MŠ Vokovická parc.č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ
Demolice a bourání stávajících objektů, herních prvků, inženýrských sítí a zpevněných ploch, výstavba nového hlavního objektu mateřské školy,....
Obnova spŕch - mestské kúpalisko Revúca
V predmetných priestoroch sa navrhujú stavebné úpravy, ktorými sa vylepšia ich súčasné sociálne a hygienické pomery. V šatniach budú osadené montované prezliekacie kabínky. Vstup do objekty sa zabezpečí bezbariérovo pomocou novej rampy. Búracie práce interiér- m.č1.01, 1.02, 1.03 - existujúca omietka - Betónová podlaha cca 50mm - Tehlové ...
Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa Demolice objektu M
Veřejná zakázka „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa“ je rozdělena na čtyři části. Z čehož v samostatném zadávacím řízení byla zadána část zakázky týkající se demolice nevyužívaného objektu K, dále v samostatném zadávacím řízení byla zadána část týkající se rekonstrukce objektu L a bude zadána část zakázky týkající se demolice ...
Demolice objetu č.p. 309 a novostavba služebny obecní policie Lužice
Předmětem jsou stavební práce spočívající v demolici objektu s číslem popisným 309, na parcelním čísle 1374/1 v k.ú. Lužice a dále novostavba služebny obecní policie Lužice, vč. venkovních ploch a připojení objektu na inženýrské sítě.
Revitalizácia verejného priestoru na ulici Dunajská, k.ú. Staré Mesto - Park Dunajská
Predmetom zákazky je revitalizácia verejného priestranstva park Dunajská, ktorej súčasťou je rekonštrukcia oplotenia, vstupnej brány a spevnených plôch, sadové úpravy, výsadby novej zelene, vybudovanie verejného osvetlenia, automatického závlahového systému, vodných prvkov, fontány a zasakovacieho jazierka, búracie práce a napojenie závlah na ...
Denný stacionár Bojná
Predmetom zákazky je výstavba objektu denného stacionáru v Obci Bojná: rekonštrukcia existujúceho stavebného objektu klubu dôchodcov a prístavba k existujúcej budove, v rozsahu: SO-01Búracie práce SO-02Architektura SO-03Zdravotechnika SO-04Výkurovanie SO-05Elektroinštalacia SO-06Kanalizačna prípojka SO-07Odvodenie zo strechy ...
Stavebné úpravy pre robotické pracovisko v pav. 6/1 UNM
Predmetom sú stavebné úpravy pre robotické pracovisko v pav. 6/1 UNM. Bližšie informácie k zákazke sú uvedené v dokumentoch zákazky v profile verejného obstarávateľa na adrese uvedenej v bode I.1.3) tejto výzvy.
Materská škola Karloveská, Bratislava
Stavebné práce v zmysle Projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu č. 7 súťažných podkladov a Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov. Stavebné práce budú realizované v etapách: Etapa 1: Búracie práce, Etapa 2: Nový stav, Etapa 3: Vykurovanie, Etapa 4: Vzduchotechnika, chladenie, Etapa 5: Zdravotechnika, Etapa 6: ...
Rekonštrukcia balkónov ZpS Jánskeho 7
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Rekonštrukcia balkónov ZpS Jánskeho 7 v rozsahu prác a dodávok stanovenom v súťažných podkladoch k zákazke, projektovej dokumentácii, návrhu zmluvy a výkaze výmer. Búracie práce nemajú vplyv na statiku budovy, nezasahujú do nosných konštrukcií, sústreďujú sa hlavne na odstránenie rôznych stavebných nánosov ...
Asanácia objektov kasární v Kremnici pre výstavbu detenčného ústavu
Asanácia objektov kasární v Kremnici na základe projektovej dokumentácie pre búracie práce v areáli PN Kremnica pre prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici. Asanácia prebehne na základe Rozhodnutia Stavebného úradu mesta Kremnica z 13.10.2022, ktoré povoľuje odstránenie stavieb nachádzajúcich sa na ul. Československej ...
Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3
Zhotovenie diela Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3 v rozsahu Prílohy súťažných podkladov a projektovej dokumentácie. Predmetom riešenia je učebňový pavilón 3, ktorý je v pôvodnom vyhotovení, v 80-tych rokoch bol rekonštruovaný vykurovací systém. Etapizácia, objektová sústava stavby, členenie na stavebné objekty. SO-01 ...
Stavebné práce podľa požiadaviek Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na roky 2023-2027
Predmetom zákazky sú búracie a demontážne práce, stavebné práce HSV a PSV oprava a bežná údržba objektov UMB, interiérové a terénne úpravy, parkoviská, oprava plochých striech, oprava vonkajších fasád atď.
Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV III
Předmětem tohoto projektu je nová vstupní a vjezdová zóna, která je souborem objektů, které společně a ve spojení se stávajícími objekty výstaviště budou tvořit ucelený komplex v jeho západní části. Západní část areálu zadavatele bude uvolněna pro stavbu nové multifunkční sportovní a kulturní haly, proto je nutné uzavřít výstaviště na nové hranici ...
Základná škola Špačince, pavilón A, B nadstavba
Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity budov základnej školy za účelom vytvorenia nových tried s potrebným zázemím a vybavením. Do úvahy pripadajú dva dvojpodlažné výukové pavilóny, na ktoré je možné aplikovať špecifickú nadstavbu jedného podlažia so 6-timi triedami. Nadstavba sa požaduje z kontajnerového systému a v nasledovnom rozsahu: ...
Materská škola Karloveská, Bratislava
Stavebné práce v zmysle Projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu č. 7 súťažných podkladov a Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov. Stavebné práce budú realizované v etapách: Etapa 1: Búracie práce, Etapa 2: Nový stav, Etapa 3: Vykurovanie, Etapa 4: Vzduchotechnika, chladenie, Etapa 5: Zdravotechnika, Etapa 6: ...
Vytvorenie  parku Strelkova, Bratislava - Rača
Predmetom zákazky je Vytvorenie parku na ul. Strelkova v mestskej časti Bratislava Rača. Po realizácii búracích prác existujúceho objektu bude nasledovať zrekonštruovanie pôvodného parku, zelene s doplnením prepojovacích, nových chodníkov, vytvorenie nových odpočinkových plôch so sedením s príslušným mobiliárom, doplnením verejného osvetlenia a ...
Prodloužení komunikace U Panasoniku
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Prodloužení komunikace U Panasoniku“ v Plzni. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Demolici stávajících objektů 2. Výstavbu směrově rozdělené dvoupruhové místní komunikace 3. Vybudování okružní křižovatky 4. Výstavbu ...
Rekonstrukce foyer DK  II. etapa
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce včetně všech souvisejících prací a dodávek. Předmět zakázky akce „Rekonstrukce foyer DK II. etapa“ jsou následující části: 1) Provedení protiprachových opatření uvnitř objektu 2) Vybourání stávajícího schodiště a zásobovacího výtahu, vestavba nového únikového schodiště a osobního výtahu v ...
MOÚ Brno - bourací práce v areálu bývalé transfuzní stanice, Tomešova 12
Předmětem veřejné zakázky je provedení bouracích a souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor smlouvy o dílo) a příloze 4 (Projektová dokumentace) zadávací dokumentace.
SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce ručních dílen Polenská
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu budovy dílen a následně výstavba nové haly na jejím místě.
Rekonštrukcia miestnosti aktívneho príjmu a priestorov v okolí miestnosti
Rekonštrukcia a stavebná príprava miestnosti pre vybudovanie aktívneho príjmu a ďalšie búracie a stavebné práce v okolitých interiérových priestoroch servisu v objekte Automobilových opravovní MV SR prevádzka Banská Bystrica.
Demolice domu na Náměstí Míru č. p. 12 v Černé Hoře
Předmětem veřejné zakázky je demolice domu občanské vybavenosti na Náměstí Míru č. p. 12 v Černé Hoře. Jedná se o nevyužívaný objekt s kulturním sálem. Předmětná část domu je ve špatném technickém stavu. Objekt je řadový, je členěn na uliční část, která je přízemní, ukončená sedlovou střechou a část dvorní, která je přízemní s částečným ...
UK - 2. LF - Multifunkční budova, I. Etapa
Příprava území pro budoucí výstavbu Multifunkční budovy 2. LF (zahrnuje bourací práce, skrývku zeminy a přeložky sítí).
Modernizácia zverinca
Predmetom zákazky je úprava dispozície zverinca pri zachovaní účelu využitia v objekte NÚRCH. V súčasnosti riešený priestor slúži totožnému využitiu ako aj po navrhovaných dispozičných zmenách v rámci modernizácie objektu. Zmeny dispozície budú zahŕňať vybúranie časti súčasných nosných a deliacich konštrukcií, podhľadov a odstránenie nášľapných ...
Strategický park Valaliky - odstránenie existujúcich budov a objektov – odstránenie objektov
Verejný obstarávateľ (ďalej len objednávateľ) realizuje významnú investíciu investičný projekt Strategické územie Valaliky (ďalej len Projekt) na základe vydaného Osvedčenia o významnej investícii č. 10455/2022-4270-38187 zo dňa 02. 03. 2022, ktoré bolo vydané na základe uznesenia vlády SR č. 792/2021 zo dňa 22. 12. 2021, rozhodnutia o zmene ...