ČOV - zhotovenie betónovej nádrže
Predmetom tejto zákazky sú stavebné práce súvsiace so zhotovením betónovej nádrže v rámci stavby "SO 02 ČOV Teplička"
09020 - I/11 Mosty u Jablunkova, protihluková opatření - 2.etapa
Předmětem veřejné zakázky je výměna a doplnění protihlukových opatření na silnici I/11 v obci Mosty u Jablunkova, konkrétně na mostech ev. č. 11-094, 11-095, 11-198, 11-199, 11-201, 11-202 a v mezilehlých úsecích v km 341,393 - 347,563 provozního staničení.
Zberný dvor v obci Domaniža
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác a budovanie centrálneho zberného dvora v obci Domaniža so zameraním na: Zberný dvor bude slúžiť na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom stavby je rozšírenie ...
Kompostáreň v Trnave
Predmetom zákazky je realizácia všetkých stavebných a súvisiacich prác s vybudovaním a dodaním stavby Kompostáreň, Trnava. Cieľom akcie je spracovanie biodegradovateľných odpadov na novonavrhnutej kompostárni, kde sa využíva technológia kompostovania pomocou polopriepustných membrán GORE s kontrolovaným prevzdušňovaním základky. Podrobnejšie je ...
ZEVO - využití odpadního tepla
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění veškerých dodávek, věcí, prací a služeb spojených s instalací zařízení pro vyvedení odpadního tepla odchozích spalin z technologie spalovny odpadů ZEVO Plzeň ve formě topné vody. Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně ...
Výstavba fóliovníka a snehovej jamy
Predmetom verejného obstarávania je výstavba fóliovníka a snehovej jamy v Tatranskej Lomnici - SGD Rakúske Lúky. Navrhovaný fóliovník bude stáť na mieste jestvujúcich dvoch zastaralých fóliovníkov, ktoré budú demontované pred výstavbou. Fóliovník bude samostatne stojaci jednopodlažný objekt bez podpivničenia so šírkou 19,4 m, dĺžkou 42,7 m a ...
Výstavba skladov soli
Predmetom zákazky je vybudovanie skladov soli v areáli SC KSK strediska Rožňava a Spišská Nová Ves (realizácia stavebných prác) odborne spôsobilou osobou podľa schválenej projektovej dokumentácie, vrátane spracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS), v prípade potreby spracovanie výrobnej dokumentácie (VTD) a geodetických prác ...
Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa - opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je výstavba tlakové vodíkové plnící stanice na pozemcích zadavatele, včetně zajištění dodávky a instalace technologie potřebné pro realizaci 1. etapy projektu rozvoje vodíkové mobility (a následný servis), to vše s cílem zajistit možnost doplňování pohonných hmot pro vozidla na vodíkový pohon v majetku zadavatele a ...
Výstavba vědeckovýzkumného centra LERCO
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla novostavby pětipodlažního objektu vědeckovýzkumného centra „LERCO“ s aplikačním přesahem a vytvoření adekvátního výzkumného a vzdělávacího zázemí. Jedná se o objekt centra biomedicínského výzkumu, chirurgických oborů, patologie, biochemie, molekulární biologie a virologie a centra zobrazovacích metod v ...
NEZ-T403 nový vč. pole a kompenzace, stavebně-montážní práce
NEZ-T403 nový vč. pole a kompenzace (P.0065), stavebně-montážní práce
Novostavba Trafostanice TS5 vč. náhradního zdroje elektrické energie - MO, o.z.
„Energetické zkapacitnění areálu - novostavba Trafostanice TS5 vč. náhradního zdroje elektrické energie, propojení s předávací TS1, přípravou rozvodů NN pro budoucí urgentní příjem a úpravy rozvaděče pro potřeby DDO v pavilonu C - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - projektový a inženýrský servis“
Hala pro deponaci silničních vozidel ve vozovně Střešovice - zajištění zhotovitele stavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících výstavbě nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice, tedy zejména a) výstavba nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice; b) dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby o konkrétní technické řešení, včetně ...
