Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nové Mesto nad Váhom
Technické riešenie projektu vychádzalo zo zadania mesta zrealizovať komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia, pri ktorej budú v maximálnej možnej miere využité technické poznatky z oblasti úspor, hospodárnosti prevádzky a údržby verejného osvetlenia.
Rekonstrukce operačních sálů - Nemocnice Kadaň
Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci-“REKONSTRUKCE OPERAČNÍCH SÁLŮ-NEMOCNICE KADAŇ“. Zadavatel si v souladu s ustanovením §222, odst. 2 a § 100, odst. 1, z.č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění vyhrazuje právo změny závazku v níže uvedené výši formou rozpočtové ...
Modernizace napájecí sítě trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích - modernizace tří měníren
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Modernizace napájecí sítě trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích - modernizace tří měníren napájejících el. proudem trakční síť trolejbusů “. Modernizace tří měníren (dále také jen pod označením „MR1“, „MR2“ a „MR3“) se týká dodávek a montáže jejich střídavé i stejnosměrné technologie, ...
Dodávky domků ochran
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek domků ochran s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu domků ochran zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 06/2022 - 06/2028
Výměna ZTI Vratislavova 33/2, Praha 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem: „Výměna ZTI Vratislavova 33/2, Praha 2“. Předmětem veřejné zakázky je provedení nových rozvodů ZTI, úpravu rozvodů elektroinstalace a drobné dispoziční úpravy vybraných prostorů uvnitř objektu. Úpravy nezasahují do vnějšího pláště domu a nezasahují ani do ...
Výmena osvetlenia na hlavnej a tréningovej ľadovej ploche v  mestskom zimnom štadióne v Trnave
Predmetom zákazky je výmena svietidiel v hlavnej a tréningovej ľadovej ploche a ich napojenie na elektrickú energiu vrátane spôsobu ovládania. Súčasťou prác bude aj výmena rozvádzačov. Podrobnejší opis predmetu zákazky je dostupný v technickej správe a v ostatnej projektovej dokumentácii.
Rekonstrukce 5. Základní školy Jindřichův Hradec, Vajgar 692
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace ve všech pavilonech 5. základní školy, a to jak silnoproudu, tak slaboproudu a dále výměna stávajících montovaných vnitřních příček z ezalitových desek obsahujících azbestová vlákna a provedení souvisejících úprav zařizovacích předmětů, rozvodů vody a kanalizace na pavilonech učeben U1, U2 ...
Systémy záložního napájení - výstavba
Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro provedení rekonstrukce a modernizace stávajících silových energetických rozvodů, distribučních skříní, jisticích, ovládacích a monitorovacích prvků a zařízení hlavních provozních budov letištních stanovišť leteckých provozních služeb a systémů letištní ...
Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil
Rámcová dohoda bude upravovat veškeré podmínky týkající se předmětu plnění spočívajícího v provedení činností shrnutých pod názvem „Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil a na čerpacích stanicích určených zadavatelem“, v síti veřejných čerpacích stanic Eurooil a na čerpacích stanicích ...
Dynamický nákupní systém pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení - projektová činnost
Jedná se o dynamický nákupní systém na poskytování služeb projektové a inženýrské činnosti pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy.
Servis elektrických slaboproudých systémů, elektra a hromosvodů
Předmět veřejné zakázky spočívá v provádění revizí a servisních prací týkajících se elektrických slaboproudých systémů, elektrických přístrojů a hromosvodů.
Elektromontážní práce na zařízeních veřejného osvětlení ve správě zadavatele
Elektromontážní práce na zařízeních veřejného osvětlení ve správě zadavatele
Areál tramvaje Poruba - Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly II
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Areál tramvaje Poruba - Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly II“, Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby vypracované společností EXX s.r.o. se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 ...
Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace budovy školy a tělocvičny na parcele č. 1 v katastru obce Opava-Město.
Servis záložních zdrojů ÚPS
Předmětem plnění je zajištění servisních činností pěti záložních zdrojů UPS umístěných v Nové úřední budově a Nové radnici. Záložní zdroje zajišťují elektrickou energii při výpadku standartního napájení. Záložní zdroje UPS zálohují silnoproudý počítačový rozvod budov, kamerový systém HMP a datové centrum v Nové úřední budově.
Realizace úspor energie - Albertinum Žamberk - budova údržby, LDN a Albertova vila
Předmětem veřejné zakázky Realizace úspor energie - Albertinum Žamberk - budova údržby, LDN a Albertova vila je realizace energetických opatření vyplývajících z energetických auditů, sanace/sanace vlhkosti v nezbytném rozsahu, dále rekonstrukce říms, balkónů, okapů, antén, hromosvodů, osvětlení, elektroinstalace, přístřešků, zábradlí, žebříků a ...
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení
Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok a skúšok plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú ...
Modernizace měnírny Nový Hradec Králové
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace modernizace měnírny Nový Hradec Králové. Předmět veřejné zakázky bude proveden za stálého provozu měnírny Nový Hradec Králové při současném zachování trolejbusové dopravy v napájených úsecích (zadavatel ...
Poptávám realizaci elektrického vytápění bytu
Poptávám realizaci elektrického vytápění bytu.
TR Štěchovice - zvýšení zkratové odolnosti, projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zpracování realizační projektové dokumentace na stavbu č. IE-12-6010639 spočívající ve zvýšení zkratové odolnosti TR 110/22 kV Štěchovice ve Středočeském kraji. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně ...
Rámcová dohoda - servis technologických, bezpečnostních a měřících systémů na ČS
Předmětem je zajištění operativního servisu (servisní údržby), profylaktické (technologické) kontroly, oprav, instalací, elektrorevizí, prohlídek požárně bezpečnostních zařízení, zajištění náhradních dílů, dodávka a implementace a odstranění zjištěných závad pro Čerpací stanice EuroOIl, které se nachází na celém území České republiky.
Expoziční a architektonické osvětlení včetně dopravy a instalace pro hrad Strakonice
Předmětem plnění je dodávka, montáž a kalibrace osvětlovací techniky (směrových a provozních svítidel včetně příslušenství) pro výstavní a provozní účely do prostorů Muzea středního Pootaví ve Strakonicích, které budou v souladu s požadavky na osvětlení výstavních prostorů a prostorů provozních v objektech SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Zámek 1, 386 ...
Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí dle projektových dokumentací. Rozsah předmětu veřejné zakázky tvoří tyto stavební objekty: příprava území, komunikace a chodníky, vodní prvek, dešťová kanalizace, vodovodní přípojky, venkovní osvětlení, elektroinstalace, veřejná zeleň, městský mobiliář, patka ...
Elektromontážne práce
DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne elektroinštalačných a elektromontážnych prác najmä (nie však výlučne) na obnove verejného osvetlenia vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a súvisiacich prác.
Revize elektrické instalace zapínacích míst, světelných míst, přechodů a souvisejících zařízení
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pěti (5) smluv o dílo na zajištění revizí elektrické instalace zapínacích míst, světelných míst, přechodů a souvisejících zařízení veřejného osvětlení.