Maľovanie priestorov opravárenskej dielne PB
Predmetom zákazky je vyspravenie, očistenie stien, penetrácia, opakovaný náter priestorov opravárenskej dielne na cestmajsterstve SC TSK Považská Bystrica.
Obnova náteru dreveného mosta ev. č. D1-283 na migračnom ťahu zveri
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác, ktoré zahŕňajú obnovu náteru drevených prvkov nosnej konštrukcie a ríms, oceľových kĺbov, obnovu náteru oceľového zábradlia na portáloch mosta, obnovu náteru a výmenu poškodených prvkov protioslňujúcej zásteny pričom stavebné práce budú vykonávané v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, ...
Žilina, Kasárne P. Jilemnického, b.č. 2, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 22, 31 a 35 – hygienické maľby, nátery
Predmetom zákazky je zhotovenie hygienických malieb, náterov a oprava vnútorných omietok na budovách (č. 2, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 22, 31 a 35) nachádzajúcich sa v Kasárňach P. Jilemnického Žilina. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk č. SEMaI-872-4/2023 zo dňa 23.6.2023 a jej prílohách, ktoré sú zverejnené v ...
Maľovanie priestorov školy
Maľovanie a vyspravenie vnútorných priestorov školy a telocvične.
Maľovanie priestorov školskej kuchyne a výdajní
Maľovanie interných priestorov školskej jedálne.
Maľovanie interiérových priestorov v ŠD A. Bernoláka
Predmetom zákazky je maľovanie interiérov, stien a stropov v priestoroch ŠD A. Bernoláka
Maľovanie vybraných priestorov v objektoch UN-NsM
Na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 a z hygienických dôvodov je predmetom zákazky vykonanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v interiéroch UN - Nemocnica sv. Michala, Bratislava, podľa špecifikácie a podmienok uvedených v súťažných podkladoch výzvy a jej príloh.
Stavebné práce a opravy
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebných, inštalatérskych, maliarskych, podlahárskych, obkladačských a búracích prác a opráv v rozsahu technickej špecifikácie predmetu zákazky v objektoch a na nehnuteľnom majetku v správe alebo vo vlastníctve verejného obstarávateľa v obci Jaslovské Bohunice.
Maľovanie priestorov školy - triedy, budova B
Maliarske a natieračské práce podľa prílohy v súťažných podmienkach. Prosím dôsledne pozrieť prílohy v súťažných podmienkach.
Maľovanie a vysprávky priestorov školy
Predmetom je vysprávka a maľovanie schodiska, vysprávka a maľovanie šatne, výmena 2 dverí za plastové, montáž sadrokartónovej steny. Bližší popis v bode 5 výzvy na predkladanie ponúk.
Oprava AB LS Medzilaborce
V rámci modernizácie stavby oprava AB LS Medzilaborce : Vybúranie ŽB balkónovej dosky, Steny a stropy omietky a maľby,Podlahy - dlažby, Podlahy laminátové vlysky,Kovové doplnkové konštrukcie,Slaboprúd zabezpečenie objektu
Predstaničný priestor, podchod – havarijný stav
Predmetom zákazky je komplexná hydroizolácia podchodu z vonkajšej strany, nový sadrokartónový podhľad a maľba stropu v celom podchode.
Maliarske práce
Predmetom zákazky je vymaľovanie priestorov v sídle verejného obstarávateľa na adrese: Hraničná 2, Bratislava. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia (výkaz výmer) je uvedený v prílohe č. 1. Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia.
Modernizácia vybavenie praktického vyučovania, ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov
Stavebné úpravy pozostávajú z rekonštrukcie vnútorných priestorov časti dielní odborného výcviku v rozsahu: 1. Podlahová konštrukcia Vybúranie podlahovej krytiny v stolárskej dielni, strechárskej dielni, maliarskej dielni a šatni žiakov, zabetónovanie jestvujúcich žľabov v podlahe, vyhotovenie betónovej mazaniny vystuženej oceľovými vláknami, ...
Maľovanie a vyspravenie spojovacej chodby a výmena dverí
Predmet zákazky sa pozostáva z jednej časti. Predmetom je výmena dverí v spojovacej chodbe Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad a tiež vysprávka a vymaľovanie spojovacej chodby.
Dekarbonizace Elektrárny Kolín - Povrchové úpravy obvodových zdí skladu paliva
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené dílo Dekarbonizace Elektrárny Kolín -Nátěr vnějších obvodových zdí skladu paliva, které zahrnuje nátěr vnějších obvodových zdí skladu paliva
Dekarbonizace Elektrárny Kolín - Stavební úpravy a nátěry kotelny K5
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené dílo „Dekarbonizace Elektrárny Kolín -Stavební úpravy a nátěry kotelny K5“, které zahrnuje stavební úpravy a nátěry kotelny K5
Udržiavacie stavebné práce, služby  Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je údržba budov udržiavacie stavebné práce, služby poskytovateľom stavebných prác a služieb, ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby pre objekty MV SR Drobná údržba a opravy: 1. Maľby a nátery 2. Stavebné práce 3. Podlahy 4. Rozvody ...
Opravy bytových jednotek - 21. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 11-ti volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v pěti bytových domech, a to ve vchodech č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 383 Gagarinova, č.p. 447 ul. Sedláčkova, č.p. 947 ul. J. Zajíce na území města Pardubice - v částech Polabiny a Dubina. Na opravy každé bytové jednotky je ...
Malířské a natěračské práce
Obnova maleb a nátěrů z hygienických důvodů dle Vyhlášky č. 306/2012, § 10, odst. 6, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Opravy malieb a náterov
Predmetom zákazky sú opravy malieb a náterov (maliarske práce akrylátové maľby stien, stropov, natieračské práce, bezpečnostné nátery šrafovaní, epoxidové nátery kovových konštrukcií, epoxidové nátery stien, opravy tapiet), ktoré budú zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potreby. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných ...
Maliarske a natieračské práce VÝCHOD
Predmetom zákazky je vykonanie nasledovných služieb: odstránenie pôvodnej maľby, penetrácia stien, stierkovanie a vyhladenie stien, sadrovanie, nanesenie protiplesňového náteru, oprava stien a ich maľovanie, úprava a natretie soklov, maľovanie radiátorov, odvoz stavebného odpadu, jeho likvidácia a úhrada poplatku za uloženie odpadu. Podrobné ...
Rekonštrukcia telocvične Gymnázia na Bernolákovej ul. č. 37 v Šuranoch
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie. Telocvičňa Gymnázia Šurany, ktorá je v prevádzke od roku 1962, doteraz neprešla žiadnou stavebnou úpravou a v zimnom období je nepoužiteľná. Na základe vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie Rekonštrukcia telocvične Gymnázia Šurany bolo vydané Stavebné ...
DNS - Čistenie a nátery trakčných stožiarov
DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu náterov stožiarov na uskutočnenie plánovaných opráv zariadení PTZ na mestských dráhach a obnovu ochranného náteru trakčných stožiarov ako nosného systému trakčného vedenia trolejbusov a električiek v ...
Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou zejména tyto činnosti: • údržbářské práce, • topenářské práce, • instalatérské práce, • stavební a zednické práce, • zámečnické práce, • elektrikářské práce, • malířské a lakýrnické práce, • truhlářské práce.