Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., týkajúcich sa vybudovania oddelenia Urgentného príjmu, úpravu vstupu do objektu pri príjazde vozidiel RZP a rampu bezbariérového vstupu. Dôjde k zmene dispozície existujúcich priestorov tak, aby vyhovovali požiadavkám nových oddelení a ku ...
Instalace fotovoltaických systémů na bytové domy hl. m. Prahy
Předmětem Veřejné zakázky je realizace pilotního projektu instalace fotovoltaických systémů na bytové domy hl. m. Prahy metodou Design & Build s cílem otestovat koncept společných výroben elektřiny tzv. komunitní energetiky. Vybraný Dodavatel v rámci plnění Veřejné zakázky: - zpracuje projektovou a technickou dokumentaci; - zajistí komplexní ...
Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
116_JZ_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu Oprava zahrnuje pouze interiérovou část objektu, výjimku tvoří umístění venkovních klimatizačních jednotek a nasávání a výdech požárního větrání chráněné únikové cesty. Exteriér objektu (fasáda, okna, střešní plášť a výtah) prošel v roce 2012 opravou. V interiéru jsou navrženy nové skladby podlah, ...
FN Plzeň - provádění revizní činnosti elektro 2022 - 2023
Předmětem veřejné zakázky „FN Plzeň - provádění revizní činnosti elektro (2022 - 2023)“ je: Provedení revizí elektrospotřebičů, elektroinstalace a měření elektrostaticky vodivých podlah v areálech FN Plzeň - FN Lochotín. FN Bory a FN Bory BVN (bývalá vojenská nemocnice), v mimo areálových objektech doplnění (aktualizace) povinné dokumentace.
Praha 3 a 9 - rekonstrukce budovy a snížení energetické náročnosti
Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce budovy Finančního úřadu pro hl. m. Prahu, Územního pracoviště pro Prahu 3 a 9 , jejíž součástí je snížení její energetické náročnosti. Rekonstrukce budovy bude zahrnovat jak stavební práce, tak rozvody slaboproudých technologií (strukturovaná kabeláž, poplachový, zabezpečovací a tísňový systém, ...
Dodávka elektroinstalace, osvětlení a audiotechniky pro potřeby stálé expozice UPM v Praze
Předmětem plnění je dodávka směrových svítidel pro přímé osvětlení stálé expozice sálů ve 4. NP v objektu historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze pořizované v rámci akce IZ „Zřízení stálých expozic v historické budově UPM v Praze“, ev. č. 134V124000012 a dle specifikace zpracované Ateliérem světelné techniky s.r.o., se sídlem ...
Provedení revizí elektrických zařízení a přístrojů v ubytovacích zařízeních v oblasti Čechy
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných revizí elektrických zařízení včetně pravidelných kontrol provozuschopnosti nouzového osvětlení, pravidelných revizí elektrických přístrojů a pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny podle platných vyhlášek a podle platných ČSN v ubytovacích zařízeních ...
V588/572/587 Ráječek-Mohelnice-Červenka PD
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení a řádné a včasné předání Smlouvou specifikovaných stupňů PD s názvem „V588/572/587 Ráječek-Mohelnice-Červenka“ (číslo stavby: IE-12-8007525). Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v ...
Stavebné práce - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorých výsledkom je rekonštrukcia elektroinštalácie a realizácia štruktúrovaného kábelového systému v objektoch verejného obstarávateľa, to všetko v podrobnom vymedzení predmetu zákazky v rozsahu a za podmienok podľa opisu predmetu zákazky (Príloha č. 3 SP), návrhu zmluvy (Príloha č. 4 SP) a v súlade s ďalšími ...
Periodické revize elektroinstalace, hromosvodů, elektrospotřebičů a ručního nářadí
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele pravidelné periodické revize elektroinstalace: například, nikoliv však výhradně, rozvaděčů, jističů, zásuvek, světel, motorů, akumulačních kamen apod., spotřebičů: například, nikoliv však výhradně, PC, rychlovarných konvic, ventilátorů apod., přenosného ručního nářadí a ...
Rámcová dohoda na vytyčování a odstraňování kabelových poruch veřejného osvětlení
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním (1) dodavatelem na poskytování služeb spočívajících ve vytyčování poruch na kabelových rozvodech veřejného osvětlení, výkopových prací, měření elektrických parametrů na kabelových rozvodech, odstraňování kabelových poruch, revizí elektrické instalace po opravě kabelových rozvodů, opravy ...
Rekonštrukcia objektov v správe SŠHR SR
Predmetom zákazky sú rekonštrukcie jednotlivých objektov v správe SŠHR SR, a to: 1. Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy so súpisným číslom 728 (k. ú. Vígľaš) 2. Rekonštrukcia objektu na parcele číslo 202/13 (k. ú. Hronsek) 3. Rekonštrukcia spevnených plôch v závode Ľupčianka (k. ú. Slovenská Ľupča) 4. Rekonštrukcia nájazdových rámp v ...
