Poptávám řešení osvětlení zrcadlové skříňky
Poptávám řešení osvětlení nové zrcadlové skříňky, měla by být připojena k síti pomocí spojovacího zařízení model G38 nebo podobného aparátu. Nevím, jestli takové práce provádíte a kolik by to asi mohlo stát. Děkuji Vám za odpověď a přeji hezký den. S pozdravem, Přemysl Novák
Výstavba distribuční trafostanice DT1 pro HMGS
4.1 Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové stanoviště a transformovny DT1 v rámci modernizace HMGS. Transformovna bude typový výrobek venkovní distribuční transformovny typu DT v napěťové hladině 35/6 kV, provozované pro podružné napájení těžby na SD a.s., lokalita DNT. Podružná distribuční transformovna bude konstruována pro zajištění ...
Transformovna VVN/VN Praha - STŘED, rekonstrukce rozvodny 22 kV a řídicího systému
Předmětem plnění této zakázky je dodávka nové rozvodny 22 kV, a to v rámci realizace rekonstrukce rozvodny 22 kV a řídicího systému ve stávající transformovně VVN/VN Praha - STŘED. Podrobné informace v ZD.
Dopravní terminál Loket Předmostí - II
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zřízení dopravního terminálu v lokalitě současného autobusového nádraží před mostem do historické části města Loket. Součástí veřejné zakázky jsou bourací práce, odstranění a zajištění skalního masivu, přemístění silnice III. třídy č. 2099, přeložka a výstavba místních komunikací, výstavba parkovišť ...
Provedení lezeckých kontrol na vedení přenosové soustavy v letech 2023 - 2025 v oblasti Západ
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení lezeckých kontrol na vedeních přenosové soustavy v oblasti Západ v letech 2023 až 2025.
Opravy osvětlení a rozvaděčů osvětlení v metru
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravách podružných rozvaděčů normálního a nouzového osvětlení a příslušné světelné soustavy za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody o dílo, který je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, odpovídající Modelovému příkladu - Ceníku materiálů a ...
Prvky zelenej infraštruktúry - MŠ Kalinovská 9, Košice
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektov materskej škôlky Kalinovská 7, Košice umiestnenej na pozemku par. č. 3647, k. ú. Furča so zameraním na opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, na vybudovanie dažďových záhrad v areáli MŠ a zvyšovanie retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavanie vody v pôde. Pre ...
Poptávám výměnu 3 ks odpínačů VN
Poptávám výměnu 3 ks odpínačů VN 22 KV v trafostanici vývody k transformátorům.
Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT - objekty A2 a KH2
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby související s rekonstrukcí budov A2 a KH2 Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V jednotlivých podlažích budou provedeny bourací práce za účelem změn dispozic, zejména ve středovém traktu budovy A2, budou provedeny a staticky zajištěny nové otvory ve ...
Rekonštrukcia telocvične Gymnázia na Bernolákovej ul. č. 37 v Šuranoch
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie. Telocvičňa Gymnázia Šurany, ktorá je v prevádzke od roku 1962, doteraz neprešla žiadnou stavebnou úpravou a v zimnom období je nepoužiteľná. Na základe vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie Rekonštrukcia telocvične Gymnázia Šurany bolo vydané Stavebné ...
Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba
Předmětem veřejné zakázky je výstavba trolejového vedení (propojky) v ulicích U Nových lázní, Jankovcova a Josefa Hory, s napojením do stávajícího trolejového vedení v téže ulicích, trakčního kabelového vedení a veřejného osvětlení. Uvedené stavby jsou stavbou novou a trvalou. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v rámci bodu 4 zadávací ...
Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23, Levice
Predmetom tejto zákazky sú rekonštrukčné práce v interiéri výmena zdravotechnických inštalácií, výmena okien a statické zabezpečenie pavilónu B, vrátane opláštenie terás pav. B a realizácie exteriérového schodiska, výmena elektroinštalácie, výmena dlažieb a obkladov, maľby a nátery stien, radiátorov a pod. na Materskej škole , Ul. Okružná 23 v ...
Periodické revize elektroinstalací 2023 - 206
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je provedení periodických revizí elektroinstalací ve stavebních objektech MO spravovaných AHNM dle platných ČSN a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu.
