Sanace ohniska kontaminace a monitoring přirozené atenuace v ostatních partiích kontaminačního mraku
Předmětem veřejné zakázky je sanace ohniska kontaminace a monitoring přirozené atenuace v ostatních partiích kontaminačního mraku. V rámci sanace bude provedena zajištěná sanační jáma pro odtěžení nadlimitně kontaminované zeminy z horninového prostředí. Pro provedení sanačního zásahu v nesaturované, ale i v saturované zóně horninového prostředí ...
Poptávám demoliční práce
Poptávám demolici ŽB skeletu, rozměr 12,5 x 70 x 12m výšky, případně včetně recyklace. Děkuji za odpověď.
Rekonstrukce bytových jednotek v Brně-Židenicích 2/2020
Předmětem veřejné zakázky jsou bourací a stavební práce včetně elektroinstalací, jejichž účelem je oprava bytových jednotek v Brně-Židenicích. Celkem proběhnou opravy na 24 místech, a to v jednotlivých bytech dle projektové dokumentace.
Výstavba objektu mateřské školy Jílové, městská část Modrá
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu MŠ a výstavba nového objektu mateřské školy. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
Předmětem zakázky je vybudování nového komunitního centra v místní části města Boskovice - v Hrádkově. Součástí předmětu zakázky je též odstranění původního objektu. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizaci stavby s názvem: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10. Výstavba je navržena v areálu stávající mateřské školy, přičemž budou postaveny nové pavilony na nezastavěné části areálu mateřské školy, a zároveň proběhne demolice stávající školky a výstavba nového pavilonu na ...
II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostního objektu ev.č. 110-008, výstavba provizorního přemostění a výstavba mostu nového ev.č. 110-008. Jedná se o čtyřpolový most z předpjatých nosníků I73. Most je kolmý. Délka přemostění 106,7m. Nosníky jsou uloženy na ocelová ložiska. Opěry i pilíře jsou ze železového betonu a jsou ...
II/152 Želešice, průtah, 1. stavba
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU, SMLOUVY a POVOLENÍ. Jedná se o rekonstrukci průtahu obce Želešice. Součástí stavby je i nová dešťová kanalizace, vyvolané přeložky inženýrských sítí, oprava mostních objektů v trase průtahu, nové autobusové zastávky, odstranění opěrné zídky ...
Demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku
Předmětem zakázky je provedení demolice areálu bývalého vepřína v Letech.
ZŠ a MŠ Na Balabence - nástavba - zvýšení kapacity
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení stavební nástavby objektu základní školy, zahrnující zejména ubourání stávajících tělocvičen a vybudování tříd ve dvou nových podlažích objektu. Nástavba vznikne na půdorysu stávajících tělocvičen a bude stavebně navazovat na již realizované objekty školy. Podrobněji je předmět ...
Rekonštrukcia Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne – II. etapa
Realizácia stavby sa uskutočňuje v dvoch etapách. I. etapa stavby bola zahájená v roku 2016 a je ukončená. Rekonštrukcia v rámci II. etapy rieši vybúranie deliacich priečok a nové dispozičné riešenie interiéru, statické úpravy konštrukcií objektu, zateplenie fasády, výmenu podláh, ústredné vykurovanie, vzduchotechniku, elektroinštaláciu, ...
Dostavba ZŠ Mnichovice - 3. etapa, školní jídelna a kuchyně
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení bouracích prací stávající kuchyně a jídelny a následně ve výstavbě nové kuchyně a jídelny pro ZŠ Mnichovice. Předmět veřejné zakázky mimo jiné zahrnuje i stavbu spojovacího krčku mezi stávající školou a novou jídelnou, stavba nových rozvodů kanalizace, vodovodu, plynu, elektro a ...
Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP - II.
Předmětem plnění je demolice stávající staré haly a na jejím místě výstavba skladové haly nové. Objekt nové haly bude částečně vytápěný, napojený funkční přípojkou na vodovod, splaškovou kanalizaci a elektro silnoproud a slaboproud. Dešťové vody budou svedeny do kaskády nově vybudovaných podzemních akumulačních nádrží s přepadem do nového ...
Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích 1/2020
Předmětem veřejné zakázky jsou bourací a stavební práce včetně elektroinstalací, jejichž účelem je oprava bytových jednotek v Brně-Židenicích. Celkem proběhnou opravy na 41 místech, a to v jednotlivých bytech dle projektové dokumentace.
Dostavba areálu TPU UK 2. LF - 4. etapa
Provedení demolice stávajících objektů a výstavba nových objektů v areálu teoretických ústavů 2. LF UK, 4. etapa včetně úpravy vnějších zpevněných ploch.
Lávka přes Labe v Hradci Králové
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení díla „Lávka přes Labe v Hradci Králové“. Jedná se o novostavbu veřejné dopravní pozemní komunikace pro pěší a cyklisty překlenující řeku Labe v místě spojnice pravobřežní ulice Škroupovy a levobřežní ulice Collinovy v oblasti mezi Tyršovým a Labským mostem. Součástí stavby je i demolice objektu ...
Most přes ulici Mezibořská v Litvínově
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostního objektu přes ulici Mezibořská v Litvínově. Nosnou konstrukci nového mostu tvoří spojitá deska z předpjatého betonu v levostranném oblouku o 7 polích, na vnitřních podporách je konstrukce uložena na vrubových kloubech, na krajních podporách je uložena na ...
Veřejná zakázka na zajištění stavebních prací včetně demolice - vybudování výcvikových objektů
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových a modernizace stávajících výcvikových simulátorů a trenažerů pro výcvik členů jednotek požární ochrany (dále jen „JPO“) a složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), včetně demolice.
Hokejová akadémia: telocvičňa, priľahlé priestory a kotolňa v školskom areáli Trenčín - Zámostie
Predmetom zákazky je vybúranie a odstránenie stavby jestvujúceho objektu telocvične vrátane priľahlých priestorov v areáli Strednej umeleckej školy v Trenčíne a odstránenie spoločnej kotolne pre SPŠS, SUŠ a internát SŠS v Trenčíne.
Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Cyklotrasa – III. Etapa, Veľké Úľany
Stavba je v zmysle Výkazu výmer rozdelená na nasledovné objekty: SO-01 Búracie práce SO-02 Cyklotrasa architektúra Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch
Rozšíření kapacity mateřské školy Tuchlovice
Stavební práce spočívající ve zvýšení kapacity stávajícího objektu MŠ Tuchlovice, při kterých dojde k dojde k demolici hospodářského pavilonu a k jeho nahrazení novým objektem, který bude v 1. NP obsahovat 2x oddělení pro 16 dětí, v 1. NP kuchyň, jídelnu a administrativní prostory pro MŠ a ve 2. NP jedno oddělení školky pro 24 dětí. ...
Modernizace mostu ev.č. 305-019 - Štěpánov u Skutče
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 305-019 na silnici II/305. Most převádí silnici přes Anenský potok. Stavba se nachází v extravilánu města Skuteč jižně od obce Štěpánov u Skutče. Modernizace mostu ev.č. 305-019 spočívá v jeho demolici a výstavbě nového. Nový most je navržen jako rámový z monolitického železobetonu. ...
ZŠ TGM přístavba jídelny a školní kuchyně
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívající v přístavbě školní kuchyně, jídelny, spojovacího krčku, stavebních úprav ve stávající budově a odstranění původní přístavby jídelny a kuchyně systémem KORD a dalších stavebních pracích v rámci areálu Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2, 678 01 Blansko. ...
Multifunkčná hala v Hornom Srní
Predmetom zadávania zákazky je vypracovanie dokumentácie realizácie stavby a uskutočnenie stavby: "Multifunkčná hala v Hornom Srní ". Súčasťou zákazky je zbúranie a odstránenie objektu, stojaceho na mieste budúcej haly. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch: časť B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a ...