Revitalizace území po demolici bývalého kulturního domu v Kašavě
Předmětem zakázky je realizace demoličních prací při odstranění objektu bývalého kulturního domu s restaurací v obci Kašava a následné revitalizace prostranství vybudováním parku rekreačních sportů v uvolněné ploše v rozsahu činností dle zadávací dokumentace.
II/414 Drnholec - Mikulov, most ev.č. 414-007
Předmětem zakázky je demolice stávající nosné konstrukce mostu, sanace stávající spodní stavby, zesílení stávajících základových konstrukcí pomocí mikropilot, výstavba nové NK mostu na původní spodní stavbě. Součástí akce je dále úprava přilehlých úseků komunikace a sjezdů.
II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu ev.č. 245 - 009 a náhrada novým objektem s dostatečným šířkovým uspořádáním ve vztahu k převáděné komunikaci, s normovým záchytným systémem a s plnou zatížitelností
II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce - IIb etapa
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu ev.č. 237-009 a nahrazení novou konstrukcí zlepšených parametrů a užitných vlastností. Dojde ke zvýšení zatížitelnosti a zlepšení směrového a šířkového řešení komunikace. Nově bude součástí mostu i jednostranný chodník, který bude výhledově sloužit pro smíšený provoz pěších a cyklistů, s tím ...
Poptávám zbourání komínu
Poptávám zbourání komínu. Komín je z cihel a nachází se na ulici Lazecká 254, Olomouc rozměry komínu 15,1 m ( 132 m3 ) Nabídněte cenu za kompletní práce související s odstraněním komínu.
11124 - I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2
Předmětem veřejné zakázky je celková demolice a následná výstavba mostů ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2 v Ostravě-Vítkovicích na sil. I/11. Součástí této zakázky bude také oprava vozovky v úseku ul. Závodní - Plzeňská (SO 101). Jedná se o opravu provozních škod (staré vysprávky, podélné rozvětvené trhliny, mozaikové trhliny, příčné trhliny, ztráta ...
Přístavba ZŠ Štoky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou tyto stavební práce: SO1 Demolice SO2 Přístavba školy SO3 Zpevněné plochy a objekty v exteriéru SO4 Zeleň
VD Hracholusky provozní objekt
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění stávajících staveb a výstavba nového provozního objektu. Součástí díla je i obnova ČOV, nový odtok z ČOV, prodloužení vodovodu, přípojka NN, přeložka telefonu, zpevněné plochy, vegetační úpravy a oplocení areálu. Součástí díla je i realizace FVE na střeše provozního objektu na VD Hracholusky nad Mží.
KNL - Výstavba objektu pro PET/CT
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového objektu, který bude sloužit zdravotnickým účelům, a to pro potřeby centra Nukleární medicíny. Nový objekt bude stát v areálu Krajské nemocnice Liberec, na místě stávajícího kancelářského objektu s označením R, který byl v minulosti využíván jako ředitelství nemocnice. Součástí předmětu veřejné zakázky ...
Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplné, řádné a bezvadné zhotovení stavby Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu.
Dům přírody Bílých Karpat  stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajících objektů na pozemcích p.č. st. 74 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. st. 75 (zastavěná plocha a nádvoří) a samotná příprava pozemku p.č. 1298 (zahrada), p.č. st. 70 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 46 (zahrada) a úpravy veřejného prostranství p.č. 1010/1 (ostatní plocha), p.č.1010/3 (ostatní ...
Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál
Předmětem zakázky je demolice objektů domova mládeže, stavba víceúčelového hřiště a oprava komunikace. Stavba je rozdělená na stavební objekty: • Odstranění objektů č. pop. 816 a č. pop. 817 na pozemku par. č. 2242 a 2243 v k.ú. Bruntál-město • Novostavba sportovního hřiště včetně zázemí • Oprava účelových komunikací v areálu SPŠ Bruntál II. ...
Projekt D4.7 – Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu
Predmetom zákazky je uskutočnenie špecifického plnenia nevyhnutného pre úspešnú realizáciu Projektu D4.7 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01, vrátane zabezpečenia všetkých súvisiacich aktivít t. j. najmä: - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu, ...
Odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v odstranění níže uvedených stavebních objektů v areálu brněnského výstaviště (BVV) a areálu Dopravního podniku města Brna (DPMB) včetně zpracování sutě, jejího odvozu a uložení a provedení všech činností souvisejících s demolicí objektů a úpravou území nezbytných pro dokončení ...
JU-ZF-Pavilon Chemie
Předmětem zakázky je demolice stávajícího objektu pavilonu Zemědělské fakulty a stavba nové budovy „JU-ZF-Pavilon chemie“. Stavba je navržena v zastavěném území v areálu Jihočeské univerzity, na č. parc. 1296/10, 1296/1 v kat. území České Budějovice 2 včetně inženýrských objektů stavby.
Sanace ohniska kontaminace a monitoring přirozené atenuace v ostatních partiích kontaminačního mraku
Předmětem veřejné zakázky je sanace ohniska kontaminace a monitoring přirozené atenuace v ostatních partiích kontaminačního mraku. V rámci sanace bude provedena zajištěná sanační jáma pro odtěžení nadlimitně kontaminované zeminy z horninového prostředí. Pro provedení sanačního zásahu v nesaturované, ale i v saturované zóně horninového prostředí ...
Poptávám demoliční práce
Poptávám demolici ŽB skeletu, rozměr 12,5 x 70 x 12m výšky, případně včetně recyklace. Děkuji za odpověď.
Rekonstrukce bytových jednotek v Brně-Židenicích 2/2020
Předmětem veřejné zakázky jsou bourací a stavební práce včetně elektroinstalací, jejichž účelem je oprava bytových jednotek v Brně-Židenicích. Celkem proběhnou opravy na 24 místech, a to v jednotlivých bytech dle projektové dokumentace.
Výstavba objektu mateřské školy Jílové, městská část Modrá
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu MŠ a výstavba nového objektu mateřské školy. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
Předmětem zakázky je vybudování nového komunitního centra v místní části města Boskovice - v Hrádkově. Součástí předmětu zakázky je též odstranění původního objektu. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizaci stavby s názvem: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10. Výstavba je navržena v areálu stávající mateřské školy, přičemž budou postaveny nové pavilony na nezastavěné části areálu mateřské školy, a zároveň proběhne demolice stávající školky a výstavba nového pavilonu na ...
II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostního objektu ev.č. 110-008, výstavba provizorního přemostění a výstavba mostu nového ev.č. 110-008. Jedná se o čtyřpolový most z předpjatých nosníků I73. Most je kolmý. Délka přemostění 106,7m. Nosníky jsou uloženy na ocelová ložiska. Opěry i pilíře jsou ze železového betonu a jsou ...
II/152 Želešice, průtah, 1. stavba
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU, SMLOUVY a POVOLENÍ. Jedná se o rekonstrukci průtahu obce Želešice. Součástí stavby je i nová dešťová kanalizace, vyvolané přeložky inženýrských sítí, oprava mostních objektů v trase průtahu, nové autobusové zastávky, odstranění opěrné zídky ...
Demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku
Předmětem zakázky je provedení demolice areálu bývalého vepřína v Letech.
ZŠ a MŠ Na Balabence - nástavba - zvýšení kapacity
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení stavební nástavby objektu základní školy, zahrnující zejména ubourání stávajících tělocvičen a vybudování tříd ve dvou nových podlažích objektu. Nástavba vznikne na půdorysu stávajících tělocvičen a bude stavebně navazovat na již realizované objekty školy. Podrobněji je předmět ...