Kompostáreň v Trebišove - stavebné práce
Predmetom zákazky je výstavba automatizovanej kompostárne zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov na dozrievacích plochách so zabezpečeným automatickým prevetrávaním základok. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby "Kompostáreň v Trebišove". Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Inovace bioplynové stanice Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl
Úprava bioplynu na kvalitu zemního plynu a jeho vtláčení distribučním plynovodem do VTL plynovodu. Plnící stanice CNG. Součástí zakázky je dodávka technologie úpravy bioplynu, dodávka technologie vtláčení biometanu do VTL plynovodu a, výstavba plynovodního připojení výrobny plynu do VTL plynovodu, plnící stanice CNG.
Výstavba ZEVO v elektrárenské lokalitě Mělník
Předmětem sektorové veřejné zakázky je závazek účastníka, svým jménem a na svou odpovědnost, pro zadavatele provést dílo, tedy zejména navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci a dle této provést stavební práce, vyrobit, dodat, provést montáž, uvést do provozu a vyzkoušet veškeré stavební objekty, provozní soubory zařízení a technologie ...
Multifunkční parkovací dům u MNO
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava" v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
GSM-R Chomutov - Cheb, stavební část
Předmětem Díla "GSM-R Chomutov - Cheb, stavební část" je vybudování anténních stožárů a základů technologických objektů základnových stanic BTS včetně souvisejících prací. Stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic o 31 lokalit BTS. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
BPS - areál Mladá Boleslav - opakovaná
Předmětem veřejné zakázky je vybudování bioplynové stanice.
Skládka - Hluboká nad Vltavou
Předmětem veřejné zakázky je rekultivace a následné rozšíření skládky Munice. Předmět veřejné zakázky se skládá ze dvou projektů - 2.část rekultivace skládky Hluboká nad Vltavou a Skládka Hluboká nad Vltavou - 4. etapa 1. část. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektových dokumentací a ...
Rekonštrukcia kompostárne Mesta Levice
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu kompostárne verejného obstarávateľa za účelom skvalitnenia prevádzky súčasnej kompostárne bioodpadu, zefektívnenie procesu kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov v zmysle aktuálne platného zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ...
Energetické centrum Horní Suchá II.
Předmětem veřejné zakázky je vybudování energetického centra, které bude využívat materiálů, resp. druhotných surovin biologického charakteru k výrobě koncentrovaného organického hnojiva a bioplynu anaerobním procesem - fermentací. Energetické centrum je rozděleno do několika stavebních objektů, zejména haly příjmu a úpravy surovin, horizontálních ...
Kompostáreň v obci Vinica - novostavba
Stavba je členená na stavebné objekty : SO-01 : Plocha pre zhodnocovanie BRO SO-02 : Oceľový prístrešok SO-03 : Unimobunka SO-04 : Spevnená plocha a odvodnenie SO-05 : Oplotenie SO-06 : Elektroinštalácia SO-07 : Požiarna bezpečnosť stavby Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou ...
Výstavba skleníka vrátane technologického vybavenia a rozšírenie kapacity kotolne pre vykurovanie
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - novostavba objektu skleníka vrátane technologického vybavenia a rozšírenie kapacity kotolne pre vykurovanie skleníka v zmysle projektovej dokumentácie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v ich prílohách. Predmet zákazky bude ...
Parkovací dům Kralupy nad Vltavou
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba parkovacího domu ve městě Kralupy nad Vltavou ve Středočeském kraji. Jedná se o novostavbu parkovacího domu. Parkovací dům bude sloužit především pro dlouhodobé odstavování vozidel typu Park + Ride v souvislosti s blízkým přestupním terminálem hromadné dopravy (železniční a autobusové nádraží). Součástí ...
Czech Centre for Competitive Technologies C3T - znovuvyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je výstavba administrativně-výrobního centra sloužícího k vývoji, výzkumu a zkoušení inovativních technologií, a to včetně dopravní a technické infrastruktury a konečných terénních a sadových úprav. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení je následující: • administrativní budova (SO 01) • výrobně ...
