SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce ručních dílen Polenská
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu budovy dílen a následně výstavba nové haly na jejím místě.
Rekonštrukcia miestnosti aktívneho príjmu a priestorov v okolí miestnosti
Rekonštrukcia a stavebná príprava miestnosti pre vybudovanie aktívneho príjmu a ďalšie búracie a stavebné práce v okolitých interiérových priestoroch servisu v objekte Automobilových opravovní MV SR prevádzka Banská Bystrica.
Demolice domu na Náměstí Míru č. p. 12 v Černé Hoře
Předmětem veřejné zakázky je demolice domu občanské vybavenosti na Náměstí Míru č. p. 12 v Černé Hoře. Jedná se o nevyužívaný objekt s kulturním sálem. Předmětná část domu je ve špatném technickém stavu. Objekt je řadový, je členěn na uliční část, která je přízemní, ukončená sedlovou střechou a část dvorní, která je přízemní s částečným ...
UK - 2. LF - Multifunkční budova, I. Etapa
Příprava území pro budoucí výstavbu Multifunkční budovy 2. LF (zahrnuje bourací práce, skrývku zeminy a přeložky sítí).
Modernizácia zverinca
Predmetom zákazky je úprava dispozície zverinca pri zachovaní účelu využitia v objekte NÚRCH. V súčasnosti riešený priestor slúži totožnému využitiu ako aj po navrhovaných dispozičných zmenách v rámci modernizácie objektu. Zmeny dispozície budú zahŕňať vybúranie časti súčasných nosných a deliacich konštrukcií, podhľadov a odstránenie nášľapných ...
Strategický park Valaliky - odstránenie existujúcich budov a objektov – odstránenie objektov
Verejný obstarávateľ (ďalej len objednávateľ) realizuje významnú investíciu investičný projekt Strategické územie Valaliky (ďalej len Projekt) na základe vydaného Osvedčenia o významnej investícii č. 10455/2022-4270-38187 zo dňa 02. 03. 2022, ktoré bolo vydané na základe uznesenia vlády SR č. 792/2021 zo dňa 22. 12. 2021, rozhodnutia o zmene ...
Strategický park Valaliky - odstránenie existujúcich budov a objektov
Verejný obstarávateľ (ďalej len objednávateľ) realizuje významnú investíciu investičný projekt Strategické územie Valaliky (ďalej len Projekt) na základe vydaného Osvedčenia o významnej investícii č. 10455/2022-4270-38187 zo dňa 02. 03. 2022, ktoré bolo vydané na základe uznesenia vlády SR č. 792/2021 zo dňa 22. 12. 2021, rozhodnutia o zmene ...
Strategický park Valaliky - odstránenie existujúcich budov a objektov
Obstarávateľ realizuje významnú investíciu investičný projekt Strategické územie Valaliky (ďalej len Projekt) na základe vydaného Osvedčenia o významnej investícii č. 10455/2022-4270-38187 zo dňa 02. 03. 2022, ktoré bolo vydané na základe uznesenia vlády SR č. 792/2021 zo dňa 22. 12. 2021, rozhodnutia o zmene osvedčenia o významnej investícii č. ...
Strategický park Valaliky - odstránenie existujúcich budov a objektov – odstránenie objektov
Verejný bstarávateľ realizuje významnú investíciu investičný projekt Strategické územie Valaliky (ďalej len Projekt) na základe vydaného Osvedčenia o významnej investícii č. 10455/2022-4270-38187 zo dňa 02. 03. 2022, ktoré bolo vydané na základe uznesenia vlády SR č. 792/2021 zo dňa 22. 12. 2021, rozhodnutia o zmene osvedčenia o významnej ...
Nástavba MŠ / přístavba ZŠ Troubsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu veřejné zakázky z Dotace. Stručný popis prací: Účelem stavby je rozšířit kapacitu MŠ, navýšit kapacitu stávající kuchyně MŠ a doplnit objekt o nové prostory ZŠ. Nástavba stávajícího ...
Vybudovanie zberného dvora v Nesvadoch
V rámci tohto stavebného projektu budú vykonané nasledovné úpravy: 1. Vyčistenie pozemku a príprava pre realizáciu jednotlivých objektov 2. Odstránenie pôvodného oplotenia 3. Výstavba jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie 4. Tvorba drenáže a izolácii na stavbe 5. Demontáž a likvidácia všetkých ...
