Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným  výsledkem
Předmětem této Veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování analýz stavu a potenciálu energetických úspor (dále jen „analýzy“) u souborů objektů (budov) č. 1-13, jejichž přehled tvoří Přílohu č. 1 Rámcové dohody, a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v Rámcové dohodě a za ceny uvedené v tabulce pro stanovení nabídkové ceny, která je ...
Modernizácia meniarní Februárová, Krasňany, Záhumenice, Dolné hony
Predmetom zákazky je pre uvedené meniarne zabezpečiť dodávateľa/ov, ktorý/í zabezpečia a zrealizujú nasledovné dodávky a práce: -Vypracovanie projektovej dokumentácie projekt v stupni DRS, posúdený poverenou právnickou osobou na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení, ktorú ...
Výmena  transformátora T402 a inštalácia kompenzačných tlmiviek v ESt Podunajské Biskupice
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Výmena transformátora T402 a inštalácia kompenzačných tlmiviek v ESt Podunajské Biskupice (ďalej len "dielo") v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo. Rozsah predmetu stavby je uvedený v bode II.2.4) tohto oznámenia.
Stavba základní technické infrastruktury pro 32 RD v lokalitě U Kapličky Jevíčko
Předmětem veřejné zakázky je novostavba infrastruktury pro 32 rodinných domů ve městě Jevíčko.
Rekonstrukce a doplnění architektonického LED osvětlení Vysoké pece č. 1
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce venkovního architektonického LED osvětlení na ochozech vyhlídkových plošin Vysoké pece č. 1 v rámci projektu „Revitalizace objektu Vysoké pece č. 1“, reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0017347.
relipex a.s. - úspory energií Zákupy - Fotovoltaická elektrárna 109,9 kWp na střeše objektu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž fotovoltaické elektrárny do výkonu 109,9 kW na střechách objektu na p.p.č. 2314/2, k.ú. Zákupy. Fotovoltaická elektrárna bude sloužit k výrobě elektrické energie pro vlastní potřebu, přebytečná energie bude ukládána v bateriovém úložišti o kapacitě 200 kWh. Předmětem plnění bude i ...
Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Želivského a Skalka
Předmětem plnění této Veřejné zakázky je: a) Modernizace silových rozvodů stanic metra Želivského, Strašnická, Skalka včetně přilehlých traťových úseků, jako součást plnění (A) a; b) Modernizace osvětlení mezi stanicemi Želivského Strašnická, Strašnická Skalka, jako součást plnění (B) Předmět plnění Veřejné zakázky není rozdělen na části ve ...
Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru - doplnenie osvetlenia
Predmetom zákazky Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru doplnenie osvetlenia je realizácia stavebných prác s cieľom zlepšiť stav a ochranu podzemných biotopov. Práce pozostávajú z inštalácie resp. z doplnenia LED osvetlenia (podľa výkresu E1.01 projektovej dokumentácie), zariadení pre ozvučenie v jaskyni (komentár #1 až #7 ...
FVE Environmental Energy
Dodávka, montáž, vypracování projektové a dodavatelské dokumentace, dokumentace pro stavební povolení a uvedení pro provozu FVE. Jedná se o instalaci FVE na střechy provozního areálu a to budovy energocentra a administrativní budovy, celkový předpokládaný výkon FVE je 103 kWe. Připojení FVE bude na hladině NN do stávající rozvodny, součástí ...
Zasíťování lokality Z4 v Nasavrkách  K Hodonínu, I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je řešení lokality pro budoucí zástavbu rodinných domů v západní části obce v blízkosti centra města. Parcely určené pro výstavbu rodinných domů jsou v této etapě v majetku města a jsou dobře napojitelné ze stávající dopravní sítě a na technickou infrastrukturu.
Vlašská 347/19, Praha 1  Oprava freskových sálů
Předmětem veřejné zakázky je oprava a následně i ochrana stávajících uměleckých a umělecko-řemeslných prvků ve freskových sálech především nástěnných maleb fresko a secco. Předmětem stavební části veřejné zakázky je dále provedení rekonstrukce elektrických rozvodů, instalace nového osvětlení a doplnění technologií pro zachování klimatu v sálech ...
Dětmarovice - výstavba vedení 110 kV
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby IE-12-8005566; Dětmarovice - výstavba vedení 110 kV. Stavební úprava části trasy a nová trasa vzdušného vedení 110kV se zaústěním na portály v rozvodnách včetně zakončení optických částí v rozváděčích v příslušných místnostech rozvoden a kabelové vedení 110kV mezi rozvodnami včetně zakončení včetně ...
Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance
Práce na stavbe Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina Sobrance v súlade s technickou špecifikáciou a projektovou dokumentáciou budú pozostávať zo zriadenia staveniska a prístupových ciest, zemných výkopových prác, betonážnych a demontážnych prác a montáž oceľovej konštrukcie stožiarov 1x110kV.
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty DPP
Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, spočívajících: a) v realizaci předběžných činností; b) ve zpracování potřebné projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření; c) v zajištění náležitostí ...
Dodanie a montáž rozvádzačov na mestskú plaváreň
Predmetom zákazky je výroba a dodanie rozvádzačov podľa popisu v projektovej dokumentácií str. 24-70, ktorú tvorí výkresovú časť označením čísla 15,16,17,18,19,20,21,22,23. Následne bude vykonaná montáž rozvádzačov na mieste a následné spustenie resp. odskúšanie spolu z revíznou správou a s dokumentáciou dodaného rozvádzača. Pred montážou dodanie ...
Udržiavacie stavebné práce, služby  Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je údržba budov udržiavacie stavebné práce, služby poskytovateľom stavebných prác a služieb, ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby pre objekty MV SR Drobná údržba a opravy: 1. Maľby a nátery 2. Stavebné práce 3. Podlahy 4. Rozvody ...
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem depo Zličín
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou Energy Performance Contracting administrativní budovy A v areálu Depo Zličín, Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též veškerá inženýrská ...
Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Projekt řeší opravu stávajícího zařízení veřejného osvětlení v nevyhovujícím technickém stavu. V rámci opravy nebude měněna poloha stožárů VO, ani trasa kabelových rozvodů VO. Účelem realizace projektu je odstranění nevyhovujícího technického stavu určených komponent osvětlovací soustavy tak, aby ...
LIKAVA – centrum sociálnych služieb – modernizácia práčovne
Predmetom stavebných prác je komplexná obnova interiéru vrátane rozvodov elektroinštalácie, vodovodu, vykurovania, vzduchotechniky a splaškovej kanalizácie na 1.NP bloku C v objekte LIKAVA centrum sociálnych služieb, Likavka. Objekt bloku C zariadenia sociálnych služieb je obdĺžnikového tvaru, čiastočne zapustený v teréne. Riešené poschodie ...
IT-90-17-00487 - modernizace transformátoru TV
Předmětem veřejné sektorové zakázky je demontáž stávajícího transformátoru TV, dodávka a montáž nového výkonového transformátoru typové řady o výkonu 12,5 MVA s přepínačem odboček pod zatížením včetně řídící skříně transformátoru, dodávky a zprovoznění nových digitálních elektrických ochran a úpravy pro umístění transformátoru na pozici. Nedílnou ...
MŠ Limbová - Rekonštrukcia vykurovania, elektroinštalácie a ZTI
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii vykurovania, elektroinštalácie a ZTI v budove MŠ Limbová Žilina.
VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je částečná rekonstrukce objektu ubytovny v areálu Vzdělávacího zařízení Smilovice v rozsahu: - rekonstrukce a zateplení střešního pláště, - výměna výplní otvorů v obálce budovy, - zateplení obvodového pláště, - sanace balkonů, - zhotovení základové desky a akustické stěny pro umístění tepelných čerpadel, - ...
SPŠ a SOU Pelhřimov - objekt dílen Kamenice nad Lipou - úspora energie
Jedná se o zateplení stávajícího objektu, výměnu výplní otvorů, rekonstrukci střechy, rekonstrukci topného systému včetně nového zdroje vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalaci, zdravotně technickou instalaci. Dále bude provedena úpravu venkovních zpevněných ploch a doplnění areálového systému dešťové kanalizace.
Rekonstrukce kulturního a spolkového domu v Týnci nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací na objektu Tyršova č. p. 79, Týnec nad Labem za účelem zlepšení technické infrastruktury objektu k lepšímu využití pro volnočasové aktivity. Jedná se o samostatně stojící dům z 20. - 30. let minulého století. Objekt není památkově chráněnou stavbou a nachází se těsně za hranicí městské ...
Neznášov - Nová Paka, V1116-17-18 - obnova
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby IE-12-2006819; Neznášov-Nová Paka, V1116-17-18 - obnova.