně specifikován v předloze smlouvy.
Výkon činnosti stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti pre projekt s názvom Rekonštrukcia mosta
Predmetom zákazky sú práce v rozsahu výkonu činnosti stavebného dozoru (SD) a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti (KB) pri realizácií stavby: Rekonštrukcia mosta M4878 (III/3204-002), most cez miestny potok, k. ú. Vyšné Repáše
Rekonstrukce mostu 25814-2 Hliňany přes železnici, místní komunikace a řeku Bílinu - PD, IČ + AD
Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových prací (dále „PD“), inženýrské činnosti (dále „IČ“), výkonu autorského dozoru (dále „AD) a součinnosti při jednání hodnotící komise na uvedené akci za účelem realizace stavebního díla. Podrobné požadavky na provedení prací jsou uvedeny v závazném textu smlouvy, který je přílohou zadávací ...
Zhotovenie a dodanie projektových dokumentácií
Zhotovenie a dodanie projektových dokumentácií, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru v podrobnosti realizačného projektu s výkazom výmer pre stavbu Rekonštrukcia budov EU v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1 Bratislava, Výučba 1, Výučba 2, a objektu školičky. Podrobne popísané v súťažných podkladoch.
Projektová a inženýrská činnost za účelem oprav nebo rekonstrukcí skladovacích kapacit
Projektová a inženýrská činnost za účelem oprav nebo rekonstrukcí skladovacích kapacit a souvisejících technologií ve vlastnictví ČEPRO, a.s.
Sanatorium Pálava - Správce stavby
Předmětem zakázky je zabezpečení: a) výkonu činností správce stavby ve smyslu standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (FIDIC) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (FIDIC YELLOW ...
Technická studie, projektová dokumentace, inženýrská činnost - Nabíjecí infrastruktura
Záměrem zadavatele je prověřit nabíjecí infrastrukturu pro 2pólové elektrobusy v celkem 25 lokalitách, které jsou popsány v příloze č. 1 smlouvy. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zejména zpracování dokumentace technické studie, zpracování dokumentace pro společné povolení, její projednání včetně případné smluvní agendy a zajištění ...
Praha, Ruzyně - depotní objekt VÚA - výstavba
Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru stavebníka.
FN Brno - Modernizace heliportů - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je průzkum stavby v zadávací dokumentaci uvedených heliportů, zaměření jejich skutečného provedení a pasportizace a dále vypracování studie proveditelnosti, projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby a poskytnutí dalších výkonů a služeb včetně autorského dozoru pro realizaci modernizace 3 ...
Zhotovitel projektové dokumentace akce UK - PF Oprava fasády a oken - 2. část
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a zajištění doplňkových činností. Předmět plnění je blíže popsán v zadávací dokumentaci a návrhu smlouvy.
Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je zpracování a/nebo poskytnutí zejména: a) projektové dokumentace všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikováno v návrhu smlouvy v rozsahu platné legislativy; b) komplexní inženýrské činnosti - služby pro získání všech ...
Modernizace infekčního pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Modernizace infekčního pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - projektový a inženýrský servis
Zpracování projektové dokumentace - Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa ve stupni DUSP a PDPS
Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně bezpečnostního auditu, dokumentace pro provedení stavby (PDPS), výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“, také inženýrská činnost a výkon autorského dozoru při realizaci stavby "Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa". Podrobnosti uvedeny v zadávací ...
Projektová dokumentace a inženýrská činnost na akci Pavilon infekce
Předmětem zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace všech stupňů včetně související inženýrské činnosti do úrovně zajištění stavebního povolení pro předmětnou stavbu.
Solární sušárna čistírenských kalů pro sdružení obcí Mikroregion Dolnobřežansko
Základním účelem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy s vybraným Dodavatelem k zajištění projektových a inženýrských služeb pro realizaci stavby sloužící k solárnímu sušení čistírenských kalů v regionu s názvem Dobrovolný svazek obcí DOLNOBŘEŽANSKO. Zadavatel předpokládá trvání realizace předmětu veřejné zakázky od jejího zahájení do závěrečného ...
Elektrifikace úseku Praha - Dřevčice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - PD
a) Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni: i. Dokumentace ke společnému povolení (DÚSP) ii. Projektové dokumentace pro provedení stavby k výběru zhotovitele (DPS) b) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení c) Výkon majetkoprávního zajištění stavby d) Výkon autorského dozoru e) Vyhotovení záměru projektu včetně ekonomického ...
Rekonstrukce Čiperovy vily - na zhotovení projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení projekčních prací, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.