V424 - modernizace  (P.0472), stavebně - montážní práce
V424 - modernizace (P.0472), stavebně-montážní práce Část 1 - V424 - modernizace - TR SOK - st. č. 81, I. Etapa Část 2 - V424 - modernizace - st. č. 81 - st. č. 171, II. Etapa
Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD Lipovec
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikace v obci Lipovec, Jihomoravský kraj.
Poptáváme položení VVN kabelu
Předmětem poptávky je položení VVN kabelu o délce cca 330 m dle projektové dokumentace, včetně osazení srovnávacích ochran. Vše je popsáno v PD. Místo realizace Dolní Benešov. Termínem zhotovení je II.polovina roku 2021 v návaznosti na podmínky připojení.
428 - Rekonstrukce EO FK1 v EHO
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrostatického odlučovače fluidního kotle č. 1 v Elektrárně Hodonín , za účelem zajištění splnění emisních limitů TZL dle BREF pro r. 2020. Nedílnou součástí předmětu zakázky je mj. i provedení rekonstrukce souvisejícího VN transformátoru, zpracování požadované dokumentace, uvedení zařízení do ...
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce systému vytápění, chlazení
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění: - podmínek k vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace k rekonstrukci systému vytápění, chlazení, silnoproudé elektroinstalace a měření a regulace v objektu Letenská 525/15 (budova A, B, C, D), Praha 1 a zajištění výkonu související inženýrské činnosti a následného autorského dozoru. - ...
Zníženie energetickej náročnosti budov Môj domov ZSS Topoľčany - elektroinštalácia
Predmetom zákazky je uskutočnenie prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: Zníženie energetickej náročnosti budov Môj domov ZSS Topoľčany elektroinštalácia. V objektoch Zariadenia sociálnych služieb Môj Domov je inštalovaná elektroinštalácia, ktorá je už zastaralá, vyhotovená v sieti TN-C hliníkových vodičov, ktoré starnú a na spojoch ...
Údržba veřejného osvětlení na území města Šumperka
Předmětem plnění je provádění údržby veřejného osvětlení komunikací, chodníků a ostatních ploch a údržbu zařízení světelných křižovatek a provozování pohotovostní služby na území města Šumperka.
V520 a V5522 - výměna vedení II
Předmětem sektorové veřejné zakázky (dále také veřejná zakázka nebo zakázka) je zhotovení stavby spočívající: - v rekonstrukci stávajícího 110 kV vedení 5522 Moravské Budějovice - Telč v délce 32,932 km. Původní vedení se demontuje v úseku stožár č. 26 - Rz Telč. Demontováno bude celkem 199 ks stožárů a ve stejné trase budou vybudovány stožáry ...
VVN ES Madunice - rekonštrukcia
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia elektrickej stanice v Maduniciach. Rozsah predmetu obstarávania je podrobne definovaný v súťažných podkladoch a v prílohách súťažných podkladov.
KŘP Úsk - ÚO Chomutov, Riegrova - kompletní rekonstrukce celého areálu
Jedná se o rekonstrukci jedenáctipodlažní budovy s třípatrovou přístavbou, včetně vnitřních zdravotně technických instalací, rozvodů silnoproudu a slaboproudu, vzduchotechniky, vnitřní rekonstrukce přízemních garáží s výměnou vrat, statickým zajištěním atiky, umístěním dieselagregátu, vybudování oplocení části pozemku, přeložkou sítí ve dvoře ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a elektroinštalácie. Bližšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii
Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia
V rámci plnenia predmetu tejto zákazky požaduje verejný obstarávateľ zabezpečovať nasledovné služby na úseku verejného osvetlenia v meste Levice a v mestských častiach mesta Levice Čankov, Kalinčiakovo, Malý Kiar a Horša údržbu verejného osvetlenia. Poskytovanie služby zahŕňa: 1.údržbu a opravu VO, káblových rozvodov, oprava spodnej a hornej ...
V1310/1311- výměna vedení
Výměna stávajícího elektrického venkovního vedení 2x110 kV bude prováděna v úseku trasy mezi st.č.73 a TR Žďár nad Sázavou, výměna zemnícího lana bude prováděna v celé délce trasy mezi TR Mírovka a TR Žďár nad Sázavou.
