Brain 4 Industry - Inovační centrum
Předmětem zakázky je realizace novostavby multifunkčního objektu Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., v centrální části obce Dolní Břežany. Objekt bude sloužit pro prezentaci inovačních technologií. Vedle prostor sloužících hlavnímu účelu bude objekt zahrnovat administrativní část a malý přednáškový sál.
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Manipulace a skladování paliva - Provozní haly pro technologii
Zahrnuje zejména výstavbu velkého halového objektu, sestávajícího ze stavebně oddělených prostor pro příjem paliva, úpravu paliva a skladování paliva. Dále dílo zahrnuje prefabrikovaný objekt rozvodny a spodní stavbu (základy, základové patky) pro objekt „Ocelové schodiště a pásový dopravník“. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat ...
VD Lipno I - přístav
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou hrubé terénní úpravy, vybudování vodní části přístavu (přístavní hrana, plovoucí vlnolam, molo a bazén), vybudování pozemní části přístavu (sloupový otočný jeřáb, skladovací hala s mostovým jeřábem, provozní přístavba, sdružený pozemní objekt správy přístavu a Policie ČR, věžový objekt: maják, membránové ...
Odchovna hovädzieho dobytka
Predložený projekt navrhuje novostavbu odchovne hovädzieho dobytka s použitím modernej technológie chovu a ustajnenia dobytka. Investičný zámer stavebníka uvažuje s vybudovaním otvoreného jednopodlažného objektu tvoreného monolitickou železobetónovou skeletovou konštrukciou, pozostávajúceho z nevykurovaného čiastočne uzatvoreného priestoru pre ...
Čištění bioplynu a plnění CNG
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je výstavba a instalace technologie na čištění bioplynu, jeho přetváření na CNG a následné plnění plynu pro účely využití v dopravě.
Chladiareň na uskladnenie diviny
Objekt chladiarne pre uskladnenie diviny je jednoloďová halová konštrukcia ( 0,000=209,20 ) pôdorysných rozmerov 8,00 x 13,00 m tvaru obdĺžnika. Nosný systém je tvorený obvodovými oceľovými stĺpami a strešnými oceľovými priamopásovými väzníkmi. Základný modul je 7,72 m x 4,24 m (3 ks). Osový rozpon oceľových rámov je 7,72 m. Výška chladiarne je ...
Novostavba skladovací haly s administrativní přístavbou
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba novostavby skladovací haly s administrativní přístavbou dle zadávacích podmínek.
Řízená skládka odpadů Těmice III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření skládky v rámci stávajícího oploceného areálu. Výstavba bude členěna do dvou základních částí: 1) Vybudování úložiště do úrovně obvodových hrází, 2) Navýšení nad výškovou úroveň obvodových hrází a propojení skládkových těles III., II. popř. V. etapy. Rozšířené úložiště bude využíváno jako zařízení k ...
Vybudování nové měnírny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati
Vybudování nové měnírny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní včetně zhotovení nového veřejného osvětlení na samostatné stožáry a stožáry TTV v souvislosti s provedením stavby.
Stavba CEETe a energetické výzkumné technologie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení novostavby budovy CEETe, do níž budou instalovány výzkumné technologie. Tato budova sama o sobě je velkou laboratoří pro výzkum moderních technologií v energetice, transformace různých druhů energie, akumulace energií, řízení dodávek do energetické sítě apod. Součástí předmětu je také realizace ...
Rekonštrukcia a dostavba výskumnej stanice JUH Gabčíkovo
Ide o obstaranie súboru stavebných prác naplánovaných v schválenom projekte ITMS1014+ 313011S735 Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva. Konkrétne ide o stavebné práce na rekonštrukcii existujúcej budovy a výstavba 2 ďalších budov - skleníka a montovanej haly v súlade s priloženým výkazom-výmer.
