Výstavba zberného dvora a stojísk a umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s výstavbou zberného dvora triedeného komunálneho odpadu s manipulačnou plochou na umiestnenie zberných nádob separovaného odpadu a prevádzkovou budovou vrátane oplotenia areálu v zmysle stavebného povolenia č. 9983/DS/14046/2021/033-HJ-002 vydaného Mestom Dunajská Streda dňa 20.10.2021, ktoré ...
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Manipulace a skladování paliva - provozní haly pro technologii
Zhotovení kompletního stavebního objektu SO 07.02 Objekt příjmu, třídění a skladování paliva a stavebního objektu SO 07.09 Elektrorozvodna. Součinnost s ostatními zhotoviteli akce Dekarbonizace Teplárny Přerov, účast při koordinačních jednáních a umožnění nezbytných prací ostatních zhotovitelů na staveništi. Realizace SO 07.02 Objekt příjmu, ...
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti SVAMAN spol.  s r.o.
Hlavným stavebným objektom navrhovanej stavby je objekt SO 01: Velín. Vo velíne sú umiestené nové vzduchotechnické jednotky s rekuperáciou, ktoré nahradia staré vzduchotechnické jednotky. Súčasťou prác sú aj vykurovanie, elektromontáže, bleskozvod, kompresorovňa. Stavba je členená na SO 01 Velín PS 01 Vzduchotechnika Bližší opis predmetu ...
Zariadenie na zhodnocovanie BRKO - Mikroregión 11 PLUS: stavba
Predmetom zákazky sú stavebné práce v rámci projektu: Zariadenie na zhodnocovanie BRKO - Mikroregión 11 PLUS. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne
Predmetom zákazky sú stavebné práce Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne časť rozšírenie kompostárne neprestrešenou spevnenou plochou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Manipulace a skladování paliva, Objekt dopravy paliva
Zhotovení kompletního stavebního objektu SO 07.03 Objekt dopravy paliva dle dokumentace pro provádění stavby SO0703-DPS-SDOC-1001 Podrobný popis požadovaného plnění zakázky je uveden v příloze A - Technická část zadávací dokumentace
Technologie pro úpravu odpadů ale2 services s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka zařízení k BPS Bílov pro příjem odpadů z potravinářské a jiné výroby v objemu max. 1 500 tun/rok a pro jejich následnou úpravu pro využití v zařízení bioplynové stanice. Předmětem dodávky jsou: a) Drtící linka č. 1 b) Rozvodna NN a MaR c) Potrubí pro vedení substrátů a ředící kapaliny d) Související stavební ...
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rozdelených na objekty SO 01 výstavba kotolne so skladom štiepky (v objekte súčasného skladu) a SO 02 vybudovanie vonkajšieho teplovodu. Predmetom technického riešenia stavby (objekt SO 01) je vybudovanie/ rozšírenie kotolne, prístavba skladu štiepky a vybetónovanie spevnenej plochy pre násypku ...
Projekt výstavby plnících stanic LNG - stavební práce - Kozomín
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem v rámci nadlimitního zadávacího řízení na stavební práce pro lokalitu - Kozomín. Předmětem bude výstavba LNG stanice v areálu stávající čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH), přestřešení výdejního místa, úprava areálové komunikace a rozšíření zpevněných ploch, oplocení ...
Kompostáreň Komárno stavebné práce II
Navrhované situovanie kompostárne sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, v jeho severozápadnej časti, v lokalite umiestnenej severne od cesty II/573 smer Komárno - Hadovce -Kolárovo. V súčasnosti sa pozemok využíva na poľnohospodársku činnosť. Zo zamerania je viditeľná hranica obrábanej časti. Pri situovaní kompostárne boli v plnej miere ...
Výstavba trojstupňového lakovacího boxu pro tramvaje v areálu OT Hostivař
Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním (1) dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací spočívajících ve výstavbě nového průjezdného trojstupňového lakovacího boxu pro tramvaje včetně technologie v areálu OT Hostivař.
Areál pre zhodnocovanie BRKO - Malacky: stavba
Predmetom zákazky je výstavba areálu pre zhodnocovanie BRKO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
BČOV Pardubice-příjem dovážených odpadů
Předmětem stavby je realizace investičního záměru příjem dovážených odpadů, úpravy nádrží AN13, 14, navazující na již realizovanou instalaci příjmových stanic. V podrobnostech odkazuje zadavatel na zadávací dokumentaci, a dále projektovou dokumentaci zpracovanou společností EKOEKO s.r.o.
