Činnosť Stavebného dozoru pre projekt Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón
Činnosť Stavebného dozoru pre projekt Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem. Dodávateľ a jeho Personál poskytne Objednávateľovi služby, spočívajúce vo výkone činnosti Stavebného dozora pre projekt Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných ...
Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) - Karlštejn (včetně)
Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi ...
Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo)
Předmětem plnění je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na ...
Výkon TBD na vybraných vodních dílech II. kategorie v letech 2021-2024
Předmětem veřejné zakázky je provádění technickobezpečnostního dohledu na vybraných vodních dílech II. kategorie ve správě zadavatele v období let 2021 - 2024.
Stavba č. 42479 Obchvatová komunikace Písnice; projekt
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (DSP a DZS) a zajištění autorského dozoru při realizaci stavby. S ohledem na skutečnost, že od doby zpracování čistopisu DÚR (2015), který byl podkladem pro vydání ÚR (2016) a následné tříleté řešení odvolání proti ÚR, došlo k určitým změnám (trojramenná křižovatka pro napojení ...
Jižní tangenta České Budějovice - Dohled nad realizací stavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dohled nad realizací stavby Jižní tangenta České Budějovice (dále jen „stavba“) v rozsahu stanoveném zadavatelem, který zahrnuje především: - výkon činností vedoucího realizačního týmu dodavatele, - výkon činností technických dozorů stavebníka (investora) nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. 4 ...
Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín
Předmětem plnění je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dohledu na akci Bytová výstavba Kamenný vrch I
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupních Studie souboru staveb (dále jen „STS“), Dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“), projektová dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (dále jen DSP), Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) včetně zajištění ...
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb
Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb“ a zajištění Autorského dozoru po dobu realizace stavby. Cílem díla je osobní nádraží v technickém, provozním i estetickém stavu, který je v souladu se zájmy Správy železnic, státní ...
Svazková základní škola v Úvalech - generální projektant
Předmětem zakázky je zpracování, příprava a vyhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) pro stavbu Svazkové základní školy v Úvalech a zároveň provedení veškerých nezbytných inženýrských činností, spolupráce dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru (AD) po dobu ...
Nový archiv SOkA Kladno - Projektová dokumentace a autorský dozor
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zpracování kompletní projektové dokumentace a zajištění příslušné inženýrské činnosti pro novostavbu Státního okresního archivu Kladno, vnitřní organizační jednotky Státního oblastního archivu v Praze. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou následující dílčí plnění: 1) zpracování dokumentace pro vydání ...
Projekt rekonstrukce objektu  BRI v Praze Komořanech
Předmětem veřejné zakázky je: • vypracování studie • dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) • inženýrská činnost spojená s vydáním územního rozhodnutí • projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) • inženýrská činnost spojená s projednáním dokumentace pro stavební povolení a zajištění vydání stavebního povolení • zpracování ...
Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo)
Předmět plnění díla „Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo)“ je zpracování Záměru projektu (ZP) a doprovodné dokumentace ZP, Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), činnost koordinátora BOZP v přípravě, výkon Autorského dozoru v realizaci pro stavbu „Zvýšení ...
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly II. kategorie v letech 2021 až 2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění výkonu technickobezpečnostního dohledu nad vybranými vodními díly II. kategorie v letech 2021 až 2025.
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly III. kategorie a celky PPO v letech 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění výkonu technickobezpečnostního dohledu nad vybranými vodními díly III. kategorie a sedmi celky (systém vodních děl III. a IV. kategorie) protipovodňových opatření v letech 2021 až 2025.
Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, koordinátora BOZP a AD stavby Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru stavby „Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy 04/22 a navazujících provozních ploch na Letišti Leoše Janáčka Ostrava“. Podrobné ...
PD - novostavba budovy C1
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace inženýrské činnosti, výkonu autorského dozoru v souvislosti s realizací akce „Novostavba budovy C1“ v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.
Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Labe, státní podnik v letech 2021
Spolupráce zhotovitele při zajišťování technickobezpečnostního dohledu (dále jen TBD) nad vodními díly (dále jen VD), k nimž vykonává objednatel práva vlastníka. Rozsah TBD je stanoven zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním ...
Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD
Vypracování komplexní projektové dokumentace pro stavbu "Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních", která zahrnuje následující dílčí části: - zabezpečení vstupních podkladů - vypracování návrhu stavby - vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení nebo ohlášení stavby - inženýrská činnost pro ...
TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v dopracování vítězného architektonického návrhu a ve zpracování kompletní projektové dokumentace a autorského dozoru dle níže uvedené specifikace pro rekonstrukci budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16 („stavba“) a souvisejících činností specifikovaných v této zadávací ...
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most
Předmětem díla je zhotovení Návrhu stavby, Dokumentace pro územní řízení, Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“ a zajištění Autorského dozoru po dobu realizace stavby.
Koncertní hala města Ostravy - výběr týmu Správce stavby
Vybraný dodavatel bude zadavateli poskytovat komplexní služby správce stavby dle standardů FIDIC v rámci všech fází výstavby díla "KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY"; tj. v Předrealizační fázi, Realizační fázi a ve Fázi poskytování služeb v záruční době Díla.
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov – stavebný dozor
Verejný obstarávateľ mieni zadať zákazku na poskytnutie služieb, predmetom ktorej je činnosť stavebného dozoru pri výstavbe protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov. Táto zákazka sa delí na časti: (1) Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice - riešené protipovodňové opatrenia predstavujú ...
Novostavba krytého bazénu v Nymburce
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace novostavby krytého bazénu na základě schválené studie a v souladu se stanovisky dotčených orgánů k této studii. Součástí předmětu veřejné zakázky je provedení potřebných průzkumů, poradenství ve věci projektové dokumentace (např. při výběru dodavatele na stavební ...
Dynamický nákupní systém Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor
Dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na výkon inženýrsko-investorské činnosti a stavebně technického dozoru při realizaci stavebních a jiných prací městského obvodu Ostrava-Jih. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude za zadavatelem stanovených všeobecných obchodních podmínek poskytnutí služby a plnění dalších s tím ...