Poptávám výrobu venkovního boxu pro koně
Poptávám výrobu venkovního boxu pro koně. Jednalo by se o venkovní dvoj box se seníkem. O rozměrech boxů šířka dva metry, délka tři metry a výška dva a půl metru. Byla by u vás možnost výroby a montáže? Jaká by byla cena a doba výroby? V příloze zasílám obrázek z internetu jak by jsem si to představoval. Děkuji za odpověď. Šebek
Rekonstrukce Objektu SO 05 - Pavilon "E"
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce (provedení stavebního díla) v rozsahu potřebném pro rekonstrukci objektu SO 05 - pavilon „E“, ve kterém se nachází kompletní oční oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, vč. výstavby spojovací chodby SO 05a, za účelem nadzemního propojení Pavilonu „E“ s ostatními objekty ...
Novostavba základní školy Stará Boleslav
Předmětem soutěže je novostavba základní školy ve Staré Boleslavi velikosti 4 x 9 tříd, I. a II. stupně, která poskytne nejen prostor pro výuku, sport a volný čas 900 dětem, ale přispěje svými prostory i kulturnímu a sportovnímu životu města. Účelem soutěže je prostřednictvím udělení cen vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez ...
III/10114 Vestec - Libeň II
Oprava stávajícího úseku silnice III/10114. Stavbu se navrhuje realizovat po etapách. Vozovka bude opravena dle návrhu provedené diagnostiky vozovky - recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 208. Snahou je v dílčích úsecích sjednotit šířkové uspořádání. Šířkové uspořádání plně vychází ze stávajícího stavu. ...
III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice a III/1025 Bojov- Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1
Jedná se rekonstrukci povrchu stávající komunkace III/0042. ZU stavby se nachází v prostoru GK Líšnice a končí v napojení na sjezd mimoúrovňové křižovatky na D4 (Exit 14). Dále viz PDPS. Stavba leží v katastrálních územích Jíloviště, Klínec, Líšnice. Stavba řeší rekonstrukci silnice III/1025 v úseku od křižovatky se silnicí III/11512 u ...
Stavební úpravy bytového domu  č.p. 1072-1073 v ulici Fügnerova v Poděbradech
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s obnovou stavebních konstrukcí (obvodový plášť, střecha strop nad suterénem) s cílem zlepšení tepelně technických vlastností při zachování architektonického výrazu domu
II/116 Nová Ves pod Pleší, II/116 Malá Hraštice - Nový Knín, III/11628 Voznice
ČÁST 1: II/116 Nová Ves pod Pleší Jedná se o opravu silnice II/116 v úseku od konce obce Mníšek pod Brdy ke křižovatce silnic II/116 a III/11628 v obci Nová Ves pod pleší, jejichž technický stav je nevyhovující a nachází se zde několik bezpečnostních závad. ČÁST 2: II/116 Malá Hraštice - Nový Knín Jedná se o opravu silnice II/116 km 61,869 - ...
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou
V rámci představební přípravy (I. fáze celého záměru) budou realizovány 2 nové mostní objekty a větší množství přeložek stávajících komunikací, čímž dojde k založení částí nových mimoúrovňových křižovatek. Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí a rekultivace stavbou dotčených pozemků.
Rekonstrukce ul. Královská cesta, Kolín IV
Předmětem zakázky je provedení celkové rekonstrukce ul. Královská cesta tj. obnova kanalizace, výměna vodovodních řádů, následné stavební úpravy komunikace včetně distribuční soustavy NN a přeložení kabelu VN a kabelových slaboproudých tras a revitalizace zeleně.
Výstavba Svazkové školy Pod Beckovem - objekt školy v Měšicích
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového land artového objektu tělocvičny s příjezdovou komunikací a parkovištěm, a dále v konverzi západní sýpky a západní konírny, kde vzniknou ve všech křídlech původních hospodářských objektů těchto objektů formou výstavby „house in house“ nové třídy základní školy ...
Fotovoltaická elektrárna pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, prediktivního systému řízení a ovládání, všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů na střídače a ...
Přístavba objektu Domova U Anežky - Luštěnice
Předmětem veřejné zakázky je přístavba jídelny s kuchyní a společenských prostor, včetně sanace vlhkosti původní budovy a rozšíření domova o jedno patro s 18 ti novými lůžky pro klienty.
