Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi,  Prostějov
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku spočívající v zajištění služeb spočívajících ve výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro účely realizace stavebních prací spočívajících v realizaci ekologizace vytápění v leteckých kasárnách Prostějov s rozsahem výstavby v předpokládaném ...
Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice  - Lieskové - Opatovce
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska (VP), a diagnostiky mosta pre projekt: Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice-Lieskové Opatovce.
Supervize průmyslových zón
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon technického dohledu a cenového konzultanta stavebních činností investora v rámci výstavby a rozvoje uvedených průmyslových zón.
I/13 Medveďov, most ev. č. 13-006
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa I/13, most ev. č. 13-006 Medveďov - Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dozoru ...
Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací a to na celém území České republiky, včetně výkonu koordinátora BOZP včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
Pardubice - infrastruktura letiště - rekonstrukce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění řádného výkonu činností technického dozoru stavebníka. VZ je spojena s ochranou utajovaných informací ve stupni ...
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.b etapa: Trojský kanál
Veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizaci Projektu a při dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu.
18-118 TZH Olbrachtova – správce stavby
Předmětem VZ je výběr tzv. „Správce stavby“, který bude generálním zmocněncem zadavatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu VZ s názvem „17-106a Snížení energetické náročnosti budovy SSHR, Olbrachtova 3, Praha 4“.
Zpracování projektové dokumentace na akci - Autobusové nádraží a parkovací dům Liberec
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací na dvě samostatné investiční akce (dále jen „ projekty“), které musí být řešeny společně. Každá akce musí splňovat status samostatného funkčního celku, který lze realizovat bez ohledu na realizaci druhé akce. Jedná se o tyto dva samostatné projekty: 1. „Autobusové nádraží Liberec“ ...
FN Ostrava – Výstavba budovy pro psychiatrickou péči – technický dozor investora
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP staveb v rámci stavební akce s názvem „FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči“.
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a ...
Technický dozor nad prováděním staveb
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření rámcové dohody podle § 131 a násl. ZZVZ („Rámcová dohoda“) mezi zadavatelem a vybranými dodavateli, jejímž předmětem bude zajištění výkonu technického dozoru stavebníka včetně související technické pomoci v průběhu realizace a po dokončení plánovaných stavebních projektů zadavatele. Rámcová dohoda ...
SZM - Rekonstrukce Blücherova paláce - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavebních úprav Blücherova paláce. Součástí předmětu veřejné zakázky je provedení potřebných průzkumů, poradenství ve věci projektové dokumentace (např. při výběru dodavatele na stavební práce, úpravy projektové dokumentace, úpravy soupisu stavebních prací, dodávek ...
Sokolnice - administrativní budova č. 14 včetně oplocení - rekonstrukce - PD
Předmětem plnění VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru a zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Pardubice, letiště - rekonstrukce a přístavba kuchyňského bloku - PD
Předmětem plnění VZ je dle smlouvy č. 6440-OŘS2-2018-083 zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení vodoprávního úřadu ke zřízení vodního díla a stavebního povolení pro stavbu, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění řádného ...
II/318 Častolovice, obchvat - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (PD) a výkon autorského dozoru stavební akce „II/318 Častolovice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.“
Praha, Juliska - sportovní hala - výstavba
Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru a zajištění osoby koordinátora BOZP.
Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – správce stavby – opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb výkonu činnosti správce stavby (dále jen „Správce stavby“) dle vzorové Smlouvy o poskytnutí služeb mezi Objednatelem a konzultantem (tzv. FIDIC WHITE BOOK), a rovněž v souladu se standardy činnosti správce stavby dle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu ...
Výkon činnosti správce stavby - Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti správce stavby s názvem „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“, tj. kompletní zajištění inženýrské činnosti a projektového řízení stavby od fáze přípravy stavby, přes její realizaci až do uvedení stavby do provozu a zajištění dozoru nad včasným a kvalitním provedením stavby prováděné zhotovitelem ...
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru akce „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ a související činnosti.
Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov - zajištění výkonu TDS
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem: „Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov“. Vlastní činnost bude probíhat tak, že nejméně ...
Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě - projektová příprava
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce Jiráskova divadla“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a obsah předmětu veřejné zakázky je stanoven a členěn následovně: Část I.: Projektová dokumentace Část II.: Zpracování projektové dokumentace ...
ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty – PD
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty - PD" je poskytovanie služieb inžinierskeho projektovania v rozsahu: (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS); (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude ...
Vypracování projektové dokumentace pro akci, FN Ostrava – PD - Rekonstrukce jednotky ORIM
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem „FN Ostrava – PD - Rekonstrukce jednotky ORIM 1, 2 v objektu Vyšetřovacího komplementu“, a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro ...