Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany
Predmetom zákazky je stavebná práca vybudovanie zberného dvora v obci Hrnčiarske Zalužany v rozsahu uvedenom v technickej dokumentácii, zadaní s výkazom výmer ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov. V prípade ak sa verejný obstarávateľ v technickej dokumentácii odvoláva na konkrétnu značku, alebo výrobcu, uchádzačovi je umožnené predložiť ...
Rozšíření třídící linky odpadu LIKO SVITAVY a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu. Třídící linka ve Svitavách byla vybudována v r. 1995 v době, kdy byl v této lokalitě také zaváděn tříděný sběr odpadu. Třídírna je od počátku provozovaná společností LIKO SVITAVY a.s. Původní technologické řešení a jeho kapacitní dispozice ...
V424 - modernizace  (P.0472), stavebně - montážní práce
V424 - modernizace (P.0472), stavebně-montážní práce Část 1 - V424 - modernizace - TR SOK - st. č. 81, I. Etapa Část 2 - V424 - modernizace - st. č. 81 - st. č. 171, II. Etapa
ACCORD - Výstavba pavilónu špičkových technológií
Vybudovanie pavilónu špeciálnych technológií Univerzity Komenského v Bratislave. Zákazka bude realizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a udeleným stavebným povolením. Kompletná realizácia stavby musí byť vykonaná v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. § 43d). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ...
D2 PHS Hustopeče v km 25,095 - 26,950 vpravo
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce protihlukové stěny na dálnici D2 v úseku km 25,095 - 26,955 vpravo. PHS bude výšky 3,25 - 5,25 m, s pohltivou výplní, na mostě průhledná s odrazivou výplní. Založení je částečně hlubinné na pilotách, částečně na prefabrikovaných patkách. U mostu bude PHS postavena na samostatné ocelové konstrukci.
Stavebné úpravy pre nakladanie s BRKO - Združenie obcí Holeška
Predmetom zákazky je vybudovanie spevnenej plochy pre dobudovanie systému zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov /BRO/ a realizácia inžinierskych sietí.
Modernizace systému likvidace při úniku chloru - realizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba ocelové nosné konstrukce se základy, stavební úpravy stávající záchytné jímky na vodu, dodávka a montáž nové chladicí věže s podzemní záchytnou jímkou, dodávka a montáž likvidační kolony včetně příslušenství, připojení na stávající systémy a provedení předepsaných zkoušek a revizí a provedení funkčních zkoušek ...
Kompostáreň mesta Púchov, k.u. Streženice
Kompostáreň sa zriaďuje pre občanov Mesta Púchov, ako miesto pre zber biologický rozložiteľného odpadu. Zber biologický rozložiteľného odpadu sa vykonáva za účelom ďalšieho spracovania a konečnej výroby kompostu. Projektovaná produkcia kompostu v areáli je 1600 ton ročne. Príjem odpadu do kompostárne bude nepravidelný. Obyvatelia ho budú dovážať v ...
Kompostáreň na biologicky rozložitelný komunálny odpad v meste Partizánske
Predmetom zákazky je vybudovanie kompostárne v meste Partizánske technologickým procesom kompostovania prevzdušňovanie /hygienizácia / vodný cyklus zavlažovanie. Vybuduje sa zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov aeróbneho kompostovania na dozrievacích plochách so zabezpečeným automatickým prevetrávaním a zavlažovaním ...
Kompostáreň Prameň
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Kompostáreň Prameň podľa projektovej dokumentácie a položkovite výkazom výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
Energetické centrum Horní Suchá
Předmětem veřejné zakázky je vybudování energetického centra, které bude využívat materiálů, resp. druhotných surovin biologického charakteru k výrobě koncentrovaného organického hnojiva a bioplynu anaerobním procesem - fermentací. Energetické centrum je rozděleno do několika stavebních objektů, zejména haly příjmu a úpravy surovin, horizontálních ...
Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní
Předmětem zakázky je výstavba nového parkovacího domu, rekonstrukce a prodloužení ul. Skladištní a výstavbu nového parkoviště. Součástí díla je nové veřejné osvětlení, nová jednotná kanalizace, odvodnění ploch novými uličními vpustěmi, přeložky stávajících inženýrských sítí a oplocení.
