KC Očová stavba
Jedná sa o zbúranie a výstavbu novej jednopodlažnej budovy so sedlovou strechou. Architektonicky a proporciou hmoty je objekt prispôsobený okolitej zástavbe. Je smerovaný do modernejšieho výrazu, ktorý lepšie spĺňa požiadavky využitia objektu. Interiéry objektu sú presvetlené a vzdušné. Materiálovo sú povrchy stien objektu riešené ako kombinácia ...
Školní statek Humpolec - Rekonstrukce sušky
Předmětem veřejné zakázky jsou bourací práce na demolici starého objektu sušky, včetně demontáže a likvidace staré technologie sušky na Školním statku Humpolec. Dále veřejná zakázka zahrnuje stavební práce na novém objektu sušky včetně nové technologie, rozvodů plynu k objektu sušky a po areálu školního statku, rozvody slaboproudu k objektu sušky ...
Expedičný sklad Čierny Balog
Jedným z hlavných problémov expedičného skladu dreva v Čiernom Balogu je nekvalitné spevnenie jeho povrchu drveným kamenivom, ktoré je na väčšine plochy úplne zdevastované a zatlačené pod povrch, na ktorom sa nachádza hrubá vrstva cca 300 mm blata pomiešaná s kôrou. Časť existujúcej plochy je spevnená cestnými panelmi, ktoré sú poväčšine ...
Rekonstrukce objektu bývalých jatek na dům služeb, Strupčice
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby, jak je popsána v projektové dokumentaci , zejména pak demolice stávajících objektů, rekonstrukce stavebních objektů a inženýrských sítí, zpevněných ploch, parkoviště apod. Soubor staveb bude po rekonstrukci sloužit k pronájmu prodejních, kancelářských, dílenských a dalších prostor. Plánovaná funkční ...
Most ev.č. 3436-3 Stan
Jedná se o kompletní demolici stávajícího nevyhovujícího mostu a výstavbu mostu nového přes řeku Chrudimka v km 84,2494 na silnici III/3436 v nezastavěné části extravilánu obce Vítanov v prostoru křížení komunikace III/3436 s vodním tokem Chrudimka. Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky.
UPOL - Demolice objektu - polyfunkční objekt + ocelová hala
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v demolici objektu OLOMOUC, 17. LISTOPADU 1131/8a, katastrálním území Olomouc-město - polyfunkční objekt + ocelová hala. Přeložky a odpojení sítí zajistí zadavatel, nejsou předmětem veřejné zakázky.
Odstránenie stavby Snežienka
Predmetom zákazky je odstránenie stavby Snežienka podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. súťažných podkladov a na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. B.1 Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Revitalizace území po demolici bývalého kulturního domu v Kašavě (opakované vypsání)
Předmětem zakázky je realizace demoličních prací při odstranění objektu bývalého kulturního domu s restaurací v obci Kašava a následné revitalizace prostranství vybudováním parku rekreačních sportů v uvolněné ploše v rozsahu činností dle zadávací dokumentace.
Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova, České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je celková demontáž a demolice stávajících nevyhovujících spojovacích chodeb a výstavba nových spojovacích chodeb na jejich místě dle původních rozměrů. Nově budou plochy chodeb rozšířeny drobnými přístavbami. Z provozních důvodů bude celá akce rozdělena po konzultaci s ředitelem ZŠ na 2 realizační etapy, a to ...
Multifunkční objekt města Třebenice
Předmětem zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v rekonstrukci bývalého brownfieldu zdevastované budovy pro potřebu města. Současný brownfield se nachází v centru města Třebenice. V souvislosti s rekonstrukcí budovy dojde k demolici a výstavbě nového multifunkčního centra obce.
Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko 2020
Předmětem veřejné zakázky je provedení demolice havarijních objektů, a s nimi souvisejících technologických objektů (šachet v blízkosti objektů, původních přístupových komunikací apod.), odstranění náletové zeleně, stromů a komunálního odpadu (černých skládek s možným výskytem azbestu) z pozemků a sousedních pozemků, ohumusování dotčených ploch a ...
Revitalizace území po demolici bývalého kulturního domu v Kašavě
Předmětem zakázky je realizace demoličních prací při odstranění objektu bývalého kulturního domu s restaurací v obci Kašava a následné revitalizace prostranství vybudováním parku rekreačních sportů v uvolněné ploše v rozsahu činností dle zadávací dokumentace.
