Provádění odborného servisu na zařízení UPS - výměny, opravy, výměny baterií
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění odborného servisu na zařízení UPS- výměny, opravy, výměny baterií a provádění odborného servisu 2 ks motorgenerátorů.
Modernizace energocentra - TS 1, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní modernizace stávající trafostanice TS1 v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. Jedná se zejména o dodávku a montáž nové technologie trafostanice - nový zapouzdřený VN rozvaděč s izolací SF6, tři kusy olejových hermeticky uzavřených transformátorů 1000 kVA, 35/22/0,4 kV s biologickou ...
PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení
Předmětem veřejné zakázky dokončení rozestavěné stavby včetně odstranění škod na rozestavěné stavbě v rozsahu - výstavba inženýrských sítí (vodovod pitné a užitkové vody, dešťová a splašková kanalizace, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení) komunikace, chodníky, vodní nádrž, veřejné osvětlení, terénní úpravy, sadové úpravy.
Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor byt. domů
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Kurská 2, 4, 6, 8, Kyjevská 1, 3, Vltavská 2, Kosmonautů 17, 19, 23, v Brně - Starém Lískovci v rozsahu a podle projektu a smlouvy.
ČS-K Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a systému řízení
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny stávajícího hlavního rozvaděče (dále také „RH“), včetně kompenzačního rozvaděče a nových kabelových rozvodů nízkého napětí (dále jen „NN“). Dále bude provedena náhrada dožitého systému řízení, napojení technologických zařízení na řídicí systém, připojení linek česlí a přenosy na dispečink KDM Modřice.
Servis a údržba komplexního telematického dohledového systému
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisu a údržby komplexního telematického dohledového systému (dále jen „ KTDS“) v hlavním městě Praze. Jedná se zejména o provádění pravidelných revizí elektrotechnických zařízení, kamerových detektorů různých výrobců, proaktivní monitoring systému za využití softwarového dohledu, umožňující reporting ...
Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je výměna záložních zdrojů napájení elektrickou energií v areálu Nemocnice Tábor, a.s. Jedná se o komplexní výměnu stávající technologie tvořenou dvěma dieselagregáty o výkonu každý 160 kW, za dva nové, nepoužité dieselagregáty každý s výkonem min. 900 kVA (720 kW), instalaci a zprovoznění nové technologie připojením do ...
Oprava verejného osvetlenia na Myslenickej ulici
Predmetom zákazky je oprava jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia na Myslenickej ulici v Pezinku v zmysle príloh Kniha riešení a výkaz výmer. V súčasnosti osvetľovacia sústava osvetľuje priľahlé chodníky a regionálnu cestu II/502. Oprava bude spočívať vo výmene 74 ks svietidiel typu L2, výmene 4 ks svietidiel typu L4, osadení nového stožiaru ...
Rekonstrukce veřejného osvětlení vnitroblok Kosmonautů
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení v lokalitě vnitroblok ul. Kosmonautů. Bude provedena demontáž stávajících dožilých světelných míst, která budou nahrazena novou soustavou osvětlovacích míst. Jedná se o demontáž světelných míst, montáž nových parkových osvětlovacích míst a montáž světelných míst pro ...
Projektová dokumentace na výměnu vedení VVN V1945/1947/1948
Předmětem je zpracování projektové dokumentace na výměnu stávajících vedení V1945/1947/1948 a navýšení přenosové schopnosti distribučního vedení v oblasti Benešovska a části oblasti Praha východ mezi TR Říčany – TR Strančice – TR Benešov, a také výměnu stávajícího dvojitého venkovního vedení ve stávající trase při dodržení stožárových míst ...
Poptávám kompletní výměnu elektroinstalace v rodinném domě
Kompletní výměna elektroinstalace ve zděném RD v Brodě nad Dyjí. 1 NP 80m2, 2kk, garáž 400V, 2NP 80m2, 3kk. Revize. Možný termín a cena.
Lokalita ZA POLIKLINIKOU - komunikace a technická infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky "LOKALITA "ZA POLIKLINIKOU" komunikace a technická infrastruktura" je ve vybudování dopravní a technické infrastruktury pro novou obytnou lokalitu zahrnující hrubé terénní úpravy, komunikace a zpevněné plochy, dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, slaboproudé rozvody, sadové ...
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Brno - sever
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí ...
