Tvrdonice - požární zbrojnice
Předmětem veřejné zakázky je provedení realizačních prací na výstavbě požární zbrojnice pro JSDH Tvrdonice v obci Tvrdonice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.
SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce ručních dílen Polenská
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu budovy dílen a následně výstavba nové haly na jejím místě.
Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem "Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most", je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek, věcí, prací a služeb spojených s výstavbou zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu včetně živnostenského odpadu s charakterem komunálního odpadu a velkoobjemového ...
Kompostáreň - PRAMEŇ
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Kompostáreň Prameň podľa projektovej dokumentácie a položkovite vykazom vymer, ktoré sú prílohou súťažnych podkladov.
Vybudovanie zberného dvora v obci Hviezdoslavov
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybudovanie zberného dvora v obci Hviezdoslavov. Všetky potrebné informácie budú súčasťou súťažných podkladov a projektovej dokumentácie.
Vybudovanie zberného dvora v obci Šútovce
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybudovanie zberného dvora v obci Šútovce. Všetky potrebné informácie budú súčasťou súťažných podkladov a projektovej dokumentácie.
Servisní centrum Roudnice nad Labem - zhotovitel stavby
Předmět plnění této veřejné zakázky spočívá v realizaci díla: Servisní centrum Roudnice nad Labem - zhotovitel stavby. Konkrétně je předmětem plnění veřejné zakázky výstavba servisního centra, které umožní uživatelům dané stavby tankovat pohonné hmoty, doplňovat nádrže pitnou vodou, odtahovat splaškové vody k následné likvidaci, připojit plavidla ...
Zberný dvor v obci Modrany – stavebné práce
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Modrany.
TRAFIN OIL - stavba halového objektu s příslušenstvím na zpracování jedlých olejů a tuků
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového halového objektu s příslušenstvím (včetně inženýrských sítí a terénních úprav) za účelem realizace podnikatelské činnosti zadavatele spočívající v čištění a recyklaci odpadních potravinářských olejů, produkci biopaliva pro výrobu biodieselu a produkci bioodpadu pro bioplynové stanice a kompostárny. ...
Zberný dvor v obci Bystričany - stavebné práce
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebnych prác - Zberny dvor v obci Bystričany. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Zberný dvor v meste Turzovka - stavebné práce
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Zberný dvor v meste Turzovka. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Modernizace chladící věže CH1-3
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění veškerých dodávek, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením modernizace stávající ventilátorové chladící věže CHV1-3 v souvislosti se zvýšenou potřebou chladícího výkonu pro modernizovanou turbínu TG2 a nově uvažovanou technologii v areálu Teplárna. Zakázka bude provedena v souladu s ...
Vybudovanie zberného dvora v Nesvadoch
V rámci tohto stavebného projektu budú vykonané nasledovné úpravy: 1. Vyčistenie pozemku a príprava pre realizáciu jednotlivých objektov 2. Odstránenie pôvodného oplotenia 3. Výstavba jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie 4. Tvorba drenáže a izolácii na stavbe 5. Demontáž a likvidácia všetkých ...
Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste –  brown field Fiľakovo III
Predmetom zákazky je realizácia výstavby novej priemyselnej zóny v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove so súvisiacimi obslužnými funkciami. Zámerom je návrh priemyselnej zateplenej haly s dvojpodlažnou administratívnou budovou. Členenie stavby je na nasledujúce prevádzkové súbory a objekty: SO.01. Administratívna budova SO.02. Skladová ...
Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly
Předmětem veřejné zakázky je vybudování dvou skladových hal v areálu OP Dubeč. Obě haly budou využívány pro uskladnění a údržbu techniky a zařízení protipovodňové ochrany hlavního města Prahy.
Zberný dvor v obci Dubovany
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela na realizáciu stavebných prác pre projekt - Zberný dvor v obci Dubovany. Bližšia špecifikácia k realizácii zákazky je podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných.
Odpadové hospodářství mikroregionu Kloboucko - skládka 2. a 3. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekultivaci a rozšíření skládky TKO.
Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy skládky odpadov Čukárska Paka
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy skládky odpadov Čukárska Paka. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vprílohách tejto výzvy.
Přáslavice - rekonstrukce myčky techniky - realizace
Předmětem plnění VZ je realizace stavby v rozsahu a podle projektové dokumentace zpracované společností INTAR a.s. a stavebního povolení, jedná se především o provedení rekonstrukce a přístavby objektu mycí haly s technickým, technologickým a sociálním zázemím pro mytí kolové i pásové vojenské techniky, vybudování sedimentačních nádrží, nové ...
FN Brno - Montovaná hala pro sklad zdravotnického materiálu - projektová dokumentace a realizace
Zadavatel připravuje realizaci výstavbového Projektu. Jedná se o realizaci novostavby montované haly pro sklad zdravotnického materiálu. Předmětem zadávané veřejné zakázky je provedení stavby „na klíč“ vč. zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrských činností. Zakázka je zadávána metodou Design&Build.
Zberný dvor Nová Ves nad Žitavou
Predmetom zákazky uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ZBERNÝ DVOR NOVÁ VES NAD ŽITAVOU
Zberný dvor Olešná – novostavba
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybudovaní zberného dvora v obci Olešná v rozsahu a špecifikácii danej projektovou dokumentáciou, vypracovanej spoločnosťou Ing. Peter Svrček -P.S- PROJEKT, Sládkovičova 1222/73, 024 01 Kysucké Nové Mesto, ktorá je v elektronickej podobe súčasťou súťažných podkladov. Stavba bude realizovaná na ...
Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom v obci Jasov
Predmetom obstarávania je dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom- časť zberný dvor a dobudovanie stojísk na umiestnenie zberných kontajnerov na separovanie odpadu v obci Jasov. Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. E.1 a E.2. Zákazka je rozdelená do dvoch samostatných častí: Časť 1. Zberný dvor Časť 2. Stojiská na ...
Hala veľkorozmerných múzejných predmetov (militárií) vo vojenskom objekte VHM
Predmetom riešenia je novostavba objektu hala veľkorozmerných múzejných predmetov ( militárií ) vo vojenskom objekte VHM / Vojenského historického múzea / v Piešťanoch na Žilinskej ceste. Existujúce vystavenie a uloženie militárií je na voľnej nezastrešenej ploche s nevyhovujúcimi priestorovými a technickými podmienkami. Navrhované riešenie v ...
Intenzifikácia zhodnocovania BRO v Kompostárni Krakovany: stavba
Predmetom zákazky sú stavebné práce v rámci projektu: Intenzifikácia zhodnocovania BRO v Kompostárni Krakovany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.