Revitalizace území po demolici bývalého kulturního domu v Kašavě
Předmětem zakázky je realizace demoličních prací při odstranění objektu bývalého kulturního domu s restaurací v obci Kašava a následné revitalizace prostranství vybudováním parku rekreačních sportů v uvolněné ploše v rozsahu činností dle zadávací dokumentace.
II/414 Drnholec - Mikulov, most ev.č. 414-007
Předmětem zakázky je demolice stávající nosné konstrukce mostu, sanace stávající spodní stavby, zesílení stávajících základových konstrukcí pomocí mikropilot, výstavba nové NK mostu na původní spodní stavbě. Součástí akce je dále úprava přilehlých úseků komunikace a sjezdů.
II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu ev.č. 245 - 009 a náhrada novým objektem s dostatečným šířkovým uspořádáním ve vztahu k převáděné komunikaci, s normovým záchytným systémem a s plnou zatížitelností
II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce - IIb etapa
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu ev.č. 237-009 a nahrazení novou konstrukcí zlepšených parametrů a užitných vlastností. Dojde ke zvýšení zatížitelnosti a zlepšení směrového a šířkového řešení komunikace. Nově bude součástí mostu i jednostranný chodník, který bude výhledově sloužit pro smíšený provoz pěších a cyklistů, s tím ...
Poptávám zbourání komínu
Poptávám zbourání komínu. Komín je z cihel a nachází se na ulici Lazecká 254, Olomouc rozměry komínu 15,1 m ( 132 m3 ) Nabídněte cenu za kompletní práce související s odstraněním komínu.
11124 - I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2
Předmětem veřejné zakázky je celková demolice a následná výstavba mostů ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2 v Ostravě-Vítkovicích na sil. I/11. Součástí této zakázky bude také oprava vozovky v úseku ul. Závodní - Plzeňská (SO 101). Jedná se o opravu provozních škod (staré vysprávky, podélné rozvětvené trhliny, mozaikové trhliny, příčné trhliny, ztráta ...
Přístavba ZŠ Štoky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou tyto stavební práce: SO1 Demolice SO2 Přístavba školy SO3 Zpevněné plochy a objekty v exteriéru SO4 Zeleň
VD Hracholusky provozní objekt
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění stávajících staveb a výstavba nového provozního objektu. Součástí díla je i obnova ČOV, nový odtok z ČOV, prodloužení vodovodu, přípojka NN, přeložka telefonu, zpevněné plochy, vegetační úpravy a oplocení areálu. Součástí díla je i realizace FVE na střeše provozního objektu na VD Hracholusky nad Mží.
KNL - Výstavba objektu pro PET/CT
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového objektu, který bude sloužit zdravotnickým účelům, a to pro potřeby centra Nukleární medicíny. Nový objekt bude stát v areálu Krajské nemocnice Liberec, na místě stávajícího kancelářského objektu s označením R, který byl v minulosti využíván jako ředitelství nemocnice. Součástí předmětu veřejné zakázky ...
Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplné, řádné a bezvadné zhotovení stavby Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu.
Dům přírody Bílých Karpat  stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajících objektů na pozemcích p.č. st. 74 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. st. 75 (zastavěná plocha a nádvoří) a samotná příprava pozemku p.č. 1298 (zahrada), p.č. st. 70 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 46 (zahrada) a úpravy veřejného prostranství p.č. 1010/1 (ostatní plocha), p.č.1010/3 (ostatní ...
Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál
Předmětem zakázky je demolice objektů domova mládeže, stavba víceúčelového hřiště a oprava komunikace. Stavba je rozdělená na stavební objekty: • Odstranění objektů č. pop. 816 a č. pop. 817 na pozemku par. č. 2242 a 2243 v k.ú. Bruntál-město • Novostavba sportovního hřiště včetně zázemí • Oprava účelových komunikací v areálu SPŠ Bruntál II. ...
Projekt D4.7 – Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu
Predmetom zákazky je uskutočnenie špecifického plnenia nevyhnutného pre úspešnú realizáciu Projektu D4.7 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01, vrátane zabezpečenia všetkých súvisiacich aktivít t. j. najmä: - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu, ...