Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnici
Předmětem veřejné zakázky je výstavba multifunkční budovy, jejímž cílem je rozšíření skladovacích ploch určených pro skladování humanitárního materiálu a vybudování nové střelnice pro potřeby městské policie, popř. dalších subjektů. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i komunikace a zpevněné plochy, kanalizace, vodovod a přípojka NTL plynu. ...
Hala pro třídící linku separovaného odpadu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení montované železobetonové haly obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. Hala bude založena na betonových patkách s podlahou z drátkobetonu. Uvnitř haly bude umístěno technologické zařízení třídící linky odpadů. Přístupná bude provozními a únikovými dveřmi a dále 4 sekčními vraty.
Sběrný dvůr tříděného odpadu Štoky
vybudování sběrného místo odpadů pro lokalitu městyse Štoky a přilehlého okolí, odpady budou tříděny a ukládány do kontejnerů na odpad a do uzavřeného skladu - sběrný dvůr se bude skládat z nově navržených zpevněných ploch, z prefabrikovaného modulárního systému, který bude tvořit rampu pro shoz odpadů do kontejnerů a uvnitř něho bude umístěn ...
Prešov, SK - vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky - R
Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je vybudovanie oceľových prístreškov pre garážovanie vojenskej prepravnej techniky podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.
Nový pavilon goril
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového pavilonu goril v Zoo Praha. Rozsah předmětu veřejné zakázky je vymezen a detailně specifikován ve stejnojmenné projektové dokumentaci vypracované firmou ABM architekti spol. s r.o., IČ: 256 06 026, se sídlem Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1, pod zakázkovým číslem 3.62 z měsíce června 2018 a ve ...
Výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi
Předmětem zakázky je výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi sestávajícího se z budovy korozní a tvářecí laboratoře a infrastruktury. Součástí zakázky je také dodávka služeb (inženýrská činnost), infrastruktury (inženýrské sítě a dopravní infrastruktura) a zabezpečovací systémy včetně řízení vstupů, a to v obci a k.ú. ...
V401 – modernizace, stavebně - montážní práce
V401 – modernizace (P.0475), stavebně - montážní práce Část 1 – V401 - modernizace - TR Týnec – st. č. 106 – 1. Etapa Část 2 – V401 – modernizace - St. č. 106 – TR Krasíkov - 2. Etapa
Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek
Předmětem veřejné zakázky je výstavba dílen ve Střední škole odborné ve Frýdku-Místku v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností Mátl a Kyšák s.r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části: 1. část - dílna na ulici Lískovecká 2. část - dílna ...
Vyšný Žipov – zberný dvor – stavebná časť
Predmetom zákazky je vybudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a to vybudovaním stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad, vybudovaním zberného dvora na umiestnenie zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu. Navrhovaný zberný dvor bude tvorený spevnenou plochou s osadeným ...
D8 PHS Úžice, exit 9
Účelem výstavby zvýšené protihlukové stěny je omezení hluku způsobenému provozem na dál-nici D8, který ovlivňuje obytnou zástavbu obce Úžice. Zástavba obce Úžice je částečně ochráně-na před hlukem emitovaným na dálnici D8 stávající protihlukovou stěnou umístěnou v pravé krajnici pravého jízdního pásu. Nová PHS je umístěna ve vzdálenosti 1,0 m od ...
Hasičská stanica Prešov - Vydumanec, DÚR v podrobnosti DSP vrátane IGHP, DP, DSZ, AD
Hasičská stanica Prešov Vydumanec bude slúžiť pre potreby zásahu v tuneloch NDS aj pre zásah HAZZ pre širokú oblasť západne od Prešova. Umiestnená je v križovatke Vydumanec na pozemkoch NDS, napojená na obslužnú komunikáciu komunikáciou pretínajúcou vodný tok. Areál HaZZ bude pozostávať z prevádzkovej budovy (hasičskej stanice) s administratívnymi ...
Rozšíření výkonu kotelny na biomasu – stavební část
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce na rozšíření budovy stávající kotelny v souvislosti s dodávkou nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících stavebních úprav a služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany
Výstavba kompostárne. Detailný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Vybudování multifunkčního výcvikového střediska IZS v areálu Lišov-Slabce
Vybudování multifunkčního výcvikového střediska IZS v areálu Lišov-Slabce
Rozšíření skládky Klenovice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rozšíření skládky odpadů Klenovice v areálu bývalé nezajištěné skládky Klenovice. Blíže v projektové dokumentaci
Stavba Ekocentra Hranice
Předmětem veřejné zakázky je novostavba sběrného dvora a zázemí technických služeb – šatny, sklady, garáže, přístřešky a zpevněné plochy v areálu firmy EKOLTES Hranice a.s..
Stavebný objekt heliport v lokalite Ružinov
Predmetom navrhovanej činnosti je naprojektovanie a následné vybudovanie vyvýšeného heliportu vedľa objektu, kde je situované centrálne prijímacie oddelenie (Urgent) pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu (ďalej len VZZS, v medzinárodnom styku sa využíva skratka HEMS) v areáli nemocnice Ružinov, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice ...
Výstavba zberného dvora Lendak
Predmetom stavby je vybudovanie zberného dvora. Zberný dvor je navrhnutý na základe požiadavky investora stavby na pozemku investora v extraviláne obce Lendak, parcelné číslo 1783/1, 1781/1,9, 1785. Pozemok je v pozdĺžnom reze mierne svažitý. Územie je prístupné zo spevnenej plochy existujúcej ulice, z inžinierskych sietí sú v blízkosti ...
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...
Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné
Predmetom zákazky je realizácia stavby s názvom Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné podľa spracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou Reming Consult, a.s. v členení podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora odpadu v obci Veľké Ludince v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.
Poptávám betonářské práce
Poptávám betonařské práce v rámci výstavby železobetonové haly. Hledáme firmu ze Znojma, Brna či okolí pro zhotovení následujících betonařských prací dle výkresu v rámci výstavby naší betonové haly 40x25m: - uložení a zhutnění betonové směsi dodané jiným dodavtelem do připraveného a po obvodu volné přístupného výkopu pro základ - hloubka 80 ...
Výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi
Předmětem zakázky je výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi sestávajícího se z budovy korozní a tvářecí laboratoře a infrastruktury. Součástí zakázky je také dodávka služeb (inženýrská činnost, kolaudace), infrastruktury (inženýrské sítě a dopravní infrastruktura) a zabezpečovací systémy včetně řízení vstupů a to v ...
Hala na skladování potravin - zeleniny
Jde o demolici stávajícího objektu bývalého kravína a to včetně likvidaci suti. Stavbu nové ocelové konstrukce, opláštění PUR panely včetně sedlové střechy, novou podlahu, izolaci tepelnou i proti vlhkosti, elektroinstalaci, vzduchotechniku, nátěry, kanalizaci- odvod dešťové vody. okapy, hromosvody a vrata.
Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.