Výstavba II. stupně ZŠ Tursko - Holubice
Účelem této veřejné zakázky je zajištění realizace projekčních činností, inženýrských činností (s výjimkou zajištění technického dozoru Objednatele), stavebních prací včetně dodávek a služeb, jejichž účelem je Výstavba II. stupně ZŠ Tursko -_Holubice.
Zajištění servisní a poruchové služby tunelů Cholupice, Lochkov na dálnici D0, řídicího centra Rudná
Jedná se zejména o služby na zajištění servisní a poruchové služby u tunelů Cholupice a Lochkov na dálnici D0 a řídicího centra Rudná a vyjmenovaných zařízení na souvisejících komunikacích v rozsahu staveb 512 až 517
III/20112 Zbečno, oprava mostu ev.č. 20112-1 přes Berounku
Oprava mostního svršku, zádržného systému, mostovky a izolace třípolového, obloukového, kloubového mostu. Dojde k odstranění mostního zábradlí, říms, chodníků, vozovky a násypů až na N.K. Součástí navržené sanace bude zajištění stability čelních zdí, hydroizolace rubu oblouků a čelních zdí a provedení násypů. Bude vytvořená nová žb. deska ...
FVE U Zimního stadionu 770, Poděbrady
Předmětem této zakázky je realizace fotovoltaické elektrárny včetně umístění FV panelů o výkonu 380-410 kWp na střeše objektu Zimního stadionu a funkčního zapojení do energetické soustavy a připojení k distribuční síti. Součástí plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, která umožní vydání stavebního ...
VD Orlík - I.etapa úprava silnice III/11822 od Solenic po křižovatku s III/0046
Jedná se o opravu silnice III/11822. V rámci Etapy 1 bude provedeno kompletní rozšíření silnice III/11822 a křižovatka s III/0046 (cca 10m z SO102) pro průjezd nadměrných komponent. Bude se jednat převážně o úpravy šířkových poměrů, změnu příčného sklonu a úpravu nivelety. V rozšířených částech komunikací bude nutné zemní těleso ...
II/150 Načeradec - Horní Lhota, hr. kraje - PD
Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby ...
Rekonstrukce komunikace v ulicích Na Dráze a K Cestičce
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě místních komunikací v obci Červený újezd, konkrétně se jedná o ulice Na Dráze a K Cestičce
Rekonstrukce komunikace v ulicích Na Dráze a K Cestičce
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě místních komunikací v obci Červený újezd, konkrétně se jedná o ulice Na Dráze a K Cestičce
III/33355 Kutná Hora, ul. Gruntecká
Jedná se o stavební rekonstrukci silnice III/33355 ve městě Kutná Hora. Řešený úsek extravilánové části odpovídá návrhové kategorii S 6,5/90. Řešená místní komunikace v intravilánové části úseku odpovídá funkční skupině C, obslužná místní komunikace. V rámci rekonstrukce intravilánu bude stávající prostor místní komunikace lokálně stavebně ...
Splašková kanalizace a ČOV Úhonice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Úhonice ve Středočeském kraji.
Chodníky v ulici Kladenská a Opletalova, Hřebeč
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v obnově stávajících chodníků a doplnění nových chodníků v ulici Kladenská a podél silnice III/0075 v ulici Opletalova v obci Hřebeč. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby pro výše uvedené chodníky, a to před zahájením ...
III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu
Jsou údržbové práce na silnici III/00412 a to od staničení km 0,184 při křižovatce se silnicí III/10226 po staničení km 3,229 při křižovatce se silnicí III/11816 v celkové délce 3, 045 km. A dále na silnici III/11816 a to od staničení km 7,408 v obci Višňová po staničení km 10,642 při křižovatce se silnicí III/00412 s vynecháním již hotového úseku ...
Dekarbonizace Elektrárny Kolín - Nové zpevněné plochy
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené dílo „Dekarbonizace Elektrárny Kolín - Nové zpevněné plochy“, které zahrnuje nové zpevněné plochy, které slouží pro vnitropodnikovou logistiku palivového hospodářství Elektrárny Kolín.