Kompostáreň Brezno
Predmetom zákazky je kompletná realizácia stavby Kompostáreň Brezno na pozemkoch parcelné číslo C 4360/1, E 11498/1 , E 11499/3 , C 4353/5, KÚ Brezno, obec Brezno. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, výkaze výmer a projektovej dokumentácii.
Zberný dvor v Trebišove
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a stavebné úpravy spevnených plôch a oplotenia, vybudovanie novej garáže pre techniku, prístrešku pre kontajnery, novej vrátnice a mostovej váhy, so zriadením nového osvetlenia, čím sa vytvorí priestor na triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove. Podrobný obsah predmetu zákazky je špecifikovaný v súťažných ...
Kompostáreň v Trebišove - stavebné práce
Predmetom zákazky je výstavba automatizovanej kompostárne zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov na dozrievacích plochách so zabezpečeným automatickým prevetrávaním základok. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby "Kompostáreň v Trebišove". Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Stará Ľubovňa
Predmetom zákazky je rekonštrukcia skladu chemickej posypovej soli v areály oblasti Stará Ľubovňa s navrhovanou kapacitou uskladnenia cca, do 1700 t soli na cestmajsterstve Stará Ľubovňa.
Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, so sídlom v Košiciach (ďalej DPMK) zabezpečuje pravidelnú mestskú hromadnú dopravu v Košiciach. Svoje služby poskytuje nielen obyvateľom mesta Košice, ale aj cestujúcim z prímestských častí. K 30.092019 disponovala vozovým parkom s počtom 98 električiek. Električková doprava tvorí jednu z hlavných ...
Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP - II.
Předmětem plnění je demolice stávající staré haly a na jejím místě výstavba skladové haly nové. Objekt nové haly bude částečně vytápěný, napojený funkční přípojkou na vodovod, splaškovou kanalizaci a elektro silnoproud a slaboproud. Dešťové vody budou svedeny do kaskády nově vybudovaných podzemních akumulačních nádrží s přepadem do nového ...
Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany
Predmetom zákazky je stavebná práca vybudovanie zberného dvora v obci Hrnčiarske Zalužany v rozsahu uvedenom v technickej dokumentácii, zadaní s výkazom výmer ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov. V prípade ak sa verejný obstarávateľ v technickej dokumentácii odvoláva na konkrétnu značku, alebo výrobcu, uchádzačovi je umožnené predložiť ...
Rozšíření třídící linky odpadu LIKO SVITAVY a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu. Třídící linka ve Svitavách byla vybudována v r. 1995 v době, kdy byl v této lokalitě také zaváděn tříděný sběr odpadu. Třídírna je od počátku provozovaná společností LIKO SVITAVY a.s. Původní technologické řešení a jeho kapacitní dispozice ...
V424 - modernizace  (P.0472), stavebně - montážní práce
V424 - modernizace (P.0472), stavebně-montážní práce Část 1 - V424 - modernizace - TR SOK - st. č. 81, I. Etapa Část 2 - V424 - modernizace - st. č. 81 - st. č. 171, II. Etapa
ACCORD - Výstavba pavilónu špičkových technológií
Vybudovanie pavilónu špeciálnych technológií Univerzity Komenského v Bratislave. Zákazka bude realizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a udeleným stavebným povolením. Kompletná realizácia stavby musí byť vykonaná v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. § 43d). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ...
D2 PHS Hustopeče v km 25,095 - 26,950 vpravo
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce protihlukové stěny na dálnici D2 v úseku km 25,095 - 26,955 vpravo. PHS bude výšky 3,25 - 5,25 m, s pohltivou výplní, na mostě průhledná s odrazivou výplní. Založení je částečně hlubinné na pilotách, částečně na prefabrikovaných patkách. U mostu bude PHS postavena na samostatné ocelové konstrukci.
Stavebné úpravy pre nakladanie s BRKO - Združenie obcí Holeška
Predmetom zákazky je vybudovanie spevnenej plochy pre dobudovanie systému zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov /BRO/ a realizácia inžinierskych sietí.