Mäso a mäsové výrobky
Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok mäsa a mäsových výrobkov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky ...
Zmluvné stravovanie – VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1101 Trebišov a do ďalších určených miest, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania.
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Ide o "Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky"
Bravčové mäso II
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Bravčové mäso, hovädzie mäso, mäs. výrobky a údeniny
Dodávky čerstvého bravčového mäsa, hovädzieho mäsa (k . ú.), mäsových výrobkov a údenín - podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe.
Mäso a mäsové výrobky
Dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov - podrobná špecifikácia v prílohe
Čerstvá zelenina a ovocie
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v ...
Hydina
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Zelenina a ovocie II
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Mrazené výrobky
Mrazené výrobky
Spracované a konzervované ryby
Spracované a konzervované ryby
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Ide o živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
31/2023 Čerstvo pražená káva v balení po 200g s potlačou
Čerstvo pražená káva v balení po 200g, tmavé praženie. Obal potlačený po spodnom obvode logami UKF, FF UKF, 30. výročie FF UKF a Erasmus + (spolu 4 grafické motívy max. 3 farby) v množstve 30 kusov.
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Trvanlivé potraviny
Dodávka trvanlivých potravín do školskej jedálne na obdobie 12 mesiacov aj s dovozom.
Trvanlivé potraviny
Dodávka trvanlivých potravín do školskej jedálne na obdobie 12 mesiacov aj s dovozom.
Základné potraviny
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Mliečne výrobky
Mliečne výrobky
Mrazená a chladená hydina
Predmetom zákazky je opakované dodávanie chladených a mrazených výrobkov do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Chladené hydinové mäso
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie pravidelnej dodávky chladenej hydiny pre CSS Park a prevádzku Vysoká nad Kysucou.
Dodanie minerálnej pramenitej vody
Predmetom zákazky je dodanie pitnej minerálnej vody a prenájom dávkovačov pramenitej vody.
Zabezpečenie stravy
Predmetom je výber dodávateľa na zabezpečenie stravovania s dopravou do Zariadenia pre seniorov Mieru 25, Kalná nad Hronom.
Potraviny
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný. Rozsah verejného obstarávania hlavný kód CPV: 15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 03142500-3 Vajcia 33692300-0-Enterálna ...
Mäso a mäsové výrobky
Predmetom je výber dodávateľa, ktorý bude pre obstarávateľa zabezpečovať dovoz potravín v zmysle požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie cenových ponúk resp. v prílohách výzvy, ktorá je dostupná v súťažných podkladoch. Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením ...
Zabezpečenie dodávky potravín pre Špecializované zariadenie Tereza
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto - Špecializované zariadenie Tereza, Švermova 35/27, 976 45 Hronec. Zákazka je rozdelená na tri samostatné časti: 1. časť: chlieb a pečivo 2. časť: mrazené výrobky 3. časť: trvanlivé potraviny Uchádzač môže ...