Profylaktické prohlídky a opravy UPS Centiel
Předmětem plnění Veřejné zakázky je ověření provozní způsobilosti elektrického zařízení zahrnující profylaxi, inspekci a diagnostiku, a dále provádění oprav a ověření správné provozuschopnosti po opravě staničních zdrojů nepřetržitého napájení (UPS) v elektrických stanicích a reléových místnostech metra, centrálním dispečinku a v dalších ...
8286 - Rekonstrukce ÚR 0,4kV SZN4 xEN01,11
Předmětem zakázky „8286 - Rekonstrukce ÚR 0,4kV SZN4 xEN01,11“ v JE Dukovany je zpracování dokumentace a provedení realizace , kdy úsekové rozvaděče budou osazeny novými moderními prvky lepších parametrů oproti předešlému projektovému stavu s dostatečná rezervou pro budoucí rozšíření. Bližší specifikace předmětu je uvedena v zadávací dokumentaci.
Zdvojení vedení, stavebně-montážní práce
Stavebně-montážní práce u akce "V403/803 - zdvojení vedení (P.0439)" Zakázka je rozdělena na 3. části
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - rekonstrukce objektu 14 - Fotovoltaická elektrárna
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka komplexního fotovoltaického systému. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně - Lochotín
- výměna a rekonstrukce hlavních a podružných rozvaděčů, - kompletní rekonstrukce napájení a řízení světelných obvodů, zásuvkových skříní, napájení a řízení ventilace včetně nosných konstrukcí, - výměna stávajících svítidel za LED osvětlení, - instalace nouzového LED osvětlení u únikových poklopů a v galeriích (technických komorách), - výměna ...
Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV Jindřichův Hradec, konkrétně 1. etapa stavby, tzn. mechanicko biologické čištění odpadních vod, kalové hospodářství a plynové hospodářství tak, aby bylo možné v budoucnu navázat na již vybudované objekty. Nyní je předmětem plnění 14 stavebních objektů (SO) a 11 provozních souborů (PS). V ...
Obnova řídicího a ochranného systému rozvaděčů 22 kV v MDT Malostranská
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky technologických zařízení a provádění souvisejících stavebních a dalších rekonstrukčních prací spočívající v provedení výměny ochran ve stávajícím rozváděči 22 kV ve stanici metra Malostranská včetně provedení nezbytných úprav v navazujících zařízeních (ASDŘ-E, sdělovací zařízení - kabeláž, požární těsnění). ...
Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4
Stavební úpravy, které řeší rekonstrukci sálu budovy A6 Magistrátu města Děčín (bývalý objekt městské knihovny), Raisova 1155/3, Děčín IV-Podmokly včetně vybavení AV technikou. Rekonstrukce sálu bude provedena formou stavebních úprav stávajícího řešení: - nové podlahy, - nové lehké sádrokartonové podhledy a předstěny, - zateplení stropu lehkou ...
Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou zejména tyto činnosti: • údržbářské práce, • topenářské práce, • instalatérské práce, • stavební a zednické práce, • zámečnické práce, • elektrikářské práce, • malířské a lakýrnické práce, • truhlářské práce.
Rekonštrukcia bleskozvodnej sústavy objektov horného hradu
Predmetom zákazky sú práce spojené s rekonštrukciou bleskozvodnej sústavy objektov horného hradu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
V413 - modernizace na vyšší parametry, stavebně - montážní práce
Stavebně-montážní práce u akce "V413 - modernizace na vyšší parametry (P.0496)" Část 1 - V413 - modernizace na vyšší parametry - I. úsek, TR Řeporyje - p.b. č. 355 Část 2 - V413 - modernizace na vyšší parametry - II. úsek, p.b. č. 355 - 477 Část 3 - V413 - modernizace na vyšší parametry - III. úsek, p.b. č. 477 - 601
ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G
Předmětem plnění je provedení rekonstrukce a nástavba jednoho podlaží budovy koleje G a částečné rekonstrukce spojovacího krčku FG v areálu České zemědělské univerzity v Praze. Rekonstrukce se týká především výměny všech vnitřních technických rozvodů (kanalizace, vodovod, vytápění, vzduchotechnika, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace), dále ...