Poptávám malířské a natěračské práce
Malířské a natěračské práce - nástřik VARIOPAINTU cca 12 m2, odnímatelné šatníkové dveře. T. ihned
Maľovanie priestorov opravárenskej dielne PB
Predmetom zákazky je vyspravenie, očistenie stien, penetrácia, opakovaný náter priestorov opravárenskej dielne na cestmajsterstve SC TSK Považská Bystrica.
Obnova náteru dreveného mosta ev. č. D1-283 na migračnom ťahu zveri
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác, ktoré zahŕňajú obnovu náteru drevených prvkov nosnej konštrukcie a ríms, oceľových kĺbov, obnovu náteru oceľového zábradlia na portáloch mosta, obnovu náteru a výmenu poškodených prvkov protioslňujúcej zásteny pričom stavebné práce budú vykonávané v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, ...
Žilina, Kasárne P. Jilemnického, b.č. 2, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 22, 31 a 35 – hygienické maľby, nátery
Predmetom zákazky je zhotovenie hygienických malieb, náterov a oprava vnútorných omietok na budovách (č. 2, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 22, 31 a 35) nachádzajúcich sa v Kasárňach P. Jilemnického Žilina. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk č. SEMaI-872-4/2023 zo dňa 23.6.2023 a jej prílohách, ktoré sú zverejnené v ...
Maľovanie priestorov školy
Maľovanie a vyspravenie vnútorných priestorov školy a telocvične.
Maľovanie priestorov školskej kuchyne a výdajní
Maľovanie interných priestorov školskej jedálne.
Maľovanie interiérových priestorov v ŠD A. Bernoláka
Predmetom zákazky je maľovanie interiérov, stien a stropov v priestoroch ŠD A. Bernoláka
Maľovanie vybraných priestorov v objektoch UN-NsM
Na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 a z hygienických dôvodov je predmetom zákazky vykonanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v interiéroch UN - Nemocnica sv. Michala, Bratislava, podľa špecifikácie a podmienok uvedených v súťažných podkladoch výzvy a jej príloh.
Stavebné práce a opravy
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebných, inštalatérskych, maliarskych, podlahárskych, obkladačských a búracích prác a opráv v rozsahu technickej špecifikácie predmetu zákazky v objektoch a na nehnuteľnom majetku v správe alebo vo vlastníctve verejného obstarávateľa v obci Jaslovské Bohunice.
Maľovanie priestorov školy - triedy, budova B
Maliarske a natieračské práce podľa prílohy v súťažných podmienkach. Prosím dôsledne pozrieť prílohy v súťažných podmienkach.
Maľovanie a vysprávky priestorov školy
Predmetom je vysprávka a maľovanie schodiska, vysprávka a maľovanie šatne, výmena 2 dverí za plastové, montáž sadrokartónovej steny. Bližší popis v bode 5 výzvy na predkladanie ponúk.
Oprava AB LS Medzilaborce
V rámci modernizácie stavby oprava AB LS Medzilaborce : Vybúranie ŽB balkónovej dosky, Steny a stropy omietky a maľby,Podlahy - dlažby, Podlahy laminátové vlysky,Kovové doplnkové konštrukcie,Slaboprúd zabezpečenie objektu
Predstaničný priestor, podchod – havarijný stav
Predmetom zákazky je komplexná hydroizolácia podchodu z vonkajšej strany, nový sadrokartónový podhľad a maľba stropu v celom podchode.
Maliarske práce
Predmetom zákazky je vymaľovanie priestorov v sídle verejného obstarávateľa na adrese: Hraničná 2, Bratislava. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia (výkaz výmer) je uvedený v prílohe č. 1. Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia.
Modernizácia vybavenie praktického vyučovania, ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov
Stavebné úpravy pozostávajú z rekonštrukcie vnútorných priestorov časti dielní odborného výcviku v rozsahu: 1. Podlahová konštrukcia Vybúranie podlahovej krytiny v stolárskej dielni, strechárskej dielni, maliarskej dielni a šatni žiakov, zabetónovanie jestvujúcich žľabov v podlahe, vyhotovenie betónovej mazaniny vystuženej oceľovými vláknami, ...
Maľovanie a vyspravenie spojovacej chodby a výmena dverí
Predmet zákazky sa pozostáva z jednej časti. Predmetom je výmena dverí v spojovacej chodbe Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad a tiež vysprávka a vymaľovanie spojovacej chodby.
Dekarbonizace Elektrárny Kolín - Povrchové úpravy obvodových zdí skladu paliva
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené dílo Dekarbonizace Elektrárny Kolín -Nátěr vnějších obvodových zdí skladu paliva, které zahrnuje nátěr vnějších obvodových zdí skladu paliva
Dekarbonizace Elektrárny Kolín - Stavební úpravy a nátěry kotelny K5
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené dílo „Dekarbonizace Elektrárny Kolín -Stavební úpravy a nátěry kotelny K5“, které zahrnuje stavební úpravy a nátěry kotelny K5
Udržiavacie stavebné práce, služby  Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je údržba budov udržiavacie stavebné práce, služby poskytovateľom stavebných prác a služieb, ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby pre objekty MV SR Drobná údržba a opravy: 1. Maľby a nátery 2. Stavebné práce 3. Podlahy 4. Rozvody ...
Opravy bytových jednotek - 21. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 11-ti volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v pěti bytových domech, a to ve vchodech č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 383 Gagarinova, č.p. 447 ul. Sedláčkova, č.p. 947 ul. J. Zajíce na území města Pardubice - v částech Polabiny a Dubina. Na opravy každé bytové jednotky je ...
Malířské a natěračské práce
Obnova maleb a nátěrů z hygienických důvodů dle Vyhlášky č. 306/2012, § 10, odst. 6, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Opravy malieb a náterov
Predmetom zákazky sú opravy malieb a náterov (maliarske práce akrylátové maľby stien, stropov, natieračské práce, bezpečnostné nátery šrafovaní, epoxidové nátery kovových konštrukcií, epoxidové nátery stien, opravy tapiet), ktoré budú zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potreby. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných ...
Maliarske a natieračské práce VÝCHOD
Predmetom zákazky je vykonanie nasledovných služieb: odstránenie pôvodnej maľby, penetrácia stien, stierkovanie a vyhladenie stien, sadrovanie, nanesenie protiplesňového náteru, oprava stien a ich maľovanie, úprava a natretie soklov, maľovanie radiátorov, odvoz stavebného odpadu, jeho likvidácia a úhrada poplatku za uloženie odpadu. Podrobné ...
Rekonštrukcia telocvične Gymnázia na Bernolákovej ul. č. 37 v Šuranoch
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie. Telocvičňa Gymnázia Šurany, ktorá je v prevádzke od roku 1962, doteraz neprešla žiadnou stavebnou úpravou a v zimnom období je nepoužiteľná. Na základe vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie Rekonštrukcia telocvične Gymnázia Šurany bolo vydané Stavebné ...
DNS - Čistenie a nátery trakčných stožiarov
DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu náterov stožiarov na uskutočnenie plánovaných opráv zariadení PTZ na mestských dráhach a obnovu ochranného náteru trakčných stožiarov ako nosného systému trakčného vedenia trolejbusov a električiek v ...