Opravy elektrozariadení a súvisiaceho príslušenstva v objekte č.522 a v objekte č.713
Predmetom zákazky je oprava elektrozariadení a súvisiaceho príslušenstva v objekte č. 522 a v objekte č.713 v JAVYS, a.s. : opravy na rozvádzačoch ATJ1, ATJ2, opravy panelov merania, opravy ochrán 110 kV, opravy na rozvodne 110 kV a podobne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Oprava zapúzdrenej rozvodne R 400 kV VE Gabčíkovo po 30 rokoch prevádzky
Predmetom zákazky je vykonať servis, opravu celej zapúzdrenej rozvodne R400 kV VE Gabčíkovo v rozsahu odporúčania výrobcu po 30 ročnej prevádzke, s vypracovaním projektu k oprave. Opravu požadujeme vykonať na všetkých zariadeniach a častiach rozvodne R400 kV VE Gabčíkovo. Súčasťou dodávky je aj dodanie všetkého potrebného materiálu a originálnych ...
Poskytování energetických služeb metodou EPC pro snížení energetické náročnosti zimního stadionu
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC pro zimní stadion Velké Popovice v majetku zadavatele, na adrese Ringhofferova 336, Velké Popovice, 251 69. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž ...
Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského
Navrhované riešenie podľa Prílohy súťažných podkladov a výzvy na predkladanie ponúk č. 4 PD zadanie: 1.Zateplenie obvodového plášťa; 2.Navrhované skladby zateplenia: Fasáda F1 (EPS hr.180mm); Fasáda F2 (MV hr.180mm); Fasáda F3 (XPS hr.140mm); Fasáda F4 (XPS hr.180mm); Fasáda F5 (XPS hr.180mm); Ostenie F6 (EPS hr.30mm); Pergola F7 (MV ...
Servis a revize TZB pro muzejní komplex Národního muzea
Předmětem zadávacího řízení je zajištění služeb servisu a revizí pro technické zabezpečení budov (TZB) jako je vzduchotechnika, klimatizace, požárně bezpečnostní zařízení, vytápění, chlazení, zdravotně technická instalace a vyhrazená technická zařízení Komplexu budov Národního muzea. Bližší specifikace předmětu plnění, četnosti jednotlivých ...
Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je provedení rekonstrukce a oprava osvětlení na zimním stadionu v Ústí nad Labem včetně provedení souvisejících stavebních prací, projekčních a revizních prací, dodávek a služeb.
Úspory energie pro společnost Zich a spol.
Předmětem zakázky je montáž OZE na bázi fotovoltaických panelů o výkonu 23,76 kWp, s dodávkou a montáží bateriového dobíjecího systému do stávajícího objektu o předpokládané kapacitě úložiště minimálně 112,8 kWh.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti SVAMAN spol.  s r.o.
Hlavným stavebným objektom navrhovanej stavby je objekt SO 01: Velín. Vo velíne sú umiestené nové vzduchotechnické jednotky s rekuperáciou, ktoré nahradia staré vzduchotechnické jednotky. Súčasťou prác sú aj vykurovanie, elektromontáže, bleskozvod, kompresorovňa. Stavba je členená na SO 01 Velín PS 01 Vzduchotechnika Bližší opis predmetu ...
Rekonstrukce elektroinstalace Územního odboru Svitavy
Účelem stavebních úprav je zkvalitnění a zlepšení podmínek pro výkon činnosti Policie ČR ve Svitavách. Dalším důvodem stavebních úprav je posílit odolnost, vybavenost a připravenost areálu ÚO Svitavy tak, aby Policie mohla lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19 a dosáhnout vyšší ochrany života a zdraví osob, majetku a ...
Hromadná podzemná garáž – prekládka NN rozvodu
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa prác zákazky "Hromadná podzemná garáž prekládka NN rozvodu". Mesto Malacky sa nachádza v Bratislavskom samosprávnom kraji. Úspešný uchádzač je povinný vykonať predmet zákazky podľa súťažných podkladov a vysvetlení k nim, podľa Projektovej dokumentácie odsúhlasenej Prevádzkovateľom, a v súlade s (i) Zmluvou o ...
Dodávka a instalace technologie kogenerační jednotky
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodávce a instalaci energobloku pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy. Podrobná specifikace viz zadávací dokumentace.
