Odpadové centrum Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je modernizace areálu odpadového centra Olomouc situovaného v areálu Chválkovice I ve správě Technických služeb města Olomouc (dále jen „TSmO“), vč. související technické infrastruktury inženýrských sítí vč. technologických zařízení, dopravní infrastruktury, nového oplocení a nezbytných navazujících připojení na řady. V ...
Prameniště Pňovice I-III a Březové - obnova stavební, strojní a elektro části objektů
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících objektů v prameništích. Jedná se o trvalou inženýrskou stavbu, jejímž účelem je jímání a čerpání surové vody do úpravny vody Příkazy.
Úprava bioplynu na biometan  a jeho prodej ZD Hrotovice
Předmětem je výstavba 2 kontejnerových objektů, výdejního stojanu s přístřeškem a 2 požárně dělicích stěn, dle projektové dokumentace, která je přílohou této zadávací dokumentace.
KNTB, a.s. Kontejnerová sestava administrativního a skladovacího objektu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kontejnerové sestavy z 21 buněk - 11 kusů 1. NP a 10 kusů 2. NP. Specifikace: a) požadavky požární REW 45 DP1 - 1. NP REW 30DP1 - 2. NP b) PEN B: U = 0,189 strop U = 0,2 - 0,25 stěna U = menší 0,3 podlaha Okna 1,1 (trojsklo 0,7); dveře 1,2 (i 1-) c) Sv. výška 1. NP 3 metry ...
Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů
Předmětem veřejné zakázky, je návrh a výstavba vysoce účinného zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II - linka K1). Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Novostavba skladového objektu v Kladrubech nad Labem
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - novostavba skladového objektu v hospodářském zázemí národního hřebčína. Jedná se o jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu s využitelným podkrovím. V podkroví jsou situovány administrativní prostory. Půdorysné rozměry stavby jsou 34 x 12,5 m. Součástí stavby je i vybudování přípojek inženýrských ...
Dekarbonizace elektrárny Kolín, část B: Úpravy palivového hospodářství
Provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Dekarbonizace elektrárny Kolín, část B: Úpravy palivového hospodářství biomasy“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje nové příjmové boxy, úpravu stávajícího skladu paliva a navazující dopravní trasy. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní ...
Rekonštrukcia a prístavba strediska čistoty Bratislava - m. č. Rača 3
Predmetom riešenia je kompletná rekonštrukcia nevyužívaného areálu Strediska čistoty na parcelách 475/91 (hlavný objekt) a 475/92 (obslužná plocha, budúci sklad, budúci prístrešok). Ide o samostatný prevádzkový objekt prístupný z verejnej komunikácie. Hlavný objekt predstavuje jednopodlažná stavba obdĺžnikového pôdorysného tvaru s plochou ...
Hradec Králové, Nový areál FVZ UO - pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba
Předmětem VZ je výstavba nové budovy radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA, provozně propojené s objektem kateder č. 001 v areálu Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové, včetně napojení obou objektů na dopravní a technickou infrastrukturu. Výstavba bude provedena v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby, ...
TR Nejdek - nová transformovna 110/22 kV
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „TR Nejdek - nová transformovna 110/22 kV“.
Výstavba kompostárne v Habovke
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie, ktorých výsledkom bude výstavba novej kompostárne. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby nové, moderní výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace situované v areálu nemocnice v Boskovicích. Předmětem plnění je rovněž: - vykonání činností v souvislosti s realizací geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla v souladu se zákonem č. 44/1988 ...
SAKO Brno, a.s. - Budova C
Předmětem zakázky je novostavba budovy C - provozní a skladovací budovy, která bude spojena komunikačním krčkem s provozní budovou B umístěnou v areálu SAKO Brno, a.s., na ulici Jedovnická 4247/2.
Ekologizace Teplárny Přerov - Manipulace a skladování paliva
Výstavba skladovací haly pro skladování tuhého alternativního paliva, příjmového místa paliva a haly pro doúpravu paliva, příjezdových a obslužných komunikací vč. technologie doúpravy paliva a dopravy paliva do provozních zásobníků paliva multipalivového kotle K6.
Městečko, zdroj vody - VDJ
Jedná se o novou stavbu vodojemu s akumulační kapacitou 2 x 50 m3. Objekt je navržen jako samostatná železobetonová stavba o rozměrech 9,8 x 9,1 m, která se skládá ze dvou nádrží a akumulační komory a obsahuje jedno nadzemní podlaží se sedlovou střechou a jedno podzemní podlaží. Součástí stavby je stavební elektroinstalace, technologie vodojemu, ...
Sběrný dvůr Valašská Bystřice
Předmětem zadávacího řízení je realizace stavebních prací spočívající ve vytvoření areálu sběrného dvoru.
Výstavba vodíkové plnící stanice - Ústí nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodíkové plnící stanice dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Na základě smlouvy o dílo se vybraný dodavatel zaváže na svůj náklad a nebezpečí provést pro zadavatele výstavbu vodíkové plnicí stanice dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a ...
ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží
Předmětem sektorové veřejné zakázky je výstavba v otevřeném výkopu dvou nových železobetonových kruhových dosazovacích nádrží DN č. 7 a DN č. 8 o průměru 50 m a navazující spojovací potrubí a kabelové trasy. Součástí dostavby dvou nových dosazovacích nádrží včetně přítoku a odtoku na tyto nádrže, je i úprava některých ze stávajících objektů ...
Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne
Predmetom stavebných práce je výstavba haly, nádrže na zachytávanie dažďovej vody a oplotenie pre kompostáreň mesta Vranov nad Topľou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kompostáreň Dolný Bar
Predmetom zákazky je výstavba kompostárne v rozsahu podľa osobitných príloh: Projektová dokumentácia Zadanie.
Parkovací objekt Sosna
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují výstavbu třípodlažní samoobslužné hromadné garáže s pohybem vozidel vlastní silou včetně napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, včetně provozování servisních služeb elektronického parkovacího systému. Součástí stavby je i úprava stávající křižovatky ul. ...
ÚV Lednice, kalové hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávající úpravny vody (ÚV) Lednice. Jedná se o novou stavbu objektu kalového hospodářství a napojení tohoto objektu na ÚV. Projekt řeší snížení množství produkovaného surového kalu. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 1 - Praha)
Předmětem zakázky je dodávka tlakové vodíkové plnicí stanice v rámci ČSPH Benzina, Novopacká 65, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, včetně stavební činnosti, projekční a inženýrské činnosti, servisu.
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 2 - Plzeň)
Předmětem zakázky je dodávka tlakové vodíkové plnicí stanice v rámci ČSPH Benzina, Nepomucká 791/198, 326 00 Plzeň 8 - Černice, včetně stavební činnosti, projekční a inženýrské činnosti, servisu.
Centrum na zpracování BRO Plzeň - Líně
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování fermentační stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů (dále jako „BRO“) a biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jako „BRKO“) anaerobním způsobem (bez přístupu vzduchu) s produkcí ...