Dlaždičské práce a drobné opravy povrchů na TT a ostatních plochách ve správě DPP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění dlaždičských prací, asfaltérských prací, dále budou předmětem plnění veřejné zakázky bourací práce, zemní práce, zhotovení základů přístřešků, EIP panelů, laviček, pokládka obrubníků a dodání nových stavebních materiálů na tramvajových tratích a dalších zařízeních ve správě Dopravního podniku hl. ...
Demolice a demontáž technologie kotlů K2 a K3
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění veškerých dodávek, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením demolice a demontáže kompletní technologie kotlů K2 a K3 v objektu budovy kotelny K2 a K3, včetně příslušenství a včetně technologie patřící ke kotlům K2 a K3 v přilehlém venkovním prostoru kotelny v areálu Teplárna. Zakázka ...
Demolice budovy B v areálu FN Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění budovy B, tzv. objektu Franze Josefa včetně základových konstrukcí. Odstraňovaná stavba se nachází na pozemcích p. č. st. 202 v k.ú. Nová Ulice.
Velká Hleďsebe - skladovací a manipulační plochy
Zadavatel v rámci této veřejné zakázky poptává stavební práce, které budou spočívat v demolici objektů v areálu bývalých kasáren Klimentov, v rekonstrukci (stavebních úpravách) objektů a v regeneraci (revitalizaci) ploch. Předmět veřejné zakázky je detailně specifikován v zadávací dokumentaci, a zejména pak v jejích přílohách (návrhu smlouvy o ...
Štěpánov - konzervační stanice - rekonstrukce - realizace
Demolice stávajícího objektu "Skladu uhlí v objektu Sklady Štěpánov "a dále provedení stavebních úprav konzervační stanice a trafostanice a provedení novostavby myčky vojenské techniky, a to v rozsahu a podle PD pro provádění stavby , stavebního povolení a povolení odstranění stavby.
Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1.etapa
Jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v uzavřeném areálu bývalého Kovošrotu v Hamru u Litvínova, dojde ke kompletní regeneraci administrativní budovy, demolici drobných staveb přilehlých k této budově (přístavků), provedení nového krytého parkovacího stání, drobným stavebním úpravám stávající skladové haly a provedení nového povrchu ...
RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy zahrnující rekonstrukci veřejného prostranství na sídlišti Sever v Pardubicích - Cihelna, které je vymezeno ulicemi K Cihelně, Kunětická a K Rozvodně. Jedná se zejména o provedení bouracích prací zpevněných stávajících povrchů a podkladních vrstev pěších komunikací s odstraněním chodníkových obrub, ...
Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Kladno
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jimiž bude provedeno dílo - Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu Kladno, spočívající ve výstavbě nového technologického objektu chlazení, který bude napojen na stávající rozvody zimního stadionu. Součástí akce jsou také ...
Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě
Předmětem této veřejné zakázky je demolice objektu druhotné přístavby autosalonu, rekonstrukce a přístavba k objektu zimního stadionu v Opavě, kterou dojde k celkové revitalizaci zimního stadionu v Opavě, a to včetně vypracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně podrobného oceněného výkazu ...
UTB - Odstranění objektu U1 - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení odstranění stávajícího objektu U1 podle PROJEKTU, POVOLENÍ a podle SMLOUVY. Podrobný rozsah stavebních, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a v soupisu prací a výkazu výměr. Další činnosti, které jsou taktéž součástí předmětu díla, jako jsou např. zpracování ...
Školský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder, 1. etapa
Predmetom zákazky sú: a) búracie práce ktoré budú realizované v rozsahu jestvujúceho objektu na p.č.2167/12. Celý objekt (SO 01) bude kompletne zbúraný, vrátane prípojok inžinierskych sietí. Nosnú konštrukciu búraného objektu tvorí samonosný oceľový skelet z dutých valcovaných profilov tzv. UNIMO-buniek, ktoré sú pospájané do jedného ...
Dopravní terminál Loket Předmostí - II
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zřízení dopravního terminálu v lokalitě současného autobusového nádraží před mostem do historické části města Loket. Součástí veřejné zakázky jsou bourací práce, odstranění a zajištění skalního masivu, přemístění silnice III. třídy č. 2099, přeložka a výstavba místních komunikací, výstavba parkovišť ...
Výstavba Domova seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec - Otín II
Demolice stávajících objektů a novostavba Domova pro seniory v areálu bývalého denního stacionáře Bobelovka.
Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT - objekty A2 a KH2
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby související s rekonstrukcí budov A2 a KH2 Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V jednotlivých podlažích budou provedeny bourací práce za účelem změn dispozic, zejména ve středovém traktu budovy A2, budou provedeny a staticky zajištěny nové otvory ve ...