Výstavba haly na sůl a inert Svitavy
Jedná se o novostavbu skladu soli a opěrných stěn spojených s demolicí stávajícího skladu soli, který je již technicky nevyhovující. V rámci projektu dojde k opravě stávajících zpevněných ploch a k realizaci nové dešťové kanalizace vč. nové retenční nádrže a realizaci nové elektrické přípojky. Celkový rozsah stavebních prací je definován ...
Parkovacie domy a preusporiadanie dopravy v areáli UNB
Predmetom navrhovanej činnosti je dodanie projektovej dokumentácie, príslušného inžinieringu a stavebných prác pozostávajúcich z realizácie dvoch parkovacích domov, reoganizácie statickej a dynamickej dopravy v areáli UNB vrátane vybudovania nových vjazdov pre motorové vozidlá v areáli nemocnice Ružinov, doplnenie cyklistickej infraštruktúry a ...
Czech Centre for Competitive Technologies C3T
Předmětem veřejné zakázky je výstavba administrativně-výrobního centra sloužícího k vývoji, výzkumu a zkoušení inovativních technologií, a to včetně dopravní a technické infrastruktury a konečných terénních a sadových úprav. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení je následující: • administrativní budova (SO 01), • výrobně ...
Sběrný dvůr města Varnsdorf
Předmětem veřejné zakázky je vybudování sběrného dvora pro separaci odpadů ve městě Varnsdorf.
Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora - kompostárne pre obce tvoriace Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Zákazka rieši všetky plánované objekty nového areálu zberného dvora - kompostárne nasledovne: 1. Prevádzková budova 2. Uzamykateľný sklad 3. Žumpa, kanalizácia, rozvod vody 4. ...
Systém zhodnocovania BRO pre Združenie Biela Orava - stavebné práce
Predmetom zákazky je Systém zhodnocovania BRO pre Združenie Biela Orava - stavebné práce, uskutočňované v rozsahu podľa jednotlivých položiek uvedených vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 A týchto súťažných podkladov.
Skládka chemického posypového materiálu na strediskách Poprad, Kežmarok a Bardejov
Predmetom zákazky je výstavba skládok chemického posypového materiálu (ďalej len "skládka CHPM") podľa spracovaných projektových dokumentácií (ďalej len ,,PD"), pre realizáciu stavby (ďalej len ,,DRS") v správe verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v členení na tri časti: Časť 1 Skládka CHPM na stredisku ...
Systém zhodnocovania BRO pre Krasno nad Kysucou
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte určenom na zhodnocovanie BRO pre Krásno nad Kysucou.
Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce - stavebné práce
Predmetom zákazky je výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Súčasťou predmetu zákazky sú aj nasledujúce činnosti súvisiace so zhotovením prác: a) Vytýčenie stavby, geodetické práce; b) Zameranie a kontrola verejných rozvodov v okolí stavby pred začiatkom realizácie stavby; c) Podrobná ...
Novostavba kompostárne Združenia obcí Studenej doliny
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce vo výstavbe kompostárne. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Kompostáreň Bošaca - stavebné práce
Predmetom zakazky su stavebne prace na kompostarni v Bošaci podla projektovej dokumentacie a polozkovite vykazom vymer, ktore su prilohou sutaznych podkladov.
Zberný dvor Kanianka – 1. etapa
Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora v Kanianke 1. etapa. V rámci stavebných prác sa budú realizovať spevnené plochy, komunikácie v areáli, prístrešky a oplotenie.
Velké Pavlovice – průmyslová zóna – dopravní a technická infrastruktura
Jedná se o stavby technické infrastruktury, které rozšíří dosavadní infrastrukturu tak, aby bylo, v zájmovém území, možné navrhnout a realizovat stavby pro výrobu a skladování. Vzhledem k různému stavu prodeje jednotlivých parcel průmyslové zóny je předmět veřejné zakázky realizačně rozdělen do 2 etap. Zadavatel si na tomto místě v souladu § 100 ...
Kompostáreň Malacky
Predmetom zákazky sú stavebné práce na kompostárni v Malackách podľa projektovej dokumentácie a položkovite výkazom výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
Tábor, Klokoty – výstavba speciálního skladu
Předmětem plnění je novostavba speciálního skladu, realizace oplocení, zpevněných ploch, nových zemních vedení inženýrských sítí (kanalizace splašková a dešťová, vodovod, napájecí vedení NN), realizace přeložky přípojky kanalizace a vodovodu, přípojka teplovodu a přípojka NN v areálu kasáren Tábor – Klokoty, a to v rozsahu a podle dokumentace pro ...
Kompostáreň v Trebišove - stavebné práce
Predmetom zakazky je uskutocnenie stavby "Kompostáreň v meste Trebišov". Blizsia specifikacia je obsiahnuta v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Kompostáreň Revúca - stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce vo výstavbe mestskej kompostárne. Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie vybraných druhov biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO), čiže kompostárne. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Výstavba opravárenského centra Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové opravárenské haly v areálu Oblastního centra údržby Západ - středisku údržby Plzeň.
Kompostáreň Veľké Kapušany
Predmetom zákazky sú stavebné práce pre projekt Kompostáreň Veľké Kapušany. Výstavba pozostáva z vybudovania zaizolovanej kompostovacej plochy, odvedenia zrážkových vôd z plochy do akumulačnej nádrže, stavby oceľového prístrešku na uskladnenie technického vybavenia kompostárne a kontajnerov na zvoz biologicky rozložiteľného odpadu a oplotenia ...
Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na výstavbe zberného dvora. Zberný dvor je situovaný na parcele č.: KN C 558, katastrálne územie: Balog nad Ipľom, Obec Balog nad Ipľom, okres: Veľký Krtíš, kraj Banskobystrický. Parcela je vo vlastníctve stavebníka. Bezbariérový prístup do areálu zberného dvoru ako aj do všetkých ...
Stavba Ekocentra Hranice
Předmětem veřejné zakázky je novostavba sběrného dvora a zázemí technických služeb – šatny, sklady, garáže, přístřešky a zpevněné plochy v areálu firmy EKOLTES Hranice a.s. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v rámci bodu 4 zadávací dokumentace a dále v jednotlivých přílohách zadávací dokumentace (zvláště pak v přílohách č. 5 a č. 6 této ...
Komplexné nakladanie s odpadmi v obci Nováčany
Predmetom tejto zákazky je výstavba zberného dvora v obci Nováčany.
Vybudovanie stojísk, zberný dvor a sanácia nelegálnej skládky v obci Nálepkovo
Predmetom tejto zákazky je výstavba zberného dvora v obci Nálepkovo.
Přáslavice – výstavba centrálního skladu zbraní - realizace
Předmětem plnění je výstavba centrálního skladu zbraní podle zpracované projektové dokumentace.
Skladovacia hala
Navrhovaná skladovacia hala je riešená ako novostavba. Samotná skladovacia hala je navrhnutá oblúkového tvaru s jedným vnútorným priestorom na skladovanie, ku ktorej je z vonkajšej časti pristavané malé obslužné príslušenstvo, pozostávajúce z chodby, skladu náradia a kontrolnej miestnosti. Riešený objekt je samostatne stojaca stavba, ...