Rozšírenie zberného dvora - Obec Pečovská Nová Ves
Predmetom zákazky je realizácia stavby " Rozšírenie zberného dvora Obec Pečovská Nová Ves podľa podmienok žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. NFP310010BTW8 k projektu pod názvom: Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves predloženého v zmysle podmienok výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32. Účelom je vytvoriť nový ...
Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne
Predmetom zákazky je realizácia stavby Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu výstavba kompostárne podľa podmienok žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. NFP310020AZK5 k projektu pod názvom: Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu výstavba kompostárne predloženého v zmysle podmienok výzvy č. ...
Produktová a procesní inovace ve společnosti AUMED, a.s.: Technologie výroby
Cílem veřejné zakázky je vytvoření nového výrobního centra, které bude využívat výsledky vlastního výzkumu pro výrobu inovovaného přípravku na bázi transfer faktoru (TFI) a vytvoření nového kontrolního centra, které bude využívat výsledky vlastního výzkumu pro kontrolu inovovaného přípravku vyrobeného na bázi transfer faktoru (TFI). Podrobné ...
Zberný dvor separovaného odpadu v obci Sebechleby
Predmetom zákazky je vybudovanie Zberného dvora v Sebechleboch. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Modernizace výroby kyseliny dusičné
Předmětem zakázky je výstavba nové výrobny kyseliny dusičné (KD) o kapacitě uvedené v příloze č. 7 Zadávací dokumentace - "Minimální technické podmínky, další technické podmínky" (dvoutlaká technologie výroby KD), dopojení nové technologie na stávající chladící okruh, nových skladovacích zásobníků pro vyrobenou kyselinu dusičnou s propojením ...
Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk - výstavba haly
Veřejná zakázka s názvem „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk“ je nadlimitní veřejnou zakázkou, jejímž účelem je pořízení technologie odvodňovací linky a technologie pásové nízkoteplotní sušárny kalů (dále jen „technologie“), včetně zpracování související projektové dokumentace pro výstavbu haly a samotná výstavba haly, v níž bude ...
Výstavba chladicího boxu - III
Předmětem této zakázky je výstavba nového chladicího boxu, včetně nové elektroinstalace, kanalizace, kafilérie a rampy v areálu na Nových Dvorech v Lánech.
Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba
Predmetom zákazky je realizácia stavby "Zberný dvor Obec Kamenná Poruba podľa podmienok žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. NFP310010BZX1 k projektu pod názvom: Vybudovanie zberného dvora v obci Kamenná Poruba predloženého v zmysle podmienok výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72. Účelom je vytvoriť nový priestor na triedený ...
Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste –  brown field Fiľakovo II
Predmetom zákazky je realizácia výstavby novej priemyselnej zóny v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove so súvisiacimi obslužnými funkciami. Zámerom je návrh dvoch priemyselných zateplených hál. Súčasťou hál je dvojpodlažná administratívna budova. Členenie stavby je na nasledujúce prevádzkové súbory a objekty: SO.01. Administratívna ...
Zberný dvor na separáciu odpadu - obec Moravské Lieskové
Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora v obci Moravské Lieskové. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti D. OPIS PREDMTU ZÁKZAKY týchto súťažných podkladov, vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii vypracovanej Ing. Ján Bobák, autorizovaný architekt, 6/2016, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
V420 - modernizace, stavebně-montážní práce
Stavebně-montážní práce u akce V420 - modernizace (P.0519) - II. Etapa TR HRA - p. b. č. 137
Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha
Předmětem stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“ je: • zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, • zpracování Realizační dokumentace stavby, • vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v ...
Rekonstrukce spalovny nebezpečného a medicínského odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce spalovny, která zahrnuje dodávku a montáž technologie, stavební úpravy, demontáž a likvidaci stávající technologie, provedení zkoušek a testů nové technologie spalovny. Předmětem veřejné zakázky je tak modernizace a uvedení do opětovného provozu energetického zařízení pro energetické využití ...