Výstavba zařízení na čištění bioplynu a plnicí stanice bioCNG Vrahovice
Předmětem veřejné zakázky jsou práce a dodávky spočívající v realizaci zařízení pro čištění bioplynu ke stávající bioplynové stanici Vrahovice, kde hlavní činností je dodávka a montáž požadované technologie. Zařízení bude fungovat na principu membránové separace bioplynu. Permeát z membránové separace s nízkým obsahem metanu bude spalován v ...
Odpadové centrum Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je modernizace areálu odpadového centra Olomouc situovaného v areálu Chválkovice I ve správě Technických služeb města Olomouc (dále jen „TSmO“), vč. související technické infrastruktury inženýrských sítí vč. technologických zařízení, dopravní infrastruktury, nového oplocení a nezbytných navazujících připojení na řady. V ...
Prameniště Pňovice I-III a Březové - obnova stavební, strojní a elektro části objektů
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících objektů v prameništích. Jedná se o trvalou inženýrskou stavbu, jejímž účelem je jímání a čerpání surové vody do úpravny vody Příkazy.
Úprava bioplynu na biometan  a jeho prodej ZD Hrotovice
Předmětem je výstavba 2 kontejnerových objektů, výdejního stojanu s přístřeškem a 2 požárně dělicích stěn, dle projektové dokumentace, která je přílohou této zadávací dokumentace.
KNTB, a.s. Kontejnerová sestava administrativního a skladovacího objektu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kontejnerové sestavy z 21 buněk - 11 kusů 1. NP a 10 kusů 2. NP. Specifikace: a) požadavky požární REW 45 DP1 - 1. NP REW 30DP1 - 2. NP b) PEN B: U = 0,189 strop U = 0,2 - 0,25 stěna U = menší 0,3 podlaha Okna 1,1 (trojsklo 0,7); dveře 1,2 (i 1-) c) Sv. výška 1. NP 3 metry ...
Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů
Předmětem veřejné zakázky, je návrh a výstavba vysoce účinného zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II - linka K1). Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Novostavba skladového objektu v Kladrubech nad Labem
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - novostavba skladového objektu v hospodářském zázemí národního hřebčína. Jedná se o jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu s využitelným podkrovím. V podkroví jsou situovány administrativní prostory. Půdorysné rozměry stavby jsou 34 x 12,5 m. Součástí stavby je i vybudování přípojek inženýrských ...
Dekarbonizace elektrárny Kolín, část B: Úpravy palivového hospodářství
Provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Dekarbonizace elektrárny Kolín, část B: Úpravy palivového hospodářství biomasy“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje nové příjmové boxy, úpravu stávajícího skladu paliva a navazující dopravní trasy. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní ...
Rekonštrukcia a prístavba strediska čistoty Bratislava - m. č. Rača 3
Predmetom riešenia je kompletná rekonštrukcia nevyužívaného areálu Strediska čistoty na parcelách 475/91 (hlavný objekt) a 475/92 (obslužná plocha, budúci sklad, budúci prístrešok). Ide o samostatný prevádzkový objekt prístupný z verejnej komunikácie. Hlavný objekt predstavuje jednopodlažná stavba obdĺžnikového pôdorysného tvaru s plochou ...
Hradec Králové, Nový areál FVZ UO - pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba
Předmětem VZ je výstavba nové budovy radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA, provozně propojené s objektem kateder č. 001 v areálu Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové, včetně napojení obou objektů na dopravní a technickou infrastrukturu. Výstavba bude provedena v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby, ...
TR Nejdek - nová transformovna 110/22 kV
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „TR Nejdek - nová transformovna 110/22 kV“.
Výstavba kompostárne v Habovke
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie, ktorých výsledkom bude výstavba novej kompostárne. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby nové, moderní výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace situované v areálu nemocnice v Boskovicích. Předmětem plnění je rovněž: - vykonání činností v souvislosti s realizací geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla v souladu se zákonem č. 44/1988 ...
SAKO Brno, a.s. - Budova C
Předmětem zakázky je novostavba budovy C - provozní a skladovací budovy, která bude spojena komunikačním krčkem s provozní budovou B umístěnou v areálu SAKO Brno, a.s., na ulici Jedovnická 4247/2.