Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne
Predmetom stavebných práce je výstavba haly, nádrže na zachytávanie dažďovej vody a oplotenie pre kompostáreň mesta Vranov nad Topľou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kompostáreň Dolný Bar
Predmetom zákazky je výstavba kompostárne v rozsahu podľa osobitných príloh: Projektová dokumentácia Zadanie.
Parkovací objekt Sosna
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují výstavbu třípodlažní samoobslužné hromadné garáže s pohybem vozidel vlastní silou včetně napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, včetně provozování servisních služeb elektronického parkovacího systému. Součástí stavby je i úprava stávající křižovatky ul. ...
ÚV Lednice, kalové hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávající úpravny vody (ÚV) Lednice. Jedná se o novou stavbu objektu kalového hospodářství a napojení tohoto objektu na ÚV. Projekt řeší snížení množství produkovaného surového kalu. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 1 - Praha)
Předmětem zakázky je dodávka tlakové vodíkové plnicí stanice v rámci ČSPH Benzina, Novopacká 65, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, včetně stavební činnosti, projekční a inženýrské činnosti, servisu.
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 2 - Plzeň)
Předmětem zakázky je dodávka tlakové vodíkové plnicí stanice v rámci ČSPH Benzina, Nepomucká 791/198, 326 00 Plzeň 8 - Černice, včetně stavební činnosti, projekční a inženýrské činnosti, servisu.
Centrum na zpracování BRO Plzeň - Líně
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování fermentační stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů (dále jako „BRO“) a biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jako „BRKO“) anaerobním způsobem (bez přístupu vzduchu) s produkcí ...
SAKO Brno, a.s. - Dotřiďovací linka - zhotovitel stavebních prací
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení nové haly pro automatickou dotřiďovací linku určenou primárně ke zpracování plastu a papíru.
Výstavba TT Třebušice
Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu včetně Doprovodné dokumentace ZP, Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „Výstavba TT Třebušice”, včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při ...
Chovné zařízení pro slony
Chovné zařízení pro slony v rámci nového území zoologické zahrady_Karibuni, které navazuje na stávající území ZOO a zámku Lešná. Součástí chovného zařízení pro slony je samotný objekt ubikace slonů, výběh A, objekt hnojiště a související technická a dopravní infrastruktura.
Slezské zemské muzeum - skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr II
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového expozičního skleníku v k.ú. Nový Dvůr u Opavy.
Vybudovanie potravinového inkubátora v SPU Nitra – stavebné práce
Ide o nutné stavebné úpravy v rámci existujúcej budovy Katedry hygieny a bezpečnosti potravín SPÚ v Nitre. Potravinový inkubátor umožní overiť získané laboratórne výskumné poznatky v podmienkach simulujúcich výrobný proces. Vybudovanie potravinového inkubátora podporí prenos poznatkov a technológií do praxe a obohatí nehmotné duševné vlastníctvo. ...
Czech Centre for Competitive Technologies C3T - znovuvyhlášení 2021
Předmětem veřejné zakázky je výstavba administrativně-výrobního centra sloužícího k vývoji, výzkumu a zkoušení inovativních technologií, a to včetně dopravní a technické infrastruktury a konečných terénních a sadových úprav. Bližší specifikace v rámci zadávací dokumentace.
Vodojem Horská a zásobní řady - stavební práce
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba vodojemu, přivaděče, vodovodních řadů, splaškové kanalizace a přeložka sdělovacích kabelů, vyvolaná výstavbou vodovodu a kanalizace. Součástí díla bude také oprava komunikací dotčených výkopy.
Kompostáreň v Trebišove - stavebné práce
Predmetom zákazky je výstavba automatizovanej kompostárne zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov na dozrievacích plochách so zabezpečeným automatickým prevetrávaním základok. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby "Kompostáreň v Trebišove". Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Inovace bioplynové stanice Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl
Úprava bioplynu na kvalitu zemního plynu a jeho vtláčení distribučním plynovodem do VTL plynovodu. Plnící stanice CNG. Součástí zakázky je dodávka technologie úpravy bioplynu, dodávka technologie vtláčení biometanu do VTL plynovodu a, výstavba plynovodního připojení výrobny plynu do VTL plynovodu, plnící stanice CNG.
Výstavba ZEVO v elektrárenské lokalitě Mělník
Předmětem sektorové veřejné zakázky je závazek účastníka, svým jménem a na svou odpovědnost, pro zadavatele provést dílo, tedy zejména navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci a dle této provést stavební práce, vyrobit, dodat, provést montáž, uvést do provozu a vyzkoušet veškeré stavební objekty, provozní soubory zařízení a technologie ...
Multifunkční parkovací dům u MNO
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava" v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
GSM-R Chomutov - Cheb, stavební část
Předmětem Díla "GSM-R Chomutov - Cheb, stavební část" je vybudování anténních stožárů a základů technologických objektů základnových stanic BTS včetně souvisejících prací. Stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic o 31 lokalit BTS. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
BPS - areál Mladá Boleslav - opakovaná
Předmětem veřejné zakázky je vybudování bioplynové stanice.
Skládka - Hluboká nad Vltavou
Předmětem veřejné zakázky je rekultivace a následné rozšíření skládky Munice. Předmět veřejné zakázky se skládá ze dvou projektů - 2.část rekultivace skládky Hluboká nad Vltavou a Skládka Hluboká nad Vltavou - 4. etapa 1. část. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektových dokumentací a ...
Rekonštrukcia kompostárne Mesta Levice
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu kompostárne verejného obstarávateľa za účelom skvalitnenia prevádzky súčasnej kompostárne bioodpadu, zefektívnenie procesu kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov v zmysle aktuálne platného zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ...
Energetické centrum Horní Suchá II.
Předmětem veřejné zakázky je vybudování energetického centra, které bude využívat materiálů, resp. druhotných surovin biologického charakteru k výrobě koncentrovaného organického hnojiva a bioplynu anaerobním procesem - fermentací. Energetické centrum je rozděleno do několika stavebních objektů, zejména haly příjmu a úpravy surovin, horizontálních ...
Kompostáreň v obci Vinica - novostavba
Stavba je členená na stavebné objekty : SO-01 : Plocha pre zhodnocovanie BRO SO-02 : Oceľový prístrešok SO-03 : Unimobunka SO-04 : Spevnená plocha a odvodnenie SO-05 : Oplotenie SO-06 : Elektroinštalácia SO-07 : Požiarna bezpečnosť stavby Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou ...
Výstavba skleníka vrátane technologického vybavenia a rozšírenie kapacity kotolne pre vykurovanie
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - novostavba objektu skleníka vrátane technologického vybavenia a rozšírenie kapacity kotolne pre vykurovanie skleníka v zmysle projektovej dokumentácie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v ich prílohách. Predmet zákazky bude ...