Digitální technologie, polytechnika a jazykové vzdělávání pro 21. století v Jiráskově GYMN Náchod
Předmětem veřejné zakázky je zpracování úpravy dostupné projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, inženýrská činnost, součinnost se zadavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce Digitální technologie, polytechnika a jazykové vzdělávání pro 21. století v ...
FN Hradec Králové - pavilon KIN - Zpracování projektové dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení předprojektové a projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s pavilonem KIN, související infrastrukturou a provozními soubory v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Technický dozor stavebníka 2020 VI
zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 3, příloze č. 4 a příloze č. 6 zadávacích podmínek
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon TDI
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon technického dozoru investora (nebo také stavebníka, ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu publikace vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků: DOS M 05 01, Vedení, dohled a dozory ve ...
Technický dozor stavebníka - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při zadávání, realizaci a po dokončení v souvislosti s reklamacemi uplatněnými zadavatelem vůči zhotoviteli staveb s názvem „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ (dále též jen „stavba“ či ...
Zhotovení PD, výkon IČ, AD a koordinátora BOZP v přípravě stavby Využití objektů v Bílé
Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby Využití objektů v Bílé. Předmětem plánované stavby je rekonstrukce a modernizace objektů Vzdělávacího a sportovního centra, Bílá, příspěvkové organizace tak, aby budoucí provoz byl úsporný a zdroj vytápění ...
Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu níže uvedených činností na staveništi při realizaci Stavby: 1) technický dozor stavebníka/Objednatele (dále jen „TDO“) nad prováděním Stavby dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“); 2) ...
Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby stavebno - technického dozoru pre potreby verejného obstarávateľa ako objednávateľa stavebných prác pre stavbu s názvom: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,86. Stavba je rozdelená na tri časti ...
Činnosť stavebného dozoru pre Technicko – hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru na realizáciu stavby s názvom: Činnosť stavebného dozoru pre Technicko hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel (ďalej len THÚ) pre časti 1-3 predmetu zákazky, podľa spracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou Reming Consult, a.s. v členení podľa stavebných objektov a ...
Doplnění technologie a intenzifikace úpravny vody Vír - Manažer projektu
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli manažerské a inženýrské služby včetně souvisejícího poradenství. Služby zahrnují následující činnosti: a) zpracování žádosti o dotaci; b) zpracování odborného posudku vodohospodářského Projektu autorizovanou osobu v rozsahu dle podmínek dotace; c) odborná spolupráce ...
Technický dozor stavebníka 2021 V
zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 3, příloze č. 4 zadávacích podmínek
Construction supervision on high pressure pipeline dn 1000 for moravia capacity extension            (“MCE”)
Cílem zadávacího řízení je zajištění stavebního dozoru nad projektem HP Pipeline DN 1000, hlavní požadované činnosti: • Technický dozor stavebníka v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. • Činnosti třetích stran - technická kontrola materiálů • Inspekční činnosti - činnosti třetích stran při posuzování shody s technologickými ...
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě _ Správce stavby
Předmětem plnění je poskytování služeb komplexního projektového managementu stavby zahrnující, správce stavby, cenové konzultace, odbornou technickou pomoc a kontrolní činnost v souvislosti se záměrem realizace stavby Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě.
Zpracování projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/305 Skuteč-Štěpánov metodou BI
Předmětem zakázky je zpracování projektu pro stavbu „Modernizace silnice II/305 Skuteč-Štěpánov“ ve stupních dokumentace pro územní rozhodnutí a projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro zadání/provádění stavby metodou BIM. Součástí předmětu zakázky je i výkon autorského dozoru projektanta po dobu provádění stavby. ...
PD - novostavba budovy C1 II.
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace inženýrské činnosti, výkonu autorského dozoru v souvislosti s realizací akce „Novostavba budovy C1“ v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Součástí je také vypracování dokumentace bouracích prací stávajících objektů WV, WU a YF.
MSKP - Etapa 2 - projektová dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně soupisu prací (SP) a autorského dozoru stavby (AD) vše v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to pro Etapu 2 v rámci akce „Multifunkční sportovní ...
Technický dozor stavebníka 2021 IV
zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 3, příloze č. 4 zadávacích podmínek
Modernizace ŽST Praha-Krč
Předmět plnění veřejné zakázky je: a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním a územním ...
Stavba č. 42822 Lávka Holešovice - Karlín - Zajištění TDI
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve výkonu technického dozoru investora při realizaci veřejné zakázky s názvem Stavba č. 42822 „Lávka Holešovice - Karlín“ - Zajištění TDI, a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci Stavby, zejména investorsko-inženýrských činností
Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro pozemní stavby - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při provádění stavebních prací pro pozemní stavby a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS dle § 141 zákona. Zadavatel předpokládá, že bude zadávat veřejné zakázky v DNS ...
Zabezpečení a modernizace bezpečnostního systému MŠMT - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a poskytování služeb autorského dozoru při realizaci stavby.
Technický dozor stavebníka 2021 III
Předmětem zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 3 a příloze č. 4 zadávacích podmínek - obchodní podmínky.
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - PK Štěchovice, PK Vrané, PK Modřany, PK Podbaba
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizace projektu „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - PK Štěchovice, PK Vrané, PK Modřany, PK Podbaba, PK Roztoky, PK Dolánky, PK Miřejovice, PK Hořín - správce stavby“ (dále jen „Projekt“) a při dozoru nad řádným provedením ...
Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie v budově Gymnázia Nový Bydžov
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, inženýrská činnost, součinnost se zadavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie v budově Gymnázia Nový Bydžov. Podrobný ...
Revitalizace letního stadionu - technický dozor stavebníka
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činností technického dozoru stavebníka v průběhu realizace stavby „Revitalizace letního stadionu“ (dále jen „stavba“) tak, aby byla zajištěna komplexní kontrolní a koordinační činnost vedoucí k úspěšné realizaci stavby.