Poptáváme projekci domovní čistírny odpadních vod
Potřebovali bychom naprojektovat domovní čistírnu odpadních vod v obci Hnízdo u Vrbovce
Třebůvka, Útěchov
Předmětem veřejné zakázky jsou zejména stavební práce, jakož i dodávky a služby související s dokončením předmětu zakázky. Stavební práce spočívají v odtěžení sedimentů a opravě břehového opevnění toku Třebůvky. V rámci stavby bude provedeno kácení stromů a provedení náhradní výsadby.
Masarykova 6 - oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku
Předmětem zakázky je oprava a obnova vnitřních prostor objektu Masarykova 6 spolu s výkladci obchodního parteru. Dále pak oprava fasád vnitrobloku budov Masarykova 6, Průchodní 2 a Zelný trh 21. V rámci stavebních prací dále dojde k výměně konstrukcí balkónů v některých bytových jednotkách na adrese Masarykova 6, jež jsou v současné době ...
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Jaroslavice
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV Jaroslavice sloužící více obcím na kapacitu 5 332 EO. Stavba zahrnuje 12 stavebních objektů a 4 provozní soubory. Bližší podrobnosti jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Ostrov u Macochy - Intenzifikace ČOV a dobudování kanalizace
Předmět plnění zahrnuje stavbu intenzifikace ČOV a stavbu dobudování kanalizace. Každá stavba je řešena samostatnou projektovou dokumentací. Účelem stavby je intenzifikace stávající ČOV Ostrov u Macochy pro požadované zvýšení její kapacity ze současných 900 EO na 1 300 EO. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická, se systémem směšovací aktivace ...
Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova Brno, stavební práce
Předmětem plnění veřejné zakázky je přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova Brno, v městské části Brno-Židenice dle podrobného vymezení dle projektové dokumentace: Zhotovení PD pro přístavbu šaten a jídelny ZŠ Gajdošova, Brno-Židenice, zpracované společností IS ARCH s.r.o., IČ: 28279999
Přístavba a modernizace MŠ Michalova
Předmětem veřejné zakázky je vybudování přístavby dvoupodlažní budovy mateřské školy, se dvěma odděleními, vč. nezbytného provozního zázemí. Bezbariérovost objektu bude zajištěna výtahem. Dále proběhne modernizace stávající třítřídní budovy mateřské školy s instalací vegetační střechy. V rámci modernizace celého objektu proběhne i rekonstrukce ...
Demolice objetu č.p. 309 a novostavba služebny obecní policie Lužice
Předmětem jsou stavební práce spočívající v demolici objektu s číslem popisným 309, na parcelním čísle 1374/1 v k.ú. Lužice a dále novostavba služebny obecní policie Lužice, vč. venkovních ploch a připojení objektu na inženýrské sítě.
III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať
Předmětem jsou stavební práce realizované v rámci I. etapy spočívající v rekonstrukci silničního mostu ev. č. 37915-2 na ulici Seifertova v Brně přes železniční trať Brno - Havlíčkův Brod, na hranici kat. území Černá Pole a Lesná v městské části Brno-sever. Stavebně jde o rekonstrukci stávajícího mostu přes železniční trať z důvodu havarijního ...
II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. a 3. stavba
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/429 v úseku Kozlany - Roštoutky v délce cca 2,8 km (km 1,653 - 4,438) a Roštoutky - Milonice v délce cca 2,1 km (km 4,438 - 6,507). V rámci rekonstrukce silnice dojde také k přeložkám inženýrských sítí. Předmětem veřejné zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
Třetí hala pro míčové sporty Vodova
Předmětem veřejné zakázky je přístavba tréninkové haly pro míčové sporty na ulici Vodova v Brně. Hala je navržena v bezprostřední návaznosti na stávající halu míčových sportů v severní části areálu, vč. zajištění kolaudace. Bližší informace jsou uvedeny v ZD.
