Provádění elektro revizí pro Finanční správu ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění revizí elektrozařízení, které spočívají v souhrnu úkonů, zejména v prohlídce, měření a zkoušení elektrozařízení, tak aby bylo zajištěno ověření stavu elektrozařízení z hlediska zajištění jeho bezpečného provozu. Tyto revize musí probíhat v zákonných lhůtách dle příslušných právních předpisů a ...
Fotovoltaický systém na objektu Domažlice
Instalace a kompletace fotovoltaické elektrárny včetně bateriového systému, včetně potřebné úpravy odběrného místa pro plnou funkci systému a s tím související administrativní a koordinační práce
Francouzská 32
Předmětem veřejné zakázky je oprava fasády a výměna oken, oprava společných prostor a elektroinstalací, oprava ZTI, realizace půdní vestavby, včetně výtahu a úprava vnitřního dvoru.
Fotovoltaický systém na objektu v Aši
Instalace a kompletace fotovoltaické elektrárny včetně bateriového systému, včetně potřebné úpravy odběrného místa pro plnou funkci systému a s tím související administrativní a koordinační práce
Opravy bytových jednotek - 18. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 12 volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v osmi bytových domech, a to v č.p. 97 ul. K Rozvodně, č.p. 163 ul. Ohrazenická, č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 381 ul. Gagarinova, vchod č.p. 431 a 432 ul. Brožíkova, č.p. 447 ul. Sedláčkova, č.p. 826 ul. Bartoňova a č.p. 1835 ul. ...
Projektové dokumentace pro energetiku II - liniové stavby VVN, rozvodny VVN a transformovny VVN/VN
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace liniových staveb vvn a rozvoden vvn a transformoven vvn/vn s předpokládanou CRC za jednotlivou stavbu, pro niž se PD zpracovává, do limitu ZZVZ a poskytování souvisejících služeb uvedených v Zadávací dokumentaci.
Projektové dokumentace pro energetiku II - liniové stavby vn/nn a DTS
Projektové dokumentace liniových staveb vn/nn a distribučních trafostanic a to s předpokládanou celkovou realizační cenou za jednotlivou stavbu, pro niž se PD zpracovává, přesahující 5 000 000 Kč. Poskytování souvisejících služeb v rozsahu definovaném zadávací dokumentací.
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy riaditeľstva UVN SNP Ružomberok-FN
Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ÚVN SNP Ružomberok-FN- zateplenie, výmena okien. Rekonštrukcia elektroinštalácie Rekonštrukcia zdravotechniky vo veliteľskej budove
IT-90-15-07832 - Rekonstrukce blokových úsekových rozvaděčů 0,38kV
Předmětem veřejné zakázky IT-90-15-07832 - REKONSTRUKCE BLOKOVÝCH ÚSEKOVÝCH ROZVADĚČŮ 0,38KV je Dílo spočívající ve zpracování dokumentace a realizace kompletní dodávky „na klíč“, která zahrnuje demontáž stávajících zařízení, dodávku a montáž nových rozvaděčů, včetně provedení příslušných technických kontrol, testů a zkoušek a uvedení do provozu. ...
Stavebné práce - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorých výsledkom je rekonštrukcia elektroinštalácie a realizácia štruktúrovaného kábelového systému v objektoch verejného obstarávateľa, to všetko v podrobnom vymedzení predmetu zákazky v rozsahu a za podmienok podľa opisu predmetu zákazky (Príloha č. 3 SP), návrhu zmluvy (Príloha č. 4 SP) a v súlade s ...
Dodávka kabelu 110 kV Slapy
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky kabelu 110 kV, provedení šéfmontáže při pokládce kabelů 110 kV, dodávka, provedení montáže a šéfmontáže koncovek vvn. Jedná se o dodávku kabelu 110 kV pro realizaci stavby „TR Slapy-nová BSP, doplnění ochran a ŘS“ včetně dodávky kabelových koncovek a příslušenství. Součástí předmětu veřejné ...