Rekonštrukcia elektroinštalácie, Základnej školy - nová budova, Stupava
Predmetom zákazky je: uskutočnenie stavebných prác na stavbe Rekonštrukcia Elektroinštalácie, ZÁKLADNEJ ŠKOLY - NOVÁ BUDOVA Stupava. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, ktorá sa skladá z 2 logických celkov: 1. Stavebné práce (elektroinštalácia - Umelé osvetlenie a vnút. silnopr. rozvody) na 1. NP 2. Stavebné práce ...
V1991/1992 – TR Čechy Střed, TR Milovice – projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zpracování realizační projektové dokumentace na kompletní výměnu stožárů, izolátorových závěsů, vodičů a KZL vedení 2x110 kV V1991/1992 TR Čechy Střed – TR Milovice. Součástí zpracované realizační projektové dokumentace bude i výpočet nastavení ochran, výpočet vnějších vlivů a aktualizace MPP. Přesný rozsah realizace ...
Výstavba FVE na střechách objektů ve firmě Ekobrikety, s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti společnosti EKOBRIKETY s.r.o. - výrobou vlastní energie pomocí fotovoltaického systému, instalovaného na střeše čtyř objektů areálu společnosti. Řešení přispěje k úspoře konečné spotřeby energie a nákladů společnosti.
Odborné učebny ITI - II. etapa - realizace - dodávka stavebních prací a strukturovaná kabeláž
Provedení stavebních úprav objektů níže uvedených základních škol na území města Pardubic za účelem zajištění splnění požadavků pro bezbariérové vstupy do objektů a bezbariérové užívání staveb v zájmových částech objektů, především komunikačních ploch a WC, a dále rekonstrukce či nové vybudování a vybavení odborných učeben a kabinetů, provedení ...
Poskytování služeb v oblasti kontroly odběrných míst a řešení neoprávněných odběrů
Předmětem veřejné zakázky je je uzavření Rámcové dohody s 1 Dodavatelem na dobu 6 let, a to za účelem zajištění služeb v oblasti: a) kontroly odběrných míst, b) řešení neoprávněných odběrů a netechnických ztrát elektřiny v distribuční soustavě, zamezení netechnických ztrát elektřiny a pokračování neoprávněných odběrů, a to včetně poskytování ...
V401 – modernizace, stavebně - montážní práce
V401 – modernizace (P.0475), stavebně - montážní práce Část 1 – V401 - modernizace - TR Týnec – st. č. 106 – 1. Etapa Část 2 – V401 – modernizace - St. č. 106 – TR Krasíkov - 2. Etapa
Linie VVN V1911-1914 výměna vedení
Realizace stavby IE-12-6005710 „LINIE VVN V1911-1914 VÝMĚNA VEDENÍ“. Stavba spočívá v demontáži stávajícího vedení velmi vysokého napětí (dále jen VVN) 2x110kV včetně podpěrných bodů (dále jen PB), vybourání jejich základů a výstavbě a montáži nového vedení VVN. Trasa vedení leží mezi TR Kladno Dříň a TR Praha Sever. Přesná trasa vedení je uvedena ...
Pravidelné revize elektrických instalací
Předmětem veřejné zakázky je provedení pravidelné revize elektrické instalace na zapínacích místech VO, elektrické instalace jednotlivých světelných míst a revize elektrické instalace osvětlení přechodů. Revizí bude prokázána funkčnost a schopnost bezpečného provozu elektrické instalace tohoto každého zařízení.
ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů
Celková rekonstrukce elektroinstalací třípodlažní budovy (+ 1. PP) základní školy Benešovo nám. č.p. 590 v Pardubicích a dále v prostorách družiny, která se nachází v I. NP objektu navazujícího na ZŠ spojovací chodbou. Jedná se demontáž převážné části stávající elektroinstalace a stavební úpravy související s rekonstrukcí elektroinstalace a to v ...
Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice“ spočívající ve výměně technologií trakční měnírny Výškovice (tj. v demontáži stávající technologie, a v dodávce nové technologie zahrnující její instalaci a montáž) včetně provedení výměnou technologií vynucených stavebních úprav a prací na stavebním objektu ...
Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu v obci Ohrady
Stavba pozostáva z rekonštrukcie budovy, ústredného kúrenia, elektroinštalácie a aktívneho bleskozvodu s uzemnením. Bližšie špecifikované v Súťažných podkladoch a projektovej dokumentácií.
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných organizačních jednotkách VS ČR
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb zaručujících výsledek (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energie), tj. metodou EPC v objektech zadavatele v areálech 5 vybraných věznic. Předmět veřejné zakázky je proto dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 5 částí. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též veškerá ...