RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy zahrnující rekonstrukci veřejného prostranství na sídlišti Sever v Pardubicích - Cihelna, které je vymezeno ulicemi K Cihelně, Kunětická a K Rozvodně. Jedná se zejména o provedení bouracích prací zpevněných stávajících povrchů a podkladních vrstev pěších komunikací s odstraněním chodníkových obrub, ...
Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Kladno
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jimiž bude provedeno dílo - Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu Kladno, spočívající ve výstavbě nového technologického objektu chlazení, který bude napojen na stávající rozvody zimního stadionu. Součástí akce jsou také ...
Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě
Předmětem této veřejné zakázky je demolice objektu druhotné přístavby autosalonu, rekonstrukce a přístavba k objektu zimního stadionu v Opavě, kterou dojde k celkové revitalizaci zimního stadionu v Opavě, a to včetně vypracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně podrobného oceněného výkazu ...
UTB - Odstranění objektu U1 - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení odstranění stávajícího objektu U1 podle PROJEKTU, POVOLENÍ a podle SMLOUVY. Podrobný rozsah stavebních, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a v soupisu prací a výkazu výměr. Další činnosti, které jsou taktéž součástí předmětu díla, jako jsou např. zpracování ...
Školský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder, 1. etapa
Predmetom zákazky sú: a) búracie práce ktoré budú realizované v rozsahu jestvujúceho objektu na p.č.2167/12. Celý objekt (SO 01) bude kompletne zbúraný, vrátane prípojok inžinierskych sietí. Nosnú konštrukciu búraného objektu tvorí samonosný oceľový skelet z dutých valcovaných profilov tzv. UNIMO-buniek, ktoré sú pospájané do jedného ...
Dopravní terminál Loket Předmostí - II
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zřízení dopravního terminálu v lokalitě současného autobusového nádraží před mostem do historické části města Loket. Součástí veřejné zakázky jsou bourací práce, odstranění a zajištění skalního masivu, přemístění silnice III. třídy č. 2099, přeložka a výstavba místních komunikací, výstavba parkovišť ...
Výstavba Domova seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec - Otín II
Demolice stávajících objektů a novostavba Domova pro seniory v areálu bývalého denního stacionáře Bobelovka.
Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT - objekty A2 a KH2
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby související s rekonstrukcí budov A2 a KH2 Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V jednotlivých podlažích budou provedeny bourací práce za účelem změn dispozic, zejména ve středovém traktu budovy A2, budou provedeny a staticky zajištěny nové otvory ve ...
Rekonštrukcia telocvične Gymnázia na Bernolákovej ul. č. 37 v Šuranoch
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie. Telocvičňa Gymnázia Šurany, ktorá je v prevádzke od roku 1962, doteraz neprešla žiadnou stavebnou úpravou a v zimnom období je nepoužiteľná. Na základe vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie Rekonštrukcia telocvične Gymnázia Šurany bolo vydané Stavebné ...
ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a souvisejících prostor, výměna odlučovače tuků
Rekonstrukce stávající školní kuchyně, jídelny, skladů a zázemí pro personál a dále výměna odlučovače tuků v přízemním křídle budovy ZŠ Závodu míru č.p. 1951 nábřeží Závodu míru v Pardubicích. Bourací práce a následné stavební úpravy - vybourání všech příček a podlah v půdorysu stávající kuchyně a jídelny, demontáž stáv. gastro zařízení vč. ...
ŠD UKF Brezový háj - exteriérová úprava plôch areálu
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác súvisiacich s terénnymi úpravami, výstavbou nových komunikačných plôch, sadovými úpravami, výstavbou objektov malej architektúry, rekonštrukciou existujúcich chodníkov v areáli a doplnenie súvisiacich inžinierskych sietí. Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Chrenová v Nitre na ul. ...
SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Provedení stavebních prací v rámci stavební akce „SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická“. Jedná se o demolici stávajícího objektu, na jehož místě vznikne budova dílen, učeben a jejich zázemí o třech nadzemních podlažích.
Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm
Předmětem stavby je celková rekonstrukce železniční stanice Rožnov pod Radhoštěm, vybudování bezbariérových nástupišť, oplocení, nových parkovacích míst P+R a K+R, B+R, stavební úpravy a částečná demolice nádražní budovy. Pro výhledovou změnu řízení drážní dopravy ze zjednodušeného řízení dle předpisu SŽDC D3 na řízení a organizování dopravy dle ...
