Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v demolici vstupní části a přístavbě fakultní studovny s knihovnou k objektu „B“ Právnické fakulty UP v Olomouci, včetně provedení vstupního schodiště s rampou a přeložky venkovní kanalizace. Součástí prací jsou i drobné dispoziční úpravy stávajících dotčených prostor a provedení ...

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, demolice budovy č. 1, úprava pozemku

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, demolice budovy č. 1, úprava pozemku

Předmětem zakázky je revitalizace části areálu po nevyužívané budově č.1, která bude odstraněna, včetně provedení přeložky inženýrských sítí. Jedná se zejména o potrubní poštu, kyslík, medicinální plyny, slaboproudé vedení ze serverovny, silnoproudé vedení. Pro vedení těchto sítí je třeba vybudovat kolektor mimo objekt tak, aby bylo možné zahájit ...

Demolice objektu Nemocniční

Demolice objektu Nemocniční

Předmětem zakázky je demolice objektu Nemocniční č.p. 524 ve městě Nový Bor. Bližší podrobnosti týkající se předmětu veřejné zakázky naleznete v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka bude spolufinancována z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, program 117D08 – Podpora revitalizace území, podprogram 117D081 (DT2) – Demolice ...

Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu

Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - demolice stávajícího objektu a urovnání terénu pro budoucí využití (parkové úpravy). V současné době se na místě záměru nachází třípodlažní objekt s přízemní přístavbou, která je částečně podsklepená. Konstrukční systém objektu tvoří železobetonový skelet s cihelnými obvodovými stěnami. Zastřešení je ...

Demolice domu č. p. 1307 – 1317 v Karviné – Novém Městě

Demolice domu č. p. 1307 – 1317 v Karviné – Novém Městě

Předmětem plnění této vz je demolice staveb, objektů č. p. 1307 – 1309 na ul. Gustawa Morcinka a domů č. p. 1310 – 1317 na ul. Fučíkova v Karviné – Nové Městě a odstranění přípojek inženýrských sítí. Jedná se o objekty, které jsou ve vlastnictví zadavatele. Pro potřeby při demolici staveb bude proveden zábor přístupových chodníků, zpevněných ...

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Demolice stávajícího Tělovýchovného střediska a následná výstavba nové sportovní haly

Asanácia objektu v areáli ZŠ s MŠ M. Gorkého v Trnave

Asanácia objektu v areáli ZŠ s MŠ M. Gorkého v Trnave

Asanácia nevyužívaného objektu, pôvodne slúžiaceho ako školský byt, nachádzajúceho sa v areáli školy na zabezpečenie priestoru (príprava územia) pre budúcu výstavbu objektu materskej školy v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie Asanácia objektu v areáli ZŠ M. Gorkého v Trnave spoločnosťou MS projekt, s.r.o. Piešťany v 05/2018. Predmetom ...

MŠ Na Třísle - rekonstrukce kuchyně a gastro

MŠ Na Třísle - rekonstrukce kuchyně a gastro

Rekonstrukce školní kuchyně včetně gastro zařízení, rekonstrukce skladů a zázemí pro personál v hospodářském pavilonu MŠ Na Třísle č.p. 70 v Pardubicích. Specifikace prací: bourací práce, stavební úpravy a nové rozvody kanalizace, vody, plynu, slaboproudé elektroinstalace, ústředního topení, instalace vzduchotechniky, silnoproudu a měření a ...

Demolice objektu bývalé ubytovny Pivovarská 600

Demolice objektu bývalé ubytovny Pivovarská 600

Objekt bývalé ubytovny je 16 let nevyužívaný a zdevastovaný. Jedná se o 4 podlažní podsklepenou budovu, zastavěná plocha je 712,8 m2, obestavěný prostor 7 746,12 m3. Demolice objektu bude probíhat postupným rozebíráním stavebních konstrukcí bez použití těžké techniky. Po dokončení demolice bude pozemek zbaven odpadu, terénně upraven a zatravněn.

Demolice vývařovny, společenské místnosti, výměníkové stanice a realizace technologie výměníku

Demolice vývařovny, společenské místnosti, výměníkové stanice a realizace technologie výměníku

Předmětem plnění této veřejné zakázky je demolice staveb, a to objektů vývařovny Kosmos v Karviné, společenské místnosti Kosmos v Karviné, výměníkové stanice Kosmos v Karviné a realizace stavby energetického charakteru – realizace nové předávací stanice, dispozičně nově umístěné a výkonově přizpůsobené objektu Kosmos po rekonstrukci. Přesné a ...

Zmena dokončenej stavby prístavbou únikového schodiska, evakuačného výťahu

Zmena dokončenej stavby prístavbou únikového schodiska, evakuačného výťahu

Predmetom zákazky je po demolácii pôvodného schodiska vybudovanie nového únikového schodiska, šachty pre evakuačný výťah a priestoru pre dočasné umiestnenie zosnulých. Súčasťou zákazky je i dodávka evakuačného výťahu a vybudovanie prístupovej komunikácie. Podrobnosti sú v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných ...

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby „Provozně nízkonákladový depozitář“ zpracované obchodní společností PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY spol. s.r.o., se sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČO: 453 08 616, a dle výkazu výměr, provést stavební ...

