Bystřice pod Hostýnem, budova 24 - rekonstrukce vzduchotechniky a přestavba lékárny - PD
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stvebního povolení pro stavbu; zpracování dokumentace pro provádění stavby; zajištění autorského dozoru; zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Archiv UP v Olomouci - technický dozor stavebníka II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve výkonu služeb spojených s technickým dozorem nad prováděním stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a kontrolou procesu realizace stavby jako celku - technický dozor stavebníka („dále jen TDS“) v rámci realizace ...
TDS a BOZP - Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10
Předmětem veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností osoby vykonávající činnost stavebního dozoru stavebníka na staveništi, dále pak výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností na pozici koordinátora BOZP na staveništi pro akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P. 200 K.Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ...
Zabezpečenie činností odborného dohľadu pri sanácii environmentálnej záťaže
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb v súvislosti s dohľadom sanácie environmentálnej záťaže v lokalite Banská Štiavnica odkalisko Lintich (SK/EZ/BS/85), ktorý zahŕňa činnosti odborného geologického dohľadu a činnosti stavebného dozoru v súvislosti s projektom geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy pri sanácii environmentálnej ...
Stavebný dozor – Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – I. etapa
Predmetom zákazky je poskytovanie služby, ktorá bude zahŕňať činnosti súvisiace s dozorom nad vykonávaním stavebných a montážnych prác počas zhotovovania predmetu zákazky spočívajúcom najmä v nasledujúcich činnostiach: sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby so zaručením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, riadnej inštalácie a ...
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění ...
Nová hala v areálu sportovní haly v Mostě  zpracování PD
4.3. Předmětem veřejné zakázky je dopracování studie architektonického řešení do úrovně návrhu stavby (DNS),zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR), pro stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby(„DPS), včetně zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon autorského dozoru stavby pro akci s ...
FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu - projektová dokumentace a autorský dozor
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace DURaSP a pro provedení stavby a poskytnutí dalších výkonů a služeb vč. autorského dozoru pro realizaci stavby „FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu“ v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými právními předpisy, zejm. zákona č. 183/2006 Sb., o územním ...
Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka
Předmět zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka“.
Zajištění výkonu trvalého technického dozoru stavebníka
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu trvalého technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), při realizaci stavby Rekonstrukce pavilonů v areálu Thomayerovy nemocnice
Modulární víceúčelové zdravotnické zařízení
Předmětem veřejné zakázky je realizace novostavby dočasných ordinací, přípojek inženýrských sítí, terénních úprav, navazujících zpevněných ploch a projektová dokumentace skutečného provedení stavby. K zajištění výše uvedeného je součástí předmětu plnění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektovou dokumentaci ...
Praha 3 a 9 - rekonstrukce budovy a snížení energetické náročnosti - zajištění TDI
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru investora nad prováděním stavby, spočívající v celkové rekonstrukci administrativní budovy Finančního úřadu pro hl. m. Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 3 a 9.
I/74 Snina - Kolonica, preložka cesty
Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dohľadu (AD) pre stavbu I/74 Snina - Kolonica, preložka cesty. Cesta I/74 tvorí dôležitú dopravnú tepnu v smere západ východ k hraničnému prechodu na Ukrajinu v obci Ubľa. V ...
Suchý, Žďárná - ČOV a kanalizace - TDI a BOZP
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci stavby díla s názvem „Suchý, Žďárná - ČOV a kanalizace“, jehož předmětem je vybudování nové oddílné, splaškové kanalizace v obcích Suchý a Žďárná, kanalizační přivaděč z obce Suchý do kanalizace obce Žďárná a společná nová ČOV pro obě obce.
I/68 Kremná zosuv
Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dohľadu (AD) pre stavbu I/68 Kremná zosuv. Cieľom dokumentácie je návrh preložky cesty do novej priaznivejšej polohy. Navrhovaným riešením dôjde k zlepšeniu plynulosti dopravy, ...
Projektová dokumentace objektu PP ČR Pouště - opakované vyhlášení
Zpracování projektová dokumentace pro provedení stavby Zpracování podrobného a přesného oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Výkon autorského dozoru
Návrh na vyhlášení veřejné zakázky na technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení ...
PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3. stavba - Správce stavby
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výkon Správce stavby a koordinátora BOZP, při přípravě, zhotovení a vyhodnocení stavby s názvem „PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3. stavba (rekonstrukce F1)".
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavební akci II/298 Opočno, obchvat - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení ...
Archiv UP v Olomouci - technický dozor stavebníka
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve výkonu služeb spojených s technickým dozorem nad prováděním stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a kontrolou procesu realizace stavby jako celku - technický dozor stavebníka („dále jen TDS“) v rámci realizace ...
III/15278 Modřice, ul. Masarykova - DSP, PDPS, IČ, SP, AD
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS, včetně aktualizace souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ...
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod: dohled nad prováděním železobetonových konstrukcí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dohled a kontrola při návrhu a realizaci specifických železobetonových konstrukcí a realizace kontrolních laboratorních zkoušek při plnění související veřejné zakázky s názvem „VD Orlík: zabezpečení VD před účinky velkých vod“.
Technický dozor stavebníka - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu UK v Hradci Králové
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při zadávání, realizaci a po dokončení v souvislosti s reklamacemi uplatněnými zadavatelem vůči zhotoviteli staveb s názvem „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ (dále též jen „stavba“ či ...
VD Hubenov - opatření na převedení KPV10000
Předmětem veřejné zakázky je obstarání všech služeb souvisejících s plněním předmětu zakázky zahrnující zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby včetně autorského dozoru a zpracování plánu BOZP oprávněnou osobou.
Technický dozor stavebníka - ,Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci stavby s názvem „Modernizace Krajské nemocnice Liberec a.s.“ (dále též jen „stavba“ či „dílo“). Účelem veřejné zakázky je provedení všech činností TDS tak, aby stavba byla provedena kvalitně, řádně a včas (zajištění ...