II/268 Klášter-Hradiště n.J., most ev.č.268-007 přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou
Předmětem veřejné zakázky je odstranění (demolice) původního mostního objektu a výstavba nového silničního mostu. V rámci demolice stávajícího mostního objektu (řeší SO 001) dojde k odbourání horní části pilot na hloubku cca 1,0 m od hlavy piloty. Výztuž v tomto prostoru bude zachována a bude sloužit k provázaní s novým základem pilířů. U všech ...
Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v: Část 1 - objekt Masarykovo náměstí rekonstrukci stávající budovy Mateřské školy Hvězdička na Masarykově náměstí za účelem rozšíření kapacit Mateřské školy Hvězdička; Část 2 - objekt Husova demolici stávající nevyužívané budovy a novostavbě nové budovy Mateřské školy Hvězdička na ...
Výstavba polyfunkčního bytového domu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou bourací práce stávající stavby a následné stavební práce spočívající ve výstavbě polyfunkčního bytového domu. Součástí stavebních prací budou rovněž venkovní úpravy, zpevněné parkovací plochy, požární stěna, přípojky technického vybavení, kabelové vedení VO a stavby vodních děl.
UTB - Odstranění objektu U1
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení odstranění stávajícího objektu U1 podle PROJEKTU, POVOLENÍ a podle SMLOUVY. Podrobný rozsah stavebních, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a v soupisu prací a výkazu výměr. Další činnosti, které jsou taktéž součástí předmětu díla, jako jsou např. zpracování ...
Školský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder – 1. etapa
Predmetom zákazky sú: a) búracie práce ktoré budú realizované v rozsahu jestvujúceho objektu na p.č.2167/12. Celý objekt (SO 01) bude kompletne zbúraný, vrátane prípojok inžinierskych sietí. Nosnú konštrukciu búraného objektu tvorí samonosný oceľový skelet z dutých valcovaných profilov tzv. UNIMO-buniek, ktoré sú pospájané do jedného ...
Výstavba šaten veřejného sportoviště při ZŠ Litvínovská
Předmětem plnění je výstavba souboru pěti trvalých staveb (stavebních objektů) nového šatnového a sociálního zázemí stávajícího sportovního areálu, částečně zapuštěných pod terén; součástí plnění je příprava území, demolice části topného kanálu a dalších drobných objektů, výstavba nových šaten, komunikace, úprava vegetace, sadové úpravy a čisté ...
Revitalizácia interiérových priestorov 3. NP - blok A, B, C
Stavebné práce budú pozostávať predovšetkým z búracích prác vnútorných nenosných priečok, stropov a podláh, interiérových konštrukcií, demontáže výplní otvorov, výmeny elektroinštalácie, montáže zdravotechnických zariadení, klimatizácie, montáže stropov, podláh a výplní otvorov, opráv povrchov, maliarskych a natieračských prác, podľa projektovej ...
Demolice objektu v areálu Borek
Předmětem díla je demolice stávajícího rodinného domu č. p. 34 včetně staveb, které slouží jako příslušenství RD.
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny
Předmětem veřejné zakázky je odstranění samostatně stojící budovy, která byla využívána jako sklad pro různý materiál a truhlářská dílna, v areálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou na pozemku p. č. 2614/4 v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou, který je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Pozemek je spíše rovinatý s mírným sklonem směrem k jihu. ...
Demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku
Předmětem zakázky je provedení demolice areálu bývalého vepřína v Letech.
Revitalizácia vnútrobloku Pádivec: stavebné práce
Predmetom zákazky Revitalizácia vnútrobloku Pádivec je revitalizácia vnútrobloku ohraničeného ulicami Pádivého, Opatovská a Ivana Krasku a to v zmysle projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Kvitnúce záhrady, s.r.o. V rámci architektonického riešenia je priestor rozdelený na 6 hlavných zón Záhradka, Voda, Pre najmenších, Zvuk, ...
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí Teplice  - Revitalizace Domova důchodců Dubí
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav objektu související s přesunutím hlavního vchodu do jihozápadního průčelí areálu a dále realizace dvoupodlažní nástavby v prostoru nad kotelnou. Na střeše provozních místností kotelny bude nad cca polovinou plochy vybudován skleník. Na prostor jídelny a klubovny bude navazovat nově ...