Odbahnění Matičního jezera
Předmětem veřejné zakázky je realizace odstranění letitých zemních nánosů, obnova biologických vlastností jezera a stabilizace erozí poškozených břehů Matičního jezera v Pardubicích. Revitalizace jezera bude realizována tzv. „mokrou cestou“, kdy se sedimenty těží plovoucím sacím bagrem a přímo v místě realizace pomocí odvodňovacích vaků se ...
Revitalizace Svitávky u Kunratických rybníků, ř. km 27,007 - 28,197
Předmětem realizace stavby je revitalizace toku Svitávka v úseku Kunratických rybníků, kde je Svitávka obtokovým korytem těchto rybníků. Účelem stavby je zvýšení ekologické stability přeložené části toku Svitávky. Navrhované úpravy mají zlepšit migraci živočichů a zvýšit biodiverzitu zájmového úseku toku. Stavbou se odstraní veškeré migrační ...
Pletený Újezd – kanalizace a čistírna odpadních vod
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Pletený Újezd.
Dlouhá Lhota – Splašková oddílná kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové oddílné kanalizace a ČOV v obci Dlouhá Lhota.
SN Markvartovice, rekonstrukce funkčních objektů
Předmětem VZ je provedení stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby „SN Markvartovice, rekonstrukce funkčních objektů, (č. stavby 3390)“. Jedná se o rekonstrukci funkčních objektů suché nádrže Markvartovice. Stavba je členěna na 7 objektů: SO 01 Požerák – provedení nového betonového požeráku výšky cca 5 m včetně ...
Posílení kapacity řadu VDJ Droždín II – Dolany
Jedná se o výstavbu vodovodního přivaděče „A“ DN250, vodovodního přivaděče „B“ DN200, rozváděcího řadu„B-1“ DN80. Stavba se nachází v extravilánu obce Droždín, intravilánu obce Samotišky a Tovéř a v extravilánu i intravilánu obce Dolany. Po vybudování navrhovaných řadů se zvýší kapacita vodovodního potrubí na trase Samotišky – Tovéř – Dolany. ...
Mušlov v km 0,000-2,250
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na investiční i neinvestiční stavební práce charakteru úprav vodních toků (protipovodňová opatření). Cílem těchto opatření je obnovení protipovodňové ochrany obce Vysoká-místní části Pitárné na vodním toku Mušlov v úseku ř. km 0,000-2,250. Budou provedeny pomístní opravy a rekonstrukce břehových zdí a ...
Hážovický potok, oprava toku
Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Hážovický potok, oprava toku“. Stavební práce spočívají zejména v opravě stávajících příčných staveb v korytě, břehových opevnění a opěrných zdí.
Úpravy Zámeckého rybníka v Mimoni
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění stabilizace vodního režimu v nádrži zatěsněním hrází a části dna dle návrhu hydrogeologa a následně opevnění břehů tak, aby nedocházelo k jejich narušování a erozi. Popis realizovaných činností: Pracovní postup bude rozdělen na 2 etapy: Etapa 1 se skládá z: - Odstranění sedimentu ze dna ...
Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Varnsdorfu - Petra Bezruče
Projekt řeší rekonstrukci opevnění ve formě železobetonových zdí s kamenným obkladem ze žulového kamene. Lokálně v místě stísněných podmínek podél nemovitostí se navrhují předsazené železobetonové konstrukce s pohledovým betonem. Výkopové jámy budou zajištěny příložným a záporovým pažením. V místě stávajících dlažeb dojde k odstranění nánosů na ...
Rokytka, ř.km 18,400-19,650, Domamil, oprava koryta
Předmětem zakázky je pročištění koryta (zprůchodnění - odstranění překážek z toku, sedimentů) a oprava opevnění koryta toku a opěrných zdí včetně výměny zábradlí v celé délce z důvodu zajištění řádné funkce vodohospodářského díla.
Revitalizace Vrškovského rybníka v k.ú. Libišany
Revitalizace Vrškovského rybníka v Libišanech.Vrškovský rybník těsně přiléhá k východnímu okraji intravilánu obce Libišany. Rybník je napájen vodním tokem Rajská strouha v ř.km 14.600. Plocha vodní hladiny je v současnosti cca 2.4 ha při výšce vodní hladiny 225.15 m n.m., z toho tvoří 1.5 ha souvisle zarostlé rákosiny. Obvod nádrže je lemován ...
Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť Bukovec
Predmetom zákazky je vykonanie Riešenia protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť: Bukovec. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lutiše
Revitalizačné opatrenia na potoku Radôstka, ktorý je v rámci intravilánu obce predmetom regulácie a protipovodňových opatrení.
Protipovodňová ochrana Ličartovce
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na výstavbe úpravy potoka v obci Ličartovce. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Potok Hradlová – protipovodňová ochrana intravilánu obce Kyjov
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na výstavbe úpravy potoka Hradlová v obci Kyjov. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov
Rieka Torysa v úseku Aktivita 2 rkm 56,936.00 58,132.00 preteká intravilánom mesta Prešov v dĺžke 1 196,00 m. Tok v predmetnom úseku je opevnený takmer v celom úseku avšak neprevedie dimenzačný prietok vody Q100roč. = 300 m3/s a preto dochádza k vybrežovaniu veľkých vôd z koryta a následným záplavám časti intravilánu mesta Prešov. Koryto Torysy ...
Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád –  ochrana intravilánu krajského mesta
Predmetom stavby je zvýšenie kapacity Hornádu úpravami koryta na pravom brehu rieky. Na začiatku úpravy stavba nadväzuje na stavbu I. (rkm 139,863 140,575), na konci úpravy, v rkm 142,517, bude stavba plynulo nadväzovať na jestvujúci terén. Stavenisko je jednoznačne dané situovaním Hornádu a územia pozdĺž toku v rkm 140,575 ...
Komoča – rieka Nitra, dotesnenie PSOH km 0,000 – 6,260 a ĽSOH km 0,490 – 6,490 preložky rieky Nitra
Kapacita koryta preložky koryta rieky Nitra v predmetnom úseku je postačujúca na prevedie dimenzačného prietoku, avšak pri dlhšie trvajúcej povodňovej situácii na rieke Nitra ako aj na Váhu a Dunaji vzdutá hladina na Nitre spôsobuje vývery a zamokrenie na vzdušnej strane ochranných hrádzi v priestore medzi jestvujúcou vzdušnou pätou hrádze a ...
Ohradzany - úprava potoka Ondavka
Predmetom tejto stavby je zabezpečenie protipovodňovej ochrany intravilánu obce Ohradzany. Súčasné koryto potoka Ondavka v intraviláne obce nepostačuje pre neškodné odvedenie veľkých vôd. Počas povodní dochádza k náhlemu zvýšeniu prietokov a zároveň aj k vybrežovaniu vody z koryta na tých úsekoch, kde koryto nemá dostatočnú kapacitu a potrebnú ...
Protipovodňové opatrenia v obci Cífer
Predmetom zákazky sú stavebné práce : Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Cífer, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.
Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Nová Bystrica
V obci Nová Bystrica okr. Čadca je navrhovaná úprava miestneho potoka za účelom ochrany obce pred povodňami. Navrhovaná úprava je rozdelená na dve ucelené časti.
Rekonstrukce malých vodních nádrží Zvánovice - Obecní rybník a Nový rybník - výběr zhotovitele
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce dvou malých vodních nádrží v Obci Zvánovice – Obecní rybník a Nový rybník. Obsahem zakázky je oprava opevnění hráze, obnovení litorálního pásma, odbahnění dna, oprava nábřežní zdi a oprava stávajícího výtokového objektu včetně bezpečnostního přelivu.
Bystřička – Grapská – opěrná zeď
Opěrná zeď mezi drobným vodním tokem a lesní cestou se nachází na katastrální hranici pozemků, zasahuje do pozemků číslo parcel 2645 a 4287 v k.ú. Malá Bystřice. Délka rekonstruované opěrné zdi je 235,5 m. Zeď je vyzděna z lomových kamenů na maltu, zdivo je vážně poškozené, došlo k degradaci jednotlivých kamenů, pukání a rozpadu, některé kameny ...
Rekonstrukce RN Rychtářský les, k.ú. Albrechtice
Stavební záměr řeší rekonstrukci stávající průtočné malé vodní nádrže, která spočívá v rekonstrukci hráze (spodní) a odstranění hráze (horní nádrže), včetně jejího opevnění a odtěžení uložených sedimentů ze dna zátopy. Dojde k vybudování nového výpustného zařízení a opevnění pod vyústěním potrubí pod hrází. V rámci projektové dokumentace je také ...