Dodávka fotovoltaické elektrárny s akumulací II
předmětem je kompletní dodávka fotovoltaické elektrárny s akumulací
Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně, Vinice 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je 1. etapa rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně v části obce Severní Předměstí, lokalitě Vinice, v rozsahu od G6V ve směru ke G1V až na konec trasy kolektoru, v rámci níž bude provedena zejména: - výměna a rekonstrukce hlavních a podružných rozvaděčů, - rekonstrukce napájení a řízení ...
Technická infrastruktura pro výstavbu RD Konice
Výstavba dopravní a technické infrastruktury pro zajištění dopravního a technického napojení nových rodinných domů. Jedná se o novostavbu komunikací pro vozidla a pěší, dále zajištění technického napojení veřejného osvětlení, vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci.
Poptávám revizního technika
Poptáváme revizního technika pro vypracování revizní zprávy. Důvodem je změna sazby na přímotopnou D57d pro vytápění infrapanely. Lokalita: Jindřichův Hradec.
Obnova soustavy veřejného osvětlení v obci Bohuňovice - II
Předmětem plnění je dodávka a instalace veřejného osvětlení a činnosti s tím související, včetně výstavby nového veřejného osvětlení
Transformovna 110/22 kV Praha - JIH, rekonstrukce rozvodny 110 kV a řídicího systému
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace rekonstrukce rozvodny 110 kV a řídicího systému ve stávající transformovně 110/22kV Praha-JIH. Stávající rozvodna 110 kV v transformovně 110/22 kV Praha-JIH je umístěná v objektu Budovy společných provozů, je vnitřního provedení. Původní rozvodna 110 kV je již 27 let v provozu a údržba je čím ...
Opravy elektronických ochran rozvaděčů 22 kV v el. stanicích metra
Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky jsou služby vybraného dodavatele spočívající v opravách elektronických ochran rozvaděčů 22kV, opravách komponentů komunikace ochran do lokálního řídicího systému MicroScada a řídících jednotek systému MicroScada v distribučních transformovnách a měnírnách metra. Bližší specifikace činností, jež je ...
FN Plzeň - Opravy a profylaktické prohlídky náhradních zdrojů UPS včetně výměn baterií
Předmětem veřejné zakázky jsou profylaktické prohlídky a opravy náhradních zdrojů UPS včetně výměny baterií v objektech Fakultní nemocnice Plzeň po dobu 4 let dle přiložených podkladů (viz Příloha č. 2 - Seznam UPS - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny a Příloha č. 3 - Vzorový návrh smlouvy). Požadavky zadavatele: 1) Provedení profylaktických ...
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Michalovce
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy B Spojenej školy internátnej v Michalovciach - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV, vzduchotechniky a elektroinštalácie.
Servis a podpora UPS
poskytování služeb spočívajících v zabezpečení funkčnosti záložních zdrojů napájení (dále „UPS“) v IKEM, které zahrnuje provádění servisu UPS, tj. profylaxí a oprav jakýchkoli vad, kdy za opravu se bude považovat i výměna vadných baterií nebo baterií s prošlou životností za nové, či odstranění odchylek od technických parametrů zjištěných při ...
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce
Předmětem plnění této VZ je provedení stavebních prací: Kompl.rekonstrukci a přístavbu budovy C - výstavbu nové centrál. plyn. kotelny, rozšíření budovy o výdejnu jídel a jídelnu, zateplení objektu a výměnu výplní otvorů, kompl.rekonstrukci a modernizaci techn. vybavení budovy, nové úpravy povrchů, podlah a podhledů, Přístavbu spojovací chodby ...
Výměna usměrňovačů a střídačů SZN1
4.1 Předmětem veřejné zakázky nazvané „Výměna usměrňovačů a střídačů SZN1(2,3,5)“ je vypracování dokumentační části a následná realizace díla v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“. Jedná se o náhradu usměrňovačů a střídačů zajištěného napájení blokové první kategorie elektrárny Dukovany systému 1,2 a 3 a usměrňovačů 5. systému novými typy. Jedná ...