Skládka S-003 Kozlany - uzavření a rekultivace III.etapy - 2.část
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem Skládka S-003 Kozlany - uzavření a rekultivace III.etapy - 2.část Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU a SMLOUVY. Při provádění prací bude zhotovitel povinen respektovat PROVOZNÍ ŘÁD.
BPS - areál Mladá Boleslav
Předmětem veřejné zakázky je vybudování bioplynové stanice.
Kbelská  - PHS, Praha 9
Předmětem plnění je modernizace stávající oboustranné protihlukové stěny (dále jen „PHS“) na komunikaci Kbelská v Praze 9, PHS je rozdělena na 2 úseky: Úsek 1 - Směr k D8 (do centra) od komunikace Beranových podél komunikace Kbelská (v délce 476,8 m, výška 4 m). Úsek 2 - Směr Kbely (z centra) podél komunikace Kbelská po výjezd na Proseckou ...
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ stavebnej Žilina
Predmetom zákazky je prístavba objektu odborného vzdelávania a stavebné úpravy strešnej konštrukcie haly v areáli SOŠ stavebnej na Bánovskej ceste 9 v Žiline. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných ...
ČOV Znojmo - Dobšice, stavební úpravy a nástavba provozní budovy
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 Zákona takto: 1. část veřejné zakázky: stavební práce 2. část veřejné zakázky: interiér stavby
Likvidace zdravotnického odpadu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2ks zařízení pro likvidaci_zbavení infekčnosti a ostrosti_zdravotnického odpadu a zajištění souvisejících stavebních prací v rozsahu potřebném pro úpravu stávající budovy SO 18a Objekt odpadového hospodářství a výstavbu nového objektu SO 18b Objekt odpadového hospodářství, vše za účelem kapacitního rozšíření ...
Veřejná zakázka na zajištění stavebních prací včetně demolice - vybudování výcvikových objektů
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových a modernizace stávajících výcvikových simulátorů a trenažerů pro výcvik členů jednotek požární ochrany (dále jen „JPO“) a složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), včetně demolice.
Bioplynová stanice Kompostárna Jarošovice, čistící stanice plynu a plnící stanice CNG, VTL plynovod
Předmětem zakázky je výstavba bioplynové stanice na zpracování odpadů s čistící stanicí plynu a plnící stanicí CNG a těžebním plynovodem.
Rekonštrukcia a prístavba Strediska čistoty Bratislava
Predmetom zákazky je realizácia stavby REKONŠTRUKCIA A PRÍSTA STREDISKA ČISTOTY BRATISLAVA, M.Č. RAČA_2", ktorá rieši rekonštrukciu strediska
Vybudovanie zberného dvora v obci Družstevná pri Hornáde
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác na vybudovaní nového zberného dvora v obci Družstevná pri Hornáde. Zberný dvor sa bude nachádzať na okraji obce, v dostatočnej vzdialenosti od rodinných domov. Zberný dvor bude v celkovej výmere 1 255 m2 . Na vstupe do objektu bude umiestnená vrátnica, ako jednopodlažný, nepodpivničený objekt v ...
Kompostáreň Spišská Stará Ves – stavebné práce
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Kompostáreň Spišská Stará Ves stavebné práce. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktor tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí ...
Výstavba přesuvné trafostanice DT68 pro Lom DNT
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového stanoviště přesuvné trafostanice označené DT68 pro zajištění spolehlivého napájení těžebních technologií v Lomu Doly Nástup Tušimice. Předmět veřejné zakázky zahrnuje dále prodloužení přívodních linek VN pro napájení přesuvné trafostanice DT68, zhotovení odvodnění, dodávku a montáž oplocení a osvětlení ...
Kompostáreň - Gemerská Poloma
Predmetná stavba spadá do objektov odpadového hospodárstva, nemá výrobný charakter. Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie vybraných druhov biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) kompostárne. Navrhovanou činnosťou sa sleduje plnenie ustanovenia § 18, odst.3. písm. m) zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a ...