Stavební úpravy bytového domu - Ouvalova 392 - III. vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy č.p. 392 v ul. Ouvalova 9 v k.ú. Slaný. V rámci stavby bude provedena kompletní rekonstrukce bytového domu. Bude provedena výměna krovu vč. pokládky nové střešní krytiny. Dále budou odstraněny konstrukce podlah a podhledů. Budou zbourány přístavky v zadní části domu. Dojde k celkové sanaci a opravě ...
Zajištění provozu velkoodběratelského zařízení 22 kV pro Pražský hrad
Zadavatel je provozovatelem velkoodběratelského zařízení VN na napěťové hladině 22 kV umístěného v areálu Pražského hradu a sloužícího k zásobování areálu Pražského hradu elektrickou energií. Toto zařízení je provozováno na základě dohod mezi PREdistribuce a.s. a zadavatelem v režimu a dle provozních předpisů PREdistribuce a.s. (dále jen „PREdi“), ...
Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G.Lannuriena
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina Hájik vnútroblok ul. G.Lanuriena., t.j. rekonštrukcia časti verejného osvetlenia a výstavba novej vetvy osvetlenia chodníka na Sídlisku Žilina Hájik. Počas realizácie predmetu zákazky bude súčasne prebiehať realizácie stavebných prác na Revitalizácii verejného priestoru ...
Typová dokumentace TV pro rychlost do 250 km/h
Vytvoření typové dokumentace trakčního vedení pro rychlost do 250 km/h. Vzorová sestava bude souborem typových řešení celého systému trakčního vedení a bude základním prostředkem typizace trakčního vedení, který umožňuje provádět efektivní údržbu, opravy a v neposlední řadě i zásobování a skladové hospodářství správce infrastruktury.
Dynamický nákupní systém pro projektové práce a inženýrskou činnost
Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále jen „Zadavatel“) zavádí dynamický nákupní systém (dále jen „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ZZVZ na poskytování projekčních prací a inženýrskou činnost pro Zadavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu jeho činnosti a splnění dalších s tím souvisejících závazků, konkrétně na: • projektování ...
Správa veřejného osvětlení
Předmětem a cílem Veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb na jejímž základě bude vybraný dodavatel realizovat předmět veřejné zakázky, jímž jsou služby spočívající v zajištění komplexní správy veřejného osvětlení, jež je ve správě ŘSD, včetně služeb spočívajících v provádění revize a údržby veřejného osvětlení, zabezpečení ...
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie): "Rekonštrukcia kultúrneho domu", ktorý vypracovala IN - PRO s. r. o., Soblahov 754, 913 38 Soblahov v novembri 2020, zákazkové číslo: 0523-O-2020. Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu kultúrneho domu v obci Melčice - Lieskové. Objekt je ...
Dodávky trafostanic betonových (kioskových) - pochozí DTS
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Trafostanic betonových pochozích s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu DTS zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 08/2022- 08/2028. S ohledem na rozsah zakázky, ...
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Obsahom projektu miestneho rozhlasu je: -doplnenie existujúcej rozhlasovej ústredne Florián (MK Hlas) na obecnom úrade o dva výkonové zosilňovače SK11500, 1500W/100V, -návrh rozvádzača R-MR s výkonovým zosilňovačom a jeho pripojenie na meraný odber el. energie z RVO3 v časti Ponická Huta -výmena dvoch oceľových stožiarov za nové oceľové ...
Verejné osvetlenie – údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy
Predmetom obstarávania sú služby a to: prevádzkovanie, údržba, oprava a kontrola zariadení verejného osvetlenia na území mesta Zvolen (katastrálne územie Zvolen, Môťová, Zolná, Lukové a Kráľová), kontrola drenážneho systému spodných vôd v lokalitách mesta Zvolen Čierne zeme, Západ Tepličky. Pozáručný servis osvetlených priechodov pre chodcov ...
Poptáváme výměnu hromosvodů na bytovém domě
Hromosvody na našem bytovém domě ( celkem 4 ) pamatují 50. léta a je otázkou, zda ještě funguje uzemnění. Jste firma, která je ochotná a schopná nám v nejkratším možném termínu zajistit výměnu a do budoucna klid, že když "do nás třískne", tak nevyhoříme? Děkuji.
Pekař - Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
Předmětem VZ jsou stavební úpravy na snížení energetické náročnosti budovy školy, spočívající ve výměně původních otvorových výplní, v zateplení stropu nad posledním podlažím, výměně osvětlovacích těles a v rekonstrukci rozvodů elektřiny.
Výrobna hotových jídel Nová Ves
Projekt je zaměřen na stavební úpravy a zateplení obálky objektu, včetně střechy objektu a instalaci fotovoltaického a termického zdroje. Součástí je rovněž výměna stavebních výplní. Objekt je ve vlastnictví žadatele.