ČOV - sušárna kalů
Veřejná zakázka s názvem „ČOV - sušárna kalů“ je nadlimitní sektorovou veřejnou zakázkou, jejímž účelem je pořízení stavební a technologické části nízkoteplotní linky sušení kalu na čistírně odpadních vod Olomouc včetně zpracování související projektové dokumentace pro výstavbu haly a samotná výstavba haly, v níž bude technologie umístěna a ...
Výstavba Haly SIM SIM, 22. z VrL Náměšť n/O - Sedlec (2021)
Zajištění realizace výstavby nového objektu/haly simulačního centra vč. výstavby obslužných komunikací a souvisejících přeložek sítí. Stavba bude určena pro zabezpečení provádění výcviku pozemního personálu a pilotů vrtulníků Bell na simulátoru FTD (Flight Training Device) vč. příslušného zázemí. Stavba je lokalizována uvnitř vojenského areálu ...
Kompostáreň Komárno - stavebné práce
Navrhované situovanie kompostárne sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, v jeho severozápadnej časti, v lokalite umiestnenej severne od cesty II/573 smer Komárno - Hadovce -Kolárovo. V súčasnosti sa pozemok využíva na poľnohospodársku činnosť. Zo zamerania je viditeľná hranica obrábanej časti. Pri situovaní kompostárne boli v plnej miere ...
MUZ II - C1 - stavebná časť
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, so sídlom v Košiciach (ďalej DPMK) zabezpečuje pravidelnú mestskú hromadnú dopravu v Košiciach. Svoje služby poskytuje nielen obyvateľom mesta Košice, ale aj cestujúcim z prímestských častí. K 30.092019 disponovala vozovým parkom s počtom 98 električiek. Električková doprava tvorí jednu z hlavných ...
Brain 4 Industry - Inovační centrum
Předmětem zakázky je realizace novostavby multifunkčního objektu Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., v centrální části obce Dolní Břežany. Objekt bude sloužit pro prezentaci inovačních technologií. Vedle prostor sloužících hlavnímu účelu bude objekt zahrnovat administrativní část a malý přednáškový sál.
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Manipulace a skladování paliva - Provozní haly pro technologii
Zahrnuje zejména výstavbu velkého halového objektu, sestávajícího ze stavebně oddělených prostor pro příjem paliva, úpravu paliva a skladování paliva. Dále dílo zahrnuje prefabrikovaný objekt rozvodny a spodní stavbu (základy, základové patky) pro objekt „Ocelové schodiště a pásový dopravník“. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat ...
VD Lipno I - přístav
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou hrubé terénní úpravy, vybudování vodní části přístavu (přístavní hrana, plovoucí vlnolam, molo a bazén), vybudování pozemní části přístavu (sloupový otočný jeřáb, skladovací hala s mostovým jeřábem, provozní přístavba, sdružený pozemní objekt správy přístavu a Policie ČR, věžový objekt: maják, membránové ...
Odchovna hovädzieho dobytka
Predložený projekt navrhuje novostavbu odchovne hovädzieho dobytka s použitím modernej technológie chovu a ustajnenia dobytka. Investičný zámer stavebníka uvažuje s vybudovaním otvoreného jednopodlažného objektu tvoreného monolitickou železobetónovou skeletovou konštrukciou, pozostávajúceho z nevykurovaného čiastočne uzatvoreného priestoru pre ...
Čištění bioplynu a plnění CNG
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je výstavba a instalace technologie na čištění bioplynu, jeho přetváření na CNG a následné plnění plynu pro účely využití v dopravě.
Chladiareň na uskladnenie diviny
Objekt chladiarne pre uskladnenie diviny je jednoloďová halová konštrukcia ( 0,000=209,20 ) pôdorysných rozmerov 8,00 x 13,00 m tvaru obdĺžnika. Nosný systém je tvorený obvodovými oceľovými stĺpami a strešnými oceľovými priamopásovými väzníkmi. Základný modul je 7,72 m x 4,24 m (3 ks). Osový rozpon oceľových rámov je 7,72 m. Výška chladiarne je ...
Novostavba skladovací haly s administrativní přístavbou
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba novostavby skladovací haly s administrativní přístavbou dle zadávacích podmínek.
Řízená skládka odpadů Těmice III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření skládky v rámci stávajícího oploceného areálu. Výstavba bude členěna do dvou základních částí: 1) Vybudování úložiště do úrovně obvodových hrází, 2) Navýšení nad výškovou úroveň obvodových hrází a propojení skládkových těles III., II. popř. V. etapy. Rozšířené úložiště bude využíváno jako zařízení k ...