Rozšíření strukturované kabeláže
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - řešení slaboproudých zařízení SKS - Strukturovaný kabelážní systém a jejich rozvodů. Jedná se o rozšíření a úpravy stávajícího strukturovaného systému Panduit v budovách: A0, A1, A1+A5, A5, A2+A4, A4, A6, D2, D3, E, H+H1, CH+CH1, I, J+J1+J2, K, K1+K2, M, M1+M2, R, S+S1+S2, T, V v areálu Fakultní ...
Obnova národnej kultúrnej pamiatky Komenského č.2 v Košiciach
Predmetom zákazky je realizácia Projektu slaboprúdového zariadenia vrátane rozvodov ako aj výmena jestvujúceho a novo požadovaného zariadenia a rozvodov v rámci obnovy celej budovy školy
Výměna kabelů s končící kvalifikovanou životností za 2025
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny typů kabelů KPOSG, KPOBOV/T3, JYTY a 1-CHKE-R s končící kvalifikovanou životností za nové typy kabelů. Výměnou bude zajištěno ověření způsobilosti kabelů plnit bezpečnostní funkce v drsných podmínkách HZ a v havarijních podmínkách prostředí po LOCA nebo HELB. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ...
Fotovoltaický systém s akumulací elektřiny pro vlastní spotřebu AGD PRINT s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je instalace hybridní fotovoltaické elektrárny na střechách objektů objednatele a dodání a instalace bateriového systému, obojí o kapacitách či výkonu blíže specifikovaném v ZD a jejích přílohách na profilu zadavatele, a to včetně příslušné kabeláže a všech dalších činností a komponent s tím nezbytně souvisejících.
Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně - Vinice 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky je 2. etapa rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně v části obce Severní Předměstí, lokalitě Vinice, v rozsahu od G6V ve směru ke G13V až na konec trasy kolektoru, v rámci níž bude provedena zejména: - - výměna a rekonstrukce hlavních a podružných rozvaděčů, kompletní rekonstrukce napájení a řízení ...
Revízie, skúšky a prehliadky technických zariadení
Predmetom zákazky sú revízie, skúšky a prehliadky technických zariadení. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Opravy základů stožárů
Opravy základů a konstrukcí příhradových stožárů z konstrukční oceli a oceli Atmofix pro nadzemní elektrická vedení vvn, vn, nn, opravy základů a konstrukcí distribučních stožárových trafostanic, opravy hlavních a pomocných konstrukcí v rozvodnách a transformovnách vvn / vn a vn, včetně zajištění dodávek materiálu.
Oblast Morava - provedení revizí elektrických zařízení v lokalitách regionu Brno a Olomouc
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci je provedení pravidelných revizí elektrických zařízení a zařízení ochrany před účinky atmosférické elektřiny podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů v lokalitách regionu Brno a Olomouc. Provedení revizí a vystavení revizní zprávy dle platných ČSN. Veřejná zakázka je ...
Poptávám revizní práce
Poptávám revize vody a revize elektrického kotle.
Realizácia stavby: Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V428 Moldava – Veľké Kapušany
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V428 Moldava - Veľké Kapušany (ďalej len dielo) v zmysle Prílohy č.1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V428 Moldava - Veľké Kapušany, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany objednávateľa odovzdaná ...
TR Nejdek - nová transformovna 110/22 kV
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „TR Nejdek - nová transformovna 110/22 kV“.
Káblové inštalácie pre COVID pavilón
Káblová inštalácia pre COVID pavilón - silnoprúd a štruktrurovaná kabeláž, bleskozvody
Rámcová dohoda - Vizualizace a integrace technických prostředků střežení do SBI
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody s více dodavateli, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na vizualizaci a integraci technických prostředků střežení do SBI.
Zníženie energetickej náročnosti Administratívno-prevádzkovej budovy ŠÚ SR v Trenčíne
Predmetom zákazky sú stavebné práce - zateplenie obvodových múrov, stropu v suteréne, stropu na prízemí a podlahy v podkroví v súlade s platnými teplo technickými normami, elektroinštalácie vrátane výmeny svietidiel zabezpečujúcich úsporu elektrickej energie, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému s rekonštrukciou kotolne a rekuperácia ...