Technologie Lakum-Galma, a.s.
Předmětem zakázky je dodávka následujících 4 dílčích celků technologií. 1. Závěsová technika vč. evidence pomocí RFID 2. Slaboproudé elektroinstalace a serverové prostředí 3. Implementace principů průmyslu 4.0 4. Automatická linka Zn / Zn-Ni
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou. Stavba je členěna na pět stavebních objektů. SO 01 Kuchyň, kde je řešena rekonstrukce gastroprovozu, který se nachází v 1NP levého křídla objektu ZŠ, včetně rekonstrukce elektroinstalace ve zbylé části 1NP levého křídla. Na zahradu ...
Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom rekonštrukcie prízemného objektu bývalej kláštornej školy na detské jasle s technicko hospodárskym zázemím a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných objektov: 00 - Búracie práce 01 - Architektúra 02 - Prípojka kanalizácie 03 - Prípojka plynu 04 ...
Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je částečná rekonstrukce a stavební úpravy, projektem vymezených prostorů, 2 objektů Zadavatele, za účelem užívání prostorů uživateli a personálem Domova Korýtko. Stavební práce řeší provedení nové elektroinstalace - silnoproudu v rámci objektu v částech dle projektové dokumentace, slaboproudu. ...
Technologie pro úpravu odpadů ale2 services s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka zařízení k BPS Bílov pro příjem odpadů z potravinářské a jiné výroby v objemu max. 1 500 tun/rok a pro jejich následnou úpravu pro využití v zařízení bioplynové stanice. Předmětem dodávky jsou: a) Drtící linka č. 1 b) Rozvodna NN a MaR c) Potrubí pro vedení substrátů a ředící kapaliny d) Související stavební ...
Revize elektrických zařízení a hromosvodů
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných revizí elektrických zařízení a hromosvodů v zákonných termínech a každoroční snímkování rozvaděčů pro Středoevropský technologický institut Vysokého učení technického v Brně (CEITEC VUT). Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou ...
Drobné stavebně montážní práce
Předmětem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 161 ZZVZ jsou plánované drobné stavebně montážní práce spojené s údržbou elektrických sítí nn, vn a vvn a elektrických sítí. Zejména se jedná o následující drobné stavebně montážní činnosti: stavební práce a zemní práce, elektro - montážní práce, klempířské, tesařské, ...
Dodávka elektroinstalace, systému měření a regulace, připojení plazmatronů
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž elektroinstalace, systému měření a regulace, připojení plazmatronů a systému řízení technologie plazmového zplyňování.
Výměna trakčních usměrňovačů v měnírně Kunčice
trakčních usměrňovačů v měnírně Kunčice“ dle technické specifikace. Dílo bude zhotoveno dle zpracované a odsouhlasené projektové dokumentace v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy. Samotná realizace díla bude zejména osahovat výměnu trakčních usměrňovačů. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie ide o nasledovné objekty a stavebné úpravy: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach 02 - ARCHITEKTONICKO ...
Modernizace tiskového sálu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - modernizace tiskového sálu včetně přilehlých prostor - zázemí pro novináře a sociální zařízení. Cílem je vybudování moderního tiskového sálu s moderními technologiemi. Modernizací dojde zejména k drobným dispozičním změnám, vylepšení vnitřního akustického komfortu, výměně zastaralé AV a IT techniky, ...
Vlašská 347/19, Praha 1  Oprava freskových sálů
Předmětem veřejné zakázky je oprava a následně i ochrana stávajících uměleckých a umělecko-řemeslných prvků ve freskových sálech především nástěnných maleb fresko a secco. Předmětem stavební části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrických rozvodů, instalace nového osvětlení a doplnění technologií pro zachování klimatu v sálech ...
Vlašská 347/19, Praha 1 - Oprava freskových sálů
Předmětem veřejné zakázky je oprava a následně i ochrana stávajících uměleckých a umělecko-řemeslných prvků ve freskových sálech především nástěnných maleb fresko a secco. Předmětem stavební části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrických rozvodů, instalace nového osvětlení a doplnění technologií pro zachování klimatu v sálech ...
Poptávám kontrolu, zapojení a optimalizaci FVE
Kontrola, zapojení a optimalizace FVE.