Vodozádržné opatrenia v intraviláne Obce Dubník
Rekonštrukcia jestvujúcich objektov priekop, priepustov a odvodnenia zrážkových vôd. Ďalej sa budú realizovať rekonštrukcie odvodňovacích žľabov pre zrážkovú vodu (rekonštrukcia vo forme odstránenia náletových travín a krovia s vyspravením a doplnením chýbajúcich častí). Vybudujú sa podpovrchové retenčné systémy na zadržiavanie zrážkovej vody. ...
ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka
Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo dle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem /Conditions of Contract for Plant and Design-Build (zkratka P&DB, tzv. Žlutá kniha/FIDIC YELLOW BOOK)/, 1. ...
Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto, km 0,000-3.633 – 1. etapa, km 0,000 – 1,881
Předmětem stavby je oprava opevnění uměle vybudovaného koryta přivaděče z Vyšních Lhot do Žermanic.
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek
Předmětem stavby je realizace protipovodňových a revitalizačních opatření na vodním toku Mohelnice, které zajistí protipovodňovou ochranu území, omezení povodňová rizika pomocí stabilizace podélného sklonu koryta a dojde k eliminaci hloubkové (dnové) a boční eroze koryta. Blíže viz ZD.
Obnova vodovodního přivaděče Břest – Chropyně a výstavba VDJ Chropyně
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového věžového vodojemu Chropyně v rámci stavby obnovy vodovodního přivaděče Břest – Chropyně.
Zvýšení bezpečnosti na rybníku Nový v k.ú. Pravíkov
Předmětem veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti na rybniční soustavě na Drahoňovském potoce. Rybník Nový má v současné době nekapacitní bezpečnostní přeliv, jehož konstrukce je již ve špatném technickém stavu. Výstavbou nového bezpečnostního přelivu dojde ke zvýšení bezpečnosti rybníka Nový. Zvýšení bezpečnosti dále spočívá v opravě stávajícího ...
Oprava rybníka pod školou a oprava MVN Volfartice
Předmětem plnění veřejné zakázky je odbahnění a rekonstrukce 2 vodních nádrží: rybníku pod školou a MVN Volfartice.
Kanalizace Horní Třešňovec
Předmětem plnění je vybudování splaškové kanalizace v celkové délce 6 439 m v obci Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický, za účelem odvedení odpadních splaškových vod. Navržená kanalizace bude zaústěna do kanalizačního systému obce Dolní Třešňovec (vybudován v roce 2015), čímž budou splaškové odpadní vody svedeny až na čistírnu ...
Vodozádržné opatrenia - Orechová Potôň
Predmetom zákazky sú stavebné práce - realizácia vodozádržných opatrení.
Vodozádržné opatrenia - Komjatice
Predmetom zákazky sú stavebné práce - realizácia vodozádržných opatrení.
Krokovický p., ř. km 0,000 – 0,194, Písečné, rekonstrukce opevnění
kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb), spočívající zejména ve zkapacitnění, stabilizaci a úpravě stávajícího koryta Krokovického potoka. Stávající poškozené zdi budou odbourány a nahrazeny novými tížnými zdmi s betonovými základy, vnitřním výplňovým zdivem z kamene na cementovou maltu. Dno bude upraveno tak, aby při nižších ...
Knínický p., Veverské Knínice, revitalizační opatření
Předmětem veřejné zakázky je provedení revitalizační úpravy koryta toku spočívající zejména v odstranění náletů, kácení břehových porostů a provedení směrových změn koryta toku včetně jeho opevnění. Dále bude vybudován průtočný mokřad a sedimentační průtočný prostor pro zachytávání splavenin s litorálním pásmem. Součástí díla je provedení náhradní ...
Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce vo vybudovaní stokovej siete na odkanalizovanie splaškových odpadových vôd produkovaných obyvateľmi obce a vybudovanie čistiarne odpadových vôd. Bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Dunávka, ř. km 3,760 – 5,010, Rajhradice, retenční opatření na toku
Jedná se o zkapacitnění, stabilizaci a úpravu stávajícího koryta toku Dunávka a zbudování dvou retenčních přehrážek na předmětném vodním toku.
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava ( stupeň v rkm 23,800) Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác- vybudovanie rybovodu na vodnom toku Myjava v rkm 23,800. Vlastná výstavba bude pozostávať z vybudovania komôrkového rybovodu železobetónovej konštrukcie, v lokalite jestvujúcej vakovej hate, po ľavej strane ...
Krupina - preventívne protipovodňové opatrenia na toku Kňazov jarok
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa protipovodňnových opatrení z dôvodu zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Stavbu tvoria 4 stavebné objekty: SO 01 Úprava Kňazovho jarku v intraviláne km 0,0000,120 0,915 1,035 SO 02 Suchý polder na Kňazovom jarku č.1 v km 1,645 SO 03 Suchý polder na Kňazovom jarku č.2 v ...
Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
VN Kojetín
Předmětem stavby je oprava stávající malé vodní nádrže VN Kojetín (Čerťák) v původních parametrech. Spád nivelety dna bude odtěžením sedimentu obnoven do původního stavu. Na VN Kojetín dojde k opravě bezpečnostního přelivu, skluzu a vývaru pod výpustným objektem, opravě čela výtoku, opravě koruny hráze (odstranění asfaltové komunikace), opravě ...
Protipovodňová ochrana obce Čaňa
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre realizáciu projektu: Protipovodňová ochrana obce Čaňa Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO 10 - Nadvýšenie jestvujúcej ochrannej hrádze SO 09- Nadvýšenie prístupovej cesty k ČOV. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou ...
Vranová - zásobení obce PV napojením na vodovod Jasinov z VDJ Zábludov
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vybudování nového vodovodního přivaděče pitné vody v délce cca 2 674 m z vodojemu Zábludov do vodojemu Vranová a dále stavební úpravy v areálu vodojemu Vranová. Bližší podrobnosti jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Kdanice – výstavba vodní nádrže Sady Kdanice pro zavlažovní přilehlých sadů
Jedná se o jednoduchou vodohospodářskou stavbu – nebeská vodní nádrž. Nádrž bude rozšířením stávající vodní nádrže jihovýchodním směrem. Nádrž bude izolována těsnící folií na podkladní geotextilii. Koruna hráze a vzdušný líc bude ohumusován a zatravněn. Na dně nádrže bude pod těsnící membránou zhotovena dnová drenáž s vyústěním dodrenážní šachty, ...
Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu
1. Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu Jedná se o celkovou rekonstrukci jezu s vybouráním stávající konstrukce, zaštětováním stěnou Larsen a vybudování nového betonového jezu s kamenným obkladem přelivné a předprsní plochy. 2. MVE Loket - zeď přívodního kanálu Předmětem projektové dokumentace je řešení rekonstrukce levobřežní opěrné zdi ...
Kanalizace a ČOV obce Ledce
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizačních stok, výtlačných řadů, elektropřípojek, přípojky vodovodu k ČOV a samotné čistírny odpadních vod na území obce Ledce.
Výstavba kanalizácie v obci Michal na Ostrove,Vieska a intenzifikácia ČOV v obci Orechová Potôň
Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácií v obciach Michal na Ostrove a Vieska a intenzifikácia ČOV v obci Orechová Potôň. Podrobná technická špecifikácia zákazky je uvedená v Súťažných podkladoch.
Kňovice, Kňovičky – Kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Kňovice.