Rozšíření výdejních lávek ve skladu Třemošná
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření výdejních lávek ve skladu Třemošná. Jedná se o ukončení provozu „horního“ plnění autocisteren na „spodní“ plnění na stopě číslo 1 výdejní lávky se zachováním jednosměrného provozu výdejních lávek. Takto upravenou stopu vybavit technologií pro plnění třemi (3) rameny spodního plnění zároveň pro benzín ...
Výstavba linky pro zpracování bioodpadů
Předmětem zakázky je výstavba haly s instalovanou technologií na zpracování a úpravu bioodpadů pro bioplynovou stanici.
Zberný dvor biologický rozložiteľného odpadu Kľušov
Výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Zberný dvor biologický rozložiteľného odpadu Kľušov. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Kompostáreň Spišská Stará Ves - stavebné práce
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybudovanie kompostárne v Spišskej Starej Vsi. Predmetná stavba spadá do objektov odpadového hospodárstva, nemá výrobný charakter. Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie vybraných druhov biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) kompostárne. V rámci stavebných prác ...
Týniště nad Orlicí - Vybudování nové stanice PHM
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Týniště nad Orlicí - Vybudování nové stanice PHM“ je dodávka a montáž kompletního zařízení nové čerpací stanice pohonných hmot pro drážní vozidla včetně realizace všech potřebných stavebních prací. Součástí veřejné zakázky je i zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení, veškerá potřebná ...
Zhodnocovanie BRKO v meste Krupina - stavba
Predmetom zákazky sú stavebné práce v rámci projektu: Zhodnocovanie BRKO v meste Krupina. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dekarbonizace Elektrárny Kolín - Požárně bezpečnostní opatření kotelny K5
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Dekarbonizace Elektrárny Kolín, Požárně bezpečnostní opatření kotelny K5“, které zahrnuje dodávku a montáž požárně bezpečnostních potření kotelny K5.
Technologie pro úpravu odpadů ale2 services s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka zařízení k BPS Bílov pro příjem odpadů z potravinářské a jiné výroby v objemu max. 1 500 tun/rok a pro jejich následnou úpravu pro využití v zařízení bioplynové stanice.
Viacpodlažné parkovisko JUH III
Predmetom zákazky je realizácia prestavby súčasného parkoviska na parcele KN-C 3226/3 k.ú. Poprad na Ul. Rastislavovej a jeho nadstavba o jedno poschodie s novou rampou, nabíjacími stanicami pre elektromobily, osvetlením a schodiskami s prístupovými komunikáciami. Nové poschodie nie je navrhované nad celou plochou existujúceho parkoviska. Kapacita ...
Vícepodlažní parkování u ZOO
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Vícepodlažní parkování u ZOO“ v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve věcném a technickém rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované společností LAPLAN s.r.o. se sídlem: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 29201691. Součástí plnění předmětu této veřejné zakázky je také ...
Výstavba zberného dvora a stojísk a umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s výstavbou zberného dvora triedeného komunálneho odpadu s manipulačnou plochou na umiestnenie zberných nádob separovaného odpadu a prevádzkovou budovou vrátane oplotenia areálu v zmysle stavebného povolenia č. 9983/DS/14046/2021/033-HJ-002 vydaného Mestom Dunajská Streda dňa 20.10.2021, ktoré ...
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Manipulace a skladování paliva - provozní haly pro technologii
Zhotovení kompletního stavebního objektu SO 07.02 Objekt příjmu, třídění a skladování paliva a stavebního objektu SO 07.09 Elektrorozvodna. Součinnost s ostatními zhotoviteli akce Dekarbonizace Teplárny Přerov, účast při koordinačních jednáních a umožnění nezbytných prací ostatních zhotovitelů na staveništi. Realizace SO 07.02 Objekt příjmu, ...