Kuchyňa - hangár ľahkej konštrukcie - R
Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je výstavba hangáru ľahkej konštrukcie v areáli 46. krídla Kuchyňa. Podrobný rozsah prác je uvedený v súťažných podkladoch, Projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšíreni
Predmetom zákazky sú stavebné práce Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne časť rozšírenie kompostárne neprestrešenou spevnenou plochou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prešov, hangár ľahkej konštrukcie - R
Predmetom zákazky je výstavba hangáru ľahkej konštrukcie v areáli Vojenskej leteckej základne Prešov, na par. č. 3483/1, 3533, 3534, v k. ú. Nižná Šebastová, LV č. 437. Pozemky sú majetkovo a právne vysporiadané vo vlastníctve SR a v správe Ministerstva obrany SR.
PRN-T403 a obnova ŘS R245 kV (P.0530), stavebně-montážní práce
PRN-T403 a obnova ŘS R245 kV (P.0530), stavebně-montážní práce
Vybudovanie skladu soli v Považskej Bystrici
Predmetom zákazky je vybudovanie skladu soli v areáli Strediska správy a údržby diaľnic (ďalej len ,,SSÚD") 5 Považská Bystrica. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej len ,,SP").
Zberný dvor Čachtice
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie v zmysle ostatných platných predpisov Slovenskej republiky v rámci projektu s názvom: Zberný dvor Čachtice, kód žiadosti o NFP: NFP310010BVQ3. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši výstavbu objektov zberného dvora pre obec Čachtice.
Stabilizace komor 3/3 seg. III a 21 seg. IV., vystrojení ukládacích komor
Předmětem této veřejné zakázky je stabilizace komor 3/3 seg. III a 21 seg. IV., vystrojení ukládacích komor 26 až 30 technologií k definitivnímu zaplnění. Technický postup a realizace technického řešení stabilizace komor na ÚRAO Richard vychází ze dvou specifických skutečností. Primárně vychází ze skutečnosti, že se jedná o jaderné zařízení, ...
Veřejná zakázka na vybudování výcvikových objektů ŠVZ Zbiroh II. etapa
Jedná se o výcvikové trenažery pro HZS ČR. Trenažery jsou koncipovány jako objekty, které budou sloužit pouze k užívání pro výcvik frekventantů. Součásti je dodávka a montáž hydraulické ruky. Jednotlivé trenažery: SO 03 - Komplex silniční dopravy SO 04 - Multifunkční dům SO 05 - Ohňový dům SO 08 - Trenažer hořlavé kapaliny SO 09 - Kabelový ...
Parkovací dům u MFA
Předmět plnění této veřejné zakázky představuje provedení stavebních prací spočívajících v provedení novostavby parkovacího domu, a to dle této zadávací dokumentace a jejích příloh, přičemž realizace tohoto díla bude provedena dle příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby.
Bateriový systém akumulace elektrické energie na PČM
Předmětem plnění veřejné zakázky realizace stavby „Bateriový systém akumulace elektrické energie na PČM“ (dále jen „BSAE“) podle PROJEKTU. Jedná se o výstavbu kompletního bateriového úložiště o garantovaném výkonu 4,0 MW (5 MVA) s garantovanou užitnou kapacitou ve výši 3,1 MWh v areálu provozu zadavatele Červený mlýn (dále jen „PČM“). Součástí ...
Kompostáreň Bošáca - práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe objektu kompostárne v Bošáci podľa projektovej dokumentácie a položkovite podľa výkazu výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO - Hněvice
Zhotovení stavby skladovacích kapacit 6 ks nadzemních ocelových nádrží o kapacitě 10 000 m3 pro skladování benzínu (BA) a motorové nafty (MN) včetně úpravy plochy pro výstavbu nádrží a úpravy stávající čerpadlovny, a napojení produktových rozvodů na stávající potrubní systémy obj. 230, dle zpracované projektové dokumentace a provedení veškerých ...
Skladová hala STKO Drnholec - obnova
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, které spočívá v realizaci stavby - Skladová hala STKO Drnholec - obnova, v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce vyhořelé haly na třídění odpadů. Hala je navržena jako jednopodlažní objekt obdélníkového tvaru. Kontrukce objektu bude tvořena ocelovou ...