Demolice původního provozně stravovacího objektu a souvisejících staveb

Demolice původního provozně stravovacího objektu a souvisejících staveb

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - demolice stávajících objektů a urovnání terénu pro budoucí využití (parkové úpravy). V současné době se na místě záměru nachází dosluhující provozně stravovací objekt (PSO), kotelna a kočárovna, zkolaudované v roce 1977.

Demolice bytového domu v Mostě - blok 31

Demolice bytového domu v Mostě - blok 31

Předmětem veřejné zakázky je demolice bytového domu – bl. 31 v Mostě. Objekt bude zdemolován do úrovně 1,0 m pod terén, suterénní prostory budou zasypány inertním materiálem a celý prostor bude upraven zeminou a zatravněn.

Budova T Technické univerzity v Liberci – oprava a stavební úpravy, trafostanice a přípojka

Budova T Technické univerzity v Liberci – oprava a stavební úpravy, trafostanice a přípojka

Rozsáhlá rekonstrukce budovy T, spočívající ve zcela zásadní a úplné rekonstrukci budovy, zahrnující rozsáhlé demolice i nové dostavby vč. nové střechy, transformační stanice 22/0,4 kV včetně přípojky NN pro budovu T, to vše spojené se změnou funkce využívání budovy.

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve výstavbě rodinného domu spolu s přístřeškem pro parkování a skladem pro nářadí v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí včetně demolice stávajícího objektu.

Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov

Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov

Předmětem zakázky je demolice domu. Jedná se o zděnou třípatrovou stavbu z cihel plných, s ustupující šířkou stěny od 750mm do 450mm, s půdorysným tvarem do U. Dům tvoří 6 vchodů č. p. 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 a č. p. 1831, přičemž předmětem dokumentace je pouze část objektu představující č. p. 1831, která je v současnosti neobydlená. Objekt ...

Stavebné úpravy a nadstavba MŠ ul. Komenského Liptovský Mikuláš

Stavebné úpravy a nadstavba MŠ ul. Komenského Liptovský Mikuláš

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba objektu materskej školy. Stavebné úpravy objektu si vyžadujú búracie práce, ktoré sa budú vykonávať pred samotným začatím stavebných prác. Zemné práce pozostávajú z výkopu rýh a pätiek pre základy prístavby objektu a požiarneho schodiska. Prístavba je založená na základových pásoch a pätkách z ...

Duchcov – demolice budovy nádraží

Duchcov – demolice budovy nádraží

Jedná se o demolici objektu nádraží v Duchcově. Bouraný objekt se nachází v obci Duchcov, nám. Legií. Půdorysné rozměry objektu jsou cca 58 x 15,5 m (vstupní střední rizalit ~18,5 m). Budova je čtyřpodlažní (střední část) s dvoupodlažními krajními křídly. Na jižní straně se nachází jednopodlažní přístavek, na severní straně je venkovní schodiště ...

Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl

Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve stavebních úpravách a změně užívání části stávajících objektů, přístavba garáže, rozšíření sjezdu z místní komunikace, úpravy příjezdové cesty a odstavné plochy na pozemku, vybudování nové splaškové kanalizace a septiku, realizace světelné ...

Odstranění bytového domu č.p. 239 na ul. Drátovenská, Bohumín

Odstranění bytového domu č.p. 239 na ul. Drátovenská, Bohumín

Jedná se o odstranění stavby bytového domu č.p. 239 na ul. Drátovenská, který se nachází v okrajové části obce. Před samotným bouráním budou nejprve zaslepeny veškeré přípojky inženýrských sítí dle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí (ČEZ, CETIN, SmVaK, Innogy, atd.), odstranění kanalizačních jímek dle pokynů uvedených v projektové ...

Poptáváme demoliční práce

Poptáváme demoliční práce

Poptávám traktorbagr s kladivem, potřebujeme rozbít cihlový podstavec o rozměru cca 5x5m. Jedná se o práci na jeden den. Lokalita Břeclav. Termín 15. 2. 2018.

Komunitní centrum Březno - výstavba nového objektu

Komunitní centrum Březno - výstavba nového objektu

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací – demolice a odstranění stavby č. p. 150 (ulice Švermova, Březno u Chomutova, na pozemcích parc. č. 338/1, 338/2, 338/5, 339/1, 339/2, 339/5, 631/5, 632/9 v k. ú. Březno u Chomutova ve vlastnictví zadavatele) a následně realizace nové stavby Komunitního centra (na pozemcích parc. č. 338/1, ...

AB OZ Košice - zateplenie a obnova fasády

AB OZ Košice - zateplenie a obnova fasády

Administratívna budova Odštepného závodu Košice zateplenie a obnova fasády Administratívna budova je 5 podlažný objekt podpivničený, osadený v uličnej zástavbe orientovaný pozdĺžnou osou sever-juh, na ktorú naväzujú do dvora objekty kuchyne a zasadačky. Predmetom rekonštrukcie je zateplenie objektu administratívnej budovy kontaktným ...

Sanace staré galvanovny bývalého podniku Jihlavan, s. p.

Sanace staré galvanovny bývalého podniku Jihlavan, s. p.

Předmětem veřejné zakázky je odstranění bývalého objektu galvanovny z důvodu odstranění staré ekologické zátěže zjištěné provedenými průzkumnými pracemi, následně budou navazovat sanační výkopové práce. V bouraných stavebních konstrukcích a zpevněných plochách není přítomen azbest. Bourané stavební konstrukce a zemina přilehlých pozemků je ...

(záznamy 1/25 z 1036)  strana 1 / 42