Zahuštěné neslazené plnotučné mléko 20 t - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je dodání 20 tun, s tolerancí do -0,1 % dle balení, zahuštěného neslazeného plnotučného mléka (dále jen „zahuštěné mléko“ nebo „ZM“) a jeho ochraňování. Zahuštěné mléko bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělen na 4 samostatné části.
Potraviny - rastlinné oleje
Predmetom obstarávania je dodávanie potravín rastlinných olejov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania. ...
Zajištění stravování EPR, ETU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb závodního stravování a poskytování dalších souvisejících služeb v gastronomickém provozu pro zaměstnance zadavatele a další osoby.
Čerstvé ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov s určením pre stravovacie zariadenia verejného obstarávateľa za účelom prípravy pokrmov pre pacientov a zamestnancov, v predpokladaných objemoch, v sortimente a v čase, v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava a vykládka v mieste ...
Potraviny - chlieb a pekárske výrobky
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici, pričom táto zákazka je rozdelená na 8 častí.
Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 24 mesiacov. Predmet zákazky je rozdelený do 8 samostatných častí, ktoré sa samostatne vyhodnocujú. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Balené potraviny
Predmetom zákazky je dodávka potravín, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Hydinové mäso
Predmetom zákazky je nákup rôznych potravinárskych výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky je rozdelený do 3 častí: Časť 1. Hydinové mäso Časť 2. Pekárenský tovar Časť 3. Zemiaky
Dodávka masa pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (rámcové kupní smlouvy) s více účastníky zadávacího řízení (§ 132 odst. 3 písm. b) zákona) na dodávku masa na 24 měsíců.
Suché potraviny
Predmetom zákazky je dodávka potravín suché potraviny, pekárenské výrobky, enterálna výživa, mrazená zelenina a ovocie, dojčenská výživa, ovocie a zelenina vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky ...
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
Dodávka potravín na zabezpečenie stravovania pacientov a personálu Fakultnej nemocnice Nitra.
Zajištění stravování EDE
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb závodního stravování a poskytování dalších souvisejících služeb v gastronomickém provozu pro zaměstnance zadavatele a další osoby.
Stravovanie zamestnancov v lokalite Jaslovské Bohunice – teplá a mrazená strava
Predmetom zákazky je: - Príprava jedál v priestoroch úspešného uchádzača, ich dodávka na miesto výdaja a výdaj hotových jedál a nápojov zodpovedajúcich zásadám správnej výživy pre zamestnancov Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. s miestom výkonu práce v Jaslovských Bohuniciach teplá strava. - Zabezpečenie odberu stravy bezobjednávkovým ...
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto pre Domov sociálnych služieb LIBERTAS v jeho dvoch strediskách: Tuhárske námestie 10, Lučenec a Rúbanisko III, Lučenec. Zákazka je rozdelená na 8 častí: 1. časť: Ovocie a zelenina 2. časť: Chlieb a pečivo 3. ...
Tuky a oleje
Predmetom zákazky je opakované dodávanie Všeobecných potravín do stravovacích zariadení Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky
Dodávka ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny
Odplatné dodanie potravín pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky vrátane jeho účelových zariadení v súlade so zákonom č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Potravinový kódex) a súvisiacimi právnymi predpismi.
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom zákazky je dodávka mlieka a mliečnych výrobkov s určením pre stravovacie zariadenia verejného obstarávateľa za účelom prípravy pokrmov pre pacientov a zamestnancov, v predpokladaných objemoch, v sortimente a v čase, v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava a vykládka v mieste plnenia, ...
Dodávky základního sortimentu pečiva a dodávky ostatních pekařských a cukrářských výrobků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jsou průběžné dodávky pekařských výrobků (chléb, bílé pečivo) a ostatních druhů cukrářských výrobků pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek.
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia VÚ 8116 Trenčín.
Chlieb a pečivo
Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo Logický celok č. 2 Základné potraviny Logický celok č. 3 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 4 Konzervované potraviny Logický celok č. 5 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 6 Zelenina, ovocie a orechy, ...
Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Dodávka stravy pro DZP Zborovice
Předmětem veřejné zakázky je: zajištění stravy pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice, s místem plnění Hlavní 1, 768 32 Zborovice, zahrnující: -přípravu stravy -přepravu stravy v termonádobách dodavatele, splňující příslušné hygienické předpisy. Termonádoby musí být označené dle oddělení a počet termonádob musí ...
Zelenina a ovocie
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 24 častí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky.
Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie
Dodávka potravín pre 27 školských jedální pri materských školách a pri mestských detských jasliach v Banskej Bystrici
Poptávám zelí na krouhání
Poptávám zelí na krouhání v okolí Příbrami.