Technický dozor stavebníka 2023 I
Předmětem zakázky Kraje Vysočina je zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 4, příloze č. 5, příloze č. 6 zadávacích podmínek u akcí: - SPŠ a SOU Pelhřimov - objekt dílen Kamenice nad Lipou - úspora energie; - SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce ručních dílen Polenská; - Gymnázium ...
Výkon stavebného dozoru pre projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/581
Poskytnutie služby výkonu stavebného dozoru v zmysle zákona č. 50/1979 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku počas celej doby realizácie diela Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, VI. etapa, úsek cesty v staničení km 13,010 - 17,030 na začiatku mesta Stará Turá smerom na Nové Mesto nad Váhom. Súčasťou rekonštrukcie ...
Badeniho - hluk, č. akce 999690/2 - Správce stavby
Předmětem zakázky je výkon funkce správce stavby a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět zakázky je podrobně specifikován v předloze smlouvy.
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.“, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS na I. etapu rekonstrukce Fantovy budovy za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Výkon autorského dozoru plynule naváže na ...
Poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby NPK, a.s., Pardubická nemocni
Předmětem veřejné zakázky je pokračování ve výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“. Dodavatel bere na vědomí, že stavba CUP již byla zahájena, a to dne 17. 5. 2021. V současné době probíhá realizace předmětné ...
Rekonštrukcia objektu - ZŠ Ul. S.Chalupku – hlavná budova a Rekonštrukcia objektu
Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií, projektov stavby pre vy-danie stavebných povolení s podrobnosťou pre realizáciu stavieb, spojených s výkonom autorských dohľadov. Projektové dokumentácie budú riešiť rekonštrukcie objektov Základnej školy v Prievidzi na Ulici S. Chalupku umiestnenej na parcelách: Hlavná budova - C KN č. ...
Kanalizácia a ČOV Víťaz – stavebný dozor
Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru pre stavby Stavebný dozor Stoková sieť Stavebný dozor ČOV
Moravská Třebová, VSŠ VOŠ MO, budova č. 6, 1. PP, rekonstrukce, PD3
Předmětem plnění VZ je zpracování odborného technického podkladu, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu (dále jen „PD“) a její kompletní projednání za účelem schválení projektové dokumentace, včetně zabezpečení pravomocného stavebního povolení; zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně zpracování soupisu všech ...
Rekonstrukce ŽST Nový Bor
Předmět plnění veřejné zakázky je: a)Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném staveb.a územním řízení, získat pravomocné společ.povolení, včetně notifikace autoriz.osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhot. stavby a činností ...
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekty a akce EPC II
Předmětem této Veřejné zakázky jsou služby spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) a činnost koordinátora BOZP před a po dobu realizace stavebních prací pro zadavatele v rámci realizace projektů a akcí EPC II uvedených v přílohách Rámcové dohody.
Hranice - inženýrské sítě a komunikace - 1. etapa - výstavba
Předmětem VZ je dle návrhu Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-027 zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby - objektů č. 027, 042, 043, 045 a 067, zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání vodoprávního stavebního povolení pro stavbu vodního díla, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, ...
Výstavba technického zázemí a parkovacích stání ZZS JMK Brno-Bohunice - správce stavby
Předmětem veřejné zakázky je: • spolupráce při přípravě zadávacího řízení na generálního dodavatele stavby - zejména zpracování Knihy standardů, Knihy místností a dalších technických podkladů objednatele, které budou tvořit součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby a spolupráce při vyhotovení dalších dokumentů, ...
Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - technický dozor investora a výkon činností koordinátora
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru investora včetně technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby spočívající v adaptaci budovy a adaptaci prostor bývalého pivovaru v Kralupech nad Vltavou na multifunkční centrum (dále jen „Stavba“), a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci ...
Elektrifikace linky č. 112 a 201, zajištění projektové dokumentace, inženýrské činnosti
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zejména zpracování dokumentace technické studie, dokumentace pro oznámení EIA, zpracování dokumentace pro společné řízení, zajištění inženýrské činnosti a pravomocného společného povolení stavby, zajištění a projednání majetkoprávní a související smluvní agendy, zpracování dokumentace pro provádění stavby a ...
FTN - rekonstrukce pav. G3 - vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost
Předmětem veřejné zakázky je provedení následujících architektonických a souvisejících projekčních služeb: První etapa - Vypracování projektové dokumentace ve všech stupních (s prověřením proveditelnosti dle stávající studie a její případnou úpravou, stavební průzkumy, geodetické zaměření), vč. vyřízení stavebního povolení, tzv. ...
Praha, Kbely - požární stanice - výstavba
Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení k provedení stavby vodního díla a stavebního povolení pro stavbu, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru ...
Základna letecké záchranné služby - správce stavby
Předmětem veřejné zakázky je především spolupráce při přípravě zadávacího řízení na generálního dodavatele stavby - zejména technických podkladů objednatele, které budou tvořit součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby a spolupráce při vyhotovení dalších dokumentů, které budou tvořit součást zadávací dokumentace v ...
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění ...
Univerzitná nemocnica sv. Martina
Predmetom plánovanej zákazky je výstavba novej univerzitnej nemocnice ako špičkového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v regióne severozápadného Slovenska pre dlhodobý časový horizont. Verejný obstarávateľ realizuje projekt, prostredníctvom ktorého zabezpečí komplexnú projektovú prípravu a realizáciu výstavby novej Univerzitnej nemocnice sv. ...
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre stavbu Modernizácia hotela BARMO
Predmetom tejto zákazky sú projektové práce a ďalšie činnosti pre Modernizáciu hotela BARMO Zemplínska Šírava (ďalej len stavba) zahrňujúce: rozpracovanie Architektonickej štúdie objektu Modernizácia hotela BARMO Zemplínska Šírava, vypracovanej spoločnosťou PROJEKTPLAN s.r.o., Jarmočná 1 926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa z marca 2022 (ďalej len ...
CirkArena - projekční a související práce
Předmětem této zakázky je zpracování projektových dokumentací stavby ve stupních specifikovaných v zadávací dokumentaci a výkon dalších odborných činností pro tyto přípravné fáze stavby, zejména inženýrské činnosti spočívající ve vyřízení vydání územního rozhodnutí, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s vybudováním tzv. „CirkAreny“ v ...
Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné - Správce stavby
Účelem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti správce stavby u novostavby CEPIS (Centre for Entrepreneurship, Professional a International Studies), která bude sloužit pro profesně zaměřené a mezinárodní studijní programy vyučované na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Novostavba bude umístěna v blízkosti stávající ...
Bystrá, Praha 20, č. akce 999547 - Správce stavby II
Předmětem zakázky je výkon funkce správce stavby a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět zakázky je podrobně specifikován v předloze smlouvy.
Technický dozor stavebníka na akci - Snížení energetické náročnosti budov Nemocnice Na Homolce
Zadavatel stanoví, že předmětem této veřejné zakázky je TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA NA AKCI „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ (OPAKOVANÉ ZADÁNÍ)“. Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace - Závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky a ...
Stavebný dozor pre projekt kreatívne centrum Košického kraja
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru a súvisiace inžinierske činnosti pri realizácii stavby: Kreatívne centrum Košického kraja