Stavebné práce pre projekt Zberný dvor Zbehy
Predmetom je výber dodávateľa na nasledovné práce : Stavebné práce pre projekt Zberný dvor Zbeh.
Skládka odpadov Rajec
Predmetom zákazky sú stavebné práce, realizácia stavby: Skládka odpadov Rajec na pozemkoch v katastrálnom území Rajec podľa projektovej dokumentácie. Podrobne v prílohách.
Stavebné práce pre projekt: Zberný dvor v obci Krivá
Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
Dobudovanie kompostárne v meste Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je dobudovanie kompostárne v meste Liptovský Mikuláš ako miesto pre zber, uloženie a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu od občanov mesta Liptovský Mikuláš. Bližšia špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Michalovce, Mestské kasárne - výstavba prejazdovej haly A12, budova č. 33 - R
Predmetom zákazky je výstavba prejazdovej haly A12 v areáli Mestských kasární v Michalovciach na parcele č. 4648/37, 4648/1, LV č. 5825, k. ú. Michalovce. Pozemky sú majetkovo a právne vysporiadané vo vlastníctve SR a v správe Ministerstva obrany SR.
Zberný dvor pre projekt Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Veličná
Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
Intenzifikácia zhodnocovania BRO v Kompostárni Krakovany: Stavba
Predmetom zákazky sú stavebné práce v rámci projektu: Intenzifikácia zhodnocovania BRO v Kompostárni Krakovany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zberný dvor pre projekt: Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Veličná
Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
Zberný dvor v obci Tužina
Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii.
Zberný dvor v obci Tužina
Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii.
Kompostáreň mesta Púchov - stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovanie kompostárne v meste Púchov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Výstavba kompostárne v obci Matiašovce
Zámerom verejného obstarávateľa je vybudovanie novej malej kompostárne v obci Matiašovce s kapacitou do 100 ton bioodpadu. Navrhovaná kompostáreň bude slúžiť výhradne pre obecne účely pre likvidáciu bioodpadu z verejných priestranstiev a to, zeleň z okolia chodníkov a miestnych komunikácií resp. trávnatých plôch, opadané lístie zo stromov a ...
ČOV - zhotovenie betónovej nádrže
Predmetom tejto zákazky sú stavebné práce súvsiace so zhotovením betónovej nádrže v rámci stavby "SO 02 ČOV Teplička"
09020 - I/11 Mosty u Jablunkova, protihluková opatření - 2.etapa
Předmětem veřejné zakázky je výměna a doplnění protihlukových opatření na silnici I/11 v obci Mosty u Jablunkova, konkrétně na mostech ev. č. 11-094, 11-095, 11-198, 11-199, 11-201, 11-202 a v mezilehlých úsecích v km 341,393 - 347,563 provozního staničení.
Zberný dvor v obci Domaniža
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác a budovanie centrálneho zberného dvora v obci Domaniža so zameraním na: Zberný dvor bude slúžiť na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom stavby je rozšírenie ...
Kompostáreň v Trnave
Predmetom zákazky je realizácia všetkých stavebných a súvisiacich prác s vybudovaním a dodaním stavby Kompostáreň, Trnava. Cieľom akcie je spracovanie biodegradovateľných odpadov na novonavrhnutej kompostárni, kde sa využíva technológia kompostovania pomocou polopriepustných membrán GORE s kontrolovaným prevzdušňovaním základky. Podrobnejšie je ...
ZEVO - využití odpadního tepla
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění veškerých dodávek, věcí, prací a služeb spojených s instalací zařízení pro vyvedení odpadního tepla odchozích spalin z technologie spalovny odpadů ZEVO Plzeň ve formě topné vody. Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně ...
Výstavba fóliovníka a snehovej jamy
Predmetom verejného obstarávania je výstavba fóliovníka a snehovej jamy v Tatranskej Lomnici - SGD Rakúske Lúky. Navrhovaný fóliovník bude stáť na mieste jestvujúcich dvoch zastaralých fóliovníkov, ktoré budú demontované pred výstavbou. Fóliovník bude samostatne stojaci jednopodlažný objekt bez podpivničenia so šírkou 19,4 m, dĺžkou 42,7 m a ...
Výstavba skladov soli
Predmetom zákazky je vybudovanie skladov soli v areáli SC KSK strediska Rožňava a Spišská Nová Ves (realizácia stavebných prác) odborne spôsobilou osobou podľa schválenej projektovej dokumentácie, vrátane spracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS), v prípade potreby spracovanie výrobnej dokumentácie (VTD) a geodetických prác ...
Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa - opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je výstavba tlakové vodíkové plnící stanice na pozemcích zadavatele, včetně zajištění dodávky a instalace technologie potřebné pro realizaci 1. etapy projektu rozvoje vodíkové mobility (a následný servis), to vše s cílem zajistit možnost doplňování pohonných hmot pro vozidla na vodíkový pohon v majetku zadavatele a ...
Výstavba vědeckovýzkumného centra LERCO
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla novostavby pětipodlažního objektu vědeckovýzkumného centra „LERCO“ s aplikačním přesahem a vytvoření adekvátního výzkumného a vzdělávacího zázemí. Jedná se o objekt centra biomedicínského výzkumu, chirurgických oborů, patologie, biochemie, molekulární biologie a virologie a centra zobrazovacích metod v ...
NEZ-T403 nový vč. pole a kompenzace, stavebně-montážní práce
NEZ-T403 nový vč. pole a kompenzace (P.0065), stavebně-montážní práce
Novostavba Trafostanice TS5 vč. náhradního zdroje elektrické energie - MO, o.z.
„Energetické zkapacitnění areálu - novostavba Trafostanice TS5 vč. náhradního zdroje elektrické energie, propojení s předávací TS1, přípravou rozvodů NN pro budoucí urgentní příjem a úpravy rozvaděče pro potřeby DDO v pavilonu C - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - projektový a inženýrský servis“
Hala pro deponaci silničních vozidel ve vozovně Střešovice - zajištění zhotovitele stavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících výstavbě nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice, tedy zejména a) výstavba nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice; b) dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby o konkrétní technické řešení, včetně ...
Kuchyňa - hangár ľahkej konštrukcie - R
Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je výstavba hangáru ľahkej konštrukcie v areáli 46. krídla Kuchyňa. Podrobný rozsah prác je uvedený v súťažných podkladoch, Projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.