Rekonstrukce lávky Táborského nábřeží ev. č. BM-560
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě nové zdvihací lávky pro pěší Táborského nábřeží přes řeku Svratku v k.ú. Staré Brno - Štýřice. Více podrobností je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Rekonstrukce RD č.p. 44 stavební úpravy, přístavba objektu, novostavba přístřešku
Jedná se o stavební úpravy stávajícího rodinné domu za účelem změny v užívání na obecní apartmánový dům. Stávající přístavba ve dvoře s bazénem bude odstraněna a nahrazena novou ve stejném objemu. Dále jsou navrženy dispoziční úpravy, nové výplně otvorů, podlahy, podhledy, zateplení objektu atd. Doplňková stavba ocelového přístřešku bude sloužit ...
Rekonstrukce ulice Márovna - Syrovice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Stručný popis: Předmětem je rekonstrukce místní komunikace, chodníků, propustků a novostavbu parkoviště a rekonstrukce VO.
Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno
Předmětem zakázky je modernizace stávajících bytových jader stávajících bytových domů v katastrálním území Černovice, 611263. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a SOUPISU PRACÍ.
Obnova přivaděče Štěpánovice Čebín DN1400 v úseku 26,364 33 - 26,578 33 km - III. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
III/39615 Brod nad Dyjí, most 39615-1
Předmětem zakázky je demolice stávající nosné konstrukce mostu a částí stávající spodní stavby, výstavba nových částí spodní stavby a nové nosné konstrukce mostu. Součástí akce je dále úprava přilehlých úseků komunikace a sjezdu. Předmět zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, soupisech prací a návrhu textu smlouvy.
Obec Pernštejnské Jestřabí - vodovodní síť
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodní sítě pro obec Pernštejnské Jestřabí. V rámci projektu bude vybudováno 8.026,0 m vodovodní sítě (včetně přiváděcího řadu do vodojemu a veřejných částí přípojek) a dvoukomorový vodojem o objemu 2 x 15 m3, tj. s celkovou akumulací 30 m3.
Rámcová dohoda na dodávku a montáž fotovoltaických elektráren na střechy budov
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, jejíž návrh je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, na dodávky a instalace systémů fotovoltaických elektráren na střechách budov ve vlastnictví Statutárního města Brna. Předmět plnění dále zahrnuje inženýrskou činnost, která spočívá ve vyhotovení veškeré dokumentace nezbytné pro realizaci ...
Obec Archlebov - ČOV a stoková síť 2022
Jedná se stavební práce, jejichž podrobná specifikace je uvedena v této zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
ZŠ Hamry - stavební úpravy
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výměně oken a zateplení obálky budovy, instalaci vzduchotechnických jednotek do interiéru školských pavilonů, rekonstrukci otopné soustavy, výstavby výtahu a nástavbě 1 učebny a 2 kabinetů, rekonstrukce hřiště a kanalizace.
Bateriový systém akumulace elektrické energie na PČM
Předmětem plnění veřejné zakázky realizace stavby „Bateriový systém akumulace elektrické energie na PČM“ (dále jen „BSAE“) podle PROJEKTU. Jedná se o výstavbu kompletního bateriového úložiště o garantovaném výkonu 4,0 MW (5 MVA) s garantovanou užitnou kapacitou ve výši 3,1 MWh v areálu provozu zadavatele Červený mlýn (dále jen „PČM“). Součástí ...
Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu Nemocnice Kyjov
Předmětem zakázky jsou stavební práce řešící zateplení a výměnu oken budovy varny, jídelny a skladu Nemocnice Kyjov. Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v přílohách ZD.
Modernizace čerpací stanice Uherčice
1. Rekonstrukce čerpací stanice Uherčice zahrnující následující soubory prací: a) Výměna potrubí a armatur na sací i výtlačné straně ČS b) Kompletní modernizaci elektroinstalace ČS včetně možnosti dálkového ovládání a kontroly provozu ČS. c) Zásadní modernizace 4 kusů stávajících čerpadel
Skladová hala STKO Drnholec - obnova
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, které spočívá v realizaci stavby - Skladová hala STKO Drnholec - obnova, v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce vyhořelé haly na třídění odpadů. Hala je navržena jako jednopodlažní objekt obdélníkového tvaru. Kontrukce objektu bude tvořena ocelovou ...